Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7"

Transkript

1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 BYGGEPROGRAM PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET BRVV KONTROLLERET JWSE GODKENDT BRVV

2

3 Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 3 INDHOLD 1 Introduktion Indledning Byggeprogrammets Rammer Målsætning og visioner for ombygningen Arbejdsmiljø Socialklausul Arbejdsklausul Mødeaktivitet og tilstedeværelse på byggepladsen Geoteknik Forsyninger 7 2 Bebyggelsens disponering Ude- og opholdsarealer 8 3 Teknisk beskrivelse Kælder/fundamenter Facader Altaner Tage Vinduer og døre Trappeopgange Varmeanlæg Brugsvandsinstallationer Afløbsinstallationer Ventilation EL-installationer Installationer Tilgængelighedsboliger Øvrige ombygninger 12

4

5 Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd Introduktion 1.1 Indledning Nærværende byggeprogram er udarbejdet med henblik på at tilvejebringe et grundlag i henhold til den vedtagende Helhedsplan for afdeling 7, Engparken, til de rådgiver som skal arbejde videre med projektering og udbud af opgaven. Opgaven indeholder renovering af den eksisterende bebyggelse og de omkringliggende arealer. 1.2 Byggeprogrammets Rammer Krav, som forekommer direkte af love og bestemmelser, samt alment gældende forskrifter, såsom bygningsreglementet, SBI- og BIPS publikationer, forudsættes bekendte, og er således ikke behandlet i byggeprogrammet. Helhedsplanen for Engparken med tilhørende bilag og Tilstandsrapport, maj juli 2014 forudsættes kendt, og er en del af arbejdsgrundlaget. Byggeprogrammet forudsættes at kunne realiseres inden for lovgivningens rammer, servitutter og lokalplan. 1.3 Målsætning og visioner for ombygningen Målsætningen for Helhedsplanen og renovering af afdeling 7 er at skabe et boligområde der fremstår attraktivt for nuværende beboer og fremtidige lejere. Lejlighederne har en attraktiv indretning og en størrelse som er interessant for mange lejere. Udfordringen ligger i klimaskærmen som fremstår nedslidt og med en meget ringe isolering. Den manglende isolering giver mange indeklimaproblemer som skal løses. For at gøre bebyggelsen attraktiv for et bredder publikum, skal en del af de eksisterende lejligheder ombygges, således de opfylder Landsbyggefonden krav til tilgængelighed. Der skal opføres elevatorer som sikre tilgængelighed. Badeværelser og køkkener skal indrettes, således de opfylder Landsbyggefondens krav til tilgængelighed ved ombygning. De udendørs arealer skal gøres mere aktive og tiltrækkende for områdets beboer, således disse forholdsvise store arealer bliver et aktiv for afdelingen og området.

6 Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd Arbejdsmiljø TRG/BL overtager i forbindelse med kontrakten bygherrens arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige koordineringsforpligtigelser på byggepladsen og under projekteringen iht. arbejdsmiljølovgivningen. TRG skal i den forbindelse bl.a. stille en medarbejder til rådighed, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen og således kan fungere som arbejdsmiljøkoordinator (B) hhv. (P). TRG/BL skal afholde sikkerheds- og sundhedsmøde med deltagelse af alle entreprenører én gang hver fjortende dag. 1.5 Socialklausul Totalrådgiveren skal overholde bygherres retningslinjer for beskæftigelse af praktikanter i kontraktens løbetid. Bygherre vil foretage stikprøvevise anmodninger for dokumentation herfor. Totalrådgiveren skal desuden udarbejde et skøn over det forventede omfang af fagrelevant arbejde i byggeriet og medtage punktet i entrepriseudbud og kontrakter med entreprenørerne, således at samtlige entreprenører pålægges at beskæftige praktikanter (uddannelsesklausul) i overensstemmelse med klientens retningslinjer herom. Entreprenørerne skal som udgangspunkt forpligtes til at levere 10 % af de arbejdstimer, der anvendes i byggeriet, i form af praktiktimer. Rådgiveren skal følge op på klausulens opfyldelse i kontraktens løbetid og føre kontrol heraf ved entreprenørernes afslutning af opgaven. Den løbende kontrol skal ske gennem opfølgning på byggemøder, herunder stikprøvevise anmodninger om dokumentation, hvorefter der gøres notat herom i byggemødereferaterne. 1.6 Arbejdsklausul Totalrådgiver er forpligtet til at sikre, at arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art tilsikrer arbejdere løn, herunder særlige ydelse, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er således gældende for kontrakten.

7 Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd Mødeaktivitet og tilstedeværelse på byggepladsen Mødeaktivitet: Der afholdes et månedligt bygherremøde, hvor BH (Sundby-Hvorup Boligselskab) og TRG deltager. TRG er referent. Byggeledelsen (BL) skal afholde byggemøder én gang om ugen med deltagelse af alle entreprenører. BL refererer alle byggemøder med kopi til BH. Projekterende og fagtilsyn skal deltager i byggemøderne, når de indkaldes af byggeledelsen. BL skal afholde projektgennemgangsmøder med alle involverede entreprenører fra start af udførelsesfasen og i øvrigt når disses arbejder indledes på byggepladsen. De projekterende skal deltage i disse møder i nødvendigt omfang. Tilstedeværelse på byggepladsen: Byggeledelsen skal være repræsenteret på pladsen hele tiden når der foregår aktiviteter. Beslutningstager skal kunne stille på pladsen inden for 60 min. i perioden mandag til fredag fra 8.00 til i den samlede byggeperiode. Totalrådgiver skal udarbejde forslag til tilsynsplaner som skal godkendes af bygherre. Arkitekt, konstruktionsingeniør, VVS-ingeniør og El-ingeniør udfører fagtilsyn på byggepladsen inkl. udarbejdelse af tilsynsrapportering i hele udførelsesfasen i henhold til den godkendte tilsynsplan. 1.8 Geoteknik Bygherre forestår eventuelle nødvendige geotekniske undersøgelser. 1.9 Forsyninger Da afdeling 7 i dag er et fungerende boligområde er alle forsyninger etableret og fuldt funktionsdygtige. Vand: Nørre Uttrup Vandværk Kloak: Aalborg kommune kloakforsyningen Varme: Aalborg kommune fjernvarmeforsyningen El: Energi Nord

8 Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd Bebyggelsens disponering 2.1 Ude- og opholdsarealer Ude- og opholdsarealer skal bearbejdes i henhold til helhedsplan. Det er vigtigt at Helhedsplanens intentioner om udnyttelse af områdets potentialer for flere aktivitetsmuligheder understøttes. Bl.a. med etablering af multibane, enkelte bygningsgennembrydninger og anlæg af bakkelandskaber og grønne volde omkring solgårde og legepladser. I afdelingen er der problemer med tyveri og hærværk. Det er derfor vigtigt at få etableret bedre område- og gadebelysning, som kan virke kriminel præventivt. Områdets parkeringsforhold, både for biler og cykler ønskes forbedret. Bl.a. med mulighed for parkering af cykler og scooter under et tag og mulighed for opladning heraf.

9 Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd Teknisk beskrivelse Der skal generelt vælges materialer og komponenter af robust karakter for at sikre lave vedligeholdelsesudgifter og minimere risikoen for fremtidige byggeskader. Bygningsdelene skal udformes således, at de yder bedst mulig modstand mod vejrliget. Konstruktioner med kuldebroer må ikke forekomme. Ved endeligt materialevalg udarbejdes en materialeplan, med prøver som forevises bygherren, og som kræver bygherrens godkendelse. I den forbindelse kan referencer til lignende byggerier anvendes. 3.1 Kælder/fundamenter Ved renovering skal enkelte revner i fundamenter og afskalninger af puds på kældervægge repareres. Der etableres en effektiv vandtætning af kælderydervægge og fundamenter, suppleret med et omfangsdræn. 3.2 Facader I forbindelse med renovering af facader på bygningerne er det vigtigt at Helhedsplanens intentioner understøttes. Facader er udført i teglsten og fremstår med skader i form af revner, dårlige fuger og afskalninger fra sålbænke. Facaderne er opført med massiv murværk med kuldebroer som følge. Bygherren ønsker at udføre en ny formur ved at nedtage eksisterende formur, efterisolere og genopføre formuren længere ude end den tidligere formur på et nyt fundament. Herved fjernes kuldebroer og problemer ved overliggere og sålbænke. For at bevare arkitekturen ønskes de teglsten som kan genbruges, at de anvendes i den nye formur. I forbindelse med fjernelse og opmuring af den nye formur, skal facadekonstruktionen eventuelt afstives. Konstruktionens stabilitet før, under og efter renoveringen skal eftervises med statiske beregninger, og totalrådgiver skal redegøre over for bygherre hvordan afstivningen håndteres under udførelsen. Under facaderenoveringen ønsker bygherren at der etableres en teltoverdækning som dækker hele facaden og den nederste del af tagfladen.

10 Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd Efter facaderenoveringen skal der etableres nye altaner. 3.3 Altaner I forbindelse med facaderenoveringen, skal der etableres nye altaner. Størstedelen af de nye altaner er lukkede altaner, der kan åbnes. I Helhedsplanen er de nye altaner visualiseret med pudsede altanbrystninger og glasinddækninger med spinkle alu-profiler. Det er vigtigt at den ydre arkitektoniske fremtræden fastholdes. 3.4 Tage Eksisterende tage er cementtegl fra ca I tagrum er der brandsektioneringer som skal udbedres i form af brandtætninger ved gennemføringer og udførelse af brandkamserstatninger ved vinkelsmitte. Isolering på lofter skal gennemgås og reetableres. Loftlemme opfylder ikke gældende krav og skal udskiftes. 3.5 Vinduer og døre Indgangsdøre er udskiftet til Træ/alu med energiglas. De eksisterende vinduer og terrassedøre er udført i træ og flere steder er der konstateret råd i træet. Ved facaderenoveringen ønskes vinduerne og terrassedøre udskiftet til højtisolerede træ/alu vinduer, som kræver minimal vedligeholdelse. 3.6 Trappeopgange Trappeopgange ønskes let renoveret med reparation af gelændre, udskiftning af døre til loftrum som branddøre, brandsikring af loftkonstruktion og etablering af brandventilation. I trappeopgange er der lang efterklangstid og der ønskes etableret akustikregulerende overflader. 3.7 Varmeanlæg Teknikrum renoveres i bygning 4, 5, 6 og 7. En lignende renovering er foretaget i de øvrige teknikrum med bl.a. nye pumper og isolering. På hovedrør i kælder skal isoleringen udskiftes med øget isoleringstykkelse og der skal monteres reguleringsventiler på stigestrenge i blok 1-3.

11 3.8 Brugsvandsinstallationer Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd Brugsvandinstallationer skal renoveres i de teknikrum som endnu ikke er renoveret og fordelerarrangement udskiftes i skakte. Endvidere skal varmtvandsproduktionen renoveres. 3.9 Afløbsinstallationer Afløbsinstallationer skal sikres korrekt udluftning over tag og udbedring af manglende kondensisolering Ventilation Mange aftræk skal tilsluttes taghætter. Fra køkken og bad i tilgængelighedsboliger skal der etableres udsugning. Ved samtlige boliger skal der etableres grundudsugning. I badeværelser etableres fugtstyret udsugningsventiler EL-installationer El-installationer skal generelt renoveres iht. Helhedsplanen. Renoveringen omfatter bl.a. flytning/udskiftning af el-målere med fjernaflæsning samt gruppetavler og udskiftning af stofomviklede ledninger. I kælder skal gamle belysningsarmaturer og kraftinstallationer udskiftes Installationer I forbindelse med udførelse af nye facader, ønskes eksisterende installationer såsom tv og antenne mv., som er ført synligt på facaderne, at disse flyttes ind i den nye hulmur. Eventuel mulighed for at kunne trække yderligere installationer fremadrettet Tilgængelighedsboliger Tilgængelighedsboliger etableres i blok 1 og blok 4. Helhedsplanen indeholder planforslag til de nye lejligheder, hvor elevatoren placeres i en del af det eksisterende boligareal i forbindelse med trappeopgangen. De nye lejlighedssammensætninger jf. Helhedsplanen angiver 75 tilgængelighedsboliger i blok 1 og 60 stk. tilgængelighedsboliger i blok 4. Antallet af elevatorer er henholdsvis 4 og 5 stk. De nye tilgængelighedsboliger bliver 2, 3 og 4 værelses boliger. Bortset fra inddragelse af arealer til elevatorer, fastholdes alle boliger inden for gældende lejlighedsskel.

12 Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd Eventuelle nye kviste er med i overvejelserne i forbindelse med taglejlighederne for at skabe luft og rumlighed. Ved nye elevatorer skal der etableres kviste. Ved indretning af tilgængelighedsboliger skal der medregnes nye badeværelser og køkkener samt ombygning og renovering af el-, vand- og varmeinstallationer samt ombygning af faldstammer Øvrige ombygninger Ulovlige nedhængte lofter skal udskiftes og der skal etableres brandsektioneringer i kældre. De eksisterende forsatsvægge i boliger skal fjernes og der skal ske en reetablering af overfladerne.

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. Boligforeningen Brønshøj den 14. nuar 2014 AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj 2. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde med mindst 14 dages

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, 30. Juni 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 Revision : Revisionsdato : Sagsnr.

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold

Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold September 2013 E/F Haslevhus Haslevgade 14 m.fl 2630 Taastrup Herlufsholmvej 37 2720 Vanløse TLF. 38 71 04 55 www.bkconsult.dk ark@bkconsult.dk al rådgivning

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere