Modulbeskrivelse for Modul 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for Modul 10"

Transkript

1 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje- Akut og kritisk syge patienter/borgere Modulbeskrivelsen er godkendt d. 6. marts, 2013 Revideret d

2 Indholdsfortegnelse 1. Sygepleje - Akut og kritisk syge patienter/borgere... 3 Læringsudbytte Modulets temaer og fag... 4 Tema 1: Sygeplejefaglige problemstillinger relateret til akut og kritisk syge patienter, der skal opereres Tema 2: Sygeplejefaglige problemstillinger relateret til akut og kritisk syge patienter med medicinske hjertesygdomme Tema 3: Sygeplejefaglige problemstillinger relateret til patienter med kritisk livstruende kræftsygdomme... 4 Fag Undervisningstilrettelæggelse Modulets fastlagte studieaktivitet... 5 Fastlagt studieaktivitet med studie C: case Test i lægemiddelregning, medicingivning og farmakologiske behandling Prøve... 6 Prøveform... 6 Rammer... 6 Retningslinjer for ekstern prøve... 7 Mundtlig eksamination... 7 Kriterier for bedømmelse... 7 Regler for tilmelding og afmelding til prøve Sygdom og omprøve muligheder... 8 Sygdom... 8 Omprøve Anbefalet litteratur og læseplan Skematisk oversigt over modulet... 8 Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i studieordningens bilag 2 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje af 24/01/2008. Formålet er at beskrive, hvordan studieordningens læringsudbytte i det enkelte modul udmøntes i Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Dette modul har et omfang på 15 ECTS og en varighed på 10 uger, 1 ECTS svarer til en studieindsats 2 på ca timer, dvs. 1 uge (1,5 ECTS) svarer til en studieindsats på ca. 40 timer. Modulet begynder i ugerne 17 og 46

3 1. Sygepleje - Akut og kritisk syge patienter/borgere Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger i forbindelse med akut kritisk sygdom, lidelse og forestående død. Modulet retter sig ligeledes mod organisering og samarbejde, herunder at lede sygepleje. Læringsudbytte Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: at søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer at søge, sortere og vurdere viden om kvalitetsudvikling inden for sygepleje at forklare centrale metoder og modeller til kvalitetsudvikling at analysere og diskutere patientperspektiver ved kritisk sygdom, lidelse og forestående død at identificere, analysere og vurdere udvalgte, komplekse sygeplejefaglige fænomener ved livstruende tilstande og begrunde udvalgte interventioner at identificere, analysere og vurdere udvalgte interventioner ved livstruende tilstande at forklare udvalgte farmakologiske behandlingsformer at beherske lægemiddelregning og medicingivning at forklare patologiske tilstande ved udvalgte akutte og kritiske sygdomme at reflektere over betydningen af samarbejde med den kritisk syge patient, pårørende og andre fagpersoner at forklare betydningen af prioritering, koordinering, delegering og anvendelse af ressourcer i sygepleje at redegøre for udvalgte former for organisering og ledelse af patientforløb inden for sundhedsområdet og det sociale område at anvende lovgrundlaget for professionsudøvelsen og vide, hvilke konsekvenser lovgivningen har for professionsudøvelsen. Modulets centrale fagområder sygepleje, sygdomslære og radiologi, farmakologi og organisation, administration og ledelse indgår i undervisningen til komplekse sygeplejefaglige problemstillinger 1 Centrale fagområder Teoretiske ECTS point Kliniske ECTS point Sygepleje 8 0 Farmakologi 2 0 Sygdomslære, herunder radiologi Organisation, administration og ledelse Ved en sygeplejefaglig problemstilling forstås et problem, som patienten/borgeren har eller har risiko for at få, og som sygeplejersken på baggrund af en faglig vurdering inden for sit virksomhedsområde skal tage sig af. (Karoliussen, M & Smebye, KL 1986) Sygepleje, fag og proces. Munksgaard København 3

4 2. Modulets temaer og tværgående fagområder Modulet indledes med introduktion, hvor du opnår viden om akut og kritisk sygepleje i et patient- og sygeplejeperspektiv. Her introduceres til centrale og gennemgående begreber som skal anvendes gennem hele modulet. Modulet består af tre temaer relateret til akut og kritisk syge patienter med medicinske sygdomme, og patienter, som skal akut opereres samt patienter med livstruende kræftsygdomme. Temaerne udspringer af komplekse sygeplejefaglige problemstillinger. Modulet fire fagområder integreres i hvert tema. Fagområdet organisation, ledelse og administration er tilrettelagt tværgående og derfor uafhængig af hvert enkelt tema. Det samme gælder for lægemiddelregning. Tema 1: Sygeplejefaglige problemstillinger relateret til akut og kritisk syge patienter, der skal opereres. Du opnår viden og kompetencer til at observere og yde sygepleje til patienter, der skal gennemgå en akut operation, herunder patienter der indgår i accelererede/optimerede patientforløb. I relation hertil opnår du viden om diagnosticering og behandling af patienter med akut abdomen, hvor tilstanden forværres og udvikler sig til hypovolæmisk shock. Du opnår færdigheder til at identificere, vurdere og analysere komplekse sygeplejefaglige fænomener som smerter og kvalme og komme med forslag til interventioner. Du opnår viden om anæstetika, analgetika og tromboseprofylakse. Desuden opnår du viden om og kompetencer til at yde sygepleje til patienter, der har behov for ilt terapi, blodtransfusion og væskebehandling Tema 2: Sygeplejefaglige problemstillinger relateret til akut og kritisk syge patienter med medicinske hjertesygdomme. Du opnår viden om og kompetencer til at observere og yde sygepleje til kritisk syge patienter med akutte hjertesygdomme, herunder patienter der indgår i et pakkeforløb. Du får viden om diagnosticering og behandling af patienter med akut koronart syndrom (AKS), hvor tilstanden forværres, og patienten udvikles akut lungeødem herunder venstresidigt hjertesvigt, kardiogent shock og akut nyresvigt. Du opnår færdigheder til at identificere, vurdere, analysere og intervenere ved det sygeplejefaglige fænomen smerter. Du opnår viden om hjertepræparater og diuretika. Tema 3: Sygeplejefaglige problemstillinger relateret til patienter med kritisk livstruende kræftsygdomme Du opnår viden og kompetencer til at observere og pleje patienter med kræftsygdomme. Du får færdigheder til at identificere, vurdere og analysere komplekse sygeplejefaglige fænomener som fatigue, kvalme, kroniske maligne smerter. I relation til dette opnår du viden om diagnosticering og behandling af patienter med kræftsygdomme herunder udvikling af sygdomme og bivirkninger af behandlingen. Du opnår viden om palliativ indsats, kompetencer og færdigheder til at identificere, vurdere, analysere og intervenere ved sygeplejefaglige fænomener relateret patienten i den terminale fase. Du opnår viden om cytostatika, antiemetika, glukokortikoider og hormonterapi i forbindelse med behandling af kræft. Tværgående fagområder. I modulet opnår du færdigheder i medicinregning samt viden om sygeplejerskens ansvar ved medicingivning. I faget organisation og ledelse opnår du viden om organisering af patientforløb i Region H - på hospitals og afdelingsniveau samt pakke og forløbsprogrammer og får kompetencer til at udøve sygeplejeprofessionen med udgangspunkt i sygeplejersken pligter og 4

5 patientens rettigheder. I relation hertil opnår du kompetencer til at vurdere, hvordan kvalitetsudvikling indgår i sygeplejerskens virksomhedsområde og får viden om Den Danske Kvalitetsodel. Du opnår viden om plejeformer og organisering af sygepleje. Du opnår kompetencer til at vurdere sygeplejerskens opgaver i forbindelse med prioritering og delegering samt viden om kontaktpersonordningen. 3. Undervisningstilrettelæggelse Undervisningen afvikles i to spor, hvor rækkefølgen af temaer er forskellig. Intro Intro Tema 1 Tema 2 Tema 3 Ekstern prøve Lægemiddelregning, organisation og ledelse Studie A B C D Tema 3 Tema 1 Tema 2 Ekstern prøve Lægemiddelregning, organisation og ledelse Studie A B C D Din forberedelse og engagement til undervisningen er vigtige forudsætninger for kvaliteten af undervisningen og din læring. Modulet tilrettelægges med klasseundervisning og studieaktiviteter. En klasse inddeles i to studiegrupper med cirka 20 studerende i hver gruppe. I studiegrupperne anvendes forskellige undervisningsmetoder, der inddrager og understøtter forskellige læringsstile. Der er fire forskellige studier: studie A: simulationsbaseret undervisning studie B: workshop studie C: analyse og bearbejdning af case studie D: problembaseret læring med analyse og bearbejdning af sygeplejefaglige fænomener. I klasseundervisning og i studiegrupperne forventes høj grad af studenteraktivitet. Der vil således være undervisning initieret og styret af undervisere og undervisning, hvor grupper af studerende selv arbejder med sygeplejefaglige problemstillinger- og fænomener, samt studiespørgsmål. 4. Modulets fastlagte studieaktivitet Deltagelse i den fastlagte studieaktivitet, rettet mod medicinhåndtering, klinisk vurdering og intervention ved livstruende tilstande, er en forudsætning for, at du kan indstilles til den eksterne prøve. Der er dokumentationskrav for deltagelse. Den fastlagte studieaktivitet består af to dele: 1. Deltagelse i studie C med case. Studieaktiviteten deles op i to gange og begge gange er obligatoriske 2. Gennemført test i lægemiddelregning, medicingivning og farmakologi 5

6 Fastlagt studieaktivitet med studie C: case. Undervisningen sigter mod det samlede læringsudbytte og fagintegration. Endvidere trænes de opgavemæssige krav, der er i den eksterne prøve i modul 10. Studieaktiviteten afvikles over to gange, men er et sammenhængende forløb. I første møde drøfter og identificerer gruppen sygeplejefaglige problemstillinger ud fra en gennemgående case. Gruppen deler sig i mindre grupper, der hver udvælger en sygeplejefaglig problemstilling at arbejde videre med. Grupperne udarbejder en disposition, der inddrager modulets fire fagområder til analysen af problemstillingen fra casen. Ved andet møde fremlægger grupperne deres disposition og analyse af den sygeplejefaglige problemstilling fra casen. Ved sygdom eller andet fravær Ved sygdom eller andet fravær udarbejdes og afleveres en afløsningsopgave. Opgaven godkendes af underviser. Procedure for aflevering af afløsningsopgaver fremgår på Fronter. Dokumentationskrav Der dokumenteres for din tilstedeværelse på studieaktiviteten. Test i lægemiddelregning, medicingivning og farmakologiske behandling Formålet er, at du viser dine færdigheder i og beherskelse af lægemiddelregning. Desuden afprøves du i din kompetence til medicingivning og din viden om farmakologisk behandling. Testen er it-baseret og skal gennemføres via computer. Testen betragtes som gennemført, når du har opnået 60 % korrekt besvarelse i hver af øvelsens to dele. Opnås der ikke 60 % korrekt besvarelse, er der mulighed for at du kan gentage testen inden påbegyndelse af den eksterne prøve. Ved sygdom eller andet fravær Du vil have mulighed for at gennemføre testen på et andet tidspunkt, inden den eksterne prøve påbegyndes. Kontakt modulkoordinator for at aftale dette. Dokumentationskrav Du får tilbagemelding på testen via Fronter. 5. Prøve Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Prøven skal vise i hvilken grad den studerende har opnået læringsudbytte for modulet, og der bedømmes efter 7- trins skalaen. Modulets centrale fagområder sygepleje, sygdomslære og radiologi, farmakologi og organisation, administration og ledelse indgår i prøven. Prøveform Den eksterne prøve er en individuel mundtlig prøve Rammer Den studerende, der følger modulet og har gennemført og fået dokumenteret fastlagt studieaktivitet er automatisk indstillet til den eksterne prøve Den eksterne prøve afvikles i de sidste to uger i modulet. 6

7 Der er adgang til eksamensmateriale to dage før den mundtlige eksamination. Procedure for adgang til eksamensmaterialet fremgår via Fronter. Retningslinjer for ekstern prøve Eksamensmaterialet danner grundlag for den eksterne prøve Den studerende analyserer eksamensmaterialet med anvendelse af praksis, udviklings- og forskningsbaseret litteratur og udvælger en klinisk sygeplejefaglig problemstilling Den studerende udarbejder en disposition. Dispositionen indeholder en kort begrundelse for den udvalgte kliniske sygeplejefaglige problemstilling Dispositionen skal indeholde en oversigt over indhold fra de fire fagområder, der kan belyse den kliniske sygeplejefaglige problemstilling. Dispositionen må være max en side med max 2400 anslag med mellemrum. Dispositionen kan udarbejdes i punktform eller evt. som mindmap. Den studerende udarbejder en litteraturliste, hvoraf det anvendte litteratur til dispositionen fremgår. Litteraturlisten udarbejdes efter tekniske retningslinjer Dispositionen og litteraturlisten er en forudsætning for, at den studerende kan gennemføre den mundtlige eksamination. Mundtlig eksamination Den mundtlige eksamination skal sikre, at den studerendes kan vurderes efter modulets læringsudbytte og fagområder Til den mundtlige eksamination medbringer den studerende sin disposition og litteraturliste i to eksemplarer og afleverer til eksaminator og censor. Eksaminationen er individuel og varer 35 minutter 10 minutters oplæg af den studerende 15 minutters eksamination 10 minutters votering og tilbagemelding I det mundtlige oplæg skal den studerende præsentere den valgte kliniske sygeplejefaglige problemstilling, identificere, og begrunde forslag til udvalgte interventioner. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i den studerendes disposition og mundtlige oplæg. I den mundtlige eksamination udfoldes modulets læringsudbytte og fagområder. Viden fra tidligere moduler der understøtter det mundtlige oplæg kan inddrages i eksaminationen. Kriterier for bedømmelse På baggrund af den mundtlige eksamination vurderes det, i hvilket omfang læringsudbyttet for modulet er nået. Prøven bliver bedømt efter 7 trins-skalaen (BEK nr. 262 af 20/03/2007) Regler for tilmelding og afmelding til prøve 7

8 Institut for Sygepleje følger de gældende regler for tilmelding og afmelding til prøver jf. eksamensbekendtgørelsen. I Sygeplejerskeuddannelsen i Metropol skal afmelding fra denne prøve ske inden for modulets to første uger. Det betyder, at der er - afmelding senest fredag i uge 19 kl for moduler der starter i uge 17 - afmelding senest fredag i uge 48 kl for moduler der starter i uge 46 Deltagelse i en fastlagt studieaktivitet rettet mod medicinhåndtering, klinisk vurdering og intervention ved livstruende tilstande er en forudsætning for, at den studerende kan indstilles til den eksterne prøve 6. Sygdom og omprøve muligheder Sygdom Ved sygdom skal du aflevere lægefaglig dokumentation efter gældende regler i Studieservice senest 3 hverdage efter eksamen skulle være afholdt (se på Fronter i uddannelseshåndbogen, generelle retningslinjer, dokumentation ved sygdom ) Studerende skal ved sygdom have mulighed for at aflægge prøven snarest ( 7 BEK nr. 714 af 27/06/2012) Med henblik på sygeeksamen skal du kontakte studiesekretær for modulet. Der planlægges omprøver i følgende uger: For november-januar hold, uge 16 For april-juni hold, uge 34 Omprøve Hvis din eksterne prøve bedømmes som ikke bestået, er du automatisk tilmeldt næste ordinære prøve i efterfølgende modul. Med henblik på omprøve skal du kontakte studiesekretær for modulet. Der planlægges derudover prøve som nedenstående. For november-januar hold, uge 16 For april-juni hold, uge Anbefalet litteratur og læseplan Anbefalet litteratur og læseplan fremgår på Fronter 8. Skematisk oversigt over modulet 8

9 Modul 10 - oversigt over modulet Uge ½ uge 2½ uge 2½ uge 2 ½ uge 2 uger Temaer introduktion Sygeplejefagligt tema 1 Sygeplejefagligt tema 2 Sygeplejefagligt tema 3 Ekstern prøve Sygeplejefaglige problemstillinger relateret til akut og kritiske syge kirurgiske patienter. Sygeplejefaglige problemstillinger relateret til akut og kritisk syge medicinske patienter. Sygeplejefaglige problemstillinger relateret til patienter med livstruende kræftsygdomme Individuel Mundtlig Sygepleje Komplekse sygeplejefaglige fænomener: Observation, identifikation, vurdering og interventioner Komplekse sygeplejefaglige fænomener: Observation, identifikation, vurdering og interventioner Komplekse sygeplejefaglige fænomener: Observation, identifikation, vurdering og Interventioner. Præ-per og post operativ sygepleje Sygepleje til den akut hjertesyge patient Sygepleje til patienten cancer Modtagelse af patient og information ABCDE med fokus på A og B observationer Respiration, CPAP, O 2 Den akutte smertevurdering og behandling Sonder, dræn, sutur Hypovolæmisk shock Væskebehandling Accelereret patientforløb Akut indlæggelse og modtagelse ABCDE med fokus på C observationer Early Warning Score Triage Smertebehandling i forhold til hjertesmerter Kardiogent shock Akut nyresvigt Sygepleje til patienten med AKS At være patient med kræft Pårørende til patient med kræft Virkning/bivirkning af den medicinske behandling og af cancersygdommen De plagsomme symptomer: Fatigue, kvalme svækket immunforsvar, slimhindepåvirkning, smerter, vægttab, hårtab Sepsis Psykosociale påvirkninger Palliativ pleje Døden - også i et socialt og samfundsmæssigt perspektiv 9

10 Sygdomslære Akut abdomen Ætiologi Patofysiologi Radiologisk diagnostik Blodprøver Operation Væskebalance Komplikationer: Infektion, lækage, ruptur O 2. behandling Akut Koronart Syndrom Ætiologi Patofysiologi Diagnostik og behandling UAP, non-stemi og STEMI Akut venstresidigt hjertesvigt Akut nyresvigt Cancer Ætiologi Patofysiologi Tumorbiologi Diagnostik Eksempler på cancersygdom - forløb og behandling Blodtransfusion Farmakologi Antitrombotiske midler som lavmolekylært heparin (hovedgruppe B) Den akutte smertebehandling med primære analgetika herunder opioidanalgetika, paracetamol og NSAID (hovedgruppe N) Respirationsorganerne (hovedgruppe R) Det autonome nervesystem Anæstetika Hjertepræparater som ACE-hæmmere og beta-blokkerer, digoxin (hovedgruppe C) Trombocytfunktionshæmmende midler som ADP-receptorhæmmere (hovedgruppe B) Diuretika, Nitrater og Statiner (hovedgruppe C) Cytostatika (hovedgruppe L) Antiemetika (hovedgruppe A) Hormoner (hovedgruppe L) Glukokortikoider(hovedgruppe H) Lægemiddel regning Sygeplejerskens ansvar ved medicingivning Lægemiddelregning Organisation og ledelse Organisering af patientforløb i Region H - på hospitals og afdelingsniveau Pakkeforløb og forløbsprogrammer, Accelererede /optimerede patientforløb Sundhedsloven patienters medinddragelse i beslutninger og informeret samtykke Autorisationsloven Kvalitetsudvikling, DDKM, Kliniske retningslinjer Plejeformer og Kontaktpersonordning Sygeplejerskens opgaver i forbindelse med prioritering og delegering 10

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje Akut og kritisk syge patienter/borgere Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje Akut og kritisk syge patienter/borgere Godkendt 6. marts 2013 revideret 19. okt. 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Sygepleje - Akut og kritisk syge patienter/borgere...

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR At søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer. De studerende oplever, at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje Akut og kritisk syge patienter/borgere Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje Akut og kritisk syge patienter/borgere Godkendt 6. marts 2013 revideret 1. april 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Sygepleje - Akut og kritisk syge patienter/borgere...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere 5. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 10 22. marts 2016 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje Akut og kritisk syge patienter/borgere Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje Akut og kritisk syge patienter/borgere Godkendt 6. marts 2013 revideret 2. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Sygepleje - Akut og kritisk syge patienter/borgere...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde 2016 Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde Mette Lomholt Skott University College Lillebælt Efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted August 2011 Modulets tema og læringsudbytte Akut og kritisk syge patienter/borgere Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Revideret Januar 2016 Modulbeskrivelse Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE13- forår 2016 Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 4 Klinisk undervisning...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. 5. semester - modul 10. Hold ss2011va, ss2011vea & ss2012seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 5. semester - modul 10. Hold ss2011va, ss2011vea & ss2012seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 5. semester - modul 10 Hold ss2011va, ss2011vea & ss2012seb Professionsbachelor i sygepleje April 2014 INDHOLDFORTEGNELSE MODUL 10 - TEMA: SYGEPLEJE,

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14 Foråret 2017 Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 4 Klinisk undervisning... 5 Pensumkrav...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer

Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer Tema 1 (ca. 2 uger) Tema 2 (ca. 2 uger) Tema 3 (ca. 1 uge) Tema 4 (ca. 5 uger) Mennesker der er kritisk syge Mennesker der bliver akut, livstruende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 10 akut og kritisk syge patienter/borgere... 5 2.1 Varighed... 5 2.2

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere