BOMI//Afklaring forude//

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOMI//Afklaring forude//"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Afklaring forude... 3 Hvem er vi?... 4 Hvad tilbyder vi?... 6 Kerneydelser... 8 Virksomhedspraktik Kompetenceafklaring Kompetenceafklaring Udviklingsprojekter Fakta om BOMI... 18

3 BOMI//Afklaring forude// Som aktør inden for beskæftigelsesindsatsen er det BOMI s mission at støtte mennesker i at opnå og fastholde beskæftigelse. Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp med respekt for den enkelte. Vi støtter den enkelte i at styrke og udvikle sine muligheder for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet trods eventuelle fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer. Det gør vi gennem virksomhedspraktik, afklaring og kompetenceudvikling. Opgaven løfter vi i tæt dialog med borgeren, myndighederne og et stort netværk af offentlige og private virksomheder, der alle er engageret i at påtage sig et socialt ansvar. Alle vores forløb, konsulentydelser og øvrige aktiviteter sigter mod at afklare og udvikle den enkeltes ressourcer og kompetencer, så deltageren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi udvikler løbende nye ydelser, aktiviteter og metoder, så vi både nu og i fremtiden kan imødekomme borgernes, kommunernes, virksomhedernes og lovgivningens krav og behov. Vi sikrer samtidig, at vores medarbejdere altid har de rigtige kompetencer gennem løbende efter- og videreuddannelse. Side 3

4 BOMI//Hvem er vi?// Revacentret BOMI og Hjerneskadecentret BOMI udgør tilsammen den selvejende institution BOMI, der har hovedsæde i Roskilde og en mindre afdeling i Køge. Revacentret BOMI Revacentret BOMI udvikler og tilbyder et bredt spektrum af arbejdsmarkedsrettede forløb. Alle forløbene har fokus på at afklare og udvikle borgerens individuelle ressourcer og kompetencer. Disse kerneydelser har vi samlet i en række modulforløb. Derudover tilbyder vi beskyttet beskæftigelse i vores egen virksomhed til mennesker, som ikke kan finde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Revacentret BOMI modtager borgere fra Sjælland, dog overvejende fra de omkringliggende kommuner. Vi arbejder tæt sammen med den enkelte kommune, det enkelte jobcenter og den enkelte sagsbehandler i udviklingen og gennemførelsen af de konkrete afklaringsforløb. For at sikre, at vi hele tiden kan imødekomme nye ønsker og behov, holder vi faste evaluerings- og samarbejdsmøder med de forskellige kommunale aktører. Revacentret BOMI har årligt ca. 300 mennesker i ordinære forløb. Derudover iværksætter vi hvert år pilot- og udviklingsprojekter for ca. 100 mennesker, typisk i samarbejde med lokale aktører og kommunernes lokale beskæftigelsesråd. Hjerneskadecentret BOMI Hjerneskadecentret BOMI tilbyder specialiseret rehabilitering til voksne, som har pådraget sig en hjerneskade. Vores opgaver inden for rehabilitering omfatter både genoptræning, arbejdstræning og arbejdsfastholdelse, og vi afdækker også deltagerens arbejdsevne og støttebehov. Vi tilbyder desuden individuelt tilpassede planer, som kommunen kan varetage selv eller i samarbejde med os. Siden 2004 har vi ydet hjælp og støtte til hjerneskaderamte borgere i eget hjem med fokus på at fastholde og udvikle deres færdigheder. I 2009 etablerede vi Hjerneskaderådgivningen, der som leverandør til Velfærdsministeriets Videns- og Specialrådgivnings Organisation (VISO) er landsdækkende rådgiver for de danske kommuner. Hjerneskadecentret BOMI har årligt ca. 100 borgere i forløb.

5 Side 5

6 BOMI//Hvad tilbyder vi?// En hurtig, arbejdsmarkedsrettet indsats Når vores arbejdsmarkedskonsulenter skal skræddersy et afklaringsforløb til en deltager, lægger vi stor vægt på en tæt dialog med deltageren og den sagsbehandler, der varetager deltagerens interesser. På den måde kan vi skabe et forløb, der ruster deltageren bedst muligt til at kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Alle vores arbejdsmarkedskonsulenter har indgående kendskab til krav og vilkår på arbejdsmarkedet. Gennem hele sit forløb vil deltageren være tilknyttet en fast arbejdsmarkedskonsulent. Dermed sikrer vi en helhedsorienteret afklaringsproces med kontinuitet og udvikling. Arbejdsmarkedskonsulenten indsamler forud for et afklaringsforløb den nødvendige viden om deltagerens fysiske, psykiske og sociale situation. Derved sikres, at vi kan tilrettelægge en optimal individuel handlingsplan, herunder en relevant virksomhedspraktik. Arbejdsmarkedskonsulenten tager også højde for lovgivningsmæssige forhold i tilrettelæggelsen. Under afklaringsforløbet vil deltageren blive coachet og modtage vejledning og sparring. Formålet er dels at kortlægge deltagerens konkrete handlemuligheder, dels at udarbejde en konkret plan for, hvordan deltageren hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedskonsulenten afklarer gennem individuelle samtaler, om deltageren har behov for andre tiltag ud over de allerede igangsatte. Vores egen virksomhed fungerer som afdæknings- og træningsværksted for deltagere, som har behov for at få afklaret deres kompetencer og funktionsniveau fagligt og/eller socialt, og som er på vej ud i privat eller offentlig virksomhedspraktik. Vores jobtrænere har typisk en praktisk faglig baggrund inden for virksomhedsproduktion. Et virksomhedsnetværk på over virksomheder med mange praktikmuligheder Hos BOMI har vi et meget stort virksomhedsnetværk med over virksomhedskontakter både lokalt og regionalt. Netværket spiller en central rolle, når deltagere i en virksomhedspraktik skal have afklaret og afprøvet deres ressourcer og kompetencer. Virksomhederne er primært små og mellemstore private virksomheder inden for forskellige brancher, og tæller også offentlige arbejdspladser. Det betyder, at når det er relevant kan vi imødekomme den enkeltes ønske om at komme i virksomhedspraktik inden for en specifik branche. Vores konsulenter arbejder systematisk med at styrke og udbygge vores virksomhedsnetværk. Mange virksomheder i vores netværk er med tiden blevet til faste samarbejdspartnere, også i mere formaliseret form - eksempelvis som virksomhedscenter. Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed og BOMI, hvor vi indgår en kontrakt. De virksomheder, vi indgår kontrakt med, vil gerne påtage sig et socialt ansvar og stiller derfor et vist antal pladser til rådighed for BOMI s

7 deltagere. Et praktikforløb i et virksomhedscenter kan føre til, at en deltager får fastansættelse. Virksomhedscentre kan oprettes inden for mange forskellige brancher i både produktions- og servicevirksomheder. Det nære samarbejde med vores netværksvirksomheder giver BOMI s deltagere rigtig gode muligheder for at få et praktikforløb, der er så tæt på et almindeligt arbejdsliv som muligt. Arbejdsopgaver, der egner sig godt til et virksomhedscenter, er typisk manuelle, ufaglærte opgaver som for eksempel service-, pakkeri- og køkken-/kantineopgaver samt lettere lageropgaver og pasning af grønne områder. Rådgivende virksomhedskonsulenter BOMI s virksomhedskonsulenter rådgiver også virksomheder. Rådgivningen foregår bl.a. ved, at vi etablerer netværk, hvor virksomhederne kan udveksle erfaringer og inspirere hinanden til nye løsnings- og handlemuligheder i arbejdet med virksomheders sociale ansvar. Vi tilbyder desuden rådgivning til virksomheder i forbindelse med: - Arbejdsfastholdelse af sygemeldte med fokus på hurtig hel eller delvis raskmelding. - Lægesamarbejde med tidlig indsats over for nysygemeldte og hurtig hel eller delvis raskmelding. - Coachende samtaler med fokus på arbejdsfastholdelse og arbejdspladsindretning med det formål, at medarbejdere hurtigere bliver helt eller delvist raskmeldt. - Afholdelse af sygefraværssamtaler og udarbejdelse af mulighedserklæringer for medarbejdere. - Tæt opfølgning og rådgivning under praktikforløb, hvor konsulenten sikrer og kvalificerer samarbejdet mellem borger og virksomhed. - etablering af mentorordning på arbejdspladsen for eksempel med henblik på faglig, sproglig eller social oplæring. - Rådgivning om arbejdspladsindretning i samarbejde med en fysioterapeut. - Rundbordssamtaler med virksomhed, ansat og jobcenter. Specialkonsulenter BOMI har tilknyttet en socialmedicinsk lægekonsulent og en psykolog, som har til opgave dels at rådgive arbejdsmarkedskonsulenterne, dels efter behov at have rådgivende samtaler med borgerne, så deres afklaringsforløb kan blive så kvalificerede og målrettede som muligt. Beskyttet beskæftigelse i BOMI s egen virksomhed BOMI har sin egen virksomhed, der fungerer på markedsvilkår og leverer serviceydelser og produkter til eksterne kunder inden for snedkeri, metalproduktion, kantine, rengøring, ejendomsservice, pakning og montage. Borgere, som modtager førtidspension og er under 65 år, kan blive ansat i beskyttet beskæftigelse i BOMI s virksomhed efter gældende regler. Et metodisk grundlag med respekt for den enkelte Den kognitive metode er grundlaget for alle BOMI s aktiviteter. I afklaringsarbejdet sætter vi derfor fokus på sammenhængen mellem det enkelte menneskes tanker, følelser, handlinger og adfærd. Vi lægger vægt på en tæt og anerkendende dialog med borgerne, så den enkelte bliver bevidst om egne handlemuligheder. Vi udvikler løbende det metodiske arbejde i form af kurser og træningsgrupper for vores medarbejdere under supervision af en autoriseret psykolog. Side 7

8 BOMI//Kerneydelser// Vores kerneydelser er en række arbejdsmarkedsrettede modulforløb. Alle forløb har til formål at afklare og udvikle deltagerens arbejdsevne, så de opnår eller kan fastholde beskæftigelse, især inden for det rummelige arbejdsmarked. Modulerne kan vælges i kombination og følges sideløbende. Når vi skal tilrettelægge et afklaringsforløb sammen med den enkelte deltager og det enkelte jobcenter, kortlægger vi først deltagerens aktuelle situation og behov for afklaring. Herefter anbefaler vi et individuelt tilpasset forløb. Vores erfaring viser, at et tilpasset forløb ofte bør sammensættes af flere moduler for at ruste deltageren bedst muligt til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

9 Side 9

10 BOMI//Virksomhedspraktik// Som udgangspunkt kommer alle deltagere i virksomhedspraktik. Formålet med praktikken er at afklare den enkeltes ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Afklaringen sker i en individuelt tilpasset praktik enten på en ekstern virksomhed eller på BOMI s egen virksomhed, der kan tage flere personlige hensyn og yde specialiseret støtte. Sideløbende med virksomhedspraktikken får deltageren individuel coaching og vejledning af den tilknyttede arbejdsmarkedskonsulent fra BOMI. Praktikken giver en mere konkret afdækning og synliggør kompetencer, ressourcer og muligheder i omgivelser, der ligger så tæt på arbejdsmarkedets krav og vilkår som muligt. Det gør det muligt at foretage en realistisk vurdering af den enkeltes fremtidige perspektiver. Under virksomhedspraktikken følger arbejdsmarkedskonsulenten løbende op på forløbet. Derved sikrer vi, at de ressourceelementer, den enkelte deltager skal have belyst, bedst muligt afdækkes. Samtidig vurderer arbejdsmarkedskonsulenten løbende karakteren af opgaver, arbejdstid, pausebehov mv. Vi tilrettelægger praktikken efter den enkelte kommunes ønsker om valg af virksomhed/branche, varighed, timetal, arbejdsområde og eventuelle særlige hensyn. Ligeledes kan vi aftale supplerende tiltag, for eksempel fysisk træning og/eller afklarende samtaler med BOMI s psykologiske konsulent. Ressourceværksted BOMI s Ressourceværksted tilbyder afklaring til deltagere, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke har ressourcer til at deltage i en praktik på en ekstern virksomhed. På Ressourceværkstedet er det muligt at afklare den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til eventuelt senere at kunne deltage i en ekstern virksomhedspraktik, og i forhold til fleksjob eller førtidspension. Afklaringen tager udgangspunkt i de ressourceelementer, kommunen ønsker belyst. Når vi fastlægger deltagerens arbejdsopgaver på Ressourceværkstedet, tager vi de nødvendige hensyn til hans eller hendes individuelle ressourcer. På Ressourceværkstedet er der mulighed for at holde de nødvendige pauser i ergonomisk tilpassede hvilefaciliteter.

11 Side 11

12 BOMI//Kompetenceafklaring 1// Kompetenceafklaring 1 Modulet er målrettet deltagere, hvis kompetencer og personlige arbejdsmarkedsressourcer ikke er afdækket. Modulet henvender sig både til deltagere med fysiske, lettere psykiske eller sociale problemstillinger. Formålet er, at deltageren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer, og om hvordan han eller hun fremadrettet kan bruge dem på arbejdsmarkedet. Når deltageren har været gennem kompetenceafklaringen, vil der være klarhed over hans eller hendes kompetencer og ressourcer. Det vil også være klart, inden for hvilket arbejdsområde det vil være relevant at afprøve deltagerens kompetencer og ressourcer i en virksomhedspraktik. I afklaringsmodulerne lægger vi vægt på metoder og redskaber til at ændre tankeprocesser. Det gør vi gennem information, dialog, øvelser, gruppearbejde og cases. Samtidig arbejder vi med de konkrete muligheder for, hvordan deltageren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan ofte styrke deltageren at kombinere et afklaringsmodul med modulerne Sundhed & Fysisk Træning og Stresshåndtering. Sundhed & Fysisk Træning En række tiltag for sygemeldte deltagere har gennem de seneste år vist, at fysisk træning har en positiv effekt på den enkeltes oplevelse af egne ressourcer og samtidig bidrager til hurtigere raskmelding - uanset om den enkelte har fysiske eller psykiske problemer. Modulets målgruppe er derfor både borgere med fysiske og/eller psykiske helbredsproblemer. Formålet med modulet er dels at vedligeholde og udvikle den enkeltes helbredsmæssige ressourcer, dels at skabe bevidsthed om, hvordan han eller hun kan forbedre sit helbred. På modulet fokuserer vi især på, hvordan sundhed og fysisk træning kan bidrage til, at deltageren kan opnå eller fastholde beskæftigelse. Modulet rummer både fysisk aktivitet og vejledning samt undervisning i emner, der har betydning for de fysiske og psykiske helbredsforhold. Træningen forestås af vores fysioterapeuter, som sammen med den enkelte deltager udarbejder et individuelt træningsprogram.

13 Stresshåndtering Modulet er målrettet deltagere, der er stress- eller depressionsramte, og hvis aktuelle tilknytning til arbejdsmarkedet er påvirket heraf, enten i form af sygemelding eller ledighed. Formålet er at give deltagerne viden om og indsigt i, hvad stress er herunder, at stress kan rumme et udviklingspotentiale. Samtidig giver modulet den enkelte redskaber til bedre at kunne forholde sig til og mestre livets, hverdagens og arbejdslivets krav. Stresshåndteringsmodulet giver deltageren klarhed over oplevelsen af egne krav og ressourcer. Deltageren får desuden mulighed for at opbygge personlige strategier for i fremtiden at blive bedre til at tackle stress. På modulet arbejder vi ud fra den kognitive model med at sætte fokus på tanker, følelser, kropsfornemmelser og adfærd. Vi anbefaler, at Stresshåndteringsmodulet kombineres med modulet Sundhed & Fysisk Træning, fordi fysisk aktivitet er en anerkendt metode til at forbedre menneskers psykiske helbred og har en positiv effekt på angst og depressioner - tilstande, der kan være opstået som følge af stress. Side 13

14 BOMI//Kompetenceafklaring 2// Modulets målgruppe er deltagere, hvis kompetencer og personlige ressourcer ikke er afdækket i forhold til arbejdsmarkedet, fordi de har eller har haft en psykisk sygdom som for eksempel personlighedsforstyrrelse, borderline, angst, ADHD, OCD eller en depression. Formålet er, at den enkelte bliver bevidst om egne kompetencer, og om hvordan han eller hun fremover kan anvende dem på arbejdsmarkedet. Når deltageren har været igennem modulet, vil hans eller hendes kompetencer og ressourcer være belyst. Samtidig vil der være skabt klarhed over, inden for hvilken branche det vil være relevant at etablere en virksomhedspraktik. Modulet munder typisk ud i en individuelt tilrettelagt virksomhedspraktik. Modulet behandler temaer som for eksempel kommunikation og konflikthåndtering, lovgivning, arbejdsmarked, ressourceprofil, arbejdsværdier, udarbejdelse af cv og jobsøgning. Nogle deltagere er ikke klar til virksomhedspraktik. Her vil BOMI s tilknyttede arbejdsmarkedskonsulent pege på relevante tiltag som for eksempel behandling, uddannelse eller anden opkvalificering tiltag, der kan forbedre deltagerens mulighed for på længere sigt at komme ind på arbejdsmarkedet. Forløbet er kombineret med Sundhed & Fysisk Træning, fordi fysisk aktivitet er en anerkendt metode til at forbedre menneskers psykiske helbred.

15 Side 15

16 BOMI//Udviklingsprojekter// BOMI udvikler løbende nye projekter og forløb efter de enkelte kommuners og jobcentres ønsker. Alle projekter og forløb har fokus på at støtte mennesker i at opnå eller fastholde beskæftigelse. Eksempler på nogle af vores udviklingsprojekter er: BOMI Køge Vendepunktet blev til på baggrund af jobcentrenes stigende fokus på integration på arbejdsmarkedet også i forhold til deltagere med komplekse problemstillinger - og er i dag et fast tilbud i Køge Kommune. Tilbuddet er målrettet borgere i det psykiatriske behandlingssystem, og som eventuelt også er i misbrugsbehandling. Vendepunktet har et tæt samarbejde med det psykiatriske system og er et længerevarende procesorienteret forløb, hvor vi har en anerkendende tilgang til den enkelte deltager. Førstehjælp til nysygemeldte i Roskilde Kommune Projektet er baseret på et samarbejde mellem de praktiserende læger i Roskilde Kommune, Revacentret BOMI og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, der har ydet midlerne til projektet. Tilbuddet henvender sig især til nysygemeldte, som har stress og psykiske problemstillinger i relation til eksempelvis mobning og psykisk arbejdsmiljø, samt til deltagere med fysiske problemer, der ikke kræver omfattende behandling. Som udgangspunkt bliver den enkelte henvist til projektet af egen læge. Målet er at yde støtte tidligt i sygeforløbet, så den enkelte hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Projektet tilbyder deltageren støtte i 1-2 måneder, primært gennem individuelle samtaler, fysisk træning og andre relevante tiltag. Projektet er tilknyttet erfarne arbejdsmarkedskonsulenter, som også fungerer som coaches, samt psykolog og fysioterapeut. Arbejdsformen er præget af en kognitiv tilgang med et fremadrettet og løsningsorienteret fokus. Tidlig Indsats: Medarbejderfastholdelse i Køge Kommune BOMI udviklede projektet i samarbejde med Køge Kommune, FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte), BUPL (Forbundet for Pædagoger og Klubfolk), DLF (Dansk Lærerforening) og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Køge. Formålet var at reducere et generelt højt sygefravær i Køge Kommune. Projektet - der løb fra 2009 til tilbød deltagerne psykologisk førstehjælp med et arbejdsmarkedsrettet fokus. Projektets resultat var overbevisende, idet 95% af deltagerne ved projektets afslutning var tilbage på arbejdsmarkedet, enten i deres gamle job eller inden for samme branche. Projektet bidrog dermed markant til at reducere langtidssygemeldinger samt til både at afkorte og forebygge sygefravær, stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. BOMI udviklede et lignende projektforløb i sammen med FOA (Forbundet for Offentligt Ansatte) og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, Tidlig Indsats Nye Veje.

17 Side 17

18 BOMI//Fakta// - Vi er en selvejende non-profit institution, der består af Revacentret BOMI og Hjerneskadecentret BOMI. - Vi har driftsoverenskomst med Roskilde Kommune. - Vores målgrupper er borgere, kommuner, jobcentre, sagsbehandlere og virksomheder. - BOMI blev oprettet i 1966 efter den daværende revalideringslov fra Fra starten har BOMI været en revalideringsinstitution og blev senere udvidet med beskyttet værksted. Holbækvej Ringstedgade Jernbanegade - Vi har 100 højt kvalificerede medarbejdere. - Vores hovedsæde ligger i Roskilde, og vi har en mindre afdeling i Køge. - BOMI s bestyrelse er udpeget af Roskilde og Køge Kommuner, Landsforeningen Boserup Minde, Handicaprådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Kommune og har også en medarbejderrepræsentant. Ringstedvej Sønder Ringvej Maglegårdsvej Rabalderstræde Østre Ringvej Holbækmotorvejen BOMI s bestyrelse: Evan Lynnerup Roskilde Kommune, formand Mogens Raun Andersen Roskilde Kommune Yvonne Barnholdt Roskilde Kommune Mogens Møller Køge Kommune Bjarne Andersen Køge Kommune Laila Jensen 3F Tonni Nielsen Handicaprådet Willy Jeppesen Boserup Minde Bjarne Christensen Medarbejderrepræsentant

19 Centerleder Frank Binderup siger med denne brochure velkommen til BOMI. Side 19

20 Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om BOMI og vores tilbud, moduler og aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte os. BOMI Maglegårdsvej Roskilde Tlf

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Eksempelsamling Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PROJEKT MATCH... 5 HOTELLET PÅ VESTERBRO I KØBENHAVN... 8 PROJEKT JOBINDSLUSNING... 12 DEN NYE MEDARBEJDER... 16

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Nyfleks forsøget Supplerende materiale

Nyfleks forsøget Supplerende materiale Maj 2013 SLUTEVALUERING Nyfleks forsøget INDHOLD i det supplerende materiale 1. E-guiden 1,2,3 skridt til fleksjob 3 Kort introduktion til e-guiden samt webadressen 2. Delnotat 2 5 3. Artikler fra nyhedsbreve

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar

udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar præsentation af bazarens stande Vidensbazaren om Trauma og Beskæftigelse præsenterer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Vejen til arbejdsmarkedet

Vejen til arbejdsmarkedet Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer DANSK FLYGTNINGEHJÆLP INTEGRATION Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer Udgivet af Dansk Flygtningehjælp, maj 2006 Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob.

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING Væksthuset - oktober 2014 Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. Indledning, baggrund og formål Væksthuset

Læs mere

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask E V A L U E R I N G ARBEJDSLIV, STRESS OG DEPRESSION - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask Indholdsfortegnelse Resumé...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere