Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015"

Transkript

1 Budgetkontrol pr. 1. oktober 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I kr. regnskab Skat/tilskud udligning Renter (ekskl. ældreboliger) Optagne lån Afdrag på langfristet gæld Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Total Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Mindreindtægt af renter i betalingskontrol efter overgang til EFI. Merrenteudgift af skyldig mellemværende med forsyningsområderne renovation og rotter, primosaldo større end forventet Mindreindtægt af renter vedr. garantiprovision efter nedsættelse af garantiprovisionssats fra 0,75% p.a. til 0,6% p.a. på kr. jf. øk 16/2-, men modsat merindtægt på kr. fra hhv. byggekredit og efterfølgende 10-årigt lån på ny garanti vedr. Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk. Garantiprovion på 0,6% p.a. af nyt lån på 7 mio. kr. vedr. Fuglebjerg Fjernvarmeværk Garantiprovion på 0,6% p.a. af nyt lån på 32 mio. kr. vedr. NK-Spildevand, endnu ikke effektueret Garantiprovion på 0,6% p.a. af nyt lån på 15,25 mio. kr. vedr. Næstved Varmeværk. Behandles i Byrådet i september, endnu ikke effektueret Netto fald i renteudgifter vedr. langfristet gæld Netto forøgelse af afdrag vedr. langfristet gæld Restafregning afvikling Geodatacentret, endnu ikke endeligt afregnet. Budget var afsat hertil i Tilbagebetaling af særstøttelån fra Landsbyggefonden. Vedrører alene restindtægter som en del af en større tilbagebetaling, som oprindeligt var forventet forventet modtaget / lagt i 2014 Efterreg. Beskæftigelsestilskud Finansiering

2 Resterende teret låneoptag som først forventes låneoptaget i marts 2016 (regnskab 2016), herunder til jordkøb, energibesp. foranstaltn. og lånedispensation til projekt med effektiviseringspotentiale. Året nettoregulering af deponerede midler (nedregulering, svarende til en kasseforbedring) Resultatudlodning på kr. fra indskud ved afvikling af det tidligere Tarco Vej A/S. Efterfølgende overføres nettoresultatet på kr. ( kr kr. i kapitalindskud) til balancen. 3-årigt låneoptag ca.8,15 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. (tidligere bevilget 7,5 mio. kr.) 3-årigt låneoptag ekstra 0,65 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. (ovf. til anlægsprojektet) Lønstigningen fra 2014 til er blevet 0,62% lavere end teret. Den lavere lønfremskrivning er i februar fratrukket alle lønkonti og afsat i en pulje på finansiering, idet det måtte forventes at bloktilskuddet ville blive midvejsreguleret svarende til den lavere lønfremskrivning. Det er imidlertid i økonomiaftalen aftalt at kommunerne ikke bliver midtvejsreguleret for den lavere lønfremskrivning. Puljen kan derfor spares. Midtvejsregulering, skrå skatteloft (udgift på men lagt med kr.) Midtvejsregulering, Kommunal medfinansiering (DRG). Der afregnes samlet udgift på kr. men der var allerede lagt med kr. Merudgift alene kr. Tilbagebetaling af grundskyld, endeligt udmeldt regulering af tilskud vedr alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde 3-årigt låneoptag ca.8,15 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. (tidligere bevilget Finans/anlæg 7,5 mio. kr.) -650 Finansiering af afledt afdrag af låneoptag flygtningepavillioner foventes først afholdt fra (tidligere bevilget kr. i Finans/arb.m. tilbageføres) Finansiering af afledt rente af låneoptag flygtningepavillioner foventes først afholdt fra (tidligere bevilget kr. i Finans/arb.m. tilbageføres). -5 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Finans/arb.m Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden Finans/arb.m. 192 Provenu fra salg af KMD-ejendomme Finans/IT -364 Midtvejsregulering, aktivitetsbestemt medfinansiering, løft i på baggrund af aftale om regionernes økonomi. Finans/sundhed -816 Midtvejsregulering, efterreg vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering Finans/sundhed Midtvejsregulering, Lov- og Cirkulæreprogram og anden regulering (i alt indtægt på kr. men indtægt heraf på -Finans/øvrige kr. som vedrører reg. af kommunal medfinansiering som medtages særskilt. Resten af midtvejsreguleringen udgør en netto merindtægt på kr.) Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Finansiering

3 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Regnskab 2014 har været det første endelige regnskabsår efter overgangen til EFI på inddrivelsesområdet. Regnskab 2014 udgjorde indtægter på -1,35 mio. kr. På baggrund af de foreløbige konstaterede indtægter for bør indtægtsniveauet nedskrives med 0,7 mio. kr. fra -2,1 til -1,4 mio. kr. Med den aktuelle situation pr. 8/9-15 om at al automatisk inddrivelse i EFI er stoppet, så vil det være realistisk at der kommer en manglende renteindtægt på yderligere kr. resten af året, sådan at det samlede rente-indtægtsniveau på debitorområdet lander på ca. -1,2 mio. kr. Note 2: Den samlede langfristede gæld er genberegnet inkl. alle nyoptagne lån i. Heri indgår også alle nyligt indgåede swapaftaler med Nordea med indvirkning på regnskabsår. Samlet set udgør nettobesparelsen -2,166 mio. kr. for de samlede terminsudgifter. Låneoptagelsen er meget lig den forventede låneoptagelse, så den store besparelse skyldes det ekstrem lave renteniveau i 1. halvår af, som får en afsmittende virkning på det samlede skøn for. Det betyder både at kommunen begunstiges på "gamle" lån med variabler renter, samtidig med at de nyoptagne lån samlet er optaget med en langt lavere rentesats end de forudsatte gennemsnitlige 2% p.a. Den samlede rentebesparelse udgør -2,43 mio. kr., hvorimod afdragene til gengæld stiger med 0,26 mio. kr. for den del af lånene der er oprettet som annuitetslån. 1. Finansiering

4 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab fht korr. Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Merudgifter på kontoen for abonnementer Merudgift til det kommende valg Mindreudgift til KL kontingent Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt 2. Politikere

5 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Beredskabskommisionens flyttes til nyt selskab Ændring af lov om valg Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 02/ / Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 2. Politikere

6 Budgetkontrol pr. 1. oktober 3. FÆLLES FORMÅL Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I kr. regnskab Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Overskud overført fra 2014 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Konkurrenceudsættelse ( fra Vej/Park - herefter en nettoudfordring på 1 mio. kr.) Udbetaling Danmark: Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år Kørselsprojekt: Andel af teret besparelse, som ikke forventes realiseret Budgetteret besparelse = -6.2 mio. kr. Forsikringer = kr. Service/Værksted = kr. Løn = kr. Kørselsenheden - såfremt der ikke sker noget uventet, skønnes et mindreforbrug Driftsikring af boligbyggeri: Tallet skønnet på baggrund af 1. afdrag i -900 Fleksjob-puljer er beregnet ud fra ansat ansatte d.d. tillagt samme tilgang i resten af, og der var i 2014: Fleksjob Fleksjob pulje 1. jan 2013 Mikrofleksjob Fælles formål

7 Barsel - omregnes forbruget indtil nu til et helårsforbrug forventes et merforbrug Seniorordning - såfremt der ikke indgåes nye aftaler Jobrotation - skønnet overskud Tjenestemandspensionspræmier - konkret beregning Tjenestemandspensioner - inkl. Den lukkede gruppe Uddannelsespuljen - HR Puljen Direktionens udviklingspulje - p.t. et mindreforbrug på 1.6 mio. kr. - heraf skønnes at de kr. vil blive brugt i KOMLIS - skønnet mindreforbrug p.g.a. tidsforskydninger Kompenserende besparelser alt Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Boligkontoret Næstved arkiverne Riskikostyring Administrationen (Centrene) Administrationens fælles konti i alt (er overført til Direktionens pulje) Del af centrenes overskydende, som ikke blev fordelt til centrene (er overført til konkurrenceudsættelse) Selvforvaltningsoverførselspulje Elever - ordningen ekstraordinær elever modtaget præmieringer Byggesagsgebyr (forbruget omregnet til helårs) Rykkergebyr - ny konkret beregning viser at der vil blive udsendt færre rykkere i end i 2014 Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Fælles formål

8 alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Indkøbsbesparelser 1. okt Administrationens andel af indkøbsbesparelser - tværgående Administrationens andel af indkøbsbesparelser - konkrete - Fællessekretariatet Rengøringsudbuddet Administrationens andel af rengøringsudbuddet Budget afsat til tidligere beredsskabskomission overføres til delvis finansering af bidrag til MSBR Fordeling af vedr. administrationsbidrag til MSBR: NK`s andel af til administrations til MSBR - står på konto /08 Fordeles forholdsvis mellem de centre der skal opkræve adm. bidrag hos MSBR: COA CPH CID Midtvejsregulering - Lov og Cirkulære Center for jura Center for Arbejdsmarked UBDK - bidrag Center for Ældre Center for Miljø Center for Miljø Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt div/ / div/ / / / / / / Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 3. Fælles formål

9 Budgetkontrol pr. 1. oktober 4. IT I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 PC platform, serverplatform og indtægter vedr. licenser er vurderet til i at få et mindreforbrug på kr. Det forventes det overføres til 2016, til betaling af licenser. Mindreforbrug leasing Køb af Firewall i, ikke lagt Systemoptimeringspuljen vurderes til at få et mindreforbrug/overskud i på 1 mio. Kompenserende besparelser alt Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt 4. IT

10 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Indkøbsbesparelser Provenu fra salg af KMD-ejendomme 02/ / Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 363 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Der betales en faktura vedr. "firewall" på kr. Foreslås at overskuddet på leasing finansiere den. 4. IT

11 Budgetkontrol pr. 1. oktober 5. JORD OG BYGNINGER I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra Forventes overført til Kompenserende besparelser alt -400 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Jord og Bygninger

12 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Salg af Trollesgave - ½ års drift 11/05 31 Salg af Frit 16 - ½ års drift 11/05 77 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 108 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 5. Jord og Bygninger

13 Budgetkontrol pr. 1. oktober 14. PLAN OG ERHVERV I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 (driftsoverførsler) Kommuneplan strategi og bymidteplan gennemføres i Tilskud til Næstved Erhverv i h.t. samarbejdsaftalen Ved ophør af samarbejdsaftalen med Næstved Turistkontor og Oplev Næstved, viste det endelige regnskab et uforbrugt beløb som er tilbagesendt til Næstved Kommune Yderlig indsats til "oplev Næstved" Der skønnes p.t. et mindreforbrug på tet afsat til Kommuneplanstrategi og Kommuneplan Kompenserende besparelser alt -200 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 alt 14. Planlægning og Erhverv

14 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 14. Planlægning og Erhverv

15 Budgetkontrol pr. 1. oktober 19. BEREDSKAB I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Beredskab fik overført et selvforvaltningsoverskud fra 2014 på kr. Den del af overskuddet som ikke er anvendt i til rene Næstved Kommune udgifter vil kunne spares. Udgifterne til jubilæumet er opgjort, og afholdes af overskuddet fra 2014, da jubilæumet intet har med selskabet at gøre. Ombygningsudgifter på brandstationen i Næstved alt Heraf underskud overført fra 2014 Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til alt Beredskab

16 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 19. Beredskab

17 Budgetkontrol pr. 1. oktober ARBEJDSMARKED I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Politikområde 06 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud: Merudgift til de garanterede områder, heraf Kontant- og uddannelseshjælp Aktivering Revalidering Kontantydelse Ledighedsydelse Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Integration Merudgift til øvrige overførsler, heraf Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Mentorordning (indenfor rammen) Merudgift til forsikrede ledige Merudgift på serviceudgifter, heraf Midlertidig boligplacering Projekter, lægeerklæringer, tolk mv. Politikområde 23 - Førtidspension m.m.: Førtidspension (garanti) Personlige tillæg m.v. (øvrige overførsler) Boligydelse- og sikring (øvrige overførsler) Sociale formål (øvrige overførsler) alt Arbejdsmarked

18 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningvirksomheder på politikområderne Overførsel fra 2014 Forventet over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Renter og afdrag af lån til flygtningepavilloner forventes først afholdt i Tidligere indlagt finansiering i tilbageføres. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud medfører korrektion på til forsikrede ledige. Midtvejsregulering vedr. lov- og cirkulæreprogram. Samlet korrektion på arbejdsmarkedsområdet. Rengøringsudbud Indkøbsbesparelser Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Finansiering/ arb. mark. 628 Arb. mark. /finansiering Finansiering/ 861 arb. mark. Fælles formål/ arb. mark Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Når der tages højde for de udgiftsneutrale omplaceringer der indstilles ved denne kontrol, er den forventede afvigelse ved regnskabsårets afslutning 22,9 mio. kr. Budgetkorrektion vedr. renter og afdrag på lån er i forvejen medtaget i skøn. Der henvises til særligt bilag med bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarked

19 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Budget til aktivitetsbestemt kommunale medfinansiering vurderes, at give problemer på samlet ca. 8 mio. kr. Baseret på foreløbige afregning - januar til juli måned forventes merforbrug på ca. 18,4 mio. kr. Men inklusiv den forventede regulering af bloktilskuddet, som følge af resultatet i 2014 på ca. 9,6 mio. kr. jf. note 2., og det nu meddelte løft i med midtvejsreguleringen på ca. 0,8 mio. kr., som følge af aftale om regionernes økonomi jf. note 3, giver det den samlede forventningsdannelse. Vederlagsfri fysioterapi. Udfra januar til juli data vurderes det, at der må forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Der er sket en stigning af borgere der behandles i fht. 2014, honoraret pr. ydelse er også stigende. Genoptræning - personbefordring. Taxa-kørslen bliver betydeligt dyrere end lagt, hvilket skyldes en kombination af, at der er flere borgere der får genoptræning og den reducerede mulighed for at gøre brug af Flex-tur. Udfra januar til august afregninger vurderes det, at der bliver et merforbrug på ca. 0,75 mio. kr. Ambulant specialiseret genoptræning - kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Udfra januar til juli data vurderes det, at at der må forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Færdigbehandlede patienter - kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Der er i perioden januar til juli forbrugt ca. 0,3 mio. kr. og der er ikke lagt på området. Området følges tæt og i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Ældre, som har dialogen med regionen og indflydelse på posten. Løsning af problemet afdækkes nærmere også i forhold til snitfalder med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Ældre Sundhed

20 Kompenserende besparelser I forhold til ovenstående forventede problemer på Vederlagsfri fysioterapi, Genoptræning - personbefordring, Ambulant specialiseret genoptræning og Færdigbehandlede patienter. Områderne følges tæt, men er præget af væsentlig usikkerhed. Det anbefales, at anvende den resterende bloktilskudspulje for 2014 og. Det kan blive nødvendigt, at suppelere ovenstående tiltag med finansiering af virksomhedernes forventede overskud for. Der forventes pt. overføres 1 mio. kr. i underskud. alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Tandplejen Næstved Madservice VISP Sundhedscenter Center for Hjerneskade Se Note 4 under bemærkninger nedenfor alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Efterregulering af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Jf. aktstykke nr. 147 juli. Næstved Kommunes beregnede andel af efterregulering vedr. afholdte udgifter, der ligger over regionernes indtægtsloft i Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering. Midtvejsregulering, løft i på baggrund af aftale om regionernes økonomi. Center for Hjerneskade: 85-team ansvar flyttes tilbage til handicapområdet vedr. borgere med over 11 timer. Netto. Indkøbsbesparelser Lov- og cirkulæreprogram Rengøringsudbud - VISP, Sundhedscentret, Tandplejen og Hjælpemiddeldepot Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 01/ / / /Indkøb / /Indkøb Sundhed

21 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Note 1: Forventningen er beregnet ud fra foreløbig afregning januar til juli, hvilket pt. giver et forventet forbrug på ca. 323,1 mio. kr., hvilket er ca. 18,4 mio. kr. i merforbrug. Dette skal dog reduceres for efterreguleringen/tilbagebetalingen for 2014 på ca. 9,6 mio. kr. Og midtvejsreguleringen for på ca. 0,8 mio. kr. Ud fra foreløbig afregning januar til juli set i fht. samme periode i 2014, ses det, at der er sket en aktivitetsstigning på somatiske indlæggelser på 5%, dog stiger udgifterne kun 1%. Området fylder ca. 50% af forbruget. På somatiske ambulante ydelser er der sket en stigning på 6% i aktivitet og 2% i udgifter. Området fylder ca. 40% af forbruget. Somatiske stationær genoptræning er steget med 13% i aktivitet og 21% i udgifter. Området fylder ca. 2% af forbruget. Næstved og Slagelse sygehuse står primært for denne stigning. Psykiatriske indlæggelser er faldet med 5% i aktivitet og 9% i udgifter, mens ambulante psykiatriske ydelser er steget med 3% i aktivitet og 4% i udgifter. Note 2: Jf. aktstykke nr. 147 juli har kommunerne i 2014 opsamlet 667,1 mio. kr. til regulering af kommunal medfinansiering, hvorved Næstveds andel forventes at udgøre ca. 9,6 mio. kr. Ved kontrollen 1. juli, havde Næstved Kommune beregnet den foreløbige regulering til 10,3 mio. kr., men i aktstykket ses det, at af det opsamlede beløb er 51,6 mio. kr. henført til EVA (Enstrenget Visiteret Akutsystem) i Region Hovedstaden, hvorfor det opsamlede beløb reduceres til 667,1 mio. kr. Efterreguleringen var forudsat ved lægning. Note 3: Bloktilskuddet for kommunerne er forhøjet og indgår i beregningen af midtvejsreguleringen for, det er et løft som følge af aftale om regionernes økonomi. Beløbet skal ses sammen med note 1. Note 4:VISP: Pga. Lolland og Guldborgsund Kommuner, har valgt at opsige deres abonnement med 1 års varsel, vil være præget af kapacitetstilpasninger. Guldborgsund, har siden besluttet delvist at blive. Der er ved kontrollen pr. 1. april godkendt dispensation for overførsel af overskuddet til 2016 i fht. 3%- reglen. VISP forsøger at generere størst muligt mindreforbrug i aht. tilpasningerne i 2016, og pt. vurdere VISP at der kan overføres omkring 1 mio. kr. Note 5: Jf. aftale mellem de to centerchefer ønskes ansvar og dermed for borgere med mere end 11 timer tilbageført til Handicapområdets Myndighedsafdeling, da påvirkninger forventes at kunne administreres bedre i det relativt større område. Opgaven skal fortsat udføres af Center for Hjerneskade, men nu med afregning bagud ud fra konkret visitering. Overførslen/tilbageførslen har virkning fra , og videreføres i 2016 og fremover med helårseffekt. Fordelt: : Udgifter reduceres med kr. og indtægter reduceres med kr., netto reduktion kr og frem: Udgifter reduceres med kr. og indtægter reduceres med kr., netto reduktion kr. Note 6: Overførslen får helårseffekt i 2016 og vedrører indkøbsbesparelse på tablets. Note 7: Overførsel af midler fra Lov- og cirkulæreprogram vedr. til Sundhedsområdet. Note 8: Rengøringsudbuddet for helårseffekt i 2016, og på Hjælpemiddeldepotetsområde er det en lille tilførsel. Fordelt: : VISP: kr., Sundhedscenter: kr., Tandplejen: kr. og Hjælpemiddeldepot: kr. 2016: VISP: kr., Sundhedscenter: kr., Tandplejen: kr. og Hjælpemiddeldepot: kr. 7. Sundhed

22 Budgetkontrol pr. 1. oktober 24. PSYKIATRI I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Tilgang 1/1 til 30/9 realiseret, jf. tidligere kontroller Kompenserende besparelser Gennenført besparelser jf. konrol 1. april og 7. juli - Kollegiet Overført fra sundhed, jf. kontrol 1. april alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Opfølgning pr Opfølgning pr ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Socialpsykiatri Askov Møllehus alt Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Psykiatri

23 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Indkøbsbesparelser -1 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -1 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 24. Psykiatri

24 Budgetkontrol pr. 1. oktober 08. ÆLDRE I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Huslejetab Overført fra indenfor selvforvaltning Kompenserende besparelser alt 0 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 Distrikt Nord Distrikt Syd Distrikt Øst Distrikt Vest Fælles, specificeret nedenunder Huslejetab Øvrige udenfor visiteret område I alt 1) alt Ældre

25 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Rengøringsudbud 6 Indkøbsbesparelser -13 Sygeplejeartikler - del af indkøbsbesparelse overføres til handikap 54 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 47 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Note 1: 8. Ældre

26 Budgetkontrol pr. 1. oktober 09. HANDICAPPEDE I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Konsekvens af opfølgning pr uden tilgang af nye ikke 18 årige Realiseret tilgang/mindre indtægter 1/2 til 1/10 Estimeret merforbrug pr 1/10 estimeret yderligere tilgang resten af Ændring fra Ændring fra Kompenserende besparelser: Arbejdsgangsanalyse BDO - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget - vedtagne forslag har først virkning fra alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 fra Opfølgning pr Opfølgning pr Handicappede

27 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Krummerup Solgaven Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Neuropædagogik Socialt pædagogisk center Socialt udsatte Næstved sociale virksomhed alt Overførsel fra 2014 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til Opfølgning pr Opfølgning pr ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Indkøbsbesparelser Sygeplejeartikler - del af indkøbsbesparelse overføres til handikap Rengøringsudbud Center for Hjerneskade: 85-team ansvar flyttes tilbage til handicapområdet vedr. borgere med over 11 timer. ( =Udgifter indtægter 983) ( ) Lov og cirkulærer program - midtvejsregulering - ambulant anonym behandling stof - nr. 19 Lov og cirkulærer program - midtvejsregulering - orienteringspligt kvindekrisecentre - nr. 20 Lov og cirkulærer program - midtvejsregulering - stofbehandling - befordring - nr. 27 Fælles -7 Ældre -54 Fælles 2 sundhed Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 518 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne 9. Handicappede

28 Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Anbringelsesområdet Forebyggende område Øvrige børn og ungeområde Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) DMD Hollænderhusene Ungenetværket Udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Børn og Unge

29 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Fast løn til specialpædagogisk netværk fra ressourceinst. Dagpasning Midtvejsregulering af lov- og cirkulæreprogram Indkøbsbesparelser Rengøringsudbud Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 11/ Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne 10. Børn og Unge

30 Budgetkontrol pr. 1. oktober 11. DAGPASNING I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 Andel af overskud fra 2014 overføres til Børn og Unge til finansiering af merforbrug Mindreforbrug af til søskenderabat og øko. Fripladser 1.3 mio. tilbageføres til Daginstitutionerne, blev trukket i 2014 for at dække merforbrug på søskenderabat og øko.fripladser Driftsoverførsel fra 2014, vedr. PA-eleverne Afdrag på merforbrug i vedr. PA-eleverne Kompenserende besparelser alt 789 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Dagplejen Område Nord Område Syd Område Øst Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Dagpasning

31 Område Vest Hyllinge Børnehus Manøhytten Rudolf Steiner 1.3 mio. tilbageføres til Daginstitutionerne, blev trukket i 2014 for at dække merforbrug på søskenderabat og øko.fripladser alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Rengøringsudbud 03/11 61 Indkøbsbesparelser 03/11-7 Lov og cirk, midtvejsreg. 01/11-78 Trollesgave, overført til salg. 6 mdr. drift 11/05-31 Frit 16's tidligere bygning på Farimagsvej er overført til salg. 6 mdr. drift 11/05-77 Trollskoven (Holmegaardskolen) nedsat normering med 5 pladser 12/11 40 Fast løn til specialpædagogisk netværk fra ressourceinst. Dagpasning Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 11/ Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Søskenderabat og økonomiskre fripladser Søskenderabat og økonomiske fripladser er vurderet til at der i bliver et mindreforbrug på mellem 1.5 og 2 mio. kr. Omlæggelsen fra 12 mdr. forældrebetaling til 11 mdr. giver en mindreudgift som vi ikke tidligere havde regnet med. Endvidere har det faldende børnetal også en virkning. Da tet til søskenderabat og øko.fripladser ikke bliver reguleret ved ændringer i børnetallet. Børnetallet har været faldende i flere år nu, men det giver først nu en virkning i forbruget. Daginstituitonerne blev i 2014 trukket 1.3 mio. kr. for, at finansiere et merforbrug på søskenderabat og øko.fripladser. Beslutning fra kontrol Der lægges op til at daginstitutionerne får ført de 1.3 mio. kr. tilbage, svarende til det beløb de finansierede i Beløbet foreslås fordelt til område Syd og Vest som fortsat kæmper med at få nedbragt underskuddet fra 2014 og i f.m. de reguleringer der er besluttet i.ved regnskabsafslutningen må det vurderes om et evt. yderligere overskud skal tilføres dagtilbuddene bl.a. som delvis kompensation for demografireguleringen eller områder med underskud. 11. Dagpasning

32 Budgetkontrol pr. 1. oktober 12. UNDERVISNING I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overført underskud fra 2014 Privatskoler og SFO Produktionsskoler Betaling til og fra kommuner EGU (ikke serviceudgifter) Søskenderabat/Fripladser Befordring almen og special Efterskoler 245 Syge- og hjemmeundervisning 600 Modtageklasser Reguleringskonti Overgangsmidler skolereform Midlertidige overgangsmidler (særligt tilførte midler fra staten, øremærket til kompetenceudvikling i perioden frem til 2020) Statslige kompetenceudviklingsmidler (kursusafgift - øremærket til kompetenceudvikling i perioden frem til 2020) alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Undervisning

33 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Borup Riis Skolen Herlufmagle skole Fladsåskolen Holmegaardskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Sjølundsskolen Susålandets skole Sydbyskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen Frit Kilden Supernova Skallegården alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Indkøbsbesparelser 12/03-20 Trollskoven (Holmegaardskolen) nedsat normering med 5 pladser 12/11-40 Rengøringsudbud 12/ Midtvejsregulering af lov- og cirkulæreprogram for 12/ -58 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Undervisning

34 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Der er pt. oprettet to ekstra modtageklasser på Kildemarkskolen grundet flygtningestrømmen, så der nu er 5 modtageklasser på skolen. Der forventes oprettet endnu en modtageklasse i løbet af efteråret. Der er ved skoleårets planlægning 15/16 givet til 3 modtageklasser på Kildemarkskolen. Der skal tilføres yderligere til de næste modtageklasser. I kontrollen er indregnet 5/12 udgift til to klasser samt 3/12 udgift til 1 klasse, svarende til 0,680 mio. kr. i. Helårsudgiften for en modtageklasse er 0,628 mio. kr. Kildemarkskolen skal ligeledes tildeles yderligere til de 3 ekstra modtageklasser, svarende til 7/12 i skoleåret /16 (1,1 mio. kr.) i året Note 2: Overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler skal øremærkes til at understøtte kompetenceudvikling og implementering af skolereformen i perioden frem til 2020, hvor alle lærere jfr. skolereformen skal have linjefagskompetencer. Overgangsmidler anvendes primært til den tid, der anvendes på kompetenceudvikling, mens kompetenceudviklingsmidlerne alene kan og må anvendes til kursusafgifter. Der forventes yderligere overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler på samlet 24 mio. kr. (22 mio. kr. + 2 mio. kr.) i 2016, som forventes delvist overført til Der er endnu ikke klarhed over hvor meget af puljen fra 2016, der når at blive anvendt i 2016, derfor forventes overførsel til Undervisning

35 Budgetkontrol pr. 1. oktober 13. KULTUR OG FRITID I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Forventet overførsel til Kompenserende besparelser alt -200 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 Næstved Bibliotek & Borgerservice Næstved Musikskole Børnekulturhuset Kulturcentret Grønnegades Kaserne Talentskolen Multihuset Sydpolen Rønnebæksholm alt Kultur og Fritid

36 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Tværgående indkøbsbesparelser Rengøringsudbud 13 / / Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -45 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Note : 13. Kultur og Fritid

37 Budgetkontrol pr. 1. oktober 15. NATUR, VAND OG MILJØ I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Indsatsplanlægning, Grundvandsbeskyttelse. Området er fuldt ud DUT finansieret, men er forsinket pga. maglende udmelding fra staten Forventet mindreforbrug på Naturområdet (forventes overført til 2016 inden for 3% - reglen) Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 alt 15. Natur, vand og miljø

38 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 15. Natur, vand og miljø

39 Budgetkontrol pr. 1. oktober 16. AFFALD OG ROTTER I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Kompenserende besparelser alt 0 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Affald. Der er overført kr. fra 2014, som er reduceret med kr. i forbindelse med revison af tet Rotter. Der er overført kr. i overskud fra Det er forhøjet med kr. i forbindelse med revision af tet Revideret Affald godkendt i Byrådets møde den sag 110 Revideret Rotter godkendt i Byrådets møde den sag 109 alt Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Affald og Rotter

40 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 16. Affald og Rotter

41 Budgetkontrol pr. 1. oktober 17. TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014, vintervedligeholdelse Udvalgspulje - puljen er samlet ved en gennemgang af tet for. I alt blev der samlet kr. - heraf trækkes beløb vedr. moderniseringsaftalen kr. (reduktion ved overdragelse af vejlys til grundejerne og nedklassificering af offentlige veje til private veje). Restbeløbet i puljen kan spares Afledt drift - afsat til projekter gennemført af rammebeløb afsat til cykelstier og sortpletarbejder kan spares, da projekterne ikke blev gennemført i 2014 Vejafvandingsbidrag - opkrævet bidrag fra NK-Spildevand A/S for 2014 udgør kr. Rest kan spares Flextur/LandFlex - der er driftsoverført 1 mio. kr. fra 2014 til opskrivning af tet i, svarende til regnskabet for 2014 på 3,7 mio. kr. Forsøgsordning med LandFlex iværksat pr. 1. juli. Udgift til forsøgsordningen er af Movia anslået til 1,8 mio. kr. pr. år. Baseret på kørsel i juli og august forventes dette overslag at holde. Samlet forventes tet for derfor ved denne kontrol at kunne holde Flextur/LandFlex - Opstart af forsøgsordning Vejbelysning - på grundlag af opgørelse fra Vejlysselskabet vurderes det, at der kan indarbejdes en reduktion Vejbelysning - tilbagebetaling vedr Vintervedligeholdelse - mellemværendet forventes at blive nedbragt med 2 mio. kr. i overensstemmelse med aftalerne i forliget for 2012 Lov- og cirkulæreprogram - reduktion som følge af ny lov om offentlige veje (halvårs-virkning) Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Trafik og grønne områder

42 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Park og Vej Parkering m.v. alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Indkøbsbesparelser (tablets) Lov- og cirkulæreprogram - reduktion som følge af ny lov om offentlige veje (halvårs-virkning) 17/?? -3 17/?? -208 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -211 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Overskuddet på kr. forventes anvendt således: - Nedbringelse af underskuddet på vintevedligeholdelse i overensstemmelse med Budgetforlig Dækning af forventet underskud på betaling til Movia i Beløbet er indarbejdet i 2016 i forbindelse med lægningen for 2016 I alt kr kr kr Trafik og grønne områder

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Budgetkontrol pr. 1. juli 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I 1. kr. regnskab Skat/tilskud udligning -4.724.435-4.71.786-2.12.351-4.71.898-112 Renter (ekskl. ældreboliger)

Læs mere

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 For nogle af selvforvaltningsvirksomhederne har der været lavet om i kontoplanen eller organiseringen, så der ikke på en simpel vis kan trækkes en forbrugsprocent

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler tidligere selvforvaltningsmidler Positiv overførsel = plus Negativ overførsel = - Alle opgøres i hele kroner. Politikområde Kun udbetaling, hvis underskud 03 Fælles formål 4.995.568 0 06 Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Merforbrug, Mindreforbrug, Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Netto-overførselsbeløb. skal overføres til 2017

Merforbrug, Mindreforbrug, Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Netto-overførselsbeløb. skal overføres til 2017 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til ØKONOMIUDVALGET 02 Politikere Merforbrug på 2,4 mio. kr. overført fra 2015 til 2016 er nedbragt med 1,7 mio. kr. hvilket primært skyldes

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2016

Budgetkontrol pr. 1. juli 2016 fht korr. 2. POLITIKERE 13.593 11.197 6.279 12.265 1.068 Total 13.593 11.197 6.279 12.265 1.068 Hverdagseffektiviseringer, rammebesparelse Overført merforbrug fra 2015 til merforbrug under Økonomiudvalgets

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Ændrede budgetforudsætninger og indstillede bevillingsændringer (se uddbyende noter i bilag 2)

Ændrede budgetforudsætninger og indstillede bevillingsændringer (se uddbyende noter i bilag 2) 1 Bilag 1 Ændrede budgetforudsætninger og indstillede bevillingsændringer (se uddbyende noter i bilag 2) FINANSIERING Beløb i 2013 Beløb i 2014 Beløb i Renter af likvide midler, porteføljepleje, merafkast

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Budgetkontrollen er inddelt i følgende seks afsnit: 1. Overordnet resultat

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2016-19 Politik Politikere Lov og cirkulære Lovændring om digitalisering af valgprocessen -13-13 -13-13 1% reduktionen Områdets andel af 1%

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere