Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan"

Transkript

1 Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: Dok.: Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen har den 10. juli 2014 afsagt dom i en sag vedrørende rækkevidden af stand still-klausulen i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet set i forhold til nationale betingelser for familiesammenføring (Dogan-sagen). Det er første gang, at EU-Domstolen har taget stilling til en konkret sag, der vedrører stand still-klausulens anvendelse i forhold til materielle betingelser for familiesammenføring ved første indrejse i en situation, hvor en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger med ophold i en medlemsstat ønsker familiesammenføring med et familiemedlem, der ikke selv er eller agter at være økonomisk aktiv. I lyset af dommen i Dogan-sagen blev det besluttet midlertidigt at berostille et mindre antal ansøgninger om familiesammenføring med herboende tyrkiske statsborgere på Justitsministeriets vurdering af dommens eventuelle betydning for den hidtidige danske retsopfattelse. 2. Associeringsaftalekomplekset Den 12. september 1963 undertegnede Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet en associeringsaftale. Formålet med aftalen var at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Tyrkiet, herunder gradvist at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Associeringsaftalen er senere blevet suppleret med en tillægsprotokol af 23. november 1970 samt af Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980, som blev vedtaget inden for rammerne af associeringsaftalen. Tillægsprotokollen til Associeringsaftalen med Tyrkiet indeholder i artikel 41, stk. 1, en såkaldt stand still-klausul vedrørende etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, som medfører, at Tyrkiet og medlemsstaterne ikke efter tillægsprotokollens ikrafttræden må indføre nye restriktioner, der hindrer etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser. Tillægsprotokollen trådte i kraft i forhold til Danmark den 1. januar 1973, hvor Danmark blev medlem af EF. Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 indeholder i artikel 13 en stand stillklausul vedrørende arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som medfører, at Tyrkiet og medlemsstaterne ikke efter ikrafttrædelsen af afgørelsen den 1. december 1980 må indføre nye begrænsninger for så vidt angår vilkårene for adgang til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som har opnået opholds- og arbejdstilladelse efter de nationale regler herom. 3. Sagens faktiske omstændigheder Sagen vedrører en tyrkisk statsborger, Naime Dogan, der to gange i 2011 af Tysklands ambassade i Ankara blev meddelt afslag på visum med henblik på familiesammenføring med sin i Tyskland bosiddende tyrkiske ægtefælle, Seydi Dogan. Seydi Dogan havde boet i Tyskland siden 1998, havde tidsubegrænset opholdstilladelse og ledede et anpartsselskab, som han ejede majoriteten af. Naime Dogans første ansøgning om visum med henblik på familiesammenføring omfattede hende selv og to af hendes børn. Det var efter tysk ret bl.a. en betingelse for ægtefællesammenføring, at ansøgeren var i stand til som minimum at udtrykke sig på elementært niveau på tysk svarende til niveau A 1 i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Vedlagt ansøgningen var bl.a. et bevis for bestået sprogprøve på niveau A 1, ifølge hvilket hun havde bestået prøven med 62 af 100 point. Ambassaden afslog imidlertid ansøgningen på grund af manglende godtgørelse af tyskkundskaber, da hun efter ambassadens opfattelse havde bestået prøven ved at sætte tilfældige krydser ved svarene i et multiple choice-spørgeskema og ved at lære tre standardsætninger udenad. Den anden ansøgning om visum 2

3 med henblik på familiesammenføring omfattede alene Naime Dogan og blev også afslået af ambassaden. Ambassaden genoptog efter anmodning sagens behandling og erstattede i 2012 sit seneste afslag på visum med henblik på familiesammenføring med et afslag, der ligeledes var begrundet i, at Naime Dogan ikke havde de nødvendige sprogkundskaber, idet hun var analfabet. Naime Dogan indbragte ambassadens afgørelse fra 2012 for Berlins forvaltningsdomstol, som anmodede EU-Domstolen om at svare på, om stand still-klausulen i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, er til hinder for en ordning i national ret, der er indført efter stand still-klausulens ikrafttræden, og hvorefter første indrejse for et familiemedlem til en tyrkisk statsborger, der er selvstændig erhvervsdrivende, betinges af, at familiemedlemmet inden indrejsen godtgør at være i stand til at udtrykke sig på elementært niveau på tysk. Den forelæggende ret anmodede endvidere EU-Domstolen om at svare på, om familiesammenføringsdirektivets 1 artikel 7, stk. 2, 1. pkt., er til hinder for en national ordning som den, der er beskrevet i det første spørgsmål. Det bemærkes, at Danmark ikke er bundet af familiesammenføringsdirektivet, der er omfattet af det danske forbehold på området for retlige og indre anliggender. Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, tillægsprotokollen hertil samt afgørelse nr. 1/80 er derimod ikke omfattet af det retlige forbehold. 4. EU-Domstolens bemærkninger EU-Domstolen henviser indledningsvis til fast retspraksis vedrørende stand still-klausulen i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, hvoraf det bl.a. følger, at bestemmelsen er til hinder for, at der fra tillægsprotokollens ikrafttrædelse vedtages nye restriktioner for udøvelsen af etableringsfriheden eller den frie udveksling af tjenesteydelser på det nationale område, herunder restriktioner med hensyn til de materielle vilkår for og/eller fremgangsmåden ved den første indrejse på den pågældende medlemsstats område for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af de nævnte økonomiske friheder, jf. præmis Rådets direktiv af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring (2003/86/EF) 3

4 EU-Domstolen henviser endvidere til, at det ifølge retspraksis, uanset om det er i forhold til etableringsfriheden eller den frie udveksling af tjenesteydelser, kun er i forbindelse med udøvelsen af en erhvervsaktivitet, at stand still-klausulen kan vedrøre betingelserne for tyrkiske statsborgeres indrejse og ophold på medlemsstaternes område, jf. dommens præmis 28. I dommens præmis 29 konstaterer EU-Domstolen, at det er ubestridt, at den omhandlede tyske betingelse om tyske sprogkundskaber på elementært niveau ved ansøgning om visum med henblik på familiesammenføring er indført efter tillægsprotokollens ikrafttrædelse i forhold til Tyskland den 1. januar 1973, og at den indebærer betingelser for indrejse med henblik på familiesammenføring for ægtefæller til udlændinge, der er bosiddende i Tyskland, som er strengere end dem, der tidligere fandt anvendelse, således at den gør familiesammenføring vanskeligere. EU-Domstolen fastslår på baggrund af forelæggelseskendelsens oplysninger om, at Naime Dogan ikke ønsker indrejse i Tyskland for dér at udøve den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfriheden, men for at udøve et familieliv med sin ægtefælle, samt om, at hendes ægtefælle, Seydi Dogan, er selvstændig erhvervsdrivende i Tyskland og derfor omfattet af princippet om etableringsfriheden, at betingelsen om tyskkundskaber på elementært niveau ved ansøgning om visum med henblik på familiesammenføring skal analyseres under hensyn til Seydi Dogans udøvelse af etableringsfriheden, jf. præmis EU-Domstolen undersøger derfor, om indførelse af ny lovgivning inden for familiesammenføring, som fastsætter betingelser for den første indrejse, som foretages af ægtefæller til tyrkiske statsborgere, der er bosiddende i en medlemsstat, som er strengere end dem, som fandt anvendelse på tidspunktet for tillægsprotokollens ikrafttrædelse, kan udgøre en ny restriktion for tyrkiske statsborgeres etableringsfrihed som omhandlet i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, jf. præmis 33. EU-Domstolen bemærker i præmis 34, at EU-Domstolen har fastslået, at familiesammenføring udgør et uundværligt middel til at muliggøre et familieliv for tyrkiske arbejdstagere med tilknytning til arbejdsmarkedet i medlemsstaterne og bidrager til at forbedre kvaliteten af deres ophold og deres integration. En tyrkisk statsborgers beslutning om at etablere sig i en medlemsstat for varigt at udøve erhvervsvirksomhed dér kan således påvirkes negativt, hvis denne medlemsstats lovgivning vanskeliggør eller umuliggør familiesammenføring, således at den tyrkiske statsborger i givet fald kan 4

5 se sig nødsaget til at vælge mellem sin virksomhed i medlemsstaten og sit familieliv i Tyrkiet, jf. præmis 35. I præmis 36 fastslår EU-Domstolen, at den omhandlede tyske lovgivning udgør en ny restriktion som omhandlet i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, idet lovgivningen gør familiesammenføring vanskeligere ved at fastsætte betingelser for den første indrejse til Tyskland for ægtefæller til tyrkiske statsborgere, som er strengere end dem, der fandt anvendelse på tidspunktet for tillægsprotokollens ikrafttræden. En sådan ny restriktion er forbudt, medmindre den 1) er begrundet i et tvingende alment hensyn, 2) er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det forfulgte lovlige mål og 3) ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, jf. præmis 37. EU-Domstolen konkluderer dernæst, at selv om det antages, at de grunde, som den tyske regering har anført, nemlig at modvirke indgåelse af tvangsægteskaber og fremme integration, kan udgøre tvingende almene hensyn, går en national bestemmelse som den omhandlede imidlertid videre end, hvad der er nødvendigt for at opnå det forfulgte mål, for så vidt som manglende godtgørelse af at have erhvervet tilstrækkelige sprogkundskaber automatisk medfører, at der gives afslag på ansøgningen om familiesammenføring, uden at der tages hensyn til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde, jf. præmis 38. EU-Domstolen besvarer i præmis 39 på baggrund af ovenstående betragtninger den forelæggende rets første spørgsmål med, at tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, skal fortolkes således, at bestemmelsens stand stillklausul er til hinder for en foranstaltning i national ret, som er blevet indført efter tillægsprotokollens ikrafttræden i den berørte medlemsstat, og hvorefter ægtefæller til tyrkiske statsborgere, der er bosiddende i den nævnte medlemsstat, som ønsker at rejse ind på denne medlemsstats område med henblik på familiesammenføring, forud for indrejsen skal godtgøre, at de har erhvervet et elementært kendskab til denne medlemsstats officielle sprog. Henset til svaret på den forelæggende rets første spørgsmål finder EU- Domstolen ikke anledning til at behandle det andet spørgsmål om familiesammenføringsdirektivet, jf. præmis 40. 5

6 5. Hidtidig dansk retsopfattelse af anvendelsesområdet for stand stillklausulerne Danmark har på baggrund af Associeringsaftalens formål og EU- Domstolens retspraksis haft den opfattelse, at Associeringsaftalekomplekset ikke omfatter herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgeres (dvs. arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende) adgang til familiesammenføring. Stand still-klausulen i tillægsprotokollen har efter dansk opfattelse følgelig ikke omfattet betingelserne for første indrejse for familiemedlemmer til tyrkiske statsborgere, der udøver deres etableringsfrihed i Danmark. Det samme gælder, hvad angår stand still-klausulen i artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 vedrørende tyrkiske statsborgere, der i Danmark er økonomisk aktive som arbejdstagere. Grundlaget for den hidtidige danske retsopfattelse er følgende: I sag C-325/05, Derin, fastslog EU-Domstolen således, at inden for rammerne af associeringen EØF-Tyrkiet er familiesammenføring bortset fra det særlige tilfælde, hvor den tyrkiske statsborger er født og fortsat er bosiddende i værtsmedlemsstaten ikke en ret for en vandrende tyrkisk arbejdstagers familiemedlemmer. Familiesammenføring afhænger derimod af en beslutning fra de nationale myndigheders side udelukkende på grundlag af lovgivningen i den berørte medlemsstat med forbehold for kravet om iagttagelse af grundlæggende rettigheder som dem, der bl.a. fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, jf. dommens præmis 64. Denne konklusion har Domstolen gentaget i sag C-451/11, Dülger, præmis 61. I sag C-242/06, T. Sahin, udtalte EU-Domstolen, at stand stillforpligtelserne i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen og artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 er af samme art og forfølger samme formål, og at fortolkningen af artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen ligeledes gælder i forhold til stand still-forpligtelsen i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80, jf. dommens præmis 65. En konklusion som blev gentaget i sag C-256/11, Dereci m.fl., hvor EU-Domstolen i dommens præmis 94 bl.a. udtalte, at stand still-forpligtelserne i de to klausuler analogt omfatter enhver ny hindring for udøvelsen af etableringsfriheden, den frie udveksling af tjenesteydelser eller arbejdskraftens frie bevægelighed, som består i en skærpelse af de betingelser, der gælder på et givet tidspunkt, således at det er nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne ikke fjerner sig fra det mål, der forfølges med stand still-klausulerne. 6

7 Af EU-Domstolens retspraksis vedrørende persongruppen for stand stillforpligtelsernes anvendelse, følger det bl.a. jf. dommene i de forenede sager C-317/01 og C-369/01, Abatay m.fl., præmis 62, samt dom i sag C- 16/05, Tum og Dari, præmis 52 at stand still-klausulen i tillægsprotokollen ikke i sig selv kan tillægge en tyrkisk statsborger en ret til at etablere sig eller en opholdsret direkte på grundlag af EU-retten. Stand stillklausulen finder imidlertid anvendelse på lovgivning, der vedrører første indrejse for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af en økonomisk frihed, jf. Tum og Dari-dommens præmis 69, og sag C-242/06, Sahin, præmis 64, og sag 92/07, Kommissionen mod Nederlandene, præmis 49. Efter hidtidig dansk opfattelse har stand still-klausulerne således ikke været til hinder for, at der kan vedtages nye og skærpede betingelser for adgangen til familiesammenføring for ægtefæller der ikke agter at være økonomisk aktive til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere 2, da sådanne betingelser ikke vedrører den første indrejse for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af en økonomisk frihed. 6. Udlændingeloven Udlændingeloven indeholder i dag en række betingelser for tredjelandsstatsborgeres familiesammenføring med ægtefælle/samlever og børn, jf. lovens 9. Der er tale om betingelser af forskelligartet karakter, som stiller krav både vedrørende den herboende person og den person, der ansøger om opholdstilladelse, og i visse tilfælde endvidere til familien som sådan. For så vidt angår udlændingelovens betingelser om ægtefællesammenføring kan det nævnes, at den herboende person bortset fra nordiske statsborgere skal have opholdstilladelse som flygtning eller som udgangspunkt have haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år og være over 24 år. Den herboende skal som udgangspunkt stille økonomisk sikkerhed og må ikke de seneste 3 år forud for ansøgningen have modtaget kontanthjælp mv. Endvidere må den herboende som udgangspunkt heller ikke, i tiden indtil ansøgeren opnår tidsubegrænset opholdstil- 2 Jf. herved det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integrations notat af 7. april 2011 om fortolkning af stand still-klausulerne i artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 om udvikling af associeringen samt artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til associeringsaftalen, jf. Associeringsaftalen af 12. september 1963 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet. 7

8 ladelse, modtage kontanthjælp mv. Den herboende må som udgangspunkt ikke være straffet i nærmere angivet omfang eller have forfalden gæld til det offentlige og skal råde over en bolig af rimelig størrelse, have bestået Prøve i Dansk 1 og have været under uddannelse eller i beskæftigelse i mindst 3 år inden for de seneste 5 år forud for ansøgningen og fortsat være under uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet. Den person, der ansøger om opholdstilladelse, skal som udgangspunkt være over 24 år og bestå en danskprøve som betingelse for fortsat ophold, jf. nedenfor. Endvidere kan nævnes, at begge parter skal underskrive en integrationserklæring, at parrets samlede tilknytning til Danmark normalt skal være større end tilknytningen til et andet land, og at det ikke må kunne anses for tvivlsomt, at ægteskabet/samlivet er indgået/etableret efter begge parters eget ønske. For så vidt angår familiesammenføring med børn kan nævnes, at den herboende person bortset fra nordiske statsborgere skal have opholdstilladelse som flygtning eller som udgangspunkt have tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold. Den herboende må som udgangspunkt ikke være straffet på nærmere angiven måde for forhold begået mod et barn. Barnet skal som udgangspunkt være under 15 år og skal hvis den anden forælder bor i hjemlandet, ansøgningen først indgives senere end 2 år efter, at familiesammenføring er mulig, og barnet er fyldt 8 år have mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration. Hvis væsentlige hensyn taler for det, kan opholdstilladelse betinges af, at den herboende ikke modtager kontanthjælp mv., indtil barnet får tidsubegrænset opholdstilladelse, og at den herboende råder over sin egen bolig af rimelig størrelse. Opholdstilladelse kan ikke gives, hvis det åbenbart vil stride mod barnets tarv. De nævnte betingelser indeholder bortset fra kravet om underskrivelse af en integrationserklæring en undtagelsesmulighed, således at det undlades at stille betingelsen, hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed. Endvidere følger det af udlændingelovens 9 c, at der kan gives opholdstilladelse, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed og, hvis ansøgeren er under 18 år, hensynet til barnets tarv taler derfor. Medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed og barnets tarv, taler derimod, betinges en sådan opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning af de øvrige i 9 nævnte betingelser. 8

9 På tidspunktet for ikrafttræden for Danmark af tillægsprotokollen og Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80, henholdsvis den 1. januar 1973 og den 1. december 1980, fandtes der kun enkelte betingelser for familiesammenføring i den danske udlændingelovgivning. De betingelser, der i dag findes i den danske udlændingelov, er således at betragte som nye og strengere betingelser i associeringsaftalens forstand. Det gælder alle betingelserne, bortset fra det gældende krav om, at opholdstilladelse til et barn kan betinges af, at den herboende råder over sin egen bolig af rimelig størrelse, hvis væsentlige hensyn taler for det. Efter 25, stk. 2, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 23. maj 1980 om udlændinges adgang til og ophold i Danmark var opholdstilladelse til et mindreårigt barn betinget af, at familien råder over en passende bolig, og der var ikke anført undtagelser til kravet. Den gældende regel om boligkravet, der kan stilles i forbindelse med sager om familiesammenføring til børn, er således lempeligere end den nævnte tidligere regel. Som nævnt ovenfor gælder der også efter de danske familiesammenføringsbetingelser et krav om, at ansøgeren skal bestå en sprogprøve. Efter den danske regel betinges ægtefællesammenføring af, at ansøgeren, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, består en prøve i dansk på A1-niveau eller højere niveau senest 6 måneder fra ansøgerens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis ansøgeren allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen som ægtefællesammenført, jf. udlændingelovens 9, stk. 30. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået, prøven inden 6 måneder, kan omprøve dog finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder. Kravet om bestået danskprøve som betingelse for fortsat ophold som ægtefællesammenført blev indført ved lov nr. 418 af 12. maj Ved samme lov blev den tidligere indvandringsprøve afskaffet. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at mens indvandringsprøven alene gav et billede af en udlændings kundskaber og sproglige evner forud for meddelelse af opholdstilladelse, ønskedes med kravet om bestået danskprøve som betingelse for fortsat ophold at sikre, at den enkelte (der har adgang til vederlagsfri danskuddannelse efter integrationsloven og lov om dansk uddannelse til voksne udlændinge m.fl.) gør en aktiv indsats for egen integration efter meddelelse af opholdstilladelse. 9

10 7. Tysklands opfølgning på dommen Justitsministeriet har i forbindelse med ministeriets analyse af dommen været i kontakt med de tyske myndigheder om, hvilke ændringer Tyskland har foretaget i forlængelse af dommen. Tyskland har oplyst, at sprogkravet opretholdes i sager om udstedelse af visum med henblik på ægtefællesammenføring med en i Tyskland bosiddende tyrkisk ægtefælle, der er omfattet af Associeringsaftalen, men at kravet som noget nyt frafaldes, hvis der i den konkrete sag foreligger dokumentation for særlige omstændigheder, der begrunder en undtagelse fra sprogkravet ( härtefallbegründenden Umständen ). Sådanne særlige omstændigheder foreligger efter det oplyste, når det ikke med rimelighed kan forlanges af den udenlandske ægtefælle, at denne forud for indrejsen træffer foranstaltninger med henblik på erhvervelse af basalt kendskab til det tyske sprog, eller det trods seriøse forsøg herpå over en periode af et år ikke er lykkedes denne at opnå det fornødne sprogniveau. 8. Vurdering af dommens betydning for den danske retsopfattelse 8.1. Vurdering af dommens betydning for stand still-klausulernes anvendelsesområde EU-Domstolen har med dommen fastslået, at tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, skal fortolkes således, at stand still-klausulen i denne bestemmelse er til hinder for en foranstaltning i national ret, som er blevet indført efter tillægsprotokollens ikrafttræden i den berørte medlemsstat, og hvorefter ægtefæller til tyrkiske statsborgere, der er bosiddende i den nævnte medlemsstat, som ønsker at rejse ind på denne medlemsstats område med henblik på familiesammenføring, forud for indrejsen skal godtgøre, at de har erhvervet et elementært kendskab til denne medlemsstats officielle sprog, jf. dommens præmis 39. Af dommens præmis 38 fremgår, at Domstolen herved lagde vægt på, at manglende godtgørelse af at have erhvervet tilstrækkelige sprogkundskaber automatisk medfører, at der gives afslag på ansøgningen om familiesammenføring, uden at der tages hensyn til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde. Denne fortolkning af stand still-klausulen i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, betyder, at den hidtidige danske retsopfattelse, hvorefter anvendelsesområdet for stand still-klausulerne ikke anses for at omfatte betingelser 10

11 for adgang til familiesammenføring for ægtefæller mv. til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere, ikke kan opretholdes. Det bemærkes i den forbindelse, at selv om den konkrete sag vedrørte en afgørelse om visum med henblik på familiesammenføring, var der tale om en materiel betingelse for familiesammenføring efter tysk ret. Dommen må derfor anses at finde anvendelse på materielle betingelser for familiesammenføring, herunder for tredjelandsstatsborgere, der allerede lovligt opholder sig i Danmark. Som nævnt under pkt. 5 har EU-Domstolen fastslået, at stand stillforpligtelserne i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen og artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 er af samme art og forfølger samme formål og analogt omfatter enhver ny hindring for udøvelsen af etableringsfriheden, den frie udveksling af tjenesteydelser eller arbejdskraftens frie bevægelighed. Det må derfor antages, at dommens konklusion selv om den konkret vedrører en tyrkisk selvstændig erhvervsdrivende, og EU-Domstolen, jf. dommens præmis 32, af den grund har analyseret det tyske sprogkravs overensstemmelse med stand still-klausulen til tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, under hensyn til den pågældende tyrkiske statsborgers udøvelse af etableringsfriheden ville have været den samme, hvis der havde været tale om en tyrkisk arbejdstager, og EU-Domstolen således skulle have vurderet sprogkravets overensstemmelse med stand still-klausulen i artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80. På den baggrund er det Justitsministeriets opfattelse, at det af dommen må udledes, at ikke alene stand still-klausulen i tillægsprotokollen, men også stand still-klausulen i afgørelse nr. 1/80 skal fortolkes således, at de kan være til hinder for nye og skærpede betingelser for tyrkiske statsborgeres adgang til at blive familiesammenført med deres familiemedlemmer, jf. pkt Det er Justitsministeriets vurdering, at dommen må antages at have den betydning, at betingelser for familiesammenføring i en situation, hvor en herboende økonomisk aktiv tyrkisk statsborger ønsker familiesammenføring med et familiemedlem, som ikke er økonomisk aktiv, er omfattet af stand still-klausulernes anvendelsesområde. Stand still-klausulernes anvendelsesområde kan således ikke alene antages at omfatte krav, der er sammenlignelige med det tyske sprogkrav, dvs. det danske sprogkrav, som 11

12 er indført efter stand still-klausulernes ikrafttræden, men må efter Justitsministeriets opfattelse også antages at omfatte øvrige betingelser for familiesammenføring, som er strengere end de betingelser, som fandt anvendelse på tidspunktet for stand still-klausulernes ikrafttræden, og som dermed udgør en ny restriktion, jf. dommens præmis 36. Det er endvidere Justitsministeriets opfattelse, at selv om dommen konkret vedrører ægtefællesammenføring, må det lægges til grund, at stand stillklausulerne omfatter betingelserne for herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgeres adgang til familiesammenføring generelt. Det bemærkes i den forbindelse, at EU-Domstolen i dommens præmis 34 og 35 anvender udtrykket familieliv Vurdering af dommens betydning for udlændingelovens betingelser for familiesammenføring Indledning Som beskrevet i pkt. 8.1 er det Justitsministeriets vurdering, at dommen har den betydning, at stand still-klausulerne skal anses for at omfatte betingelserne for adgang til familiesammenføring for familiemedlemmer til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere således, at klausulerne kan være til hinder for, at der over for denne gruppe indføres nye restriktioner, som er strengere end dem, der fandt anvendelse på henholdsvis tidspunktet for tillægsprotokollens ikrafttræden for Danmark den 1. januar 1973 og ikrafttræden den 1. december 1980 af Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80. En ny og strengere restriktion er forbudt, medmindre den 1) er begrundet i et tvingende alment hensyn, 2) er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det forfulgte lovlige mål og 3) ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, jf. dommens præmis 37. EU-Domstolen fastslår således, at der trods stand still-klausulerne alligevel kan indføres nye begrænsninger for familiesammenføring, hvis disse kan begrundes og er proportionale. Samtlige familiesammenføringsbetingelser i udlændingeloven, som er strengere end de betingelser, der fandt anvendelse på tidspunktet for stand still-klausulens ikrafttræden, skal derfor vurderes i forhold til restriktionstesten i dommens præmis 37. Det bemærkes i den forbindelse, at EU- Domstolen i dommens præmis 38 antager, at de hensyn, som den tyske regering begrunder sprogkravet med, nemlig at modvirke indgåelse af tvangsægteskaber og fremme integration, kan udgøre tvingende almene 12

13 hensyn, men at det tyske krav på grund af sin automatik uden hensyntagen til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde, ikke var proportionalt Dommens betydning for familiesammenføringsbetingelserne i udlændingeloven Det er som nævnt første gang, EU-Domstolen har taget stilling til en sag, der vedrører stand still-klausulens anvendelse i forhold til materielle betingelser for familiesammenføring i en situation, hvor en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger med ophold i en medlemsstat ønsker familiesammenføring med et familiemedlem, der ikke selv er eller agter at være økonomisk aktiv. Dommen giver ikke nogen vejledning med hensyn til, hvordan restriktionstesten, jf. dommens præmis 37, nærmere skal udføres, herunder hvordan tvingende almene hensyn og proportionalitet ( egnet til at sikre virkeliggørelsen af det forfulgte formål og går ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål ) nærmere skal vurderes. Dommen giver endvidere ikke nogen vejledning med hensyn til, hvad det vil sige, at manglende opfyldelse af en betingelse for familiesammenføring efter national ret automatisk medfører, at der gives afslag på ansøgningen om familiesammenføring, uden at der tages hensyn til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde, jf. dommens præmis 38. Det kan således ikke på baggrund af denne ene dom udledes, hvordan EU- Domstolen vil forholde sig til restriktionstesten set i relation til udlændingelovens meget forskelligartede betingelser for familiesammenføring. Justitsministeriet finder endvidere ikke at kunne hente vejledning herom i EU-Domstolens praksis om familiesammenføring i forbindelse med EUborgeres fri bevægelighed, da vurderingen heraf sker på et grundlæggende forskelligt retsgrundlag (direktiv 2004/38/EF (opholdsdirektivet) og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 20, 21, 45 og 49). Den nærmere rækkevidde af restriktionstesten, herunder proportionalitetsvurderingen, giver således anledning til tvivl. På grund af den manglende vejledning i dommen finder Justitsministeriet det nærliggende at antage, at den restriktionstest, der skal foretages navnlig henset til det grundlæggende forskellige retsgrundlag (jf. afsnittet ovenfor) vil være sammenfaldende med den proportionalitetsvurdering, som skal foretages i relation til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for familielivet, jf. herved også 13

14 præmis 64 i den ovennævnte dom i EU-Domstolens sag C-325/05, Derin, hvoraf fremgår, at familiesammenføring for en tyrkisk arbejdstager afhænger af en beslutning på grundlag af national ret med forbehold for kravet om grundlæggende rettigheder som dem, der bl.a. fremgår af Menneskerettighedskonventionens artikel 8. En sådan proportionalitetsvurdering som følge af Menneskerettighedskonventionens artikel 8 er foretaget i forbindelse med gennemførelse af de enkelte familiesammenføringsbetingelser ved lov. Familiesammenføringsbetingelserne i udlændingeloven er således i forbindelse med lovgivningsprocessen ved deres indførelse vurderet at være begrundet i tvingende almene hensyn, såsom modvirkning af tvangsægteskaber og integrationens fremme, er anset for egnede til at opnå de angivne formål og anset for at opfylde proportionalitetskravet. Hertil kommer, at de enkelte familiesammenføringsbetingelser bortset fra kravet om underskrivelse af en integrationserklæring ved ansøgning om ægtefællesammenføring som beskrevet i pkt. 6 indeholder en undtagelsesmulighed, således at det undlades at stille betingelsen, hvis der foreligger ganske særlige grunde. Der skal således efter loven tages hensyn til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde. Særligt i forhold til integrationserklæringen bemærkes, at det forhold, at kravet om underskrivelse af en sådan erklæring ikke indeholder nogen undtagelsesmulighed, efter Justitsministeriets opfattelse ikke rejser spørgsmål i forhold til Dogandommen. Det skyldes, at kravet ikke kan anses for en restriktion, idet det vil kunne opfyldes af alle. Justitsministeriet vurderer på den baggrund, at dommen ikke giver grundlag for at antage, at udlændingelovens betingelser for familiesammenføring skal ændres, jf. særligt om danskprøvekravet nedenfor i pkt Det tilføjes, at det fremgår af en kendelse fra Østre Landsret af 25. august 2014 vedrørende tre verserende sager mod Udlændingenævnet om familiesammenføring med børn efter udlændingelovens 9, stk. 16 (kravet om vellykket integration), hvor den herboende forælder er en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger, at landsretten umiddelbart har vurderet, at der er behov for at stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om forståelsen af Dogan-dommen. 14

15 Særligt om danskprøvekravet Som det fremgår af pkt. 6, stilles det danske sprogkrav som betingelse for fortsat ophold, dvs. efter opholdstilladelsen er meddelt, og ikke forud for indrejsen, som det er tilfældet med det tyske krav. Hvis særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod, kan betingelsen fraviges. Danskprøven er udformet som en mundtlig prøve, der tester prøvedeltagernes mundtlige færdigheder. Det er primært prøvedeltagernes lytteforståelse (prøvedeltagernes evne til at forstå mundtlige udsagn på dansk), der testes. Prøvedeltagernes produktive mundtlige kompetence (prøvedeltagernes evne til at producere mundtlige udsagn på dansk) bliver kun testet i begrænset omfang. Herudover er prøverne udformet således, at de ikke forudsætter læse- eller skrivefærdigheder. Det er som nævnt Justitsministeriets vurdering, at familiesammenføringsbetingelserne, herunder danskprøvekravet, kan opretholdes. Det bemærkes i den forbindelse, at danskprøvekravet forfølger et tvingende alment hensyn ansøgerens integration i Danmark og må anses for egnet hertil, ligesom kravet navnlig på grund af prøvens karakter må betragtes som proportionalt. Hertil kommer, at det vurderes i det konkrete tilfælde, om særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod, at kravet stilles. Der er således ikke tale om en sådan automatik, som det ifølge dommen er tilfældet med det tyske krav. Der henvises om sprogkravets formål, dispensationsadgangen og Danmarks internationale forpligtelser i forhold til sprogkravet til de almindelige bemærkninger i pkt. 1, 7.2 og 18 i lovforslag L 104 af 2. marts Konklusion Det er Justitsministeriets opfattelse, at dommen har den betydning, at stand still-klausulerne i Associeringsaftalekomplekset skal anses for at omfatte betingelserne for familiesammenføring for familiemedlemmer til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere, således at klausulerne kan være til hinder for, at der vedtages nye restriktioner, som er strengere end dem, der fandt anvendelse på henholdsvis tidspunktet for tillægsprotokollens ikrafttræden for Danmark den 1. januar 1973 og ikrafttræden den 1. december 1980 af Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80, eller som på et senere tidspunkt har fundet anvendelse. 15

16 En ny og strengere restriktion er således forbudt, medmindre den 1) er begrundet i et tvingende alment hensyn, 2) er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det forfulgte lovlige mål og 3) ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Den nærmere rækkevidde af denne restriktionstest kan imidlertid som nævnt give anledning til tvivl. I forhold til betingelserne for familiesammenføring i den danske udlændingelov finder Justitsministeriet i mangel af yderligere vejledning fra EU- Domstolen om restriktionstesten i sager af den omhandlede karakter, at det er nærliggende at antage, at restriktionstesten vil være sammenfaldende med den proportionalitetsvurdering, som skal foretages i relation til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. En sådan vurdering er foretaget i forbindelse med indførelsen af de enkelte familiesammenføringsbetingelser ved lov. Justitsministeriet vurderer på den baggrund, at dommen ikke giver grundlag for at antage, at udlændingelovens betingelser for familiesammenføring skal ændres. Ministeriet lægger herved vægt på, at familiesammenføringsbetingelserne i forbindelse med lovgivningsprocessen ved deres indførelse er vurderet dels at være begrundet i tvingende almene hensyn, såsom modvirkning af tvangsægteskaber og integrationens fremme, dels at være egnede til at opnå de angivne formål og ikke gå videre end nødvendigt for at opnå disse formål. Ministeriet lægger endvidere vægt på, at betingelserne med undtagelse af kravet om underskrivelse af en integrationserklæring ved ansøgning om ægtefællesammenføring fraviges, hvis der foreligger ganske særlige grunde, sådan at der efter loven tages hensyn til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde. Justitsministeriet vurderer således, at dommen ikke giver anledning til ændringer af udlændingelovens regler om familiesammenføring, og behandlingen af de sager, som midlertidigt blev sat i bero på Justitsministeriets vurdering af dommen, kan nu genoptages. 16

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1 Sag C-561/14 Caner Genc mod Integrationsministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Associeringsaftale

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Dato: 18. november 2013 Kontor:

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Telefon 97 44 14 44 Telefax 97 44 33 44 CVR -nr. 12752644 Peter Hviid advokat, møderet for Højesteret E-mail: ph@hviid-frederiksen.dk Ministeriet

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2015 Dok.: 1628593 Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg om rådsmødet (retlige og

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt 12. september 2013 Redegørelse om konsekvenserne af EU-domme om ret til SU til uddannelser i udlandet 1. Resumé Der er over det seneste halvandet

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 862 Offentligt

Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 862 Offentligt Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 862 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Europaudvalget (Alm. del - bilag 862) retlige og indre anliggender ministerråd (Offentligt)

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. I sommeren 2008 beskyldte medierne i en række artikler Udlændingeservice for i årevis at have undladt at vejlede om muligheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Høringsudkast NOTAT Dato: 3. februar 2011 Kontor: Udlændingelovskontor et J.nr.: 10/27352 Sagsbeh.: LAU Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.) 1 I

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.3.2003 KOM(2003) 101 endelig ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af direktiv 90/364, 90/365

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0210 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0210 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0210 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.4.2014 COM(2014) 210 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om retningslinjer for anvendelsen

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere