Åbningstid, aktiviteter, IT og udlån af lokaler i DOKK1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbningstid, aktiviteter, IT og udlån af lokaler i DOKK1"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 10. juni 2014 Åbningstid, aktiviteter, IT og udlån af lokaler i DOKK1 Indstillingen handler om udvidede åbningstider, aktiviteter, IT samt udlån af lokaler i DOKK1. 1. Resume Det indstilles, at åbningstiderne i DOKK1 udvides i forhold til de nuværende på Hovedbiblioteket. Dette vil give en større tilgængelig til bygningens faciliteter, tilbud og indhold. Længere åbningstid i DOKK1 er endvidere en væsentlig faktor, hvis målet om at skabe byens levende rum på Havnepladserne skal opfyldes. I alt foreslås der samlet en åbningstid for biblioteket på DOKK1 på ugentligt 89 timer, hvor af de 20 timer er ubemandet. I dag er åbningstiden på Hovedbiblioteket 44 timer om ugen. Der foreslås endvidere en udvidelse af læringsaktiviteterne i DOKK1 samt afsættes midler til drift og vedligehold af brugerrettet IT i DOKK1. Der foreslås følgende overordnede prioritering af udlån af lokaler og sale i Dokk1: 1. Borgerservice og Bibliotekers egne borgerrettede aktiviteter (herunder aktiviteter i partnerskab med andre). 2. Udlån til aktiviteter under Folkeoplysningsloven 3. Udlån til aktiviteter af borgere og institutioner i Aarhus, som ikke er dækket af Folkeoplysningsloven 4. Udlån til virksomheder i Aarhus Kommune (dog tillades egentlig erhvervsvirksomhed ikke og udlånet (lejen) sker på markedsvilkår) 5. Udlån til andre kommunale forvaltninger og institutioners interne aktiviteter 6. Udlån til brugere, som ikke er hjemmehørende i Aarhus Klik her for at angive tekst. side 1 af 11

2 Udvidelse af den foreslåede åbningstid vil koste 4,961 millioner kroner i 2015 og vil årligt koste 5,953 millioner kroner i 2016 og fremover. De foreslåede læringsaktiviteter for borgerne og partnerskaber vil årligt koste 1,62 millioner kroner. Den brugerrettede IT vil koste 1,688 millioner kroner i 2015 og årligt koste 2,25 millioner kroner fra 2016 og fremover. I alt koster forslagene således 8,268 millioner kroner i 2015 og 9,823 millioner kroner årligt i 2016 og fremover. Der kan anvises et ikke-disponeret beløb på 0,7 millioner kroner for DOKK1 i 2014, som foreslås anvendt som delvis finansiering for merudgiftsbehovet i Nettomerudgiftsniveauet for ovenstående bliver hermed samlet set 7,568 millioner kroner i 2015 og herefter årligt 9,823 millioner kroner fra og med Det indstilles at finansieringen af dette henvises til budgetforhandlingerne for Beslutningspunkter At 1) udvidelse af åbningstiden, løbende vedligehold og udskiftning af brugerrettet IT samt understøttelse af læringsaktiviteter for DOKK1 henvises til budgetforhandlingerne for Samlet set en udgift på 7,568 millioner kroner i 2015 og fra 2016 og frem årligt 9,823 millioner kroner. At 2) da brugernes anvendelse af DOKK1 ikke kendes, bemyndiges rådmanden for Kultur og Borgerservice til uden at ændre den samlede åbningstidsramme at foretage omfordeling af åbningstidens placering, som bedre imødekommer brugernes behov. At 3) Byrådet tiltræder de foreslåede principper for udlån og leje af lokaler og sale i DOKK1, samt prioriteringen af brugergrupper i forhold hertil. 3. Baggrund DOKK1 åbner ifølge planen foråret Bygningen vil komme til at rumme borgerrettede aktiviteter i form af det nuværende Hovedbibliotek og den nuværende Borgerservice på Rådhuset. Denne byrådsindstilling omfatter ikke justeringer i åbningstid for Borgerservice. DOKK1 skal være et åbent rum for borgerne: Her skal foregå aktiviteter planlagt af Borgerservice og Biblioteker, borgere, borgergrupper, foreninger og samarbejdspartnere. Klik her for at angive tekst. side 2 af 11

3 Blandt DOKK1s byrådsvedtagne kerneværdier er: Borgeren som udgangspunkt Livslang læring og fællesskab Mangfoldighed, samarbejde og netværk Kultur og oplevelser Brobygger mellem borger, teknologi og viden De nuværende åbningstider på Hovedbiblioteket begrænser udviklingen og brugen af borgerrettede aktiviteter samt adgangen for borgerne til at bruge faciliteter og tilbud i DOKK1. Byrådet har tidligere bevilget tre millioner kroner i 2014 og herefter årligt fire millioner kroner til DOKK1 (budgetforliget for af 21. september 2012). Dette beløb dækker behov for øget bemanding på grund af bygningens størrelse, samt til aktiviteter målrettet børn og familier samt delvis realisering af partnerskaber 1. Der er doneret 18 millioner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til ITudstyr i bygningens multi- og børnesal. Behovet for midler til IT-udstyr berører derfor ikke disse to sale, som i kraft af fondsbevillingen vil blive fuldt udstyret. Byrådet har desuden tidligere bevilget midler til den tekniske bygningsdrift og vedligehold af DOKK1. 4. Den forventede effekt 4.1. Åbningstider Forslaget vil imødekomme målsætningerne og kerneværdierne for DOKK1. Tilgængelighed og åbningstid er væsentlige faktorer for en række effekter: Udbytte af anlægsinvesteringen En øget åbningstid vil give en større muligheder for udnyttelse af anlægsinvesteringen på i alt to milliarder kroner. En øget åbningstid i DOKK1 vil afledt give større benyttelse og dermed udnyttelse af havnepladserne. Dette er også en grundlæggende 1 På baggrund af logikken i, og forudsætningerne for tildelingen af de tre millioner kroner i 2014 og fire millioner kroner i 2015 bliver disse først og fremmest brugt til bemanding som konsekvens af bygningens størrelse (henholdsvis servicevagt og biblioteksfaglig vagtdækning i de væsentligt større publikumsarealer). Dernæst til aktiviteter for børn og familier, hvilket er prioriteret af Byrådet, og indgik i præmisserne for projektkonkurrencen og i kerneværdierne for bygningen. Dernæst prioriteres partnerskaber, som også er en del af Byrådets prioriteter. Det er forudsat at Kultur og Borgerservice ikke alene kan generere alle de ønskede aktiviteter for borgerne. Der skal derfor indgås en lang række forskellige partnerskaber. I forhold til partnerskaber dækkes det fulde beløb dog ikke af den oprindelige bevilling. Klik her for at angive tekst. side 3 af 11

4 opfyldelse af partnerskabsaftalen med Realdania, som har bidraget med cirka 200 mio. kr. til havnepladserne med henblik på at skabe aktive nye byrumspladser. Partnerskaber Muligheden for at etablere en bred vifte af partnerskaber og dermed udvikle og tilbyde aktiviteter og services til borgerne. Antallet og karakteren af partnerskaber er afgørende for, at bygningens visioner kan realiseres. Frivillige Muligheden for at inddrage frivillige og dermed udvikle og tilbyde aktiviteter og services til borgerne. Inddragelse af frivillige er afgørende for, at bygningens visioner kan realiseres. Cafeen i DOKK1 Tilgængelighed og åbningstid er væsentlige faktorer for at opnå en fordelagtig driftsaftale for cafeen. Især vil muligheden for at have åbent om aftenen og i weekenden have stor betydning. Et cafetilbud, som er attraktivt for borgerne, vil have stor betydning for oplevelsen og brugen af hele bygningen samt af Havnepladserne. Brugerundersøgelser i Aarhus viser, at café i forbindelse med et bibliotek står højt på brugernes ønskeseddel. Hvis der ikke bevilges midler til at udvide åbningstiden, vil den nuværende åbningstid på Hovedbiblioteket fortsætte i DOKK1. Dette vil betyde, at mødelokaler, sale og café ikke vil kunne benyttes uden for den nuværende åbningstid. Brug uden for bibliotekets åbningstid forudsætter, at brugerne skal dække udgiften til evakueringsvagter. Evakueringsvagter er et myndighedskrav for at kunne anvende bygningen Læringsktiviteter DOKK1 skal blandt andet understøtte og bidrage til borgernes livslange læring og dannelse. DOKK1 bidrager dermed til borgernes mulighed for aktiv og ligeværdig deltagelse i det moderne og digitale samfund. Der skabes merværdi for borgerne. Arbejdet understøtter også den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes kanalstrategi. Læringsaktiviteterne bidrager til udvikling af medborgerskab og styrker den enkelte borgers mulighed for at deltage aktivt og ligeværdigt som samfundsborger. Læringsaktiviteterne bidrager til udvikling af den enkeltes sociale, kulturelle, personlige og faglige kompetencer Brugerrettet IT Klik her for at angive tekst. side 4 af 11

5 Den brugerrettede IT i DOKK1 skal understøtte borgernes anvendelse af og navigering i DOKK1. Dette inkluderer infostandere, wayfindingsskærme og skærme til information om tilbud, aktiviteter og faciliteter i bygningen. IT der understøtter konkrete aktiviteter i bygningen, herunder læringsaktiviteter, formidlingsaktiviteter og borgernes mødeaktiviteter. IT der understøtter muligheden for dels at informere om aktiviteter, services og indhold i DOKK1, dels forskellige lokale og nationale borgerrettede kampagner, dels information om relevante aktiviteter i kommunen og byevents. 5. De planlagte ydelser 5.1. Åbningstider Hovedbiblioteket har i dag åbent 44 timer om ugen. Forslag om ændring af Borgerservices åbningstider indgår ikke i denne indstilling. Nedenstående tabel viser Hovedbibliotekets nuværende åbningstider og de foreslåede åbningstider for DOKK1. Tabel 1. Nuværende og forslåede fremtidige åbningstider Nuværende Indstilling Mandag-fredag, ubemandet bibliotek adgang til biblioteksrummet Mandag-fredag Mandag-fredag, ubemandet bibliotek adgang til biblioteksrummet Lørdage Søndage Der vil efter forslaget være bemandet åbningstid 69 timer om ugen i DOKK1. Hertil kommer 20 timer ugentlige ubemandede åbningstimer (Åbent Bibliotek). Da de ti timer af de 20 timer i forslaget er placeret om aftenen, foreslås det, at dette ikke omfatter børne- og familiearealet på bygningens niveau 2. Bemandet åbningstid er almindelig biblioteksåbningstid, som man kender det fra Hovedbiblioteket i dag med biblioteksfaglige medarbejdere på vagt i velkomstområdet og i biblioteksrummet. Klik her for at angive tekst. side 5 af 11

6 DOKK1 s publikumsareal bliver på cirka m 2 (ankomstareal, bibliotek, borgerservice, sale, undervisningslokaler, mødelokaler, café og labs). Dette svarer til en tredobling af hovedbibliotekets nuværende publikumsareal og til Aros samlede publikumsområder uden tagterrasse, lounge og Your Rainbow Panorama. Da brugernes anvendelse af DOKK1 ikke kendes, foreslås det, at rådmanden for Kultur og Borgerservice bemyndiges til uden at ændre den samlede åbningstidsramme at foretage omfordeling af åbningstidernes placering, som imødekommer brugernes behov Læringsaktiviteter Der foreslås en forøgelse af de borgerrettede læringsaktiviteter. Læring sker i rummet i et samspil mellem mennesker. Læringsopgaven understøtter borgernes overgang til det digitale samfund og foregår i samarbejde med partnere. For eksempel understøttes borgernes overgang til digital kommunikation med den offentlige sektor. Dette omfatter f.eks. brug af NemID og digital post, skat, forskellige typer af pc-kurser, internet, introduktion til mobiltelefon og kurser i offentlige selvbetjeningsløsninger. Disse aktiviteter omfatter også facilitering af læringsaktiviteter, der ikke har et specifikt IT-fokus. Det er f.eks. læringscaféer, borger-til-borger aktiviteter (som f.eks. sprogcafé, foreninger, der tilbyder vejledning og rådgivning inden for specifikke emner som økonomi og jura) Brugerrettet IT Den brugerrettede it-bestykning af DOKK1 er etableringsmæssigt medtaget i anlægsbudgettet. Der er imidlertid ikke afsat midler til den løbende drift, vedligehold, samt løbende udskiftning heraf. DOKK1 har en målsætning om at være byens centrale lærings, dannelses- og oplevelsessted. Denne målsætning understøttes af bygningens offentlige mødelokaler, undervisningsrum og labs. Målsætningen understøttes i høj grad af IT-udstyret i disse lokaler samt af muligheden for at lave borgerrettede IT-baserede aktiviteter f.eks. IT-undervisning. Desuden er det målet, at der sker en digital formidling af DOKK1 s biblioteksmaterialer. Bygningen DOKK1 er væsentligt større end det nuværende Hovedbibliotek. Dette forudsætter en udvidet ITbestykning til undervisning og formidling samt til wayfinding i bygningen og information Udlån og leje af mødelokaler og sale Klik her for at angive tekst. side 6 af 11

7 Biblioteksloven, folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten fastlægger rammer for udlån og leje af lokaler i DOKK1. Den administrative praksis er bestemt i reglerne for udlån og leje af mødelokaler og sale. Der er stor interesse for at låne lokalerne i DOKK1. Dette skyldes de veludstyrede lokaler og deres ideelle placering i byen. Der er behov for at prioritere brugergrupper, og regulere adgang til lokalerne. Nedenstående forslag tager udgangspunkt i kerneværdier og visioner om brugen af DOKK1. Overordnet foreslås derfor følgende prioritering for brugen af mødelokaler og sale i DOKK1. Prioritet 1: Aktiviteter der drives af DOKK1, bl.a. i samarbejde med partnerskaber i DOKK1. Prioritet 2: Aktiviteter med folkeoplysende formål. Brugergrupper inden for denne kategori prioriteres i følgende rækkefølge for henholdsvis børnesalen og de to børnelabs samt øvrige lokaler: I børnesalen og de to børnelabs prioriteres: 1. Aktiviteter til børn og unge under Folkeoplysende voksenundervisning. 3. Øvrige aktiviteter for voksne. I øvrige lokaler prioriteres: 1. Folkeoplysende voksenundervisning. 2. Øvrige aktiviteter for voksne. 3. Aktiviteter til børn og unge under 25. Prioritet 3: Udlån af lokaler kan ske til borgere, institutioner med adresse i Aarhus Kommune. Prioritet 4: Virksomheder med adresse i Aarhus Kommune først og fremmest i forhold til salene. Leje sker på markedsvilkår og kan ikke benyttes til egentlig erhvervsvirksomhed. Prioritet 5: Andre kommunale forvaltninger og institutioners interne aktiviteter. Prioritet 6: Brugere som ikke er hjemmehørende i Aarhus Kommune. Lokalerne kan ikke udlånes eller lejes til private selskaber. Praksis koordineres med Sport og Fritid, som administrerer kommunens øvrige lokaleudlån efter folkeoplysningsloven. Ligeledes vil der ske koordinering med det kommende serviceeftersyn af lokalebookingspraksis som er angivet i Sport- og fritidspolitikken Klik her for at angive tekst. side 7 af 11

8 Af hensyn til en optimal anvendelse efter kapacitet foreslås, at der sættes et minimum antal deltagere ved lån af multisalen og børnesalen. Multisalen udlånes kun til arrangementer med minimum forventet 100 deltagere og børnesalen udlånes kun til arrangementer med minimum forventet 40 deltagere. 6. Organisering af indsatsen De bemandede åbningstider træder i kraft samtidig med, at DOKK1 åbner dørene for borgerne. Da åbningstidspunktet for DOKK1 endnu ikke er fastlagt, er der indgået en dialog med folkeoplysningsforbundene om, at åbning for adgang til sale og mødelokaler først sker efter sommeren Dette er også af hensyn til folkeoplysningens behov for at planlægge i god tid. 7. Konsekvenser for ressourcer De samlede merudgifter i forbindelse med de foreslåede tiltag fremgår af tabel 2. Tabel 2. Samlet budget Årligt fra 2016 og frem P/L kr. Åbningstider Læringsaktiviteter og partnerskaber Brugerrettet IT I alt Åbningstider Merudgifterne til de foreslåede åbningstider for Hovedbiblioteket i DOKK1 er specificeret i tabel 3. Det forudsættes i tabellen, at DOKK1 åbnes for borgerne i april 2015 hvorfor der er et reduceret merudgiftsbehov i 2015 i forhold til de efterfølgende år. Tabel 3. Budget for foreslåede åbningstider Åbningstider 2015 Årligt fra 2016 og frem P/L kr. 2 Det forudsættes, at DOKK1 åbnes for borgerne i april Dette betyder, at der vil være reducerede merudgifter til åbningstid og brugerrettet IT i Derimod vil der være fuld årseffekt for læringsaktiviteter og partnerskaber, da personalet skal ansættes og aktiviteterne planlægges og opstartes. Klik her for at angive tekst. side 8 af 11

9 Mandag-fredag kl. 8 10, ubemandet åbningstid (adgang til alle publikumsarealer i biblioteket) Mandag-fredag kl , bemandet åbningstid (området for familier og børn kun til kl. 19) Mandag-fredag kl , ubemandet åbningstid (adgang til alle publikumsarealer i biblioteket) Lørdag kl , bemandet Søndag kl , bemandet I alt Der gives mulighed for ubemandet åbningstid, hverdage kl (adgang til alle publikumsarealer i biblioteket). Dette kræver ikke en budgetudvidelse, da der på hverdage fra kl i forvejen er bibliotekspersonale i biblioteksrummet, hvor de har forskellige praktiske opgaver. Dermed er kravet til evakueringsvagter opfyldt, ligesom borgerne vil opleve det som et trygt sted at være Læringsaktiviteter Budgettet omfatter borgerrettede læringsaktiviteter samt en manko på finansiering af partnerskaber, i forhold til tidligere fremsendt byrådsindstilling af 29. august 2012 Aktiviteter og partnerskaber i Multimediehuset. Se afsnit 3 Baggrund og tilhørende fodnote nr. 1. Beløbene er specificeret i nedenstående tabel 4. Tabel 4, Læringsaktiviteter Årligt fra 2015 og frem - P/L kr. - Læringsaktiviteter Manglende finansiering af 500 partnerskaber I alt Borgerrettet IT Anskaffelse af IT-udstyr til DOKK1 s publikumsarealer, herunder lokaler til undervisning og udlån sker dels ved at genbruge eksisterende udstyr på Hovedbiblioteket og vil dels være finansieret gennem anlægsprojektet. Klik her for at angive tekst. side 9 af 11

10 Den løbende drift og udskiftning er der imidlertid ikke afsat midler til. Der er forudsat en gennemsnitlig afskrivningsperiode på fire år, svarende til praksis i Aarhus Kommune. Beløbet er opgjort i tabel 5. Tabel 5, Borgerrettet IT drift, vedligehold og afskrivning 2015 Årligt fra 2016 og frem IT drift, vedligehold og afskrivning - P/L kr I alt Finansiering I Byrådsindstillingen fra 2012 er der et beslutningspunkt om at en eventuel forpagtningsafgift for caféen i DOKK1 skal indgå i finansieringen af merudgifterne til brug af og aktiviteter i DOKK1. Der er endnu ikke gennemført udbud af café- og kantinedriften i DOKK1. Det er derfor for nuværende ikke muligt at give et skøn eller et overslag på en eventuel forpagtningsafgift og om der vil være en reel indtægt for denne del. Der forventes først en afklaring heraf ved årsskiftet Tabel 6 viser finansieringen af forslagene i denne indstilling. Tabel 6, Finansiering 2015 P/L kr. Årligt fra 2016 og frem Samlet behov Ikke disponerede midler fra I alt ikke-financieret Det foreslås, at finansieringen af ovenstående forslag henvises til budgetforhandlingerne for Rabih Azad-Ahmad / Klik her for at angive tekst. side 10 af 11

11 Rolf Hapel Tidligere beslutninger 1. Ved budgetforliget for af 21. september 2012 bevilgede Byrådet 3 millioner kroner i 2014 og 4 mio. kr. i 2015 og frem til driften af biblioteksdelen i Multimediehuset. 2. Forligspartierne vedtog i forbindelse med budget 2012 for Aarhus Kommune, at åbningstiden på Hovedbiblioteket skulle reduceres fra januar 2012 og frem svarende til årligt kr. (P/L-2011). 3. Forligspartierne vedtog i forbindelse med budget 2011 for Aarhus Kommune at: ( ) de direkte afledte udgifter til drift og vedligehold af henholdsvis Multimediehuset og Havnepladserne håndteres i forbindelse med den tekniske budgetlægning for I forhold til de aktivitetsafhængige udgifter er forligspartierne enige om at drøfte disse i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2012 i overensstemmelse med beskrivelse i indstillingen Multimediehuset og Havnepladserne drift, vedligehold og aktiviteter. Borgerservice og Biblioteker E-post: Lix: 39 Sagsbehandler: Mikkel Randlev Møller Tlf.: E-post: Klik her for at angive tekst. side 11 af 11

Indstilling. Aktiviteter og partnerskaber i Multimediehuset. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13.

Indstilling. Aktiviteter og partnerskaber i Multimediehuset. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aktiviteter og partnerskaber i Multimediehuset. 1. Resume Med udgangspunkt i budgetforliget for 2012 er der udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Administrative retningslinjer for FO-klubber

Administrative retningslinjer for FO-klubber Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Administrative retningslinjer for FO-klubber Administrative retningslinjer for FO-klubbernes

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Politik for Borgerservice og Biblioteker Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. februar 2015 Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle er overskriften for den nye politik. Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25.

Indstilling. Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. marts 2014 Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole Det er nødvendigt med yderligere kommunal finansiering

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus

Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. oktober 2015 Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus I indstillingen fastlægges profilen for det kommende forenings-

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Notat. Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker

Notat. Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker Notat Emne: Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker Til: Kulturudvalgsmødet d. 11. marts 2014 Kopi til: Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker Side 1 af 6 Kultur og Borgerservice

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. oktober 2015 Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstillingen omhandler igangsætning af tekniskøkonomisk analyse

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBA, MTM, MKB Dato 7. maj 2015 Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole 1. Resume Aarhus Byråd har med vedtagelsen af Aarhus Kommunes erhvervsplan

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. januar 2008 Århus IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående

Læs mere

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Ny organisering af Godsbanen 1. Resume Byrådet besluttede på mødet d. 13 april, at Den Selvejende Institution

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning.

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 20. januar 2017 Overdragelse af inddrivelse af kommunal og fortsættelse af styrket opkrævning. 1. Resume Med baggrund i en

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus

Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus Med nærværende lejeaftale

Læs mere

Det drøftes i Hoved Med Udvalgene, hvordan spørgsmål/svar

Det drøftes i Hoved Med Udvalgene, hvordan spørgsmål/svar Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2017 God adfærd for ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune 1. Resume Der er generelt en øget opmærksomhed på offentligt

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. marts 2016 Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 1. Resume Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Erhvervspuljebevilling til Business Region Aarhus

Erhvervspuljebevilling til Business Region Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. oktober 2016 Erhvervspuljebevilling til Business Region Aarhus 1. Resume Business 12 østjyske kommuner samarbejder om at

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 4. Pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne (2015-0066756) Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte pris på årskort i grøn tid i svømmehallerne og sende forslaget i høring.

Læs mere

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 7. maj 2007 Fremtidig organisatorisk og driftsmæssig forankring af klubben Fristedet som kommunalt tilbud i samdrift

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere.

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato Den 5. oktober 2015 Skolesvømmehallers ajourføring og kapacitetsreduktion Indstillingen handler om dels at tilpasse svømmehalskapaciteten

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Etablering af lærings- og udviklingsmiljø

Etablering af lærings- og udviklingsmiljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge samt Kultur og Borgerservice Dato 1. juli 2014 Etablering af lærings- og udviklingsmiljø Forslag til udmøntning af beslutning om styrket samarbejde

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 3. marts 2016 organisering af Godsbanen 1. Resume Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) og Kulturforvaltningens

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Erfaringer med Åbne Biblioteker. 1. Baggrund. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 8. juni 2012. Borgerservice og Biblioteker. Fællessekretariatet

Erfaringer med Åbne Biblioteker. 1. Baggrund. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 8. juni 2012. Borgerservice og Biblioteker. Fællessekretariatet Kulturudvalget Dato 8. juni 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Erfaringer med Åbne Biblioteker 1. Baggrund I 2009-2010 etablerede Aarhus Kommune såkaldt Åbne Biblioteker på to lokalbiblioteker,

Læs mere

Orientering om økonomien i MKB

Orientering om økonomien i MKB Orientering om økonomien i MKB Dagsorden: MKB sdecentraliseringsordning MKB s samlede regnskab 2006-2013 MKB ssamlede ramme 2015-2018 MKB s ramme 2015 opsplittet på forvaltningsniveauer 7 hovedområder

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Forlængelse af areallejekontrakt mellem Dansk Firmaidrætsforbund og Aarhus Kommune

Forlængelse af areallejekontrakt mellem Dansk Firmaidrætsforbund og Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Forlængelse af areallejekontrakt mellem Dansk Firmaidrætsforbund og Aarhus Kommune Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune.

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2014 Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus. 1. Resume

Læs mere

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013.

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013. Emne Til Kopi til Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Resume I sommeren 2012 fremsatte Venstre et forslag om ét biblioteksvæsen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere