BOMI//Afklaring forude//

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOMI//Afklaring forude//"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Afklaring forude... 3 Hvem er vi?... 4 Hvad tilbyder vi?... 6 Kerneydelser... 8 Virksomhedspraktik Kompetenceafklaring Kompetenceafklaring Udviklingsprojekter Fakta om BOMI... 18

3 BOMI//Afklaring forude// Som aktør inden for beskæftigelsesindsatsen er det BOMI s mission at støtte mennesker i at opnå og fastholde beskæftigelse. Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp med respekt for den enkelte. Vi støtter den enkelte i at styrke og udvikle sine muligheder for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet trods eventuelle fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer. Det gør vi gennem virksomhedspraktik, afklaring og kompetenceudvikling. Opgaven løfter vi i tæt dialog med borgeren, myndighederne og et stort netværk af offentlige og private virksomheder, der alle er engageret i at påtage sig et socialt ansvar. Alle vores forløb, konsulentydelser og øvrige aktiviteter sigter mod at afklare og udvikle den enkeltes ressourcer og kompetencer, så deltageren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi udvikler løbende nye ydelser, aktiviteter og metoder, så vi både nu og i fremtiden kan imødekomme borgernes, kommunernes, virksomhedernes og lovgivningens krav og behov. Vi sikrer samtidig, at vores medarbejdere altid har de rigtige kompetencer gennem løbende efter- og videreuddannelse. Side 3

4 BOMI//Hvem er vi?// Revacentret BOMI og Hjerneskadecentret BOMI udgør tilsammen den selvejende institution BOMI, der har hovedsæde i Roskilde og en mindre afdeling i Køge. Revacentret BOMI Revacentret BOMI udvikler og tilbyder et bredt spektrum af arbejdsmarkedsrettede forløb. Alle forløbene har fokus på at afklare og udvikle borgerens individuelle ressourcer og kompetencer. Disse kerneydelser har vi samlet i en række modulforløb. Derudover tilbyder vi beskyttet beskæftigelse i vores egen virksomhed til mennesker, som ikke kan finde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Revacentret BOMI modtager borgere fra Sjælland, dog overvejende fra de omkringliggende kommuner. Vi arbejder tæt sammen med den enkelte kommune, det enkelte jobcenter og den enkelte sagsbehandler i udviklingen og gennemførelsen af de konkrete afklaringsforløb. For at sikre, at vi hele tiden kan imødekomme nye ønsker og behov, holder vi faste evaluerings- og samarbejdsmøder med de forskellige kommunale aktører. Revacentret BOMI har årligt ca. 300 mennesker i ordinære forløb. Derudover iværksætter vi hvert år pilot- og udviklingsprojekter for ca. 100 mennesker, typisk i samarbejde med lokale aktører og kommunernes lokale beskæftigelsesråd. Hjerneskadecentret BOMI Hjerneskadecentret BOMI tilbyder specialiseret rehabilitering til voksne, som har pådraget sig en hjerneskade. Vores opgaver inden for rehabilitering omfatter både genoptræning, arbejdstræning og arbejdsfastholdelse, og vi afdækker også deltagerens arbejdsevne og støttebehov. Vi tilbyder desuden individuelt tilpassede planer, som kommunen kan varetage selv eller i samarbejde med os. Siden 2004 har vi ydet hjælp og støtte til hjerneskaderamte borgere i eget hjem med fokus på at fastholde og udvikle deres færdigheder. I 2009 etablerede vi Hjerneskaderådgivningen, der som leverandør til Velfærdsministeriets Videns- og Specialrådgivnings Organisation (VISO) er landsdækkende rådgiver for de danske kommuner. Hjerneskadecentret BOMI har årligt ca. 100 borgere i forløb.

5 Side 5

6 BOMI//Hvad tilbyder vi?// En hurtig, arbejdsmarkedsrettet indsats Når vores arbejdsmarkedskonsulenter skal skræddersy et afklaringsforløb til en deltager, lægger vi stor vægt på en tæt dialog med deltageren og den sagsbehandler, der varetager deltagerens interesser. På den måde kan vi skabe et forløb, der ruster deltageren bedst muligt til at kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Alle vores arbejdsmarkedskonsulenter har indgående kendskab til krav og vilkår på arbejdsmarkedet. Gennem hele sit forløb vil deltageren være tilknyttet en fast arbejdsmarkedskonsulent. Dermed sikrer vi en helhedsorienteret afklaringsproces med kontinuitet og udvikling. Arbejdsmarkedskonsulenten indsamler forud for et afklaringsforløb den nødvendige viden om deltagerens fysiske, psykiske og sociale situation. Derved sikres, at vi kan tilrettelægge en optimal individuel handlingsplan, herunder en relevant virksomhedspraktik. Arbejdsmarkedskonsulenten tager også højde for lovgivningsmæssige forhold i tilrettelæggelsen. Under afklaringsforløbet vil deltageren blive coachet og modtage vejledning og sparring. Formålet er dels at kortlægge deltagerens konkrete handlemuligheder, dels at udarbejde en konkret plan for, hvordan deltageren hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedskonsulenten afklarer gennem individuelle samtaler, om deltageren har behov for andre tiltag ud over de allerede igangsatte. Vores egen virksomhed fungerer som afdæknings- og træningsværksted for deltagere, som har behov for at få afklaret deres kompetencer og funktionsniveau fagligt og/eller socialt, og som er på vej ud i privat eller offentlig virksomhedspraktik. Vores jobtrænere har typisk en praktisk faglig baggrund inden for virksomhedsproduktion. Et virksomhedsnetværk på over virksomheder med mange praktikmuligheder Hos BOMI har vi et meget stort virksomhedsnetværk med over virksomhedskontakter både lokalt og regionalt. Netværket spiller en central rolle, når deltagere i en virksomhedspraktik skal have afklaret og afprøvet deres ressourcer og kompetencer. Virksomhederne er primært små og mellemstore private virksomheder inden for forskellige brancher, og tæller også offentlige arbejdspladser. Det betyder, at når det er relevant kan vi imødekomme den enkeltes ønske om at komme i virksomhedspraktik inden for en specifik branche. Vores konsulenter arbejder systematisk med at styrke og udbygge vores virksomhedsnetværk. Mange virksomheder i vores netværk er med tiden blevet til faste samarbejdspartnere, også i mere formaliseret form - eksempelvis som virksomhedscenter. Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed og BOMI, hvor vi indgår en kontrakt. De virksomheder, vi indgår kontrakt med, vil gerne påtage sig et socialt ansvar og stiller derfor et vist antal pladser til rådighed for BOMI s

7 deltagere. Et praktikforløb i et virksomhedscenter kan føre til, at en deltager får fastansættelse. Virksomhedscentre kan oprettes inden for mange forskellige brancher i både produktions- og servicevirksomheder. Det nære samarbejde med vores netværksvirksomheder giver BOMI s deltagere rigtig gode muligheder for at få et praktikforløb, der er så tæt på et almindeligt arbejdsliv som muligt. Arbejdsopgaver, der egner sig godt til et virksomhedscenter, er typisk manuelle, ufaglærte opgaver som for eksempel service-, pakkeri- og køkken-/kantineopgaver samt lettere lageropgaver og pasning af grønne områder. Rådgivende virksomhedskonsulenter BOMI s virksomhedskonsulenter rådgiver også virksomheder. Rådgivningen foregår bl.a. ved, at vi etablerer netværk, hvor virksomhederne kan udveksle erfaringer og inspirere hinanden til nye løsnings- og handlemuligheder i arbejdet med virksomheders sociale ansvar. Vi tilbyder desuden rådgivning til virksomheder i forbindelse med: - Arbejdsfastholdelse af sygemeldte med fokus på hurtig hel eller delvis raskmelding. - Lægesamarbejde med tidlig indsats over for nysygemeldte og hurtig hel eller delvis raskmelding. - Coachende samtaler med fokus på arbejdsfastholdelse og arbejdspladsindretning med det formål, at medarbejdere hurtigere bliver helt eller delvist raskmeldt. - Afholdelse af sygefraværssamtaler og udarbejdelse af mulighedserklæringer for medarbejdere. - Tæt opfølgning og rådgivning under praktikforløb, hvor konsulenten sikrer og kvalificerer samarbejdet mellem borger og virksomhed. - etablering af mentorordning på arbejdspladsen for eksempel med henblik på faglig, sproglig eller social oplæring. - Rådgivning om arbejdspladsindretning i samarbejde med en fysioterapeut. - Rundbordssamtaler med virksomhed, ansat og jobcenter. Specialkonsulenter BOMI har tilknyttet en socialmedicinsk lægekonsulent og en psykolog, som har til opgave dels at rådgive arbejdsmarkedskonsulenterne, dels efter behov at have rådgivende samtaler med borgerne, så deres afklaringsforløb kan blive så kvalificerede og målrettede som muligt. Beskyttet beskæftigelse i BOMI s egen virksomhed BOMI har sin egen virksomhed, der fungerer på markedsvilkår og leverer serviceydelser og produkter til eksterne kunder inden for snedkeri, metalproduktion, kantine, rengøring, ejendomsservice, pakning og montage. Borgere, som modtager førtidspension og er under 65 år, kan blive ansat i beskyttet beskæftigelse i BOMI s virksomhed efter gældende regler. Et metodisk grundlag med respekt for den enkelte Den kognitive metode er grundlaget for alle BOMI s aktiviteter. I afklaringsarbejdet sætter vi derfor fokus på sammenhængen mellem det enkelte menneskes tanker, følelser, handlinger og adfærd. Vi lægger vægt på en tæt og anerkendende dialog med borgerne, så den enkelte bliver bevidst om egne handlemuligheder. Vi udvikler løbende det metodiske arbejde i form af kurser og træningsgrupper for vores medarbejdere under supervision af en autoriseret psykolog. Side 7

8 BOMI//Kerneydelser// Vores kerneydelser er en række arbejdsmarkedsrettede modulforløb. Alle forløb har til formål at afklare og udvikle deltagerens arbejdsevne, så de opnår eller kan fastholde beskæftigelse, især inden for det rummelige arbejdsmarked. Modulerne kan vælges i kombination og følges sideløbende. Når vi skal tilrettelægge et afklaringsforløb sammen med den enkelte deltager og det enkelte jobcenter, kortlægger vi først deltagerens aktuelle situation og behov for afklaring. Herefter anbefaler vi et individuelt tilpasset forløb. Vores erfaring viser, at et tilpasset forløb ofte bør sammensættes af flere moduler for at ruste deltageren bedst muligt til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

9 Side 9

10 BOMI//Virksomhedspraktik// Som udgangspunkt kommer alle deltagere i virksomhedspraktik. Formålet med praktikken er at afklare den enkeltes ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Afklaringen sker i en individuelt tilpasset praktik enten på en ekstern virksomhed eller på BOMI s egen virksomhed, der kan tage flere personlige hensyn og yde specialiseret støtte. Sideløbende med virksomhedspraktikken får deltageren individuel coaching og vejledning af den tilknyttede arbejdsmarkedskonsulent fra BOMI. Praktikken giver en mere konkret afdækning og synliggør kompetencer, ressourcer og muligheder i omgivelser, der ligger så tæt på arbejdsmarkedets krav og vilkår som muligt. Det gør det muligt at foretage en realistisk vurdering af den enkeltes fremtidige perspektiver. Under virksomhedspraktikken følger arbejdsmarkedskonsulenten løbende op på forløbet. Derved sikrer vi, at de ressourceelementer, den enkelte deltager skal have belyst, bedst muligt afdækkes. Samtidig vurderer arbejdsmarkedskonsulenten løbende karakteren af opgaver, arbejdstid, pausebehov mv. Vi tilrettelægger praktikken efter den enkelte kommunes ønsker om valg af virksomhed/branche, varighed, timetal, arbejdsområde og eventuelle særlige hensyn. Ligeledes kan vi aftale supplerende tiltag, for eksempel fysisk træning og/eller afklarende samtaler med BOMI s psykologiske konsulent. Ressourceværksted BOMI s Ressourceværksted tilbyder afklaring til deltagere, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke har ressourcer til at deltage i en praktik på en ekstern virksomhed. På Ressourceværkstedet er det muligt at afklare den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til eventuelt senere at kunne deltage i en ekstern virksomhedspraktik, og i forhold til fleksjob eller førtidspension. Afklaringen tager udgangspunkt i de ressourceelementer, kommunen ønsker belyst. Når vi fastlægger deltagerens arbejdsopgaver på Ressourceværkstedet, tager vi de nødvendige hensyn til hans eller hendes individuelle ressourcer. På Ressourceværkstedet er der mulighed for at holde de nødvendige pauser i ergonomisk tilpassede hvilefaciliteter.

11 Side 11

12 BOMI//Kompetenceafklaring 1// Kompetenceafklaring 1 Modulet er målrettet deltagere, hvis kompetencer og personlige arbejdsmarkedsressourcer ikke er afdækket. Modulet henvender sig både til deltagere med fysiske, lettere psykiske eller sociale problemstillinger. Formålet er, at deltageren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer, og om hvordan han eller hun fremadrettet kan bruge dem på arbejdsmarkedet. Når deltageren har været gennem kompetenceafklaringen, vil der være klarhed over hans eller hendes kompetencer og ressourcer. Det vil også være klart, inden for hvilket arbejdsområde det vil være relevant at afprøve deltagerens kompetencer og ressourcer i en virksomhedspraktik. I afklaringsmodulerne lægger vi vægt på metoder og redskaber til at ændre tankeprocesser. Det gør vi gennem information, dialog, øvelser, gruppearbejde og cases. Samtidig arbejder vi med de konkrete muligheder for, hvordan deltageren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan ofte styrke deltageren at kombinere et afklaringsmodul med modulerne Sundhed & Fysisk Træning og Stresshåndtering. Sundhed & Fysisk Træning En række tiltag for sygemeldte deltagere har gennem de seneste år vist, at fysisk træning har en positiv effekt på den enkeltes oplevelse af egne ressourcer og samtidig bidrager til hurtigere raskmelding - uanset om den enkelte har fysiske eller psykiske problemer. Modulets målgruppe er derfor både borgere med fysiske og/eller psykiske helbredsproblemer. Formålet med modulet er dels at vedligeholde og udvikle den enkeltes helbredsmæssige ressourcer, dels at skabe bevidsthed om, hvordan han eller hun kan forbedre sit helbred. På modulet fokuserer vi især på, hvordan sundhed og fysisk træning kan bidrage til, at deltageren kan opnå eller fastholde beskæftigelse. Modulet rummer både fysisk aktivitet og vejledning samt undervisning i emner, der har betydning for de fysiske og psykiske helbredsforhold. Træningen forestås af vores fysioterapeuter, som sammen med den enkelte deltager udarbejder et individuelt træningsprogram.

13 Stresshåndtering Modulet er målrettet deltagere, der er stress- eller depressionsramte, og hvis aktuelle tilknytning til arbejdsmarkedet er påvirket heraf, enten i form af sygemelding eller ledighed. Formålet er at give deltagerne viden om og indsigt i, hvad stress er herunder, at stress kan rumme et udviklingspotentiale. Samtidig giver modulet den enkelte redskaber til bedre at kunne forholde sig til og mestre livets, hverdagens og arbejdslivets krav. Stresshåndteringsmodulet giver deltageren klarhed over oplevelsen af egne krav og ressourcer. Deltageren får desuden mulighed for at opbygge personlige strategier for i fremtiden at blive bedre til at tackle stress. På modulet arbejder vi ud fra den kognitive model med at sætte fokus på tanker, følelser, kropsfornemmelser og adfærd. Vi anbefaler, at Stresshåndteringsmodulet kombineres med modulet Sundhed & Fysisk Træning, fordi fysisk aktivitet er en anerkendt metode til at forbedre menneskers psykiske helbred og har en positiv effekt på angst og depressioner - tilstande, der kan være opstået som følge af stress. Side 13

14 BOMI//Kompetenceafklaring 2// Modulets målgruppe er deltagere, hvis kompetencer og personlige ressourcer ikke er afdækket i forhold til arbejdsmarkedet, fordi de har eller har haft en psykisk sygdom som for eksempel personlighedsforstyrrelse, borderline, angst, ADHD, OCD eller en depression. Formålet er, at den enkelte bliver bevidst om egne kompetencer, og om hvordan han eller hun fremover kan anvende dem på arbejdsmarkedet. Når deltageren har været igennem modulet, vil hans eller hendes kompetencer og ressourcer være belyst. Samtidig vil der være skabt klarhed over, inden for hvilken branche det vil være relevant at etablere en virksomhedspraktik. Modulet munder typisk ud i en individuelt tilrettelagt virksomhedspraktik. Modulet behandler temaer som for eksempel kommunikation og konflikthåndtering, lovgivning, arbejdsmarked, ressourceprofil, arbejdsværdier, udarbejdelse af cv og jobsøgning. Nogle deltagere er ikke klar til virksomhedspraktik. Her vil BOMI s tilknyttede arbejdsmarkedskonsulent pege på relevante tiltag som for eksempel behandling, uddannelse eller anden opkvalificering tiltag, der kan forbedre deltagerens mulighed for på længere sigt at komme ind på arbejdsmarkedet. Forløbet er kombineret med Sundhed & Fysisk Træning, fordi fysisk aktivitet er en anerkendt metode til at forbedre menneskers psykiske helbred.

15 Side 15

16 BOMI//Udviklingsprojekter// BOMI udvikler løbende nye projekter og forløb efter de enkelte kommuners og jobcentres ønsker. Alle projekter og forløb har fokus på at støtte mennesker i at opnå eller fastholde beskæftigelse. Eksempler på nogle af vores udviklingsprojekter er: BOMI Køge Vendepunktet blev til på baggrund af jobcentrenes stigende fokus på integration på arbejdsmarkedet også i forhold til deltagere med komplekse problemstillinger - og er i dag et fast tilbud i Køge Kommune. Tilbuddet er målrettet borgere i det psykiatriske behandlingssystem, og som eventuelt også er i misbrugsbehandling. Vendepunktet har et tæt samarbejde med det psykiatriske system og er et længerevarende procesorienteret forløb, hvor vi har en anerkendende tilgang til den enkelte deltager. Førstehjælp til nysygemeldte i Roskilde Kommune Projektet er baseret på et samarbejde mellem de praktiserende læger i Roskilde Kommune, Revacentret BOMI og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, der har ydet midlerne til projektet. Tilbuddet henvender sig især til nysygemeldte, som har stress og psykiske problemstillinger i relation til eksempelvis mobning og psykisk arbejdsmiljø, samt til deltagere med fysiske problemer, der ikke kræver omfattende behandling. Som udgangspunkt bliver den enkelte henvist til projektet af egen læge. Målet er at yde støtte tidligt i sygeforløbet, så den enkelte hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Projektet tilbyder deltageren støtte i 1-2 måneder, primært gennem individuelle samtaler, fysisk træning og andre relevante tiltag. Projektet er tilknyttet erfarne arbejdsmarkedskonsulenter, som også fungerer som coaches, samt psykolog og fysioterapeut. Arbejdsformen er præget af en kognitiv tilgang med et fremadrettet og løsningsorienteret fokus. Tidlig Indsats: Medarbejderfastholdelse i Køge Kommune BOMI udviklede projektet i samarbejde med Køge Kommune, FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte), BUPL (Forbundet for Pædagoger og Klubfolk), DLF (Dansk Lærerforening) og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Køge. Formålet var at reducere et generelt højt sygefravær i Køge Kommune. Projektet - der løb fra 2009 til tilbød deltagerne psykologisk førstehjælp med et arbejdsmarkedsrettet fokus. Projektets resultat var overbevisende, idet 95% af deltagerne ved projektets afslutning var tilbage på arbejdsmarkedet, enten i deres gamle job eller inden for samme branche. Projektet bidrog dermed markant til at reducere langtidssygemeldinger samt til både at afkorte og forebygge sygefravær, stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. BOMI udviklede et lignende projektforløb i sammen med FOA (Forbundet for Offentligt Ansatte) og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, Tidlig Indsats Nye Veje.

17 Side 17

18 BOMI//Fakta// - Vi er en selvejende non-profit institution, der består af Revacentret BOMI og Hjerneskadecentret BOMI. - Vi har driftsoverenskomst med Roskilde Kommune. - Vores målgrupper er borgere, kommuner, jobcentre, sagsbehandlere og virksomheder. - BOMI blev oprettet i 1966 efter den daværende revalideringslov fra Fra starten har BOMI været en revalideringsinstitution og blev senere udvidet med beskyttet værksted. Holbækvej Ringstedgade Jernbanegade - Vi har 100 højt kvalificerede medarbejdere. - Vores hovedsæde ligger i Roskilde, og vi har en mindre afdeling i Køge. - BOMI s bestyrelse er udpeget af Roskilde og Køge Kommuner, Landsforeningen Boserup Minde, Handicaprådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Kommune og har også en medarbejderrepræsentant. Ringstedvej Sønder Ringvej Maglegårdsvej Rabalderstræde Østre Ringvej Holbækmotorvejen BOMI s bestyrelse: Evan Lynnerup Roskilde Kommune, formand Mogens Raun Andersen Roskilde Kommune Yvonne Barnholdt Roskilde Kommune Mogens Møller Køge Kommune Bjarne Andersen Køge Kommune Laila Jensen 3F Tonni Nielsen Handicaprådet Willy Jeppesen Boserup Minde Bjarne Christensen Medarbejderrepræsentant

19 Centerleder Frank Binderup siger med denne brochure velkommen til BOMI. Side 19

20 Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om BOMI og vores tilbud, moduler og aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte os. BOMI Maglegårdsvej Roskilde Tlf

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage!

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Projektet er landsdækkende og løber fra 1. januar 2009 til 31. august 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter:

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Indholdsfortegnelse årsberetning. Forord. Idegrundlag. Side 3. Mission. Vision

Indholdsfortegnelse årsberetning. Forord. Idegrundlag. Side 3. Mission. Vision Årsberetning for 2010-2011 Indholdsfortegnelse årsberetning Forord Forord.... 3 BOMI s rolle fremadrettet.... 5 BOMI: Revacentret BOMI og Hjerneskadecentret BOMI.... 6 Afklarings- og udviklingsforløb....

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter Vi har et mål... at bringe ledige borgere ud på/tættere på arbejdsmarkedet Fra mange års erfaring med at bringe ledige

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Job- og borgerservicechef Michael Maaløe Silkeborg Kommune 1 Krav til alle niveauer Niveau Politisk Organisation Ledelse Faglig Drift vilje og investering

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Tilbud til Jobservice Side 2

Tilbud til Jobservice Side 2 Seneste version: 8. april, 2013 Tilbud til Jobservice Side 2 Værkstedsaktivering Forsikrede ledige uden udd. under 25 år. WBJ tilbud 1307 Side 3 Værkstedsaktivering Jobklare ledige uden udd. under 25 år

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

TTA-teamets målopgørelse for 2011

TTA-teamets målopgørelse for 2011 TTA-teamets målopgørelse for 2011 Hvad indeholder målopgørelsen Målopgørelsens formål er at give et overblik over de resultatkrav, TTA-teamet er underlagt, og i hvilken grad disse er blevet indfriet i

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Det Lokal Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller. Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted.

Det Lokal Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller. Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted. Det Lokal Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller Maglegårdsvej 15 4000 Roskilde Telefon 46 34 86 00 Telefax 46 34 86 86 www.roskildebomi.dk e-mail: bomi@bomi.roskilde.dk Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen Ressourcer til rådighed Præsentation af de tværfaglige ressourcer og deres arbejdsopgaver Eksterne og interne tværfaglige samarbejder Tværfagligheden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS Information til sagsbehandleren i jobcentret BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS - individuelle udviklingsforløb KERNEYDELSEN FUNDAMENTET - DET GODE MATCH MATCHgruppen

Læs mere

Inspirationsoversigt over bevilligede LBR-projekter 2009 til 2012 dok. nr. 330-2011-640557

Inspirationsoversigt over bevilligede LBR-projekter 2009 til 2012 dok. nr. 330-2011-640557 Inspirationsoversigt over bevilligede LBR-projekter 2009 til 2012 dok. nr. 330-2011-640557 Projekttitel Førstehjælp til arbejdsfastholdelse for nysygemeldte i Slagelse Kommune BOMI Kort beskrivelse af

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer NFA gå-hjem-møde 16. november 2016 Morten Kallehauge, cand.psych.aut Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer Understøttelse af psykisk sundhed hos medarbejdere i Københavns Kommune Dette oplæg 1. Hvad

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere