Vejledning til ledere med medarbejderansvar om stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ledere med medarbejderansvar om stress"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning til ledere med medarbejderansvar om stress Identifikation, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

2 2

3 Indholdsfortegnelse: Fødevareministeriets stresspolitik... 4 Definition af arbejdsbetinget stress Identifikation af stresssymptomer hos medarbejdere Forslag til aflastningsmuligheder Forebyggelse af stress hos medarbejdere Skab dialog om arbejdsopgaverne og disses indbyrdes prioritering Opstil klare mål for opgaverne og fortæl, hvad der forventes Giv medarbejderne mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation Understøt en hjælpsom og behagelig arbejdskultur hvor samarbejde er i fokus De væsentligste risikofaktorer i forbindelse med arbejdsbetinget stress er Håndtering af stress hos medarbejdere Lederens rolle når medarbejderen vender tilbage til arbejdet igen Forslag til hvad der kan indgå i handlingsplan Håndtering af kolleger til en stressramt

4 Fødevareministeriets stresspolitik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri arbejder på at blive blandt de førende i Danmark på arbejdsmiljøområdet. Vi anerken der betydningen af at identificere, forebygge og håndtere proble mer i forbindelse med arbejdsbetinget stress. Vi er derfor meget engagerede i at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor ingen medarbejdere oplever arbejdsbetinget stress. 4

5 Definition af arbejdsbetinget stress Stress defineres som en reaktion på ydre påvirkninger, der kræver psykisk og kropslig tilpasning. Stress ledsages af psykiske og/eller sociale reaktioner (eller symptomer). Stress opstår, når vi skal håndtere situationer, hvor vi oplever ubalance mellem kravene til os og vores ressourcer. Arbejdsbetinget stress kan derfor skyldes ubalance mellem den enkeltes ressourcer og en række faktorer der har at gøre med arbejdets indhold, omfang, organisering eller med samarbejdsforholdene. Der er to former for stress: 1) Akut stress, der opstår som følge af kortvarige påvirkninger, der kræver hurtig eller anstrengende indsats. Denne form er som hovedregel hensigtsmæssig og er med til at føre os gennem en verden med udfordringer og ændrede krav. 2) Kronisk stress er et resultat af en vedvarende påvirkning, som vi ikke får fjernet eller fjerner os fra. Kronisk stress fastholder kroppen i alarmberedskab, og over tid vil den nedbryde kroppens og psykens evne til at tilpasse sig og skabe overensstemmelse mellem ydre krav og indre ressourcer. Kronisk stress kan derfor skade helbredet. 1. Identifikation af stresssymptomer hos medarbejdere: Der er 3 slags symptomer på stress 1) Fysiologiske: De kropslige stressreaktioner kan fx være hjertebanken, hovedpine, mavesmerter, muskelsmerter, muskelspændinger, svedeture for højt blodtryk, svimmelhed m.v. 2) Psykologiske: Psykologiske stresssymptomer kan vise sig ved at medarbejderen fx virker nervøs, rastløs, irriteret, forvirret, har svært ved at huske, har let til gråd, virker træt, trist og udmattet. 3) Sociale: Sociale stresssymptomer kan fx være øget sygefravær og forringet kvalitet i løsningen af arbejdsopgaver, det tager længere og længere tid for medarbejderen at løse opgaverne, tilbagetrækning fra fællesskabet og evt. øget brug af stimulanser (kaffe, mad, cigaretter mv.). 5

6 Det bemærkes, at de beskrevne stresssympto mer ikke kan læses som en facitliste, men alene er eksem pler på nogle kendte reaktions mønstre hos stressramte. Når lederen fatter mistanke til, at en medarbejder viser tegn på arbejdsbetinget stress, bør der omgående sættes ind med en medarbejdersamtale, hvor der åbent og direkte spørges til medarbejderens trivsel. NB! De fleste medarbejdere har ofte meget svært ved at erkende, at de har nået grænsen for hvad de kan magte, da det føles som et meget stort personligt nederlag. Der er ofte tale om medarbejdere der stiller betydelige krav til sig selv om hvordan arbejdet skal udføres, og/eller som har store ambitioner og planer for deres fortsatte arbejdsopgaver eller karriere. Lederen må derfor insistere på at aflaste medarbejderen, når det er nødvendigt. I den efterfølgende periode og indtil situationen skønnes afhjulpet, skal chefen holde særligt øje med medarbej derens trivsel, og om nødvendigt foretage yderligere justeringer for at forhindre forholdet i at udvikle sig Forslag til aflastnings muligheder: Orientere om Fødevareministeriets informationsmateriale om stress og henvise til at søge yderligere information i perso nalekontoret Klar prioritering af arbejds opgaver reduktion af arbejdsopgaver Omfordeling af arbejdsopgaver (efter princip beskrevet under pkt. 3) Henstille til afholdelse af fleks og/eller ferie Foreslå sygemelding i et par uger Foreslå hjemmearbejdsplads eller andre fleksible arbejdsforhold tilbyde samtaler hos coach, tera peut eller psykolog ved fx 6

7 2. Forebyggelse af stress hos medarbejdere En lang række forhold gør sig gældende for at forebygge risikoen for at arbejdsbetinget stress opstår på arbejdspladsen, nedenfor gives bud på hvordan de væsentligste risikofaktorer minimeres Skab dialog om arbejdsopgaverne og disses indbyrdes prioritering Lederen har ansvaret for, at den enkelte medarbejder er klar over, hvorledes arbejdet skal planlægges, og efter hvilke overordnede principper de forskellige arbejdsopgaver skal prioriteres. Lederen er ansvarlig for, at tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne drøftes løbende med den enkelte medarbejder. Lederen er ansvarlig for at skabe et klima i kontoret, hvor det er muligt at sige fra, når mængden eller arten af arbejdsopgaver overstiger den enkelte medarbejders formåen, ligesom lederen skal sikre, at flere medarbejdere er i stand til at løse de samme arbejdsopgaver, således at alle personer og funktioner kan aflastes, når det er nødvendigt. Foruden den individuelle samtale med hver enkelt medarbejder, kan temperaturmålinger på arbejdsmiljø og belastning gennemføres ved en gang imellem at gå bordet rundt og spørge til trivslen blandt medarbejderne Opstil klare mål for opgaverne og fortæl, hvad der forventes For at undgå, at usikkerhed med hensyn til kravene til opgaveløsningen bliver en stressudløsende faktor, skal lederen sikre, at alle medarbejdere er klar over, hvilke krav der er til opgaveløsningen gerne i samråd med medarbejderne. Lederne bør give realistiske bud på kvalitetskravene til opgaveløsningen og bør overveje, om det afgørende er, at fx teksten er gennemlæst, og rettet og omformuleret af indtil flere personer, for at sikre en særligt god 7

8 sproglig eller indholdsmæssig kvalitet i opgaveløsningen, eller om der måske snarere er tale om en opgave, hvor kvaliteten retter sig mod at sikre en hurtig opgaveløsning, hvor det ikke er afgørende, om der kan indsnige sig et par fejl i teksten. Lederen inspirerer til et positivt arbejdsmiljø, hvor der fokuseres på succeser og ikke på fejl. Lederen bør endvidere være opmærksom på at give medarbejderne tilbagemeldinger om løsningen af arbejdsopgaverne. En tommelfingerregel kan være, at lederen mindst 3 gange om dagen skal give feedback til en eller flere medarbejdere, fortrinsvist når det går godt Giv medarbejderne mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation Lederen skal endvidere være opmærksom på mulighederne for at give medarbejderne varierende arbejdsopgaver og beslutningsmuligheder vedrørende opgavernes tilrettelæggelse. Dette kan modvirke, at medarbejdere oplever deres arbejdssituation som fastlåst. Manglende ro til at løse større eller sammenhængende arbejdsopgaver, for eksempel som følge af hyppige telefoniske henvendelser, eller placering i storrum, kan også være en stressfaktor. Lederen kan være med til at afhjælpe dette, ved for eksempel at lade telefonbetjeningen gå på skift i kontoret, etablere stillerum eller projektgrupperum. Lederen bør vise stor imødekommenhed for at lade medarbejdere arbejde hjemme, give mulighed for særlige komme- eller gå tider eller på anden vis være fleksibel overfor medarbejderens behov for at skabe balance mellem privat- og arbejdsliv, forudsat at det ikke går ud over opgavevaretagelsen. Hvis de almindelige personaleretningslinjer skal afviges i forbindelse med at indgå en sådan aftale, skal personalekontoret inddrages. 8

9 2.4. Understøt en hjælpsom og behagelig arbejdskultur hvor samarbejde er i fokus Vær klar over, at du som leder er rollemodel og toneangivende for hvordan arbejdskulturen er på arbejdspladsen. Medarbejdere, der er blevet syge af stress, fortæller ofte at deres leder selv var stresset eller i hvert fald for presset til at opdage, hvordan medarbejderen havde det! Skab rum for en ærlig og åben dia log. Når lejligheden byder sig, så spørg til, hvordan det går med medarbejderens arbejdsopgaver,- mængde og trivsel, og tag dig tid til at høre svaret. Ledere bør være opmærksomme på at skabe en hjælpsom arbejds kultur, hvor man til hver en tid har mulighed for at få hjælp fra sin leder eller kolleger. Opgaver bør, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, løses i fællesskab som del af et synligt eller usynligt team. Medarbejdere, der skal løse deres opgaver alene og isoleret fra kollegaerne, har større risiko for at udvikle arbejdsbetinget stress. Et godt socialt liv i kontoret og små pauser i arbejdsdagen er med til at imødegå arbejdsrelateret stress. Indfør derfor gerne en fast frugt-, kaffepause, morgenmøde, fredagskage eller lignende. Vær opmærksom på kollegers ind byrdes omgangstone og indgå i rollen som konfliktmægler hvor situationen kræver det. Hvis nødvendigt kan ledelse og medarbejdere i fællesskab formulere eller drøfte hvilken adfærd der forventes på arbejdspladsen, og hvad der ikke tolereres. 9

10 2.5. De væsentligste risikofaktorer i forbindelse med arbejdsbetinget stress er: Dårlig ledelse For store eller modstridende jobkrav Arbejdspres, arbejdstempo, mange deadlines uklarhed om mål, rammer, forventninger (egne eller andres), ansvarsområde og/eller kompetence rollekonflikter Modstrid mellem faglige normer/værdier og krav i arbejdet ubalance mellem krav og personlige og/eller organisatoriske ressourcer Dårligt samarbejde og kommunikation Lille indflydelse Sociale uoverensstemmelser og konflikter herunder mobning og chikane uforudsigelighed utrygge ansættelsesforhold Skiftende arbejdstider 3. Håndtering af stress hos medarbejdere Når en medarbejder ringer og melder sig syg med arbejdsbetinget stress underbygget af en lægeerklæring gælder følgende retningslinjer i forhold til den stressramte: Først og fremmest skal du som leder anerkende, at der er tale om stress og dernæst tage en samtale med medarbejderen om hvad der har ført til, at medarbejderen er havnet i denne situation. Dernæst aftaler I, at medarbejderen i første omgang sygemelder sig for en længere periode, normalt på ca. 2 måneder hvis omstændighederne taler derfor og medarbejderen henvises til at søge hjælp hos Falck Healthcare. Du skal 10

11 herefter rådføre dig med personalekontoret omkring evt. anden form for behandling af medarbejderen hos fx Stressklinikken i Hillerød, Stressklinikken i Hellerup eller på Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive. Du kan finde oplysninger om Fødevareministeriets aftale med Falck Healthcare i medarbejderhåndbogen eller her: Du kan finde oplysninger om Stressklinikken i Hillerød på: portal/_s.155/1921?_artikelgrup PE_ID_= Du kan finde oplysninger om Stressklinikken i Hellerup på: Du kan finde oplysninger om Arbejds medicinsk Klinik i Skive på: Forløbet koster omkring kr kr. og indledes med en evaluering af hvor syg medarbejderen er, og om der er tale om arbejdsbetinget stress eller om der er tale om anden sygdom. Bemærk at en sygemelding på over 14 dage kræver en lægeerklæring fra egen læge. Efter denne indledende samtale er det en god ide, at aftale betingelserne for hvordan jeres kontakt skal være fremover. Her er der brug for fingerspidsfornemmelse og kontakten imellem Jer afhænger i høj grad af hvordan Jeres indbyrdes forhold i forvejen er. Det må under ingen omstændigheder komme til at føles som en kontrol eller et pres, at du som leder henvender dig løbende til medarbejderen, samtidig med at medarbejderen skal vide, at han/hun har al den støtte og opbakning fra arbejdsgivers side som er nødvendig. Afsæt tid i din kalender til regelmæssig kontakt sådan at der er tid til at tale ordent ligt sammen uden forstyrrelser, og husk, at forsikre medarbejderen om, at der bliver taget hånd om alle vedkommendes opgaver, og at der ikke er nogen grund til bekymring over dem. 11

12 3.1. Lederens rolle når medarbejderen vender tilbage til arbejdet igen Når medarbejderen er klar til det og erklæret rask nok fra behandlingsforløbet, kan medarbejderen begynde at arbejde igen. Lederen skal være klar over, at medarbejderen skal igennem en indslusningsperiode, der typisk vil vare mellem 3 og 6 måneder, og i nogle tilfælde endnu længere. Særligt i starten vil medarbejderen være meget skrøbelig og skal under ingen omstændigheder udsættes for pres. arbejderen kan føle sig presset, 2) måske giver anledning til at medarbejderen kan føle sig presset og endelig om de 3)formentlig vil give anledning til at medarbejderen føler sig presset. Medarbejderen tildeles i første omgang kun opgaver, der falder indenfor kategori 1, ligesom der aftales en væsentlig nedsat arbejdstid. Fx timer om ugen. Det er medarbejderen, der selv skal tilkendegive i hvilket tempo arbejds tiden og intensiteten i arbejdsopgaverne skal opjusteres, og det skal gøres klart for medarbejderen, at vedkommende altid har mulighed for at trappe ned igen, hvis det viser sig, at vedkommende er gået for hurtigt frem. Når medarbejderen er tilbage på fuld tid, skal der laves en handlingsplan for, hvordan medarbejderen i fremtiden undgår at blive stresset. Derfor skal der ved tilbagevenden foretages en gennemgang af medarbejderens arbejdsopgaver, der inddeles i 3 kategorier efter om de 1) ikke giver anledning til at med 12

13 3.2. Forslag til hvad der kan indgå i handlingsplan: Om de omstændigheder der udløste stressen fortsat er til stede, og i givet fald, hvordan de kan ændres eller håndteres på en anden måde reduktion af arbejdsopgaver er der nogle opgaver som medarbejderen ikke kan eller bør varetage og i hvor lang tid Klar prioritering af arbejdsopgaver Afholdelse af fleks, gl. afspadsering, ferie og feriefridage. er medarbejderen god nok til at holde fri eller ophobes fleks og ferie? For medarbejdere der har tendens til at arbejde for meget/længe kan der indgås aftale om overholdelse af 37 timers ugen Personlige relationer på arbejdspladsen, er medarbejderen socialt integreret Foreslå hjemmearbejdsplads eller andre fleksible arbejdsforhold tilbyde fortløbende samtaler hos coach, terapeut eller psykolog Lederen skal i det efterfølgende år holde særligt øje med medarbejderens trivsel på arbejdspladsen, så der hurtigt kan gribes ind, hvis der viser sig tegn på tilbagefald, ligesom opfølgning bør foretages ved MUSsamtalen Håndtering af kolleger til en stressramt Fødevareministeriet forudsætter åbenhed i håndteringen af problemer relateret til stress, derfor skal kolleger orienteres om grunden til fraværet, uden dog at blive inddraget i enkeltheder om forløbet. Lederen bør sikre, at der er tale om et isoleret tilfælde på arbejdspladsen/ i kontoret, ved at tage temperaturen på trivslen blandt medarbejderne, ligesom det bør sikres, at 13

14 kollegerne har forståelse for, at det tager lang tid før den stressramte er på fuld omdrejningshøjde. Lederen, medarbejderen eller kollegaen er altid velkommen til at rette henvendelse til personalekontoret og få vejledning til håndtering af stressproblematikken. Personalekontoret vil, hvis det skønnes nødvendigt, og forløbet må forventes at blive langvarigt, se på muligheden for at finde en vikar eller anden midlertidig løsning der gør arbejdspresset mindre for den stressramtes kolleger. 14

15 anvendt Litteratur: Arbejdstilsynet (2006). Arbejdsbetinget stress. København: Arbejdstilsynet. Eller, N. H. (2003). Præsentation af anstrengelses-belønningsmodellen (»the effort reward model«): Den nye stressmodel. Ugeskrift for læger, 165, 40, Karasek, R. og Theorell, T. (1990). Healthy Work. New York: Basic Books, Inc. Publishers. Netterstrøm, B. (1997). Klar besked om stress. København: Aschehoug Dansk Forlag A/S. Netterstrøm, B. (2002). Stress på arbejdspladsen: Årsager, forebyggelse & håndtering. København: Hans Reitzels Forlag. Personalestyrelsen (2006). Arbejdsrelateret stress - En vejledning til Samarbejdsudvalgene. København: Personalestyrelsen. Publikationen er tilgængelig til download fra bl.a. Personalestyrelsen (www.perst.dk) 15

16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K Telefon Fax Par No oplag, december 2007

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress En vejledning til Samarbejdsudvalgene Personalestyrelsen Finansministeriet Centralorganisationernes Fællesudvalg Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Balancekunst. - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement

Balancekunst. - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement Balancekunst - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement Kunsten at fremme trivsel og forebygge stress i departementet Departementet skal være en arbejdsplads, hvor vi trives med at gå på arbejde,

Læs mere

Arbejdsbetinget stress

Arbejdsbetinget stress Arbejdsbetinget stress April 2006 Arbejdsbetinget stress Arbejdstilsynet April 2006 ISBNnr. 87-7534-574-9 4 5 Indhold Indledning............................................... 6 Arbejdstilsynets praksis

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Vejledning til kontakt med arbejdspladsen

Vejledning til kontakt med arbejdspladsen Vejledning til kontakt med arbejdspladsen [Skriv tekst] Vejledning til kontakt med arbejdspladsen 1. Generelt om kontakt til arbejdspladsen i en TTA-kontekst 2 2. Særligt om fysio-/ergoterapeutens arbejdspladskontakt

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

TRIVSELSLØGET GUIDE TIL ORGANISATIONEN

TRIVSELSLØGET GUIDE TIL ORGANISATIONEN TRIVSELSLØGET GUIDE TIL ORGANISATIONEN EN GUIDE TIL STRESSHÅNDTERING OG ET BEDRE PSY KISK ARBEJDSMILJØ PÅ ARBEJDSPLADSEN IDA, jan. 2010/Marianne Boje Andersen maa@ida.dk Afdelingen eller organisationen

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Stress i skolen Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen Indhold Forord 3 Hvad er stress? 4 Hvor stor en belastning

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

For stort arbejdspres

For stort arbejdspres Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud For stort arbejdspres Indhold For stort arbejdspres? 3 Brug værktøjet 3 Overblik 4 Hvad er stress? 4 Hvordan opleves stress? 4 Hvem rammes af stress? 6 Årsager

Læs mere