EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 626/2000 af Klaus Schuler, tysk statsborger, om dobbeltbeskatning af arvet fast ejendom 1. Sammendrag Arveladeren, som er afgået ved døden i Tyskland, men var fransk statsborger, efterlod ifølge andrageren denne sin formue, som for størstedelens vedkommende befinder sig i Frankrig. Efter tysk ret skal der betales arveafgift af hele den arvede formue i Tyskland. Men nu fremsætter også den franske stat krav om en arveafgift på 55 %. Efter andragerens opfattelse gælder skatte- og afgiftspligten i bopælslandet. Andrageren spørger, om en EU-borger og dennes arvinger, som fuldt ud opfylder deres skatte- og afgiftspligt på deres bopæl, yderligere kan pålægges skatter og afgifter af et andet EU-land 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. januar 2001). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4). 3. Kommissionens svar, modtaget den 16. juni " A. De faktiske omstændigheder I henhold til et testamente er andrageren, som er tysk statsborger og bosiddende i Tyskland, arving til halvdelen af sin i Tyskland bosiddende tantes formue. Andragerens to døtre arver hver en fjerdedel af arven. Formuen består hovedsagelig af værdipapirer og indestående på bankkonti i Frankrig (ca. 70 %) og Tyskland (ca. 30 %); andrageren er desuden indsat som begunstiget i en livsforsikring, som hans tante har tegnet. CM\ doc PE /REV II

2 Den franske del af andragerens arv - herunder de livsforsikringspræmier, som hans tante har indbetalt, efter at hun var fyldt 70 år efter fradrag af FF - er afgiftspligtig med 55 % efter fratrækning af et bundfradrag på FF (ca EUR) i henhold til artikel 788-II i den franske skattelov. I henhold til den tyske arveafgiftslov pålægges andragerens arv en afgift på 27 %. Den kompetente tyske skattemyndighed har anvendt denne sats på hele andragerens arvede formue efter at have fratrukket det tyske bundfradrag på DM (ca EUR), men har bevilget et mindre nedslag i henhold til en bestemmelse, der sigter mod at afbøde de uønskede effekter af anvendelsen af de forskellige afgiftssatser ( 19, stk. 3, den tyske arveafgiftslov). Skattemyndigheden har afvist at tage hensyn til de arveafgifter, der var betalt i Frankrig. Ifølge dens fortolkning af loven kan denne afgift ikke fratrækkes den tyske afgift og heller ikke den skattepligtige arvebeholdning. Dette er årsagen til, at den franske sats på 55 % og den tyske sats på 27 % finder samtidig anvendelse på den franske del af andragerens arv. B. Nationale bestemmelser Selvom andragendet hovedsagelig er rettet mod den ekstra afgift i Tyskland, er den et eksempel på dobbeltbeskatningens ekstreme konsekvenser, hvor mindre end en femtedel af arven her går til arvingerne. Kommissionen undersøger således i det følgende de to nationale ordninger, deres samspil indbyrdes samt med fællesskabsbestemmelserne. Andrageren kan i henhold til international ret, og idet han er bosiddende i Tyskland og har arvet aktiver, der befinder sig i Frankrig, falde under begge medlemsstaters lovgivning. Der er ingen specifikke fællesskabsbestemmelser vedrørende arve- og gaveafgifter. Der findes heller ikke nogen konvention, der forhindrer en dobbeltbeskatning i Frankrig og Tyskland, og som i givet fald ville have indeholdt en bestemmelse med henblik på fordeling af afgiften mellem de to stater efter enten exemptions- eller credit-metoden. Frankrig og Tyskland har altså kunnet anvende deres respektive nationale bestemmelser i det omfang, de er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i EF-traktaten. Men hvis en konvention baseret på OECD's modelkonvention om dobbeltbeskatning (1982) var blevet indgået, ville det i artikel 7 have været angivet, at værdipapirer kun er afgiftspligtige i afdødes bopælsland; Frankrig kunne altså ikke have opkrævet afgifter for disse. Mange stater har indført bestemmelser, der gælder for situationer, hvor flere staters skattemæssige kompetence overlapper hinanden, og hvor der ikke er indgået dobbeltbeskatningsaftaler for selvstændigt at kunne løse de konflikter, der eventuelt kan opstå i forbindelse med den samtidige anvendelse af de to staters lovgivninger. Den franske lovgivning I henhold til den franske skattelovs artikel 750 c, stk. 1, som finder anvendelse for ejerskifte ved dødsfald, kan der pålægges ejerskifteafgifter for fast ejendom og løsøre, som befinder sig i Frankrig eller uden for Frankrig, navnlig franske eller udenlandske fordringer, såfremt afdøde i skattemæssig henseende har bopæl i Frankrig. Ifølge artikel 750 c, stk. 2, er det udelukkende fast ejendom og løsøre, der befinder sig i Frankrig og navnlig franske fordringer, der er genstand for ejerskifteafgift, når afdøde ikke PE /REV II 2/7 CM\ doc

3 har hjemting i Frankrig. I henhold til fransk lovgivning er enhver arv afgiftspligtig, så længe formuen befinder sig i Frankrig uafhængigt af afdødes hjemting. Afgiftssatsen fastsættes i artikel 777, i hvilken der skelnes i henhold til slægtsforholdet til den berettigede. For beslægtede i direkte linje og ægtefæller er satsen på 5-40 %, for brødre og søstre er den på 35 eller 45 % afhængig af arvens størrelse. Ved arv mellem beslægtede i op til fjerde grad er standardafgiften på 55 %, og ved beslægtede efter fjerde grad udgør den 60 %. I forbindelse med ejerskifte ved dødsfald bevilges i henhold til artikel 788 II et bundfradrag på FF pr. arvelod. Andrageren, som er sin tantes arving, samt hans døtre må altså betale en afgift på 55 % af værdien af den del af arven, der befinder sig i Frankrig, efter fradrag af FF pr. arvelod. Idet der ikke findes en bestemmelse som artikel 7 i OECD's modelkonvention, er Frankrig ikke over for Tyskland forpligtet til at undlade at anvende sine nationale bestemmelser. I henhold til disse er Frankrig heller ikke forpligtet til at bevilge fradrag for ejerskifteafgifter, der er påløbet uden for Frankrig. Ifølge artikel 784 A kan et sådant fradrag kun finde anvendelse i de tilfælde, der angives i artikel 750 c, stk. 1, dvs. hvor afdøde havde hjemting i Frankrig. Den tyske lovgivning Tyskland, som er afdødes bopælsland, opkræver ligesom Frankrig afgifter for hele den arvede formue. Tyskland anvender ligeledes tre forskellige satser afhængig af slægtsforholdet ( 15 i den tyske arveafgiftslov); afgiftens beløb beregnes i forhold til arvens størrelse inddelt i rater. Raterne er progressive, og satserne udgør 7-30 % for arvinger i arveafgiftsklasse I (børn og ægtefæller), % for arveafgiftsklasse II (bl.a. andrageren som afdødes nevø) og % for arveafgiftsklasse III. Samspil mellem de to afgiftsordninger I de tilfælde, hvor der ikke er indgået en konvention om dobbeltbeskatning, gives der efter tysk ret fradrag for arveafgifter i udlandet i beregningen af de tyske afgifter ( 21 i den tyske arveafgiftslov). Samme regel gælder for fransk ret. De to skattesystemer følger altså for bosiddende i landene det princip, der er formuleret i OECD's modelkonvention om dobbeltbeskatning (1982): Ifølge artikel 9 B, der beskriver den såkaldte fradragsmetode, skal der i bopælslandet gives fradrag for afgifter, der er betalt i et andet land, således at den endelig afgift svarer til det beløb, der skulle betales i bopælslandet. Det endelige resultat bliver således en afgiftssats, der svarer til den højeste af de to landes satser. Denne metode er bibeholdt som en af mulighederne (den anden er en metode, hvor beskatning helt undlades i det ene land) i direktiv 90/435/EØF (moder- og datterselskaber). Anvendelse af denne metode ville i andragerens tilfælde have ført til, at den tyske arveafgift bortfaldt. Fradraget begrænser sig dog til at omfatte de poster, der angives i artikel 121 i den tyske lov om ejendomsvurdering, som ikke omfatter værdipapirer. CM\ doc 3/7 PE /REV II

4 C. Kommissionens vurdering Kommissionen deler andragerens undren over, at arven er genstand for dobbeltbeskatning, og mener, at dobbeltbeskatning principielt er uforenelig med det indre marked, og at ejendomsretten desuden krænkes i den pågældende sag. Dobbeltbeskatningens uforenelighed med fællesskabsbestemmelserne Kommissionen har store betænkeligheder, for så vidt angår foreneligheden mellem en anvendelse af de nationale lovgivninger, der medfører dobbeltbeskatning, og fællesskabsbestemmelserne. Dobbeltbeskatning er uforenelig med princippet om det indre marked (EF-traktatens artikel 14). Pligten til at afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der er egnede til at bringe virkeliggørelsen af EF-traktatens målsætning i fare (artikel 10) indebærer en anerkendelse af andre medlemsstaters administrative afgørelser. Dobbeltbeskatning udgør desuden en restriktion for kapitalbevægelser i henhold til EF-traktatens artikel 56, da en person er mindre tilbøjelig til at anbringe sin formue i en anden medlemsstat, hvis vedkommende kan forvente dobbeltbeskatning af sin arv. Den frie udveksling af tjenesteydelser (artikel 49) inden for forsikringer anfægtes også. I konkrete situationer kunne der også være tale om en krænkelse af den frie bevægelighed for personer (artikel 18, 39 og 43). Overtrædelse af ejendomsretten I artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union henvises der til ejendomsretten, som garanteres i protokol nr. 1 til den europæiske menneskerettighedskonvention, ligesom den er nævnt i artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Denne ret respekteres tydeligvis ikke, når beskatningen af en arv når op på 82 %. Der kunne endda sættes spørgsmålstegn ved, om den franske beskatning, der er på 55 % i andragerens tilfælde, er i overensstemmelse med denne grundlæggende rettighed. Potentielle løsninger Kommissionen vurderer, at de to stater er ansvarlige for i fællesskab at nå frem til en løsning, hvor der tages hensyn til andragerens rettigheder. Hvis krav om arveafgifter fra den franske stats side, som er i strid med de generelt anerkendte principper for international skatteret og principperne i OECD's modelkonvention, ikke var blevet fremsat, ville der have været afgiftspligt i Tyskland. Kommissionen erkender, at denne løsning ikke er tilfredsstillende for den tyske statskasse. Løsningen bør dog heller ikke være en byrde for borgeren. Der bør således ikke opkræves dobbelt arveafgift, men derimod findes en løsning de to medlemsstater imellem. Under forsøget på at opnå en passende løsning kan de to stater tage udgangspunkt i følgende overvejelser: Hvad angår fordelingen af afgiftspligten, findes der almindeligt anerkendte bestemmelser i OECD's modelkonvention om dobbeltbeskatning, i henhold til hvilken: PE /REV II 4/7 CM\ doc

5 afdødes bopælsland har ret til generel beskatning, bopælslandet bør tage hensyn til eventuel beskatning i et andet land, hvor afdøde ikke var bosiddende, afgiftspligten for fast ejendom først og fremmest er tilknyttet den stat, hvor ejendommen befinder sig, afgiftspligten for løsøre normalt udelukkende er tilknyttet bopælslandet. For så vidt angår beskatningsniveauet, vurderer Kommissionen, at afgiftspligten i bopælslandet, når der ikke er tale om løsøre, bør spille en afgørende rolle i den forstand, at den sats, der fastsættes inden for denne lovgivning, må være den bedste retningslinje. Således kunne det være passende, at anvende afgiftssatsen på 27 % i andragerens tilfælde. På den måde ville det være taget med i overvejelserne, at en simpel kontooverførsel fra tantens side, efter at hun var flyttet til Tyskland, ville have gjort en ende på enhver afgiftspligt, der måtte være i forhold til den franske stat, og som Frankrig gjorde gældende på trods af princippet i modelkonventionen. Det skatteprovenu, der fremkommer ved anvendelsen af en passende sats, bør deles mellem de to stater. I lyset af disse overvejelser har Kommissionen sendt en skrivelse til de to medlemsstater for at anmode dem om i fællesskab at finde en passende løsning. Subsidiært: anvendelsen af den tyske lovgivning Kommissionen har svært ved at forstå, at den tyske administration ikke i det mindste har tilladt fradrag af de franske arveafgifter i den afgiftspligtige arvebeholdning, hvilket i princippet er fastlagt i loven. Det er indlysende, at hvis det, der er blevet overdraget til andrageren, er den franske andel af arven efter fradrag af afgifter, kan der ikke opkræves afgifter for de modtagne summer. En opkrævning af afgifter for bruttobeløbet kunne kun lade sig gøre, hvis det var tilladt at opkræve afgifter i udlandet. Da fortolkningen af lovgivningen i andragerens sag er i strid med alle internationale skatteretlige regler og sædvaner, er det tvivlsomt, hvorvidt skattemyndigheden har anvendt den tyske lovgivning korrekt; under alle omstændigheder ville en sådan fortolkning være i strid med det generelt gældende proportionalitetsprincip (skattemæssig retfærdighed), som er en del af fællesskabsretten. Hvis skattemyndighedens holdning var den korrekte fortolkning af loven, ville Kommissionen tage alle midler i brug for at sikre overholdelse af fællesskabsretten. D. Konklusion Dobbeltbeskatningen af arven og subsidiært de tyske myndigheders beregning af de tyske arveafgifter ser ud til at være i strid med fællesskabsretten. Kommissionen vil foretage sig, hvad der er nødvendigt for at afhjælpe denne uoverensstemmelse. CM\ doc 5/7 PE /REV II

6 E. Kommissionens forslag Kommissionen foreslår, at man oplyser andrageren om Kommissionens analyse, og anbefaler ham at afvente resultatet af Kommissionens henvendelse til de franske og tyske myndigheder, og videre at man stiller den tyske afgiftsopkrævning i bero med henblik på at kunne tilpasse den, efter at der er taget stilling til tysk rets forenelighed med fællesskabsretten." 4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. januar "A. De faktiske omstændigheder Kommissionen har allerede besvaret andragendet med dens meddelelse af 16. juni Den konkluderede heri, at der kunne foreligge en overtrædelse af EU-lovgivningen. Den har siden da forsøgt at løse andragerens problemer ved at henvende sig til de tyske og franske myndigheder (skrivelse af 11. juni 2003 og påmindelse af 21. januar 2005). Som følge af Kommissionens initiativ har Tyskland og Frankrig: 1. genåbnet forhandlingerne om dobbeltbeskatningsoverenskomsten om arveafgift og 2. forsøgt at finde en løsning på andragerens sag via en gensidig anerkendelsesprocedure. Som følge heraf paraferede Tyskland og Frankrig dobbeltbeskatningsoverenskomsten den 6. januar 2005, og det planlægges at underskrive den dette år. Med hensyn til andragerens sag lykkedes det ikke at finde en løsning via den gensidige anerkendelsesprocedure. Det tyske forbundsfinansministerium har imidlertid anmodet finansministeriet i delstaten Baden-Württemberg, som i dette tilfælde er ansvarlig for opkrævningen af arveafgiften, om at frafalde en del af den tyske arveafgift. B. Kommissionens vurdering Eftersom Tyskland og Frankrig står over for at indgå en dobbeltbeskatningsoverenskomst om arveafgift, vil der fremover ikke kunne opkræves dobbeltbeskatning af en grænseoverskridende arv, sådan som det er sket i andragerens tilfælde. Da Tyskland vil nedsætte en del af Tysklands arveafgift over for andrageren, vil den dobbeltbeskatning, som andrageren er blevet pålagt, blive nedsat, men dog ikke helt ophævet. C. Konklusion Eftersom den dobbelte beskatning bortfalder, når dobbeltbeskatningsoverenskomsten om arveafgift mellem Tyskland og Frankrig underskrives og træder i kraft, og den dobbeltbeskatning, som opkræves af andrageren, nedsættes, men dog ikke helt ophæves, idet de tyske myndigheder giver afkald på den, vil Kommissionen ikke gå videre i denne sag." 5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. september "Kommissionen har allerede besvaret andragendet henholdsvis den 16. juni 2003 og den 25. PE /REV II 6/7 CM\ doc

7 januar Kommissionen har draget den konklusion, at den dobbelte beskatning, som andrageren er blevet opkrævet, vil kunne nedsættes, hvis de tyske myndigheder tilbagebetaler en del af den opkrævede arveafgift. Endvidere vil fremtidige sager med dobbeltbeskatning kunne undgås, når den tysk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst om arveafgift træder i kraft. Efter mødet i Udvalget for Andragender den 11. april 2007 spurgte udvalgsformanden de to berørte medlemsstater i et brev af 9. maj 2007, hvordan de agtede at løse problemet. De tyske myndigheder svarede den 3. august 2007, at der ikke kunne findes en løsning i form af en gensidig anerkendelsesprocedure med Frankrig. Under hensyn til den høje arveafgift, som andrageren er blevet opkrævet, har det tyske forbundsfinansministerium imidlertid anmodet finansministeriet i delstaten Baden-Württemberg, som i dette tilfælde er ansvarligt for opkrævningen af arveafgiften, om at frafalde en del af den tyske arveafgift. Som følge heraf er der i overensstemmelse med beslutning af 23. april 2007 blevet tilbagebetalt ,50 DM (= ,59 euro) for at afbøde dobbeltbeskatningen af andrageren. Ifølge de oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, har de franske myndigheder endnu ikke svaret på brevet fra formanden for Udvalget for Andragender. I mellemtiden er den tysk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst om arveafgift, som blev underskrevet den 12. oktober 2006, blevet ratificeret af Tyskland. Den tyske regering godkendte den pågældende lovgivning den 11. september 2007 (Tysklands lovtidende 2007 II, s. 1402). Den franske regering har endnu ikke ratificeret overenskomsten (blev vedtaget under førstebehandlingen af Nationalforsamlingen den 18. december 2007 og fremsendt til senatet den 19. december 2007). Konventionen er derfor ikke trådt i kraft endnu. Den nationale gennemførelsesprocedure forventes imidlertid snart at blive afsluttet. Eftersom Tyskland og Frankrig har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst om arveafgift, vil der fremover ikke kunne forekomme en grænseoverskridende dobbeltbeskatning som i andragerens tilfælde. Da Tyskland har nedsat en del af Tysklands arveafgift over for andrageren, er den dobbeltbeskatning, som andrageren er blevet opkrævet, blevet nedsat, men dog ikke fjernet helt. Derfor har Kommissionen ved beslutning af 5. juni 2008 afsluttet de overtrædelsesprocedurer, som blev indledt mod Frankrig (2007/2291) og Tyskland (2007/2290)." Konklusion Eftersom den dobbelte beskatning bortfalder, når dobbeltbeskatningsoverenskomsten om arveafgift mellem Tyskland og Frankrig underskrives og træder i kraft, og den dobbeltbeskatning, som opkræves af andrageren, er blevet nedsat, men dog ikke helt ophævet, idet de tyske myndigheder ikke har givet afkald på den, ser Kommissionen ingen anledning til at træffe yderligere foranstaltninger. CM\ doc 7/7 PE /REV II

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

Forældres afkald på arv fra barn

Forældres afkald på arv fra barn - 1 Forældres afkald på arv fra barn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1746 Mit spørgsmål drejer sig om en situation, hvor en afdød person ikke efterlod sig ægtefælle eller børn,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 21.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 156/2005 af Szilvia Deminger, ungarsk statsborger, om registreringsafgift i Ungarn på biler importeret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.3.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0595/2010 af Henryka Magdalena Andersen, polsk statsborger, om de danske bestemmelser om brøkpension

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2016 COM(2016) 488 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt Kommissionen og Rådet vedrørende inddrivelsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.11.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0752/2008 af Anneli Manner, finsk statsborger, og 1 medunderskriver, om hendes problemer med "Kela"

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 20.9.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1577/2012 af J.C., britisk statsborger, om tandblegning udført af ikkedentale kosmetiske virksomheder

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere