Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen J.nr PV-1/99 Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomsten for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret. Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Realitetsændringer er markeret med kursiv. Opmærksomheden henledes på, at overenskomsten kan findes i Løndirbasen. Henvendelse om overenskomsten kan rettes til Økonomiforvaltningens 6. kontor, gerne telefonisk på nummer Med venlig hilsen Økonomiforvaltningen 1

2 Indholdsfortegnelse Tillæg til overenskomsten for parkeringsserviceassistenter og formænd ved Parkeringsservicekontoret pr. 1. april Overenskomstens område Ansættelsesbrev Løn Lønmodellen Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn Forhandlingsystemet, konfliktløsning, gennemsnitsløngarinti Decentrale løninstrumenter Arbejdstid A. Pension B. Pension Uniform Arbejde i forskudt tid mv Overarbejde Konvertering af ulempetillæg Funktion Ferie og feriegodtgørelse Løn under sygdom, militærtjeneste og efterløn Feriefridagstimer Fravær ved graviditet og barsel og af andre familiemæssige årsager Tjenestefrihed Barns 1. sygedag Opsigelse Medindflydelse og medbestemmelse/tillidsrepræsentant- og samarbejdsudvalgsregler Efteruddannelse og kompetenceudvikling Forsikring mod arbejdsløshed Overgangsbestemmelser i forbindelse med ny løndannelse Ikrafttræden og opsigelse Protokollat

3 Tillæg til overenskomsten for parkeringsserviceassistenter og formænd ved Parkeringsservicekontoret pr. 1. april Overenskomsten forlænges hermed til udgangen af marts 2000 med følgende ændringer: Generelle aftaler gældende pr. 1. april 1999: - Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler. - Rammeaftale om konvertering af ulempetillæg. - Aftale om feriefridagstimer. - Aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling om opsigelse i overenskomsten gælder. 3

4 1. Overenskomstens område Stk. 1. Parkeringsserviceassistenter og formænd, der ikke ansættes som tjenestemand, aflønnes i overensstemmelse med de i nærværende overenskomst indeholdte regler. Stk. 2. Tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd fra staten, folkeskolen, folkekirken, kommuner og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder og andre, der oppebærer egenpension fra en pensionsordning, hvortil det offentlige har ydet bidrag, er ikke omfattet af nærværende overenskomst. Stk. 3. Parkeringsserviceassistenter og formænd afskediges med udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år. 2. Ansættelsesbrev Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) gælder. Bemærkning til 2: Aftale om ansættelsesbreve er udsendt med overborgmesterens cirkulære nr. 20 af 1. juli Løn Stk. 1. Indtil 31. marts 2000 aflønnes parkeringsserviceassistenter efter løntrinene 10, 12, 14, 16 og 18. Alle løntrinene er 2-årige. Stk. 2. Indtil 31. marts 2000 aflønnes formænd efter løntrinene 24,25,26,27 og 28. Alle løntrinene er 2-årige. Stk. 3. Årslønnen på de enkelte løntrin fastsættes og reguleres som anført i den til enhver tid gældende aftale/vedtægt om tjenestemandslønninger mv. i Københavns Kommune, jf. dog 29, stk. 3. 4

5 Stk. 4. For deltidsbeskæftigede reduceres lønnen i forhold til den nedsatte arbejdstid. Stk. 5. Månedslønnen andrager 1/12 af årslønnen og betales månedsvis bagud. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler vedkommende institution såvel sit som den ansattes pensionsbidrag. 4. Lønmodellen Stk. 1. Løndannelsen består af 4 elementer: Grundløn,jf 6, funktionsløn, jf. 7, kvalifikationsløn, jf. 8 og resultatløn, jf 9. Stk. 2. Aftale pr. 1. april 1999 om lønninger for kommunalt ansatte gælder. Stk. 3. Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede. 5. Grundløn Stk. 1. Grundløn dækker de funktioner, man er i stand til at varetage, når man er nyansat. Stk. 2. Grundlønnen for parkeringsserviceassistenter er løntrin 13. Stk. 3. Grundlønnen for formænd er løntrin Funktionsløn Stk. 1. Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til jobbet som parkeringsserviceassistent og formand og begrundes i arbejds- og ansvarsområder. Funktionsløn gives bla. for særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. Funktionsløn kan være varig eller tidsbegrænset. 5

6 Funktionsløn aftales i øvrigt decentralt på grundlag af de funktioner gruppen varetager. Funktionsløn gives - med mindre andet aftales - som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin og pensionsbidrag indbetales efter pensionsgivende løn på dette trin. Det kan f.eks være: - specialistfunktioner - komplekse arbejdopgaver - konsulentfunktion - oplæringsfunktion - undervisning - genefyldt arbejde - organisatorisk placering. Funktionsløn kan i øvrigt anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg o.lign., jf. aftale om konvertering til årligt ulempetillæg. 7. Kvalifikationsløn Stk. 1. Kvalifikationsløn aftales decentralt på grundlag af parkeringsserviceassistentens og formandens erhvervede kvalifikationer (uddannelse, erfaring mv.) før og efter ansættelsen. Der kan aftales kvalifikationsløn på grundlag af den erfaring og kompetence, som pågældende har erhvervet gennem arbejdet. Det kan f.eks. være: - erfaring fra tilsvarende eller lignende områder - erfaring erhvervet i nuværende stilling - relevant efter- og videreuddannelse i øvrigt - specialviden af betydning for udførelsen af jobbet. Stk. 2. Parkeringsserviceassistenter rykker efter 6 års beskæftigelse til løntrin16. 6

7 Aftale om resultatløn gælder. Bemærkning til 8: 8. Resultatløn Aftalen er udsendt med overborgmesterens cirkulære nr. 32 af 27. september Forhandlingsystemet, konfliktløsning, gennemsnitsløngaranti Aftale om ny løndannelse gælder. Bemærkning til 9: Aftalen er udsendt med Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 36 af 23. december Decentrale løninstrumenter Protokollat om decentrale løninstrumenter gælder. Bemærkning til 10: Protokollat er udsendt med Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 18 af 2. august Arbejdstid Stk. 1. Den normale ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer. Stk. 2. Arbejdstidens fordeling på ugens enkelte hverdage fastsættes af institutionen efter behov og efter drøftelse med personalets repræsentanter under hen- 7

8 syntagen til såvel arbejdets udførelse som de pågældende medarbejdere. Stk. 3. For hver 37 timer, der arbejdes på 2. og 3. skift, opnås der ret til 2 timers betalt frihed, som opspares og gives som hele fridage i det følgende ferieår. Ved arbejde på 2. og 3. skift i dele af en uge opspares forholdsmæssig fritid. Fridagene lægges efter aftale mellem institutionen og den ansatte samtidig med aftale om ferielægningen. Optjente fridage betales med sædvanlig løn. Normaltjeneste på 2. og 3. skift kan i stedet tilrettelægges ud fra, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 35 timer for disse tjenester. Stk. 4. Endvidere ydes for det i stk. 3 omhandlede arbejde en tillægsbetaling pr. time svarende til 1/80502 af den til den pågældendes anciennitet svarende nettoårsløn. Tillægsbetalingen beregnes i forhold til den faktisk udførte tjeneste. Stk. 5. Med virkning fra 1. oktober 2001 ændres 37/2-reglen til 37/3-regel således: I stedet for at blive afspadseret med 3 timer pr. præsteret 37 timers tjeneste i aften/natperioden kan Β når arbejdskraftsituationen tilsiger det Β afregnes ved at yde et tillæg på 3/37 af timelønnen pr. times arbejde i aften-/natperioden. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant fra vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for aftegning ved betaling. Holddriftstillægget på 1/80502 af den pågældendes nettoårsløn bortfalder. Stk. 6. Ansatte efter nærværende overenskomst er omfattet af aftale af 15. juni 1995 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Bemærkning til 11, stk. 6: Aftalen er udsendt med overborgmesterens cirkulære nr. 13 af 17. juli Stk. 7. Rammeaftale om deltidsansættelse gælder. Sk. 8. Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gælder. 8

9 9

10 Bemærkning til 11, stk. 6: Aftalen er udsendt med Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 32 af 15. december A. Pension Stk. 1. Med virkning fra 1. april 2000 oprettes en pensionsordning i Pen-Sam Liv for parkeringsserviceassistenter og formænd som - er fyldt 21 år - har 1 års sammenlagt(amts)kommunal beskæftigelse inden for en 8 års periode, tidligst regnet fra den 1. april 1999, og - har været beskæftiget gennemsnitlig mindst 15 timer pr. uge (pr. 1. januar 2001 gennemsnitlig mindst 10 timer pr. uge). Stk. 2. Ved indtræden i den nyetablerede pensionsordning kan timelønnet beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp mv. i indtil 6 måneder ikke medregnes i karensperioden på 1 år. Dokumentationspligten for forudgående (amts)kommunal ansættelse påhviler den ansatte. Der indbetales ikke pensionsbidrag for medarbejdere, som i indtil 6 måneders ansættes på timeløn med henblik på varetagelse af midlertidig beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp mv. Stk. 3. Parkeringsserviceassistenter og formænd, der er omfattet af pensionsordningen i stk. 1 følger denne, indtil de opfylder betingelserne for at blive omfattet af pensionsordningen efter 12 B. Stk. 4. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden, dog tidligst med virkning fra 1. april Stk. 5. De ansattes eget bidrag til pensionsordningen udgør 0,8% af de pensionsgivende løndele, jf stk. 6. Egetbidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen. Arbejdsgiverbidraget beregnes som 1,6% af de samme pensionsgivende løndele. Stk. 6. Grundlønnen er pensionsgivende. Funktions- og kvalifikationsløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. De pensionsgivende løndele udgør 100/99,2 af den pensionsgivende løn på samme løntrin. 10

11 Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes i form af pensionsgivende tillæg, forhøjes tillægget til 100/99,2. Stk. 7. For deltidsbeskæftigede, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde, med virkning fra 1. april 2000 pensionsgivende. De pensionsgivende løndele af timelønnen forhøjes til 100/99,2. Stk. 8. Kommunen indbetaler egetbidraget og arbejdsgiverbidraget til pensionsordningen månedsvis bagud i tilknytning til lønudbetalingen. 12B. Pension Stk. 1. De i henhold til nærværende overenskomst ansatte, som 1) er fyldt 25 år 2) har mindst 4 års (amts)kommunal beskæftigelse, og 3) er beskæftiget gennemsnitlig mindst 15 timer pr. uge (med virkning fra 1. januar timer pr. uge) er omfattet af en pensionsordning. Stk. 2. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden. Stk. 3. Den ansattes eget bidrag er 4% af de pensionsgivende løndele i forhold til lønrammen. Eget bidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen. Arbejdsgiverbidraget beregnes som 8% af de samme løndele. Stk. 4. For parkeringsserviceassistenter og formænd udgør de pensionsgivende løndele af den pensionsgivende løn for en tjenestemand på vedkommende løntrin. Stk. 5. Vedkommende institution indbetaler egetbidraget og arbejdsgiverbidraget 11

12 til "Pen-Sam Liv". Stk. 6. Ved optagelse i en pensionsordning efter kan timelønnet beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp m.v. i indtil 6 måneder ikke medregnes i karensperioden på 4 år. Stk. 7. For deltidsbeskæftigede, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde med virkning fra 1.april 2000 pensionsgivende. 13. Uniform Der kan ydes uniform og lignende, når det af kommunen af hensyn til tjenestens forsvarlige udførelse skønnes påkrævet at pålægge de pågældende hel eller delvis uniformspligt. 14. Arbejde i forskudt tid mv. Stk. 1. For planmæssigt arbejde på hverdage mellem kl og 6.00 samt på søn- og helligdage ydes betaling for forskudt arbejdstid efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler og satser. Stk. 2. For arbejde i tiden lørdage efter kl , søn- og helligdage kl , mandage kl , 1. maj kl samt grundlovsdag efter kl ydes ligeledes betaling efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler og satser. Såfremt arbejde på mandage inden kl udføres som led i en forud tilrettelagt tjeneste, der påbegyndes søndag kl eller tidligere, ydes tillægget for hele den del af tjenesten, der ligger inden kl Stk. 3. Tillæggene kan ikke ydes samtidig med de i 15 nævnte tillæg. 15. Overarbejde Stk. 1. For overarbejde, hvorved forstås beordret og kontrollabelt arbejde ud over 12

13 den normale arbejdstid, jf. 3 ydes betaling efter nedenstående regler. Stk. 2. Overarbejdsbetalingen pr. time beregnes på grundlag af en sats, som fremkommer ved at dividere årslønnen for hvert enkelt løntrin med Stk. 3. For overarbejde, der ikke godtgøres med fritid, ydes de i stk. 2 nævnte satser med tillæg af henholdsvis 50 pct. og 100 pct. De ved tillæg af 50 pct. beregnede satser ydes for de 3 første overarbejdstimer på ugens 5 første hverdage (mandag-fredag) samt for de 2 første overarbejdsti-mer, som præsteres på lørdage før kl De ved tillæg af 100 pct. beregnede satser ydes for andet overarbejde. Stk. 4. Overarbejde/merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. For overarbejde, der godtgøres med fritid, ydes pr. time - ud over en sådan godtgørelse i tid - forskellen mellem de i henhold til stk. 3 beregnede satser og de i henhold til stk. 2 beregnede satser. Anvendelsen af satserne sker i overensstemmelse med de i stk. 3, 2. og 3. afsnit nævnte regler. Stk. 5. Satser i henhold til stk. 3 og 4 ydes efter den ansattes lønmæssige placering den 1. i den måned, hvori overarbejdsbetalingen kommer til udbetaling. Stk. 6. Når en ansat tilsiges til at udføre overarbejde, skal dette meddeles vedkommende dagen forud. For manglende varsel til overarbejde ud over 1 time ydes et tillæg på kr. 26, Konvertering af ulempetillæg Aftale om konvertering til årligt ulempetillæg gælder. 13

14 Bemærkning til 16: Aftale er udsendt med Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 21 af 16. august Funktion For funktion i højere stilling ydes vederlag efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler. Bemærkninger til 17: Der henvises til cirkulære nr. 38 af 13. oktober 1986 (funktionsaftalen) jf. cirkulære nr. 43 af 24. november 1987 (medregning af enkeltstående fraværsdage som følge af videreuddannelse) og cirkulære nr. 47 af 6. december 1989 (fortsat funktion i flere stillinger). 18. Ferie og feriegodtgørelse Aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale gælder. Bemærkning til 18: Aftalen er udsendt med overborgmesterens cirkulære nr. 4 af 5. februar Løn under sygdom, militærtjeneste og efterløn Funktionærlovens regler om løn under fravær på grund af sygdom, indkaldelse til aftjening af værnepligt samt efterløn finder anvendelse for ansatte efter denne overenskomst. 14

15 20. Feriefridagstimer Aftale om feriefridagstimer for (amts)kommunalt ansat personale gælder. Bemærkning til 20: Aftalen er udsendt med Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 12 af 30. juni Fravær ved graviditet og barsel og af andre familiemæssige årsager Aftale om fravær ved graviditet og barsel og andre familiemæssige årsager gælder. Bemærkning til 21: Aftalen er udsendt med Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 25. af 28. september Tjenestefrihed Der kan gives adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i tilfælde, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv. Tjenestefriheden kan gives i indtil 5 år. Ansættelsesmyndigheden har ansvaret for, at der er en stilling ledig til den pågældende ved tjenestefrihedens ophør. 23. Barns 1. sygedag Stk. 1. Den ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på dettes første sygedag, hvis 1) barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte 15

16 2) fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Stk. 2. Under fravær efter stk. 1, har den ansatte ret til sædvanlig løn. Der udbetales ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3. Fravær efter stk. 1, noteres særskilt på de lister, der føres over de ansattes sygefravær. Stk. 4. Adgangen til fravær efter stk. 1, kan for den enkelte ansatte inddrages ved misbrug. 24. Opsigelse Stk. 1. Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk 2 om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse for ansættelsesforhold indgået den 1. april 1999 eller senere. For ansættelsesforhold indgået forud for den 1. april 1999 kan 5, stk. 2 alene anvendes, hvor den 120. sygedag inden for 12 på hinanden følgende måneder indtræffer inden den 1. oktober Det forkortede varsel kan ikke anvendes for ansættelsesforhold indgået forud for den 1. april 1999, hvis samtlige 120 sygedage udelukkende skyldes tilskadekomst i tjenesten, hvor den 120. sygedag inden for 12 på hinanden følgende måneder indtræffer inden den 1. oktober Bemærkning til 24, stk. 1: Forkortet varsel kan ikke anvendes, når en arbejdstager, der har genoptaget arbejdet efter en arbejdsskade, bliver opsagt på grund af sygdom, og de 120 dages sygdom udelukkende er forårsaget af den oprindelige arbejdsskade. Forkortet varsel kan dog anvendes, hvis opsigelsen er afgivet mere end 2 år efter den oprindelige arbejdsskade, eller ansættelsesforhol- 16

17 det i mellemtiden har været afbrudt. Stk. 2. Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen som den ansatte kan udlevere til forbundet ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3. Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes forbundet skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede, medmindre dette strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres forbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til forbundet. Den nævnte underretning sendes til: Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V Stk. 4. Forbundet kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis forbundet skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller institutionens forhold. Forbundet kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 5. Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i kommunen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan forbundet kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes overfor kommunen inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til vedkommende kommunale arbejdsgiverpart. Stk. 6. Et afskedigelsesnævn består af 4 medlemmer og en opmand. 2 medlemmer udpeges af forbundet og 2 medlemmer udpeges af de kommunale forhandlingsorganer. De 4 medlemmer udpeger i fællesskab en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, anmoder de præsidenten for vedkommende landsret om at foretage udpegningen. 17

18 Stk. 7. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens forhold, kan det pålægges kommunen at afbøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgørelse. Hvis ikke både den ansatte og kommunen ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan nævnet bestemme, at kommunen skal betale den ansatte en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgiverers opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævntes omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 25. Medindflydelse og medbestemmelse/tillidsrepræsentant- og samarbejdsudvalgsregler Stk. 1. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse gælder, hvis der lokalt indgås aftale herom. Bemærkning til 25, stk. 1: Reglerne om medindflydelse og medbestemmelse er udsendt med skrivelse af 2. december Stk. 2. Hvis der ikke er indgået lokal aftale i.h.t. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, gælder Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i Københavns Kommune. 26. Efteruddannelse og kompetenceudvikling Aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling for (amtskommunalt ansat personale gælder. Bemærkning til 26: Aftalen er udsendt med Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 18

19 16 af 21. juli Forsikring mod arbejdsløshed Institutionen forpligter sig til fortrinsvis at antage personer, der er forsikrede mod arbejdsløshed i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. 28. Overgangsbestemmelser i forbindelse med ny løndannelse Stk. 1. Medarbejdere, som er ansat den 31. marts 2000, bevarer i forbindelse med overgang til ny løndannelse pr. 1. april 2000 som minimum deres hidtidige samlede fast løn, inklusiv tillæg, herunder f.eks. tillæg af decentral løn. Den del af lønnen, som hidtil har været reguleret med procentreguleringen, reguleres fortsat. Denne garanti for hidtidig aflønning forudsætter bevarelse af hidtidig stilling med hidtidig beskæftigelsesgrad. Stk. 2. I forbindelse med overgangen til ny løn ydes et personligt pensionsgivende tillæg på kr. (1. oktober 1998-niveau), som bevares under ansættelsen i kommunen. Stk. 3. Overgangstillægget kan ikke modregnes i funktions- og kvalifikationsløn og evt. udligningstillæg under den pågældendes ansættelse i kommunen. Overgangstillægget indgår ikke i vurderingen af, hvilken funktions- og kvalifikationsløn, der aftales for den pågældende fremover. 29. Ikrafttræden og opsigelse Stk. 1. Overenskomsten træder - hvor intet andet er anført - i kraft den 1. april Stk. 2. Overenskomsten er gældende, indtil den med 3 måneders varsel skriftligt opsiges af en af parterne til ophør en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Stk. 3. Indtil der indgås ny overenskomst, fastsættes lønnen efter den vedtægt om 19

20 tjenestemandslønninger mv., der var gældende på den dag, til hvilken overenskomsten blev opsagt. København, den 20. januar 2000 For Forbundet af Offentligt Ansatte: Poul Winckler / Bent Larsen For Københavns Kommune: Hans Simmelkjær / Jytte Fischer 20

21 Københavns Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte Protokollat Mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte er i tilknytning til overenskomst af d.d. vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekorpset i Københavns Kommune aftalt følgende: Arbejde i Holddrift: 1. Andet hold starter tidligst kl Der må maksimalt være en overlapning henholdsvis et slip på en time mellem to hold. 3. Det er en betingelse, at der tillige findes et første hold. København, den 20. januar 2000 For Forbundet af Offentligt Ansatte: Poul Winckler / Bent Larsen For Københavns Kommune: Hans Simmelkjær / Jytte Fischer 21

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen.

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITIL-1/99 November 1999 Aftalenr. 2451 Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen

November 1999 Aftalenr Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1MØK-1/99 November 1999 Aftalenr. 3452 Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITFA-1/99 Januar 2001 Aftalenr. 1393 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding

Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løndannelse... 3 4. Grundløn...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Kommunernes Landsforening Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark

Læs mere

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452 Økonomiforvaltningen sagsnr. 251523 September 2005 Aftalenr. 3452 Københavns Kommune og FOA - Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomsten og tjenestemandsaftalen for miljøkontrollører

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Økonomiforvaltningen J.nr /99 Oktober 1999 Aftalenr.: Overenskomst for betjent-, underformands- og medhjælpergrupper m.fl.

Økonomiforvaltningen J.nr /99 Oktober 1999 Aftalenr.: Overenskomst for betjent-, underformands- og medhjælpergrupper m.fl. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.0-2/99 Oktober 1999 Aftalenr.: 3511 Overenskomst for betjent-, underformands- og medhjælpergrupper m.fl. Københavns kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har pr. 1.

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Overenskomst for buschauffører ved Odense Bytrafik

Overenskomst for buschauffører ved Odense Bytrafik Side 1 Overenskomst for buschauffører ved Odense Bytrafik Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 1. Overenskomstens område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn, indtil 31. marts

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Overenskomst. for. parkeringsserviceassistenter. og formænd. ansat under. Frederiksberg Kommune

Overenskomst. for. parkeringsserviceassistenter. og formænd. ansat under. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentlige Ansatte Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ansat under Frederiksberg Kommune 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem AMTSRÅDSFORENINGEN 32.35.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte J.nr. 233.1PO-1/02 Aftalenr. 2213 Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 Kapitel 1. Månedslønnede portører...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Økonomiforvaltningen J.nr MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452

Økonomiforvaltningen J.nr MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1 MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 2002 af overenskomsten og tjenestemandsaftalen

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE O.02 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Økonomiforvaltningen Aftalenr Januar

Økonomiforvaltningen Aftalenr Januar Økonomiforvaltningen Aftalenr. 4515 Januar 2000 4516 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte samt Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark har aftalt fornyelse pr. 1.4.1999 af overenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Overenskomst mellem DGI-Byen og Forbundet af Offentligt Ansatte

Overenskomst mellem DGI-Byen og Forbundet af Offentligt Ansatte Overenskomst 2003 2008 mellem DGI-Byen og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I...6 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...6 1 Område...6 KAPITEL II...8 MÅNEDSLØNNEDE...8 2 Personaleafgræsning...8

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC)

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomsten omfatter servicemedarbejdere på Hornstrup Centret. 1. Ansættelse Stk. 1. Aftale

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere. ældreomsorg O.99 47/1999 Side 1

Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere. ældreomsorg O.99 47/1999 Side 1 Side 1 Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte LederForum, Social & Sundhedssektoren Side

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen J.nr /99 Januar 2000 Aftalenr. 8XXX. Overenskomst for specialarbejdere.

Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen J.nr /99 Januar 2000 Aftalenr. 8XXX. Overenskomst for specialarbejdere. Økonomiforvaltningen J.nr. 203.0-1/99 Januar 2000 Aftalenr. 8XXX Overenskomst for specialarbejdere. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte og Specialarbejderforbundet i Danmark har aftalt

Læs mere

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Kommunernes Landsforening Dansk Metal Forbundet af Offentligt Ansatte Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med

Læs mere

August 2000 Aftalenr. 1345

August 2000 Aftalenr. 1345 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1HPÆ-1/99 August 2000 Aftalenr. 1345 Der er mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomsten vedrørende løn-

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte vaskeriarbejdere, der er beskæftiget ved I/S Institutionsvask

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte vaskeriarbejdere, der er beskæftiget ved I/S Institutionsvask AMTSRÅDSFORENINGEN 50.92.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte vaskeriarbejdere, der er beskæftiget ved I/S Institutionsvask

Læs mere

Overenskomst for maritimt personale

Overenskomst for maritimt personale Overenskomst for maritimt personale Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Dansk Navigatørforening Maskinmestrenes Forening 42.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område og forhandlingsret...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere