Statusnotat Montebello forår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat Montebello forår 2012"

Transkript

1 Statusnotat Montebello forår 2012 Indgangsparti Fælles instruktion med fysioterapeut 1

2 Indledning Dette notat er skrevet for at skabe et overblik over de ændringer af såvel patientrettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på Montebello de seneste år. Notatet indeholder følgende hovedområder: Visitation De fysiske forhold på Montebello Planer for de kommende år Montebello er bygget 1974, målgruppen var på daværende tidspunkt psykiatriske patienter. I 1980 blev målgruppen ændret til fysisk genoptræning og rekreation, samt nogle Psoreasis patienter om sommeren. Montebello er normeret til patienter årligt. Der er ca.100 patienter af gangen og der udskiftes 33 patienter hver lørdag. Patienterne er indlagte i 3 uger og tildeles inden ankomst et træningshold, som de følger. Hertil kommer træning på tværgående hold og individuel træning efter instruktion. På Montebello er indtaget af patienter konstant hele året, og der arbejdes ikke med færre patienter ved højtider og ferier. Visitation Baggrund Gennem flere år har visitationskriterierne blandt andet været kroniske lidelser f.eks. Parkinson, Sclerose og gigt. Derudover var det muligt at blive henvist til Montebello til rekreation. Dette betød at en lang række patienter kom fast på Montebello. Der var således enkelte patienter der havde været indlagt op til gange, uden at der dog er ført statistik over dette. Visitationen blev foretaget af en enkelt overlæge siddende i Danmark. Ændrede visitationsretningslinier Montebello genoptræningsafdeling under Region Hovedstaden, Frederikssund Hospital har valgt pr. 1. oktober 2010 at ajourføre visitationsretningslinierne for indlæggelse på Montebello. Henvisning sker som hidtil via praktiserende læge, behandlende læge eller speciallæge. Visitationen foregår nu på Montebello og er lagt om, så denne nu foretages af et tværfagligt team bestående af leder af sygeplejen, leder af terapien og overlæge. Klager over manglende visitation Efter indførelse af de nye visitationsretningslinier 1. oktober 2010, gav det anledning til en række henvendelser dels af generel karakter og dels i form af konkrete klager over ikke længere at kunne være sikker på en indlæggelse på Montebello. De generelle henvendelser kom fra de forskellige patientforeninger, som havde fået de nye retningslinier tilsendt; Montebellos Venner og Montebellos Vennekreds. Der er foretaget en manuel opgørelse af personlige skriftlige klager over afslag på indlæggelse, samt resultatet af revurderingen i det tværfaglige visitationsteam. 2

3 Oversigt over klager over manglende visitation til Montebello (Opgjort fra 1. maj 2010) Antal skriftlige klager Revurderet af visitationsteam og fortsat afslag Revurderet af visitationsteam og visiteret til indlæggelse Vurderingen er, at der går noget tid før de ændrede visitationsretningslinier slår igennem, ikke visitationsmæssigt, men klagemæssigt. Klagemuligheder via patientombudet Selv om Montebello ikke er omfattet af patienternes klageadgang via patientombudet, bliver alle patienter svaret skriftligt. Enkelte har klaget videre til patientombudet og en enkelt sag er antaget, vedrørende frit valg efter 86 i Sundhedsloven. Afgørelse i sagen er endnu ikke kommet. En patient har fået afvist sin klage over manglende visitation af patientombudet, da Montebello ligger i Spanien og ikke er omfattet af klagesystemet. Denne patient blev henvist til at klage til Region Hovedstaden. Der er ikke forekommet klager over behandlingen på Montebello for perioden Kommunalreformen Siden kommunalreformen 1. januar 2007, har man lovgivningsmæssigt skelnet mellem genoptræning under indlæggelse og ambulant genoptræning. Den ambulante genoptræning er delt i den specialiserede genoptræning og den almene genoptræning. Den specialiserede genoptræning er af sundhedsstyrelsen defineret ved: Hvis patienten har behov for genoptræning, der kræver samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau, med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. Hvis patienten har behov for genoptræning, der af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. Der er en stor gruppe patienter, der har gavn af et intensivt multidisciplinært genoptræningsophold på Montebello, hvor speciallægen løbende følger træningen, og det er der i Montebellos retningslinier taget højde for dette. Hvem kan henvises til Montebello? Patienter med behov for 3 ugers intensiv genoptræning og som ikke skønnes at kunne genoptrænes i det sædvanlige ambulante regi, bør de henvises til indlæggelse på Montebello. o efter en operation o akut opstået sygdom o eller patienter med kroniske sygdomme med akut opblussen af sygdommen eller konkurrerende lidelse Patienten skal kunne følge holdtræning I forhold til et almindeligt hospitalsophold adskiller en indlæggelse på Montebello sig på nogle praktiske forhold. Dette stiller vise krav til patienternes funktionsniveau. Patienten skal kunne klare ADL funktionen selv, kan dog bistås med støttestrømper og lignende. Patienter, der er demente eller har andre væsentlige kognitive forstyrrelser, er ikke målgruppen på Montebello. 3

4 Patienter med et aktivt misbrug kan ikke modtages på Montebello. Hvis patienten har haft et alkohol misbrug, kan de kun modtages hvis de er i antabusbehandlingen. Multidiciplinær tilgang til patienterne Når det tværfaglige visitationsteam har accepteret en patient til indlæggelse på Montebello, tildeles patienten samtidig et fast hold som vedkommende skal træne på. Ved indlæggelsen er der indlæggelsessamtale først med en sygeplejerske, dernæst med overlægen og endelig med den fysioterapeut der er primær kontaktperson og som skal have patienten på det angivne hold. Der lægges sammen en plan for den enkelte patients træning, og denne følges ved tværfaglige konferencer en gang i ugen. Her deltager overlægen, en sygeplejerske og kontakt fysioterapeuten. På de tværfaglige konferencer justeres træningsplanen, smertebehandling og øvrige forhold som den enkelte patient har. Patienten får træning dels på det faste hold, tværgående hold og individuelt. Derudover instrueres i selvtræning. Den tværfaglige konference i patientens uge 3 vurderer endvidere udskrivning af patienten, herunder evt. genoptræningsplan eller andet der skal tilgå praktiserende læge eller kommunen. Fysiske forhold på Montebello Region Hovedstadens bygherreafdeling har i en rapport 28. maj 2010 gennemgået Montebello og fremkommet med forslag til forbedringer, samt nybygninger. Montebello har i perioden efterfølgende arbejdet systematisk med forbedringer ud fra en behovsvurdering, inden for de årlige budgetmæssige rammer. I det følgende vil de mange tiltag der allerede er foretaget på Montebello blive beskrevet. Alle billeder i dette notat er taget på samme tidspunkt januar/februar som billederne i renoverings notatet af den 28. maj Funktionelle hovedproblemer Rapporten fra 2010 beskriver nogle funktionelle hovedproblemer, hvor især flytning af receptionen er et af disse. Montebello er enig i, at det kan være en overvejelse at flytte reception så denne får en mere logisk placering, når man ankommer med bussen. Der er udarbejdet forslag til en kommende ombygning hvor receptionen flyttes. Dette har der endnu ikke været midler til at gennemføre. Flytning af receptionen anslås at koste 3 mio. hvorfor det er nedprioriteret til fordel for planer om investeringer i tiltag til energioptimering. Man kan dog også vurdere receptionens placering i forhold til, at det er selvhjulpne patienter og placeringen skærmer mod at alle kan gå ind på Montebello direkte fra gaden. Administrationsbygningen rummer i dag 2 kontorer, lille møderum og det danske personales spiserum. Placeringen af de administrative funktioner ser vi ikke som et problem. Der henvises i øvrigt til side med planer for flytning af receptionen. 4

5 Udvendige arealer på Montebello Adgangsforhold Det er i den tidligere rapport nævnt at bussen skal foretage en U- vending for at køre ind til Montebello, dette er ikke korrekt. Bussen kommer kørende med Montebello på sin højre side og skal svinge til højre ned til Montebello. Når bussen igen forlader Montebello går en medarbejder med ud og stopper trafikken på Juan Luis Peralta, bussen bakker ud og kører. Det tager højst 2 min. og giver ingen sikkerhedsproblemer eller unødig stop i trafikken (det er Spanien, så det er helt naturligt) Bussen på vej ind fra gaden til Montebellos egen parkeringsplads Der har været problemer med tilkørselsforholdene, da asfalten var meget slidt og hullet. Et brev i 2010 til kommunen sikrede ny belægning, så adgangsforholdene nu er sikre for såvel biler, bus og gående patienter. 5

6 Tilkørsel med ny jævn asfalt belægning Endelig er der sat en nyt rækværk op ved parkeringspladen, så denne er sikret mod fald til haven. Nyt rækværk som sikrer mod fald 6

7 Indgangspartiet Alle udendørs belægninger er gennemgået og rettet op der hvor de var blevet skæve. Trapperne er ligeledes gennemgået og rettet op. Desuden er afgrænsning af trappetrinene blevet malet med maling med sand, så de danner en taktil adskillelse. Trapper og det kuperede terræn benyttes aktivt i træningen af patienterne, ud fra en tese om, at man heller ikke i Danmark kan undgå trapper og terrænforskelle, så hellere lære at håndtere disse på sikkert vis. Ligeledes udnyttes haven også til træning, da det er anderledes at gå på græs end eks. fliser, her kan der arbejdes intensivt med balancen hos den enkelte patient. 7

8 Plan belægning, renoverede trapper, gelænder og udskiftning af samtlige dæksler Plan belægning og renoverede trapper 8

9 Plan belægning, renoverede trapper og nye gelænder Nyrenoveret belægning og kantning Samtidig er belysningen udendørs gennemgået og der er opsat yderligere lamper så belysningen nu er optimal også i de mørke måneder. 9

10 For at sikre også dårligere gående patienter er der sat gelændere op, så disse kan støtte ved gang på trapper og skråninger. Kuperet terræn på Montebello, med gelændere til støtte for patienterne. Alle skilte, herunder flugtskilte er ligeledes gennemgået i 2010 og rettet til efter anvisning fra brandmyndigheden. Der er etableret ny evakueringsvej efter ændrede krav fra myndighederne. Nyanlagt evakueringsvej 10

11 En del af Montebellos patienter færdes med stokke, rollatorer eller el- kørestole. Det er muligt at komme omkring på Montebello med disse hjælpemidler uden at skulle forcere trapper eller lignende. Køreareal er tydeligt angivet ved at være opmalet med gult. Tilkørsel for el- kørestole gennem buen og forbi bassinet på den gule markerede vej Da Montebello bruger det udendørs rum aktivt i patienternes træning, har der været fokus på helhedsoplevelsen og der er etableret 3 vandmiljøer. Vandmiljøer 11

12 Vandmiljøer Nyrenoveret område muslingeskallen 12

13 Muslingeskallen i smukke omgivelser Endelig er bassinet en vigtig del af træningen om sommeren. Bassinet er i 2009 total renoveret og i 2011 er et gelænder udskiftet og det hele er malet igen. Træningsbassin med ny trappenedgang og kant 13

14 Det er muligt at hvile mellem træningerne også ude- i februar måned Bygningernes indvendige tilstand Der er gennem årerne foretaget mange løbende mindre renoveringer og ombygninger af Montebello. Grundet tvivl om ejendomsværdien på Montebello har Montebello anmodet en ejendomsmægler om at gennemgå bygningerne og lave en vurdering af disse, samt fastsætte en mulig salgspris. Ved denne gennemgang er Montebello karakteriseret som meget velholdt uden nogen forbehold. Rapporten vedlægges, konklusionen er oversat og hele rapporten kan oversættes såfremt det ønskes. Rum målrettet primært patienterne Patientværelser På Montebello er alle værelser som udgangspunkt til 2 patienter. Undtaget for dette er stomiopererede og amputerede som får eneværelse. For det meste giver dette ikke problemer for patienterne. Dog er der nogle få (1-3 på årsplan) der fravælger opholdet, hvis de ikke kan få garanti for eneværelse. Der er 62 værelser på Montebello, heraf er typisk 1-2 i løbende renovering. Af de resterende 60 værelser vil der altid være 10 i overskud til eneværelser. Såfremt 10 patienter flyttes til eneværelser, vil det også gøre de værelser de flyttes fra til eneværelser, hvilket i alt giver mulighed for at 20 patienter løbende har eneværelse under de nuværende forhold. Patienterne på Montebello er ikke ret meget på værelserne. De er til træning 4-5 timer om dagen og dertil kommer muligheden for egentræning. De er som udgangspunkt selvhjulpne og kan derfor drage nytte af dagligstue, terrasse, ture i byen mm. Vejret gør også at man opholder sig mere udendørs end det vil være tilfældet i Danmark. 14

15 Renoveret patientværelse med ny vinduefacade. Alle værelser har nye el-senge For de flestes vedkommende giver det en god oplevelse at kunne dele erfaringer under opholdet med en anden person, og flere beskriver venskaber der kan støtte hinanden også efter udskrivelsen. Lavenergivindue med dobbeltglas 15

16 Montebello er selv begyndt renovering af værelserne, og der er til nu renoveret 3 og en 4 er på vej. En renovering indebærer nyt badeværelse og nye lavenergi vinduer og døre mod altanen. Derudover males og el- installationer fornyes, ved udskiftning af kontakter mm. Der er i 2011 installeret 2 værdibokse på alle værelser og dørlåsene er udskiftede til elektroniske låse, der bruger elektronisk nøglekort (af hensyn til patientsikkerheden) Der er i 2011 indkøbt 19 nye el- senge, så alle værelser nu har nye el- senge. Mindre indkøb på basis af patienttilbagemeldinger foretages løbende, eks. i form af nye natlamper og små borde. Spisesalen hvor der er plads til 100 patienter blev i 2009/2010 renoveret i forhold til etablering af bedre akustik. Samtidig inkøbtes nye borde og stole til alle. Spisestuen med nye møbler og akustikkontrolleret loft Ny informationsskærm til patienterne opdateres automatisk med relevante informationer 16

17 Baderum for patienter der skal i bassin Der er i 2009 bygget nye omklædningsrum og handicaptoiletter ved store sal, sådan at patienter der skal træne i bassinet kan klæde om i umiddelbar nærhed. Nye badefaciliteter til patienter Handicaptoiletter 17

18 Etablering af nyt behandlingsrum En donation fra Montebellos Venner og Montebellos Vennekreds, gjorde i 2010 det muligt at etablere et nyt behandlingsrum med gangbarre og spejle så patienterne kan instrueres og samtidig se sig selv under træningen. Dette bruges især til patienter der er amputerede. Derudover er endnu et behandlingsrum renoveret i Nyt behandlingsrum med gangbarre, spejl og rebstige Etablering af PC- rum til patienterne Med den teknologiske udvikling var det nødvendigt i 2010 at etablere et PC rum til patienterne og samtidig blev der installeret WiFi anlæg i dagligstuen. Anlægget har ikke fungeret så godt som ønsket og er derfor skiftet ud i 2011, der skal give Wifi mulighed direkte på alle patientværelser. 18

19 Rum primært målrettet ansatte Sekretærkontoret er i 2009 ombygget og indrettet så de tre sekretærer kan arbejde i samme rum, og dermed have glæde af sparring og videndeling. Kontoret er i 2011, suppleret med vask og installation til kaffe mm. Udsnit af sekretærkontor, der er opsat højdeindstilige borde ved alle arbejdspladser I 2009, er der indrettet konferencerum i fysioterapien, herunder fleksibel arbejdsplads til afrapportering. Konferencerum i fysioterapien 19

20 Et fuldt teknologisk nyt konferencerum blev i 2009 etableret på 1. sal i hovedbygningen. Her er der mulighed for videokonferencer med Danmark og rigtig gode undervisningsmuligheder. Konferencerum med videokonferenceudstyr Da konferencerummet primært er til større møder og møder med Danmark, har det været nødvendigt at indrette et mindre møderum i administrationsbygningen. Dette vil i 2012 blive koblet på videokonference mulighederne. 20

21 Over årene er køkkenet ombygget så det nu fuldt ud lever op til alle standarder og fungerer optimalt også arbejdsmiljømæssigt. Varmt køkken med moderne combiovn i baggrunden Moderne opvasketunnel, ergonomisk og arbejdsmæssigt korrekt så bl.a tunge løft undgås 21

22 Opvasken, alle områder er opdelt og markerede grønne og røde Koldt køkken med højdeindstillelige borde med indbygget kølekabe og automatiske skydedøre, 3 dobbelte termoruder sikrer naturlig belysning også om sommeren 22

23 Køl og frostrum, med automatiske skydedøre der sikrer dels arbejdsmiljø og energioptimering. Digitale termostater styrer temperaturen som registreres på edb 23

24 Kølerum og frostrum er pladsoptimeret og placeret i umiddelbar tilknytning til køkkenet Der udestår etablering af automatisk dør mellem køkken og spisestue, denne etableres primo Bademuligheder er i 2009 etableret i Teknisk service og samtidig er der sat ventilation op i lokalerne. 24

25 Omklædningsrum for en stor del af personalet er i 2011 etableret i kælderen og samtidig er der bygget nye lagerlokaler til køkkenet. Nyetableret omklædningsrum Store omklædningsrum med automatisk ventilation 25

26 Gode badeforhold i omklædningsrum Lagerlokaler, pladsoptimeret og nemme at gøre rene 26

27 Kælderen er ny renoveret, med nye rørføringer Dette frigør areal med dagslys tilgang, som Montebello har overvejelser om at bruge til en ny indgang for patienter og andre der kommer til stedet. Se tidligere. Udviklingskontor er i 2009 blevet etableret og renoveret, sådan at der er et rum til at såvel studerende som nøglepersoner der arbejder med udvikling, kan arbejde i fred og ro. Der var ikke kontorer til leder af teknisk service og koordinator af rengøringen, disse blev etableret i 2009, som en form for værkførerbure I 2011 er der etableret et TR- kontor, så de tillidsvalgte ansatte har et sted at være og opbevare deres papirer mm. Receptionen Her er der løbende lavet en række forbedringer af mere teknisk karakter, men af stor betydning for patienterne. Her skal nævnes nogle af dem: Indkøb af ny telefoncentral Købe af infoskærme (2009 og 2011) Nyt højtaleranlæg Indkøb af overvågningskamera i farve og med digital optagelse (2010) 27

28 Receptionen bygges om primo 2012, så der dels etableres bedre lysforhold og mindre træk (sluse ved indgangsdør) dels ændres markant på arbejdsforholdene, så der kan skabes arbejdsro til de mange oversættelser som receptionisterne laver. Ombygningen er et resultat af TrivselOP og derfor afventer det ikke eventuelle andre overvejelser om placering. Optimering af IT Montebello er ikke tilkoblet elektronisk patientjournal i Region Hovedstaden, derfor er der arbejdet med at udvikle og indføre egen elektronisk patientjournal. For at kunne gøre det har det været nødvendigt med øget fokus på sikkerheden. Der er derfor etableret 2 særskilte serverrum, hvor af den ene indeholder backup. Ny VmWare virtuelle IBM server 28

29 Sygeplejekontoret og akutstuen er ligeledes i 2011 bygget helt om. Dels så rummene bedre kan udnyttes og dels så der er en bedre sammenhæng mellem akutstuen og sygeplejekontoret. Her er der naturligvis brugt helt nye lavenergi installationer, herunder vinduer og døre. Nyrenoveret sygeplejekontor Nyrenoveret akutstue 29

30 Nyt skyllerum 30

31 Vaskeri Der er på Montebello to mindre vaskerier. Det ene benyttes af patienterne som møntvask og det andet af rengøringspersonalet til rengøringsklude, badetøj for terapien mm. Disse vaskerier er i 2011 bygget om, så hygiejne kravene og arbejdsmiljøet tilgodeses. Nyt vaskeri med ny vægbeklædning, ny el-og vand installation og nyt vindue Nyt vaskeri til patienterne m. ny vægbeklædning og installationer 31

32 Nyindrettet kontor i rengøringsafsnittet, med nyt klimavindue i baggrunden der sikrer naturlig belysning 32

33 NO boliger Er Montebellos navn for 6 funktionærboliger beliggende nederst på grunden. Boligerne er i 2011 malet indvendig som udvendig. I 2009 er der etableret TV og aircondition, ligesom møblement løbende opdateres. Her udestår renovering af køkken og delvist badeværelser, som begge er fra Montebellos start i 1974 og derfor trænger meget til en udskiftning. NO bolig, stue NO bolig, soveværelse 33

34 Der har tidligere været en del fugt problemer på grund af træer der var plantet foran lejlighederne. Disse var blevet så store at de skyggede for solen og holdt på fugten. Disse træer er i 2010 blevet fældet og fugtproblemerne er derefter løst. NO bolig, terrasse Bygningernes udvendige tilstand Montebello har i 2011 repareret alle altankasser, så de er sikre og funktionelle og i den forbindelse blev bygningernes mure gennemgået, repareret og malet overalt. ny renoverede altankasser 34

35 Udsigt over bygningerne med velholdte tage Udsnit af tage 35

36 Udsnit af tage Alle tage på Montebello er de oprindelige tegltagsten (munk og nonne) over et skråt hulrum og underliggende betondæk. Tagstenene kan gå i stykker når man går på dem, eks ved den årlige rensning af tagene. De ødelagte tagsten erstattes med nye (gamle) og der er ikke på noget tidspunkt observeret utætheder i tagene. Der er indkøbt og monteres sikkerhedskroge på alle tage, så rensning og renovering kan foregå på sikker vis. 36

37 Tekniske installationer Mange af installationerne er fra Disse er løbende udskiftet og vedligeholdt godt i alle årene og fremstår funktionsdygtige og sikre. Alle er efterfølgende godkendt af de relevante myndigheder. Etablering af nye elskabe i 2009 I 2009 er hovedparten af el-skabene renoveret eller udskiftet. Renoveret elskab Nødgeneratoren som afprøves hver uge har fået nyt elektronisk styresystem, sådan at den automatisk går i gang, når der ikke kommer strøm ind til Montebello fra el- værket. Montebello har sin egen højspændingstransformerstation. Nørdgenerator med udskiftet styreanlæg 37

38 I 2011 er alle varmtvandsbeholdere (5 stk.) skiftet ud til nye. Disse er den 2. februar 2012 inspiceret af Junta da Andalucia og godkendt, særligt med fokus på Legionella risikoen. Afkalkningsanlægget er også nyt Montebellos 2 oliefyr er i god stand 38

39 Ny gastank Montebellos gas tank er i 2009 blevet gravet op og der er installeret en ny over jorden. Dette er godkendt af myndighederne i Spanien. Arbejdsmiljø Af arbejdsmiljø hensyn er der i 2011 indkøbt 10 højdeindstillelige skriveborde og et større antal bærbare PC ere, så der kan skrives direkte ind i den elektroniske patientjournal. Mange af ombygningerne sker også som konsekvens af resultaterne af TrivselOP. Planer for de kommende år Montebello arbejder fortsat meget målrettet med forbedringer på stedet, herunder bygningsmæssige renoveringer. Vedligeholdelsesplanen I denne har vi, under forudsætning for at økonomien er tilstede, planlagt renovering af 3-5 patientværelser pr. år. I takt med at patientværelserne renoveres bliver disse mere energivenlige. Vedligeholdelsesplanen vedlægges i oversat form. For de kommende år prioriteres energioptimerende projekter under forudsætning af tilførte midler. Udskiftning af alle vinduer og altandøre til lavenergiruder på patientværelserne ca. 1 mio.dk. Kr. Udskiftning af aircondition anlæg til lavenergi og med automatisk sensor slukning ca. 1.4 mio.dk kr. Etablering af solfangeranlæg med opvarmning af alt varmtvand på Montebello, herunder træningsbassin ca. 3.5 mio.dk.kr Der er søgt om økonomiske midler til dette. Disse tiltag kan ske uafhængigt af hinanden. Der er i tidligere rapporter1 vurderet en besparelse på anslået 21 % på el, 47 % på varmeforbrug og 70 % på opvarmning af træningsbassin ved indførelse af solenergi. 1 Cowi rapport af den 4.marts

40 Der er i 2011 forbrugt kr på el- olie- gas og vand på Montebello. Etablering af solenergi som opvarmningskilde til det varme vand, vil ligeledes sikre at træningsbassinet kan bruges en langt større del af året. I dag bruges bassinet fra 1. maj til 1. oktober. Endeligt skal det nævnes at der i 2011 er igangsat en energisparekampagne, hvor målet er en besparelse på 9 % i forhold til For statusnotat den 13. februar 2012 Jette Søe Afdelingsleder En patient træner i træningscenteret 40

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Generelt om Røbo...4 3. Bygningsmæssige forhold...6 3.1 Bygninger...7 3.2 Beboernes værelser...7 3.3 Gangarealer...9 3.4 Toiletter/baderum...9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Generelt om Munkehatten...6. 3. Bygningsmæssige forhold mv...7

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Generelt om Munkehatten...6. 3. Bygningsmæssige forhold mv...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Generelt om Munkehatten...6 3. Bygningsmæssige forhold mv...7 3.1. Bygninger...7 3.2. Fællesarealer...8 3.2.1. Munkehatten 4...9 3.2.2.

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning

VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning Esbjerg Kommune VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning Dorte Malig Rasmussen, Konsulent, cand. scient.san., Ph.d. Teknologisk Institut, 2 1. Indledning... 3 2. VelfærdsTeknologiVurdering...

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 8. juni 2009

Inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 8. juni 2009 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 582 Offentligt Den 15. juni 2010 Inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 8. juni 2009 ENDELIG J.nr. 2009-1470-628 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Generelt om Birkevangen... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Generelt om Birkevangen... 4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om Birkevangen... 4 3. Bygningsmæssige forhold... 5 3.1. Bygninger... 6 3.2. Aktivitets- og administrationsområder... 7 3.3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Generelt om Pilekrogen...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Generelt om Pilekrogen...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Generelt om Pilekrogen...3 3. Bygningsmæssige forhold mv...4 3.1. Lejligheder...5 3.2. Opholdsstuer...6 3.3. Køkkener...6 3.4. Pejsestue...7

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Ifølge ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udflytning af et sengeafsnit til Odder

Udflytning af et sengeafsnit til Odder Udflytning af et sengeafsnit til Odder - en evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser Udarbejdet af Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Juni

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Efter ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

1/64. Indholdsfortegnelse

1/64. Indholdsfortegnelse 1/64 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Generelt om Asylcenter Avnstrup...6 3. Aktstykke 157...8 4. Beboelse...13 4.1 Gangareal...15 4.2 Børnefamilier...16 4.3 Handicappede...17 4.3.1 Handicaptilgængelighed...

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Sygehusets organisation mv... 3

1. Indledning... 2. 2. Sygehusets organisation mv... 3 1/90 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sygehusets organisation mv... 3 3. Bygningsmæssige forhold... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Skadestue og modtagelse... 4 3.3 Afsnit S5 (åbent afsnit)... 6 3.4 Afsnit

Læs mere

Sådan kan du indrette dementes boliger

Sådan kan du indrette dementes boliger Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 www.servicestyrelsen.dk aeldre@servicestyrelsen.dk Udgivelsesår: 2008 1. oplag: 2.500 stk. Layout: KreativGrafisk

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret af Jutta de Place, Gigtforeningen Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 18-09-09 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje

Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje November 2014 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold INDLEDNING 8 Formål 8 Målgruppe 8 Kvalitetsstandardernes

Læs mere

Livet mellem stuerne. Inspirationskatalog til gangarealer, vente- og opholdsmiljøer på OUH

Livet mellem stuerne. Inspirationskatalog til gangarealer, vente- og opholdsmiljøer på OUH Livet mellem rne Inspirationskatalog til gangarealer, vente- og opholdsmiljøer på OUH 2 Livet mellem Stuerne - Inspirationskatalog Livet mellem Stuerne - Inspirationskatalog 3 Forord af direktør Judith

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

R A P P O R T. Analyse af hjælpemiddelområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

R A P P O R T. Analyse af hjælpemiddelområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 R A P P O R T Analyse af hjælpemiddelområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 udarbejdet af Kirsten Bjerg Sundhed og Omsorg, juni 2015 RAPPORTTITEL Side 2 RAPPORTTITEL Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé...

Læs mere

1/98. Indholdsfortegnelse

1/98. Indholdsfortegnelse 1/98 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 3.1 Stuerne... 9 3.2 Bade- og toiletfaciliteter... 9 3.3 Gangarealer... 10 3.4 Køkken... 11 3.5 Opholdslokaler...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Montebellos Vennekreds

Montebellos Vennekreds Montebellos Vennekreds Nr. 16 Oktober 2010 1 2 Kære medlemmer - og læsere af Montebello bladet Montebellos Vennekreds har gennem de seneste måneder hørt og erfaret en hel del om de forandringer, der pågår

Læs mere