Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?"

Transkript

1 Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S og direktør Per Juel Christensen, Metier A/S Portfolio Management effektiviserer implementeringen af forretningsudviklings-, innovationsog forandringsprojekter Artiklen beskriver Portfolio Management som metode og som it-løsning. Fokus er på, hvordan Portfolio Management kan effektivisere implementeringen af forretningsudviklings-, innovations- og forandringsprojekter. I artiklen beskriver vi, hvordan virksomhedens topledelse kan skabe sig overblik over samtlige af virksomhedens projekter og herigennem skabe grundlaget for, at ledelsen sætter sig i førersædet i forhold til prioritering og overvågning af projekterne. Sætter ledelsen sig ikke i førersædet er risikoen, at virksomheden får projektforstoppelse et fænomen som bl.a. forskeren Hans Mikkelsen beskriver i sin nye bog Ledelse af projektmylderet. Projektforstoppelse betyder: For mange projekter, hvoraf mange ikke understøtter forretningen For stor belastning af virksomhedens ressourcer fra ikke kritiske projekter Forsinket og reduceret effekt fra de projekter, som skal levere fremtidens indtægtsgrundlag Ledelsen må sikre implementeringen af de virksomhedskritiske projekter gennem løbende overblik, prioritering og overvågning af såvel pipeline, nye ideer som igangværende Januar 2006 Implementering 1

2 Hvordan kan Portfolio Management projekter. Portfolio Management handler om at gennemføre de vigtige initiativer på en effektiv måde. 1. Implementering af forretningsudvikling og innovation en permanent udfordring for fremtidens ledelse Globaliseringen, og den stadig stigende konkurrence, lægger pres på virksomheder og offentlige organisationer om kontinuerlig forretningsudvikling og innovation. Virksomhederne har gennem det sidste årti anvendt betydelige ressourcer på at implementere omfattende ERP-projekter for at optimere driften indenfor den eksisterende forretningsmodel. Mange er kommet langt ad denne vej, men nu accelereres behovet for forretningsudvikling og innovation. Det kræver ændringer i de faste strukturer, som netop er fundamentet i ERP-systemerne. Det er ikke længere tilstrækkeligt for virksomheder at tænke på effektivisering. For at styrke deres konkurrenceevne, skal de tænke i nye markeder, nye produkter og serviceydelser. Det kræver, at virksomhederne formår at tænke innovativt og dermed skabe de nødvendige forandringer. Implementering af forandringsinitiativer er en daglig udfordring for topledelsen Alle virksomheder vil i større eller mindre grad opleve denne udfordring. Forandrings- og innovationsprojekter er blevet en central del af virksomheden, og evnen til at implementere forandringsinitiativer er en daglig udfordring for topledelsen. Virksomhedens topledelse må geare virksomheden til permanent at kunne gennemføre forandrings- og innovationsprojekter parallelt med effektiviseringsprojekterne. Virksomheder står i et dilemma, hvor de skal effektivisere driften samtidig med, at de skal levere morgendagens ydelser og produkter. Disse vidt forskellige processer er illustreret i tabel 1. Topledelsen må opbygge virksomhedens evne til at identificere, prioritere og eksekvere forandrings- og innovationsprojekter. Enterprise Portfolio Management (EPM) er en central metode i håndteringen af denne udfordring. Som alle andre ledelsesprocesser er EPM en kombination af: Organisatorisk forankring, ansvar og kompetence Metodemæssigt grundlag It-understøttelse 2 Implementering Januar 2006

3 Hvordan kan Portfolio Management Virksomheder skal hele tiden være i stand til at gennemføre de rigtige projekter Virksomheder har ofte mange parallelle projekter, som trækker på de samme knappe ressourcer Topledelsen skal med andre ord i gang med at opbygge virksomhedens kompetencer, så den hele tiden er i stand til at gennemføre de rigtige projekter. Vi kender alle til projekter og ved også, at selv i projekter med fuldt dedikerede projektledelsesressourcer er der ofte betydelige forsinkelser og budgetoverskridelser, og hvor det forventede benefit bliver væsentlig lavere end estimeret. Virksomhedsledelsen står ofte overfor udfordringer, som på mange måder er større end dem, som møder ledelsen af store enkeltprojekter. Det skyldes, at virksomheden ofte har mange parallelle projekter, som trækker på de samme knappe ressourcer. Derfor skal de balancere initiativerne mellem forandring og drift. Det står heller ikke altid klart, i hvilken rækkefølge projekterne bør gennemføres. Det er derfor interessant at spørge, hvordan ledelsen og organisationen håndterer udfordringer som: At motivere organisationen til at identificere seriøse kandidater til forandrings- og innovationsprojekter At prioritere de initiativer, som skal gennemføres for at opnå forretningens mål At sikre effektiv gennemføring af de besluttede initiativer, så de ønskede benefit realiseres hurtigt Tager topledelsen ikke teten på dette område, er risikoen at: Virksomheden ikke genererer tilstrækkeligt med nye initiativer til at sikre dens overlevelse på lang sigt Virksomheden ender med alt for mange igangsatte initiativer, som så at sige falder over hinanden, fordi der mangler ledelsesmæssig og organisatorisk fokus på de rette initiativer Virksomheden magter ikke at gennemføre besluttede initiativer effektivt, og effekterne kommer ikke eller kommer for sent EPM gør det muligt for ledelsen af styre forandringer og innovation EPM præsenteres som en metode til håndtering af ovenstående udfordringer. EPM sætter ledelsen i førersædet i forhold til styringen af forandringer og innovation. ERP er et redskab til at styre virksomhedens forretningsudvikling og innovation Man kan betragte EPM som et fleksibelt ERP -metodesæt til styring af virksomhedens forretningsudvikling og innovation. Det er en modpol til dagens ERP systemer, som fokuserer på drift inden for eksisterende rammer. Januar 2006 Implementering 3

4 Hvordan kan Portfolio Management Drift Enterprise Resource Planning (ERP) Stabilitet Effektivisering Kontinuitet Forandring/projekter Enterprise Portfolio Management (EPM) Dynamik Udforskning Fleksibilitet og hastighed Tabel 1. Karakterisering af drift og forandringsprocesser 2. Enterprise Portfolio Management I takt med at der kommer flere og flere initiativer, så er projektledelse ikke længere nok EPM gør topledelsen i stand til at træffe de beslutninger, som er nødvendige for at gennemføre forandringsprojekter Enterprise Portfolio Management (EPM) er ledelsesprocesser, der ligger mellem virksomhedens strategiske planlægning på den ene side og program-, projekt- & ressourcemanagement på den anden. Fundamentalt set er strategieksekvering en forandringsproces, som virksomheden gennemgår, og denne proces kan ikke ledes med driftsværktøjer og driftsprocesser. I takt med at der kommer flere og flere initiativer, så er projektledelse ikke længere nok. EPM-processerne er både koordinerende, kontrollerende, transformerende og rekonfigurerende i forhold til projektporteføljen, strategien og driften. EPM sikrer real time information om projektporteføljen og synliggør den nuværende situation og de fremtidige forventede benefits. Det gør topledelsen i stand til at træffe de kritiske beslutninger, som er nødvendige for at gennemføre forandringsprojekter Systematisk initiativ-håndtering EPM gør det muligt at prioritere projekter, styre porteføljen og derved optimere virksomhedens samlede benefits EPM er prioritering og udvælgelse af projekter samt styring af porteføljen for at optimere virksomhedens samlede benefits. Med en kombination af bottom-up og top-down processer muliggør EPM en systematisk indsamling af initiativer: Initiativer der dels stammer fra strategisk planlægning (topdown), og initiativer skabt gennem en løbende idégenereringsproces i form af håndtering af projektforslag fra projektteams og fra driften (bottom-up). Dermed er alle initiativforslag samlet ét sted kun et niveau fra strategiplanlægningen. 4 Implementering Januar 2006

5 Hvordan kan Portfolio Management Initiativer skal systematiseres, så det bliver muligt at lave en objektiv vurdering og sammenligning Disse initiativer skal systematiseres, så det bliver muligt at lave en objektiv vurdering og sammenligning af initiativer. Dermed undgår virksomheden projekter, der vælges pga. en afdelings organisatoriske status eller en persons gennemslagskraft, men som ikke leverer værdi til virksomheden Karakterisering af projekter I dag oplever mange virksomheder, at de har flere initiativer, end de er i stand til at gennemføre. 1 Det betyder, at virksomheder må vælge, hvilke initiativer der skal eksekveres, med hvilke ressourcer og hvilke initiativer, der skal prioriteres højest. Det er en af de vigtigste og mest komplekse beslutninger, fordi den afgør, hvor virksomheden bevæger sig hen om den gennemfører sin strategi. For at sikre rentabilitet og strategisk fit bør projekter prioriteres ud fra kvantitative såvel som kvalitative kriterier. Rentabilitet sikres ved at udarbejde omhyggelige og realistiske finansielle analyser (f.eks. NPV eller IRR), som synliggør de organisatoriske benefits, projektet vil levere. Det strategiske fit sikres ved brug af scoringsmodeller med indarbejdede strategiske kriterier. Prioriteringen sikrer, at de bedste projekter bliver valgt i forhold til de strategiske mål, ressourcer og risiko. Når projekterne er prioriteret og sat i gang, handler det om opfølgning og overvågning af projekterne: Leverer projekterne de lovede benefits til virksomheden? Traditionelle projektkriterier som budget, scope, kvalitet og omkostninger kan bruges til opfølgning og overvågning. Men det vigtigste er, at porteføljen leverer de lovede benefits, som skaber succes for virksomheden som helhed. Projektsucces er bestemt ikke det samme som samlet succes for virksomheden. Man kan derfor sige, at EPM har tre mål: At understøtte de strategiske mål At sikre, at projekterne opfylder de traditionelle projektkrav At sikre, at porteføljen leverer de benefits, der sikrer den samlede virksomheds succes. 1) Hvis man forsøger at gennemføre samtlige initiativer på én gang, ender det med projektforstoppelse, som tidligere beskrevet. Januar 2006 Implementering 5

6 Hvordan kan Portfolio Management EPM giver overblik over ressourcerne og projektporteføljen Man kan med fordel operere med to porteføljer: En med igangsatte projekter og en med en projekt pipeline. På den måde kan man konstant sammenligne benefits fra igangværende projekter med estimerede benefits fra potentielle projekter. EPM giver overblik over projektporteføljen og giver hele tiden et overblik over, hvor ressourcerne anvendes. Øjebliksbilledet, kombineret med simulering af konsekvenser ved at medtage/stoppe/forcere initiativer, giver mulighed for mere dynamik og fleksibilitet, idet virksomheden hurtigt kan afslutte og igangsætte nye projekter eller omprioritere porteføljen. Det giver forandringsparathed. De ansvarlige for EPM har en koordinerende rolle i at sikre, at der ikke eksekveres de samme projekter flere steder i virksomheden. Det er også ledelsens opgave at sørge for, at projekter drager nytte af hinanden, hvis det er muligt. Projektmodellen skal tilknyttes EPM med henblik på eksekvering, koordinering og opfølgning. For virksomheder der befinder sig i en turbulent kontekst, kan det være en fordel at knytte porteføljeprioritering sammen med decision points/gates fra projektmodellen. Det betyder, at projektporteføljen bliver evalueret meget ofte. Dermed sikres det, at virksomheden hele tiden har overblik over sammenhængen mellem strategi, projekter og benefits Strategi EPM gør det muligt for virksomheden at eksekvere sin strategi, så porteføljen tilpasses de løbende ændringer Den vigtigste proces i EPM er den løbende transformation og rekonfiguration af porteføljen både for løbende at sikre strategisk fit og for at sikre, at porteføljen indeholder de projekter, der leverer de optimale benefits til virksomhedens samlede succes. Hvis virksomheden skal eksekvere sin strategi, må porteføljen tilpasses de ændringer, der sker i projekterne. Her må man konsekvent afslutte eller redefinere scope på de projekter, der ikke leverer benefits, så ressourcerne bruges til at eksekvere de mest attraktive projekter. Det er denne kontinuerlige gennemgang og prioritering af projektporteføljen, der skaber dynamik og fleksibilitet i virksomheden. 6 Implementering Januar 2006

7 Hvordan kan Portfolio Management EPM skaber bindeleddet mellem den langsigtede strategiplanlægning og eksekveringen af projekter En vigtig funktion ved EPM er, at der skabes et oversættende bindeled mellem langsigtet strategiplanlægning og projekteksekvering. Dette skal ses som en interaktion eller en cirkulær proces, hvor strategien påvirker porteføljen, men porteføljen påvirker også strategien. Porteføljelederen eller -komitéen sidder som det oversættende bindeled mellem strategi og projekt og er den funktion, der gør strategien operationel EPM-processen Den strategiske planlægningsproces er en cirkulær proces på topledelsesniveau, hvor linjeledere og porteføljeledere bidrager med input. Ud fra de strategiske mål udarbejder linjeledere og medarbejdere projektforslag, som bliver vurderet og sammensat til en optimal portefølje af porteføljeledelsen. Topledelsen godkender og allokerer kapitalen. Projekterne godkendes og overleveres til projektorganisationen, og dermed skabes der organisatorisk opbakning til initiativerne. Her vurderes projekterne ud fra de traditionelle projektkriterier. Derefter eksekveres projekterne. Porteføljeledelsen vurderer løbende på de estimerede benefits, der skal skabe virksomhedens samlede succes, og foretager de nødvendige transformationer og rekonfigurationer af porteføljen for at sikre strategisk strømligning. Som det ses af procesdiagrammet indeholder EPM to hovedprocesser: Udvælgelse og prioritering samt kontinuerlig ledelse af projektporteføljen. EPM er ledelsesprocesser, der integrerer strategi, drift og projekter på en bedre måde end de traditionelle projektledelsesprocesser Som beskrevet er EPM de ledelsesprocesser, der integrerer strategi, drift og projekter. Det er processer, der starter før og slutter efter de traditionelle projektledelsesprocesser. De starter før med udvælgelse og prioritering og slutter senere med realisering af benefits. EPM fokuserer på organisatoriske benefits og ikke benefits for stakeholders som traditionel projektledelse. EPM er en nødvendighed for virksomheder, der ønsker at eksekvere deres strategi effektivt gennem styring af initiativer. 3. Forretningsværdier i EPM Implementering af EPM giver en række forretningsmæssige fordele, som er afgørende for virksomhedens langsigtede indtjeningsevne. De væsentligste er: Januar 2006 Implementering 7

8 Hvordan kan Portfolio Management 3.1. Overblik over alle ideer og igangværende projekter EPM forhindrer tilfældigheder og projektforstoppelse Mange virksomheder er i dag i en situation, hvor de ikke har et samlet overblik over alle de initiativer, som er i gang i virksomheden. Det belaster virksomhedens ressourcer både dem som skal levere til projektet, men også dem, som leverer til den daglige drift. Det siger sig selv, at manglen på overblik er uhensigtsmæssigt. Ledelsen er ikke i kontrol med virksomhedens forandringsprojekter og innovation. Det betyder, at tilfældigheder afgør, hvilke initiativer der prioriteres. Virksomheden vil ofte være i gang med alt for mange projekter, hvilket medfører projektforstoppelse. Det betyder også, at de vigtigste og mest effektfulde projekter ikke får tilført de nødvendige ressourcer Metoder til prioritering Med EPM får virksomheden et beslutningsgrundlag Implementering af EPM tvinger virksomheden til at udvikle et sæt principper for, hvordan porteføljen præsenteres og prioriteres. Dette sker gennem et sæt af rapporter og spilleregler, som danner baggrund for det output, som bliver ledelsens beslutningsgrundlag. Der vil ofte være tale om flere rapporter, som viser forskellige dimensioner af porteføljen med fokus på understøttelsen af forretningens strategier. Dette objektive beslutningsgrundlag sikrer, at ledelsen kan handle hurtigt og fleksibelt Fokus på de vigtigste projekter Virksomheden kan med EPM sikre sig, at vigtige projekter har de nødvendige ressourcer Gennem overblik og prioritering bidrager EPM med at skabe fokus på de vigtigste projekter. Dette gælder både i organisationen og i ledelsen. Det er måske EPM s vigtigste støtte til implementering af projekter. Projekter, som ikke burde være startet, er spild af ressourcer og truer direkte implementeringen af de kritiske projekter. Effektiv prioritering og overblik sikrer, at de kritiske projekter får tilført de nødvendige ressourcer. 8 Implementering Januar 2006

9 Hvordan kan Portfolio Management 3.4. Governancemodel Governancemodellen i EPM giver ledelsen kontrol med de enkelte projektfaser EPM leverer en governancemodel for virksomhedens samlede projektportefølje. En vigtig del af modellen er den såkaldte projektmodel, der beskriver faser og beslutningspunkter i gennemførelsen af projekter. Governancemodellen sikrer ledelsen kontrol og indsigt i idégenerering, prioritering og eksekvering af de enkelte initiativer. Derudover giver modellen de enkelte projektledere et fast holdepunkt i virksomhedens måde at gennemføre projekter på. 4. Hvordan implementeres Enterprise Portfolio Management? To vigtige begreber, som ofte benyttes i argumentationen for EPM, er hastighed og fleksibilitet. Begreberne er også vigtige parametre, når virksomheder skal beslutte deres tilgang til implementering af EPM. Som hovedregel er der to metoder. De beskrives i det følgende Bottom-Up Denne metode bygger på en antagelse om, at EPM drives bedst ved at planlægge alle projekter i detaljer for derefter at opsummere detaljerne for de enkelte projekter til et overordnet overblik. En svaghed ved metoden er, at den stiller store krav til planlægningen af hvert enkelt projekt. Det kan være overordentlig tidskrævende for en virksomhed at opnå den modenhed der kræves, før hvert enkelt projekt kan planlægges i detaljer efter en standard, der gør det muligt at opsummere og sammenligne projekterne. En anden svaghed ved bottom-up tilgangen til EPM er, at den overordnede vurdering, som kan foretages ved en opsummering, kun indeholder planlagte projekter. Det betyder, at nye initiativer er nødt til at være planlagt i detaljer for at kunne blive vurderet. Det kan naturligvis medføre en del overflødigt arbejde, såfremt det nye initiativ forkastes, inden det når at blive iværksat. Bottom-up metoden er derfor hverken at betragte som agil eller hurtig at implementere. Januar 2006 Implementering 9

10 Hvordan kan Portfolio Management 4.2. Top-down Top-down metoden er mest fleksibel og kan hurtigt implementere EPM Top-down tilgangen kræver ikke detaljeret planlægning af enkeltprojekter i forbindelse med igangsætning af initiativer. Med top-down tilgangen ser man på projekter som investeringer. I business casen for nye initiativer opsættes rammerne for, om projektet er en god investering. Projektet tildeles en budgetramme i form af ressource og økonomi. Hvis projektet kan gennemføres indenfor rammen, anses det for en god investering. Med en top-down tilgang skal nye initiativer ikke planlægges i detaljer, før de kan vurderes. Det gør metoden langt mere fleksibel end bottom-up tilgangen. Da top-down metoden ikke kræver, at den samlede organisation er i stand til detaljeret planlægning, kan EPM efter top-down metoden også implementeres hurtigt Implementering Hvad enten en virksomhed vælger top-down eller bottomup metoden til implementering af EPM er det essentielt, at metoden gør virksomheden i stand til at sammenligne hele eller dele af projektporteføljen. Der er mange måder at sammenligne projekter på det gælder bare om at gøre dem sammenlignelige. En implementeringsmodel for EPM I det følgende vil vi beskrive en femtrins-model til implementering af EPM. Vigtigt for arbejdet med modellen har været fokuset på hastighed og fleksibilitet i forbindelse med implementeringen. Hermed menes, at modellen er med til at sikre, at implementeringen af EPM ikke bliver et langstrakt forløb, men at der er fokus på hurtige resultater. Endvidere har det været vigtigt i forbindelse med valg af modellen, at den er rummelig og fleksibel. Hermed menes, at modellen kan finde anvendelse på mange forskelligartede projekter, og at den ikke er for stringent. Den valgte model indeholder muligheden for at starte med en relativ simpel model, som kan udbygges i takt med virksomhedens stigende modenhed til at drive EPM. 10 Implementering Januar 2006

11 Hvordan kan Portfolio Management 4.4. Implementeringsmodel Overblik Få skabt et overblik over projekterne i virksomheden Første skridt i en best practice implementering af EPM er at sikre et sammenligningsgrundlag at få skabt en liste, som indeholder alle projekter i virksomheden. Alene det at skabe en samlet liste bidrager med synlighed over porteføljen. I mange virksomheder eksisterer projektlisten allerede. Eksisterer den ikke, skal den skabes og der skal opnås enighed om, at det kun er projekter på listen, der kan tildeles ressourcer. Når projektlisten genereres, er det endvidere en god ide at registrere alle grunddata, man er bekendt med for det enkelte projekt. Det kan være nøgledata i form af datoer, hvilke markeder eller kunder projektet er rettet mod eller anden strukturel information. Da projekterne ikke kan eksekvere sig selv, er det også nødvendigt at skabe et overblik over den organisation, som skal levere ressourcer til projekterne samt hvilken kapacitet organisationen har. Kapacitet kan i denne sammenhæng være penge, personer eller begge dele. I forbindelse med kapacitetsoverblikket er det vigtigt at sikre, at de andre opgaver, som organisationen varetager, bliver trukket fra den samlede kapacitet, så man har et klart billede af, hvor meget der reelt kan investeres i porteføljens projekter Struktur Skab struktur i porteføljen Når man ser den samlede projektliste, vil der være projekter, som naturligt knytter sig til hinanden. Det kan være egenskaber ved projekterne (f.eks. marked, kunde, produkt) eller at projekterne er udsprunget af den samme organisatoriske enhed. Anden fase i implementering af EPM er at skabe struktur i porteføljen. Denne struktur er senere hen en hjælp i forbindelse med en egentlig porteføljeanalyse. Især ved store porteføljer er strukturer vigtige, da de kan gruppere projekterne i mindre dele og dermed forøge overblikket. Når strukturerne er oprettet, er det samtidig defineret, hvilke grunddata der som minimum skal være defineret for nye initiativer, som skal vurderes i forhold til den eksisterende projektportefølje. Januar 2006 Implementering 11

12 Hvordan kan Portfolio Management Analyse Analysér den samlede projektportefølje Dette tredje skridt i implementeringen af EPM er en analyse af den samlede projektportefølje. Mængden af igangværende projekter vurderes i forhold til den samlede ressourcekapacitet for at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede for at eksekvere porteføljen. Ved at bruge de opbyggede strukturer fra fase to analyseres, om porteføljen er ligevægtig f.eks. Dækker de igangværende projekter alle områder?. Er der områder, som er dækket af for mange projekter?. Analysen viser, hvilke udfordringer den enkelte portefølje har, og hvilke forhold som man skal være særligt opmærksom på, når nye projekter sættes i gang Prioritering Prioritér vigtigheden af virksomhedens projekter Når alle projekter er defineret og analysen viser, at der ikke er ressourcer nok til at eksekvere de projekter, der står på projektlisten, skal der prioriteres. Hvilke projekter skal midlertidigt stoppes eller helt nedlægges? Det skaber størst sikkerhed, hvis det er muligt at udforme et sæt spilleregler for, hvordan projekternes indbyrdes prioritet defineres. Et eksempel på dette kunne være en scoringsmodel, som scorer alle projekter, og som dermed tildeler en placering i prioriteringsrækkefølgen Fremdrift, opfølgning og initiering af nye projekter Beslut fremtidig evaluering og rapportering De fire foregående faser har skabt et overblik over samtlige projekter. Det er blevet defineret, hvilke kriterier der er vigtige for at overvåge, udvælge og eksekvere projekter. Tilbage står at fastlægge, hvordan dette overblik sikres fremadrettet. I modellens sidste fase fastlægges spilleregler for hvordan, af hvem og hvor ofte den samlede portefølje skal evalueres, samt hvem der er ansvarlig for at indrapportere de enkelte projekter. Det er i denne fase, at EPM bliver rullet ud i hele organisationen. Modellens første fire faser kan være fokuseret omkring en mindre gruppe af personer/interessenter, som sammen fastlægger spillereglerne. I femte og sidste trin vil der være mange interessenter involveret. 12 Implementering Januar 2006

13 Hvordan kan Portfolio Management 5. Eksempel på anvendelse af femtrinsmodellen Den beskrevne model er ikke kun et teoretisk framework, men har været anvendt i forbindelse med implementeringer af EMP. I et konkret projekt ønskede en virksomhed at implementere et værktøj til EPM, som kunne sikre overblik og balancering af den samlede projektportefølje. Den samlede implementering af EPM, efter den ovenfor beskrevne model, tog i dette tilfælde seks måneder fra overblikket over samtlige projekter blev skabt, til man havde implementeret en færdig løsning til at initiere, overvåge og evaluere den samlede projektportefølje. Det skal her bemærkes, at ingen ressourcer var tilknyttet implementeringsprojektet på fuld tid. Implementeringsmodellen skaber gennemsigtighed Modellen levede i hele implementeringsforløbet op til kravet om hastighed. At det kunne efterleves skyldtes, at man i de første fire implementeringstrin udelukkende involverede porteføljeledelse og en porteføljekoordinator. Først da porteføljeledelsen havde afklaret egne krav til EPM-løsningen og fastlagt hvilket datagrundlag, der var påkrævet for at drive en løsning, blev den øvrige organisation inddraget. En fleksibel top-down tilgang til implementeringen forhindrede virksomheden i at skabe unødvendige data i porteføljens enkelte projekter. Kravene til de nødvendige data for porteføljeledelsen blev klart defineret. Hvilket detaljeringsniveau den enkelte projektleder havde behov for varierede fra projekt til projekt. Metodens rummelighed var medvirkende til at skabe fleksibilitet og gav plads til differentieret modenhed og løsning. 6. Kan virksomhedens ERP-system understøtte EMP? Det er naturligt at undersøge, om virksomhedens ERPsystem kan levere den metodemæssige og it-mæssige understøttelse af EPM. Det vil også være naturligt at stille spørgsmålet, om ERP-systemer vil virke som en klods om benet på en løbende forretningsudvikling og innovation. ERP-leverandører vil stå overfor en udfordring i at få ERPsystemer til at følge med forretningsudvikling og innovation, som kræver hastighed og fleksibilitet. Risikerer vi, at det forcerede behov for forretningsudvikling og innovation Januar 2006 Implementering 13

14 Hvordan kan Portfolio Management resulterer i et hav af ERP-projekter, hvor virksomhedens ERP-system løbende skal tilpasses forretningsudvikling og innovation? Ikke alle af markedets dominerende ERP-leverandører har endnu løsninger klar på dette område. De eksisterende løsninger har mangler, som betyder, at ERP-systemet ikke umiddelbart kan anvendes. En umiddelbar udfordring kan være, at ERP-leverandørens løsning forudsætter andre moduler end ERP-løsningen har implementeret, hvilket kan komplicere og forsinke implementeringen af løsningen til EPM. En moderne og professionel virksomhed har behov for hurtig rapportering Metier har netop gennemført en undersøgelse som viser, at 42,3 pct. af 111 adspurgte virksomheder ikke forventer, at deres ERP-system kan løse opgaven. Yderligere 12,6 pct. mener, at deres ERP-system kun delvist kan løse udfordringen. Disse virksomheder vil derfor kigge sig om efter en alternativ løsning. En umiddelbar, men kortsigtet løsning, er at etablere et omfattende Excel- eller databasesystem, som har den fordel, at de kan udvikles og tilpasses den enkelte virksomhed. Men det leverer næppe en permanent løsning for den professionelle virksomhed med behov for hurtig rapportering og integration til andre systemer. En anden mulighed for en virksomhed er at vælge en såkaldt Best of Breed-løsning, hvis eneste fokus er at levere EPM. Der findes en række af sådanne systemer på markedet og fordelen ved dem er, at de er hurtige at implementere i forhold til ERP-løsninger. Endvidere at det er muligt at etablere integration til ERP-systemer, hvis det er ønskværdigt. 7. Om forfatterne Henrik Hajslund, seniorkonsulent hos Metier A/S, er cand.merc. SOL fra Handelshøjskolen i København og har erfaring gennem implementeringer af hhv. projekt og porteføljestyring i en række af større virksomheder. Du er velkommen til at kontakte Henrik Hajslund med spørgsmål eller kommentarer. Jacob Bloch Andersen, konsulent hos Metier A/S er stud.cand.merc. MIB fra Handelshøjskolen København med speciale i innovation og business development med et strategisk fokus, afslutter i øjeblikket sit speciale om projekt porteføljestyring & innovation. 14 Implementering Januar 2006

15 Hvordan kan Portfolio Management Per Juel Christensen, Direktør for Metier A/S, er civilingeniør og HD og har gennem hele sin karriere arbejdet med teknologi og metoder til ledelse og styring af projekter. Du er velkommen til at kontakte Per Juel Christensen med spørgsmål eller kommentarer. Januar 2006 Implementering 15

16 Hvordan kan Portfolio Management 16 Implementering Januar 2006

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016 Succes med forandringer Seminar d. 9. juni 2016 Program 09:00 Velkommen 09:10 Få dine projekter til at skabe varige gevinster ved hjælp af forandringsledelse Hvad er de typiske udfordringer i forbindelse

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAcontrol

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAcontrol Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAcontrol RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Planlægning og styring i praksis hos

Planlægning og styring i praksis hos MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Planlægning og styring i praksis hos Visuel portefølje-, ressource- projekt- og finansiel styring Bedre beslutninger i tide Agenda Skanderborg Forsyningsvirksomheds(SFV)

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMArisk

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMArisk Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMArisk RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Kom i mål med gevinstrealisering i den offentlige sektor

Kom i mål med gevinstrealisering i den offentlige sektor Erik S. Andersen Senior Manager, Management Consulting Business Development, EG A/S Kom i mål med gevinstrealisering i den offentlige sektor Kommunerne har gennem de seneste år oplevet et stigende budgetpres,

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Effekt gennem professionel projektadfærd

Effekt gennem professionel projektadfærd 8. JUNI 2017 Effekt gennem professionel projektadfærd Undersøgelse om danske organisationers udviklingsevne Program Kl. 8.30 Morgenmad + kaffe mm. Kl. 09.00 Velkommen, Introduktion til morgenmødet og hinanden

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

case ESBJERG KOMMUNE SÆTTER FOKUS PÅ PROJEKTKULTUR OG VÆRKTØJER OM ESBJERG KOMMUNE OM FLOWIT A/S BAGGRUND OG BEHOV

case ESBJERG KOMMUNE SÆTTER FOKUS PÅ PROJEKTKULTUR OG VÆRKTØJER OM ESBJERG KOMMUNE OM FLOWIT A/S BAGGRUND OG BEHOV case ESBJERG KOMMUNE SÆTTER FOKUS PÅ PROJEKTKULTUR OG VÆRKTØJER OM ESBJERG KOMMUNE Esbjerg Kommune er landets femtestørste kommune med 115.000 indbyggere og 9.000 ansatte. OM FLOWIT A/S FlowIT A/S er et

Læs mere

SIV: Service Innovation i Værdikæder. Innovation i servicesektoren 9. januar 2013. Mads Christiansen, DELTA. Ganske kort om ImprovAbility Modellen

SIV: Service Innovation i Værdikæder. Innovation i servicesektoren 9. januar 2013. Mads Christiansen, DELTA. Ganske kort om ImprovAbility Modellen SIV: Service Innovation i Værdikæder Innovation i servicesektoren 9. januar 2013 Mads Christiansen, DELTA Introduktion Ganske kort om ImprovAbility Modellen Case: Serviceinnovation i 4 virksomheder Resultaterne

Læs mere

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes!

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! ARTIKEL Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! Der er skrevet et hav af bøger og artikler om vigtigheden af at sikre en effektiv implementering, når man som virksomhed har gjort sig umage og

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

En risikoanalyse i SOF (af en given opgave eller projekt) kan følge nedenstående 8 trin.

En risikoanalyse i SOF (af en given opgave eller projekt) kan følge nedenstående 8 trin. Socialforvaltningen NOTAT VEJLEDNING SOF Risikoanalyse En risikoanalyse i SOF (af en given opgave eller projekt) kan følge nedenstående 8 trin. 1. Identifikation af risici 2. Kvantificering af risici 3.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Agenda Ny strategi og forandring stiller krav til overblik Kort fakta om Unipension Hvorfor havde vi behov for et projekt og porteføljestyringsværktøj

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere