Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Holm-Pedersen Slotsgade Ryomgård v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at indklagede havde anført, at en del af ejendommen var boligareal uden at være det. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. På ejendommen var der en tilbygning, hvori der var indrettet stue og badeværelse. Den 12. februar 2005 udarbejdede indklagede en salgsopstilling, hvori det var anført, at

2 2 boligarealet udgjorde 141 m², fordelt på bebygget areal 101 m² og udnyttet tagetage 40 m². Den 21. februar 2005 underskrev klager en købsaftale om køb af ejendommen for kr ,00. Det fremgik af aftalen, at klager havde fået udleveret kopi af BBRejermeddelelse. Det fremgik videre af aftalen: [...] De i salgsopstillingen anførte bygningsarealer er sælgers oplysninger, idet sælger efter ombygning af ejendommen endnu ikke har fået anmeldt og rettet BBRoplysningerne. Sælger indestår for rettelse/berigtigelse af ejendommens BBRejermeddelelse. [...] Af den udleverede BBR-ejermeddelelse fremgik, at der var blevet rettet heri med håndskrift bl.a.: [ ] [ ] Det fremgår af sagen, at sælgers ægtefælle i 1999 havde ansøgt kommunen om udnyttelse af tidligere butikslokale, der fremstod som en tilbygning til ejendommen, til beboelse. I 2000 var byggesagen imidlertid blevet annulleret, da sælgers ægtefælle afgik ved døden. Den 17. maj 2006 ansøgte klager kommunen om godkendelse af den foretagne indretning af butikslokalet til stue og badeværelse. Den 26. februar 2007 foretog klagers byggekonsulent en byggeteknisk gennemgang af ejendommen med henblik på at kunne give diverse informationer om tilbygningen til kommunen. Den byggesagkyndige konkluderede, at højden i stuen var 2,23 meter men skulle være 2,3 meter, at bygningen ikke overholdt de gældende isoleringskrav, og at det ikke var muligt at kontrollere, om der var udført radonsikring. Den 24. maj 2007 skrev kommunen til klager og meddelte, at ombygningen til beboelse ikke overholdt afstand til naboskel og krav til højden i beboelsesrum, hvorfor der skulle søges om dispensation herfor. Ombygningen overholdt heller ikke bestemmelserne om

3 3 varmeisolering, hvorfor klager skulle få udarbejdet en varmetabsberegning, der dokumenterede, at varmetabet i ombygningen ikke blev større, end hvis kravene hertil var opfyldt. Klager har betalt kr ,00 inkl. moms til byggesagskonsulenten for at få udarbejdet tegninger og for konsulentbistand i øvrigt. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klager, således at klager kan få det boligareal, der er betalt for; 141m² lovlige og godkendte beboelseskvadratmeter. Herudover skal indklagede refundere klagers udgifter til byggesagskonsulent, der er konsulteret i forsøget på at få det tidligere butikslokale godkendt til beboelse. Der er i alt 31 m² i ejendommen, der ikke er eller kan godkendes til beboelse, herunder ejendommens eneste badeværelse. Klager blev ikke oplyst herom i forbindelse med handlen, hvilket er en væsentlig mangel og fejl, da det medfører en væsentlig værdiforringelse af ejendommen. Klager er endvidere usikker på, om klagers husforsikring vil dække en skade f.eks. i badeværelset, når det ikke er lovligt indrettet. Indklagede burde - henset til oplysninger i BBR-ejermeddelsen om ejendommens areal - nærmere have undersøgt, om tilbygningen var godkendt og lovligt indrettet, i stedet for blot at rette i BBR-ejermeddelsen. Henset til denne mangel ved ejendommen har klager betalt for meget for den, og klager ville aldrig have købt den, hvis klager havde vidst, at tilbygningen ikke var godkendt til beboelse, idet ejendommen dermed ikke ville havde noget badeværelse. Klager har forsøgt at få forholdene på ejendommen bragt i orden, så kommunen kunne godkende indretningen, men det har ikke kunnet lade sig gøre, idet der skulle søges dispensation samt laves en væsentlig indgriben i tagkonstruktionen, for at isoleringskravene kunne opfyldes. Indklagedes ansvarsforsikringsselskab har anført, at klager kunne have taget uoverensstemmelsen i beboelsesarealet med i sine overvejelser om køb af ejendommen. Dette er imidlertid urimeligt at forlange, idet indklagede i forbindelse med handlen oplyste klager om, at oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen om arealerne ikke var korrekte, men at det blot var en formel sag at få dem ændret. Indklagede oplyste videre, at rettelsen af BBR-ejermeddelelse ville finde sted i forbindelse med handlen. Klager gik ud fra, at indklagede som den professionelle havde kontrolleret arealerne, og at salgsopstillingens oplysninger om beboelsesareal derfor var korrekte. Klager har ikke forudsætninger for at tro andet, end det indklagede har oplyst.

4 4 Indklagedes ansvarsforsikringsselskab AIG Europe S.A. har bl.a. anført: Det bestrides, at indklagede er erstatningsansvarlig over for klager. Det fremgår af sagen, at klager har rettet henvendelse til kommunen, men at klager tilsyneladende ikke har søgt dispensation for de forhold, som kommunen har påpeget ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementerne. Sagen bør derfor sættes i bero, til der foreligger svar fra kommunen på en dispensationsansøgning. Sælger af ejendommen var enke efter den tidligere ejer, der havde foretaget den omhandlede ombygning. Sælger oplyste om ændringerne på ejendommen, og de blev påført med håndskrift i BBR-ejermeddelelsen. På grund af ændringerne indsatte indklagede klausulen i købsaftalen om, at BBR-ejermeddelelsen skulle rettes. Handlen var endvidere betinget af advokatgodkendelse fra såvel sælgers som klagers side. Klager kunne herefter ikke have været ubekendt med, at det bebyggede areal ikke stemte overens med BBR-ejermeddelelsens oplysninger, og at dette skyldtes en ombygning af ejendommen, som endnu ikke var anmeldt og rettet i BBRejermeddelelsen. Klager kunne således have taget dette forhold med i sin vurdering af, om klager ville købe ejendommen og i givet fald til hvilken pris. Ulovlighederne på ejendommen var ikke så åbenlyse, at indklagede burde have konstateret disse. Der var udarbejdet tilstandsrapport på ejendommen, men den byggesagkyndige havde ikke i forbindelse med gennemgangen fundet anledning til at kommentere omkring lovligheden af ombygningen. Endvidere er ombygningsarealet medinddraget i de energimærkninger, der er udarbejdet. Når en bygningssagkyndig, der er ekspert på den bygningsmæssige del af sagen, ikke har kunnet konstatere de anførte ulovligheder, vil indklagede ikke kunne lastes, at han heller ikke har konstateret disse. Nævnet udtaler: Det fremgår af BBR-ejermeddelelsen, at der på ejendommen er et bebygget areal på 71 m², en udnyttet tagetage på 22 m² og et samlet boligareal på 93 m². Indklagedes ansvarsforsikringsselskab har til sagen oplyst, at sælger oplyste indklagede om ændringerne på ejendommen, og at BBR-ejermeddelelsen blev rettet i hånden. Nævnet finder, at indklagede som følge af uoverensstemmelsen mellem BBRejermeddelelsen og de faktiske forhold på ejendommen nærmere hos kommunen burde have undersøgt, om tilbygningen var lovlig opført og benyttet, og videregivet korrekte oplysninger herom til klager.

5 5 Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede ikke har foretaget denne undersøgelse, og finder, at indklagede dermed har begået en erstatningspådragende fejl over for klager. Nævnet finder det ikke godtgjort, at det er muligt uden en større ombygning at få dispensation til indretningen af tilbygningen til beboelse. Spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen på klagers ejendom forkert henset til det manglende boligareal, skønnes imidlertid uegnet til nævnsbehandling, idet afgørelsen af dette spørgsmål vil kræve en bevisførelse, herunder sædvanligvis afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Nævnet kan derfor ikke tage stilling til, om klager har betalt for meget for ejendommen og dermed ikke afgøre, om klager har lidt et erstatningsberettiget tab. Derimod finder nævnet, at indklagede skal erstatte klager beløbet på kr ,00, som klager har afholdt til en byggesagskonsulent i forbindelse med en nærmere undersøgelse af tilbygningen. Efter sagens udfald skal indklagede betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr på kr. 250,00. Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klager betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra 2. februar 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Søren Dreyer & Hans Jørgen Lausten ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. september 2012.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Jacob Schultz Tennisvej 26 3100 Hornbæk Nævnet har modtaget klagen den 22. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder Nævnet har modtaget klagen den 29. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere