AkademiUddannelse (AU) Coaching og Ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv Coaching i organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AkademiUddannelse (AU) Coaching og Ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv Coaching i organisationer"

Transkript

1 Coaching og Ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv Coaching i organisationer Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab

2 Formål At den studerende får viden, redskaber og færdigheder, der sætter ham/hende i stand til at bidrage til øget læring i organisationen samt mest effektiv kompetenceudvikling. At den studerende udvikler sin ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring. Den studerene får indsigt i og erfaring for, hvordan coaching både som middel og løsning i den systemiske organisatoriske kontekst, sikrer værdiskabende læring og udvikling med sproget som redskab. Viden om den kommunikationsteoretiske baggrund for coaching med fundering i systemisk teori og organisationsteoretisk tænkning. Lærer at kommunikere anerkendende med indblik i sprogets betydning og de forskellige coachingteknikkers metoder. Perspektiv Uddannelsens organisationsteoretiske vidensgrundlag introducerer det systemiske perspektiv, hvilende på den socialkonstruktionistiske grundidé, at virkeligheden samskabes i dialog mellem mennesker. Hvor meningsdannelse og udvikling sker i daglige forhandlinger og relationer i praksisfællesskaber. Uddannelsen fokuserer på generel kommunikations- og coaching begreber og principper, med udgangspunkt i specifikt kognitiv psykologi. Fokus er på, hvordan din mentale tilstand (tanker og følelser) er bestemmende for, hvor godt du udnytter dine personlige styrker og potentialer (talent, viden og færdigheder). Hvordan du meningsfuldt optimerer din lærings- og forandringsparathed, samt indgår bæredygtigt i daglige relationer, personlige, faglige som sociale. Psykologiske vidensgrundlag og organisatoriske orientering Kognitiv psykologi er den bedst dokumenterede og evidensbaserede viden der findes om menneskers adfærd. Kognitiv psykologi har fokus på det særegent menneskelige, vores evner til at handle begrundet og udvikle os til stadig større grad af kompleksitet gennem netop vores tanke- og læringsprocesser. Med baggrund i det værdi- og effektfulde ved, at arbejde målrettet med nuet og fremtiden med fokus på styrker og det der lykkes, er den kognitive og positive psykologi uddannelsens psykologiske videns platform. Med viden om at adfærd gøres i relationer og praksisfællesskaber, har uddannelsens psykologiske vidensplatform parallel til fundering i systemisk kontekstuel virksomhedsteori. Vejledende indhold 1. Organisationsforståelse 10 % 2. Kompetenceudvikling og læring 10 % 3. Ledelseskompetence 10 % 4. Kommunikationsteori og forståelse 20 % 5. Coaching som metode og tænkning 50 % 2

3 Pensum Oestrich, I.H. (2010). Kognitiv coaching forøg din ydeevne med kognitive principper. Dansk Psykologisk Forlag (sider 224). Frederickson, B.L. (2010). Positivitet: Et middel, ikke et mål, side I: Positivitet Kilder til vækst i livet. Dansk Psykologisk Forlag (20 sider). Uddannelsesmappen med Coaching perspektivering og dokumentation (17 sider) samt øvrige indhold (ca. 55 sider med modeller og tekstdias). Mål Kursets mål defineres inden for fem hovedområder. Undervisningen og opgaverne tilrettelægges så den systematisk inddrager disse fem hovedområder. Organisationsforståelse Udvikler en forståelse for den organisatoriske kontekst som samtalen indgår i Kan beskrive muligheder og begrænsninger for coaching i forskellige organisatoriske rammer Har et klart billede af, at organisatorisk coaching adskiller sig fra personlig coaching ved at samtalen foregår i grænsefladerne mellem det personlige og det professionelle (ikke med udgangspunkt i det private) Forstår at organisatorisk coaching har fokus på opgaveløsningen og på individet som en del af et gensidigt fællesskab og at der derfor er fokus på relationerne mellem personer Kan se mønstrer i relationer som vigtigere end årsager og virkning Forstår hvordan læring, mening og identitet i praksisfællesskaber er afgørende for organisationen som socialt system og kan udvikle handlingsplaner herfor Kompetenceudvikling og læring Har viden om hvad der skaber læring individuelt og organisatorisk Er bevidst om menneskers forskelligheder i læringsstrategi og mestringsevne Kan udøve selvrefleksivitet være i metaperspektiv Forstår det afgørende ved, at mennesker oplever mening, erkendelse og ejerskab, der gør det relevant overhovedet at engagere sig Forstår værdien af at bibringe fokuspersonen kompetencer, der gør det muligt at finde egne løsninger på udfordringer Kan stille spørgsmål til kontekst, relationer og positioner frem for til indholdet med henblik på at fokuspersoner bevidstgøres om egen forholdemåde Kan stille spørgsmål, der sætter fokuspersoner i en selvobserverende og selvreflekterende position Kan bringe sig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand, der gør det muligt at udnytte individuelle styrker og potentialer optimalt 3

4 Ledelseskompetence Kan udøve coachingsamtaler i forskellige relationer: medarbejder-kollega, individ-team Har viden om forskellige coaching tilgange og metoder med deres begreber Kan udøve kognitiv coaching i forskellige kontekster: mentor, MUS, vanskelig/udfordrende samtale, dilemma, udviklingsopgave Kan vurdere egen personlige coachstil Gennem mentaludvikling lærer at udnytte din organisations kompetencer (viden og færdigheder) optimalt At du forstår at dække både virksomhedens og medarbejdernes behov for ledelse At du forstår perspektiverne og ansvaret vedrørende daglig lederskab, selvledelse og ledelse som afgørende for bæredygtig ledelse At du får kommunikative og coachende virkemidler, der som samtaleredskaber faciliterer gensidig åbenhed, tillid og styrket relation Kan håndtere skiftende kontekster og positioner Er trænet i den objektive neutrale position Kommunikationsteori og -forståelse Forstår centrale begreber fra kognitiv og systemisk teori samt deres berettigelse og virkningsfuldhed i den organisatoriske kontekst Får kommunikationsteori på plads og får forståelse for kommunikationens afgørende betydning i daglig praksis Kan opstille betingelser for organisationens dialogiske rum Kender tænkning og anvendelse af anerkendende kommunikation Har overblik over kommunikative virkemidler og træning i coachingteknikker herunder spørgeteknik inden for coachingens faser Kan anvende sproget som et bevidst værktøj i etableringen af den sociale virkelighed Har indsigt i hvordan eksternaliserende samtaler kan bidrage til adskillelse af personer fra problemer Har viden om narrative samtalers muligheder i coachingmetoden Coaching metode, tænkning og handling Har en etik i forhold til coaching, som middel i en organisation Ved hvad coaching er og ikke er Er trænet i metode, faser og en bred vifte af værktøjer 4

5 Er trænet i og mestrer alle seks faser af den kognitiv coachingproces Har viden om positiv psykologi og psykologisk kapital Kan reflektere over egen praksis At du har viden om tankens kraft og hensigtsmæssigt kan anvende din viden i de daglige relationer og kontekster At du lærer, at cope dig selv på egen indre dialog hensigtsmæssigt lærer at blive din egen gode coach At du lærer, at coache andre således at deres tanker, følelser og adfærd arbejder succesfuldt for dem i forhold til deres mål, personlige som organisatoriske Kan benytte kommunikative virkemidler kontekst og relationsbestemt Kan anvende coaching som samtalekunst At du kan bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand Udbytte En statsgodkendt akademiuddannelse (AU) i kommunikation og coaching 10 ECTS point ved bestået eksamen og således internationalt godkendt meritgivende eksamensbevis Mulighed for Statens voksenuddannelses støtte (SVU) da uddannelsen er statsgodkendt i SVU-styrelsen Eksamineret af statens censorkorps En praktisk coachinguddannelse med fokus på kognitiv coachings virkningsfulde og veldokumenterede værktøjskasse Styrkede ledelseskompetencer der sætter lederen i stand til, bevidst og værdiskabende, at sætte scenen faglig som mentalt Interaktiv vinklet uddannelse, med operationel orientering og udgangspunkt i de virksomhedsprocesser og deres dialogiske diskurser der er en del af dagligdagen At beherske en lang række praktiske værktøjer, der på en forståelig, nem og enkel måde, vil gøre dig kompetent og erfaren Færdigheder i, at kunne bringe sig selv og andre i en mental optimal præstationstilstand, der muliggør optimal kompetenceudvikling og læring, og således optimal udnyttelse af organisationens individuelle styrker og ressourcer Større handlekraft og styrket personlig gennembruds- og gennemslagskraft Viden og færdigheder i, at anvende coaching som ledelsesstil og samtalekunst i det organisatoriske dialogiske rum Intensiv indsigt og færdigheder i selvledelse og personlig udvikling Professionel, effektiv og målrettet uddannelse som underbygger og sikrer trivsel og succes fagligt, personligt som organisatorisk 5

6 Eksamen Det forventes at uddannelsesforløbet afsluttes med individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i obligatorisk skriftlig synopsis. Karakterbedømmelse gives alene ud for den mundtlige præstation. Ved bestået eksamen opnås 10 ECTS point. Særlige adgangsforudsætninger: Ingen. Synopsis Synopsen er vejledende på fem sider og er en skriftlig udarbejdet Drejebog for en coaching, som gennemføres inden den mundtlige eksamen. Problemformuleringen med udgangspunkt i en praktisk problemstilling skal godkendes af underviser. Eksaminationen er mundtlig refleksion over det, som skete i processen forstået i forhold til fagets teoretiske fundament. Undervisningsform Undervisningsformen er designet med hovedvægten lagt på praksisnær udvikling, med fokus på interaktiv undervisning, hvor det tilsikres at både visuelle, auditive og kinæstetiske indlæringskanaler stimuleres. Viden omdannes til færdigheder med direkte kobling til deltagernes hverdag. Udviklingsforløbet gennem hele uddannelsen er et miks af live undervisning, workshops, træning/evaluering/feedback, hjemmeopgaver i dagligdagen, udvalgt fagrelevant materiale samt bogen Kognitiv Coaching Forøg din ydeevne med kognitive principper (2010), uddannelsesmappe og opgaver. Studieaktivitet Uddannelsesforløbet strækker sig, med henvisning til fagmodulplanen og vejledende indhold, tidsmæssigt over 8,6 uger. Arbejdsindsats pr. uge er 18 timer, hvorved den studerende forpligter sig til, at være studieaktiv. Målgruppe Uddannelsen er unik for lederen, der er ansvarlig for, at skabe resultater sammen med og gennem andre. Samt fagpersoner der arbejder med HR, er vejleder, eller har en rådgivende eller coachende funktion i dagligdagen. Her udover er uddannelsen værdifuldt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til og relationer med andre mennesker hvor kommunikation således er et vigtigt redskab i hverdagen. Undervisere Tine Nyholm - Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, proceskonsulent og stifter af Commitment Lab der er en erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed. Tine har gennem praksisforskning i selvværd, mestringsevne og pædagogisk videnledelse i praksisfællesskaber, skabt nye indsigter og begreber. Med passion for mennesker og udvikling, skaber Tine naturligt både overblik, fælles engagement og resultater, som proceskonsulent, underviser og mentalcoach. 6

7 Jeanett Kiy - Cand.jur., seksårig erhvervspsykologisk uddannelsesmæssig baggrund, certificeret coach og psykoterapeut MPF. Jeanett er en erfaren kompetenceudviklinger, træner og underviser. Lige som Jeanett er censorgodkendt på AkademiUddannelserne. Uddannelsens udbydere Commitment Lab udbyder uddannelsen i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi. Investering Idet udviklingsforløbet er godkendt i SVU-Styrelsen kan deltageren ansøge om SVU-tilskud, der vil andrage kr ,- (+/-) netto. Er du støtteberettiget, får du en forhåndsgodkendelse inden uddannelsens / fagmodulets start. Tilskuddet bliver udbetalt til din arbejdsgiver, hen over uddannelsesperioden. Da uddannelsen primært udbydes som interne hold, er den samlede pris for et hold, afhængig af antal deltagere og værtsvirksomhedens specifikke behov for hvilke processer samt hvilke undervisere undervejs. Tilbudsgivning og tilmelding Tilbudsgivning og tilmelding, med udgangspunkt i værtsvirksomhedens behov og ønsker, sker til Commitment Lab, Tine Nyholm eller på telefon Oplysninger i øvrigt Er du SVU berettiget? Hvad er ECTS-systemet? Hvad kan Merit/ ECTS bruges til? Regler for SVU berettigelse Være fyldt 25 år. Du kan ikke få SVU, hvis du er fyldt 65 år, når uddannelsen begynder. Være ansat i en Dansk virksomhed, være dansk statsborger, bo i Danmark eller ligestillet med danske statsborgere. Inden for de sidste fem år skal du have været beskæftiget svarende til mindst tre år på fuld tid, hvis du er fuldtidsbeskæftiget, når du søger SVU. Du er fuldtidsbeskæftiget, når du søger SVU, hvis du i de sidste 10 uger, før du søger, har haft 37 timers arbejde om ugen. Er du deltidsbeskæftiget kun svarende til mindst to år på fuld tid. Hvis du er lønmodtager, skal virksomheden godkende at du må deltage i uddannelsen. 7

8 Du får løn fra virksomheden og du må ikke få anden offentlig støtte under uddannelsen. Har du tidligere fået SVU bedes du kontakte os. ECTS-systemet ECTS-systemet står for European Credit Transfer System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser. Systemet er udviklet i EU til at beskrive det tidsmæssige omfang og faglige indhold af de studieperioder og enkeltelementer, der indgår i en videregående uddannelse. ECTS-systemet er en fælles europæisk standard, og det kan derfor bruges ved meritoverføring af studieperioder gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. ECTS-systemet består af: en kvantitativ del i form af et pointsystem en kvalitativ del i form af "informationspakker" en karakterskala Den kvantitative del, ECTS-point, er en værdi, der tillægges de enkelte kursusenheder i en uddannelse. ECTS-point er således en måleenhed for den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at gennemføre kursusenhederne. Alle danske videregående uddannelsesinstitutioner skal anvende ECTS-pointssystemet. Det gælder fx også akademi, diplom- og masteruddannelser. Hvad kan Merit/ ECTS bruges til Det er en fælles EU-standard, som kan bruges til meritoverførsel af moduler på samme uddannelsesniveau gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. 8

9 Formålet med merit er, at man ikke behøver at lære det samme to gange. Hvis der er et eller flere fag, som er gennemført i en anden uddannelse, kan man efter visse regler derfor blive fritaget for disse fag i en ny uddannelse. Når man får merit for et fag, betyder det normalt, at man hverken skal følge undervisning i faget eller skal gå til prøve heri. 9

AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011

AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Formål At den studerende får viden, redskaber og færdigheder, der sætter ham/hende

Læs mere

Kognitiv coaching væredygtig selvledelse og effektfuld dialog Coaching og Konflikthåndtering (AU)

Kognitiv coaching væredygtig selvledelse og effektfuld dialog Coaching og Konflikthåndtering (AU) Kognitiv coaching væredygtig selvledelse og effektfuld dialog Coaching og Konflikthåndtering (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS 16-03-2015 Denne uddannelse integrerer nyeste teori

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS 03-06-2012 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: reflektere over dine egne

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Studiehåndbog, februar 2009 Indhold

Studiehåndbog, februar 2009 Indhold Studiehåndbog, februar 2009 Indhold Studiehåndbog, februar 2009 Indhold... 1 Velkommen til Studiehåndbogen... 2 NLP Husets idégrundlag vores vision og mission:... 3 Mere om de enkelte uddannelser og moduler...

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling.

Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling. Professionel Ledelse Professionel ledelse er en ambitiøs og intens lederuddannelse for dig der søger et stærkt fagligt, personligt givende og udfordrende udviklingsforløb, som hæver barren både for din

Læs mere

Til dig, der arbejder professionelt med HR

Til dig, der arbejder professionelt med HR Uddannelseskatalog 2011/2012 IBC Kurser 01 Om HR-uddannelser 02 Om IBC 03 Mød instruktørerne 04 Diplomuddannelsen 05 Akademiuddannelse 09 Grunduddannelsen 10 Transfer 11 Testimonials 13 3 kurser om stress

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24

Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24 Pædagogisk diplomuddannelse Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24 Med Albatros supervisoruddannelse, som udbydes i et samarbejde med VIA University College, får du en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Samlet certificering som systemisk coach

Samlet certificering som systemisk coach Som certificeret systemisk coach fra ATTRACTOR er jeg nu ikke bare coach af navn men også af gavn. Både som leder og coach har jeg nu overskud og metoder til at få teamet og den enkelte person til at finde

Læs mere