ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret"

Transkript

1 ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion: Konto 4 og 5 PRIORITERINGSFORSLAG Center for Sundhed & Pleje har i 2013 og 2014 udarbejdet kapacitetsanalyser, der viser følgende udfordringer på plejeområdet fremadrettet. På længere sigt vil der blive behov for omkring 50 flere plejerboliger (efter 2020) som følge af den demografiske udvikling. Indtil videre skønnes det dog tilstrækkeligt med et noget mindre antal plejeboliger. Kommunen har for mange ældreboliger i forhold til efterspørgslen og pga. af dette, betales der en høj tomgangsleje for disse, som er en udgift for kommunen Faxe Kommunes demografiske udvikling betyder, at der kommer væsentligt flere ældre i de kommende år. For at begrænse den deraf følgende stigende efterspørgsel i hjemmeplejen, skal der arbejdes aktivt med rehabilitering. Dette kan gøres gennem etablering af et center, hvor træning, aflastning, dagcenter og aktivitetshus samles. Gennem dette anlægsforslag foreslås at: De fleste af kommunens nuværende aflastningspladser, der er placeret på kommunes plejecentre nedlægges og omdannes til plejeboliger, hvor det er muligt. Kun boligerne på Lindevejscenteret i Faxe og demens og screeningspladserne i Kongsted bevares. Der etableres 7 nye boliger på Frederiksgadecenteret. En ægtefællebolig i nuværende kontorlokaler, 4 boliger i de nuværende træningslokaler og to boliger i nuværende uudnyttede plejeboliger der p.t. bruges som aflastningspladser. Der etableres 4 nye plejeboliger i de nuværende aflastningspladser på Hylleholtcenteret, Dalby Ældrecenter og Solhavecenteret. To boliger på

2 Dalby Ældrecenter, En ægtefællebolig på Solhavecentret og en ægtefællebolig på Hylleholtcentret. De ni ældreboliger på Grøndalscenteret nedlægges og omdannes til 18 nye aflastningspladser, Den nuværende træningsenhed i Frederiksgadecenteret flyttes til Grøndalscenteret og samles med næsten alle kommunens aflastningspladser Der etableres aktivitetshus sammen med det nuværende dagcenter på Grøndalscenteret. Samlet giver dette prioriteringsforslag altså mulighed for etablering af flere plejeboliger samt etablering af et samlet rehabiliteringscenter på Grøndalscentret. De ni boliger på Grøndalscentret er, som tidligere bekrevet, vanskelige at udleje, og pt. er der seks tomme boliger. Det skyldes primært en dyr husleje, der vurderes at være for høj i forhold til boligens størrelse. Huslejen er kr. pr. md. for 49 m2. På Grøndalscentret er der, udover de ni boliger, nogle kontorlokaler, store fællesarealer, et stort lokale, som pt. rummer dagcenter og en stor kælder, som bruges af Hjemmepleje Vest. Kontorlokaler foreslås indrettet til Aktivitetshus og dagcenter. Det nuværende dagcenter med tilhørende lokaler foreslås ligeledes indrettet til dagcenter og aktivitetshus. Kælderetagen foreslås indrettet til træningsenheden som overflyttes fra de nuværende lokaler på Frederiksgadecentret. Hvis forslaget vedtages, vil Grøndalscentret fremadrettet blive et værested, hvor dagcentreborgere, borgere til aktivitetshuset, genoptræningsborgere og aflastningsborgere mødes. Det vil blive kommunens primære hus, hvor fokus er på rehabilitering af borgere sammenholdt med, at det også vil være et hus, hvor borgere kan mødes til daglige aktiviteter, hvilket er lidt i tråd med konceptet i æblehaven. Frederiksgadecentret ØKONOMI Nuværende aflastningspladser (tidligere GA) De ni aflastningspladser på Frederiksgadecentret ligger på 2. sal. Arealet er nedslidt og trænger til renovering. Personalet er meget generet af skråvæggene.

3 Lokalerne foreslås istandsat og omdannet til personalelokaler og plejecenterlederens kontor. Prisoverslag: kr. i anlægsomkostninger og 0 kr. i driftsomkostninger (2014 priser) Nuværende Træningsafdeling og tilstødende kontorlokaler Hvis den nuværende træningsafdeling i Frederiksgadecenteret flyttes til Grøndalscenteret, kan der etableres 4 plejeboliger i lokalerne. Yderligere kan der i de tilstødende lokaler, hvor plejecenterlederen har sit nuværende kontor, etableres yderligere en plejebolig. Altså fem boliger i alt. Prisoverslag: kr. i anlægsomkostninger og kr. i driftsomkostninger (2014 priser) Plejeboliger - uudnyttede Der er to plejeboliger på Frederiksgadecentret, der i dag anvendes til hhv. en aflastningsplads og et personalerum. Disse to boliger kan udlejes som plejeboliger og dermed være med til at sikre, at plejeboliggarantien kan overholdes. Grunden til at boligerne ikke bruge som plejeboliger i dag skyldes, at der ikke kan åbnes vinduer til frisk luft men kun ud mod atriumgården. Prisoverslag: 0 kr. i anlægsudgifter og kr. i driftsomkostninger (2014 priser) Dalby Ældrecenter Centeret er oprindeligt bygget med to aflastningsstuer. Stuerne deler badeværelse. Ombygning: Der kan skabes to plejeboliger ved en mindre ombygning, herunder etablering af et ekstra badeværelse. Prisoverslag: kr. i anlægsudgifter og kr. i driftsomkostninger. Solhavecentret Centeret er oprindeligt bygget med to aflastningsstuer. Stuerne har eget badeværelse. Ombygning: Der kan etableres en ægtefællebolig ved en moderat ombygning, hvor et badeværelse omlægges til køkken. Prisoverslag: kr. i anlægsudgifter og kr. i driftsomkostninger. Hylleholtcentret Centeret er oprindeligt bygget med to aflastningsstuer. Stuerne har eget badeværelse. Ombygning: Der kan etableres en ægtefællebolig ved en moderat ombygning, hvor et badeværelse omlægges til køkken. Prisoverslag: kr. og kr. i driftsomkostninger. Lindevejscentret De to aflastningsstuer foreslås bibeholdt som aflastningspladser. De er meget små og har ikke køkken. Stuerne ligger på gangen tæt på spisestuen, og det vurderes, at stuerne ikke er egnede som permanente plejeboliger. Pladserne foreslås bevaret til aflastning for borgere uden rehabiliteringspotentiale.

4 Søndervang Faxe Kommune råder over to aflastningspladser på Søndervang. De to aflastningspladser er for små til brug som plejeboliger og kan ikke slås sammen, da de ikke ligger ved siden af hinanden. Det foreslås, at pladserne nedlægges som aflastningspladser. Etablering af rehabiliteringscenter på Grøndalscenteret Ejendommen Grøndalscentret, afdrag på restgæld Ejendommen har en restgæld på ca. 10. mio. kr., som i dag afdrages gennem udlejning af ældreboliger, herunder tomgangsleje. Ved etablering af et rehabiliteringscenter, nedlægges ældreboligerne og huslejen til de ni boliger skal betales af rehabiliteringscentret (Center for Sundhed & Pleje). Driftsudgifter kr. årligt i 2014 priser. Drift af Grøndalscentret. Ved etablering af et rehabiliteringscenter med 18 pladser er der behov for følgende normering: Personalekategori Antal Udgift årligt Leder SSA dag incl. weekend, aften og nat Primær sygeplejerske Løntillæg aften/nat I alt Der er beregnet en årlig driftsomkostning til personale på kr (2014 priser). Centret tildeles en lønsum svarende til ovenstående antal fuldtidsstillinger. Efterfølgende tilrettelægger centrets kommende leder døgnets aktiviteter og dermed fordeling af vagter og timer. Øvrige udgifter til drift af ejendommen. Driftsudgifter, ud over personaleudgifter, såsom el, vand og varme indgår ikke direkte i ovenstående regnskab. Det skyldes, at de er indregnet i de beløb, der er afsat til husleje, og som allerede indgår i budgettet.

5 Derudover er der kr. til øvrig drift i form af rengøring af servicearealer, øvrige personaleudgifter m.v. Etablering af Rehabiliteringscenter Hvis Grøndalscenteret omdannes til rehabiliteringscenter, er der behov for en række etableringsudgifter, som anslås til et samlet beløb af kr. Gennem regeringens ældrepulje er der afsat kr. i 2014 til etablering af rehabiliteringscenteret. Nedlæggelse af 19 aflastningspladser på plejecentrene. I dag tildeles 20 timer pr. aflastningsbolig pr. uge til alle plejecentre under forudsætning af 100 procent belægning. Dette udgør kr. incl. diverse reduktioner for 19 aflastningspladser. Derudover vil de 11 nye plejeboliger tilføre 11 nye huslejeindtægter til en anslået værdi af kr årligt i 2014 priser. Etablering af nye plejeboliger. Hvis de 19 nuværende aflastningspladser nedlægges, vil der kunne skabes 11 nye plejeboliger i Faxe Kommune. De 11 nye pladser anslås at koste kr. i anlæg og kr. i årlig drift 2014 priser). Yderligere vil der blive behov for ansættelse af en ekstra aftenvagt til kr. på Frederiksgadecenteret i 2014 priser Center for Sundhed og Pleje vurderer at der ved opførelse af 11 nye plejeboliger kan ske en besparelse i den udekørende hjemmepleje, idet der bliver 11 færre borgere der skal modtage timer til praktisk hjælp og personlig pleje. Ud fra regnskab 2013 er det beregnet at 11 gennemsnitsmodtagere af praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmeplejen i alderen år koster kr. årligt i 2014 priser og kr. i 2015 priser. Samlet forslag til budget 2015 Center for Sundhed & Pleje foreslår, at anlægsarbejdet til etablering af rehabiliteringscenter og nye plejeboliger etableres i 2015 med efterfølgende løbende drift fra

6 Økonomikalkulen ser herefter således ud i 2014 priser Anlægsudgifter Etablering af rehabiliteringscenter Etablering af 11 plejeboliger ( ombygning) Anlægsudgifter i alt **Der er afsat kr gennem ældrepulje til etablering af rehabiliteringscenter Der er afsat kr gennem ældrepulje til etablering af aktivitetshus Driftsudgifter Nye Plejeboliger Årlig drift (personale incl nattevagt frederiksgadecenter) Besparelse i hjemmeplejen til praktisk hjælp og personlig pleje Besparelse -Lukning af gamle aflastningspladser Indtægt -Husleje fra nye plejeboliger Driftsudgifter - nye plejeboliger Etablering af Rehabiliteringscenter Husleje(9 pladser i 2015 og yderligere 9 pladser i 2016) Personale til nyt rehabiliteringscenter Øvrige udgifter til rehabiliteringscenter Driftsudgifter - etablering af rehabiliteringscenter : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i kr. og 2015 priser) Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE Hvis ovenstående forslag ikke medtages i budget 2015 vil Faxe Kommune få mangel på plejeboliger og kan muligvis ikke opfylde plejegarantien på 2. mdr. Alternativt til ovenstående kan der ske en udbygning af Dalby Ældrecenter med 28 boliger til en anslået anlægsværdi på ca. 28 mio. kr. (drift ikke beregnet) Ligeledes vil tomgangslejen, altså tabte penge, på Grøndalscenteret kunne forventes at fortsætte, idet huslejen er for dyr.

7 Fordele ved et samlet rehabiliteringscenter Fagligt løft af kvaliteten i aflastningstilbud Mulighed for at udvikle et fagligt speciale omkring aflastning med stærk fokus på rehabilitering. Der er gode erfaringer fra Dalby Ældrecenter og Frederiksgadecentret, hvor der er personale, som udelukkende er tilknyttet aflastningspladserne. Dette har betydet, at man har kunnet se bedre resultater for borgerne. Det forventes, at en mere intensiv rehabiliteringsindsats først og fremmest vil gøre en stor positiv forskel for borgerne. Det forventes også, at indsatsen vil mindske behovet for hjemmehjælp og mindske behovet for plejeboliger og dermed spare kommunen for udgifter på sigt. Ved at samle forskellige faggrupper på samme matrikel kan der opnås et bedre samarbejde samt et højere fagligt funderet miljø. Træningsafdelingens personale vil hurtigere kunne rådgive og vejlede personalet i forhold til de enkelte borgere. Borgerens handleplan kan hurtigere udarbejdes og iværksættes med forventning om et bedre aflastningsforløb for borgeren. Der vil ligeledes kunne skabes et nemmere og tættere samarbejde mellem visitation og personale på aflastningscentret. Der vil ske en mere ensartet overlevering af information om borgerens helbredstilstand, når visitationen kun har én kontaktflade. Der vil ske en harmonisering af kommunens aflastningstilbud i forhold til de nuværende seks geografiske placeringer. Ideelle fysiske rammer Boligerne er velegnede som aflastningsstuer med plads til to borgere ad gangen. Boligerne består af to store rum, et badeværelse og et lille tekøkken. Der er god plads til etablering af loftlifte, og i det hele taget er der gode arbejdsforhold for personalet på alle ni stuer. De fysiske rammer på Grøndalscentret er ideelle for rehabilitering/restitution. Lokalerne er lyse og venlige med store fællesarealer. Fællesarealernes størrelse betyder, at der er gode aktivitetsmuligheder. Der er ligeledes et køkken, som kan bruges til træning. Rammerne giver mulighed for at flytte træningsafdelingen fra Frederiksgadecenteret til Grøndalscenteret. Der er tale om kælderlokalerne,

8 hvor der i dag er Hjemmepleje Vest. At have aflastningspladser og træningsfaciliteter i samme hus giver optimale forhold for rehabiliteringsindsatsen. Træningsafdelingen vil dagligt varetage træning af borgere, der kommer fra eget hjem, og disse borgere vil ligesom borgerne på aflastning opleve at komme til et sted, hvor der er fuldt fokus på rehabilitering og genoptræning. En del af træningsfunktionens opgaver er, at udarbejde handleplaner og øvelser til borgere på aflastning, så de hurtigere kan rehabiliteres og viderevisiteres eller udskrives til eget hjem. Mindre til- og afgang af borgere fra plejecentrene Når aflastningspladserne flyttes væk fra plejecentrene skabes der mere ro omkring de borgere, der bor i permanent plejebolig. Ofte giver det uro, når de faste beboere hyppigt skal forholde sig til en ny borger, der kommer på aflastning. Bedre flow og udnyttelse af aflastningspladserne/rehabiliteringspladserne Da stort set alle aflastningstilbud vil være på Grøndalscenteret, vil borgeren som udgangspunkt ikke længere behøve at forholde sig til, hvilket plejecenter der ønskes aflastning på. Der vil ved dette forslag kun være meget begrænset mulighed for at komme på aflastning i andre dele af kommunen, idet det kun vil være Kongsted (beregnet til demente) og Lindevejscentret, der forbliver som hidtil. Et aflastningsophold er tænkt som et kortere ophold. Hvis træningsenheden får ophold i samme hus som borgere på aflastning og med fokus på rehabilitering, betyder det hurtigere handleplaner og mere intensiv hjælp fra plejepersonalet. Dette kan være medvirkende til en bedre kontinuerlig træning af borgeren. Alt andet lige kan det give kortere liggetider og dermed bedre udnyttelse af den samlede aflastningskapacitet. I de første 10 måneder af 2013 har der samlet været en belægningsprocent på ca. 87 procent på Faxe Kommunes aflastningspladser. Belægningsprocenten varierer meget fra plejecenter til plejecenter (fra 69 til 98 procent). Ved samling af aflastnings-pladserne på én matrikel vil der på baggrund af hurtigere og mere kvalificeret behandling samt én kontaktflade mellem visitation og rehabiliteringscenter, kunne forventes en bedre udnyttelse af pladserne og dermed en forbedring af belægningsprocenten.

9 Bedre udnyttelse af kommunes økonomiske ressourcer Ud af de ni boliger på Grøndalscentret er der pt. fem ledige boliger. Det er svært at udleje ældreboligerne primært på grund af en meget høj husleje. Gennemsnitligt koster en ældrebolig inkl. el, varme og antenne pr. måned. I øjeblikket er der fem tomme boliger á kr. pr. måned, svarende til kr. pr. år. I 2013 har de ni boliger tilsammen været ledige i 35 måneder svarende til kr. Ved at omlægge Grøndalscenteret fra ældreboliger til rehabiliteringscenter vil kommunen overtage samtlige omkostninger til huset, men vi vil til gengæld få langt mere værdi for pengene, end tilfældet er i den nuværende situation. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i kr. og 2015 priser) Udgift Indtægt Nettovirkning nye plejeboliger samt drift af grøndalscenteret koster kr. årligt i driftsomkostninger fra Center for Sundhed og Pleje vurderer at der ved opførelse af 11 nye plejeboliger kan ske en besparelse i den udekørende hjemmepleje, idet der bliver 11 færre borgere der skal modtage timer til praktisk hjælp og personlig pleje. Ud fra regnskab 2013 er det beregnet at 11 gennemsnitsmodtagere af praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmeplejen i alderen år koster kr. årligt i 2014 priser og kr. i 2015 priser. Denne besparelse i den udekørende hjemmepleje er modregnet i ovenstående udgifter idet de finansieres inden for egen ramme i alle budgetår.

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget Råderumsforslag Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Reduceret

Læs mere

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune 1. august 2011 Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Analysens formål 4 1.2. Analysens fokus 5 1.3. Analysens gennemførelse 6 1.4. Læsevejledning 6 2. Sammenfatning

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016

Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016 19. juni 2015 Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 Indhold Forord... 5 Analyse på området

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19.45. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med omsorgshjem 237 2. Temamøde

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Bilag 4 Bemærkninger til ændringer

Bilag 4 Bemærkninger til ændringer Bilag 4 Bemærkninger til ændringer Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side Økonomiudvalget... 3 ØU001 Indkøbsforbedringer... 4 ØU002 Administrative besparelser... 5 Kultur, Fritid og idrætsudvalget...

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere