Indholdsfortegnelse. Social & Tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Social & Tilbud"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Sektorplanens formål og grundlag Baggrund for sektorplanen Sektorplanens område og målgruppe Sektorplanens forhold til kommuneplanen Sektorplanens forhold til befolkningsprognoser Sektorplanens forhold til budgettet Mål for socialområdets tilbud Mål for den enkelte bolig Mål for boligens nærmeste omgivelser Mål for boligens samfundsmæssige omgivelser Mål for boligens ydre udtryk Mål i forhold til den nødvendige hjælp, omsorg og støtte Mål for servicearealer og medarbejderforhold Mål for boligernes økonomi Mål for brugerindflydelse på udformningen af byggerierne Mål for boliger til midlertidigt ophold for voksne Mål for beskæftigelses- og aktivitetstilbud Mål for nedlæggelse og oprettelse af sociale tilbud Mål for nedlæggelse og oprettelse af botilbud Botilbud - nedlæggelse Botilbud oprettelse Mål for nedlæggelse og oprettelse af beskæftigelsestilbud Beskæftigelsestilbud - nedlæggelse Beskæftigelsestilbud oprettelse Detailorganisering af rummene Mål for lokaler til boliger til længerevarende ophold Stuer/køkken Soveværelse Badeværelse Fællesrum i botilbud Køkken/alrum/opholdsstue Bryggers Depotrum Mål for lokaler til personale og ledelse i botilbud Kontor til personaleleder Kontor til administrativt personale Konferencerum/mødelokale/it-arbejdsplads Mødelokale Rådighedsrum Side 1

3 4.3.6 Toilet og badefaciliteter Personalegarderobe Øvrige lokaler Rengøringsrum Skur Garage Mål for lokaler til brugerne i beskæftigelsestilbud Grupperum Sanserum Pauserum Køkken Brugertoiletter Garderobe til brugere Mål for lokaler til personale og ledelse i beskæftigelsestilbud Kontor til personaleleder Kontor til administrativt personale Mødelokale Personalerum Personaletoilet Garderobe til personale Mål for øvrige lokaler i beskæftigelsestilbud Vaskerum og depotrum Teknikrum Skur Garage Udearealer Opsamling på indsatsområder Forside: Udsnit af maleri malet på Kunstværkstedet af kunstneren Pernille Lorentzen. Kunstværkstedet er en del af Værkstedet LBV. På værkstedet arbejder voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne under beskyttede former. Side 2

4 1 Indledning 1.1 Sektorplanens formål og grundlag Sektorplanen for Social & Tilbud er grundlaget for de beslutninger, der skal sikre et optimalt samspil mellem kommuneplanen og planlægningen på Social & Tilbuds område. Sektorplanen er herved med til at sikre de fysiske rammer til gennemførelse af intentionerne i serviceloven og handicappolitikken. Sektorplanen er udarbejdet med baggrund i de politiske målsætninger på området. Esbjerg Kommune har en handicappolitik, som bl.a. indeholder overordnede mål vedrørende boliger og arbejdsliv. Derudover skal sektorplanen ses i sammenhæng med Esbjerg Kommunes boligpolitik, da handicapboliger her indgår på lige fod med alle andre boliger i kommunen. Sektorplanens politiske mål og rammer for botilbuddene er afstemt med Region Syddanmarks målsætninger for fremtidens boliger på socialområdet. Kravene til den fysiske indretning af bo- og dagtilbud skærpes løbende. Det skal derfor understreges, at sektorplanen og fremtidige tiltag på grundlag af sektorplanen vil være underlagt de til enhver tid gældende regler på området. I sektorplanen for det sociale område er der opstillet en række indsatsområder som oplæg til handlinger på kort og langt sigt, som er nødvendige for at nå de opstillede mål. De opstillede indsatsområder i afsnit 2 og 3 er samlet i afsnit 5 som oplæg til udarbejdelse af handlingsplaner. 1.2 Baggrund for sektorplanen Sammenlægningsudvalget i Esbjerg Kommune besluttede i forbindelse med budget , at der skulle udarbejdes en sektorplan for socialområdet i den nye Esbjerg Kommune. Borger & Arbejdsmarked har senest i 2008 gennemført en analyse af handicapområdet. Analysen blev gennemført i samarbejde med Rambøll Management og indeholder en række anbefalinger f.eks. vedrørende dimensionering og behovet for udvikling af området. Sektorplanen skal derfor danne baggrund for opstilling af handleplaner, der sammenholdt med de eksisterende fysiske rammer giver en anbefaling til, hvilke fysiske tiltag der er behov for i forhold til den eksisterende bygningsmasse. 1.3 Sektorplanens område og målgruppe Sektorplanen for Social & Tilbud omhandler de sociale tilbud til voksne handicappede i Esbjerg Kommune. Side 3

5 Sektorplanen omhandler de sociale tilbuds geografiske placering, fysiske rammer og indretning. Social & Tilbud opererer med følgende målgrupper: Udviklingshæmmede/senmodne Sindslidende Fysisk handicappede/senhjerneskadede Socialt udsatte og misbrugere Målgrupperne er kendetegnet ved, at borgernes funktionsnedsættelse spænder vidt, fra de stort set selvhjulpne borgere til borgere med et massivt støttebehov. Sektorplanen udstikker politiske mål og rammer for bo- og dagtilbuddene og beskriver: mål for den enkelte bolig mål for boligens nærmeste omgivelser mål for boligens samfundsmæssige omgivelser mål for boligens ydre udtryk mål i forhold til den nødvendige hjælp, omsorg og støtte mål for servicearealer og medarbejderforhold mål for boligernes økonomi mål for brugerindflydelse på udformningen af byggerierne mål for boliger til midlertidigt ophold for voksne mål for beskæftigelses- og aktivitetstilbuddene mål for nedlæggelse og oprettelse af sociale tilbud mål for detailorganisering af de sociale tilbuds rum Målsætningen i sektorplanen er langsigtet og forventes dermed først gennemført, når der er budgetmæssig dækning, og persongrundlaget udvikler sig som forudsat. 1.4 Sektorplanens forhold til kommuneplanen Der er i udkast til kommuneplan opstillet politiske mål, planer og retningslinjer for sektorplanlægningen på socialområdet: Politiske mål: Borgere med handicap skal som øvrige borgere have mulighed for at leve et godt liv. Den nødvendige støtte og omsorg gives som lokale løsninger og med mindst mulig indgriben. Det vil sige, at hjælpen i mange tilfælde vil udmønte sig som hjælp til selvhjælp, og at den ydes uanset om borgeren bor i egen bolig eller i kommunale botilbud. Side 4

6 Formål med sektorplanlægningen: Igennem sektorplanen for det sociale område skal der sikres overblik over det fremtidige behov for sociale tilbud i Social & Tilbuds regi samt udstikkes mål og udviklingsretninger inden for den sociale sektor. I sektorplanen for det sociale område skal der opstilles handlinger på kort og lang sigt, som er nødvendige for at nå de opstillede mål. Der skal desuden opstilles mål for de fysiske rammer for det fremtidige byggeri. Retningslinjer vedrørende generelle forhold: Kommunens arbejde bygger på dialog med brugere, pårørende, handicaporganisationer, Handicaprådet og Udsatterådet Større sociale institutioner er lokaliseret i områder, der er udlagt til offentlige formål Kommunen har botilbud til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Botilbuddene er oprettet efter serviceloven eller efter lov om almene boliger Kommunen har botilbud til hjemløse og til personer med særlige sociale problemer Der skal i rammeplanen sikres mulighed for sociale tilbud, det vil sige, botilbud, aktivitets- og samværstilbud til handicappede Der skal sikres rammer for fortsat drift og udbygning af kommunens botilbud gennem sektorplanlægningen Der sikres et varieret og tilstrækkeligt aktivitets- og samværstilbud afhængig af handicapgraden. Beskæftigelsestilbud kan også foregå i samarbejde med private eller offentlige virksomheder som Job i Erhverv Der sikres rammer for fortsat drift og udvikling af kommunens døgnåbne tilbud og herberg Det sikres at institutioner for hjemløse kan tage imod alle personer med svære personlige og sociale problemer Der sikres nem og synlig adgang og mulighed for at finde hjælp til det relevante tilbud Side 5

7 1.5 Sektorplanens forhold til befolkningsprognoser Befolkningsprognoser eller -fremskrivninger er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forhold i fremtiden (f.eks. fødselstal, levetid, flytning, indvandring mm). Antagelserne og forudsætningerne kan ændre sig som tiden går, men prognosen er ved udarbejdelsen den bedste vurdering af de kommende års befolkningsudvikling. Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har en vis betydning for efterspørgslen efter f.eks. sundhedsydelser, skoler, botilbud til ældre og meget andet. Derfor bruges befolkningsprognose som et vigtigt fundament for sektorplanlægning på disse områder. På handicap- og udsatte/misbrugsområdet er det dog langt vanskeligere at spå om fremtiden. For nogle målgrupper er det sådan, at handicappet opstår i løbet af livet, f.eks. ved sygdom eller ulykke. Her må det således antages, at der er en tilvækst. Samtidig er f.eks. sindslidende ikke nødvendigvis varigt/statisk syge, og derfor kan en sindslidendes behov for støtte være meget varierende. Endelig siger en befolkningsprognose også kun noget om antallet af personer i eksempelvis en bestemt aldersgruppe. På handicapområdet er der brug for også at vide noget om det støttebehov, som pågældende borgere har. Målgruppen udviklingshæmmede og senmodne har i overvejende grad et medfødt handicap. Det betyder, at kommunen i mange tilfælde er i kontakt med borgerne fra de første leveår. Det indebærer igen, at man på voksenhandicapområdet kan foretage visse fremskrivninger med udgangspunkt i børnehandicapområdets dimensionering. Esbjerg Kommune kan ved hjælp af Støttebehovsanalysen 1 give et skøn over, hvor stor tilgangen af udviklingshæmmede vil være fra børnehandicap til voksenhandicap. Derudover kan Støttebehovsanalysen give en pejling på, hvor stort støttebehovet vil være. I forhold til de øvrige målgrupper vil støttebehovsanalysen på sigt kunne give en pejling på den forventede udvikling i støttebehovet baseret på erfaringstal. 1.6 Sektorplanens forhold til budgettet Det er ikke beregnet, hvilket finansieringsbehov til anlæg en realisering af sektorplanen medfører. 1 Støttebehovsanalysen er et it-baseret system, som har til formål at give et planlægningsgrundlag, der sætter fokus på støttebehov og støtteniveau i relation til indsatsen for handicappede borgere i Esbjerg Kommune. I Støttebehovsanalysen registreres faktuelle oplysninger på individniveau (f.eks. hvilke ydelser en borger modtager/har behov for) samt en score som udtrykker borgerens støttebehov på 3 dimensioner (fysisk/praktisk, Kommunikation og Social adfærd). Side 6

8 Sektorplanen er en rammeplan. Hvert enkelt udgiftskrævende element kræver optagelse i budgettet. Hvert enkelt af de sociale tilbud kan derfor først se, hvad der kan realiseres af sektorplanen, når de nødvendige beløb er optaget i budgettet. Side 7

9 2 Mål for socialområdets tilbud Ifølge Esbjerg Kommunes politik og visioner for socialområdet vil byrådet yde hjælp og støtte, så borgere med funktionsnedsættelse får samme mulighed som øvrige borgere for at have et godt og aktivt liv. Den nødvendige støtte og omsorg gives som lokale løsninger og med mindst mulig indgriben. I Esbjerg Kommunes Handicappolitik er der formuleret følgende målsætninger vedrørende boliger og arbejdsliv. Det er målet at borgere med handicap har mulighed for at vælge en bolig, som tilgodeser den enkeltes behov at borgere med handicap så vidt muligt indgår i et almindeligt arbejdsliv eller alternativt har mulighed for at få et beskæftigelsestilbud I Esbjerg Kommunes boligpolitik er der formuleret følgende målsætninger for handicapområdet: Botilbuddene skal være varierede og fleksible, således at det er muligt at imødekomme individuelle behov, ønsker og ressourcer Botilbuddenes fysiske indretning skal være fleksibel, således at boligen kan indrettes på forskellige måder i takt med, at borgerens situation ændres. Der bør være et passende udbud af boliger til handicappede, således at borgeren kan tilbydes en bolig inden for en rimelig tidshorisont I botilbud indrettet som plejeboliger skal der sikres gode fysiske rammer for personalet, og som minimum skal de fysiske rammer leve op til de gældende arbejdsmiljøregler I forbindelse med etablering af botilbud skal der sikres brugerinddragelse Den overordnede målsætning for socialområdets tilbud giver anledning til opstilling af følgende emner, som bør gøres til genstand for nærmere undersøgelser: Side 8

10 Indsatsområde Kapacitetsanalyse herunder o Vurdering af eget fremtidigt behov (ud fra f.eks. aldersfordeling, problemstilling og venteliste) o Undersøgelse af andre kommuners fremtidige efterspørgsel efter Esbjerg Kommunes botilbud Tilpasning i forhold til den fremtidige efterspørgsel o Undersøgelse af om der er et rationale ved at oprette egne tilbud frem for at benytte andre kommuners tilbud Afdækning af om den nuværende organisering af bo- og beskæftigelsestilbuddene er den mest optimale i forhold til at sikre en effektiv drift 2.1 Mål for den enkelte bolig Borgerne i Esbjerg Kommunes sociale botilbud skal tilbydes en bolig, der tilgodeser den enkeltes behov, og som giver mulighed for privatliv og for at kunne udfolde sig ud fra egne præmisser. Boligens udformning skal samtidig understøtte, at borgeren kan modtage den individuelt tilpassede hjælp, omsorg og støtte, som borgeren har behov for. Boligens størrelse og indretning skal sikre, at der er rammer til socialt samvær uanset borgerens fysiske og psykiske tilstand. Boliger skal som udgangspunkt bygges så fleksible, at de kan tilpasses, hvis borgerens behov ændrer sig, så vedkommende kan blive boende. Det gælder også i rimeligt forhold til andre fremtidige borgeres behov. Botilbuddenes fleksibilitet skal sikre, at botilbuddene evt. kan tilbydes andre målgrupper, hvis behovene ændres. En tidssvarende permanent voksenbolig i Esbjerg Kommune har som udgangspunkt 2 rum, eget badeværelse og køkkenmulighed, men indretningen skal altid tilpasses borgerens/målgruppens behov. Undtaget herfra kan dog være boliger, som har mere midlertidig karakter, f.eks. ungdomsboliger, botræningslejligheder og boformer til socialt udsatte. Esbjerg Kommune etablerer så vidt muligt botilbud efter lov om almene boliger med tilhørende servicearealer. Kommunen har botilbud opført efter serviceloven, og yder støtte til borgere i eget hjem. På baggrund heraf kan der opstilles følgende emner, som bør gøres til genstand for nærmere undersøgelser: Side 9

11 Indsatsområde Gennemgang af de eksisterende botilbud mht. boligstandard. Undersøgelse af, hvilke boformer der efterspørges blandt brugere/pårørende Afdækning af, om eksisterende botilbud, der ikke er tidssvarende som livstidsbolig, evt. kan anvendes af målgrupper med andre behov Kommunen skal informere borgere om mulighederne for at tilpasse den nuværende bolig eller mulighederne for at flytte til en mere egnet bolig 2.2 Mål for boligens nærmeste omgivelser Den enkelte bolig skal indpasses sammen med andre boliger og fællesfaciliteter på en sådan måde, at borgeren har adgang til fællesskab i det omfang og på den måde, som borgeren selv ønsker. Større sociale botilbud er lokaliseret i områder, der er udlagt til offentlige formål. Botilbuddene er typisk indrettet i mindre enheder med tilknyttede fællesarealer. På baggrund heraf kan der opstilles følgende emner, som bør gøres til genstand for nærmere undersøgelser: Indsatsområde Gennemgang af de eksisterende botilbud mht. om indretningen opfylder behovet for fællesfaciliteter og giver mulighed for privatliv/fællesskab På baggrund heraf opstilles handlingsplan for renovering af de eksisterende botilbud 2.3 Mål for boligens samfundsmæssige omgivelser Udbuddet af Esbjerg Kommunes tilbud af boliger til mennesker med særlige behov skal være varieret med hensyn til tilknytning til typer af by-/landmæssige miljøer. Boliger i bymæssige miljøer skal gerne være central placeret i forhold til indkøbsmuligheder, fællesfaciliteter og kollektiv transport. Side 10

12 På baggrund heraf kan der opstilles følgende emner, som bør gøres til genstand for nærmere undersøgelser: Indsatsområde Afdækning af efterspørgslen efter botilbud mht. geografisk og samfundsmæssig placering Gennemgang af de eksisterende botilbud mht. om den geografiske og samfundsmæssige placering opfylder efterspørgslen 2.4 Mål for boligens ydre udtryk Som udgangspunkt skal Esbjerg Kommunes tilbud til mennesker med særlige behov fremtræde som andre boliger. Indsatsområde Projektforslag udarbejdes i samarbejde med Teknik & Miljø. Ved nybyggeri indgår overvejelser om botilbuddets ydre udtryk i relation til områdets øvrige bygninger Skiltning ved botilbud udføres med hensyntagen til, at det er borgerens private hjem 2.5 Mål i forhold til den nødvendige hjælp, omsorg og støtte Hensynet til at sikre mulighed for den nødvendige, individuelle hjælp, omsorg og støtte til mennesker med særlige behov skal vægtes ved indretning af boliger og deres placering i forhold til hinanden og i forhold til servicearealer. Tilbuddene har varierende grad af personaledækning fra døgndækkende tilbud, hvor der er personale til stede hele døgnet til botilbud, hvor der er personaledækning i dagtimerne. I botilbud indrettet som plejeboliger skal der sikres gode fysiske rammer for personalet, og som minimum skal de fysiske rammer leve op til de gældende arbejdsmiljøregler. Side 11

13 Indsatsområde Gennemgang af de eksisterende botilbud mht. om indretning opfylder beboernes behov for privatliv/fællesskab, giver rum til den pædagogiske indsats og opfylder personalets behov for et godt fysisk arbejdsmiljø. Gennemgangen skal afdække, om forholdene i botilbuddene opfylder anbefalinger til arbejdsstedets indretning 2.6 Mål for servicearealer og medarbejderforhold Det skal sikres, at medarbejdere, der skal give hjælp, omsorg og støtte, har gode forhold, og at deres indsats kan tilrettelægges og udnyttes fornuftigt. Dette må dog ikke ske på bekostning af hensynet til borgerens ret til privatliv og eget hjem. Indsatsområde Gennemgang af de eksisterende botilbud og servicearealer mht. om indretning og placering i forhold til hinanden opfylder beboernes behov for privatliv/fællesskab og personalets behov for et godt fysisk arbejdsmiljø. Gennemgangen skal bl.a. afdække, om der er tilstrækkelige møde- og kontorfaciliteter 2.7 Mål for boligernes økonomi Fremtidens boliger til mennesker med særlige behov skal som udgangspunkt ikke afvige i forhold til andre sammenlignelige boliger med hensyn til borgerens boligudgifter. Boligudgifterne bør være på et niveau, så borgeren har råd til at bo i den anviste bolig m.v. Esbjerg Kommune skal i planlægningen og opførelsen af nye boliger og bygninger sikre, at der er mulighed for en effektiv drift. 2.8 Mål for brugerindflydelse på udformningen af byggerierne Kommunens arbejde bygger på dialog med brugere, pårørende, handicaporganisationer, Handicaprådet og Udsatterådet. Side 12

14 I forbindelse med etablering af botilbud skal der sikres brugerinddragelse. Ved udformning og indretning af det enkelte byggeri skal repræsentanter for de kommende beboere søges inddraget i drøftelserne i god tid inden beslutningerne skal træffes. Repræsentanter for pårørende inddrages også i drøftelserne i de projekter, hvor de kommende beboere ikke meningsfuldt kan bidrage, og hvor pårørende via serviceloven har adgang til indflydelse. 2.9 Mål for boliger til midlertidigt ophold for voksne Boliger til midlertidige ophold bør have eget bad og toilet. I udgangspunktet skal de svare til gode almindelige ungdomskollegier. Kommunen har botilbud til hjemløse og til personer med særlige sociale problemer. Indsatsområde Der sikres rammer for fortsat drift og udvikling af kommunens døgnåbne tilbud og herberg Som led i Esbjerg Kommunes Hjemløsestrategi skal det sikres, at institutioner for hjemløse kan tage imod alle personer med svære personlige og sociale problemer Der sikres nem og synlig adgang til behandling for socialt udsatte på misbrugsområdet 2.10 Mål for beskæftigelses- og aktivitetstilbud Der sikres et varieret og tilstrækkeligt aktivitets- og samværstilbud afhængig af handicapgraden. Beskæftigelsestilbud kan også etableres ved oprettelse af skånejob og foregå i samarbejde med private eller offentlige virksomheder som Job i Erhverv. Indsatsområde Afdækning af evt. udækket behov for beskæftigelses- og aktivitetstilbud På baggrund heraf opstilles handlingsplan for etablering af beskæftigelses- og aktivitetstilbud Side 13

15 3 Mål for nedlæggelse og oprettelse af sociale tilbud 3.1 Mål for nedlæggelse og oprettelse af botilbud Botilbud - nedlæggelse Hvis et botilbud/en afdeling over en længere periode har tomme pladser, skal det undersøges, om det skyldes faldende efterspørgsel efter det konkrete botilbud (f.eks. fordi boligstandarden er utidssvarende eller pga. den geografiske placering) eller om det skyldes, at den målgruppe, som botilbuddet henvender sig til, er faldende i antal. Det undersøges herefter, om botilbuddet/afdelingen skal lukke, eller om bygningerne evt. kan anvendes til en anden målgruppe. Udvælgelsen af botilbud til lukning sker efter følgende prioritet: - Tilstanden i botilbuddets lokaler og i hvilken grad målene i sektorplanens afsnit er opfyldt - Den geografiske placering i forhold til efterspørgslen efter botilbud Det vil sige, at en god boligstandard prioriteres højere end den geografiske placering Botilbud oprettelse Når behovet for botilbud inden for en periode er større end den bygningsmæssige kapacitet, undersøges det, om der skal etableres nye botilbud. Hvis behovet for botilbud forventes at falde igen inden for en 3-årig periode, skal der ikke etableres nye botilbud, men alternative muligheder skal vurderes. Indsatsområde Etablering af system til overvågning af belægningen i botilbuddene Afklaring af hvilken belægningsprocent og andre faktorer, der skal være udløsende for, at der tages initiativ til oprettelse, lukning eller omdannelse af botilbud Afklaring af hvem der skal have ansvaret for at følge behovsudviklingen 3.2 Mål for nedlæggelse og oprettelse af beskæftigelsestilbud Beskæftigelsestilbud - nedlæggelse Hvis et beskæftigelsestilbud/en afdeling over en længere periode har tomme pladser, skal det undersøges, om det skyldes faldende efterspørgsel efter det Side 14

16 konkrete beskæftigelsestilbud (f.eks. pga. den geografiske placering) eller om det skyldes, at den målgruppe, som tilbuddet henvender sig til, er faldende i antal. Det undersøges herefter, om beskæftigelsestilbuddet skal lukke, eller om lokalerne evt. kan anvendes til et andet formål. Udvælgelsen af beskæftigelsestilbud til lukning sker efter følgende prioritet: Den geografiske placering i forhold til efterspørgslen efter beskæftigelsestilbud Tilstanden i beskæftigelsestilbuddets lokaler og opfyldelsen af målene i sektorplanens afsnit Det vil sige, at den geografiske placering prioriteres højere end beskæftigelsestilbuddets bygningsstandard Beskæftigelsestilbud oprettelse Når behovet for beskæftigelsestilbud inden for en periode er større end den lokalemæssige kapacitet, undersøges det, om der skal etableres nye beskæftigelsestilbud. Hvis behovet for beskæftigelsestilbud forventes at falde igen inden for en 3-årig periode, skal der ikke etableres nye beskæftigelsestilbud, men alternative muligheder skal vurderes. Der skal ses på mulighederne i de øvrige beskæftigelsestilbud, inden der bygges nyt. Indsatsområde Etablering af system til overvågning af belægningen i beskæftigelsestilbuddene Afklaring af hvilken belægningsprocent og andre faktorer, der skal være udløsende for, at der tages initiativ til oprettelse, lukning eller omdannelse af beskæftigelsestilbud Afklaring af hvem der skal have ansvaret for at følge behovsudviklingen Side 15

17 4 Detailorganisering af rummene Byggelovgivningen sikrer at nyopførte boliger til længerevarende ophold opføres ældre- og handicapvenligt med god tilgængelighed til og i boligerne. Der bør ud over tilgængelighed være fokus på en hensigtsmæssig indretning af f.eks. køkkener og badeværelser, således at boligen så vidt muligt er fremtidssikret i forhold til f.eks. aldersbetingede funktionsnedsættelser. Boliger til længerevarende ophold ønskes tilvejebragt som velegnede boliger for handicappede, og skal opfylde rammerne for boliger opført efter lov om almene boliger. Når Esbjerg Kommune etablerer nye almene boliger eller foretager gennemgribende renoveringer eller ombygninger, kan kommunen opnå støtte hertil efter lov om almene boliger. Almene boliger kan etableres som et bofællesskab. Boliger til midlertidigt ophold skal ikke nødvendigvis have samme standard som boliger til længerevarende ophold. I botilbud bør et antal boliger opføres fleksible, således at botilbuddene også kan rumme borgere i parforhold. Lov om almene boliger stiller en række krav til boligernes udformning, indretning mv. Boligerne skal eksempelvis søges gennemført til den lavest mulige pris under hensyntagen til kvaliteten og skal være uden luksuspræg. Derudover skal boligerne med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og handicappede. 4.1 Mål for lokaler til boliger til længerevarende ophold Beboerne har behov for 2-rums boliger på ca. 50 m 2 netto. Den enkelte bolig skal indeholde et lille tekøkken, toilet/bad, soverum og opholdsrum. Beboerne skal evt. have adgang til egen bolig fra fællesarealet og udefra Stuer/køkken En opholdsstue hvor der er mulighed for møblering med en møbelgruppe. I stuen opstilles et tekøkken med overskabe, idet det ofte kun vil være beboernes familie og personalet, som kan anvende køkkenet, mens evt. madlavning foregår i fælleskøkkenet Stue og soveværelse kan evt. opdeles med en skabsvæg, en almindelig dør eller en skydedør. Af hensyn til beboergruppen skal der være multifleksibilitet, så boligen kan indrettes efter individuelle hensyn. Side 16

18 4.1.2 Soveværelse Et soveværelse som er dimensioneret til 1 person. Der skal være plads til opstilling af en enkelt hospitalsseng med mulighed for hjørneplacering. Arbejdstilsynets krav til arbejdsplads omkring sengen skal kunne overholdes. I soveværelset skal der være plads til garderobeskabe. Adgang til badeværelset kan ske enten via soveværelset eller gangen Badeværelse Et badeværelse, hvor størrelsen er afhængig af målgruppens fysiske handicap og beboerens behov for hjælpere. Badeværelser forberedes til, at der kan monteres egen vaskemaskine og tørretumbler. Det afklares individuelt, om vaskemaskine og tørretumbler skal monteres i lejlighederne. Badeværelserne skal være handicapvenligt indrettet. Indretningen skal godkendes af Hjælpemiddelcentralen. 4.2 Fællesrum i botilbud Til hver gruppe i et botilbud opføres fællesrum med køkken/alrum, bryggers, depotrum og et skur. Fællesrum i botilbud er en del af beboerens boligareal, således at boligarealet pr. beboer i alt udgør ca m Køkken/alrum/opholdsstue I hver boenhed opføres et fælles køkken/alrum/opholdsstue. Køkkenet skal kunne opfylde Fødevaredirektoratets krav til institutionskøkkener. Køkkenet indrettes med plads til det antal personaler og brugere, der skal arbejde samtidigt i køkkenet. Køkkenet skal være rummeligt. I opholdsrummene skal der være plads til en sofagruppe. Desuden skal der være plads til borde, skabe, reoler, fjernsyn, musikanlæg m.v Bryggers I hver boenhed opføres et bryggers, hvor der være plads til de tekniske installationer, bryggersbord med vask, skabe og hylder, fryser og industrivaskemaskine og tørretumbler. Der skal være plads til rengøringsvogn Depotrum I hver boenhed opføres depotrum, hvor der er plads til storindkøb af naturalier og hygiejneartikler. Der indrettes til depotrum til opbevaring af beboernes ejendele. 4.3 Mål for lokaler til personale og ledelse i botilbud Side 17

19 4.3.1 Kontor til personaleleder Der etableres et selvstændigt kontor til lederen for tilbuddet Kontor til administrativt personale Der etableres et kontor til det administrative personale Konferencerum/mødelokale/it-arbejdsplads Der etableres et lokale til personalets it-arbejdsplads og pædagogers aktiviteter mv Mødelokale Der etableres et lokale til personalemøder. Personalemøderummets størrelse fastlægges efter personalegruppens størrelse Rådighedsrum I botilbud med døgndækning skal der være et rådighedsrum til den sovende nattevagt Toilet og badefaciliteter Der skal være et personaletoilet i hver af botilbuddets boenheder. På personaletoiletter skal der være brusemulighed. Adgang fra arbejdsrum til toilet skal ske gennem et forrum. Der må ikke være adgang direkte fra spiserum til forrum. Der skal være et handicapegnet toilet med håndvask og et brusebad i tilknytning til botilbuddenes administration. Toilettet skal evt. også kunne fungere som gæstetoilet Personalegarderobe. Overtøj og arbejdstøj skal opbevares i garderobe eller omklædningsrum. Garderobe kan være garderobeskab eller stanggarderobe. En stanggarderobe skal være indrettet med mindst 20 cm stangplads pr. ansat. Der skal være mulighed for at tørre vådt overtøj. Hvor der ikke er et aflåseligt garderobeskab til hver ansat, skal der være en aflåselig taskeboks på mindst 25 x 30 x 50 cm pr. ansat. 4.4 Øvrige lokaler Rengøringsrum Rengøringsrum skal være så store, at der er mulighed for at opbevare rengøringsartikler, og der skal være plads til udslagsvask og rengøringsvogn. Rengøringsrummet skal være selvstændigt og aflåseligt. Rengøringsrummet skal være velventileret. Side 18

20 4.4.2 Skur I udearealet opføres et skur med plads til cykler (evt. 3-hjulscykler), haveredskaber og aktivitetsting. Derudover skal der være plads til container og affald Garage Det skal overvejes, om tilbuddet skal have garage, eller om der skal forberedes for udvidelse med en garage til en bus. 4.5 Mål for lokaler til brugerne i beskæftigelsestilbud Beskæftigelses- og aktivitetstilbud etableres med stor hensyntagen til antallet af brugere, og om målgruppen har specielle problemstillinger, der skal tages hensyn til. Ved indretningen skal der tages højde for fleksibilitet/omstillingsmuligheder Grupperum Der etableres grupperum, der har en størrelse, der står i forhold til gruppernes størrelse og de aktiviteter, der skal foregår i rummet Sanserum Det overvejes, om der i tilbuddet er behov for sanserum Pauserum I forhold til specielle målgrupper kan der være behov for at etablere et antal pauserum, hvor brugere kan trække sig tilbage fra gruppen Køkken Der etableres et køkken, der principielt indrettes som et stort køkken i en almindelig bolig. Køkkenets størrelse afhænger af, hvilke funktioner der skal varetages i køkkenet, og om der skal indrettes arbejds- og spisepladser i køkkenet. Køkkenet skal opfylde Levnedsmiddelkontrollens og Hjælpemiddelcentralens krav, og der skal etableres særskilt vask til håndvask Brugertoiletter Der skal som minimum være et toilet for hvert grupperum, hvoraf et antal skal være beregnet til brugere med fysiske handicap. Det skal overvejes, om der skal være toiletter, hvor der er plads til at benytte et bruseleje. Brugertoiletter etableres på 6 m 2 til brugere uden fysiske handicap og på ca. 10 m 2 til fysisk handicappede. Brugertoiletter skal på samværsstederne have en størrelse, så der er plads til et bruseleje. Side 19

21 Brugertoiletter indrettes efter SBIs (Statens Byggeforskningsinstituts) anvisning 216 kap Garderobe til brugere Der etableres garderober til brugere med min. 50 cm garderobeplads til hver bruger. 4.6 Mål for lokaler til personale og ledelse i beskæftigelsestilbud Kontor til personaleleder Der etableres et personalelederkontor. Kontoret skal have plads til skrivebord, et mødebord til 4 personer, reoler, pc-arbejdsplads og telefon Kontor til administrativt personale Der etableres et kontor til det administrative personale Mødelokale Der etableres mødelokale med plads til et mødebord. Mødelokalets størrelse afhænger af tilbuddets normering Personalerum Der etableres et personalerum med plads til diverse reoler og 2 pc- arbejdspladser med opkobling til Kommunens net Personaletoilet Der etableres personaletoilet(ter) (antallet er afhængig af tilbuddets størrelse), som udstyres med brusemulighed og er anvendelig for selvhjulpne kørestolsbrugere. Toilettet skal evt. også kunne fungere som gæstetoilet. Personaletoilettet indrettes efter SBI anvisning 216 kap Garderobe til personale Personalegarderoben etableres og indrettes med hensyn til tilbuddets normering, så det er beregnet til omklædning med plads til sko og overtøj og med aflåselige garderobeskabe 40 x 90 cm (bxh). 4.7 Mål for øvrige lokaler i beskæftigelsestilbud Vaskerum og depotrum Der etableres et vaske- og depotrum, hvor der er plads til rengøringsvogn, ekstra kørestole mv. Derudover skal der være plads til vaskemaskine og tørretumbler. Vaske- og depotrummet er delvist afhængig af tilbuddets størrelse og behovet for depotplads. Side 20

22 4.7.2 Teknikrum Der skal etableres teknikrum til teknisk udstyr. Rummet skal have en størrelse og indrettes under hensyntagen til adgang til servicering af tekniske anlæg Skur Der skal etableres et skur med plads til medarbejdere og brugeres cykler, haveredskaber, og aktivitetsting. Der skal være plads til container og affald Garage Det skal overvejes, om tilbuddet skal have garage, eller om der skal forberedes for udvidelse med en garage til en bus Udearealer Udearealer skal etableres, så brugernes behov tilgodeses. Der kan i forhold til målgrupperne være særlige behov for rummelighed, afskærmning, plads til fysiske aktiviteter, niveauforhold, sanserum, belægning, adgangsforhold osv. Der skal på grunden etableres de nødvendige parkeringspladser iht. gældende regler samt p-plads til bus. Der skal være plads til, at af- og påstigning af brugere kan foregå på en sikker måde. Side 21

23 5 Opsamling på indsatsområder I sektorplanen er opstillet målsætninger for de fysiske rammer i Esbjerg Kommunes tilbud på socialområdet. Målsætningerne giver anledning til at pege på en række indsatsområder, som er nødvendige for at kunne opfylde målsætningerne. Direktøren for Borger & Arbejdsmarked har ansvaret for at prioritere rækkefølgen af de beskrevne indsatsområder, og for derefter at iværksætte udarbejdelse af handlingsplaner. 1. Kapacitetsanalyse a. Undersøgelse af andre kommuners fremtidige efterspørgsel efter Esbjerg Kommunes botilbud b. Afdækning af efterspørgslen efter botilbud mht. geografisk og samfundsmæssig placering c. Gennemgang af de eksisterende botilbud mht. om den geografiske og samfundsmæssige placering opfylder efterspørgslen d. Afdækning af rammerne for fortsat drift og udvikling af kommunens døgnåbne tilbud og herberg e. Afdækning af kapaciteten i de eksisterende beskæftigelses- og aktivitetstilbud f. Afdækning af om den nuværende organisering af bo- og beskæftigelsestilbuddene er den mest optimale i forhold til at sikre en effektiv drift 2. Gennemgang af eksisterende botilbud og opstilling af handlingsplan for renovering af botilbud med undersøgelse af a. Om botilbuddet har en tidssvarende boligstandard b. Om botilbuddets indretning opfylder behovet for fællesfaciliteter og giver mulighed for privatliv/fællesskab og giver rum til den pædagogiske indsats c. Om botilbuddenes indretning opfylder personalet behov for et godt fysisk arbejdsmiljø både i beboernes bolig og i servicearealernes kontor og møderum d. Om der er alternativ anvendelsesmuligheder for botilbud, der ikke er tidssvarende 3. Tilpasning af de sociale tilbud i forhold til den fremtidige efterspørgsel a. Undersøgelse af om der er et rationale ved at oprette egne tilbud frem for at benytte andre kommuners tilbud b. Udarbejdelse af projektforslag for renoveringer og nybygninger i samarbejde med Teknik & Miljø. I projektforslag skal planløsninger for fremtidige bo- og beskæftigelsestilbud følge de mål og retningslinjer, der er opstillet i sektorplanens detailorganisering af rummene Side 22

24 c. Etablering af system til overvågning af belægningen i bo- og beskæftigelsestilbuddene, samt fastsættelse af hvilke belægningsprocenter og andre faktorer, der skal være udløsende for oprettelse og nedlæggelse af tilbud 4. Information a. Information til borgere om mulighederne for at tilpasse den nuværende bolig eller for at flytte til en mere egnet bolig 5. Økonomi a. Sektorplanen er en rammeplan. Hvert enkelt udgiftskrævende element kræver optagelse i budgettet. Hvert enkelt af de sociale tilbud kan derfor først se, hvad der kan realiseres af sektorplanen, når de nødvendige beløb er optaget i budgettet Side 23

SEKTORPLAN FOR DAGTILBUD

SEKTORPLAN FOR DAGTILBUD SEKTORPLAN FOR DAGTILBUD 2009-2016 Mål for Daginstitutionernes størrelse Dagplejen og daginstitutionernes fysiske rammer Daginstitutionsindretning Struktur for Dagtilbud august 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Nord

Servicedeklaration Katrinehaven Nord Servicedeklaration Katrinehaven Nord Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Nord Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Leder: Mette Schrøder Tlf.nr.: 87 87 72 01

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1

Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1 Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1 Poppelvej 1A Boligerne: Der er i tilbuddet 10 boliger, men som det fremgår i vurderingen herunder, fragår 2 rum

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Bilag 6. Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

Bilag 6. Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Bilag 6 Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Rammeaftalen skal indeholde udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser beliggende

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Neuropædagogisk fagspeciale. Næstved Kommune 1 Fagspecialet neuropædagogik - er Næstved Kommunes tilbud til mennesker med erhvervet senhjerneskade og deraf

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Esbjerg Kommune, februar 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI]

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2011 Esbjerg Kommune Social og Tilbud [IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2 Ideoplæg vedr. Oprettelse af tilbud til samling af særforanstaltninger,

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Ombygningsbehovet i Regnbuen/ Regnbuen 2

Ombygningsbehovet i Regnbuen/ Regnbuen 2 Notat: Etablering af særligt aktivitets- og samværstilbud i henhold til Lov om social service 104 Regnbuen 2 På møde, den 19.9.2012 besluttede Socialudvalget at udsætte sagen om at omdanne 3 plejeboliger

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Notat Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Resume og indledning I det nedenstående redegøres der for to løsningsmodeller

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET Mål for Skolernes størrelse Skolernes fysiske rammer Skoleindretning Skolestruktur Revideret december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Formål med sektorplanen...

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Idéoplæg Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord.... 3 Organisation.... 4 Målgruppen.... 4

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus:

Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus: Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus: social@svendborg.dk www.svendborg.dk Faktuelle oplysninger for Eskebjerg:

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Kravspecifikationer. Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken

Kravspecifikationer. Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken Kravspecifikationer Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund for etablering af aktivitetscenter i Damgårdsparken... 3

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

[IDÉOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI]

[IDÉOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2012 Esbjerg Kommune Social og Tilbud [IDÉOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2 Idéoplæg vedr. Oprettelse af tilbud til samling af særforanstaltninger,

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Ideoplæg til botilbud til 15 borgere under Socialt Rehabiliteringscenter

Ideoplæg til botilbud til 15 borgere under Socialt Rehabiliteringscenter Esbjerg Kommune Ideoplæg til botilbud til 15 borgere under Socialt Rehabiliteringscenter Botilbud på Kornvangen 9 A Lone Stengaard, Jeanette Grath, Tanja Rasmussen, Morten S. Pedersen, Jan Rosendahl, Annette

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Marienlund Plejecenter. Boliger til ældre udviklingshæmmede

Marienlund Plejecenter. Boliger til ældre udviklingshæmmede Marienlund Plejecenter Boliger til ældre udviklingshæmmede Marienlund Det nybyggede Marienlund Plejecenter danner rammen om et levende hus og tilgodeser beboernes behov for et trygt og godt hjem. Marienlund

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

DIALOG OM FYSISKE RAMMER

DIALOG OM FYSISKE RAMMER DIALOG OM FYSISKE RAMMER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces, hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Efterspørgslen forventes stabil. Der er lille udskiftning, men brugerne skifter oftere tilbud indenfor

Efterspørgslen forventes stabil. Der er lille udskiftning, men brugerne skifter oftere tilbud indenfor Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 3 - Udviklingshæmmede Job- og aktivitetscenter Midt Valdemars Alle 81 D 1 2860 Søborg kan -institution 1. Målgruppen Job- og Aktivitetscenter Midt er et dagtilbud/beskæftigelsestilbud

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Midlertidige botilbud Handicap. Lov om social service 107

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Midlertidige botilbud Handicap. Lov om social service 107 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Midlertidige botilbud Handicap Lov om social service 107 Marts 2009 Indhold Indhold...2 Lovgrundlag...3 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne...3 Døgngruppen...3 Ungegruppen...4

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere