xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Byggesag xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx honorar xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. januar 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 10. december 2009 fremsender xxxxx xxxx xxxxxxx og xxxxxx xxxxx en klage over arkitekt MAA xxxxx xxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening. Med brevet følger sagsredegørelse af 22. november 2009 incl. bilag: 1. Budget september 2007, der er grundlaget for låneoptagelse. 2. Udbetalingsplan for byggeudgifter 3. xxxxx xxxxx lønramme 4. Korrespondancen omkring xxxxx xxxxx udtræden af byggeriet 5. Fotos af byggeriets status ved xxxxx xxxxx udtræden 6. xxxxx xxxxx samlede tegningsarbejde I skriftvekslingen er endvidere fremsendt: - Svarskrift af 21. marts 2010 (uden bilag) - Replik af 14. maj 2010 (uden bilag) - Duplik af 20. august 2010 (uden bilag) - Brev af 26. september 2010 fra klager incl. bilag: - Udtalelse af 24. september 2010 fra entreprenør xxxxxx xxxxx /xxx xxxxxxxx Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 24. november deltog:

2 Klager - xxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx - xxxx xxxxxxx Indklagede - Arkitekt MAA xxxxx xxxxx Rets- og Responsumudvalget - 8 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Sagen er herefter optaget til behandling, og som det er kutyme sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. Ved fremmødets start oplyser Rets- og Responsumudvalgets leder, at der 23. november 2010 er modtaget et opsummerende klageskrift af samme dato, udarbejdet af klagers advokat xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx & xxxxxxxxx xxxxxxxx. Parterne oplyses om, at grundet den sene fremsendelse, indgår det opsummerende klageskrift ikke i udvalgets forberedende arbejde. Ved fremmødet bekræfter indklagede modtagelse af pågældende sagsakt, men idet der ikke har været mulighed for en forberedende gennemgang, meddeles forbehold mod at materialet indgår i udvalgets behandling af sagen. Ved af 6. december 2010 fra indklagede meddeles Rets- og Responsumudvalget, at det ikke kan accepteres, at det opsummerende klageskrift af 23. november 2010 indgår i sagsbehandlingen, Ved Rets- og Responsumudvalgets af 17. december 2010 meddeles sagens parter, at det opsummerende klageskrift ikke medtages i sagsbehandlingen. Påstande Klager Bortfald af, alternativt reduktion af betalt honorar for teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med renovering af klagers ejendom, i alt kr ,00 excl. moms (kr ,00 incl. moms) samt kreditering af endnu ikke betalt faktura, stor kr ,00 excl. moms (kr ,00 incl. moms). Indklagede Fastholder faktureret og betalt honorar for præsteret teknisk rådgivning og bistand kr ,00 excl. moms (kr ,00 incl. moms) samt betaling af udestående faktura stor kr ,00 excl. moms (kr ,00 incl. moms). Side 2 af 9

3 Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Sagen omhandler renovering af klagers xxxxxxxxxxxxxxxx, beliggende xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx. Ejendommen anvendes af klager til bolig og erhverv. Klager kontakter juni 2006 indklagede, med ønske om forslag til ombygning af ejendommens 2. sal, herunder køkken og bad, fra en arkitekt med erfaring i renovering af xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Klager har 10 år tidligere modtaget forslag fra anden arkitekt. Ifølge klager er indklagede meddelt en økonomisk ramme for ombygningen på ca. 1 mio. kr. og med en endelig låneramme på 1.2 mio. kr. alt inklusive. Indklagede udarbejder idéskitser visende fritstående køkken, åbent til kip og med nye ovenlys, samt badeværelse med ny cirkulær bruseniche. Klager vender tilbage til indklagede marts 2007, med henblik på igangsætning af opgaven omfattende ombygning af 2. sal, renovering af køkken, udvidelse af eksisterende badeværelse, diverse nedbrydning i loftrum, etablering af hems, renovering af tag samt to nye kviste, hvoraf den ene skal være med fransk altan. Med baggrund i erfaring fra tidligere tilsvarende opgaver, anslås af indklagede et honorar på kr ,00 excl. moms (kr ,00 incl. moms), svarende til 200 timer á kr. 600,00 excl. moms (kr. 750,00 incl. moms). På fremmødet bekræftes af indklagede, at byggeledelse og fagtilsyn indgår i aftale med klager vedrørende teknisk rådgivning og bistand. Ifølge klager udarbejdes ikke en skriftlig aftale. På a conto fakturering fra indklagede vedrørende betaling for præsteret teknisk rådgivning og bistand, er kr ,00 excl. moms anført som værende aftalt honorar. Det er fra indklagedes side fremført, at det på møder med klager mundtligt er beskrevet, hvorledes opgaven tænkes gennemført, herunder styring af budget, tegningsomfang, tilbudsindhentning og kontrahering med håndværkere fra rådgivers netværk. Det er fra indklagedes side endvidere fremført, at konditionerne for samarbejdet primo marts 2007 er fremsendt klager pr. , hvilket bestrides af klager. Da indklagede efterfølgende henviser til pågældende , anmoder klager gentagne gange indklagede om genfremsendelse, senest i april Der genfremsendes en fra oktober 2007, men ikke den pågældende fra marts Ifølge indklagede udføres projektering i perioden primo marts til ultimo juli Klager oplyser på fremmødet, ikke at have set andre tegninger end de i sagen fremlagte skitser (klageskriftets bilag 6). Side 3 af 9

4 Hertil svares af indklagede, at opgaven er projekteret digitalt og at tegningsmaterialet vedrørende ombygningen er lagt til håndværkerne i huset og at andre tegninger er fremsendt leverandører. På fremmødet bekræftes af indklagede, at klager ikke har modtaget kopi af det udarbejdede tegningsmateriale. På fremmødet oplyses af indklagede, at der ikke er udarbejdet egentlige beskrivelser eller tilbudslister til brug for prisindhentning. Ifølge klager ønskes indhentet mindst to tilbud på tømrer-/snedkerarbejdet. Indklagede anbefaler imidlertid indhentning af kun ét tilbud, begrundet i, at udarbejdelse af et projektmateriale omfattende tegninger og beskrivelse vil blive bekosteligt i rådgiverhonorar. På baggrund af anbefalingen accepterer klager, at der alene indhentes et tilbud. Indklagede anbefaler sin svoger til at udføre tømrer-/snedkerarbejdset, uden dog at orientere klager om familierelation. Arbejdet udføres efter medgået tid. Ifølge klager er med indklagede aftalt indhentning af tilbud på VVS-arbejdet fra firma xxxx xxxxx xxx, idet klager i oktober 2004 fra dette firma har modtaget tilbud vedrørende udskiftning af skifertag samt levering og montering af nye Velux ovenlysvinduer. Klager rykker flere gange indklagede for indhentning af tilbud på VVS-arbejdet, men prisindhentning sker først i februar 2008 ad flere omgange. Tidsmæssigt er ombygningen af indklagede anslået til at vare 3-4 måneder. Det aftales, at klager kan bo i husets to nederste etager under renoveringen af 2.sal og tag. Klagers klinik i ejendommen lokaliseres i byggeperioden i lejede lokaler andetsteds. På fremmødet bekræftes af indklagede, at der ikke er udarbejdet en egentlig udførelsestidsplan for ombygningen, idet dette ikke fandtes nødvendigt. Leverandører fik oplyst ønskede leveringstidspunkter. Ombygningen påbegyndes i august Kort efter konstateres svamp i tagkonstruktionen. Ifølge klager er samtlige udgifter til udbedring af svampeskaden dækket af forsikringsselskab, som også varetog styring og koordinering af entreprenørarbejdet i forbindelse hermed. Ifølge indklagede, ville klager selv forestå indkøb af fliser, sanitet mv. samt nedrivning af gammelt køkken. På fremmødet oplyses af klager, at dette ikke var en del af oprindelig aftale. Ifølge klager er fra opgavestart understreget vigtigheden af lydisolering af tag, ovenlysvinduer og etageadskillelse, dels for sikring mod trafikstøj, dels af hensyn til adskillelse mellem bolig og erhverv. Efter klagers opfattelse vidner de af indklagede valgte løsninger - ét lag gips indvendigt på tagflade, vinduer Side 4 af 9

5 med uens grad af lyddæmpning samt genbrug af lerindskud i etageadskillelse - om manglende byggeteknisk viden. Klager har oplyst, at der efterfølgende er monteret et ekstra lag gips på tagfladen, hvilket har været dyrere end hvis det var gjort fra start. Ifølge klager er de af indklagede valgte VVS-løsninger til blandt andet afløb fra toilet og håndvask i ombygget badeværelse vanskelige af udføre. Det viste sig efterfølgende at kunne løses væsentligt enklere og bedre. Indklagede oplyste på fremmødet, at i sager af pågældende art findes det ikke nødvendigt at søge bistand hos VVS-ingeniør, idet en løsning normalt fremkommer i samarbejde med håndværkerne. Ifølge klager har indklagede bestilt et foldevindue til montering ud for køkkenbord. Greb på foldevindue er placeret så højt over gulvniveau, at det er umuligt at betjene uden at kravle op på køkkenbordet. Det fremgår ikke entydigt om der er tale om en projekterings-, bestillings- eller leveringsfejl, men indklagede har til klager oplyst at være uden ansvar herfor. Klager har efterfølgende udskiftet et enkelt vinduesfag, hvilket har medført en fordyrelse af projektet. Ifølge klager har indklagede beregnet taghældningen forkert, hvilket medfører øget højde på nye kviste samt niveauspring i indvendig højde i kviste, set i forhold til højde i bagvedliggende rum. Indklagede oplyste på fremmødet, at de to nye kviste er udført med en anden geometri end eksisterende, og at dette ikke kræver forudgående myndighedsgodkendelse, da ændringen er i overensstemmelse med gældende lokalplan. Ifølge klager har der været forhold omkring bestilling og udførelse af altan, hvor indklagede ikke i tilstrækkelig grad synes at have varetaget bygherrens interesser. Ifølge klager har indklagedes ledelse af byggesagen, koordinering af arbejdets udførelse og leverancer samt tilsyn generelt været mangelfuldt, hvilket har betydet både forsinkelse og fordyrelse af projektet. Ifølge indklagede vanskeliggøres hele forløbet af klagers grundlæggende mistillid til samarbejdspartnere, af klagers indblanding generelt samt mange ekstra arbejder. På fremmødet oplystes af indklagede at håndværkerne ofte omtalte mængden af ekstraarbejde, men at det viste sig at være i form af møder med klager, hvilket forsinkede arbejdet. På fremmødet oplystes af klager, at håndværkerne ofte beklagede sig over manglende tegninger og løsninger, hvilket forsinkede arbejdet. Indklagede udarbejder et revideret budget dateret 11. september 2007, lydende på i alt kr ,00 excl. moms (kr ,25 inkl. moms), hvilket danner grundlag for klagers låneoptagning. I budgettet er afsat kr ,00 excl. moms (kr ,00 incl. moms) til arkitektrådgivning. Indklagede anfører i duplik af 20. august 2010, at byggeomkostningerne i budget af 25. oktober 2007 er opgjort til kr ,00 excl. moms (kr ,25 incl. moms), heraf rådgiveromkostninger på kr. 150.ooo,00 Side 5 af 9

6 excl. moms (kr ,00 incl. moms) svarende til 250 timer. Ifølge indklagede, burde det derfor være åbenlyst for klager, at budgettet - grundet klagers ambitionsniveau vedrørende kvalitet og omfang - ikke kunne holdes inden for rammen på 1.2 mio. kr. På fremmødet oplyste indklagede, at budgettet er revideret 4-5 gange i forløbet og det bekræftes, at budget af 25. oktober 2007 er seneste udgave (ej fremlagt i sagen). Klager er opmærksom på, at indklagede er tæt på at have faktureret det aftalte honorar, om end ombygningen er langt fra færdig. På foranledning af klager anslår indklagede i af 4. oktober 2007, at der må påregnes et forbrug på yderligere 70 timer i perioden fra oktober til og med december 2007 (del af klageskriftets bilag 3). Timesatsen bekræftes fortsat at være kr. 600,00 excl. moms (kr. 750,00 incl. moms). På fremmødet oplystes af indklagede et tidsforbrug på i alt 261 timer. Derudover har to medarbejdere brugt 75 timer til digitalisering af tegninger. Ifølge indklagede er a conto begæring for honorar fremsendt månedsvis, svarende til timeforbrug på faktureringstidspunkt. Det fremgår af fremlagt regning (klageskriftets bilag 3), at indklagede alene fakturerer "a conto" uden specifikation af arbejdets art og omfang. Ifølge klager er indklagede flere gange siden december uden resultat - anmodet om, at fremsendte fakturaer måtte blive specificeret. På møde den 1. april 2008 meddeler klager indklagede, at betaling af faktura af 30. marts 2008 i alt kr ,00 excl. moms (kr ,00 incl. moms) vil ske i forbindelse med slutafregning, og når eventuelle fejl og mangler er udbedret. Ifølge indklagede er dette misligholdelse af indgået aftale. Ved af 4. april 2008 anmoder indklagede klager om samme dag, skriftligt at bekræfte enighed om aftalt honorering af det videre arbejde i forbindelse med altan, badeværelse mm. Indklagede understreger, at manglende overholdelse af frist vil medføre øjeblikkelig afbrydelse af samarbejdet. Med klagers svar i af 6. april 2008, ser indklagede sig berettiget til at udtræde af projektet. På fremmødet beskrev indklagede samarbejdet med klager som værende uudholdeligt. Foranlediget af klagers tilbagehold af betaling, annullerer indklagede en aftalt bestilling på døre og dette uden at orientere klager herom. Ifølge klager er ombygningen langtfra afsluttet på tidspunktet for indklagedes udtræden af projektet, da der blandt andet mangler etablering/ montering/aptering af badeværelse og køkken, trappe til hems mv ooo Side 6 af 9

7 Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: - at indklagede er medlem af Danske Ark og Akademisk Arkitektforening - at indklagede qua medlemskab af Akademisk Arkitektforening, er for pligtet til at overholde foreningens love og vedtægter - at indklagede gentagne gange i den præsterede tekniske rådgivning og bistand agerer i strid med sædvane og god arkitektskik - at indklagede ikke udarbejder en skriftlig aftale om rådgivningen jf. Vedtægt for Arkitekters virke, 6. Aftalen, hvoraf fremgår: - Aftaler om udførelse af rådgivning bør fastlægges skriftligt. - Aftalen bør indgås på grundlag af den til enhver tid gældende Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR. - at indklagede ikke specificerer a conto fakturering, med oplysning om arbejdets art, omfang, tidsforbrug og timesats ifølge den mellem parterne indgåede aftale - at indklagede ikke løbende orienterer klager om forbrugt tid vedrørende byggesagens fremdrift og afslutning, set i forhold til den mellem parterne indgåede aftale - at indklagede ikke sikrer fornøden dokumentation for afholdte møder, fx. konsekutive referater af bygherremøder, byggemøder eller lignende - at indklagede ikke sikrer korrekt afslutning af forslags- og projekterings faser, med tilhørende formelle/skriftlige godkendelser fra bygherre, forud for igangsætning af udførelsesfasen - at indklagede ikke udarbejder beskrivelse af arbejdets omfang og kvalitet - at indklagede ikke afleverer kopi af udarbejdet projektmateriale (tegninger, beskrivelser, produktblade mv.) til bygherre, og således sikrer det nødvendige kvalitative grundlag for bygherrens beslutninger - at indklagede ikke i forbindelse med prisindhentning udarbejder en overrordnet tidsplan for koordinering af arbejdets udførelse og opfølgning - at den af indklagede valgte løsning med etablering af kun ét lag gips som loftsbeklædning, ikke opfylder klagers ønske til forbedret lydisolering, og forekommer ulogisk og uprofessionelt set i sammenhæng med indbygning af nye vinduer og døre med stor lydreduktion. - at indklagede ikke sikrer fornøden dokumentation vedrørende projekt ændringer og baggrund herfor - at indklagede ikke udarbejder specificerede tilbudslister, for sikring af den korrekte pris for arbejdernes udførelse - at indklagede ikke ved prisindhentning sikrer konkurrence, ved henvendelse til mere end én entreprenør Side 7 af 9

8 - at indklagede ikke oplyser klager, om indklagedes familiemæssige relation til den valgte tømrer-/snedkerentreprenør, der endog - trods arbejdets omfang - skal udføre arbejdet i regning efter medgået tid - at indklagedes indgåede entrepriseaftaler forekommer ustrukturerede og udokumenterede - at indklagede ikke løbende sikrer opfølgning på budget i forbindelse med byggearbejdets udførelse, herunder vedrørende diverse ekstraarbejder mv. - at grundet indklagedes uprofessionelle styring af byggeprocessen sikres projektøkonomien ikke - at der mellem parterne forekommer at være en manglende overensstemmelse i opfattelse og forståelse af projektindhold og konsekvenser ved projektændring, herunder økonomi - at indklagede ikke har ydet den professionelle tekniske rådgivning og bistand, der skal præsteres for gennemførelse af en byggesag som den i nærværende sag foreliggende - at indklagedes tidsforbrug - på det foreliggende grundlag - ikke står i et rimeligt forhold til værdien af det udførte arbejde - at indklagedes afbrydelse af samarbejdet med en privat bygherre midt i en uafsluttet byggeproces og begrundelsen herfor, er en skærpende omstændighed ooo På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet oplyste afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE Den af arkitekt MAA xxxxx xxxxx præsterede tekniske rådgivning og bistand vedrørende ombygning/renovering af ejendommen xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx, vurderes at have en værdi af kr ,00 incl. moms. Arkitekt MAA xxxxx xxxxx betaler til xxxxx xxxx xxxxxxx og xxxxxx xxxxx, inden 4 uger kr ,00 incl. moms samt krediterer udestående faktura, stor kr ,00 excl. moms (kr ,00 incl. moms). Arkitekt MAA xxxxx xxxxx betaler inden 4 uger kr ,- excl. moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte nota nr. xxxxx. Side 8 af 9

9 Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 9 af 9

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Honorar ombygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Honorar opførelse af nyt stuehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl.

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. PRJ-2014-00022 7801 / Lejer Aftale om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. moms Side 2 af 21 1. Parterne 1.1 Undertegnede:

Læs mere

Bygherre for en renovering

Bygherre for en renovering Bygherre for en renovering Udgivet januar 2002 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside:

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 K E N D E L S E KPC Byg A/S (advokat Miichael Nørregaard, Svendborg) mod Odense Tekniske Skole

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Gigantium NY SKØJTEHAL

Gigantium NY SKØJTEHAL Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Aalborg Kommune, Skole- og Kulturforvaltningen Gigantium NY SKØJTEHAL Byggesags- og funktionsbeskrivelse Marts 2005 Aalborg Kommune, Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere