retningslinjer for særlig råden over vejareal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "retningslinjer for særlig råden over vejareal"

Transkript

1 retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove 6 Udsmykninger 7 Vareudstillinger og løse skilte på fortove, gågader og andre gågadelignende arealer 8 Stadepladser for erhvervsvirksomhed 9 Udeservering 10 Anden råden over vejareal 11 Opgravning 12 Byggeplads 13 Afgift 14 Tilladelsens bortfald eller ændring 15 Retablering efter tilladelsens bortfald 16 Ansvar og erstatning 17 Overgangsbestemmelser 2

3 Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode færdselsforhold. Ofte er der imidlertid behov og mulighed for at vej- og fortovsarealer kan benyttes til andre formål. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet for at sikre, at anvendelsen til disse andre formål er rimelig og hensigtsmæssig. Der lægges blandt andet vægt på at fodgængere - herunder i høj grad handicappede - har gode passagemuligheder. 1 Vedtagelse Disse retningslinjer er vedtaget af Aarhus Byråd den 23.maj De er gældende retningslinjer for administrationen i Aarhus Kommune af bestemmelser vedrørende råden over vejareal i: Bygningsreglement Bygningsreglement for småhuse Lov om offentlige veje Lov om private fællesveje Ordensbekendtgørelse nr. 511 af 20. juni Retningslinjerne for råden over vejareal angiver, hvordan man må disponere over anlagte eller udlagte offentligt tilgængelige vej- og færdselsarealer - inkluderet rummene over og under arealerne Retningslinjerne gælder for de vejarealer, som bestyres og administreres af Aarhus Byråd. Ved administrationen af retningslinjerne skal der lægges vægt på de færdselsmæssige, arkitektoniske, beplantningsmæssige og miljømæssige forhold. Det skal sikres, at der altid er passagemulighed for udrykningskøretøjer, og at der altid er mulighed for stigerejsning i tilfælde af brand. 3

4 2 Administration, ansøgning om tilladelse Ansøgning om tilladelse til råden over vejareal indsendes til Teknik og Miljø, der træffer afgørelse i sagen. Afgørelse træffes jf. Vejlovene efter samråd eller forhandling med Politiet. Afgiften for råden over vejareal opkræves af Teknik og Miljø. 3 Bygningsfremspring Bygningsdele kan anbringes ud over en grunds grænse mod vej i overensstemmelse med vejlovens 103. Der skal tages fornødent hensyn til eksisterende nivellementsfikspunkter. Der kan fastsættes en afgift i henhold til Flagstænger på facader Hvis der i arkitektonisk og bevaringsmæssig henseendekan opnås tilladelse, kan der opsættes flagstænger på facader. Flagstang og flag skal anbringes mindst 2,20 mover fortovet og ikke nærmere fortovets yderkant end 1 m. 5 Flagstænger på fortove Anbringelse Hvis det i arkitektonisk og færdselsmæssig henseende er foreneligt med forholdene i området, kan der gives tilladelse til anbringelse af flagstænger på fortovet i en periode på højst 2 år, og der stilles krav om, at de officielle flagdage respekteres. Beslag, herunder bøsninger Beslag til flagstænger skal anbringes 50 cm bag fortovets forkant. Hvor forholdene tillader det, kan afstanden nedsættes til 30 cm. Beslag må ikke føres længere ned end 10 cm over underliggende ledningers overflade, og under ingen omstændigheder længere ned end 50 cm under fortovets niveau. Bøsninger skal dækkes med fasthængslede jerndæksler,hvis overflade skal være i fortovets niveau. Kommunen udfører arbejdet for ansøgerens regning. Vedligeholdelse Flagstænger med beslag, fundamenter mv. vedligeholdes af ejeren. 6 Udsmykningswirer Udsmykningswirer over vejareal må kun opsættes efter forudgående tilladelse. Udsmykningen vil kunne kræves fjernet, hvis den anses for skæmmende eller i øvrigt er til ulempe. Wirerne må anvendes til juleudsmykning på betingelse af, at udsmykningen tidligst påbegyndes opsat 2 uger før første søndag i advent og fjernes umiddelbart efter jul. 4

5 7 Vareudstillinger og løse skilte på fortove, gågader og andre gågadelignende arealer Vareudstillinger, skilte mv. kan uden ansøgning placeres ud for forretningsfacaden med følgende begrænsninger: a. Ved forretningsfacaden kan der højst disponeres over et 0,6 m bredt areal. Der skal være en fri passagebredde på fortovet på mindst 1,5 m. b. Teknik og Miljø kan (evt. med baggrund i en plan for et sammenhængende område) fastsætte anden passagebredde og maksimal udstillingsbredde, underhensyn til gadens karakter og trafikmængden. Vareudstilling kan i sær lige tilfælde helt forbydes. c. I gågader og gågadelignende strækninger må der ikke opstilles klapskilte. Teknik og Miljø kan dog tillade skilte såfremt det sker med baggrund i en plan/aftale for et sammenhængende område. (Note: Gældende planer jf. 7 stk. 1b og c kan ses på Aarhus Kommuneshjemmeside og ved henvendelse til Trafik og Veje). d. Ingen genstande på fortovet må anbringes tættere på kørebanen end 0,5 m for ikke at hindre udstigning fra holdende biler. Opsatte udstillingsarrangementer, skilte mv., må ikke forhindre den frie oversigt eller det frie udsyn til offentlig skiltning og / eller trafikregulerende foranstaltninger. Det skal sikres, at der altid er passagemulighed for udrykningskøretøjer, og at der altid er mulighed for stigerejsning i tilfælde af brand. Ved anlæg af nye gågader og gågadelignende arealer,tager Teknik og Miljø stilling til, hvilken udstrækning vareudstilling kan få. 8 Stadepladser til erhvervsvirksomhed På fast stadeplads kan tillades placeret fast bod, kiosk eller lignende. Hvis en sådan tilladelse meddeles, sendes sædvanlig ansøgning om byggetilladelse til Bygningsinspektoratet. Direkte salg fra de i 7 nævnte vareudstillinger, medfører pligt til ansøgning om stadeplads, og betaling for det anvendte vejareal, med mindre salget kun sker lejlighedsvis ved særlige arrangementer. For erhvervsvirksomhed på faste stadepladser gælder, at stadepladsen skal drives personligt af ansøgeren. Hvis indehaveren på grund af særlige omstændigheder ikke kan videreføre forretningen, skal der indhentes tilladelse til overdragelse til en anden person. Stk. 4 Staderetten bortfalder, såfremt stadepladsen ikke benyttes i en måned, med mindre det drejer sig om sæsonbetonede stadepladser som f.eks. isboder. Stk. 5 Der kan i særlige tilfælde indgås aftale med gadeforeninger og lignende om, at disse administrerer stadepladserne på vilkår godkendt af Teknik og Miljø. Stk. 6 Ovennævnte bestemmelser gælder ikke for handel på torvepladser og handel uden fast stadeplads. Der henvises i disse tilfælde til Vedtægt for torvehandel og Ordensbekendtgørelsenr. 511 af 20. juni Stk. 7 Der fastsættes en årlig afgift i henhold til 13. 5

6 9 Udeservering Efter ansøgning herom kan der gives tilladelse til udeservering. a. Der kan kun opnås tilladelse til udeservering i forbindelse med - og ud for - en bestående restaurationsvirksomhed. Det tilladte areal kan kræves afmær - ket. Der kan desuden stilles krav om fysisk markering af serveringsarealet. b. Udeserveringer skal drives personligt af ansøgeren og må kun anvendes til servering. Udeserveringsarealet må ikke videreudlejes til servering eller anden næringsvirksomhed. c. Udeserveringer skal med hensyn til indretning, møblement og drift tilpasses det omgivende miljø - herunder dets arkitektoniske kvalitet - og respektere omgivelsernes behov for rimelige adgangsforhold. Der må normalt ikke op stilles faste gulve og lofter. d. Det til udeserveringer knyttede inventar m.v. skal godkendes af Teknik og Miljø. Der lægges vægt på at inventaret er flytbart, er i en arkitektonisk kvalitet der modsvarer omgivelserne og er handicapegnet. Inventaret må ikke fastgøres i belægningen. e. Det til udeserveringen knyttede inventar skal fjernes om natten, medmindre andet tillades af Teknik og Miljø. f. Levnedsmiddelkontrollen og Miljømyndighederne for Aarhus Kommune fast sætter vilkår for driften, herunder bestemmelser om lukketider. g. Restauratøren har pligt til at sørge for, at serveringen altid foregår inden for det godkendte areal. Serveringsarealet skal holdes rent og ryddeligt, og det samme gælder tilstødende arealer, for så vidt angår affald, der stammer fra serveringsstedet. Der betales en årlig afgift i henhold til 13. De første 0,8 m lags facaden er afgiftsfri. Der skal dog altid indhentes tilladelse til at bruge arealet. Teknik og Miljø kan udarbejde planer for sammenhængende områder der viser eventuelle udeserveringers placeringer og udstrækning. (Note: Gældende planer jf. 9 stk. 3 kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside og ved henvendelse til Trafik og Veje). 10 Anden råden over vejareal Opførelse af bygninger på offentligt vejareal i tilknytning til en tilgrænsende ejendom, kan tillades i ganske særlige tilfælde. Hvis det ikke er muligt at foretage nedlæggelse af det pågældende vejareal med efterfølgende salg til den interesserede ejer, skal indstilling om dennes råden over arealet i et nærmere fastsat åremål samt om betaling herfor forelægges Magistraten til godkendelse. Anbringelse af bygnings- eller installationsdele under terræn kan godkendes, hvis forholdene nødvendiggør det. Særligt med hensyn til kabelskabe i Midtbyen gælder, at disse i videst muligt omfang skal søges placeret på privat areal (evt. i bygningsfacade) eller under terræn. Ved placering på vejareal skal der foretages en vurdering af skabets visuelle betydning i gaderummet. Der kan gives tilladelse til anden midlertidig råden over vejareal, hvis det findes færdselsmæssigt forsvarligt, og der af ansøgeren dokumenteres et behov for at råde over vejarealet. 6

7 Stk. 4 Niveauspring skal i videst muligt omfang søges optagetpå egen grund. I særlige tilfælde kan der gives tilladelse til anbringelse aframpe, lift e.l. til optagelse af niveauspring på vejareal. 11 Opgravning Opgravning i vejareal kan tillades i overensstemmelse med Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje samt Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Aarhus Kommune. 12 Byggeplads Der kan gives tilladelse til råden over vejareal til opstilling af containere, skurvogne, stilladser og lignende samt til indretning af byggeplads. Tilladelse gives med baggrund i en konkret vurdering af forholdene på stedet og forudsætter at mulighederne på egen grund er udtømte. Tilladelsens indehaver er ansvarlig for overholdelse af stk. 4 nedenfor. Opstilling af containere, skurvogne, stilladser og lignende indretning af byggeplads skal ske i overensstemmelse med reglerne i Afmærkning af vejarbejder og Håndbog for afmærkning af vejarbejder Der kan gives tilladelse til ophængning af reklamer på stilladser og byggepladshegn m.v. på vejareal. Tilladelse hertil gives efter ansøgning. Der betales afgift i henhold til Afgift For vareudstillinger i Søndergade og Ryesgade samt for stadepladser (jf. 8) og udeservering (jf. 9) betales - jf. vedlagte plan med zoner - følgende årlige afgifter: Følgende priser er gældende for vareudstillinger og stadepladser: ZONE I A Åboulevarden (Immervad - Harald Skovbys Gade) Sæson kr./ m² B C Åboulevarden (Grønnegade Immervad samt Harald Skovbys Gade - Mindebrogade) Søndergade, Ryesgade, Skt. Clemens Torv, Skt. Clemens Stræde og Maren Smeds Gyde, Store Torv, Lille Torv, Immervad, Klostertorvet og Pustervig Banegårdspladsen og Frederiksgade (den del, der er gågade), Vestergade (den del, der er gågade), Guldsmedgade (den del, der er gågade) og Telefontorvet Sæson kr./m² Sæson 972 kr./m² D Øvrig del af zone I Sæson 747 kr./m² ZONE II Sæson 221 kr./m² Afgiften beregnes for det samlede benyttede areal. Den betales forud den 1. april for et år. 7

8 Teknik og Miljø kan i forbindelse med anlæg af nye fodgængerområder mv. eller væsentlige ændringer af eksisterende, justere grænserne mellem delområderne i zone I. Følgende priser er gældende for udeserveringer: A B C ZONE I Åboulevarden /Immervad Harald Skovgårdsgade) Åboulevarden (Grønnegade Immervad samt Harald Skovbysgade Mindebrogade) Søndergade, Ryesgade, Skt. Clemens Torv, Skt. Clemens Stræde og Maren Smeds Gyde, Store Torv, Lille Torv, Immervad, Klostergade og Pustervig. Banegårdspladsen og Frederiksgade (den del, der er gågade), Vestergade (den del, der er gågade), Guldsmedgade (den del, der er gågade) og Telefontorvet Øvrig del af Zone I Sommer sæson 363 kr/m2 pr. måned Sommer sæson 212 kr/m² pr. måned Sommersæson 151 kr/m² pr. måned Vinter sæson 182 kr/m2 pr. måned Vintersæson 106 kr/m² pr. måned Vintersæson 76 kr/ m² pr. måned ZONE II Sommersæson 41 kr/m² pr. måned Vintersæson 20 kr/ m² pr. måned Afgifterne beregnes for det samlede benyttede areal og betales 2 gange årligt (30. juni og 31. september) For benyttelse af betalings parkeringsarealer til indretning af byggepladsaktiviteter betales 50 kr. pr. p-plads pr. dag For ophængning af reklamer på stilladser: 6 kr./m²/dag For ophængning af reklamer på byggepladshegn: 2 kr./m²/dag For sædvanlig byggepladsskiltning på op til 10 m² betales ikke afgift. Ophængning af reklamer uden tilladelse indebærer ekstraordinær opkrævning af 1 måneds afgift, dog mindst 1.000,- kr. For indgangspartier, søjler, pilastre og lignende (jf. 3) betales årligt den i stk.1 nævnte afgift for det areal, der disponeres over. Afgiften betales forud den 1. april. Stk. 4 For anden råden over vejareal fastsættes afgiften under hensyn til beliggenhed og den påtænkte anvendelse af arealet. Stk. 5 Takster og afgifter i 13 er gældende pr. 1. januar 2012 og reguleres hvert år med baggrund i Byrådets budgetvedtagelse af takster. 8

9 14 Tilladelsens bortfald eller ændring I tilfælde af at en tilladelse misligholdes kan den inddrages. Det anses for at være misligholdelse hvis en bruger ikke respekterer tilladelsens vilkår. I tilfælde af at udnyttelsen af en tilladelse giver anledning til færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper, kan Teknik og Miljø eller politiet give påbud om ændringer. En givet tilladelse kan komme i konflikt med kommunaleplaner om permanent ændret anvendelse af et vejareal. I disse situationer kan en tilladelse tilbagekaldes med et rimeligt varsel der er mindst 3 mdr. I forbindelse med ledningsarbejder, vejarbejder og lignende har kommunen ret til midlertidigt at disponere over et vejareal, hvor der er givet en tilladelse. Midlertidig tilbagekaldelse af en tilladelse skal ske med et rimeligt varsel der er mindst 8 dage. Stk. 4 I forbindelse med ledningsbrud og andre uopsættelige arbejder kan kommunen disponere over et vejareal hvortil der er givet tilladelse. Indehaveren af en tilladelse skal i disse tilfælde uden varsel tåle at afstå råderetten over de dele af vejarealet, der er nødvendige til arbejdets udførelse. 15 Retablering efter tilladelsens bortfald Det påhviler brugeren at fjerne bygninger, bygningsdele eller udstyr straks efter tilladelsens bortfald. Ligeledes påhviler det brugeren at fjerne stikledninger og lignende efter forsyningsselskabernes anvisning. Såfremt arbejdet ikke er udført inden for en nærmere fastsat frist, er Kommunen berettiget til at lade arbejdet udføre for den pågældendes regning. Retablering af befæstelse udføres normalt af Kommunen for brugerens regning. 16 Ansvar og erstatning Ansvaret for konstruktion, anbringelse, vedligeholdelse og benyttelse af et anlæg på, over, eller i vejarealet, påhviler alene brugere af anlægget og/eller ejeren af den tilstødende private grund. Der kan ikke over for Kommunen rejses krav om erstatning for skader eller ulemper, som er forårsaget af anlæggets tilstedeværelse og dets benyttelse. Brugeren/grundejeren har pligt til at erstatte al direkte eller indirekte skade, som måtte påføres Kommunen ellerandre ved anlæggets tilstedeværelse, ved arbejder på eller benyttelse af anlægget. Eventuelle reparationer kan af Kommunen foretages for grundejerens/brugerens regning. 9

10 Randersvej Nordre Ringgade Stk. 4 Ingen kan rejse krav mod Kommunen, såfremt anlægget beskadiges, eller benyttelsen af dette besværliggøres ved arbejder, der udføres af Kommunen eller ved arbejder, der af andre med Kommunens tilladelse foretages i nærheden af anlægget. Stk. 5 Ved midlertidig eller permanent inddragelse af en tilladelse til råden over vejareal eller ændring af tilladelsen ydes ikke erstatning. Der kan dog ske tilbagebetaling af en forholdsmæssig andel af forudbetalt afgift for råden over vejareal. Zone II (den øvrige del af Kommunen) Nørre Alle Nørrebrogade Nørregade Nørreport Kystvejen Skovvejen 17 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Retningslinjerne træder i kraft den 24. maj gælder for afgifter, der opkræves efter retningslinjernes ikrafttræden. De i retningslinjerne optagne bestemmelser om afgifter ( 13), bortfald og ændring ( 14 og 15) samt ansvar og erstatning ( 16), gælder for også for tidligere meddelte tilladelser til råden over vejareal. Viborgvej Silkeborgvej Sonnesgade Vester Allé ARoS Musikhuset Scandinavian Congress Center Zone I (den indre by) Rådhuset Århus H Domkirken Spanien Skolebakken Havnegade Retningslinjer for råden over vejareal i Aarhus Kommune vedtaget af Byrådet den 2. februar 2000 med senere ændring ophæves. Frederiks Alle Jægergårdsgade Zone II (den øvrige del af Kommunen) Strandvejen 10

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2016 OKTOBER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund.. 3 Tilladelse til brug af Aarhus Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere