Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet"

Transkript

1 Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet har vist, hvad der umiddelbart har fungeret godt, og hvad man bør vie særskilt opmærksomhed, hvis deltagerne skal have gavn af konceptet. I det følgende gennemgås en række forudsætninger, som skal være på plads, og overvejelser, man bør gøre sig, hvis man som fx job- eller sprogcenter vil bruge jobcoaches som et supplement til de eksisterende tilbud til ledige, nydanske kvinder. Temaerne er alle omtalt relativt omfattende i selve evalueringen, og den følgende beskrivelse af konceptet er derfor forholdsvis kort. Konceptet præsenteres ud over i det følgende også i en pjece, der er en del af den samlede projektaflevering. Pjecen er udviklet som en appetizer til at arbejde med konceptet. Organisation Det er en meget vigtig forudsætning, at én aktør har tråd i alle deltagere, således at alle involverede i projektet ved, hvem der skal kontaktes ved problemer og spørgsmål. Aktøren kan meget vel være det kommunale jobcenter eller et sprogcenter, hvor to eller tre personer er ansvarlige kontaktpersoner. Som det også vil blive beskrevet nedenfor, er det væsentligt, at de kvinder, der skal fungere som coaches, får seriøs instruktion i at fungere som coach, så de føler sig fagligt klædt på i coach-forløbene. Det kan betyde, at den trådholdende aktør skal købe undervisning af eksempelvis et konsulenthus, der beskæftiger certificerede coaches. Er det nødvendigt for aktøren at købe sig til ekstern konsulentbistand, skal der naturligvis også økonomisk planlægning og organisering til hos den aktør, der igangsætter jobcoach-forløb.

2 Organisationen bag et jobcoach-forløb skal også være gearet til at matche coaches og coachees. Pilotprojektet har været udfordret af mangel på tilmeldinger fra både coachog coachee-side, og derfor har matchningen foregået efter hvad-kan-lade-sig-gørelige-nu -princippet, ligesom geografiske kriterier har været afgørende i matchningen. Dette er selvfølgelig ikke optimalt, og i fremtidige jobcoach-forløb bør der i højere grad, end det har været muligt i pilotprojektet, ses lidt nærmere på, hvilken coach der bedst matcher den enkelte coachee. Et godt redskab i matchningen vil være personlige samtaler med hver enkelt coach og coachee, således at coachees ønsker til og behov for coaching passer bedst muligt til den viden og de kvalifikationer, som den potentielle coach besidder. Et kort cv i skabelonform har vist sig ikke at være fuldt ud tilstrækkeligt som baggrund for matchning af coach-par. Undervisning før og under coach-forløbene Med mindre man vælger at rekruttere coaches, der i forvejen har en coachuddannelse, er undervisning i coach-rollen nødvendig. Erfaringerne med pilotprojektet viser, at et undervisningsforløb til kvinder, der ikke har særlige forudsætninger for at gå ind i coach-rollen, som minimum bør vare 2 x 2 dage. Undervisningen skal påbegyndes, inden coach-parrene matches, men ikke nødvendigvis være helt afviklet. Dette afhænger i høj grad også af den personlige, sproglige og sociale profil hos de coachees, der indgår i forløbene. Det gælder også, at omfanget af undervisningen i høj grad afhænger af ambitionsniveauet. Handler et jobcoach-forløb blot om at give et ekstra tilbud til ledige, vil et kursus på 2 x 2 dage sandsynligvis være tilstrækkeligt som introduktion til coach-rollen. Har man med lidt tungere klienter at gøre, eller har man et højt ambitionsniveau, vil et kursus af lidt længere varighed gøre det lettere for coaches at hjælpe med at nå de opstillede mål. Vælger man at rekruttere uprøvede coaches, vil det være nødvendigt at supplere den indledende undervisning med en eller anden form for sparring eller supervision til de coachende kvinder. Det kan i den ambitiøse form involvere faste aftaler med fx eksterne konsulenter om, at coaches kan få sparring løbende, mens forløbene finder sted, men som minimum bør coaches have adgang til faglig sparring én gang om måneden og meget gerne med en certificeret coach. Denne sparring behøver ikke at være individuel, men kan eksempelvis foregå i grupper, hvor frivillige coaches mødes med en konsulent, der kan give fagligt kompetent og struktureret feedback på de spørgsmål og problematikker, coaches oplever ved møderne med coachees. 2

3 Målgruppe og rekruttering af coachees og coaches Målgruppen for pilotprojektet har været ledige, nydanske kvinder, men processen og resultaterne har vist, at denne målgruppe ikke nødvendigvis er den eneste målgruppe, der kan have gavn af en jobcoach. Det er den generelle opfattelse blandt coaches, coachees og projektholder, at konceptet og hele jobcoach-idéen sagtens kan anvendes som et generelt tilbud til ledige. Skal man et øjeblik holde fast i projektets konkrete erfaringer, viser det sig, at de ledige, nydanske kvinder, der ganske åbenbart vil have mest ud af at få tilknyttet en jobcoach, er kvinder, der allerede er godt i gang med enten at søge job eller uddannelse. Også denne konklusion kan bredes ud til at omfatte hele gruppen af ledige. Pilotprojektet har vist, at kvinder (personer) med sproglige udfordringer nok har mest ud af sprogundervisning, og det samme gælder kvinder (personer) med sociale og personlige problemer de bør ikke løses af en coach, men af personer der er kompetente på disse områder. Derimod kan relativt velfungerende ledige have stor gavn af den professionelle veninde (eller ven), som coachen kan blive. Praktisk hjælp til ansøgninger, fif til jobsøgning, samtaler om det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem er eksempler på, hvad coaches kan være gode til. Coaches kan også bare skabe et frirum, hvor ledige kan tale frit om deres planer for og ønsker til fremtiden helt uden tanke på, hvad dette evt. ville betyde for deres økonomi eller andre kommunale ydelser. En af flere rettesnore i forhold til rekruttering af nydanskere kan være, om vedkommende er dansk gift eller har et dansk netværk. Pilotprojektet har vist, at nydanske kvinder med en dansk partner har været blandt de mest motiverede og nok også dem, der har haft relativt mest ud af deres coach-forløb. Det er naturligvis ikke et objektivt kriterium for rekruttering, men det kan være en god parameter at have med i overvejelserne. Under alle omstændigheder viser pilotprojektet, at de kommunale sagsbehandleres direkte kontakt til borgerne gør kommunerne/jobcentrene eller sprogcentrene til de bedste rekruttører i forhold til coachees. Når man rekrutterer coaches, skal man indledningsvis gøre sig klart, hvilket ambitionsniveau man har. Jo højere ambitionsniveau, jo bedre skal coaches være uddannet. Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan nå gode resultater med uerfarne coaches. Brug af uerfarne coaches forudsætter dog så, at man for det første rekrutterer coachees, der er motiverede og helt klar på samarbejdet, og at man for det andet sørger for tilstrækkelig uddannelse og sparring eller supervision løbende. 3

4 Pilotprojektet har gjort brug af frivillige coaches, som for størstedelens vedkommende ikke havde arbejdet med coaching før, og det kunne sagtens lade sig gøre. Det kan blive en udfordring at rekruttere frivillige (kvinder) i tilstrækkeligt antal, men frivilligheden og et manglende tilhørsforhold til kommunen, jobcentret eller sprogcentret kan netop gøre det lettere at kommunikere uafhængigheden af offentlige systemer til de potentielle coachees. Derfor kan frivillige coaches være en rigtigt god løsning. Output-forventninger Pilotprojektet efterlader ikke megen tvivl om, at ledige om de så er nydanske, kvinder, begge dele eller ingen af delene kan drage nytte af en frivillig jobcoach. Men den aktør, der vælger at tilbyde jobcoaching med udgangspunkt i konceptet, skal naturligvis gøre sig klart, hvad ambitionsniveauet for et jobcoach-forløb er. Dette gælder både i forhold til konkrete resultater (hvor langt skal coachees flytte sig under forløbet?), men også i forhold til de rekrutterede coachees forudsætninger og dermed i forhold til coach-forløbenes længde. Som det også er anført andetsteds, kan en jobcoach hjælpe med at flytte en coachee tættere på job eller uddannelse alene ved at coache i forhold til overvejelser om, hvad den enkelte coachee egentlig ønsker og hvad der er realistisk at opnå. Det betyder, at det reelt er af ringe eller helt uden betydning, hvilken matchgruppe den enkelte coachee tilhører coacheen flytter sig bare relativt i forhold til udgangspunktet. I forhold til afklaring af output-forventninger betyder dette, at tovholderen i et jobcoachforløb skal overveje, om man ønsker at tilbyde en jobcoach fx til personer i matchgruppe 1 eller 2, som vil kunne flytte sig måske helt ud af ledighed eller i hvert fald betydeligt tættere på job eller uddannelse. Vælger man at tilbyde en jobcoach til ledige i en lavere matchgruppe, vil output-effekten være målbar på en anden måde fx i form af, at den enkelte coach flytter sig til en højere matchgruppe og/eller bliver mere målrettet og præcis i sit arbejde for at komme ud af ledigheden. Denne afklaring af output-forventninger er afgørende for, hvorledes man arbejder med jobcoach-konceptet: Hvilken type coach skal vi arbejde med en certificeret coach eller frivillige, der får korte kurser? Hvor længe skal de enkelte forløb vare? Er dette forarbejde gjort, inden man igangsætter et jobcoach-forløb, er der ret stor sikkerhed for, at man når de output, man ønsker sig. Kommunikation og formidling af deltagernes roller Pilotprojektet har vist, at både coaches og coachees har brug for at få hurtig og præcis information om, hvad deres roller er, og hvilke krav coach-samarbejdet stiller til hver af parterne. 4

5 For coaches gælder det, at de naturligvis skal udstyres med konkrete redskaber til at kunne coache altså have en uddannelse eller tilbydes et kursus. Derudover er det vigtigt, at tovholderen i et jobcoach-forløb klart kommunikerer den skillelinje, der går mellem coachens ansvarsområde og muligheder for coaching og så de opgaver, som coachees sagsbehandler har. Fx at det ikke ligger inden for coachens muligheder at visitere til ydelser, uddannelse eller andet dette er en sagsbehandleropgave. Derudover viser erfaringerne fra pilotprojektet, at det er svært i jobcoach-forløbene at undgå at komme ind på andre temaer end job og uddannelse den enkelte ledige er jo ikke blot en ledig, men et helt menneske, der sagtens kan have sociale eller personlige problemer, som spiller ind på mulighederne for job og uddannelse. Her er det svært at trække en skillelinje mellem, hvad coachen kan og skal håndtere, og hvad der ikke skal håndteres. Derfor er det af meget stor betydning, at coachen udstyres med eller kommer med redskaber til at håndtere denne skillelinje. I mere kontant form kan det formuleres således, at den enkelte coach skal kunne sige Dette kan jeg ikke hjælpe dig med du er nødt til at tale med din sagsbehandler/psykolog/socialrådgiver eller lignende. Så vi taler her om grænsedragningsredskaber. For coachees handler den præcise kommunikation først og fremmest om at få formidlet, at en jobcoach ikke er en sagsbehandler, men et supplement til den rådgivning eller undervisning, som den ledige modtager i forvejen. Det allervigtigste snit at lægge i denne kommunikation er coachens uafhængighed af ydelses- og visitationssystemet. Formidlingsmæssigt kan dette være en vanskelig proces, som i stor udstrækning vil være individuel som fx skal forklares med forskellige ord til hver enkelt coachee. Et konkret bud på, hvordan man formidler coachens rolle i relation til myndigheder, er at bruge udtrykket en professionel veninde. Udtrykket blev udviklet i løbet af det undervisningsforløb, som pilotprojektets coaches gennemførte. Det ser ud til, at udtrykket kan bruges både i formidlingen af coaches uafhængighed af tovholderen (jobcenter/sprogcenter/kommune) over for coachees og i forhold til den opgave, som coaches har, med at trække grænser for, hvad coach-forløbene kan omfatte (at man fx ikke kan hjælpe med at løse personlige problemer, misbrugsproblemer eller lignende). 5

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER Række Spørgsmål fra Interviewer Svar fra Informant rå tekst 1. Person. Refererende 3. Person. Commen Sence tolkning 1 Intro Jeg ved ikke, om I har fået det,

Læs mere

Mentor i beskæftigelsesindsatsen

Mentor i beskæftigelsesindsatsen Mentor i beskæftigelsesindsatsen FOKUS-NYT nr. 28, November 2004 rum for valitet og dvikling i offentlig ervice FORORD 1. HVORFOR MENTORORDNINGER 2. MENTORS OPGAVER OG ROLLER 2.1 Opgaver 2.2 Grænserne

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Nyfleks forsøget Supplerende materiale

Nyfleks forsøget Supplerende materiale Maj 2013 SLUTEVALUERING Nyfleks forsøget INDHOLD i det supplerende materiale 1. E-guiden 1,2,3 skridt til fleksjob 3 Kort introduktion til e-guiden samt webadressen 2. Delnotat 2 5 3. Artikler fra nyhedsbreve

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Mod Uddannelse & Job

Mod Uddannelse & Job Evaluering af Projekt - kort udgave 26.08.10 Mod Uddannelse & Job Intern evalueringsleder Charlotte Ludvigsen, Cand. pæd. pæd. psyk., speciallærer, HKI Eksterne evaluatorer Rikke Kahn, Stud. cand. psyk.,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere