Statusnotat Montebello forår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat Montebello forår 2012"

Transkript

1 Statusnotat Montebello forår 2012 Indgangsparti Fælles instruktion med fysioterapeut 1

2 Indledning Dette notat er skrevet for at skabe et overblik over de ændringer af såvel patientrettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på Montebello de seneste år. Notatet indeholder følgende hovedområder: Visitation De fysiske forhold på Montebello Planer for de kommende år Montebello er bygget 1974, målgruppen var på daværende tidspunkt psykiatriske patienter. I 1980 blev målgruppen ændret til fysisk genoptræning og rekreation, samt nogle Psoreasis patienter om sommeren. Montebello er normeret til patienter årligt. Der er ca.100 patienter af gangen og der udskiftes 33 patienter hver lørdag. Patienterne er indlagte i 3 uger og tildeles inden ankomst et træningshold, som de følger. Hertil kommer træning på tværgående hold og individuel træning efter instruktion. På Montebello er indtaget af patienter konstant hele året, og der arbejdes ikke med færre patienter ved højtider og ferier. Visitation Baggrund Gennem flere år har visitationskriterierne blandt andet været kroniske lidelser f.eks. Parkinson, Sclerose og gigt. Derudover var det muligt at blive henvist til Montebello til rekreation. Dette betød at en lang række patienter kom fast på Montebello. Der var således enkelte patienter der havde været indlagt op til gange, uden at der dog er ført statistik over dette. Visitationen blev foretaget af en enkelt overlæge siddende i Danmark. Ændrede visitationsretningslinier Montebello genoptræningsafdeling under Region Hovedstaden, Frederikssund Hospital har valgt pr. 1. oktober 2010 at ajourføre visitationsretningslinierne for indlæggelse på Montebello. Henvisning sker som hidtil via praktiserende læge, behandlende læge eller speciallæge. Visitationen foregår nu på Montebello og er lagt om, så denne nu foretages af et tværfagligt team bestående af leder af sygeplejen, leder af terapien og overlæge. Klager over manglende visitation Efter indførelse af de nye visitationsretningslinier 1. oktober 2010, gav det anledning til en række henvendelser dels af generel karakter og dels i form af konkrete klager over ikke længere at kunne være sikker på en indlæggelse på Montebello. De generelle henvendelser kom fra de forskellige patientforeninger, som havde fået de nye retningslinier tilsendt; Montebellos Venner og Montebellos Vennekreds. Der er foretaget en manuel opgørelse af personlige skriftlige klager over afslag på indlæggelse, samt resultatet af revurderingen i det tværfaglige visitationsteam. 2

3 Oversigt over klager over manglende visitation til Montebello (Opgjort fra 1. maj 2010) Antal skriftlige klager Revurderet af visitationsteam og fortsat afslag Revurderet af visitationsteam og visiteret til indlæggelse Vurderingen er, at der går noget tid før de ændrede visitationsretningslinier slår igennem, ikke visitationsmæssigt, men klagemæssigt. Klagemuligheder via patientombudet Selv om Montebello ikke er omfattet af patienternes klageadgang via patientombudet, bliver alle patienter svaret skriftligt. Enkelte har klaget videre til patientombudet og en enkelt sag er antaget, vedrørende frit valg efter 86 i Sundhedsloven. Afgørelse i sagen er endnu ikke kommet. En patient har fået afvist sin klage over manglende visitation af patientombudet, da Montebello ligger i Spanien og ikke er omfattet af klagesystemet. Denne patient blev henvist til at klage til Region Hovedstaden. Der er ikke forekommet klager over behandlingen på Montebello for perioden Kommunalreformen Siden kommunalreformen 1. januar 2007, har man lovgivningsmæssigt skelnet mellem genoptræning under indlæggelse og ambulant genoptræning. Den ambulante genoptræning er delt i den specialiserede genoptræning og den almene genoptræning. Den specialiserede genoptræning er af sundhedsstyrelsen defineret ved: Hvis patienten har behov for genoptræning, der kræver samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau, med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. Hvis patienten har behov for genoptræning, der af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. Der er en stor gruppe patienter, der har gavn af et intensivt multidisciplinært genoptræningsophold på Montebello, hvor speciallægen løbende følger træningen, og det er der i Montebellos retningslinier taget højde for dette. Hvem kan henvises til Montebello? Patienter med behov for 3 ugers intensiv genoptræning og som ikke skønnes at kunne genoptrænes i det sædvanlige ambulante regi, bør de henvises til indlæggelse på Montebello. o efter en operation o akut opstået sygdom o eller patienter med kroniske sygdomme med akut opblussen af sygdommen eller konkurrerende lidelse Patienten skal kunne følge holdtræning I forhold til et almindeligt hospitalsophold adskiller en indlæggelse på Montebello sig på nogle praktiske forhold. Dette stiller vise krav til patienternes funktionsniveau. Patienten skal kunne klare ADL funktionen selv, kan dog bistås med støttestrømper og lignende. Patienter, der er demente eller har andre væsentlige kognitive forstyrrelser, er ikke målgruppen på Montebello. 3

4 Patienter med et aktivt misbrug kan ikke modtages på Montebello. Hvis patienten har haft et alkohol misbrug, kan de kun modtages hvis de er i antabusbehandlingen. Multidiciplinær tilgang til patienterne Når det tværfaglige visitationsteam har accepteret en patient til indlæggelse på Montebello, tildeles patienten samtidig et fast hold som vedkommende skal træne på. Ved indlæggelsen er der indlæggelsessamtale først med en sygeplejerske, dernæst med overlægen og endelig med den fysioterapeut der er primær kontaktperson og som skal have patienten på det angivne hold. Der lægges sammen en plan for den enkelte patients træning, og denne følges ved tværfaglige konferencer en gang i ugen. Her deltager overlægen, en sygeplejerske og kontakt fysioterapeuten. På de tværfaglige konferencer justeres træningsplanen, smertebehandling og øvrige forhold som den enkelte patient har. Patienten får træning dels på det faste hold, tværgående hold og individuelt. Derudover instrueres i selvtræning. Den tværfaglige konference i patientens uge 3 vurderer endvidere udskrivning af patienten, herunder evt. genoptræningsplan eller andet der skal tilgå praktiserende læge eller kommunen. Fysiske forhold på Montebello Region Hovedstadens bygherreafdeling har i en rapport 28. maj 2010 gennemgået Montebello og fremkommet med forslag til forbedringer, samt nybygninger. Montebello har i perioden efterfølgende arbejdet systematisk med forbedringer ud fra en behovsvurdering, inden for de årlige budgetmæssige rammer. I det følgende vil de mange tiltag der allerede er foretaget på Montebello blive beskrevet. Alle billeder i dette notat er taget på samme tidspunkt januar/februar som billederne i renoverings notatet af den 28. maj Funktionelle hovedproblemer Rapporten fra 2010 beskriver nogle funktionelle hovedproblemer, hvor især flytning af receptionen er et af disse. Montebello er enig i, at det kan være en overvejelse at flytte reception så denne får en mere logisk placering, når man ankommer med bussen. Der er udarbejdet forslag til en kommende ombygning hvor receptionen flyttes. Dette har der endnu ikke været midler til at gennemføre. Flytning af receptionen anslås at koste 3 mio. hvorfor det er nedprioriteret til fordel for planer om investeringer i tiltag til energioptimering. Man kan dog også vurdere receptionens placering i forhold til, at det er selvhjulpne patienter og placeringen skærmer mod at alle kan gå ind på Montebello direkte fra gaden. Administrationsbygningen rummer i dag 2 kontorer, lille møderum og det danske personales spiserum. Placeringen af de administrative funktioner ser vi ikke som et problem. Der henvises i øvrigt til side med planer for flytning af receptionen. 4

5 Udvendige arealer på Montebello Adgangsforhold Det er i den tidligere rapport nævnt at bussen skal foretage en U- vending for at køre ind til Montebello, dette er ikke korrekt. Bussen kommer kørende med Montebello på sin højre side og skal svinge til højre ned til Montebello. Når bussen igen forlader Montebello går en medarbejder med ud og stopper trafikken på Juan Luis Peralta, bussen bakker ud og kører. Det tager højst 2 min. og giver ingen sikkerhedsproblemer eller unødig stop i trafikken (det er Spanien, så det er helt naturligt) Bussen på vej ind fra gaden til Montebellos egen parkeringsplads Der har været problemer med tilkørselsforholdene, da asfalten var meget slidt og hullet. Et brev i 2010 til kommunen sikrede ny belægning, så adgangsforholdene nu er sikre for såvel biler, bus og gående patienter. 5

6 Tilkørsel med ny jævn asfalt belægning Endelig er der sat en nyt rækværk op ved parkeringspladen, så denne er sikret mod fald til haven. Nyt rækværk som sikrer mod fald 6

7 Indgangspartiet Alle udendørs belægninger er gennemgået og rettet op der hvor de var blevet skæve. Trapperne er ligeledes gennemgået og rettet op. Desuden er afgrænsning af trappetrinene blevet malet med maling med sand, så de danner en taktil adskillelse. Trapper og det kuperede terræn benyttes aktivt i træningen af patienterne, ud fra en tese om, at man heller ikke i Danmark kan undgå trapper og terrænforskelle, så hellere lære at håndtere disse på sikkert vis. Ligeledes udnyttes haven også til træning, da det er anderledes at gå på græs end eks. fliser, her kan der arbejdes intensivt med balancen hos den enkelte patient. 7

8 Plan belægning, renoverede trapper, gelænder og udskiftning af samtlige dæksler Plan belægning og renoverede trapper 8

9 Plan belægning, renoverede trapper og nye gelænder Nyrenoveret belægning og kantning Samtidig er belysningen udendørs gennemgået og der er opsat yderligere lamper så belysningen nu er optimal også i de mørke måneder. 9

10 For at sikre også dårligere gående patienter er der sat gelændere op, så disse kan støtte ved gang på trapper og skråninger. Kuperet terræn på Montebello, med gelændere til støtte for patienterne. Alle skilte, herunder flugtskilte er ligeledes gennemgået i 2010 og rettet til efter anvisning fra brandmyndigheden. Der er etableret ny evakueringsvej efter ændrede krav fra myndighederne. Nyanlagt evakueringsvej 10

11 En del af Montebellos patienter færdes med stokke, rollatorer eller el- kørestole. Det er muligt at komme omkring på Montebello med disse hjælpemidler uden at skulle forcere trapper eller lignende. Køreareal er tydeligt angivet ved at være opmalet med gult. Tilkørsel for el- kørestole gennem buen og forbi bassinet på den gule markerede vej Da Montebello bruger det udendørs rum aktivt i patienternes træning, har der været fokus på helhedsoplevelsen og der er etableret 3 vandmiljøer. Vandmiljøer 11

12 Vandmiljøer Nyrenoveret område muslingeskallen 12

13 Muslingeskallen i smukke omgivelser Endelig er bassinet en vigtig del af træningen om sommeren. Bassinet er i 2009 total renoveret og i 2011 er et gelænder udskiftet og det hele er malet igen. Træningsbassin med ny trappenedgang og kant 13

14 Det er muligt at hvile mellem træningerne også ude- i februar måned Bygningernes indvendige tilstand Der er gennem årerne foretaget mange løbende mindre renoveringer og ombygninger af Montebello. Grundet tvivl om ejendomsværdien på Montebello har Montebello anmodet en ejendomsmægler om at gennemgå bygningerne og lave en vurdering af disse, samt fastsætte en mulig salgspris. Ved denne gennemgang er Montebello karakteriseret som meget velholdt uden nogen forbehold. Rapporten vedlægges, konklusionen er oversat og hele rapporten kan oversættes såfremt det ønskes. Rum målrettet primært patienterne Patientværelser På Montebello er alle værelser som udgangspunkt til 2 patienter. Undtaget for dette er stomiopererede og amputerede som får eneværelse. For det meste giver dette ikke problemer for patienterne. Dog er der nogle få (1-3 på årsplan) der fravælger opholdet, hvis de ikke kan få garanti for eneværelse. Der er 62 værelser på Montebello, heraf er typisk 1-2 i løbende renovering. Af de resterende 60 værelser vil der altid være 10 i overskud til eneværelser. Såfremt 10 patienter flyttes til eneværelser, vil det også gøre de værelser de flyttes fra til eneværelser, hvilket i alt giver mulighed for at 20 patienter løbende har eneværelse under de nuværende forhold. Patienterne på Montebello er ikke ret meget på værelserne. De er til træning 4-5 timer om dagen og dertil kommer muligheden for egentræning. De er som udgangspunkt selvhjulpne og kan derfor drage nytte af dagligstue, terrasse, ture i byen mm. Vejret gør også at man opholder sig mere udendørs end det vil være tilfældet i Danmark. 14

15 Renoveret patientværelse med ny vinduefacade. Alle værelser har nye el-senge For de flestes vedkommende giver det en god oplevelse at kunne dele erfaringer under opholdet med en anden person, og flere beskriver venskaber der kan støtte hinanden også efter udskrivelsen. Lavenergivindue med dobbeltglas 15

16 Montebello er selv begyndt renovering af værelserne, og der er til nu renoveret 3 og en 4 er på vej. En renovering indebærer nyt badeværelse og nye lavenergi vinduer og døre mod altanen. Derudover males og el- installationer fornyes, ved udskiftning af kontakter mm. Der er i 2011 installeret 2 værdibokse på alle værelser og dørlåsene er udskiftede til elektroniske låse, der bruger elektronisk nøglekort (af hensyn til patientsikkerheden) Der er i 2011 indkøbt 19 nye el- senge, så alle værelser nu har nye el- senge. Mindre indkøb på basis af patienttilbagemeldinger foretages løbende, eks. i form af nye natlamper og små borde. Spisesalen hvor der er plads til 100 patienter blev i 2009/2010 renoveret i forhold til etablering af bedre akustik. Samtidig inkøbtes nye borde og stole til alle. Spisestuen med nye møbler og akustikkontrolleret loft Ny informationsskærm til patienterne opdateres automatisk med relevante informationer 16

17 Baderum for patienter der skal i bassin Der er i 2009 bygget nye omklædningsrum og handicaptoiletter ved store sal, sådan at patienter der skal træne i bassinet kan klæde om i umiddelbar nærhed. Nye badefaciliteter til patienter Handicaptoiletter 17

18 Etablering af nyt behandlingsrum En donation fra Montebellos Venner og Montebellos Vennekreds, gjorde i 2010 det muligt at etablere et nyt behandlingsrum med gangbarre og spejle så patienterne kan instrueres og samtidig se sig selv under træningen. Dette bruges især til patienter der er amputerede. Derudover er endnu et behandlingsrum renoveret i Nyt behandlingsrum med gangbarre, spejl og rebstige Etablering af PC- rum til patienterne Med den teknologiske udvikling var det nødvendigt i 2010 at etablere et PC rum til patienterne og samtidig blev der installeret WiFi anlæg i dagligstuen. Anlægget har ikke fungeret så godt som ønsket og er derfor skiftet ud i 2011, der skal give Wifi mulighed direkte på alle patientværelser. 18

19 Rum primært målrettet ansatte Sekretærkontoret er i 2009 ombygget og indrettet så de tre sekretærer kan arbejde i samme rum, og dermed have glæde af sparring og videndeling. Kontoret er i 2011, suppleret med vask og installation til kaffe mm. Udsnit af sekretærkontor, der er opsat højdeindstilige borde ved alle arbejdspladser I 2009, er der indrettet konferencerum i fysioterapien, herunder fleksibel arbejdsplads til afrapportering. Konferencerum i fysioterapien 19

20 Et fuldt teknologisk nyt konferencerum blev i 2009 etableret på 1. sal i hovedbygningen. Her er der mulighed for videokonferencer med Danmark og rigtig gode undervisningsmuligheder. Konferencerum med videokonferenceudstyr Da konferencerummet primært er til større møder og møder med Danmark, har det været nødvendigt at indrette et mindre møderum i administrationsbygningen. Dette vil i 2012 blive koblet på videokonference mulighederne. 20

21 Over årene er køkkenet ombygget så det nu fuldt ud lever op til alle standarder og fungerer optimalt også arbejdsmiljømæssigt. Varmt køkken med moderne combiovn i baggrunden Moderne opvasketunnel, ergonomisk og arbejdsmæssigt korrekt så bl.a tunge løft undgås 21

22 Opvasken, alle områder er opdelt og markerede grønne og røde Koldt køkken med højdeindstillelige borde med indbygget kølekabe og automatiske skydedøre, 3 dobbelte termoruder sikrer naturlig belysning også om sommeren 22

23 Køl og frostrum, med automatiske skydedøre der sikrer dels arbejdsmiljø og energioptimering. Digitale termostater styrer temperaturen som registreres på edb 23

24 Kølerum og frostrum er pladsoptimeret og placeret i umiddelbar tilknytning til køkkenet Der udestår etablering af automatisk dør mellem køkken og spisestue, denne etableres primo Bademuligheder er i 2009 etableret i Teknisk service og samtidig er der sat ventilation op i lokalerne. 24

25 Omklædningsrum for en stor del af personalet er i 2011 etableret i kælderen og samtidig er der bygget nye lagerlokaler til køkkenet. Nyetableret omklædningsrum Store omklædningsrum med automatisk ventilation 25

26 Gode badeforhold i omklædningsrum Lagerlokaler, pladsoptimeret og nemme at gøre rene 26

27 Kælderen er ny renoveret, med nye rørføringer Dette frigør areal med dagslys tilgang, som Montebello har overvejelser om at bruge til en ny indgang for patienter og andre der kommer til stedet. Se tidligere. Udviklingskontor er i 2009 blevet etableret og renoveret, sådan at der er et rum til at såvel studerende som nøglepersoner der arbejder med udvikling, kan arbejde i fred og ro. Der var ikke kontorer til leder af teknisk service og koordinator af rengøringen, disse blev etableret i 2009, som en form for værkførerbure I 2011 er der etableret et TR- kontor, så de tillidsvalgte ansatte har et sted at være og opbevare deres papirer mm. Receptionen Her er der løbende lavet en række forbedringer af mere teknisk karakter, men af stor betydning for patienterne. Her skal nævnes nogle af dem: Indkøb af ny telefoncentral Købe af infoskærme (2009 og 2011) Nyt højtaleranlæg Indkøb af overvågningskamera i farve og med digital optagelse (2010) 27

28 Receptionen bygges om primo 2012, så der dels etableres bedre lysforhold og mindre træk (sluse ved indgangsdør) dels ændres markant på arbejdsforholdene, så der kan skabes arbejdsro til de mange oversættelser som receptionisterne laver. Ombygningen er et resultat af TrivselOP og derfor afventer det ikke eventuelle andre overvejelser om placering. Optimering af IT Montebello er ikke tilkoblet elektronisk patientjournal i Region Hovedstaden, derfor er der arbejdet med at udvikle og indføre egen elektronisk patientjournal. For at kunne gøre det har det været nødvendigt med øget fokus på sikkerheden. Der er derfor etableret 2 særskilte serverrum, hvor af den ene indeholder backup. Ny VmWare virtuelle IBM server 28

29 Sygeplejekontoret og akutstuen er ligeledes i 2011 bygget helt om. Dels så rummene bedre kan udnyttes og dels så der er en bedre sammenhæng mellem akutstuen og sygeplejekontoret. Her er der naturligvis brugt helt nye lavenergi installationer, herunder vinduer og døre. Nyrenoveret sygeplejekontor Nyrenoveret akutstue 29

30 Nyt skyllerum 30

31 Vaskeri Der er på Montebello to mindre vaskerier. Det ene benyttes af patienterne som møntvask og det andet af rengøringspersonalet til rengøringsklude, badetøj for terapien mm. Disse vaskerier er i 2011 bygget om, så hygiejne kravene og arbejdsmiljøet tilgodeses. Nyt vaskeri med ny vægbeklædning, ny el-og vand installation og nyt vindue Nyt vaskeri til patienterne m. ny vægbeklædning og installationer 31

32 Nyindrettet kontor i rengøringsafsnittet, med nyt klimavindue i baggrunden der sikrer naturlig belysning 32

33 NO boliger Er Montebellos navn for 6 funktionærboliger beliggende nederst på grunden. Boligerne er i 2011 malet indvendig som udvendig. I 2009 er der etableret TV og aircondition, ligesom møblement løbende opdateres. Her udestår renovering af køkken og delvist badeværelser, som begge er fra Montebellos start i 1974 og derfor trænger meget til en udskiftning. NO bolig, stue NO bolig, soveværelse 33

34 Der har tidligere været en del fugt problemer på grund af træer der var plantet foran lejlighederne. Disse var blevet så store at de skyggede for solen og holdt på fugten. Disse træer er i 2010 blevet fældet og fugtproblemerne er derefter løst. NO bolig, terrasse Bygningernes udvendige tilstand Montebello har i 2011 repareret alle altankasser, så de er sikre og funktionelle og i den forbindelse blev bygningernes mure gennemgået, repareret og malet overalt. ny renoverede altankasser 34

35 Udsigt over bygningerne med velholdte tage Udsnit af tage 35

36 Udsnit af tage Alle tage på Montebello er de oprindelige tegltagsten (munk og nonne) over et skråt hulrum og underliggende betondæk. Tagstenene kan gå i stykker når man går på dem, eks ved den årlige rensning af tagene. De ødelagte tagsten erstattes med nye (gamle) og der er ikke på noget tidspunkt observeret utætheder i tagene. Der er indkøbt og monteres sikkerhedskroge på alle tage, så rensning og renovering kan foregå på sikker vis. 36

37 Tekniske installationer Mange af installationerne er fra Disse er løbende udskiftet og vedligeholdt godt i alle årene og fremstår funktionsdygtige og sikre. Alle er efterfølgende godkendt af de relevante myndigheder. Etablering af nye elskabe i 2009 I 2009 er hovedparten af el-skabene renoveret eller udskiftet. Renoveret elskab Nødgeneratoren som afprøves hver uge har fået nyt elektronisk styresystem, sådan at den automatisk går i gang, når der ikke kommer strøm ind til Montebello fra el- værket. Montebello har sin egen højspændingstransformerstation. Nørdgenerator med udskiftet styreanlæg 37

38 I 2011 er alle varmtvandsbeholdere (5 stk.) skiftet ud til nye. Disse er den 2. februar 2012 inspiceret af Junta da Andalucia og godkendt, særligt med fokus på Legionella risikoen. Afkalkningsanlægget er også nyt Montebellos 2 oliefyr er i god stand 38

39 Ny gastank Montebellos gas tank er i 2009 blevet gravet op og der er installeret en ny over jorden. Dette er godkendt af myndighederne i Spanien. Arbejdsmiljø Af arbejdsmiljø hensyn er der i 2011 indkøbt 10 højdeindstillelige skriveborde og et større antal bærbare PC ere, så der kan skrives direkte ind i den elektroniske patientjournal. Mange af ombygningerne sker også som konsekvens af resultaterne af TrivselOP. Planer for de kommende år Montebello arbejder fortsat meget målrettet med forbedringer på stedet, herunder bygningsmæssige renoveringer. Vedligeholdelsesplanen I denne har vi, under forudsætning for at økonomien er tilstede, planlagt renovering af 3-5 patientværelser pr. år. I takt med at patientværelserne renoveres bliver disse mere energivenlige. Vedligeholdelsesplanen vedlægges i oversat form. For de kommende år prioriteres energioptimerende projekter under forudsætning af tilførte midler. Udskiftning af alle vinduer og altandøre til lavenergiruder på patientværelserne ca. 1 mio.dk. Kr. Udskiftning af aircondition anlæg til lavenergi og med automatisk sensor slukning ca. 1.4 mio.dk kr. Etablering af solfangeranlæg med opvarmning af alt varmtvand på Montebello, herunder træningsbassin ca. 3.5 mio.dk.kr Der er søgt om økonomiske midler til dette. Disse tiltag kan ske uafhængigt af hinanden. Der er i tidligere rapporter1 vurderet en besparelse på anslået 21 % på el, 47 % på varmeforbrug og 70 % på opvarmning af træningsbassin ved indførelse af solenergi. 1 Cowi rapport af den 4.marts

40 Der er i 2011 forbrugt kr på el- olie- gas og vand på Montebello. Etablering af solenergi som opvarmningskilde til det varme vand, vil ligeledes sikre at træningsbassinet kan bruges en langt større del af året. I dag bruges bassinet fra 1. maj til 1. oktober. Endeligt skal det nævnes at der i 2011 er igangsat en energisparekampagne, hvor målet er en besparelse på 9 % i forhold til For statusnotat den 13. februar 2012 Jette Søe Afdelingsleder En patient træner i træningscenteret 40

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2015

Statusnotat Montebello forår 2015 Indledning I lighed med statusnotatet fra 2014, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på Montebello

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2014

Statusnotat Montebello forår 2014 Indledning I lighed med statusnotatet fra 2013, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patientrettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på Montebello

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2013

Statusnotat Montebello forår 2013 Indledning I lighed med statusnotatet fra 2012, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patientrettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på Montebello

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2017

Statusnotat Montebello forår 2017 Indledning I lighed med tidligere statusnotater, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer primært af bygningsmæssige forhold der har fundet sted på Montebello i 2016. For øvrige renoveringer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Oplægget har afsæt i Samarbejde mellem Rehabiliteringsenheden og Myndighedsafdelingen Det

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund

Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen på afsnittet. Pjecen indeholder information til dig og dine pårørende omkring træningen og de

Læs mere

Rehabiliteringsafdelingen. Genoptræning og sygepleje på midlertidige døgnpladser

Rehabiliteringsafdelingen. Genoptræning og sygepleje på midlertidige døgnpladser Rehabiliteringsafdelingen Genoptræning og sygepleje på midlertidige døgnpladser Rehabiliteringsafdelingen Genoptræning og sygepleje på midlertidige døgnpladser Formålet med et rehabiliteringsophold I tæt

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Fysioterapi og genoptræning - TKA

Fysioterapi og genoptræning - TKA Fysioterapi og genoptræning - TKA DET AKTIVE PATIENTFORLØB - kort fortalt Fokus på sundhed frem for sygdom patienterne informeres om, at de betragtes som raske, der har behov for hjælp til at få udskiftet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Pleje- & Daghjemmet Travb an ehuset Rehabiliterings - ophold Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Tlf. nr. 32 46 44 82 Fax 32 46 44 81 E-mail Plloj98.sf@taarnby.dk Redigeret marts 2015 Ve l k o m m e n til Tr

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Udarbejdet af 8.B 2006 OBS1:Skolens tilføjelser eller kommentarer til elevernes forslag til handleplan vil stå efter hvert punkt i kursiv. Vurderingsskema for den Psykiske arbejdmiljø

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Organisation mv.... 3 3. Behandling mv.... 3 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv.... 7 6. Vold mv.... 8 7. Patienternes økonomiske

Læs mere

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7 Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 942 m2 Grund 1168 m2 Værelser 7 Badeværelser 7 Pris 2.350.000 Reference Side 1 fra 27 Beskrivelse af ejendommen Imponerende tårn på næsten

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Energiresultat Transportministeriets Departement

Energiresultat Transportministeriets Departement Energiresultat Transportministeriets Departement Resultat af energiforbedringer foretaget i Transportministeriets Departement i perioden 2008 og 2009 Beregninger udført af Lene Kuszon, Dansk Standard maj

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Sundhedslovens 140 Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering

Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen på afsnittet. Pjecen indeholder information til dig og dine pårørende omkring træningen og de praktiske forhold

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering 1. Henvisningskriterier 2. Behandlingsmål 3. Henvisningsblanket 4. Visitationsforløb Da det drejer sig om et projekt, hvor effekten af rehabiliteringsforløbet

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvad 8 Postnr./by: 3520 Farum BBR-nr.: 190-010876 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen Consult

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere