November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen."

Transkript

1 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITIL-1/99 November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr af overenskomsten for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Realitetsændringer i forhold til 1997-overenskomsten er markeret med kursiv. Opmærksomheden henledes på, at aftalen kan findes i Løndirbasen. Henvendelse om overenskomsten kan rettes til Økonomiforvaltningen, 7. kontor, gerne telefonisk på nummer Med venlig hilsen ØKONOMIFORVALTNINGEN 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område.3 2. Ansættelsesbrev Arbejdstid Løndannelsen Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn Forhandlingssystemet, konfliktløsning, gennemsnitsløngaranti mv Decentrale løninstrumenter Pension Betaling for overarbejde, forskudt arbejdstid m.v Konvertering af ulempetillæg Ferie Feriefridagstimer Sygdom Fravær ved graviditet,barsel, adoption,omsorg og familie-... mæssige årsager Værnepligt Efterløn Tjenestefrihed Opsigelse Befordringsgodtgørelse og time- og dagpenge Arbejdstøj Diskretionspligt Medindflydelse og medbestemmelse/tillidsrepræsentant og samarbejdsudvalgsregler Efteruddannelse og kompetenceudvikling Forsikring mod arbejdsløshed Overgangsbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny løn Ikrafttræden og opsigelse Protokollat

3 1. Overenskomstens område. Stk. 1. Overenskomsten omfatter tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Stk. 2. Inden for de arbejdsopgaver, der er pålagt Levnedsmiddelkontrollen, varetager tilsynsassistenterne - efter institutionens anvisninger - selvstændigt tilsyn (herunder udstedelse af påbud) med levnedsmiddelvirksomheder og -forretninger o.a. samt foretager udtagning af prøver af levnedsmidler, drikkevand, badevand mv. Som led i sagsbehandlingen udarbejder tilsynsassistenterne rapporter vedrørende deres virksomhed, ligesom de deltager i lettere kontor- og arkivarbejde. Stk. 3. Som tilsynsassistenter ansættes personer, der har en håndværksmæssig og/eller mellemteknisk uddannelse eller anden relevant grunduddannelse på tilsvarende niveau. Stk. 4. Enhver ansættelse i henhold til nærværende overenskomst skal meddeles Forbundet af Offentligt Ansatte. 2. Ansættelsesbrev. Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) finder anvendelse. Aftale om ansættelsesbreve er udsendt med cirkulære nr. 20 af , j.nr / Arbejdstid. Stk. 1. Den normale ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer. Arbejdstiden fordeles med indtil 7,4 timer daglig på ugens 5 første hverdage og lægges så vidt muligt inden for tidsrummet kl

4 Arbejdstiden kan, når forholdene tilsiger det, lægges uden for tidsrummet 7-17, jf. 12, B. Stk. 2. Ansatte efter nærværende overenskomst er omfattet af aftale af om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Stk. 3. Rammeaftale om deltidsarbejde gælder. Deltidsansættelse kan ske efter forudgående drøftelse med tillidsrepræsentanten/den lokale afdeling af forbundet. Deltidsstillinger kan ikke oprettes med mindre end 15 timer pr. uge(pr. 1. Januar 2001 gennemsnitlig mindst 10 timer pr. uge). Rammeaftale om deltidsarbejder udsendes særskilt. Der bør gives mulighed for, at den ansatte efter eget ønske kan overgå til deltid, hvis det i øvrigt er foreneligt med tjenesten, og udefra kommende kan efter forud-gående drøftelse opnå deltidsbeskæftigelse. Endvidere bør der efter anmodning fra den ansatte givesmulighed for overførsel fra deltidsstilling til fuldtidsstillingeller om forøgelse af deltidskvoten, hvis muligheden opstår. 4. Løndannelsen. Stk. 1. Løndannelsen består af 4 elementer: Grundløn, jf. 5, funktionsløn, jf. 6 kvalifikationsløn, jf. 7 og resultatløn, jf. 8. Stk. 2. Aftale om ny løndannelse gælder. Stk. 3. Årslønnen på de enkelte løntrin fastsættes og reguleres som anført i aftale om lønninger for kommunalt ansatte pr , 29, stk. 3. 4

5 Stk. 4. For deltidsbeskæftigede reduceres lønnen i forhold til den nedsatte arbejdstid. Opmærksomheden henledes på rammeaftalen om deltidsarbejde. Stk. 5. Månedslønnen andrager 1/12 af årslønnen og udbetales månedsvis bagud. 5. Grundløn. Stk. 1. Grundløn dækker de funktioner, man er i stand til at varetage, når man er nyansat. Stk. 2. Grundlønnen trin Funktionsløn. Stk. 1. Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til jobbet som tilsynsassistent og begrundes i arbejds- og ansvarsområder. Funktionsløn gives bl.a. for særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. Det kan f.eks. være: - Undervisning - Information til borgerne - Specialist funktioner - Konsulentfunktioner - Formel (ledelses)funktioner Funktionsløn kan være varig eller tidsbegrænset. Funktionsløn aftales i øvrigt decentralt på grundlag af de funktioner tilsynsassistenten varetager. 5

6 Funktionsløn gives - med mindre andet aftales - som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin, pensionsbidrag indbetales efter pensionsgivende løn på dette trin. 7. Kvalifikationsløn. Kvalifikationsløn aftales decentralt på grundlag af tilsynsassistentens erhvervede kvalifikationer (uddannelse, erfaring mv.) før og efter ansættelsen. Der kan aftales kvalifikationsløn på grundlag af den erfaring og kompetence, som tilsynsassistenten har erhvervet gennem arbejdet, Det kan f.eks. være: - Erfaring fra tilsvarende eller lignende områder - Erfaring erhvervet i nuværende stilling - Relevant efter- og videreuddannelse i øvrigt - Specialviden af betydning for udførelsen af jobbet Kvalifikationsløn gives - med mindre andet aftales - som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin, og pensionsbidrag indbetales efter pensionsgivende løn på dette trin. Aftale om resultatløn gælder. 8. Resultatløn. 9. Forhandlingssystemet, konfliktløsning, gennemsnitsløngaranti mv. Aftale om ny løndannelse gælder. 10. Decentrale løninstrumenter. 6

7 Protokollat om decentrale løninstrumenter gælder. Aftale om decentrale løninstrumenter udsendes særskilt. 11. Pension. A Pensionsordningen af 1. april Med virkning fra 1. april 2000 oprettes en pensionsordning i Pen-Sam Liv for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen som 1) er fyldt 21 år 2) har 1 års sammenlagt (amts)kommunal beskæftigelse inden for en 8 års periode, tidligst regnet fra den 1. april 1999 og 3) er beskæftiget gennemsnitlig mindst 15 timer pr. uge (pr. 1. januar 2001 gennemsnitlig mindst 10 timer pr. uge). Stk. 2. Timelønnede beskæftigelse med henblik på midlertidig beskæftigelse i indtil 6 måneder som vikar, ekstrahjælp mv., medregnes ikke i karensperioden på 1 år. Dokumentationspligten for forudgående (amts)kommunal ansættelse påhviler den ansatte. Der indbetales ikke pensionsbidrag for medarbejdere, som i indtil 6 måneder ansættes på timeløn med henblik på varetagelse af midlertidig beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp mv. Stk. 3. Tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen der er omfattet af pensionsordningen i stk. 1 følger denne, indtil de opfylder betingelserne for at blive omfattet af pensionsordningen efter 11B. 7

8 Stk. 4. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden, dog tidligst med virkning fra 1. april Stk. 5. De ansattes eget bidrag til pensionsordningen udgør 0,8% af de pensionsgivende løndele, jfr. stk. 6. Egetbidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen. Arbejdsgiverbidraget beregnes som 1,6% af de samme pensionsgivende løndele. Stk. 6. Grundløn er pensionsgivende. Funktions- og Kvalifikationsløn er pensionsgivende, med mindre andet aftales. De pensionsgivende løndele udgør 100/99,2 af den pensionsgivende løn på samme trin. Hvis funktion- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes i form af pensionsgivende tillæg, forhøjes tillægget med 100/99,2. Stk. 7. For deltidsbeskæftigede, som er berettigede til pension, er betalt merarbejde, jfr. 4, med virkning fra 1. april 2000 pensionsgivende. De pensionsgivende løndele af timelønnen forhøjes til 100/992. Stk. 8. Kommunen indbetaler egetbidraget og arbejdsgiver bidraget til pensionsordningen månedsvis bagud i tilknytning til lønudbetalingen. B Pension (4/8-ordning). Stk. 1. Medarbejdere, som 1) er fyldt 25 år 2) har mindst 4 års (amts)kommunal beskæftigelse, og 3) er beskæftiget gennemsnitlig mindst 15 timer (pr. 1. januar 2001 mindst 10 timer) pr. uge. er omfattet af en pensionsordning. 8

9 Stk. 2. Med virkning fra indbetales der ikke pensionsbidrag for tilsynsassistenter, som efter dette tidspunkt ansættes på timeløn med henblik på varetagelse af midlertidig beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp mv. i indtil 6 måneder. Hvis den midlertidige beskæftigelse fortsætter ud over 6 måneder, indbetales pensionsbidrag med virkning fra den 1. i måneden efter 6-måneders periodens udløb. Timelønnet ansættelse med henblik på midlertidig beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp mv. i indtil 6 måneder medregnes ikke ved opgørelse af karensperioden på 4 år. Stk. 3. Den enkelte institution kan beslutte, at anden offentlig beskæftigelse end nævnt i stk. 1, punkt 2), indgår ved beregning af karensperioden på 4 år. Stk. 4. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden. Stk. 5. For medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen,jfr. 11,B udgør de pensionsgivende løndele 100/96 af den pensionsgivende løn for en tjenestemand på vedkommende løntrin. Stk. 6. Den ansattes egetbidrag til pensionsordningen udgør 4% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen. Arbejdsgiverbidraget udgør 8% af de pensionsgivende løndele. Stk. 7. Vedkommende institution indbetaler egetbidraget og arbejdsgiverbidraget til "Pen-Sam Liv". Stk. 8. For deltidsbeskæftigede, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde, jfr. 4, med virkning fra 1. april 2000 pensionsgivende. De pensionsgivende løndele af timelønnen forhøjes til 100/ Betaling for overarbejde, forskudt arbejdstid mv. A. 9

10 For overarbejde, hvorved forstås beordret og kontrollabelt arbejde ud over 7,4 timer den enkelte dag, ydes betaling efter nedenstående regler: Stk. 1. Overarbejdsbetalingen pr. time beregnes på grundlag af en sats, som fremkommer ved at dividere årslønnen for hvert enkelt løntrin med Stk. 2. For overarbejde, der ikke godtgøres med fritid, ydes de i stk. 1 nævnte satser med tillæg af henholdsvis 50 pct. og 100 pct. De ved tillæg af 50 pct. beregnede satser ydes for de 3 første overarbejdstimer efter normal arbejdstids ophør på ugens 5 første hverdage (mandag-fredag) samt for de 2 første overarbejdstimer, som præsteres på lørdage før kl. 12. De ved tillæg af 100 pct. beregnede satser ydes for andet overarbejde. Over-/merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger dette. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelser mellem den (lokale) repræsentant for ved-kommende forhandlingsberettigede organisationog ledelsen om behovet for afregning ved betaling. Stk. 3. For overarbejde, der godtgøres med fritid, ydes pr. time - ud over en sådan godtgørelse i tid - forskellen mellem de i henhold til stk. 2 beregnede satser og de i henhold til stk. 1 beregnede satser. Anvendelsen af satserne sker i overensstemmelse med de i stk. 2, 2. og 3. afsnit nævnte regler. Stk. 4. Satser i henhold til stk. 2 og 3 ydes efter tilsynsassistentens lønmæssige og stedtillægsmæssige placering den 1. i den måned, hvori overarbejdsbetalingen kommer til udbetaling. Stk. 5. Når en tilsynsassistent tilsiges til at udføre overarbejde, skal dette meddeles vedkommende dagen forud. 10

11 For manglende varsel til overarbejde ud over 1 time ydes et tillæg, som udgør 20,22 kr. (niveau ). Tillæg for forskudt arbejdstid og tjeneste på søn- og helligdage mv. B. Stk. 1. For arbejde mellem kl. 17 og 6 samt på søn- og helligdage ydes betaling efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler og satser. Stk. 2. For tjeneste på lørdage efter kl. 11, på søn- og helligdage kl. 0-24, på mandage kl. 0-4, 1. maj kl samt grundlovsdag efter kl. 12 ydes ligeledes betaling efter de for tjenestemænd gældende regler og satser. 13. Konvertering af ulempetillæg. Aftale om konvertering til årligt ulempetillæg gælder. Aftale om konvertering til årligt ulempetillæg er udsendt med overborgmesterens cirkulære nr. 32 af , j.nr / Ferie. Aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale gælder. Aftalen er udsendt med cirkulære nr. 4 af Feriefridagstimer. Aftale om feriefridagstimer for (amts)kommunalt ansat personale gælder. 11

12 Aftale om feriefridagstimer er udsendt med Cirkulære nr. 12/99 af 30. juni Sygdom. Stk. 1. Tilsynsassistenter oppebærer løn under sygdom i henhold til funktionærloven. Bestemmelser i henhold til lovens 5 stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse for ansættelsesforhold indgået den 1. april 1999 eller senere. For ansættelsesforhold indgået forud for den 1. april 1999 kan 5 stk. 2, alene anvendes, hvor den 120. sygedag inden for 12 på hinanden følgende måneder indtræffer inden den 1. oktober Opmærksomheden henledes på, at det forkortede varsel ikke kan anvendes for ansættelsesforhold indgået forud for den 1. April 1999, hvis alle 120sygedage skyldes en arbejdsskade, hvor den 120. sygedag inden for 12 på hinanden følgende måneder indtræffer inden den 1. oktober Stk. 2. Institutionen kan afkræve pågældende fornøden lægelig dokumentation for forholdet. Dokumentation sker efter de regler, der er gældende for kommunens tjenestemænd. For så vidt angår underretning og dokumentation henvises til overborgmesterens cirkulære nr. 13 af

13 17. Fravær ved graviditet, barsel, adoption, omsorg og familiemæssige årsager. Aftale om fravær ved graviditet, barsel og af andre familiemæssige årsager gælder. Aftale om kommunalt ansattes adgang til fravær fra tjenesten i forbindelse med graviditet, barsel og adoption samt omsorg er udsendt med overborgmesterens cirkulære nr.24 af Værnepligt. Under indkaldelse til aftjening af værnepligt gælder reglerne i funktionærloven. 19. Efterløn. Der ydes efterladte efterløn i henhold til funktionærloven. 20. Tjenestefrihed. Stk. 1. Der kan gives adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i tilfælde, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv. Tjenestefrihed kan gives i indtil 5 år. Ansættelsesmyndigheden har ansvaret for, at der er en stilling ledig til den pågældende ved tjenestefrihedens ophør. Stk. 2. Institutionen kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning til pasning af et sygt barn, når 1) det er barnets første sygedag, 13

14 2) hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, 3) forholdene på tjenestestedet tillader det, 4) barnet er under 18 år, og 5) barnet er hjemmeværende. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 21. Opsigelse. Stk. 1. Det gensidige opsigelsesvarsel fastsættes i henhold til funktionærloven. Bestemmelsen i funktionærlovens 2 a om fratrædelsesgodtgørelse finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2.Til den ansatte fremsendes meddelelse om uansøgt afsked. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Forbundet af Offentligt Ansatte ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3. Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jfr. stk. 2, underrettes Forbundet af Offentligt Ansatte skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede, med mindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres forbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået en kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til organisationen. Ovennævte underretning sendes til: Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads

15 1790 København V. Stk. 4. Forbundet af Offentligt Ansatte kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis forbundet skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansatte eller institutionens forhold. Forbundet kan kræve forhandlingerne afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 5. Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i kommunen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan forbundet kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes over for afskedigelsesmyndigheden inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til Økonomiforvaltningen. Stk. 6. Et afskedigelsesnævn består af 4 medlemmer og en opmand. 2 medlemmer udpeges af Forbunde af Offentligt Ansatte og 2 af Københavns Kommune. De 4 medlemmer udpeger i fællesskab en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, anmodes arbejdsrettens formand om at udpege en opmand blandt arbejdsrettens dommere. Stk. 7. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens forhold, kan det pålægges kommunen at afbøde virkningerne af opsigelsen. Det kan herved pålægges ansættelsesmyndigheden, hvis ikke både den ansatte og ansættelsesmyndigheden ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, at betale en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen bestemmes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maximalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgiverens opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller den tabende part. 22. Befordringsgodtgørelse og time- og dagpenge. 15

16 Der tilkommer på tjenesterejser og ved udstationering tilsynsassistenter befordringsgodtgørelse samt time- og dagpenge efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler. 23. Arbejdstøj. Specielt arbejdstøj, der efter arbejdets beskaffenhed er nødvendigt (f.eks. foret pjækkert, gummi- og/eller termodragt), stilles efter institutionens afgørelse til rådighed. 24. Diskretionspligt. Tilsynsassistenten skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som han i sin stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver ham forskrevet af tjenestestedets ledelse. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af kommunens tjeneste. 25. Medindflydelse og medbestemmelse/tillidsrepræsentant- og samarbejdsudvalgsregler. Stk. 1. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse gælder, hvis der lokalt indgås aftale herom. Stk. 2. Hvis der ikke er indgået lokal aftale i.h.t. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, gælder Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdesudvalg i Københavns Kommune. Reglerne om medindflydelse og medbestemmelse er udsendt med Løndirektoratets skrivelse af Efteruddannelse og kompetenceudvikling. 16

17 Aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling for (amts)kommunalt ansat personale er gælder. Aftalen om efteruddannelse og kompetenceudvikling er udsendt med cirkulære nr. 16/99 af 21. juli Forsikring mod arbejdsløshed. Kommunen forpligter sig til fortrinsvis at antage og beskæftige tilsynsassistenter, der er forsikrede mod arbejdsløshed i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. 28. Overgangsbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny løndannelse. Stk. 1. Ansatte pr. 31. marts 1998, der overgik til nye lønformer pr. 1. april 1998 bevarer som minimum deres pr samlede faste løn inklusive tillæg, herunder f.eks. tillæg af decentral løn. Stk. 3. I forbindelse med overgangen til ny løn ydes - som en personlig ordning - et løntrin til de tilsynsassistenter der pr. 31. marts 1998 er indplaceret på løntrin 23 eller højere. Stk. 4. Overgangstillægget og det personlige tillæg kan ikke modregnes i funktions- og kvalifikationsløn eller i udligningstillæg under den pågældendes ansættelse i kommunen. Overgangstillægget og det personlige tillæg indgår ikke i vurderingen af, hvilken funktions- og kvalifikationsløn, der skal aftales for den pågældende fremover. 29. Ikrafttræden og opsigelse. 17

18 Stk. 1. Overenskomsten har - hvor intet andet er anført - virkning fra den Stk. 2. Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31.3., dog tidligst til den Stk. 3. Indtil der indgås ny overenskomst, fastsættes lønnen efter den aftale om tjenestemandslønninger mv., der var gældende på den dag, til hvilken overenskomsten blev opsagt. København, den For Københavns Kommune: For Forbundet af Offentligt Ansatte: Protokollat Der er mellem parterne enighed om, at bestemmelserne i overenskomst pr. 1. april 1999 mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte om løn og øvrige ansættelsesvilkår for tilsynsassistenter finder tilsvarende anvendelse for det tjenestemandsansatte personale med de begrænsninger, der følger af tjenestemands- vedtægten og pensionsvedtægten for Københavns Kommune. 18

19 Protokollatet har virkning fra den 1. april 1999 og kan opsiges efter overenskomstens opsigelsesbestemmelser. København, den For Københavns Kommune: For Forbundet af Offentligt Ansatte: 19

November 1999 Aftalenr Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen

November 1999 Aftalenr Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1MØK-1/99 November 1999 Aftalenr. 3452 Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret

Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret Økonomiforvaltningen J.nr. 206.6PV-1/99 Januar 2000 Aftalenr. 3502 Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Forbundet

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITFA-1/99 Januar 2001 Aftalenr. 1393 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Overenskomstens område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452 Økonomiforvaltningen sagsnr. 251523 September 2005 Aftalenr. 3452 Københavns Kommune og FOA - Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomsten og tjenestemandsaftalen for miljøkontrollører

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding

Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løndannelse... 3 4. Grundløn...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Kommunernes Landsforening Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem AMTSRÅDSFORENINGEN 32.35.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte J.nr. 233.1PO-1/02 Aftalenr. 2213 Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 Kapitel 1. Månedslønnede portører...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Økonomiforvaltningen J.nr /99 Oktober 1999 Aftalenr.: Overenskomst for betjent-, underformands- og medhjælpergrupper m.fl.

Økonomiforvaltningen J.nr /99 Oktober 1999 Aftalenr.: Overenskomst for betjent-, underformands- og medhjælpergrupper m.fl. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.0-2/99 Oktober 1999 Aftalenr.: 3511 Overenskomst for betjent-, underformands- og medhjælpergrupper m.fl. Københavns kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har pr. 1.

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst for buschauffører ved Odense Bytrafik

Overenskomst for buschauffører ved Odense Bytrafik Side 1 Overenskomst for buschauffører ved Odense Bytrafik Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 1. Overenskomstens område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn, indtil 31. marts

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Økonomiforvaltningen J.nr MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452

Økonomiforvaltningen J.nr MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1 MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 2002 af overenskomsten og tjenestemandsaftalen

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

August 2000 Aftalenr. 1345

August 2000 Aftalenr. 1345 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1HPÆ-1/99 August 2000 Aftalenr. 1345 Der er mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomsten vedrørende løn-

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Overenskomst. for. parkeringsserviceassistenter. og formænd. ansat under. Frederiksberg Kommune

Overenskomst. for. parkeringsserviceassistenter. og formænd. ansat under. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentlige Ansatte Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ansat under Frederiksberg Kommune 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Overenskomst for maritimt personale

Overenskomst for maritimt personale Overenskomst for maritimt personale Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Dansk Navigatørforening Maskinmestrenes Forening 42.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område og forhandlingsret...

Læs mere

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Kommunernes Landsforening Dansk Metal Forbundet af Offentligt Ansatte Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE O.02 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Juli 2000 Aftalenr. 1358

Juli 2000 Aftalenr. 1358 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1PMFK-1/99 Juli 2000 Aftalenr. 1358 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1 april 1999 af overenskomsten for pædagogmedhjælpere ved

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere. ældreomsorg O.99 47/1999 Side 1

Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere. ældreomsorg O.99 47/1999 Side 1 Side 1 Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte LederForum, Social & Sundhedssektoren Side

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen. Forstandere ved kommunale døgninstitutioner for børn og unge. Aftalenr. 1370

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen. Forstandere ved kommunale døgninstitutioner for børn og unge. Aftalenr. 1370 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Forstandere ved kommunale døgninstitutioner for børn og unge Aftalenr. 1370 1 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1DØPÆ-2/02 september 2004 Aftalenr. 1370 Der er mellem

Læs mere

OVERENSKOMST FOR PERSONALE BESKÆFTIGET MED PÆDAGOGISK ARBEJDE

OVERENSKOMST FOR PERSONALE BESKÆFTIGET MED PÆDAGOGISK ARBEJDE Nørregade 8 4100 Ringsted Kreds Midtsjælland Socialpædagogernes Landsforbund SOCIAL PÆDACOCERNE og Ringstedvej 239 4300 Holbæk SIT TANKEN OVERENSKOMST FOR PERSONALE BESKÆFTIGET MED PÆDAGOGISK ARBEJDE 2.

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagnr Juli 2006 Aftalenr. 2213

Økonomiforvaltningen Sagnr Juli 2006 Aftalenr. 2213 Økonomiforvaltningen Sagnr. 251181 Juli 2006 Aftalenr. 2213 Københavns Kommune og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomst for portører. Københavns Kommunes bemærkninger

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC)

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomsten omfatter servicemedarbejdere på Hornstrup Centret. 1. Ansættelse Stk. 1. Aftale

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere