Alle disse spørgsmål står centralt indenfor den del af litteraturen, der kaldes planlægningsteori.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle disse spørgsmål står centralt indenfor den del af litteraturen, der kaldes planlægningsteori."

Transkript

1 Planlægning - hvorfor og hvordan? Baggrundsnotat for forelæsning under Samplan-kurset 2012, 18. september Professor Petter Næss, Aalborg Universitet 1, Indledning I dette skrift vil jeg først rette fokus mod, hvad det egentlig vil sige at planlægge, og hvilke opgaver den offentlige planlægning har i samfundet. Jeg vil også beskrive nogle forskellige idealer eller modeller for, hvordan planlægning bør foregå, og på nogle forskellige opfattelser af planlæggerens rolle. Jeg vil altså fokusere på: hvad er planlægning? hvorfor planlægge? hvordan bør planlægning foregå? og hvilke roller har planlæggeren? Alle disse spørgsmål står centralt indenfor den del af litteraturen, der kaldes planlægningsteori. Lidt højtideligt kan man sige, at planlægningsteori er planlægningsfagets forsøg på at reflektere over sin egen praksis. Planlægningsteori kan fungere som en slags spejl, hvor planlæggerne kan se deres arbejde i et andet perspektiv end det sædvanlige. Planlægningsteorien kan således hjælpe den aktive planlægger til at reflektere over sin egen praksis, og dermed hjælpe den enkelte i hans eller hendes faglige udvikling. Planlægningsteorien kan hjælpe fagets udøvere i deres navigering mellem de mange målsætninger og begrænsninger, som planlægningen må forholde sig til. Planlægningsteorien kan også hjælpe planlæggerne til en mere realistisk opfattelse af, hvad det er muligt at opnå gennem planlægning. Hvad er planlægning? Der findes en række forskellige definitioner af planlægningsbegrebet, men de fleste definitioner har det til fælles, at de opfatter planlægning som en aktivitetstype med følgende kendetegn (Aarsæther 1992): Aktøren har klargjort mål og værdier som han/hun ønsker at realisere. Aktøren har en bevidst orientering mod fremtiden. Aktøren har evne til at se sammenhænge og til at samordne. Aktøren gør brug af et solidt vidensgrundlag. Aktøren lægger op til en planbeslutning, som skal være retningsgivende eller styrende for efterfølgende enkelthandlinger. Vi kan opfatte planlægning som et sammenhængende sæt af handlinger udført af en aktør (som kan være en person eller en gruppe). Vi kan i princippet finde planlægning 1 Siden professor i planlegging i byregioner ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Sluttet ved Aalborg Universitet etter 15 års ansettelse.

2 overalt, hvor der er aktører. De oplistede kendetegn kan gælde handlinger udført af eller på vegne af individer, familier, bedrifter, organisationer, kommuner, departementer, stater og internationale samarbejdsorganer. Det bliver måske klarere, hvad planlægning er, hvis vi tænker på de handlinger, som udgør den rene modsætning: Når vi handler ud fra gammel vane, kun optaget af dagens situation, uden klare mål eller uden blik for sammenhænge, har vi fjernet os langt fra det, som kendetegner planlægning (Aarsæther, ibid.). I mange situationer kan det selvsagt gå godt, selvom vi baserer os på sådanne vane- eller traditionsbestemte handlinger. Men hvis de traditionelle måder at gøre tingene på viser sig at give uønskede resultater, vil vi ofte forsøge at se os om efter nye løsninger. Fordi samfundet omkring os ændrer sig, vil traditionelle løsninger, som var gode i går, desuden ofte være dårligt egnede til at møde morgendagens udfordringer. Den, der vil undgå at havne i problemer på lidt længere sigt, gør derfor klogt i at se fremover og gøre brug af viden for at finde handlingsalternativer, som kan give et acceptabelt resultat. Planlægning skiller sig også fra to andre almindelige måder at nærme sig problemløsning på: Kopiering og markedsprocesser. I stedet for at planlægge for at forsøge at forebygge eller løse et problem, kan aktøren kopiere det, andre aktører gør. Men det er ikke altid, at løsninger som fungerer godt et sted (f.eks. i Californien), også vil gøre det i en anden kontekst (f.eks. i Nordjylland). Og som vi skal se nærmere på nedenfor, skaber markedsprocesser ofte en række sidevirkninger, som bliver set på som uheldige. Selv om både traditionelle handlinger, kopiering af forbilleder fra andre steder og ikke mindst markedsprocesser spiller en stor rolle i samfundet, er det en række situationer, hvor der opstår behov for målrettet planlægningsaktivitet. Det er gjort en række forsøg på at definere planlægning. Her følger nogle af dem: "Planlægning er fremtidsrettede processer, hvormed subjektet søger at opnå kontrol over sine omgivelser, for derigennem at gennemføre sine intentioner." (Lennart Lundquist) Planlægning er muligheden for at kontrollere fremtiden med nuværende handlinger. (Aaron Wildavsky) "Planlægning er de processer, hvor videnskabelig og teknisk viden kobles med organiseret handling. (John Friedmann) "Planlægning er anvendelse (omend den er grov) af videnskabelig metode på policyudformning." (Andreas Faludi) Planlægning er den aktivitet, der befatter sig med forslag om fremtiden, med evaluering af alternative forslag og med de metoder, hvormed disse processer kan opnås. Planlægning er rationel, tilpasset tænkning anvendt på fremtiden og på sagsområder, hvor planlæggerne, 2

3 eller de administrative organer, som planlæggerne er en del af, har nogen grad af kontrol. (Herbert Simon) Planlægning er processen med at forberede et sæt beslutninger om handling i fremtiden, rettet mod at nå mål med foretrukne midler. (Yezhekel Dror) Nogle af definitionerne (bl.a. Lundquists, Wildavskys og Simons) inkluderer i større eller mindre grad kontrol over gennemføringsfasen som en del af planlægningsbegrebet. Andre ser først og fremmest på planlægning som forberedelse til beslutning (bl.a. Dror og Faludi). Et argument, for at medtage koblingen til implementeringsfasen i definitionen, er, at begrebet da udelukker ren "luftslotsplanlægning" uden rødder i virkeligheden, dvs. at udformning af utopier defineres som noget andet end planlægning. Planlægning foregår i mange slags situationer. Der er næppe megen uenighed om, at planlægning i mange tilfælde er nødvendig og vigtig. De fleste af os gør brug af et vist indslag af planlægning i forbindelse med store og små beslutninger i privatlivet, hvad enten de drejer sig om, hvordan weekendens aktiviteter skal gennemføres, eller om større beslutninger, som f.eks. at flytte fra en by til en anden. Også i erhvervslivet drives der en udstrakt planlægning. Næsten alle større og en række mellemstore virksomheder har indført rutiner for langsigtet, virksomhedsintern planlægning (virksomhedsplanlægning). Eksempler på temaer for sådan planlægning er nye produkttyper, nye produktions- eller salgsfaciliteter, nye teknologier, nye organisationsstrukturer og nye markedsføringsstrategier. Mange virksomheder bruger betydelige ressourcer på strategisk planlægning. Nogle af de planlægningsformer, som bruges i det offentlige i dag, er faktisk indført via den private sektor. Men der er alligevel vigtige forskelle mellem offentlig planlægning og planlægning indenfor private virksomheder. Mens planlægning i private virksomheder foregår med et forholdsvis snævert sigtemål (profitmaksimering eller virksomhedens overlevelse), hyppigst sker i hierarkiske strukturer med klare kommandolinier, og legitimeres i forhold til ejerinteresser, skal den offentlige planlægning varetage en bred vifte af hensyn på vegne af hele samfundet, og er i stor grad afhængig af at legitimere sig på tværs af skillelinier mellem forskellige aktører i samfundet. Den offentlige planlægnings opgaver er derfor meget mere komplekse, og der er større sandsynlighed for uenighed og kontroverser: Giver planlægningen de ønskede resultater? Foregår planlægningsprocessen på en måde, som tager hensyn til de forskellige gruppers interesser? Fordi ikke alle interessegrupper vil være enige i, at den offentlige planlægning tackler disse spørgsmål på en tilfredsstillende måde, vil der nemt kunne blive rejst kritik mod den offentlige planlægning, og grupper, som får deres muligheder begrænset af planerne, kan stille spørgsmål ved planlægningens berettigelse. 3

4 Men som vi skal se, er der grænser for, hvor meget den offentlige planlægning kan reduceres, uden at det også får negative følger for lønsomheden i erhvervslivet. Fysisk planlægning (herunder både byplanlægning, arealplanlægning og infrastrukturplanlægning) er, ved siden af den militære planlægning, formodentligt den ældste form for offentlig planlægning. Fysisk planlægning er en aktivitet, som sigter mod at styre udviklingen af fremtidig arealanvendelse, bygningsmasse og teknisk infrastruktur på en samfundsmæssig god måde. Grundspørgsmålene i fysisk planlægning er blevet beskrevet sådan (Strand, 1991; Næss og Saglie 2000): Til hvilke funktioner må der skaffes arealer? Hvilket omfang af og hvilke slags arealer behøves til de forskellige funktioner? Hvordan bør forskellige funktioner lokaliseres i forhold til hinanden? Hvordan bør funktionerne forbindes med hinanden? Hvordan bør man udforme de fysiske omgivelser, hvor funktionerne etableres, for at varetage både funktionelle, æstetiske, økonomiske, økologiske og trivselsmæssige hensyn? Hvilke arealer bør beskyttes mod menneskelige indgreb? Foruden byplanlægningens traditionelle fokus på de fysiske elementer, omfatter dagens offentlige planlægning også økonomisk, social og kulturel planlægning. En af de udfordringer, den offentlige planlægning i liberale demokratier står overfor, er, hvordan man skal koordinere og integrere disse forskellige sektorer af planlægningen, og hvordan man skal opnå en koordinering mellem forskellige forvaltningsniveauer (kommune amt stat). En sådan integration på tværs af sektorer og niveauer synes ikke mindst vigtig indenfor miljøområdet. Den offentlige planlægning i vestlige demokratier bliver ofte betragtet som en del af det moderne projekt, baseret på modernismens teknologioptimisme og fremskridtstro. Men byplanlægningens rødder kan spores helt tilbage til de gamle sumeriske og babylonske kulturer for mere end 4000 år siden (Kjærsdam, 1995). I Danmark fortæller skriftlige kilder om planlovgivning så tidligt som i det 13. århundrede, og arkæologiske fund tyder på, at der fandtes dansk lovgivning om placering og udformning af bygninger så langt tilbage som i det 8. århundrede. Der er altså en langvarig tradition for at se privat byggevirksomhed som en social handling noget som ikke kun angår den enkelte bygherre. Hvorfor planlægge? Vi vil nu skifte fokus til, hvilke funktioner og opgaver den offentlige planlægning har i samfundet. Med andre ord begrundelser for den offentlige planlægning: Hvorfor planlægge? 4

5 I 1945 karakteriserede den østrigsk-britisk-amerikanske økonom Friedrich Hayek planlægning som the road to serfdom, eller vejen til trældom. Den gang var der ikke mange, der var enige med ham. Europa skulle genopbygges efter krigen, og planlægning spillede en vigtig rolle i denne proces. Med 35 år senere fik kritikken fra Hayek og andre liberalistiske økonomer større gennemslag. Dette havde bl.a. sammenhæng med de politiske konjunkturændringer, som bl.a. førte til, at Ronald Reagan og Margaret Thatcher flyttede ind i Det Hvide Hus i Washington og Downing Street i London. Den stærkt markedspåvirkede udbygning af Docklands-området i London blev et symbol på den britiske deregulering og fragmentering af den traditionelle form for byplanlægning i Thatchers regeringsperiode. Efter 1990 har en lignende antiplanlægnings holdning gjort sig gældende i Østeuropa, hvor mange mennesker associerer planlægning med de tidligere kommunistiske magthavere. Specielt var disse holdninger udbredt i de første år efter Berlinmurens fald. Nogle politikere ønskede at fjerne så meget som muligt af den offentlige planlægning og lade markedskræfterne udspille sig så uhindret som muligt. I 1981 udtalte den nyudnævnte direktør for London Docklands Development Corporation følgende: Jeg tror ikke på planlægningssystemet, og jeg er modstander af arealanvendelsesplanlægning - det kommer der ikke kvalitet ud af.... Vi gør en dyd ud af ikke at have nogen overordnet strategi for området. Men meget tyder på, at denne negative holdning til planlægning har været mere fremtrædende på det retoriske plan end i praktisk politik. Thatcher-regeringen var egentlig ikke imod planlægning i sig selv. De var kun imod de former for planlægning, som var baseret på kollektivistiske, velfærdsorienterede eller generelt markedskritiske ideer. Thatcher-periodens angreb på den offentlige planlægning rettede sig mod planlægning, som sigtede mod at fremme sådanne formål. Til gengæld blev der opbygget nye planorganer, som var mere indrettet mod at reagere på markedsefterspørgslen og varetage bygherrernes interesser. Også i Østeuropa har anti-planlægningsideologien efter 1990 været mere snak end realiteter, når vi taler om den fysiske planlægning. Planlægningsprofessionen er gradvist ved at genvinde en rolle under de nye markedsøkonomiske forhold. Til trods for, at mange politikere har udtalt sig negativt om offentlig planlægning, bedriver så at sige alle lande i verden en omfattende planlægning, specielt af bebyggelse, arealanvendelse, infrastruktur og på miljøområdet. I et så stærkt markedspræget samfund som USA er der f.eks. lange traditioner for byplanlægning og miljøplanlægning, og planlæggerprofessionen fører en kontinuerlig diskussion om praktiske, vidensmæssige, metodemæssige, organisatoriske og etiske spørgsmål i forbindelse med planlægning. Den amerikanske planlæggerorganisation APA holder en høj profil og udgiver blandt 5

6 andet et meget læst videnskabeligt tidsskrift med en række interessante artikler om planlægning. Hvorfor ikke spare tiden og ressourcerne, som bruges på offentlig planlægning i stat, regioner og kommuner, og i stedet overlade beslutningerne til en kombination af markedsmekanismer og politiske studehandler fra dag til dag? Nogle økonomer har foreslået at drosle kraftigt ned på den offentlige planlægning, som efter deres opfattelse hæmmer foretagsomhed, bremser fornyelse og lægger unødvendige finansielle og administrative byrder på økonomien. Kravet om byggetilladelse fra det offentlige, inden man må bygge, medfører f.eks., at det ikke er tilstrækkeligt, at bygherren og grundejeren er enige begge kan gå glip af en ønsket - og formodentligt profitabel - udbygning, hvis denne er i strid med kommunens arealanvendelsesplaner. Planlægning tager også tid, og opstarten på byggeriet kan dermed blive forsinket. Og tid er som kendt penge. En af de teoretikere, som forsøgte at imødegå denne kritik, var Richard Klosterman. Han publicerede sin artikel Arguments for and against planning i 1985, da det planlægningsfjendtlige ideologiske klima i USA og Storbritannien var i sin mest markante periode. Klosterman gennemgår blandt andet en række argumenter mod planlægning, som er kommet fra økonomer. Klosterman viser, at disse argumenter er overfladiske og har dårlig forankring i de økonomisk teorier, som tværtimod indeholder vigtige argumenter for offentlig planlægning. Både klassisk og neoklassisk økonomi anerkender nemlig behovet for offentlig indgriben for at korrigere utilstrækkeligheder i markedsmekanismerne, når det gælder: offentlige eller kollektive konsumgoder såkaldte eksternaliteter eller spillover-effekter forhold som skaber de såkaldte fangens dilemma-situationer hensynet til en rimelig fordeling af fordele og ulemper mellem forskellige grupper af befolkningen. (Klosterman, 1985) Vi skal se lidt nærmere på hvert af disse 4 punkter. Offentlige goder Lad os først se på de såkaldte offentlige goder. Et kendetegn ved de offentlige goder er, at de kan udnyttes i fællesskab. Det er vanskeligt eller umuligt at dele dem op eller at tildele veldefinerede ejendomsrettigheder til sådanne goder. Det er også svært eller umuligt at begrænse adgangen til disse goder. Eksempler på offentlige goder er bl.a.: Teknisk infrastruktur som f.eks. veje, kloakledninger og renseanlæg Folkeskoler 6

7 Andre bredt definerede goder, som tenderer til at blive negligeret i konkurrencen mellem mere eller mindre smalle interessegrupper, f.eks. parker, offentlige badestrande eller de æstetiske miljøkvaliteter i en bymidte. Hvis finansieringen af offentlige goder skal overlades til den enkeltes villighed til at betale, står det den enkelte frit at underkommunikere sine præferencer, i håb om at andre vil betale. Et oplagt eksempel på behovet for planlægning af sådanne anlæg er planlægningen af Øresundforbindelsen og den massive vej- og baneudbygning, som betjener Ørestaden. Det er svært at tænke sig, at denne udbygning kunne være blevet realiseret uden en betydelig offentlig planlægning. Planlægning er også nødvendig for at skabe og bevare attraktive visuelle bymiljøer. Ud over at være til glæde for byens befolkning, kan sådanne arkitektoniske og urbane æstetiske kvaliteter også bidrage til at fremme byens position i den internationale konkurrence om at tiltrække investeringer og ressourcestærke tilflyttere. Place promotion policies er et begreb, som kan illustrere motivationen for at bevare og udvikle attraktive pladser, parker og bygningsmiljøer, ikke mindst i bykernen. Sådanne planlægningsindsatser kan også bidrage til at styrke en by som turistmål og indgår ofte i strategier for at sætte en by på kortet som lokalitet for konferencer og kongresser. Eksternaliteter Planlægning skal også modvirke markedskræfternes tendens til at vælte omkostninger over på andre end dem, som gennemfører og høster fortjenesten af en aktivitet. I økonomernes jargon kaldes sådanne negative virkninger på andre parter eksternaliteter. Et klassisk eksempel på eksternaliteter er, når en forurenende bedrift påfører husholdninger og virksomheder ulemper, som ikke bliver medregnet i produktionsomkostningerne. Eller når en ejendomsbesidder etablerer en trafikskabende virksomhed på sin grund, uden at tage hensyn til de trafikmiljø-omkostninger dette påfører naboerne. I sådanne situationer fordeler konkurrencemarkeder samfundets ressourcer på en ineffektiv måde. Et tredje eksempel er en bygherre, der på sin grund opfører en bygning, som bliver synlig på lang afstand og reducerer æstetiske landskabskvaliteter i et rekreativt område, som bygherrens grund kun udgør en lille del af. CO2-udslippene fra dagens indbyggere i de rige lande er et yderligere eksempel. Disse udslip rammer først og fremmest mennesker i fremtidige generationer, og især indbyggerne i nogle fattige, lavtliggende lande (bl.a. Maldiverne og Bangladesh). Fangens dilemma-situationer Fangens dilemma-situationer er et andet tilfælde, hvor markedsmekanismerne ikke fungerer optimalt. Typisk for en fangens dilemma-situation er, at individernes anstrengelser for at fremme deres egne interesser fører til et resultat, som hverken er optimalt for samfundet eller de berørte individuelle aktører. 7

8 Begrebet fangens dilemma stammer fra en fabel om to gangstere lad os kalde dem Alter og Ego som sidder i fængsel anklaget for en række forbrydelser. Politiet er i stand til at bevise kun en lille del af disse forbrydelser, så de forsøger at overtale fangerne til at sladre om hinanden. Hvis Alter sladrer om Ego, og Ego ikke sladrer, vil Alter blive løsladt og Ego få 10 års fængsel. Hvis Ego sladrer om Alter, og Alter holder mund, så vil Ego blive løsladt, mens Alter må blive i fængsel i 10 år. Hvis begge fangerne sladrer, vil de på grund af deres samarbejde med politiet få straffen reduceret til 5 års fængsel. Hvis ingen af dem sladrer, kan politiet bevise så få af forbrydelserne, at begge kun vil få ét års fængsel. Alter grubler over hvad han bør gøre i denne situation. Sæt at Ego sladrer. Alter vil da få en dom på 5 år hvis også han sladrer, men 10 år hvis han ikke samarbejder med politiet. Hvad så hvis Ego ikke sladrer? Alter vil da blive løsladt, hvis han selv sladrer, men må sidde et år i fængsel hvis han forholder sig tavs. Så uanset hvad Ego vælger at gøre, vil det være mest rationelt for Alter at sladre. Baseret på et tilsvarende ræsonnement kommer også Ego frem til, at det vil være rationelt at sladre, uanset om hans medskyldige sladrer eller ej. Resultatet bliver, at begge de to fanger sladrer og således må sidde 5 år i fængsel. Hvis ingen af dem havde sladret, ville de begge have sluppet med et år. En fangens dilemma-situation er altså en situation, hvor det set fra den enkeltes synspunkt vil betale sig at være egoist, selv om alle ville have fået det bedre, hvis man i stedet optrådte altruistisk, dvs. ikke-egoistisk. Mange sociale dilemmaer har en struktur, som svarer til det dilemma, de to fanger stod overfor. Situationen på siddetribunen, når nogle af tilskuerne rejser sig for at kunne se lidt bedre, er et eksempel fra hverdagen. De, som rejser sig, kommer til at spærre udsigten for dem, der sidder bagved. Disse må rejse sig for overhovedet at kunne se. Resultatet kan blive, at alle til sidst må stå for at kunne se. Næsten ingen ser bedre, end da alle sad. De, der sidder forrest og ikke har nogen foran sig, kan måske se en lille smule bedre - men også de bliver trætte i benene af at stå. Et eksempel, som Klosterman bruger i sin artikel, er situationen i en bydel præget af forfald og dårligt vedligehold. Hvis en enkeltstående husejer forbedrer sin ejendom og ingen andre gør det, vil nabolaget fortsat have for lave ejendomsværdier, til at det bliver muligt for husejeren at få dækket udgifterne gennem højere huslejer. Resultatet er, at ingen af husejerne tør investere, og forfaldet fortsætter. Med det resultat, at lejeindtægterne synker for alle husejerne i området. En koordineret planlægning af byfornyelse og forbedring af nabolaget kunne have løst denne situation. Informationsgrundlag for langsigtede beslutninger Yderligere en forudsætning, for at konkurrencemarkeder skal kunne fungere effektivt, er, at aktørerne har tilstrækkelig information til at foretage rationelle markedsmæssige valg. De skal f.eks. ikke være påvirket af vildledende reklame. Dette begrunder, at forbruger- 8

9 information kan være en offentlig opgave. Men markedsaktørerne behøver også viden om langsigtede konsekvenser af deres beslutninger, så de ikke unødigt oplever, at en tilsyneladende lønsom investering viser sig at føre til store tab om nogle år. Dette giver en yderligere begrundelse for offentlig planlægning, nemlig at skaffe informationsgrundlag for informerede markedsmæssige valg, f.eks. gennem indikativ planlægning", udvikling af informationssystemer om aktuelle byudviklingsvariable og udarbejdelse af langsigtede prognoser om befolkning, økonomi og arealanvendelse. Indikativ planlægning kan f.eks. være planer, som viser, hvilke infrastrukturudbygninger kommunen agter at foretage, hvor og på hvilke tidspunkter, og som dermed giver information om, hvilke arealer der vil blive lette at byggemodne. Når det gælder det tredje punkt, prognoserne, kan sådan information f.eks. gøre det lettere for entreprenører at omstille eller udvide produktionen i tråd med forventede ændringer i efterspørgslen på boligmarkedet. Fordeling af goder Klosterman peger også på, at markedsmekanismerne ikke alene kan sikre en socialt acceptabel fordeling af goder. Godt nok vil perfekte konkurrencemarkeder ifølge klassisk økonomisk teori fordele ressourcer sådan, at de ikke kan omfordeles til fordel for nogle individer, uden at dette samtidigt er til ulempe for andre. En situation hvor ressourcerne er blevet fordelt på denne måde, kaldes i den økonomiske teori for Paretooptimalitet. Men som vi allerede har set, er den virkelige verdens markeder ikke perfekte, idet der foreligger en række afvigelser fra de ideelle forudsætninger, som skal være opfyldt i et perfekt marked. Desuden, selv om markedet havde været perfekt, garanterer en Paretooptimal situation hverken, at den oprindelige eller den endelige ressourcefordeling er optimal. Vi bliver ikke alle født med en sølvske i munden, og vi vælger ikke, hvor rige eller fattige forældre vi får. Hvis der f.eks. er samfundsmæssig enighed om, at alle spædbørn skal have tilstrækkelig næring, og at ældre har krav på et vist velfærdsniveau, må det offentlige gribe ind i markedsmekanismerne for at sikre dette. Eller for at tage et andet eksempel: Hvis samfundet ikke accepterer, at ubemidlede må bo på gaden, eller at fattige børnefamilier må bo i bittesmå etværelses lejligheder, er det nødvendigt med en social boligpolitik og planlægning af, hvordan boligpolitikken kan udformes og gennemføres. Kan købslagning mellem interessegrupper erstatte offentlig planlægning? Så meget om de økonomiske argumenter for og mod planlægning. Der er også kommet kritik mod den offentlige planlægning fra nogle politologer og sociologer, som spørger, om der i dagens pluralistiske samfund findes noget legitimt grundlag for en gennemgribende og samordnet planlægning, der påberåber sig at være i offentlighedens 9

10 interesse. Ifølge nogle af disse kritikere bør den offentlige planlægning erstattes af politiske studehandler og købslagning mellem forskellige interessegrupper. Konkurrencen og forhandlingerne mellem de forskellige formelle og uformelle grupper forudsættes at sætte alle vigtige spørgsmål på den offentlige dagsorden, hindre at nogen enkeltgruppe dominerer den offentlige arena, varetage politisk stabilitet, og forbedre individernes intellektuelle færdigheder og bevidsthed. Ifølge disse teoretikere vil der således ikke være behov for nogen systematisk intellektuel virksomhed for at bidrage til, at enkeltbeslutningerne er i samklang med samfundets mål, eller for at samordne de forskellige enkeltbeslutninger. Det offentliges rolle begrænses i denne model til at lave og håndhæve spillereglerne og give formel gyldighed til de politiske justeringer, som konkurrencen mellem grupperne resulterer i. Ifølge Klosterman har den pluralistiske model i grunden de samme begrænsninger, som modellen baseret på perfekt markedskonkurrence: Den politiske arena domineres af ressourcestærke grupper, som fremmer deres egne privilegier. Dansk planlægnings grand old man Arne Gaardmand sigter til netop dette med titlen på sin bog Magt og medløb om mahognibords-metoden og den korporative planlægning. Den pluralistiske forhandlingsmodel sikrer ikke en retfærdig eller acceptabel fordeling af goder og ulemper. Ifølge Klosterman er erhvervsledere specielt privilegerede og kan sætte lokale myndigheder op mod hinanden for at opnå gennemslag for deres krav. Dette fører til fangens dilemma-lignende situationer, f.eks. at kommuner konkurrerer om at tiltrække nye virksomheder ved at sænke miljøbeskyttelseskravene. Ressourcesvage grupper er desuden systematisk underrepræsenteret i de forhandlinger og studehandler, der foregår mellem interessegrupperne. Dette giver en skæv fordeling af goder, og betyder også at information om disse gruppers behov og interesser ikke kommer frem. Endelig er gruppe-købslagningen dårligt i stand til at sikre kollektive goder. Også på dette punkt har studehandel-princippet samme begrænsning som markedsmodellen. Klosterman peger på, at det er nemmere at mobilisere forkæmpere for snævre gruppeinteresser (f.eks. handelsstanden) end forkæmpere for bredt definerede interesser (f.eks. reduktion af biltrafikkens forurening). Uden offentlig planlægning kommer vigtige hensyn ikke med i beslutningerne Vi har set, at argumenter for offentlig planlægning kan hentes fra klassisk og neoklassisk økonomisk teori såvel som fra liberal demokratiteori. Disse argumenter betyder ikke, at fællesinteresserne er vigtigere end individers og gruppers interesser, eller at de eksterne og langsigtede virkninger af handlinger betyder mere, end de direkte og umiddelbare. Men Klosterman lægger vægt på, at varetagelse af fælles og langsigtede hensyn er politisk set specielt vigtigt, fordi kun myndighederne kan sikre, at disse hensyn i det hele 10

11 taget kommer med i beslutningerne. Det samme gælder spørgsmålet om en socialt acceptabel fordeling af goder mellem forskellige befolkningsgrupper. Hvor megen planlægning, som behøves for at kompensere for de negative virkninger af en udvikling baseret kun på markedskræfter eller på studehandel mellem interessegrupper, afhænger givetvis af hvor vigtige disse virkninger anses for at være. I et samfund, som sætter sig som mål at sikre en høj lighed i fordelingen af goder, vil det f.eks. være aktuelt med mere ambitiøse offentlige planlægningstiltag, end i et samfund, hvor der lægges større vægt på enkeltpersoners muligheder for at få succes. På tilsvarende måde vil opfattelsen af, hvilke eksternaliteter som er uacceptable, afhænge af miljøpolitikkens ambitionsniveau. Som nævnt foran, er erhvervslivets mulighed for profit afhængig af et vist omfang af offentlig planlægning. Byudvikling baseret på rene markedsmekanismer giver fx resultater, som i sum reducerer mulighederne for kapitalakkumulation. Fx kan en ukoordineret arealanvendelse gøre det sværere og dyrere at etablere den nødvendige infrastruktur. Ejendomsbesiddere kan også udnytte deres grunde på måder, som fører til uforudsigelige ændringer i nabogrundenes ejendomsværdier, hvis der ikke er nogen plan, der regulerer arealanvendelsen. Hvem ønsker vel at opdage, at der bliver etableret en genbrugsplads klods indtil virksomhedens nye og flotte administrationsbygning? En vis bolig- og hygiejnisk standard er desuden nødvendig for at arbejdskraften skal bevare sin sundhed og produktionsevne. Velfærdsmæssige elementer i byplanlægningen er endvidere blevet begrundet med, at de er nødvendige for at modvirke sociale uroligheder. Da den tyske "jernkansler" Bismarck i det 19. århundrede fik igangsat socialpolitiske tiltag for at forbedre arbejderklassens levevilkår, skete dette næppe kun ud fra filantropiske hensyn. Planlægningsprocessens værdi De planlægningsopgaver, som er nævnt hidtil, drejer sig alle om at påvirke beslutningsprocessernes resultater indenfor forskellige områder af samfundet. Sådanne begrundelser bliver ofte kaldet produktorienterede begrundelser. Men begrundelserne for offentlig planlægning omfatter også procesorienterede begrundelser. Udover planlægningens direkte effekter (f.eks. på de fysiske omgivelser) kan planlægningen have en vigtig funktion gennem de erfaringer, deltagerne får i planlægningsprocessen. Disse virkninger afhænger af, hvordan planlægningsprocessen er organiseret. Nogle af dem, som internationalt har været optaget af teoriudvikling omkring planlægningsprocessens betydning, er John Friedmann, John Forester og Patsy Healey. I Skandinavien er Tore Sager den teoretiker, som har arbejdet mest med dette. De procesorienterede begrundelser lægger vægt på planlægningen som en læreproces og som middel til at fremme mere demokratiske og retfærdige offentlige beslutninger. Ifølge Tore Sager (1991) kan befolkningsmedvirken fungere som en "skole i demokrati". 11

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning 1

Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning 1 Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning 1 Ole Dreier Indledning: Forskelle og forandring På vor konference sætter vi forskelle og forandring i fokus. Mit foredrag lægger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG. om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt

DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG. om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt ANJA JØRGENSEN DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Udarbejdet af Eva Sørensen og Jacob Torfing Roskilde Universitet Juli, 2012 Executive summary Offentlig ressourceknaphed, stigende politiske

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere