Forbedringskatalog og vurderingsprincipper for b/f Kjøgegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedringskatalog og vurderingsprincipper for b/f Kjøgegaard"

Transkript

1 Maj 2007 Forbedringskatalog og vurderingsprincipper for b/f Kjøgegaard I forlængelse af vedtægternes bestemmelser om vurdering af lejligheder ved fraflytning har b/f Kjøgegaardens generalforsamling d. 26. april 2007 vedtaget følgende retningslinier: Udført arbejde Forbedring? Afskrivning p.a. Bemærkninger / specifikation Gulve: Ekstraordinær afslibning af gulve Afslibning / afhøvling i øvrigt Malede gulve Ja 10 % Linoleum, kork, plastlaminat o.lign. Ja 10 % Kun såfremt dette indgår som en reparation af gulvet og er godkendt af bestyrelsen inden arbejdets udførelse som en ekstraordinær genopretning. Hvis gulvet ikke er lakeret, betaler fraflytter for lakering. For gulve, der er behandlet, så det er vanskeligt eller umuligt at lakere, afkræves andelshaver betaling til udbedring heraf. Ejendommens standard er lakerede gulve. Gulve må ikke males og andelshaver kan gøres ansvarlig for at fjerne malingen. Kun i køkken og evt. entre, samt efter vurdering af udseende. I øvrige rum betragtes det som en forringelse, der skal udbedres. Det originale gulv må ikke udskiftes. Ikke nævnte gulvbelægninger Skal fjernes ved fraflytning. Tæpper Skal fjernes ved fraflytning. To bestemmelser om "Gulv i vådrum" er flyttet til afsnit "VVS-installationer / badeværelse" Vægge: Opsætning af nye vægge Skal retableres ved fraflytning. Opsætning af glasvæv Ja 10 % Hvis væggen forinden er helt afrenset. Opsætning af træplader på vægge Skal fjernes ved fraflytning.

2 Lydisolering af vægge Ja 5 % / 10 % Opsætning / fornyelse af vindueskarm Projekter herfor skal udarbejdes af bestyrelsen på foranledning af andelshaver. Bestyrelsen bestiller håndværkere til udførelse af arbejdet. Betales af andelshaver. Tapetsering og maling Regnes som almindelig vedligeholdelse. Lofter og stuk: Forsænkede lofter Forsænkede lofter andre steder end entre og badeværelse skal fjernes ved fraflytning. Opsætning af glasvæv i loft Ja 10 % Hvis loftet forinden er helt afrenset. Gips- og træplader i loft Skal normalt fjernes ved fraflytning. Renovering / udskiftning af stuk og rosetter o.lign. i loftet Lydisolering af hulrum mellem etager Ja 5 % / 10 % Indvendige døre og paneler: Blænding af døre, opmuret eller med gipsplader ind mod begge rum Den eksisterende stuk og rosetter m.m. må ikke fjernes. Projekter herfor skal udarbejdes af bestyrelsen på foranledning af andelshaver. Bestyrelsen bestiller håndværkere til udførelse af arbejdet. Betales af andelshaver. Accepteres som varig ombygning mellem stue og soveværelse i 2 vær. Mellem inderste stue og soveværelse i 3 vær., samt mellem de to små stuer i 3½ vær. Paneler og dørkarme skal være tilpasset ombygning, ellers modregnes for arbejdets udførelse. Ombygning skal godkendes. Blænding af døre på anden vis Skal retableres ved fraflytning. Afsyring af døre Udskiftning af dørkarme og paneler Opsætning af foldedøre og uoriginale døre De originale dørkarme og paneler må ikke udskiftes uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen. De originale døre og tilhørende hængsler og indfatninger skal være til stede i lejligheden. Udskiftning af låse Ja 10 % Gælder kun godkendte låse. Tyverisikring Dørspioner Udskiftning af dørgreb Vinduer:

3 Selve vinduerne og vinduesrammerne vedligeholdes af ejendommen og må ikke ændres af andelshaver. Tætningslister og isolering Gardinstænger, persienner m.m. El-installationer og varme: Opsætning af HFI / HPFI relæ Ja 5 % Opsætning af ekstra gruppe i relæ Ja 5 % Dog kun maksimum tre grupper i alt. Opsætning af ekstra stikkontakter Ja 5 % Gulvvarme og andre varmekilder El-radiatorer Ekstra antennestik, netstik og telefonstik Dog kun indenfor rimelighedens grænser. Ejendommen har og vedligeholder eksisterende radiatorer. Ja 5 % Dog kun i et omfang indenfor rimelighedens grænser. Udskiftning af el-ledningsnet Ja 5 % Godkendes såfremt hele ledningsnettet er udskiftet og installationen er dokumenteret af autoriseret el-installatør. Indføring af 380 V i lejligheder Der må ikke indlægges 380 V. Gasinstallationer Gasmåler Der skal forefindes gasmålere i alle lejligheder, der skal opsættes i henhold til Københavns Energis bestemmelser. Tilslutning til komfur I alle køkkener skal der være tilslutningsmulighed (studs) til gaskomfur / gaskogeplade. Rørføringen må ikke foretages med skjulte rør. VVS-installationer / badeværelse Nyt badeværelse (med vådrumsmembran) Nyt badeværelse (uden vådrumsmembran) Ja 5 % Ny håndvask Ja 5 % Andelshaver skal sørge for nødvendige tilladelser. Forbedringen kan omfatte inddragelse af eksisterende kosteskabe, hvor dette kan godkendes af kommunen. Forbedringen kan også ske i form af terrazzogulve, hvilket dog skal være forhåndsgodkendt af bestyrelsen. Ejendommens standard er at undgå skjulte rør. Der skal være membran, med mindre arbejdet er udført før end det blev lovpligtigt.

4 Nyt toilet Ja 5 % Kun toiletter med dobbeltskyl kan godkendes. Nyt blandingsbatteri til håndvask eller bruser Montering af rør Ja 10 % Ballofixer Ja 5 % Skal virke ved fraflytning. Opsætning af el-drevne ventilatorer i vådrum Opsætning af spansk væg i de lange badeværelser Køkken: Ja 10 % Ved overdragelse af lejligheder foranlediger bestyrelsen opsat el-dreven ventilation, såfremt det ikke findes i forvejen. Andelshaver kan frit etablere eller nedtage en sådan væg. En opmuret væg kræver dog bestyrelsens forudgående godkendelse. Nyt elementkøkken Ja 5 % Hårde hvidevarer (10%) Nye / ekstra køkkenskabe og -borde Ja 10 % Hårde hvidevarer (vaskemaskiner undtaget) kan godkendes såfremt de er indbyggede og det vil ødelægge helhedsindtrykket af køkkenet at fjerne dem. Hvis de indgår i køkkenet, der fremtræder som en helhed. Boligen generelt og diverse: Garderobeskabe Udskiftning af dørtelefon Dørtrin God og dårlig vedligeholdelse Ja / nej Foreningen vedligeholder hele dørtelefonanlægget. Dele heraf må ikke udskiftes eller forandres af andelshaver. Ved fraflytning gives en fast forbedring på kr. 725,00. Der skal være dørtrin mellem alle rum, med mindre der er en naturlig overgang. Ved vurdering af en lejlighed, kan bestyrelsen, jævnfør vedtægternes 7 B, lave et tillæg eller et fradrag for henholdsvis god eller dårlig vedligeholdelse af enkelte installationer eller af lejligheden som helhed.

5 Generelle bemærkninger: Formalia Dette forbedringskatalog er vedtaget af Boligforeningen Kjøgegaards generalforsamling. Sammen med bestemmelserne i vedtægterne, der står over bestemmelserne i forbedringskataloget, danner disse udgangspunkt for alle vurderinger i forbindelse med overdragelse af lejligheder. Ændringer kan alene vedtages af generalforsamlingen og forslag til ændringer kan stilles af alle andelshavere med de i vedtægterne fastsatte frister. Forbedringskataloget tages i anvendelse for alle vurderinger af lejligheder, hvor overdragelse finder sted den 1. juni 2002 eller senere. Dette gælder uanset tidspunktet for vurderingen og uanset hvornår en lejlighed er opsagt. Arbejdets udførelse I forbindelse med vurdering af lejlighederne er det altid en forudsætning for den fulde godkendelse af en forbedring, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt og at forbedringer ikke er til gene for andre installationer eller forbedringer i lejligheden. Godkendelse, bestyrelsen Ved indflytning skriver alle andelshavere under på, at de i tilfælde af ombygning eller anden varig forandring i lejligheden skal søge bestyrelsen om tilladelse inden arbejdet udføres. Hvis denne ikke søges, kan andelshaver ikke regne med at få godkendt disse som forbedringer. Godkendelse, offentlig myndighed I tilfælde, hvor en ombygning har krævet godkendelse af offentlig myndighed og denne ikke er opnået, er andelshaveren forpligtet til at søge denne tilladelse eller at betale udgiften for at tilbageføre lejligheden til den oprindelige tilstand. Afskrivning p.a. Forbedringer afskrives med en årlig procentsats, som er nærmere bestemt ovenfor. Afskrivningen foretages lineært og der afskrives på hovedstolen. Hvis afskrivningsprocenten er eksempelvis 10 % pro anno vil forbedringen være nedskrevet til kr. 0,- efter 10 år. Nye forbedringer bliver dog ekstraordinært afskrevet med 20 %. Denne afskrivning svarer til afskrivning efter 2 år ved en forbedring, der afskrives med 10 % årligt og 4 år ved en forbedring, der afskrives med 5 % årligt. Derefter afskrives lineært på hovedstolen. Dette skyldes en vurdering af, at der altid er et vist øjeblikkeligt slid på en forbedring og det er derfor urimeligt, at en ny andelshaver skal betale fuld pris herfor. Der foretages ikke denne ekstraordinære afskrivning på forbedringer, der udføres af boligforeningen i forbindelse med overdragelsen, når de har til formål at bringe lejligheden og dens installationer i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regler, som fremgår af boligforeningens vedtægter og forbedringskatalog. Hvis en andelshaver fjerner en forbedring, bortfalder værdien af denne. Det samme gælder såfremt en forbedring er misligholdt. I så fald kan bestyrelsen beslutte, at denne helt eller delvist bortfalder uanset dens alder.

6 Hvis boligforeningen udfører en forbedring hos en andelshaver og denne efterfølgende fjernes, inden den er afskrevet, vil restværdien blive modregnet lejlighedens vurdering ved fraflytning. Værdi af udført / eget arbejde Værdi af udført arbejde, der er påført en håndværkerregning, medregnes til sin fulde pris ved vurdering af en lejlighed. Beløbet afskrives efter omstående regler. Hvis der ikke findes en regning, hvis regningen er bortkommet eller hvis arbejdet er udført sort kan værdien af dette arbejde normalt ikke medregnes. Hvis regning mangler kan det dog medregnes som værdi af eget arbejde. Hvis arbejdet er udført som eget arbejde og i en kvalitet svarende til en udførelse af en professionel håndværker, kan værdien af arbejdet medregnes som 50 % af ABFs aktuelle vejledende timesats for Københavnsområdet (i år 2006 svarende til 50 % af kr. 153,00 = kr. 76,50). Hvis parterne ikke kan enes om et tidsforbrug, er andelshaver forpligtet til at dokumentere dette, ved at indhente en skriftlig udtalelse fra en autoriseret håndværksmester om, at denne kan godkende såvel arbejdets udførelse, som det tidsforbrug andelshaver hævder er rimeligt for en uddannet håndværkers udførelse af arbejdet. Andelshaver betaler eventuel udgift hertil. Ved beregning af tidsforbruget indgår alene selve det vurderede arbejde, men ikke tid brugt til at bestille og afhente materialer, lave forberedende arbejde, bortskaffe affald osv. Dette gælder uanset om det er påført en regning eller beregnes som værdi af eget arbejde. Forbedring indenfor rimelighedens grænser For alle typer af forbedringer gælder, at de kun godkendes indenfor rimelighedens grænser. Det betyder, at forbedringer udført i eksklusive materialer eller på særlig fordyrende vis vil blive nedskrevet til et rimeligt niveau efter bestyrelsens skøn. Undtagelser, vedligeholdelse og renholdelse Uanset bestemmelserne i denne vedtagelse er bestyrelsen øverste ansvarlige for alle vurderinger og hvor det forekommer indlysende urimeligt at følge forbedringskataloget, kan bestyrelsen fravige bestemmelserne. I lejligheder, hvor vedligeholdelsestilstanden generelt eller renholdelsen er usædvanlig dårlig, kan bestyrelsen beslutte, at arbejder, der har til formål at bringe lejligheden i en sammenlignelig tilstand med andre lejligheder, betales af den fraflyttende andelshaver. Dette arbejde kan udføres af et håndværker- eller rengøringsfirma eller kan gives som en godtgørelse til den ny andelshaver. Bestyrelsen beslutter formen. Særlige forhold vedrørende overdragelsen Ved overdragelse af lejligheder tager bestyrelsen stilling til om der skal laves nyt badeværelse. Hvis eksisterende badeværelse er udført, før det blev lovpligtigt (xx.xx.199x) at lave vådrumssikring i form af påsmurt gummimembran eller hvis badeværelset er i en sådan stand, at det skønnes at kunne forårsage vandskader i ejendommen, skal bestyrelsen som udgangspunkt foranledige, at der laves et nyt badeværelse. Dette tillægges i givet fald vurderingen af lejligheden som en forbedring, der skal betales af den ny andelshaver. Såfremt der er en restværdi af det fjernede badeværelse dækker boligforeningen afskrivning af denne.

7 Hvis bestyrelsen ved overdragelsen skønner, at der ikke er et fuldt funktionsdygtigt køkken, kan bestyrelsen foranledige dette etableret. Der skal ikke være komfur eller andre hårde hvidevarer i lejligheden ved overdragelse, med mindre dette er aftalt eller de pågældende hårde hvidevarer er vurderede. Ved etablering af nyt badeværelse eller køkken samt ved andre større udbedringer i en lejlighed må den nye andelshaver tåle, at dette foretages i en periode, efter man har overtaget lejligheden. Andre forbedringer Hvis der ved vurderingen af en lejlighed opstår tvivl med hensyn til en konkret forbedring, som denne vedtagelse ikke tager højde for, kan bestyrelsen beslutte, om denne skal godkendes eller ej. Bestyrelsen kan vælge at bruge ABFs forbedringskatalog som vejledende, men er på ingen måde forpligtet heraf. Udførelse af vurderinger Bestyrelsen kan beslutte at overlade vurderingen til enkelte af dens medlemmer eller suppleanter. Dette arbejde kan henlægges til et vurderingsudvalg efter bestyrelsens beslutning og der kan inddrages uvildige eksperter til at rådgive herom. Selve vurderingen kan dog ikke udføres af andre end bestyrelsens medlemmer eller suppleanter og der skal deltage mindst to medlemmer / suppleanter. Som anført i vedtægterne kan andelshaver forlange en uvildig skønsmand på de nærmere anførte vilkår. Regninger som dokumentation Som udgangspunkt skal alle forbedringer dokumenteres i form af regninger. Det er alene den fraflyttende andelshavers forpligtelse at dokumentere forbedringernes værdi. Såfremt værdien ikke kan dokumenteres ved regninger, kan bestyrelsen vælge at godkende anden form for dokumentation eller sandsynliggørelse af værdien. Endelig kan bestyrelsen vælge at skønne en forbedrings værdi, såfremt der ikke foreligger dokumentation. Bagatelgrænse For alle forbedringer gælder en bagatelgrænse, således at hvis anskaffelsesværdien eller en nedskreven værdi er på under kr. 200,- bortfalder denne. Overgangsbestemmelser vedrørende vedtagelse i 2007 Såfremt ændringerne i denne vedtagelse stiller en andelshaver ringere i forbindelse med overdragelse af sin lejlighed, kan andelshaver forlange forbedringer, der er påbegyndt inden generalforsamlingen d. 26. april 2007 og færdiggjort senest 31. maj 2007 vurderet efter de hidtil gældende bestemmelser. Andelshaver skal i givet fald orientere bestyrelsen herom skriftligt senest 1. oktober Overgangsbestemmelser vedrørende vedtagelse i 2002 Forbedringer, for hvilke der er betalt for ved overtagelse, afskrives efter disse regler og med virkning fra seneste vurdering. For at imødekomme andelshavere, som mener at disse nye vurderingsprincipper vil stille dem ringere, vil hver andelshaver efter deres vedtagelse modtage et brev fra bestyrelsen, hvor de personligt gøres opmærksom på, at de har mulighed for at få konkrete forbedringer godkendt efter de hidtil gældende

8 vurderingsprincipper. Det skal ske skriftligt med opgørelse af forbedringerne på et skema, som vedlægges brevet fra bestyrelsen. Dette gælder for forbedringer, der er færdiggjort senest 31. maj 2002 og anmeldelse heraf skal være foretaget senest torsdag d. 1. august i kontorets åbningstid. En egentlig vurdering af de anmeldte forbedringer finder sted når lejligheden opsiges, i henhold til fremgangsmåden i vedtægterne og dette forbedringskatalog. Desuden vil andelshavere modtage et brev fra bestyrelsen, hvor de enkelte andelshavere har mulighed for at opføre de ting, der, på tidspunktet for forslagets vedtagelse, er i strid med nærværende retningslinier., således andelshaver ikke senere kan pålægges et opretningsansvar. Bestyrelsen skal derefter, efter ovenstående regler om "udførelse af vurderinger", besigtige de pågældende andele og udfærdige en erklæring om de opretningsfritagelser, der gælder andelen. Denne erklæring skal underskrives af såvel vurderingsmændene som andelshaver og begge parter skal have et eksemplar af det underskrevne dokument.

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport. 10 Afdelingernes vedligeholdelsesreglementer

8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport. 10 Afdelingernes vedligeholdelsesreglementer januar 2008 1 Synshåndbog Indholdsfortegnelse 1 Forord og indledende bemærkninger 2 Vægge 3 Lofter 4 Gulve 5 Træværk 6 Toilet og bad 7 Køkken 8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport

Læs mere

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Revideret 29.10.2003 Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Forord Denne orienteringsmappe er til oplysning for beboere samt eventuelt kommende beboere i Andelsboligforeningen

Læs mere

Afskrivning på døre s. 2. Afskrivning på el-installationer s. 3. Afskrivning på gulve s. 4. Afskrivning på hårde hvidevarer s. 5

Afskrivning på døre s. 2. Afskrivning på el-installationer s. 3. Afskrivning på gulve s. 4. Afskrivning på hårde hvidevarer s. 5 Afskrivninger Afskrivning på døre s. 2 Afskrivning på el-installationer s. 3 Afskrivning på gulve s. 4 Afskrivning på hårde hvidevarer s. 5 Afskrivning på køkken s. 6 Afskrivning på lofter s. 7 Afskrivning

Læs mere

I Boperioden. side 5 (Lejekontrakter indgået før 1. juli 1994 eller efter 1.juli 1994) (Farvevalg)

I Boperioden. side 5 (Lejekontrakter indgået før 1. juli 1994 eller efter 1.juli 1994) (Farvevalg) )UHGHULNVEHUJ%ROLJIRQG )RQGHQ$UHQGDO )RQGHQ(QJKDYHQ )RQGHQ)XJOHY QJHW )RQGHQ+YLGNLOGHJnUG )RQGHQ5 GHJnUG )RQGHQ6 QGHUJnUGHQ )RQGHQ9HVWHUJnUGHQ )RQGHQ9LEHKXVHQH )RQGHQ VWHUJnUGHQ ,QGKROGVIRUWHJQHOVH )RURUGside1

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 1998 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1999 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives.

Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives. Nedskrivninger Principper Der gælder følgende grundlæggende principper mht. nedskrivninger: Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives. Vægge, gulv- og loftskonstruktioner,

Læs mere

VEDTÆGTER. f o r ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBO HØRNING

VEDTÆGTER. f o r ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBO HØRNING VEDTÆGTER f o r ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBO HØRNING - 2 - Indholdsfortegnelse til vedtægter for Andelsboligforeningen Seniorbo: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I

Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I Lejlighedsvurdering AB Strandbo I 12.03.2015 Generelt Vurdering fortaget : 09.03.2015 Vurdering rekvireret af : Sælger Ved vurderingen var følgende til stede: Niels Rønsholdt Sælger - Køber - AB Strandbo

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Lejet, men helt dit eget

Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Råderetten DOMEA HOVEDKONTOR Borgergade 6, 1300 København K Telefon: 76 64 64 64 Fax: 76 64 64 65 domea@domea.dk Åbningstider: Man-Ons 8.30-16 Tors 8.30-17 Fre 8.30-14.30 www.domea.dk

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle meddelelser... 3 Generalforsamling... 3 Bestyrelsen... 3 Arbejdsdage... 3 Telt, borde og stole... 3

Læs mere

Afd. 8 - Rosenhaven. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom

Afd. 8 - Rosenhaven. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom Afd. 8 - Rosenhaven Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kap Arkona Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 1 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kap Arkona og er stiftet den 1.12.1978 (1.2) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere