Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan"

Transkript

1 Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: Dok.: Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen har den 10. juli 2014 afsagt dom i en sag vedrørende rækkevidden af stand still-klausulen i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet set i forhold til nationale betingelser for familiesammenføring (Dogan-sagen). Det er første gang, at EU-Domstolen har taget stilling til en konkret sag, der vedrører stand still-klausulens anvendelse i forhold til materielle betingelser for familiesammenføring ved første indrejse i en situation, hvor en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger med ophold i en medlemsstat ønsker familiesammenføring med et familiemedlem, der ikke selv er eller agter at være økonomisk aktiv. I lyset af dommen i Dogan-sagen blev det besluttet midlertidigt at berostille et mindre antal ansøgninger om familiesammenføring med herboende tyrkiske statsborgere på Justitsministeriets vurdering af dommens eventuelle betydning for den hidtidige danske retsopfattelse. 2. Associeringsaftalekomplekset Den 12. september 1963 undertegnede Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet en associeringsaftale. Formålet med aftalen var at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Tyrkiet, herunder gradvist at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Associeringsaftalen er senere blevet suppleret med en tillægsprotokol af 23. november 1970 samt af Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980, som blev vedtaget inden for rammerne af associeringsaftalen. Tillægsprotokollen til Associeringsaftalen med Tyrkiet indeholder i artikel 41, stk. 1, en såkaldt stand still-klausul vedrørende etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, som medfører, at Tyrkiet og medlemsstaterne ikke efter tillægsprotokollens ikrafttræden må indføre nye restriktioner, der hindrer etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser. Tillægsprotokollen trådte i kraft i forhold til Danmark den 1. januar 1973, hvor Danmark blev medlem af EF. Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 indeholder i artikel 13 en stand stillklausul vedrørende arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som medfører, at Tyrkiet og medlemsstaterne ikke efter ikrafttrædelsen af afgørelsen den 1. december 1980 må indføre nye begrænsninger for så vidt angår vilkårene for adgang til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som har opnået opholds- og arbejdstilladelse efter de nationale regler herom. 3. Sagens faktiske omstændigheder Sagen vedrører en tyrkisk statsborger, Naime Dogan, der to gange i 2011 af Tysklands ambassade i Ankara blev meddelt afslag på visum med henblik på familiesammenføring med sin i Tyskland bosiddende tyrkiske ægtefælle, Seydi Dogan. Seydi Dogan havde boet i Tyskland siden 1998, havde tidsubegrænset opholdstilladelse og ledede et anpartsselskab, som han ejede majoriteten af. Naime Dogans første ansøgning om visum med henblik på familiesammenføring omfattede hende selv og to af hendes børn. Det var efter tysk ret bl.a. en betingelse for ægtefællesammenføring, at ansøgeren var i stand til som minimum at udtrykke sig på elementært niveau på tysk svarende til niveau A 1 i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Vedlagt ansøgningen var bl.a. et bevis for bestået sprogprøve på niveau A 1, ifølge hvilket hun havde bestået prøven med 62 af 100 point. Ambassaden afslog imidlertid ansøgningen på grund af manglende godtgørelse af tyskkundskaber, da hun efter ambassadens opfattelse havde bestået prøven ved at sætte tilfældige krydser ved svarene i et multiple choice-spørgeskema og ved at lære tre standardsætninger udenad. Den anden ansøgning om visum 2

3 med henblik på familiesammenføring omfattede alene Naime Dogan og blev også afslået af ambassaden. Ambassaden genoptog efter anmodning sagens behandling og erstattede i 2012 sit seneste afslag på visum med henblik på familiesammenføring med et afslag, der ligeledes var begrundet i, at Naime Dogan ikke havde de nødvendige sprogkundskaber, idet hun var analfabet. Naime Dogan indbragte ambassadens afgørelse fra 2012 for Berlins forvaltningsdomstol, som anmodede EU-Domstolen om at svare på, om stand still-klausulen i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, er til hinder for en ordning i national ret, der er indført efter stand still-klausulens ikrafttræden, og hvorefter første indrejse for et familiemedlem til en tyrkisk statsborger, der er selvstændig erhvervsdrivende, betinges af, at familiemedlemmet inden indrejsen godtgør at være i stand til at udtrykke sig på elementært niveau på tysk. Den forelæggende ret anmodede endvidere EU-Domstolen om at svare på, om familiesammenføringsdirektivets 1 artikel 7, stk. 2, 1. pkt., er til hinder for en national ordning som den, der er beskrevet i det første spørgsmål. Det bemærkes, at Danmark ikke er bundet af familiesammenføringsdirektivet, der er omfattet af det danske forbehold på området for retlige og indre anliggender. Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, tillægsprotokollen hertil samt afgørelse nr. 1/80 er derimod ikke omfattet af det retlige forbehold. 4. EU-Domstolens bemærkninger EU-Domstolen henviser indledningsvis til fast retspraksis vedrørende stand still-klausulen i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, hvoraf det bl.a. følger, at bestemmelsen er til hinder for, at der fra tillægsprotokollens ikrafttrædelse vedtages nye restriktioner for udøvelsen af etableringsfriheden eller den frie udveksling af tjenesteydelser på det nationale område, herunder restriktioner med hensyn til de materielle vilkår for og/eller fremgangsmåden ved den første indrejse på den pågældende medlemsstats område for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af de nævnte økonomiske friheder, jf. præmis Rådets direktiv af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring (2003/86/EF) 3

4 EU-Domstolen henviser endvidere til, at det ifølge retspraksis, uanset om det er i forhold til etableringsfriheden eller den frie udveksling af tjenesteydelser, kun er i forbindelse med udøvelsen af en erhvervsaktivitet, at stand still-klausulen kan vedrøre betingelserne for tyrkiske statsborgeres indrejse og ophold på medlemsstaternes område, jf. dommens præmis 28. I dommens præmis 29 konstaterer EU-Domstolen, at det er ubestridt, at den omhandlede tyske betingelse om tyske sprogkundskaber på elementært niveau ved ansøgning om visum med henblik på familiesammenføring er indført efter tillægsprotokollens ikrafttrædelse i forhold til Tyskland den 1. januar 1973, og at den indebærer betingelser for indrejse med henblik på familiesammenføring for ægtefæller til udlændinge, der er bosiddende i Tyskland, som er strengere end dem, der tidligere fandt anvendelse, således at den gør familiesammenføring vanskeligere. EU-Domstolen fastslår på baggrund af forelæggelseskendelsens oplysninger om, at Naime Dogan ikke ønsker indrejse i Tyskland for dér at udøve den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfriheden, men for at udøve et familieliv med sin ægtefælle, samt om, at hendes ægtefælle, Seydi Dogan, er selvstændig erhvervsdrivende i Tyskland og derfor omfattet af princippet om etableringsfriheden, at betingelsen om tyskkundskaber på elementært niveau ved ansøgning om visum med henblik på familiesammenføring skal analyseres under hensyn til Seydi Dogans udøvelse af etableringsfriheden, jf. præmis EU-Domstolen undersøger derfor, om indførelse af ny lovgivning inden for familiesammenføring, som fastsætter betingelser for den første indrejse, som foretages af ægtefæller til tyrkiske statsborgere, der er bosiddende i en medlemsstat, som er strengere end dem, som fandt anvendelse på tidspunktet for tillægsprotokollens ikrafttrædelse, kan udgøre en ny restriktion for tyrkiske statsborgeres etableringsfrihed som omhandlet i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, jf. præmis 33. EU-Domstolen bemærker i præmis 34, at EU-Domstolen har fastslået, at familiesammenføring udgør et uundværligt middel til at muliggøre et familieliv for tyrkiske arbejdstagere med tilknytning til arbejdsmarkedet i medlemsstaterne og bidrager til at forbedre kvaliteten af deres ophold og deres integration. En tyrkisk statsborgers beslutning om at etablere sig i en medlemsstat for varigt at udøve erhvervsvirksomhed dér kan således påvirkes negativt, hvis denne medlemsstats lovgivning vanskeliggør eller umuliggør familiesammenføring, således at den tyrkiske statsborger i givet fald kan 4

5 se sig nødsaget til at vælge mellem sin virksomhed i medlemsstaten og sit familieliv i Tyrkiet, jf. præmis 35. I præmis 36 fastslår EU-Domstolen, at den omhandlede tyske lovgivning udgør en ny restriktion som omhandlet i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, idet lovgivningen gør familiesammenføring vanskeligere ved at fastsætte betingelser for den første indrejse til Tyskland for ægtefæller til tyrkiske statsborgere, som er strengere end dem, der fandt anvendelse på tidspunktet for tillægsprotokollens ikrafttræden. En sådan ny restriktion er forbudt, medmindre den 1) er begrundet i et tvingende alment hensyn, 2) er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det forfulgte lovlige mål og 3) ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, jf. præmis 37. EU-Domstolen konkluderer dernæst, at selv om det antages, at de grunde, som den tyske regering har anført, nemlig at modvirke indgåelse af tvangsægteskaber og fremme integration, kan udgøre tvingende almene hensyn, går en national bestemmelse som den omhandlede imidlertid videre end, hvad der er nødvendigt for at opnå det forfulgte mål, for så vidt som manglende godtgørelse af at have erhvervet tilstrækkelige sprogkundskaber automatisk medfører, at der gives afslag på ansøgningen om familiesammenføring, uden at der tages hensyn til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde, jf. præmis 38. EU-Domstolen besvarer i præmis 39 på baggrund af ovenstående betragtninger den forelæggende rets første spørgsmål med, at tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, skal fortolkes således, at bestemmelsens stand stillklausul er til hinder for en foranstaltning i national ret, som er blevet indført efter tillægsprotokollens ikrafttræden i den berørte medlemsstat, og hvorefter ægtefæller til tyrkiske statsborgere, der er bosiddende i den nævnte medlemsstat, som ønsker at rejse ind på denne medlemsstats område med henblik på familiesammenføring, forud for indrejsen skal godtgøre, at de har erhvervet et elementært kendskab til denne medlemsstats officielle sprog. Henset til svaret på den forelæggende rets første spørgsmål finder EU- Domstolen ikke anledning til at behandle det andet spørgsmål om familiesammenføringsdirektivet, jf. præmis 40. 5

6 5. Hidtidig dansk retsopfattelse af anvendelsesområdet for stand stillklausulerne Danmark har på baggrund af Associeringsaftalens formål og EU- Domstolens retspraksis haft den opfattelse, at Associeringsaftalekomplekset ikke omfatter herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgeres (dvs. arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende) adgang til familiesammenføring. Stand still-klausulen i tillægsprotokollen har efter dansk opfattelse følgelig ikke omfattet betingelserne for første indrejse for familiemedlemmer til tyrkiske statsborgere, der udøver deres etableringsfrihed i Danmark. Det samme gælder, hvad angår stand still-klausulen i artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 vedrørende tyrkiske statsborgere, der i Danmark er økonomisk aktive som arbejdstagere. Grundlaget for den hidtidige danske retsopfattelse er følgende: I sag C-325/05, Derin, fastslog EU-Domstolen således, at inden for rammerne af associeringen EØF-Tyrkiet er familiesammenføring bortset fra det særlige tilfælde, hvor den tyrkiske statsborger er født og fortsat er bosiddende i værtsmedlemsstaten ikke en ret for en vandrende tyrkisk arbejdstagers familiemedlemmer. Familiesammenføring afhænger derimod af en beslutning fra de nationale myndigheders side udelukkende på grundlag af lovgivningen i den berørte medlemsstat med forbehold for kravet om iagttagelse af grundlæggende rettigheder som dem, der bl.a. fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, jf. dommens præmis 64. Denne konklusion har Domstolen gentaget i sag C-451/11, Dülger, præmis 61. I sag C-242/06, T. Sahin, udtalte EU-Domstolen, at stand stillforpligtelserne i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen og artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 er af samme art og forfølger samme formål, og at fortolkningen af artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen ligeledes gælder i forhold til stand still-forpligtelsen i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80, jf. dommens præmis 65. En konklusion som blev gentaget i sag C-256/11, Dereci m.fl., hvor EU-Domstolen i dommens præmis 94 bl.a. udtalte, at stand still-forpligtelserne i de to klausuler analogt omfatter enhver ny hindring for udøvelsen af etableringsfriheden, den frie udveksling af tjenesteydelser eller arbejdskraftens frie bevægelighed, som består i en skærpelse af de betingelser, der gælder på et givet tidspunkt, således at det er nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne ikke fjerner sig fra det mål, der forfølges med stand still-klausulerne. 6

7 Af EU-Domstolens retspraksis vedrørende persongruppen for stand stillforpligtelsernes anvendelse, følger det bl.a. jf. dommene i de forenede sager C-317/01 og C-369/01, Abatay m.fl., præmis 62, samt dom i sag C- 16/05, Tum og Dari, præmis 52 at stand still-klausulen i tillægsprotokollen ikke i sig selv kan tillægge en tyrkisk statsborger en ret til at etablere sig eller en opholdsret direkte på grundlag af EU-retten. Stand stillklausulen finder imidlertid anvendelse på lovgivning, der vedrører første indrejse for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af en økonomisk frihed, jf. Tum og Dari-dommens præmis 69, og sag C-242/06, Sahin, præmis 64, og sag 92/07, Kommissionen mod Nederlandene, præmis 49. Efter hidtidig dansk opfattelse har stand still-klausulerne således ikke været til hinder for, at der kan vedtages nye og skærpede betingelser for adgangen til familiesammenføring for ægtefæller der ikke agter at være økonomisk aktive til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere 2, da sådanne betingelser ikke vedrører den første indrejse for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af en økonomisk frihed. 6. Udlændingeloven Udlændingeloven indeholder i dag en række betingelser for tredjelandsstatsborgeres familiesammenføring med ægtefælle/samlever og børn, jf. lovens 9. Der er tale om betingelser af forskelligartet karakter, som stiller krav både vedrørende den herboende person og den person, der ansøger om opholdstilladelse, og i visse tilfælde endvidere til familien som sådan. For så vidt angår udlændingelovens betingelser om ægtefællesammenføring kan det nævnes, at den herboende person bortset fra nordiske statsborgere skal have opholdstilladelse som flygtning eller som udgangspunkt have haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år og være over 24 år. Den herboende skal som udgangspunkt stille økonomisk sikkerhed og må ikke de seneste 3 år forud for ansøgningen have modtaget kontanthjælp mv. Endvidere må den herboende som udgangspunkt heller ikke, i tiden indtil ansøgeren opnår tidsubegrænset opholdstil- 2 Jf. herved det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integrations notat af 7. april 2011 om fortolkning af stand still-klausulerne i artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 om udvikling af associeringen samt artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til associeringsaftalen, jf. Associeringsaftalen af 12. september 1963 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet. 7

8 ladelse, modtage kontanthjælp mv. Den herboende må som udgangspunkt ikke være straffet i nærmere angivet omfang eller have forfalden gæld til det offentlige og skal råde over en bolig af rimelig størrelse, have bestået Prøve i Dansk 1 og have været under uddannelse eller i beskæftigelse i mindst 3 år inden for de seneste 5 år forud for ansøgningen og fortsat være under uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet. Den person, der ansøger om opholdstilladelse, skal som udgangspunkt være over 24 år og bestå en danskprøve som betingelse for fortsat ophold, jf. nedenfor. Endvidere kan nævnes, at begge parter skal underskrive en integrationserklæring, at parrets samlede tilknytning til Danmark normalt skal være større end tilknytningen til et andet land, og at det ikke må kunne anses for tvivlsomt, at ægteskabet/samlivet er indgået/etableret efter begge parters eget ønske. For så vidt angår familiesammenføring med børn kan nævnes, at den herboende person bortset fra nordiske statsborgere skal have opholdstilladelse som flygtning eller som udgangspunkt have tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold. Den herboende må som udgangspunkt ikke være straffet på nærmere angiven måde for forhold begået mod et barn. Barnet skal som udgangspunkt være under 15 år og skal hvis den anden forælder bor i hjemlandet, ansøgningen først indgives senere end 2 år efter, at familiesammenføring er mulig, og barnet er fyldt 8 år have mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration. Hvis væsentlige hensyn taler for det, kan opholdstilladelse betinges af, at den herboende ikke modtager kontanthjælp mv., indtil barnet får tidsubegrænset opholdstilladelse, og at den herboende råder over sin egen bolig af rimelig størrelse. Opholdstilladelse kan ikke gives, hvis det åbenbart vil stride mod barnets tarv. De nævnte betingelser indeholder bortset fra kravet om underskrivelse af en integrationserklæring en undtagelsesmulighed, således at det undlades at stille betingelsen, hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed. Endvidere følger det af udlændingelovens 9 c, at der kan gives opholdstilladelse, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed og, hvis ansøgeren er under 18 år, hensynet til barnets tarv taler derfor. Medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed og barnets tarv, taler derimod, betinges en sådan opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning af de øvrige i 9 nævnte betingelser. 8

9 På tidspunktet for ikrafttræden for Danmark af tillægsprotokollen og Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80, henholdsvis den 1. januar 1973 og den 1. december 1980, fandtes der kun enkelte betingelser for familiesammenføring i den danske udlændingelovgivning. De betingelser, der i dag findes i den danske udlændingelov, er således at betragte som nye og strengere betingelser i associeringsaftalens forstand. Det gælder alle betingelserne, bortset fra det gældende krav om, at opholdstilladelse til et barn kan betinges af, at den herboende råder over sin egen bolig af rimelig størrelse, hvis væsentlige hensyn taler for det. Efter 25, stk. 2, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 23. maj 1980 om udlændinges adgang til og ophold i Danmark var opholdstilladelse til et mindreårigt barn betinget af, at familien råder over en passende bolig, og der var ikke anført undtagelser til kravet. Den gældende regel om boligkravet, der kan stilles i forbindelse med sager om familiesammenføring til børn, er således lempeligere end den nævnte tidligere regel. Som nævnt ovenfor gælder der også efter de danske familiesammenføringsbetingelser et krav om, at ansøgeren skal bestå en sprogprøve. Efter den danske regel betinges ægtefællesammenføring af, at ansøgeren, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, består en prøve i dansk på A1-niveau eller højere niveau senest 6 måneder fra ansøgerens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis ansøgeren allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen som ægtefællesammenført, jf. udlændingelovens 9, stk. 30. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået, prøven inden 6 måneder, kan omprøve dog finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder. Kravet om bestået danskprøve som betingelse for fortsat ophold som ægtefællesammenført blev indført ved lov nr. 418 af 12. maj Ved samme lov blev den tidligere indvandringsprøve afskaffet. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at mens indvandringsprøven alene gav et billede af en udlændings kundskaber og sproglige evner forud for meddelelse af opholdstilladelse, ønskedes med kravet om bestået danskprøve som betingelse for fortsat ophold at sikre, at den enkelte (der har adgang til vederlagsfri danskuddannelse efter integrationsloven og lov om dansk uddannelse til voksne udlændinge m.fl.) gør en aktiv indsats for egen integration efter meddelelse af opholdstilladelse. 9

10 7. Tysklands opfølgning på dommen Justitsministeriet har i forbindelse med ministeriets analyse af dommen været i kontakt med de tyske myndigheder om, hvilke ændringer Tyskland har foretaget i forlængelse af dommen. Tyskland har oplyst, at sprogkravet opretholdes i sager om udstedelse af visum med henblik på ægtefællesammenføring med en i Tyskland bosiddende tyrkisk ægtefælle, der er omfattet af Associeringsaftalen, men at kravet som noget nyt frafaldes, hvis der i den konkrete sag foreligger dokumentation for særlige omstændigheder, der begrunder en undtagelse fra sprogkravet ( härtefallbegründenden Umständen ). Sådanne særlige omstændigheder foreligger efter det oplyste, når det ikke med rimelighed kan forlanges af den udenlandske ægtefælle, at denne forud for indrejsen træffer foranstaltninger med henblik på erhvervelse af basalt kendskab til det tyske sprog, eller det trods seriøse forsøg herpå over en periode af et år ikke er lykkedes denne at opnå det fornødne sprogniveau. 8. Vurdering af dommens betydning for den danske retsopfattelse 8.1. Vurdering af dommens betydning for stand still-klausulernes anvendelsesområde EU-Domstolen har med dommen fastslået, at tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, skal fortolkes således, at stand still-klausulen i denne bestemmelse er til hinder for en foranstaltning i national ret, som er blevet indført efter tillægsprotokollens ikrafttræden i den berørte medlemsstat, og hvorefter ægtefæller til tyrkiske statsborgere, der er bosiddende i den nævnte medlemsstat, som ønsker at rejse ind på denne medlemsstats område med henblik på familiesammenføring, forud for indrejsen skal godtgøre, at de har erhvervet et elementært kendskab til denne medlemsstats officielle sprog, jf. dommens præmis 39. Af dommens præmis 38 fremgår, at Domstolen herved lagde vægt på, at manglende godtgørelse af at have erhvervet tilstrækkelige sprogkundskaber automatisk medfører, at der gives afslag på ansøgningen om familiesammenføring, uden at der tages hensyn til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde. Denne fortolkning af stand still-klausulen i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, betyder, at den hidtidige danske retsopfattelse, hvorefter anvendelsesområdet for stand still-klausulerne ikke anses for at omfatte betingelser 10

11 for adgang til familiesammenføring for ægtefæller mv. til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere, ikke kan opretholdes. Det bemærkes i den forbindelse, at selv om den konkrete sag vedrørte en afgørelse om visum med henblik på familiesammenføring, var der tale om en materiel betingelse for familiesammenføring efter tysk ret. Dommen må derfor anses at finde anvendelse på materielle betingelser for familiesammenføring, herunder for tredjelandsstatsborgere, der allerede lovligt opholder sig i Danmark. Som nævnt under pkt. 5 har EU-Domstolen fastslået, at stand stillforpligtelserne i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen og artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 er af samme art og forfølger samme formål og analogt omfatter enhver ny hindring for udøvelsen af etableringsfriheden, den frie udveksling af tjenesteydelser eller arbejdskraftens frie bevægelighed. Det må derfor antages, at dommens konklusion selv om den konkret vedrører en tyrkisk selvstændig erhvervsdrivende, og EU-Domstolen, jf. dommens præmis 32, af den grund har analyseret det tyske sprogkravs overensstemmelse med stand still-klausulen til tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, under hensyn til den pågældende tyrkiske statsborgers udøvelse af etableringsfriheden ville have været den samme, hvis der havde været tale om en tyrkisk arbejdstager, og EU-Domstolen således skulle have vurderet sprogkravets overensstemmelse med stand still-klausulen i artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80. På den baggrund er det Justitsministeriets opfattelse, at det af dommen må udledes, at ikke alene stand still-klausulen i tillægsprotokollen, men også stand still-klausulen i afgørelse nr. 1/80 skal fortolkes således, at de kan være til hinder for nye og skærpede betingelser for tyrkiske statsborgeres adgang til at blive familiesammenført med deres familiemedlemmer, jf. pkt Det er Justitsministeriets vurdering, at dommen må antages at have den betydning, at betingelser for familiesammenføring i en situation, hvor en herboende økonomisk aktiv tyrkisk statsborger ønsker familiesammenføring med et familiemedlem, som ikke er økonomisk aktiv, er omfattet af stand still-klausulernes anvendelsesområde. Stand still-klausulernes anvendelsesområde kan således ikke alene antages at omfatte krav, der er sammenlignelige med det tyske sprogkrav, dvs. det danske sprogkrav, som 11

12 er indført efter stand still-klausulernes ikrafttræden, men må efter Justitsministeriets opfattelse også antages at omfatte øvrige betingelser for familiesammenføring, som er strengere end de betingelser, som fandt anvendelse på tidspunktet for stand still-klausulernes ikrafttræden, og som dermed udgør en ny restriktion, jf. dommens præmis 36. Det er endvidere Justitsministeriets opfattelse, at selv om dommen konkret vedrører ægtefællesammenføring, må det lægges til grund, at stand stillklausulerne omfatter betingelserne for herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgeres adgang til familiesammenføring generelt. Det bemærkes i den forbindelse, at EU-Domstolen i dommens præmis 34 og 35 anvender udtrykket familieliv Vurdering af dommens betydning for udlændingelovens betingelser for familiesammenføring Indledning Som beskrevet i pkt. 8.1 er det Justitsministeriets vurdering, at dommen har den betydning, at stand still-klausulerne skal anses for at omfatte betingelserne for adgang til familiesammenføring for familiemedlemmer til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere således, at klausulerne kan være til hinder for, at der over for denne gruppe indføres nye restriktioner, som er strengere end dem, der fandt anvendelse på henholdsvis tidspunktet for tillægsprotokollens ikrafttræden for Danmark den 1. januar 1973 og ikrafttræden den 1. december 1980 af Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80. En ny og strengere restriktion er forbudt, medmindre den 1) er begrundet i et tvingende alment hensyn, 2) er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det forfulgte lovlige mål og 3) ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, jf. dommens præmis 37. EU-Domstolen fastslår således, at der trods stand still-klausulerne alligevel kan indføres nye begrænsninger for familiesammenføring, hvis disse kan begrundes og er proportionale. Samtlige familiesammenføringsbetingelser i udlændingeloven, som er strengere end de betingelser, der fandt anvendelse på tidspunktet for stand still-klausulens ikrafttræden, skal derfor vurderes i forhold til restriktionstesten i dommens præmis 37. Det bemærkes i den forbindelse, at EU- Domstolen i dommens præmis 38 antager, at de hensyn, som den tyske regering begrunder sprogkravet med, nemlig at modvirke indgåelse af tvangsægteskaber og fremme integration, kan udgøre tvingende almene 12

13 hensyn, men at det tyske krav på grund af sin automatik uden hensyntagen til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde, ikke var proportionalt Dommens betydning for familiesammenføringsbetingelserne i udlændingeloven Det er som nævnt første gang, EU-Domstolen har taget stilling til en sag, der vedrører stand still-klausulens anvendelse i forhold til materielle betingelser for familiesammenføring i en situation, hvor en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger med ophold i en medlemsstat ønsker familiesammenføring med et familiemedlem, der ikke selv er eller agter at være økonomisk aktiv. Dommen giver ikke nogen vejledning med hensyn til, hvordan restriktionstesten, jf. dommens præmis 37, nærmere skal udføres, herunder hvordan tvingende almene hensyn og proportionalitet ( egnet til at sikre virkeliggørelsen af det forfulgte formål og går ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål ) nærmere skal vurderes. Dommen giver endvidere ikke nogen vejledning med hensyn til, hvad det vil sige, at manglende opfyldelse af en betingelse for familiesammenføring efter national ret automatisk medfører, at der gives afslag på ansøgningen om familiesammenføring, uden at der tages hensyn til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde, jf. dommens præmis 38. Det kan således ikke på baggrund af denne ene dom udledes, hvordan EU- Domstolen vil forholde sig til restriktionstesten set i relation til udlændingelovens meget forskelligartede betingelser for familiesammenføring. Justitsministeriet finder endvidere ikke at kunne hente vejledning herom i EU-Domstolens praksis om familiesammenføring i forbindelse med EUborgeres fri bevægelighed, da vurderingen heraf sker på et grundlæggende forskelligt retsgrundlag (direktiv 2004/38/EF (opholdsdirektivet) og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 20, 21, 45 og 49). Den nærmere rækkevidde af restriktionstesten, herunder proportionalitetsvurderingen, giver således anledning til tvivl. På grund af den manglende vejledning i dommen finder Justitsministeriet det nærliggende at antage, at den restriktionstest, der skal foretages navnlig henset til det grundlæggende forskellige retsgrundlag (jf. afsnittet ovenfor) vil være sammenfaldende med den proportionalitetsvurdering, som skal foretages i relation til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for familielivet, jf. herved også 13

14 præmis 64 i den ovennævnte dom i EU-Domstolens sag C-325/05, Derin, hvoraf fremgår, at familiesammenføring for en tyrkisk arbejdstager afhænger af en beslutning på grundlag af national ret med forbehold for kravet om grundlæggende rettigheder som dem, der bl.a. fremgår af Menneskerettighedskonventionens artikel 8. En sådan proportionalitetsvurdering som følge af Menneskerettighedskonventionens artikel 8 er foretaget i forbindelse med gennemførelse af de enkelte familiesammenføringsbetingelser ved lov. Familiesammenføringsbetingelserne i udlændingeloven er således i forbindelse med lovgivningsprocessen ved deres indførelse vurderet at være begrundet i tvingende almene hensyn, såsom modvirkning af tvangsægteskaber og integrationens fremme, er anset for egnede til at opnå de angivne formål og anset for at opfylde proportionalitetskravet. Hertil kommer, at de enkelte familiesammenføringsbetingelser bortset fra kravet om underskrivelse af en integrationserklæring ved ansøgning om ægtefællesammenføring som beskrevet i pkt. 6 indeholder en undtagelsesmulighed, således at det undlades at stille betingelsen, hvis der foreligger ganske særlige grunde. Der skal således efter loven tages hensyn til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde. Særligt i forhold til integrationserklæringen bemærkes, at det forhold, at kravet om underskrivelse af en sådan erklæring ikke indeholder nogen undtagelsesmulighed, efter Justitsministeriets opfattelse ikke rejser spørgsmål i forhold til Dogandommen. Det skyldes, at kravet ikke kan anses for en restriktion, idet det vil kunne opfyldes af alle. Justitsministeriet vurderer på den baggrund, at dommen ikke giver grundlag for at antage, at udlændingelovens betingelser for familiesammenføring skal ændres, jf. særligt om danskprøvekravet nedenfor i pkt Det tilføjes, at det fremgår af en kendelse fra Østre Landsret af 25. august 2014 vedrørende tre verserende sager mod Udlændingenævnet om familiesammenføring med børn efter udlændingelovens 9, stk. 16 (kravet om vellykket integration), hvor den herboende forælder er en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger, at landsretten umiddelbart har vurderet, at der er behov for at stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om forståelsen af Dogan-dommen. 14

15 Særligt om danskprøvekravet Som det fremgår af pkt. 6, stilles det danske sprogkrav som betingelse for fortsat ophold, dvs. efter opholdstilladelsen er meddelt, og ikke forud for indrejsen, som det er tilfældet med det tyske krav. Hvis særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod, kan betingelsen fraviges. Danskprøven er udformet som en mundtlig prøve, der tester prøvedeltagernes mundtlige færdigheder. Det er primært prøvedeltagernes lytteforståelse (prøvedeltagernes evne til at forstå mundtlige udsagn på dansk), der testes. Prøvedeltagernes produktive mundtlige kompetence (prøvedeltagernes evne til at producere mundtlige udsagn på dansk) bliver kun testet i begrænset omfang. Herudover er prøverne udformet således, at de ikke forudsætter læse- eller skrivefærdigheder. Det er som nævnt Justitsministeriets vurdering, at familiesammenføringsbetingelserne, herunder danskprøvekravet, kan opretholdes. Det bemærkes i den forbindelse, at danskprøvekravet forfølger et tvingende alment hensyn ansøgerens integration i Danmark og må anses for egnet hertil, ligesom kravet navnlig på grund af prøvens karakter må betragtes som proportionalt. Hertil kommer, at det vurderes i det konkrete tilfælde, om særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod, at kravet stilles. Der er således ikke tale om en sådan automatik, som det ifølge dommen er tilfældet med det tyske krav. Der henvises om sprogkravets formål, dispensationsadgangen og Danmarks internationale forpligtelser i forhold til sprogkravet til de almindelige bemærkninger i pkt. 1, 7.2 og 18 i lovforslag L 104 af 2. marts Konklusion Det er Justitsministeriets opfattelse, at dommen har den betydning, at stand still-klausulerne i Associeringsaftalekomplekset skal anses for at omfatte betingelserne for familiesammenføring for familiemedlemmer til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere, således at klausulerne kan være til hinder for, at der vedtages nye restriktioner, som er strengere end dem, der fandt anvendelse på henholdsvis tidspunktet for tillægsprotokollens ikrafttræden for Danmark den 1. januar 1973 og ikrafttræden den 1. december 1980 af Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80, eller som på et senere tidspunkt har fundet anvendelse. 15

16 En ny og strengere restriktion er således forbudt, medmindre den 1) er begrundet i et tvingende alment hensyn, 2) er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det forfulgte lovlige mål og 3) ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Den nærmere rækkevidde af denne restriktionstest kan imidlertid som nævnt give anledning til tvivl. I forhold til betingelserne for familiesammenføring i den danske udlændingelov finder Justitsministeriet i mangel af yderligere vejledning fra EU- Domstolen om restriktionstesten i sager af den omhandlede karakter, at det er nærliggende at antage, at restriktionstesten vil være sammenfaldende med den proportionalitetsvurdering, som skal foretages i relation til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. En sådan vurdering er foretaget i forbindelse med indførelsen af de enkelte familiesammenføringsbetingelser ved lov. Justitsministeriet vurderer på den baggrund, at dommen ikke giver grundlag for at antage, at udlændingelovens betingelser for familiesammenføring skal ændres. Ministeriet lægger herved vægt på, at familiesammenføringsbetingelserne i forbindelse med lovgivningsprocessen ved deres indførelse er vurderet dels at være begrundet i tvingende almene hensyn, såsom modvirkning af tvangsægteskaber og integrationens fremme, dels at være egnede til at opnå de angivne formål og ikke gå videre end nødvendigt for at opnå disse formål. Ministeriet lægger endvidere vægt på, at betingelserne med undtagelse af kravet om underskrivelse af en integrationserklæring ved ansøgning om ægtefællesammenføring fraviges, hvis der foreligger ganske særlige grunde, sådan at der efter loven tages hensyn til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde. Justitsministeriet vurderer således, at dommen ikke giver anledning til ændringer af udlændingelovens regler om familiesammenføring, og behandlingen af de sager, som midlertidigt blev sat i bero på Justitsministeriets vurdering af dommen, kan nu genoptages. 16

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 *»Præjudiciel forelæggelse associeringsaftale EØF-Tyrkiet afgørelse nr. 1/80 artikel 13 stand still-klausul familiesammenføring national lovgivning, der fastsætter

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1 Sag C-561/14 Caner Genc mod Integrationsministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Associeringsaftale

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Dato: 18. november 2013 Kontor:

Læs mere

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Telefon 97 44 14 44 Telefax 97 44 33 44 CVR -nr. 12752644 Peter Hviid advokat, møderet for Højesteret E-mail: ph@hviid-frederiksen.dk Ministeriet

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2015-16 Fremsat den 31. maj 2016 af Udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til

2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til 2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016-5066 Fremsat

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Udkast af 6. januar 2012 Dato: 6. januar 2012 Kontor: Udlændingelovkontoret Sagsnr.: 11/87474 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Ny balance i reglerne

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 12. januar 2012 Kontor: Udl.afd, Int.ktr. Sagsbeh.: MGS Sagsnr.:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2015 Dok.: 1628593 Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg om rådsmødet (retlige og

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere