IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014"

Transkript

1 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

2 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag som træder i kraft for 2014, samt standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft senere. (Opdateret til og med ) Standard/ændring Udsendt Ikrafttrædelse Godkendt i EU? Ændringer med ikrafttrædelse for 2014 kalenderårsregnskaber IFRS 10, Konsolidering/koncernregnskaber Maj Ja IFRS 11, Fælles ledede arrangementer Maj Ja IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder Maj Ja Ændret IAS 27, Separate regnskaber Maj Ja Ændret IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures Maj Ja Ændret IFRS 10-12, Koncernregnskaber, fællesledede arrangementer og oplysning om involvering i andre virksomheder: Overgangsbestemmelser Ændret IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation (Modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser) Ændret IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27, Koncernregnskaber, Oplysning om involvering i andre virksomheder og separate regnskaber: Investeringsselskaber Juni Ja Dec Ja Okt Ja IFRIC 21, Afgifter (Levies) Maj Ja Ændret IAS 36, Værdiforringelse af aktiver: Oplysning om genindvindingsværdi for ikke-finansielle aktiver Ændret IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (Novation af derivater og fortsat regnskabsmæssig sikring) Maj Ja Juni Ja Ændringer med ikrafttrædelse for 2014/15-regnskaber (Regnskaber der begynder eller senere) Ændret IAS 19, Personaleydelser: Medarbejderbidrag Nov Nej Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle Dec Nej Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle Dec Nej Ændringer med ikrafttrædelse for 2016 eller senere IFRS 14, Regulatoriske aktiver/forpligtelser Jan Nej Ændret IFRS 11, Præcisering af bestemmelser om køb af kapitalandele i fællesledede aktiviteter Maj Nej Ændret IAS 16 og IAS 38, Præcisering af acceptable metoder for afskrivning Maj Nej Ændret IAS 16 og IAS 41, Bearer Plants Juni Nej Ændret IAS 27, Equity-metoden i separate regnskaber Aug Nej Ændringer med ikrafttrædelse for 2017 eller senere IFRS 15, Indtægter fra kontrakter med kunder Maj Nej Ændringer med ikrafttrædelse for 2018 eller senere IFRS 9, Finansielle instrumenter: Klassifikation og måling (Finansielle aktiver) Juli Nej 1 Bemærk, at den af IASB fastsatte ikrafttrædelsesdato for IFRS er regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere, men EU udskød den obligatoriske ikrafttrædelse i EU til Virksomheder som følger IFRS som udstedt af IASB implementerede IFRS i I juli 2014 udsendte IASB IFRS 9 som en endelig og samlet standard. Den nye IFRS 9 afløser IAS 39, såvel som de tidligere udsendte versioner af IFRS 9. Virksomheder, som implementerer IFRS 9 i regnskabsår der begynder 1. januar 2015 eller tidligere kan dog også vælge at implementere de tidligere versioner af IFRS 9 (dvs. virksomheden kan fx undlade at implementere bestemmelserne i IFRS 9 vedrørende nedskrivning af finansielle aktiver før 1. januar 2015). IFRS 9 kan dog ikke implementeres i Danmark, før den er blevet godkendt af EU.

3 Ændringer med ikrafttrædelse for 2014 kalenderårsregnskaber IFRS 10, Consolidated Financial Statements (maj 2011) Standarden erstatter afsnittet om konsolidering og koncernregnskaber i de nuværende IAS 27, Koncernregnskaber og separate regnskaber, og SIC-12, Konsolidering særlige virksomheder (SPEs Special Purpose Entities). Der er på visse punkter tale om væsentlige ændringer i retningslinjerne for vurdering af kontrol, ligesom den nye standard indeholder væsentligt mere vejledning med henblik på at afgøre, om der foreligger kontrol over en anden virksomhed. IFRS 10 fastlægger endvidere principperne for udarbejdelse og præsentation af koncernregnskab, når der foreligger bestemmende indflydelse på en eller flere andre virksomheder. Standarden kræver konsolidering af alle enheder, som den regnskabsaflæggende virksomhed kontrollerer, uanset arten af investeringen. Det vil sige, at kravet gælder, uanset om den anden virksomhed kontrolleres via stemmeret eller via andre kontraktforhold, sådan som det fx kan gøre sig gældende ved involvering i SPE er. IFRS 10 anvender kontrol som kriterium for konsolidering, mens risiko og afkast -tilgangen (risk and rewards), som kendes fra SIC-12, ikke videreføres i IFRS 10. IFRS 10 i hovedtræk IFRS 10 kræver med få undtagelser, at en modervirksomhed (investor) aflægger koncernregnskab, og at virksomheder, som den kontrollerer, konsolideres i koncernregnskabet. Standarden fastlægger principperne for at afgøre, om der foreligger kontrol samt principperne for udarbejdelse og præsentation af koncernregnskaber. Kontrol over en virksomhed foreligger, når investor har mulighed for eller ret til et afkast af sit engagement i virksomheden, og har mulighed for at påvirke dette. Ifølge IFRS 10 anses en investor for at have kontrol over en anden virksomhed, når den har: 1. bestemmende indflydelse (power) over virksomheden 2. mulighed for eller ret til at modtage variabelt afkast fra virksomheden og 3. mulighed for at anvende den bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af afkastet. IFRS 10 giver vejledning om, hvordan kontrol jf. ovenfor fortolkes i bl.a. følgende tilfælde: a) hvor stemmerettighederne eller lignende rettigheder giver en investor bestemmende indflydelse, herunder situationer, hvor investor ikke har stemmeflertallet, og i tilfælde, hvor der er tale om potentielle stemmerettigheder,

4 IFRS 10, Consolidated Financial Statements (maj 2011) (Fortsat) b) hvor en virksomhed er konstrueret således, at stemmerettighederne ikke er afgørende for, hvem der har bestemmende indflydelse på virksomheden, eksempelvis hvis stemmerettighederne alene vedrører administrative opgaver, mens de pågældende aktiviteter styres via kontraktlige aftaler, c) hvor der er tale om agentforhold. Hvis de faktiske omstændigheder og forhold indikerer, at der er sket ændringer i et eller flere af de tre elementer i kontroldefinitionen ovenfor, skal investor revurdere, om kontrol fortsat foreligger. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt. Bemærk, at EU har udskudt den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering. Førtidsimplementering forudsætter, at de øvrige fire standarder i pakken implementeres samtidig. Læs mere på IFRS 11, Joint Arrangements (maj 2011) Standarden indeholder nye regnskabskrav for fælles ledede arrangementer (joint arrangements), i visse situationer måske bedre kendt som joint ventures. IFRS 11 erstatter IAS 31, Kapitalandele i joint ventures og SIC-13, Fælles kontrollerede virksomheder ikke-monetære indskud fra venture-deltagere. Med IFRS 11 er muligheden for at anvende pro rata-konsolidering i koncernregnskabet for joint ventures udgået. Fremover skal disse indregnes efter equity-metoden. Derudover forsvinder begrebet fælles kontrollerede aktiver. IFRS 11 skelner alene mellem fælles kontrollerede aktiviteter (joint operations) og fælles kontrollerede virksomheder (joint ventures). IFRS 11 i hovedtræk IFRS 11 indeholder en række forbedringer i forhold til IAS 31, idet den omhandler alle typer fælles ledede arrangementer. Hermed imødegås to af kritikpunkterne vedr. IAS 31, nemlig 1) at opbygningen og den juridiske form vedr. fælles kontrollerede virksomheder mv. ofte var den bestemmende faktor for den regnskabsmæssige behandling, og 2) at IAS 31 gav valgmulighed i forhold til den regnskabsmæssige behandling (pro rata-konsolidering eller indregning efter equity-metoden). IFRS 11 skal anvendes for alle fælles ledede arrangementer. Fælles ledede arrangementer er arrangementer, hvor to eller flere deltagere har fælles bestemmende indflydelse/fælles kontrol. Fælles bestemmende indflydelse er defineret som den kontraktligt aftalte deling af bestemmende indflydelse vedrørende et arrangement, som alene foreligger, når beslutninger om relevante aktiviteter, der har væsentlig indvirkning på afkastet, kræver enstemmighed blandt de parter, der har delt den bestemmende indflydelse.

5 IFRS 11, Joint Arrangements (maj 2011) (Fortsat) IFRS 11 deler fælles ledede arrangementer op i to typer, som er afgørende for den regnskabsmæssige behandling: Type Defineret som Regnskabsmæssig behandling Fælles kontrollerede aktiviteter (joint operations) Et fælles arrangement, hvor deltagerne/ investorerne har ret til en forholdsmæssig andel af de enkelte aktiver og forpligtelser i arrangementet. Aktiver og forpligtelser og de dermed forbundne indtægter og omkostninger indregnes og måles i forhold til andelen i arrangementet i overensstemmelse med de IFRS er, der gælder for de pågældende aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Fælles kontrollerede virksomheder (joint ventures) Et joint venture er et arrangement, hvor joint venture-deltagere har ret til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne i arrangementet. Investeringen skal indregnes og regnskabsmæssigt behandles efter equitymetoden i overensstemmelse med IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures, medmindre virksomheden er undtaget herfra jf. IAS 28. Virksomheden afgør, hvilket type arrangement, den deltager i, ved at vurdere rettigheder og forpligtelser under hensyntagen til arrangementets opbygning og juridiske form, de kontraktmæssige betingelser, der er aftalt venture-deltagerne imellem, samt andre relevante forhold og omstændigheder. Ifølge IFRS 11 forudsætter klassifikation som joint venture, at den fælles kontrollerede virksomhed er etableret som en selvstændig enhed, men selv hvor der foreligger en selvstændig enhed, skal virksomheden ud fra de konkrete omstændigheder vurdere, hvorvidt der er tale om en fælles kontrolleret aktivitet eller en fælles kontrolleret virksomhed (joint venture). Standarden træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt. Bemærk, at EU har udskudt den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering. Førtidsimplementering forudsætter, at de øvrige fire standarder i pakken implementeres samtidig. Læs mere på IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities (maj 2011) IFRS 12 indeholder oplysningskrav vedrørende de virksomheder, som konsolideres, og de, der ikke konsolideres, men som den regnskabsaflæggende virksomhed er involveret i. Formålet med IFRS 12 er at kræve oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugere at vurdere grundlaget for kontrol, eventuelle begrænsninger vedrørende konsoliderede aktiver og forpligtelser, risici forbundet med deltagelse i ikke-konsoliderede virksomheder samt minoritetsinteressers involvering i konsoliderede virksomheders aktiviteter. IFRS 12 i hovedtræk IFRS 12 er begrundet i et ønske om bedre oplysninger om virksomheders interesser i andre virksomheder for bl.a. at kunne vurdere det resultat og den likviditet, som den regnskabsaflæggende virksomhed har til rådighed, og for at kunne opgøre

6 IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities (maj 2011) (Fortsat) værdien af en investering i den pågældende virksomhed. IFRS 12 ensarter oplysningskravene for dattervirksomheder, fælles kontrollerede virksomheder, associerede virksomheder og ikke-konsoliderede enheder, og samler kravene i én regnskabsstandard. IFRS 12 kræver, at virksomheden skal give oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugere at vurdere: a) arten af og de risici, der er forbundet med virksomhedernes interesser i andre virksomheder, b) den indvirkning, disse interesser har på virksomhedernes finansielle stilling, resultatet af deres aktiviteter samt pengestrømme. IFRS 12 angiver de oplysninger, virksomheder som minimum skal give. Er disse minimumsoplysninger ikke tilstrækkelige til at opfylde ovenstående overordnede formål, skal virksomhederne give de nødvendige yderligere oplysninger. For at opfylde dette skal virksomheden give oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugerne: a) at forstå: i. de væsentlige skøn og forudsætninger (samt ændringer heri), der er foretaget ved afgørelsen af arten af virksomhedens interesse i en anden virksomhed eller i et arrangement (dvs. fx afgørelsen af, om virksomheden har kontrol/bestemmende indflydelse, fælles bestemmende indflydelse eller betydelig indflydelse over den anden virksomhed), og hvordan virksomheden har afgjort typen af fælles ledet virksomhed (dvs. fælles kontrolleret aktivitet eller virksomhed), ii. den interesse, som en evt. minoritet har i koncernens aktiviteter og pengestrømme, og b) at vurdere: i. begrænsninger i virksomhedens mulighed for at få adgang til eller bruge koncernens aktiver og at afvikle dens forpligtelser, ii. arten af og ændringer i de risici, der er forbundet med virksomhedens interesser i konsoliderede enheder, iii. virksomhedens interesser i ikke-konsoliderede enheder samt arten af og ændringerne i risici forbundet hermed, iv. arten, omfanget og den finansielle indvirkning af virksomhedens interesser i fælles ledede arrangementer samt arten af de risici, der er forbundet hermed, v. konsekvenserne af ændringer i ejerandele i en dattervirksomhed, som ikke medfører tab af kontrol, og vi. konsekvenserne af tab af kontrol over en dattervirksomhed i løbet af regnskabsperioden. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt. Bemærk, at EU har udskudt den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering. Førtidsimplementering forudsætter, at de øvrige fire standarder i pakken implementeres samtidig. Læs mere på

7 IAS 27, Separate Financial Statements (maj 2011) Bestemmelserne om den regnskabsmæssige behandling af investeringer i dattervirksomheder, fælles ledede virksomheder og associerede virksomheder (herunder oplysningskrav) i en modervirksomheds separate regnskab fortsætter uændret i den reviderede IAS 27. I moderselskabsregnskabet skal sådanne kapitalandele indregnes til kostpris eller i overensstemmelse med IAS 39 (IFRS 9, Finansielle instrumenter, når denne træder i kraft). Bestemmelserne i IAS 27 om udarbejdelse og præsentation af koncernregnskab erstattes af IFRS 10. Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt. Bemærk, at EU har udskudt den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering. Førtidsimplementering forudsætter, at de øvrige fire standarder i pakken implementeres samtidig. IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures (maj 2011) IAS 28 konsekvensrettes som følge af udsendelsen af IFRS 10 IFRS 12. IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures, angiver, hvordan kapitalandele i associerede virksomheder skal behandles regnskabsmæssigt i koncernregnskabet og opstiller regler for anvendelse af equitymetoden i forbindelse med såvel associerede virksomheder som fælles ledede virksomheder. Virksomheden skal anvende IFRS 11 til at fastlægge, hvilken type fælles ledet virksomhed, der er investeret i. Er det et joint venture, skal investeringen indregnes efter equity-metoden i overensstemmelse med IAS 28 (2011), medmindre den er undtaget herfra jf. IAS 28. Nedenstående oversigt viser den regnskabsmæssige behandling af investeringer i associerede virksomheder og joint ventures i de forskellige typer regnskaber: Regnskab Årsregnskab for en virksomhed, der ikke har dattervirksomheder Koncernregnskab Separat regnskab (moderselskabsregnskab) Regnskabsmæssig behandling Equity-metode Equity-metode Jf. IAS 27, dvs. kostpris eller dagsværdi jf. IAS 39/IFRS 9. Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt. Bemærk, at EU har udskudt den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering. Førtidsimplementering forudsætter, at de øvrige fire standarder i pakken implementeres samtidig.

8 Ændret IFRS Koncernregnskaber, Fællesledede arrangementer og Oplysning om involvering i andre virksomheder (Juni 2012) Ændringerne præciserer og lemper overgangsbestemmelserne for de nye standarder. Det præciseres, At dato for førstegangsanvendelse af IFRS er begyndelsen af det regnskabsår, hvori IFRS anvendes første gang. Tilpasning af sammenligningstal er ikke krævet, hvis det på dato for førstegangsanvendelse vurderes, at vurderingen af, hvorvidt en enhed skal indgå i konsolideringen er den samme under IAS 27/SIC-12 og IFRS 10. Det er kun ét års sammenligningstal der skal tilpasses, og effekten primo sammenligningsåret indregnes på egenkapitalen. Der gælder særlige regler, hvis tilpasning af sammenligningstal ikke er praktisk muligt. Undtagelse til implementering med tilbagevirkende kraft gælder for investeringer som er frasolgt, hvis det konkluderes, at de ikke skal indgå i konsolideringen, hverken efter IAS 27/SIC-12 eller efter IFRS 10. Mulighed for anvendelse af IFRS 3(2004), hvis det vurderes, at en virksomhed (som ikke tidligere er konsolideret) skal konsolideres efter IFRS 10, og dato for opnåelse af kontrol er tidligere end ikrafttrædelsen for IFRS 3(2008). Der kræves ikke oplysninger om ikke-konsoliderede, strukturerede enheder for nogen perioder før begyndelsen af det regnskabsår, hvori IFRS 12 anvedes første gang. Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere (samtidig med ikrafttrædelsen for IFRS 10-12). Bemærk, at EU har udskudt den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering. Læs mere på Ændret IAS 32, Finansielle Instrumenter: Præsentation Ændringerne omfatter en præcisering af bestemmelserne om modregning i IAS 32. Formålet med præciseringerne i IAS 32 er at ensrette praksis, hvor IASB har bemærket forskelle i anvendelsen af modregningskriterierne i IAS 32. Ændringerne præciserer: betydningen af, at virksomheden aktuelt har en juridisk ret til at modregne de indregnede beløb (currently has a legally enforceable right of set-off) bestemmelserne om samtidig afregning af to finansielle instrumenter modregning af sikkerhedsstillelser hvilken beregningsenhed (unit of account) der skal anvendes ved modregning. Ændringerne til IAS 32 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. Ændringerne skal indarbejdes med tilbagevirkende kraft. Læs mere på

9 Ændret IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27, Koncernregnskaber, Oplysning om involvering i andre virksomheder og Separate regnskaber: Investeringsselskaber (Oktober 2012) Ændringen undtager virksomheder som opfylder definitionen på en investeringsvirksomhed for kravet om konsolidering af dattervirksomheder. En investeringsvirksomhed er defineret som en virksomhed, der via indskud fra investorer har til formål udelukkende at investere midlerne med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital i form af indtægter, værdistigninger eller begge dele. En investeringsvirksomhed vil herudover typisk være karakteriseret ved i. At have mere end én investering ii. At have mere end én investor iii. At investorerne er uafhængige af henholdsvis investeringsvirksomheden og dens ejere, samt iv. At være i besiddelse af ejerandele, typisk i form af aktier eller lignende (fx partnerskabsandele), som giver ret til en forholdsmæssig andel af egenkapitalen i investeringen. En investeringsvirksomhed vil også være karakteriseret ved, at den alene planlægger at beholde de enkelte investeringer i en begrænset periode, og derfor har en exit strategi. Investeringsvirksomheder skal indregne og måle investeringer i dattervirksomheder til dagsværdi med indregning af ændringen i dagsværdi i resultatopgørelsen. Ændringen medfører desuden, at investeringsselskaber ikke skal anvende IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger ved erhvervelsen af dattervirksomheder. Ændringen medfører en række nye oplysningskrav i IFRS 12, i de tilfælde, hvor en modervirksomhed er en investeringsvirksomhed. Herunder skal virksomheden oplyse om de væsentlige vurderinger og forudsætninger der ligger til grund for virksomhedens klassifikation som investeringsvirksomhed, samt give en række oplysninger vedrørende de ikke konsoliderede dattervirksomheder, og eventuelle transaktioner med disse. Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere, med mulighed for førtidsimplementering. Læs mere på IFRIC 21, Afgifter (Levies) (maj 2013) Fortolkningsbidraget indeholder bestemmelser om, hvornår en virksomhed skal indregne afgifter, som virksomheden er forpligtet til at betale til offentlige myndigheder, og som behandles i overensstemmelse med IAS 37, Hensættelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver, eller som indregnes som gæld fordi størrelsen og betalingstidspunktet er kendt. Fortolkningsbidraget gælder ikke for skatter og afgifter der er omfattet af andre standarder, fx IAS 12, Indkomstskatter eller for bøder for overtrædelse af lovgivningen. IFRIC 21 definerer den forpligtende begivenhed ( obligating event ) som den begivenhed, der ifølge relevant lovgivning udløser kravet om betaling af afgifter.

10 IFRIC 21, Afgifter (Levies) (maj 2013) (fortsat) Hvis den forpligtende begivenhed er, at virksomheden har indtægter i indeværende år (fx 2013), men beregningen af afgiften baseres på indtægterne sidste år (2012), er det generering af indtægter i 2013 der er den forpligtende begivenhed. Indtægter genereret i 2012 er nødvendig for faktisk betaling af afgift, men er ikke en tilstrækkelig betingelse for, at der foreligger en aktuel begivenhed. Princippet i IFRIC 21 betyder, at forpligtelsen skal indregnes: Progressivt, hvis den forpligtende begivenhed indræffer over en periode. Fx hvor den forpligtende begivenhed er virksomhedens løbende generering af omsætning, indregnes forpligtelsen i takt med at omsætningen genereres Når en minimumsgrænse eller en bestemt dato er nået, hvis den forpligtende begivenhed indtræffer, når minimumsgrænsen eller den bestemte dato nås. Fx hvor den forpligtende begivenhed er, at virksomheden har aktiviteter på et bestemt marked på en bestemt dato (fx 1. januar), indregnes forpligtelsen den 1. januar. Indregningskriteriet gælder også i delårsrapporter. Det faktum, at virksomheden har økonomisk incitament til at gennemføre aktiviteter i den kommende regnskabsperiode, som vil udløse pligt til at betale afgifter, eller at regnskabet aflægges under forudsætning om fortsat drift medfører ikke, at virksomheden har en aktuel forpligtelse, som skal indregnes. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt. Læs mere på Ændret IAS 36, Værdiforringelse af aktiver: Oplysning om genindvindingsværdi for ikkefinansielle aktiver (maj 2013) Ændringen omfatter en præcisering af bestemmelserne om hvornår der skal gives oplysninger om genindvindingsværdien for aktiver eller pengestrømsfrembringende enheder samt en præcisering af hvilke oplysninger der skal gives. Ændringen medfører en afskaffelse af kravet om at give oplysning om genindvindingsværdien for hver pengestrømsfrembringende enhed, for hvilken den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller andre immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid er væsentlig sammenlignet med virksomhedens totale regnskabsmæssige værdi af goodwill eller andre immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid. Ændringen medfører endvidere: krav om, at oplyse genindvindingsværdien for et enkeltaktiv (inklusiv goodwill) eller en pengestrømsfrembringende enhed, for hvilke virksomheden i regnskabsperioden har bogført eller tilbageført en nedskrivning krav om, at give yderligere oplysninger såfremt genindvindingsværdien for et enkeltaktiv (inklusiv goodwill) eller en pengestrømsfrembringende enhed er opgjort på baggrund af dagsværdien fratrukket afhændelsesomkostninger.

11 Ændret IAS 36, Værdiforringelse af aktiver: Oplysning om genindvindingsværdi for ikkefinansielle aktiver (maj 2013) (fortsat) De yderligere oplysninger omfatter: angivelse af i hvilket niveau i dagsværdihierakiet dagsværdimålingen er kategoriseret oplysninger om den anvendte værdiansættelsesmetode, som er anvendt til at opgøre dagsværdien fratrukket afhændelsesomkostninger inden for niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierakiet nøgleforudsætninger anvendt til opgørelse af dagsværdien fratrukket afhændelsesomkostninger inden for niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierakiet Såfremt virksomheden i regnskabsperioden har bogført eller tilbageført en nedskrivning baseret på en genindvindingsværdi opgjort på baggrund af dagsværdien fratrukket afhændelsesomkostninger, skal der desuden gives oplysning om den anvendte diskonteringsfaktor. Ændringen træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt. Læs mere på Ændret IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (Novation af derivater og fortsat regnskabsmæssig sikring) (juni 2013) Baggrunden for ændringen er G20-ledernes beslutning om, at alle standardiserede over-the-counter-derivater (OTC) skal handles på børser eller elektroniske platforme og cleares gennem et clearinghus. Hvis IAS 39/IFRS 9 ikke var blevet ændret, ville virksomhedernes tilpasning til de nye bestemmelser om clearing medføre ophør af regnskabsmæssig behandling som sikring af de omfattede OTCderivater og eventuel etablering af et nyt sikringsforhold. Ændringerne betyder, at udskiftning af en modpart (novation) vedrørende et sikringsinstrument ikke skal betragtes som udløb eller ophør af instrumentet, der i givet fald også ville medføre ophør af regnskabsmæssig behandling som sikring, hvis alle følgende kriterier er opfyldt: ændringen er krævet via eksisterende lovgivning, eller fordi der vedtages ny lovgivning. Det betyder, at hvis udskiftning af modpart alene sker med henvisning til muligheden for, at der kan komme ny lovgivning, så vil dette ikke være tilstrækkeligt til at opretholde regnskabsmæssig behandling som sikring. ændringen medfører, at et clearinghus (CCP) eller et medlem af en CCP, som forestår clearingen over for en CCP på vegne af virksomheden, bliver den nye modpart til hver af parterne i derivatet. Ændring af vilkår mv. er begrænset til de ændringer, som er nødvendige for at svare til de vilkår, som ville gælde, hvis derivatet oprindeligt var udstedt af den nye modpart. Det omfatter fx ændringer i krav vedrørende sikkerhedsstillelser og modregningsadgang, mens det ikke omfatter fx ændringer vedrørende udløbstidspunkt eller de kontraktligt aftalte pengestrømme. Ud over ændringerne til IAS 39 foretages der tilsvarende ændringer i det kommende afsnit om regnskabsmæssig sikring i IFRS 9, Finansielle instrumenter. Ændringen træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt. Læs mere på

12 Ændringer med ikrafttrædelse for 2014/15-regnskaber (Regnskabsår, der begynder eller senere) Ændret IAS 19, Personaleydelser: Medarbejderbidrag (november 2013) Ifølge IAS 19, som blev udsendt af IASB i juni 2011, skulle bidrag til ydelsesbaserede pensionsordninger, som blev betalt af medarbejdere eller andre tredjemænd henføres til de perioder, hvori arbejdsydelserne leveres ved anvendelse af Projected Unit Credit metoden. IASB har anerkendt, at dette i visse tilfælde kan være vanskeligt, og har derfor i november 2013 udsendt ændringerne til IAS 19 vedrørende medarbejderbidrag og bidrag fra tredjemænd til pensionsordninger. Med ændringen gælder følgende vedrørende disse bidrag: hvis bidraget fra medarbejder eller tredjemand er uafhængigt af antal år, hvor der leveres arbejdsydelser, kan bidraget indregnes som en reduktion af pensionsomkostningen (service cost) i de perioder, hvori arbejdsydelserne leveres hvis bidraget fra medarbejder eller tredjemand afhænger af antal år, hvor der leveres arbejdsydelser, skal bidraget henføres til de perioder, hvori arbejdsydelsen leveres, jf. paragraf 70 i IAS 19. Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus fra november Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle (December 2013) Som led i IASB s årlige forbedringsprojekt cycle, er der i december 2013 udsendt mindre ændringer til 7 standarder. Ændringerne vedrører i korte træk følgende: IFRS 2 Definition af optjeningsbetingelse (vesting condition) Optjeningsbetingelser består af i. resultatbetingelser (performance condition) og ii. arbejdsbetingelser (service condition) Resultatbetingelser er optjeningsbetingelser, som kræver, a) udførelse af arbejde i en nærmere defineret periode, og b) at et specificeret indtjeningsmål realiseres i den periode, hvor modparten yder det arbejde, som er påkrævet Arbejdsbetingelser er optjeningsbetingelser, som kræver, at modparten udfører arbejde i en nærmere defineret periode. Hvis modparten uanset årsag ophører med at udføre arbejdet, har modparten ikke opfyldt betingelsen. En arbejdsbetingelse kræver ikke opfyldelse af et indtjeningsmål. Ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning for aktiebaseret vederlæggelse med tildelingstidspunkt 1. juli 2014 eller senere.

13 Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle (December 2013) (Fortsat) Ændringer fra årlige forbedringsprojekt cycle fortsat: IFRS 3 Betinget vederlag i en virksomhedssammenslutning Betinget vederlag i en virksomhedssammenslutning skal efterfølgende måles til dagsværdi. Det gælder, uanset om det betingede vederlag er et finansielt instrument omfattet af IAS 39 (IFRS 9) eller et ikke-finansielt aktiv/forpligtelse. Ændring i dagsværdien, bortset fra eventuelle reguleringer til foreløbigt fastsatte værdier inden for 12 måneders perioden, skal indregnes i resultatopgørelsen. IFRS 8 Ændringen skal anvendes for virksomhedssammenslutninger med overtagelsesdato 1. juli 2014 eller senere. Sammenlægning af driftssegmenter I de tilfælde hvor flere driftssegmenter aggregeres til ét præsentationspligtigt segment, skal det oplyses, hvilke kriterier ledelsen har lagt til grund for at fastslå, at segmenterne har ensartede, økonomiske karakteristika. IFRS 13 IAS 16 og IAS 38 Afstemning af præsentationspligtige segmenters aktiver Der skal alene medtages en afstemning af samlede aktiver i præsentationspligtige segmenter til virksomhedens samlede aktiver, hvis denne oplysning regelmæssigt tilgår ledelsen. Kortfristede tilgodehavender og forpligtelser Uforrentede, kortfristede tilgodehavender og forpligtelser kan også efter implementering af IFRS 13, Dagsværdimåling måles uden tilbagediskontering, hvis effekten af tilbagediskontering er uvæsentlig. Opskrivning af aktiver akkumulerede afskrivninger Når virksomheden løbende opskriver materielle/ immaterielle aktiver kan virksomheden vælge mellem to metoder for behandling af akkumulerede af- og nedskrivninger i. at regulere både kostpris (gross carrying amount) og akkumulerede af- og nedskrivninger, således at disse netto svarer til den omvurderede værdi af aktivet ii. at nulstille af- og nedskrivninger og regulere kostprisen, således at denne svarer til omvurderet værdi af aktivet. Ændringen til IAS 16 og IAS 38 præciserer, at hvor metode (i) ovenfor anvendes, er der ikke nødvendigvis tale om en proportional regulering af kostpris og akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen reguleres på en måde, som er konsistent med den foretagne omvurdering, mens regulering af akkumulerede af- og nedskrivninger er en residual, der medfører, at netto bogført værdi svarer til omvurderet værdi. I det regnskabsår, hvor ændringen implementeres, skal ændringen anvendes for alle opskrivninger indregnet i regnskabsåret. Ændringen kan men skal ikke implementeres med tilbagevirkende kraft.

14 Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle (December 2013) (Fortsat) Ændringer fra årlige forbedringsprojekt cycle fortsat: IAS 24 Nøglepersoner i ledelsen Når ledelsesfunktioner i den regnskabsaflæggende virksomhed varetages af et administrationsselskab, anses administrationsselskabet for værende nærtstående og transaktioner med administrationsselskabet skal oplyses, (fx betaling af administrationshonorar). Det vederlag, som administrationsselskabet betaler til sine ansatte, skal ikke oplyses af den regnskabsaflæggende virksomhed. Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt i Danmark dog ikke før de er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus fra december Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle (December 2013) Som led i IASB s årlige forbedringsprojekt cycle, er der i december 2013 udsendt mindre ændringer til 4 standarder. Ændringerne vedrører i korte træk følgende: IFRS 1 Præcisering af gældende IFRS er ( effective IFRSs ) I det første IFRS-regnskab kan virksomheden vælge mellem at anvende en gældende IFRS eller at førtidsimplementere en ny eller ændret IFRS, som endnu ikke er trådt i kraft, men som tillader førtidsimplementering. IFRS 3 Undtagelse vedrørende fællesledede arrangementer IFRS 3 finder ikke anvendelse på nogen former for fællesledede arrangementer (joint arrangement) som defineret i IFRS 11, Fællesledede arrangementer. Ovennævnte undtagelse gælder alene regnskabet for den fælleskontrollerede virksomhed (joint ventures) eller de fælleskontrollerede aktiviteter (joint operations). Undtagelsen gælder således ikke den regnskabsmæssige behandling af fællesledede arrangementer i investors regnskab.

15 Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle (December 2013) (fortsat) Ændringer fra årlige forbedringsprojekt cycle fortsat: IFRS 13 Anvendelsesområde for porteføljeundtagelsen Det præciseres, at porteføljeundtagelsen (den undtagelse, der tillader virksomheder at måle dagsværdien af en gruppe af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser netto, hvis de styrer gruppen på grundlag af nettoeksponering over for enten markedseller kreditrisiko) omfatter alle finansielle instrumenter, som er omfattet af og behandlet i overensstemmelse med IAS 39 (IFRS 9), uanset om de opfylder definitionen på finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser, jf. IAS 32. Fx er kontrakter vedrørende ikke-finansielle aktiver, der kan afregnes i likvider, omfattet af undtagelsen. Ændringen skal implementeres med fremadrettet virkning fra begyndelsen af den periode, hvor IFRS 13 anvendes første gang. IAS 40 Indbyrdes sammenhæng mellem IFRS 3 og IAS 40 Det præciseres, at IFRS 3 og IAS 40 ikke udelukker hinanden. Det betyder fx, at hvis en specifik transaktion opfylder definitionen på en virksomhedssammenslutning som defineret i IFRS 3 og samtidig indeholder en investeringsejendom som defineret i IAS 40, skal begge standarder anvendes uafhængigt af hinanden. IFRS 3 anvendes til at vurdere, om købet er en virksomhedssammenslutning, mens IAS 40 anvendes til at vurdere, om der er tale om en investeringseller domicilejendom. Ændringen skal som udgangspunkt implementeres med fremadrettet virkning. Ændringen kan førtidsimplementeres og implementeres med tilbagevirkende kraft, hvis virksomheden har de nødvendige oplysninger hertil. Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt i Danmark dog ikke før de er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus fra december 2013.

16 Ændringer med ikrafttrædelse for 2016 eller senere IFRS 14, Regulatoriske aktiver/forpligtelser (over- /underdækninger) (Januar 2014) IFRS 14 giver førstegangsaflæggere af IFRS, som i henhold til nuværende nationale regnskabsregler indregner regulatoriske aktiver/forpligtelser (over- /underdækninger) i regnskabet, mulighed for at fortsætte hermed indtil videre. IFRS 14 er en midlertidig standard, der skal gælde mens IASB arbejder på et mere langsigtet projekt om takstreguleret virksomhed. Virksomheder kan (ikke et krav) anvende IFRS 14, hvis de er førstegangsanvendere af IFRS er involveret i takstreguleret virksomhed, og har indregnet over-/underdækninger i deres regnskab i henhold til nationale regnskabsbestemmelser. Hvis IFRS 14 anvendes skal over-/underdækninger præsenteres særskilt i balancen og resultatopgørelsen/totalindkomstopgørelsen og i balancen benævnes regulatory deferral account debit balances henholdsvis regulatory deferrel account credit balances. Aktiverne/forpligtelserne må ikke præsenteres som eller refereres til som værende aktiver eller forpligtelser, da det er uafklaret, hvorvidt disse opfylder definitionen på aktiver eller forpligtelser i IASBs begrebsramme. IFRS 14 indeholder eksempler på præsentationen af over- /underdækninger. IFRS 14 indeholder desuden specifikke retningslinjer for, hvordan øvrige specifikke IFRS standarder skal anvendes i forbindelse med takstreguleret virksomhed. Endvidere indeholder IFRS 14 en række specifikke oplysningskrav, som skal gøre det muligt for regnskabsbrugere at forstå den takstregulerede virksomhed og de viste over-/underdækninger. Hvis IFRS 14 anvendes i forbindelse med overgangen til IFRS, skal den tillige anvendes i efterfølgende regnskaber. Standarden gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus fra januar Ændret IFRS 11, Præcisering af bestemmelser om køb af kapitalandele i fællesledede aktiviteter (Maj 2014) Ændringerne vedrører den regnskabsmæssige behandling ved køb af en andel i en fællesledet aktivitet. IFRS 11 indeholdt således ikke bestemmelser herom. Det præciseres, at bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i IFRS 3 og andre relevante standarder skal anvendes, når kapitalandele erhverves i fællesledede aktiviteter, hvis den fællesledede aktivitet udgør en virksomhed, som defineret i IFRS 3. Det medfører i givet fald måling af identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi (medmindre IFRS 3 eller andre standarder foreskriver noget andet)

17 Ændret IFRS 11, Præcisering af bestemmelser om køb af kapitalandele i fællesledede aktiviteter (Maj 2014) (Fortsat) indregning af købsomkostninger i resultatopgørelsen (bortset fra omkostninger vedrørende udstedelse af gælds- og egenkapitalinstrumenter indregning af udskudte skatter (dog undtaget udskudte skatteforpligtelser vedrørende første indregning af goodwill) indregning af goodwill krav om årlig værdiforringelsestest af den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil der er fordelt goodwill krav om oplysninger om virksomhedssammenslutningen i overensstemmelse med IFRS 3 Præciseringen gælder både ved første og ved efterfølgende erhvervelser af kapitalandele i en fællesledet aktivitet. Ved køb af yderligere andele skal der dog ikke ske genmåling af eksisterende ejerandele. Ændringen finder ikke anvendelse på erhvervelse af kapitalandele i fællesledede aktiviteter, hvis de involverede parter er under samme parts bestemmende indflydelse både før og efter transaktionen (common control transactions). Ændringerne gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med fremadrettet virkning. Tidligere anvendelse er tilladt i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus fra maj Ændret IAS 16 og IAS 38, Præcisering af acceptable metoder for afskrivninger (Maj 2014) Ændringen til IAS 16 præciserer, at anvendelse af indtægtsbaserede metoder for afskrivning af materielle anlægsaktiver ikke er tilladt. Tilsvarende indsættes en formodningsregel i IAS 38 om, at indtægtsbaserede metoder for afskrivning af immaterielle anlægsaktiver ikke er i overensstemmelse med IAS 38. Fomodningsreglen kan dog i helt særlige tilfælde afkræftes hvis a) der er knyttet et bestemt mål for omsætning til det immaterielle aktiv (dvs. at den væsentligste begrænsende faktor ved brugen af det immaterielle anlægsaktiv er opnåelse af en bestemt størrelse omsætning), eller b) der kan påvises en direkte sammenhæng (highly correlated) mellem forbruget af det immaterielle anlægsaktiv og de indtægter, der genereres fra brugen heraf. I både IAS 16 og IAS 38 præciseres det desuden, at fald i salgspriserne for de slutprodukter, som aktiverne frembringer, kan være en indikation på fald i aktivernes værdi som følge af nedgang i de forventede fremtidige økonomiske fordele ved aktivet. Ændringerne gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med fremadrettet virkning. Tidligere anvendelse er tilladt i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2014.

18 Ændret IAS 16 og IAS 41, Flerårige planter (Bearer Plants) (Juni 2014) Ændringen til IAS 16 og IAS 41 omhandler behandlingen af såkaldte flerårige planter (baerer plants) som anvendes til at frembringe afgrøde i mere end én periode. Ifølge ændringen defineres flerårige planter som en plante der a) anvendes til produktion / frembringelse af afgrøder b) forventes at frembringe afgrøder i mere end én periode, og c) ikke besiddes med henblik på salg som en levende plante eller forventes høstet som afgrøde, bortset fra tilfældigt i forbindelse med kassering af planten Planter som opfylder definitionen på flerårige planter skal indregnes som et anlægsaktiv i overensstemmelse med IAS 16 og ikke som et biologisk aktiv i overensstemmelse med IAS 41. Ændringen gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med tilbagevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tilladt i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus fra juni Ændret IAS 27, Equity-metoden i separate regnskaber (August 2014) Med ændringen til IAS 27 genindføres muligheden for at indregne og måle kapitalinteresser i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder i overensstemmelse med equity-metoden i separate regnskaber. Virksomhederne har herefter følgende valgmuligheder for indregning og måling af investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder: til kostpris; til dagsværdi i overensstemmelse med IAS 39 (IFRS 9); eller ved anvendelse af equity-metoden Virksomheden vælger, hvilken af de tre metoder den vil anvende for hver af de tre investeringskategorier, og anvender den valgte metode konsistent for alle investeringer indenfor den pågældende kategori. Ændringen gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med tilbagevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tilladt i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus fra august 2014.

19 Ændringer med ikrafttrædelse for 2017 eller senere IFRS 15, Indtægter fra kontrakter med kunder (Maj 2014) IASB har den 28. maj 2014 udsendt den længe ventede nye standard om omsætning IFRS 15, Indtægter fra kontrakter med kunder (Revenue from Contracts with Customers). Omsætning er sædvanligvis et af de vigtigste tal i regnskabet, og der har længe især i udlandet været diskussioner om opgørelsen af omsætningen, der præsenteres i resultatopgørelsen. IFRS 15 kan medføre betydelige ændringer i forhold til nuværende praksis blandt andet inden for brancher som telekommunikation, teknologi og fast ejendom. I et overblik IFRS 15 indeholder én enkelt - men samtidig omfattende - model for indregning af omsætning. Modellen erstatter de nuværende standarder IAS 18, Indtægtsførsel samt IAS 11, Entreprisekontrakter og dertilhørende fortolkningsbidrag. Disse standarder m.v. har et større udfaldsrum for fortolkning og udformning af regnskabspraksis vedrørende indregning af omsætning. Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal indregne omsætning på en måde, der afspejler overførslen af varer eller tjenesteydelser til kunderne med et beløb svarende til det, den forventer at være berettiget til for leveringen af disse varer eller tjenesteydelser. IFRS 15 indeholder betydeligt mere detaljeret vejledning end de standarder og fortolkninger, den afløser. Mange virksomheder forventes derfor at blive påvirket af IFRS 15 i en eller anden grad, men nogle selvfølgelig mere end andre. For visse virksomheder vil IFRS 15 fx betyde væsentlige ændringer i forhold til tidspunktet for indregning af omsætning. Det kan være relevant allerede nu at overveje om IFRS 15 kræver væsentlige ændringer i forhold til virksomhedens processer, it-systemer og interne kontroller som følge af den nye model for indtægtsførsel samt de nye og forøgede oplysningskrav. Virksomhederne kan ved overgang til IFRS 15 vælge implementering med tilbagevirkende kraft eller efter en særlig modificeret ikrafttrædelsesbestemmelse, hvor sammenligningstal ikke tilpasses. Standarden gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2017 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2014.

20 Ændringer med ikrafttrædelse for 2018 eller senere IFRS 9, Finansielle Instrumenter (juli 2014) IASB udsendte i juli 2014 den endelige version af IFRS 9, Finansielle instrumenter, som udover de tidligere afsluttede delprojekter også indeholder nye bestemmelser vedrørende værdiforringelse af finansielle aktiver samt ændringer til tidligere udsendte bestemmelser i IFRS 9 vedrørende klassifikation og måling af finansielle aktiver. Hermed afsluttes IASB s projekt vedrørende erstatning af IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling, som i hovedtræk har omfattet følgende delprojekter: Klassifikation og måling af finansielle aktiver (November 2009) Klassifikation og måling af finansielle forpligtelser (Oktober 2010) Regnskabsmæssig sikring (November 2013) Ændringer til klassifikation og måling af finansielle aktiver (Juli 2014) Værdiforringelse af finansielle aktiver (Juli 2014) IASB har fortsat et projekt på deres agenda vedrørende macro hedging (accounting for dynamic risk management), men dette projekt anses for værende et separat projekt i forhold til IFRS 9. Klassifikation og måling af finansielle aktiver Klassifikationen af finansielle aktiver, og dermed den efterfølgende måling, baseres ifølge IFRS 9 på virksomhedens forretningsmodel for investering i og besiddelse af det pågældende aktiv. Hvis aktivet 1. indgår i en forretningsmodel, hvis formål det er at inddrive de kontraktlige pengestrømme fra aktivet over dets levetid (business model test), og 2. de kontraktlige pengestrømme udelukkende består af tilbagebetaling af hovedstolen, samt renter heraf (contractual cash flow test) skal aktivet henføres til kategorien Amortiseret kostpris og dermed efter første indregning måles til amortiseret kost. Med udsendelsen af den endelige IFRS 9 i juli 2014 tilføjede IASB en yderligere kategori vedrørende finansielle aktiver, som opfylder contractual cash flow test, jf. pkt. 2 ovenfor, men som indgår i en forretningsmodel, hvis formål det er både at inddrive de kontraktlige pengestrømme og at sælge det finansielle aktiv. Aktiver i denne kategori skal efter første indregning måles til dagsværdi, med indregning af renter, valutakursgevinster/-tab samt nedskrivning for værdiforringelse i resultatet, mens øvrige ændringer i dagsværdien indregnes i anden totalindkomst. Ved salg af aktivet, eller reklassifikation til kategorien Dagsværdi via resultatet (FVTPL) recirkuleres beløb indregnet i andet totalindkomst til resultatet. Herved opnås, at beløb indregnet i resultatet svarer til en behandling til amortiseret kostpris, mens det indregnede beløb i balancen afspejler aktivets dagsværdi. Aktiver, som ikke henhører til en af ovennævnte to kategorier, klassificeres som finansielle aktiver til dagsværdi via resultatet (FVTPL), som løbende måles til dagsværdi, med alle værdiændringer indregnet i resultatet.

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2015/16 eller senere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2015/16 eller senere IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2015/16 eller senere Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en overordnet

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2013

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2013 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2013 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016.

2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016. 2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016. Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2015 eller senere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2015 eller senere IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2015 eller senere Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Temaartikel 7 / Januar 2016 Årsregnskabsloven 2016 Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Resume ÅRL 2016's ændrede krav til indregning og måling betyder som udgangspunkt ændring

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag eller senere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag eller senere IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag - 2016 eller senere December 2016 1 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 3 Februar 2008 Indhold IASB Ændringer til IAS 32 Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt notat om brug af produktionsmetoden

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder

Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder Deloitte ESMA s prioriteringer for kontrol af 2015 regnskaberne Det europæiske værdipapirtilsyn ESMA har udmeldt prioriteter for kontrol af 2015 regnskaberne. Disse prioriteter forventes de nationale tilsyn

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2010-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-01 IFRS-nyt 2010-01 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10.

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10. Den 28. januar 2015 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Kim Tang Lassen

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere