Unge og EU. DUF Fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge og EU. DUF Fokus"

Transkript

1 Side Oktober DUF Fokus Unge ønsker et handlekraftigt EU, og mange føler sig som europæere. Alligevel holder en del unge fast i forbeholdene, og næsten alle efterlyser bedre information Af Arne Simonsen Unge ønsker et handlekraftigt EU, når det for eksempel gælder miljø, indvandrerpolitik og terrorbekæmpelse. Samtidig føler mange unge sig i langt højere grad som europæere end resten af befolkningen, og de fl este er parate til at arbejde i et andet EU-land. Alligevel holder omkring hver tredje fast i forsvarsforbeholdet, og næsten halvdelen er imod at indføre Euroen. Det er nogle af konklusionerne i en stor Gallup-undersøgelse, som DUF har fået foretaget blandt knap unge. I dette nummer af DUF Fokus kan du læse mere om undersøgelsen, der sættes i perspektiv af unge, eksperter og organisationsfolk. De unges holdning til EU præges i høj grad af en mangelfuld viden om EU, viser Gallup-undersøgelsen. Hver anden føler sig ikke klædt på til at kunne stemme ved Europaparlamentsvalg. Næsten alle unge efterlyser bedre information om EU, og hver fjerde ønsker ligefrem, at EU kommer på skoleskemaet. De unge er klar over, at EU har større og større betydning for vores dagligdag. Et stort fl ertal af de adspurgte unge mener således, at det er vigtigt at have en grundlæggende viden om EU. Gallup-undersøgelsen viser, at de unge er interesserede i europapolitik, men der er brug for mere information og en kvalifi ceret debat, hvis de unge skal sikres større indfl ydelse. DUF Fokus sætter EU s rolle og værdier på dagsordenen ud fra de unges perspektiv. UNGE OG EU I TAL Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med fejringen af 50-året for Romtraktatens underskrivelse danske unge i alderen år er blevet spurgt om deres forhold til den Europæiske Union.

2 Side 2 Indhold Unge savner viden om EU 3 Ansvarshavende redaktør: Rasmus Hylleberg Redaktion: Anders Rokkjær, Jens Urth, Arne Simonsen, Mette Kirstine Schmidt og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser Layout: Anne-Mette Thomsen, grafi liokus.dk Tryk: InterMail Graphic A/S ISSN: DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfi gsvej København Ø Telefon Unge føler sig som europæere 5 Slingrende EU-kurs 6 Unge vil have indfl ydelse 8 Miljøbevidst ungdom 9 Dialog med Tyrkiet og Mellemøsten 10 Der fi ndes et EU for unge 11 Byg et demokratisk Europa 12

3 Side 3 Unge savner viden om EU Mange unge er ikke klædt på til at kunne stemme ved EU-valgene og går derfor glip af indfl ydelse. De unge efterlyser mere information i skolerne. Af Anders Rokkjær Viden er helt nødvendig, hvis de unge skal sikres indfl ydelse. Derfor er skolerne nødt til at tage EU langt mere alvorligt. Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF De er nysgerrige og diskussionslystne, men ungdommen føler sig ikke godt nok klædt på i forhold til EU. DUFs undersøgelse viser, at 54 procent af de unge ikke føler, at de ved nok til at kunne stemme ved Europa-Parlamentsvalget i Hver femte føler, at de ved så lidt, at de nærmest famler i blinde, når de skal sætte kryds ved det kommende EU-valg. Kun 45 procent af de unge føler sig så velinformerede om EU, at de er parate til at stemme. Viden om EU er vigtig Intet tyder dog på, at de unges hullede viden om EU er udtryk for en manglende lyst til at vide mere. Tværtimod viser undersøgelsen, at de unge er klar over, at de bør vide, hvilken rolle EU spiller. Hele 91 procent mener således, det er vigtigt at have en grundlæggende viden om EU. Ifølge DUFs formand Jeppe Bruus Christensen viser de unges tilkendegivelse, at der skal sættes ind... fortsættes side 4 Går glip af indfl ydelse Ifølge Marlene Wind, lektor i international politik ved Københavns Universitet, udgør den manglende viden et demokratisk problem: DUFs undersøgelse viser, at de unge grundlæggende ikke ved, hvad EU tager sig af. Den manglende viden er en samfundsmæssig ulykke, da det indskrænker de unges muligheder for at få indfl ydelse i et samfund, hvor EU spiller en stadig større rolle. Er det vigtigt at have en grundlæggende viden om EU? Ja Nej Ved ikke 4% 4% % % 100

4 Side 4... fortsat fra side 3 De unges manglende viden indskrænker deres muligheder for at få indfl ydelse i et samfund, hvor EU spiller en stadig større rolle. Det er en samfundsmæssig ulykke. Marlene Wind, lektor i international politik med øget information om EU overfor ungdommen. Det er afgørende, at vi sikrer de unge en grundlæggende viden om EU. Viden er helt nødvendig, hvis de unge skal sikres indfl ydelse i vores demokratiske samfund. Derfor er skolerne nødt til at tage EU langt mere alvorligt i undervisningen. Mere EU i skolen Meldingen fra de unge er da også meget klar ifølge DUFs undersøgelse. En stor del af de årige mener, at folkeskolen i højere grad bør undervise i EU. Og en fjerdedel mener ligefrem, at EU bør optræde som et selvstændigt fag på skoleskemaet. Uddannelsessystemet er uden tvivl det oplagte sted at starte, hvis der skal gøres noget ved de unges begrænsede EU-viden, fastslår Marlene Wind fra Københavns Universitet: EU er en grundlæggende del af demokratiet, og derfor bør undervisningen i EU være ligeså intensiv som undervisningen i det danske folkestyre. Ved du nok om EU til at stemme til næste Europa-parlamentsvalg? Slet ikke eller i mindre grad 54% I høj grad eller nogen grad 45% % Bør Danmark indføre Euroen? Hel enig eller i nogen grad enig 40% Helt uenig eller i nogen grad uenig 45% Ved ikke / hverken eller 16% % Bør retsforbeholdet afskaffes? Helt enig eller i nogen grad enig 15% Helt uenig eller i nogen grad uenig 38% Ved ikke / hverken eller 46% % Bør Danmark afskaffe forsvarsforbeholdet? Helt enig eller i nogen grad enig 22% Helt uenig eller i nogen grad uenig 32% Ved ikke / hverken eller 47% %

5 Side 5 Unge føler sig som europæere Baguette eller Chorizo? Ungdommen føler sig mere som europæere end resten af befolkningen. De unge er også parate til at bo og arbejde i andre EU-lande. Af Anders Rokkjær Det er ikke fordi, at unge vil lægge Dannebrog og deres danske identitet bag sig. Men DUFs undersøgelse viser, at unge i langt højere grad end deres forældre er i stand til at balancere mellem to tilhørsforhold et dansk og et europæisk. 77 procent af den danske ungdom opfatter sig både som danskere og europæere, viser undersøgelsen. I befolkningen som helhed er der langt færre, der har et stort europæisk tilhørsforhold udover deres danske. Tidligere har en Europabarometer-måling således vist, at kun 57 procent af hele befolkningen både følte sig som europæere og danskere. Samtidig er det forholdsvis få unge, der udelukkende føler sig som danskere sammenlignet med resten af befolkningen: Kun 20 procent af de unge føler intet tilhørsforhold til Europa, viser Gallup-undersøgelsen. Tallet er dobbelt så stort i den samlede befolkning, hvor 41 procent slet ikke har noget tilhørsforhold til Europa, fremgår det af Europabarometeret. Europa som arbejdsplads Den europæiske identitet er tydelig at spore i de unges lyst til at udfolde deres arbejdsliv i et andet EU-land, viser DUFs undersøgelse: Tre fjerdedele af de unge svarer, at de godt kan forestille sig at arbejde i et andet EU-land end Danmark i fremtiden. 59 procent vil endda gøre det for en længere årrække, mens en mindre gruppe, nemlig 17 procent, kun er parate til at skifte de danske kolleger ud med europæiske i en kort periode. At de unge ser muligheder i det europæiske arbejdsmarked, understreges af, at 62 procent af de adspurgte kan forestille sig at bo i et andet EU-land. Europæisk identitet blandt unge Dansker og europæer 58% Europæisk identitet blandt danskere Kun europæer 2% Lige meget europæer og dansker 17% Kun europæer 2% Ved ikke 1% Kun dansker 41% Dansker og europæer 53% Kun dansker 20% Europæer og dansker 2% Europæer og dansker 4% Kilde: Eurobarometer 2002

6 Side 6 Slingrende EU-kurs Unge ser EU som en storpolitisk aktør inden for blandt andet indvandrerpolitik og terrorbekæmpelse. Alligevel fastholder mange de danske forbehold. Af Jens Urth De unge bruger forbeholdene til at tage en pause for at refl ektere over EU-projektet. Jens Christian Nielsen, forskningsleder på Center for Ungdomsforskning. 90 procent af de unge mener, at det er godt for Danmark at være med i EU. Alligevel vil ungdommen ikke give slip på forbeholdene. På den ene side mener de unge, at bekæmpelse af kriminalitet og terror er et af de vigtigste områder, EU bør beskæftige sig med, men samtidig ønsker de ikke at gå ind i forsvars- og retssamarbejdet. Forskningsleder Jens Christian Nielsen fra Center For Ungdomsforskning fastslår, at fl ere af de unge faktisk er ret positive overfor EU. Imidlertid betyder EU s problemer med demokratisk gennemsigtighed, at en del unge ikke tror på projektet. Unge holder tænkepause DUFs undersøgelse viser, at en tredjedel af de unge mener, at Danmark har ringe indfl ydelse i EU-sammenhænge. Af samme grund mener 55 procent, at EU ikke skal bestemme mere end Danmark. De unges skepsis over for EU er langt fra entydig, men meget tyder på, at forbeholdene bruges som en pauseknap. Det er ikke sikkert, at det er selve forbeholdene, ungdommen er imod. Det kan nemt være, at de er en symbolsk bremseklods for et projekt, som de unge føler, er gået meget hurtigt. Forbeholdene bruger de til at tage en pause for at refl ektere, siger forskningsleder Jens Christian Nielsen. Knas i kommunikationen Formanden for Europæisk Ungdom, Peter Lemmich, har en anden forklaring på, hvorfor ungdommen holder fast i forbeholdene. Han vurderer, de unges skepsis skyldes manglende viden om forbeholdenes konsekvenser. Et eksempel er de problemer, som retsforbeholdet medfører. På grund af retsforbeholdet står Danmark uden for en aftale, hvor 77 udviklingslande forpligter sig til at modtage sine statsborgere, der har fået afslag på asyl, siger Peter Lemmich. Retsforbeholdet betyder, at udviklingslandene kan nægte at modtage afviste asylsøgere fra Danmark, som dermed tvinges til at beholde dem.... fortsættes side 7

7 Side 7... fortsat fra side 6 Forældet forestilling Når mange unge holder fast i de danske forbehold, skyldes det formentlig ikke kun uvidenhed om forbeholdenes konsekvenser. Peter Lemmich fra Europæisk Ungdom vurderer, at de unges holdning også bygger på en forældet forestilling: I Danmark har vi en idé om, at vi er foregangsland for høje standarder, men det er altså ikke tilfældet. Det er kun i omkring to procent af tilfældene, hvor vi har sænket vores standarder, siger han. De unges EU-skepsis gælder også Euroen, hvor et fl ertal af de unge (45 procent) er imod eller delvist imod at indføre den europæiske mønt som betalingsmiddel i Danmark. Et handlekraftigt EU Gallup-undersøgelsen viser, at de unge ønsker et handlekraftigt EU på udvalgte områder. Danmark skal tage førertrøjen på inden for uddannelsespolitik, social- og sundhedspolitik, indvandrerpolitik, forbrugerbeskyttelse og beskæftigelsespolitik. Til gengæld bør EU tage teten, når det gælder forsvarspolitik, miljø- og klimapolitik samt terrorbekæmpelse. 70 procent af de unge mener således, at EU skal beskæftige sig med bekæmpelse af kriminalitet og terrorbekæmpelse, mens kun 22 procent mener, at det er noget, som den danske regering bør tage sig af. Også når det gælder forsvars- og udenrigspolitik mener de unge, at EU bør spille den vigtigste rolle. 49 procent mener, at det er et anliggende for EU, mens 43 procent mener, at forsvars- og udenrigspolitikken er et anliggende for den danske regering. Hvad angår miljøog klimapolitikken, så mener de unge også, at EU især skal på banen. 17 procent mener, at den danske regering bør tage sig af miljø- og klimapolitik, mens hele 77 procent mener, at det er et anliggende for EU. Hvem skal tage beslutninger om hvad? EU Miljø- og klimapolitik Kriminalitet og terrorisme 6% 8% 17% 22% 70% 77% Den danske regering Ved ikke Forsvars- og udenrigspolitik 8% 49% 43% Landbrugs- og fi skeripolitik 9% 43% 47% Flygtninge-/indvandrerpolitik 7% 40% 53% Forbrugerbeskyttelse 11% 33% 56% Sundhedspolitik 6% 21% 72% Uddannelsespolitik og forskning 7% 20% 73% Socialpolitik 9% 12% 79% Beskæftigelsespolitik 12% 10% 78% %.

8 Side 8 Unge vil have indfl ydelse Debatten om EU s værdier fylder for lidt i skolerne, mener Youropa Agenterne en gruppe unge, der underviser i EU på skoler og gymnasier. Af Jens Urth Lysten til at diskutere EU er enorm. Desværre er debatten præget af, at de unges viden ofte begrænser sig til avisoverskrifter. Marie Helmstedt, Youropa Agent Unge vil gerne diskutere EU, men skolernes undervisning er langt fra god nok i dag, lyder kritikken fra Youropa Agenterne en gruppe unge, der arbejder for at skabe debat om EU og Europas fremtid. DUF har i en årrække uddannet unge i EU-stof og formidling. De unge foredragsholdere besøger skoler og gymnasier over hele landet for at undervise og skabe debat. Marie Helmstedt er en af de omkring 30 aktive Youropa Agenter. Hun vurderer, at de unges manglende viden skyldes, at undervisningen især fokuserer på EU-institutionernes opbygning, hvorimod skolerne forsømmer at debattere værdier. Agenterne ønsker en værdidebat om EU s rolle i verden, EU s grænser og demokratiet i EU. Hvor fi nder vi indfl ydelse? Marie Helmstedt mener, at det er vigtigt, at der lægges op til debat om værdier og holdninger, når det praktiske er på plads. Lysten til at diskutere EU er enorm. Desværre er debatten præget af, at de unges viden ofte begrænser sig til avisoverskrifter, fortæller Marie Helmstedt. Ifølge Gallup-undersøgelsen mener 91 procent, at det er vigtigt at have en grundlæggende viden om EU. Samtidig føler halvdelen, at de ikke ved nok om EU til at kunne sætte et kryds til Europa-Parlamentsvalget. De unge har masser af holdninger, men de aner ikke, hvor de skal starte med at få indfl ydelse, forklarer hun. De unge har svært ved at gennemskue hvordan, og om, deres interesser bliver varetaget i EU. Ungdommens indspark De unges usikkerhed over for EU øges af, at de politiske partier ikke står for helt det samme på landsplan som i EU-sammenhænge. En pige spurgte mig, hvorfor man ikke bare havde europæiske partier. Det var smukt, for det er jo det, som EU handler om at sætte sig ud over nationale ønsker og i stedet handle efter politisk overbevisning. YOUROPA AGENTER DUF har uddannet 30 Youropa Agenter, der er fra 18 til 30 år. Formålet er at øge unges viden om EU og sikre en både saglig og levende EU-debat.

9 Side 9 Miljøbevidst ungdom Miljø- og klimapolitik er langt det vigtigste emne, som EU bør beskæftige sig med, mener unge danskere. Af Jens Urth De unge har set helt rigtigt. De store miljøproblemer kan kun løses internationalt. Eline Crossland, Natur og Ungdom Polerne smelter, træerne springer ud om vinteren, og man kan stege æg på kloakdæksler. Klimaforandringerne er kommet på den politiske dagsorden. Og de unge er ikke i tvivl om, at forurening og klimaændringer er globale problemer: Når der forurenes i Polen, ender det som syreregn i Sverige. 72 procent af de unge mener derfor, at miljø- og klimapolitik er det væsentligste emne i EU-sammenhænge. Flygtninge- og indvandrerpolitikken, der er nummer to på de unges EU-prioriteringsliste, opnår kun 38 procents opbakning. De unge har set helt rigtigt. De store miljøproblemer kan kun løses internationalt. Derfor er det positivt, at miljøinteresser fremmes i EU, og at EU presser medlemslandene, når de ikke er ambitiøse nok, siger Eline Crossland fra Natur og Ungdom. Miljø på EU s dagsorden I Danmarks Naturfredningsforening arbejder man for at få miljø på EU s dagsorden. Og miljøfolkene er glade for, at de unge kæder EU og miljø sammen. EU er efterhånden den drivende kraft for miljøforbedringer også i Danmark. I modsætning til hvad mange tror, er vi ikke længere foregangsland i naturog miljøpolitikken. Derfor arbejder vi for at få EU-miljødagsordenen ned på lokalt niveau, så unge kan gøre noget konkret for miljøet, siger Jens la Cour, Europaog miljømedarbejder i Naturfredningsforeningen. Handler lokalt, tænker europæisk Danmarks Naturfredningsforening mærker de unges miljøinteresse i både ord og handling. For nylig lavede foreningen en konkurrence, hvor skoleelever kappedes om at samle mest muligt skrald. De unge tager ansvar lokalt og tænker samtidig europæisk. EU s voksende betydning for miljøet kan således tydeligt afl æses i de unges holdninger. For mens de unge ønsker, at den danske regering bestemmer over uddannelse, beskæftigelse samt social- og sundheds-politikken, så er det omvendt med miljøet: 77 procent af de unge mener, at EU skal tage de afgørende beslutninger i miljø- og klimapolitikken, viser DUFs undersøgelse. Unges prioriteringer af de vigtigste områder EU bør beskæftige sig med Miljø- og klimapolitik Flygtninge-/indvandrerpolitik Terror- og kriminalitetsbekæmpelse Uddannelsespolitik og forskning Forsvars- og udenrigspolitik Sundhedspolitik Landbrugs- og fi skeripolitik Forbrugerbeskyttelse Socialpolitik Beskæftigelsespolitik 72% 38% 37% 35% 23% 22% 12% 12% 11% 7% %

10 Side 10 Dialog med Tyrkiet og Mellemøsten Halvdelen af de unge er imod, at Tyrkiet optages i EU. Men Tyrkiet er en vigtig brik i dialogen med Mellemøsten, mener Netværk for Tyrkiet i EU. Af Arne Simonsen Mange unge er imod, at Tyrkiet optages i EU her og nu, mens mange vil være positivt indstillede, hvis Tyrkiet forbedrer sig over en årrække. Yildiz Akdogan, formand for Netværk for Tyrkiet i EU Hver anden ung er imod, at Tyrkiet optages i EU, mens knap hver tredje synes, at Tyrkiet skal med i det europæiske fællesskab. Jeg er overrasket over, at så mange unge er skeptiske. Men det skyldes nok, at mange er imod, at Tyrkiet optages her og nu, mens mange vil være positivt indstillede, hvis Tyrkiet forbedrer sig over en årrække, siger Yildiz Akdogan, der er formand for Netværk for Tyrkiet i EU et netværk under Europabevægelsen. Yildiz påpeger, at der er sket mange forbedringer for de 70 millioner tyrkere: Kvinderne har fået forbedret deres rettigheder ved skilsmisse, straffen for æresdrab er skærpet, uddannelsesbudgettet vokser, og Tyrkiets har en vækstrate på omkring seks procent. Desuden er der gennemført en række reformer inden for menneskerettigheder, kvinders vilkår og mindretalsbeskyttelse. Mehmet Necef, der er lektor ved Syddansk Universitets Mellemøststudier, forstår dog godt de unges skepsis, selvom han selv går ind for Tyrkiets optagelse i EU: Danskerne er bange for ukontrolleret indvandring, at Tyrkiet vil belaste budgettet, og at tyrkerne er muslimer. Det er reelle bekymringer. Hvis man er rengøringsassistent eller ejer en lille grønsagsbutik, så kan man være bekymret, hvis der kommer ti tyrkere, som vil tage ens job, siger Mehmet Necef. Men debatten handler for meget om islam og for lidt om fremskridtene i Tyrkiet, siger Yildiz Akdogan. Hun mener, at det er vigtigt, at EU presser Tyrkiet til at fastholde reformprocessen: Løftet om et medlemskab vil have stor signalværdi. Flere lande i Mellemøsten ser op til Tyrkiet, fordi man forener demokrati og det at være et muslimsk land. Tyrkiet er en indgang til dialog med Mellemøsten og hele den muslimske verden. Derfor har EU brug for Tyrkiet sikkerhedspolitisk, mener Yildiz Akdogan, der er politolog med speciale i tyrkiske forhold herunder EUoptagelsesprocessen. FAKTA: DUF, TYRKIET OG MELLEMØSTEN DUF støtter Tyrkiets optagelse i EU blandt andet på betingelse af, at landet respekterer demokrati og menneskerettigheder. I februar 2007 holdt DUF et ungdomspolitisk topmøde i Istanbul. 100 unge fra Mellemøsten, Tyrkiet og Europa mødtes for at diskutere politik, nedbryde fordomme og skabe alliancer. Via Mellemøstpuljen giver DUF sine medlemsorganisationer mulighed for fremme den demokratiske udvikling blandt børn og unge i Mellemøsten. DUF brugte 1,3 millioner kroner på Mellemøstarbejdet i Gennem Det Arabiske Initiativ har DUF afsat seks millioner kroner til området i

11 Side 11 Der findes et EU for unge EU har mange ungdomspolitiske målsætninger. Men synet på ungdom er for snævert, mener europæisk ungdomspolitiker. Af Mette Kirstine Schmidt Unge skal inddrages mere og tidligere i europæiske beslutninger. De skal have mulighed for dialog og have indfl ydelse ved valgene. Erik Vad Brændgaard, medlem af European Youth Forum EU er aktiv på den ungdomspolitiske scene: Over de næste fem år har Kommissionen afsat 6,7 milliarder kroner til ungdomsprogrammet Youth in Action. 200 unge blev inviteret til at diskutere EU s fremtid i anledning af Rom-traktatens fødselsdag. Og Kommissionen har formuleret fl ere ungdomspolitiske målsætninger. Blandt EU s organiserede unge er der generel tilfredshed med EU s ungdomsinitiativer og Kommissionens prioriteringer. Især roses det tværpolitiske syn, hvor ungdomspolitik ses som noget, der går på tværs af de traditionelle politiske sektorer. Der er dog også kritiske røster. Kommissionens syn på frivillighed er for snævert. EU bør i højere grad støtte det organiserede foreningsarbejde og anerkende de unge realkompetencer, mener Erik Vad Brændgaard, der for DUF er med i European Youth Forum, en paraplyorganisation for europæiske ungdomsorganisationer. Erik Vad Brændgaard glæder sig over, at Kommissionen er blevet bedre til at inddrage unge i udviklingen af Europas ungdomspolitik. Dialog er afgørende for at skabe en tidssvarende politik, som unge er en del af, mener han: Unge skal inddrages mere og tidligere i europæiske beslutninger. De unge skal både have mulighed for dialog med beslutningstagerne og have indfl ydelse ved valgene. Derfor bør valgretsalderen nedsættes til 16 år. Unges ønske om at deltage i europæisk politik afspejles i en Eurobarometer-måling fra procent af Europas unge vil gerne deltage mere i samfundslivet, hvis de konsulteres om relevante politiske beslutninger. Europæisk ungdomspolitik Hvidbogen for unge, 2001: Opregner de væsentligste udfordringer, som EU står overfor på det ungdomspolitiske område. Den Europæiske Ungdomspagt, 2005: En tilføjelse til Lissabon-strategien, som vil gøre EU til verdens største økonomiske og vidensmæssige faktor i Struktureret dialog: EU-Kommissionens redskab til at inddrage unge europæere. I 2007 er fokus på social integration af unge, i 2008 handler det om interkulturel dialog, og i 2009 er fokus på ungdomspolitik i Europa. Læs mere om EU s ungdomsinitiativer: Ungdomsprogrammet Youth in Action: Støtter ungdomsinitiativer i Europa. I Danmark administreres programmet af Undervisningsministeriets internationale styrelse, Cirius. Læs mere på

12 Side 12 Byg et demokratisk Europa Hver anden ung føler sig ikke klædt på til at kunne stemme ved EU-valg. Det er et demokratisk problem, som politikerne bør tage alvorligt. Halvdelen af de unge ved ikke nok om det europæiske samarbejde til at kunne stemme ved Europaparlamentsvalg. Det er et demokratisk problem. Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Demokratiet lader sig ikke sætte på formel. Det er en tankegang, en livsform, lød det fra demokratiforkæmperen Hal Koch, som var DUFs stifter. Demokratiet er ikke en sejr, som er vundet, men en kamp, som fortsætter: En opgave, som stadig skal løses på ny. Efter krigen kæmpede Hal Koch for et demokrati baseret på samtale. Og hans betragtninger er højaktuelle for vores demokrati i Europa her, hvor den demokratiske tankegang og livsform sejrede og samlede et splittet kontinent. Men kampen er ikke vundet, for opgaven skal løses på ny overfor nye udfordringer, nye generationer og nye lande. EU s opgave i de kommende år bliver blandt andet at trække ansøgerlandene mod en demokratisk tankegang og livsform, så de bliver klar til optagelse. Et større demokrati kræver omvendt reformer. Kun et reformeret og styrket EU kan spille den toneangivende rolle i de globale spørgsmål om sikkerhed, miljø og en mere retfærdig verden, som de unge ønsker ifølge DUFs Gallup-undersøgelse. Et overvældende fl ertal af unge mener, det er vigtigt at have en grundlæggende viden om EU. Alligevel oplever mere end halvdelen, at de ikke ved nok om det europæiske samarbejde til at kunne stemme ved Europaparlamentsvalg. Det er et demokratisk problem, som skal tages langt mere alvorligt. Hvis vi skal sikre et åbent og demokratisk Europa, er det på høje tid at geare uddannelsessystemet og medierne til den demokratiske udfordring, som EU er. Fremtiden må vise, om der fi ndes kræfter, som vil bygge demokratisk i Europa, sagde Hal Koch i DUF sender opfordringen videre til nutidens politikere: Byg demokratisk, løs opgaven på ny. Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Unges holdning til at arbejde i et andet EU-land Vil arbejde i et EU-land i en årrække 59% Vil arbejde i et EU-land i højst 6 mdr. Vil ikke arbejde i et EU-land Ved ikke 17% 16% 8% % 100

EU-positive unge kræver indflydelse

EU-positive unge kræver indflydelse 2009 Juni DUF Fokus EU-positive unge kræver indflydelse Foto: Christina Guldbrandt 81 procent af de unge føler sig - helt eller delvist - som europæere, viser en ny Gallup-undersøgelse. Ifølge meningsmålingen

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Læs mere

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge DEBAT 16. AUG. 2015 KL. 14.32, Politiken Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge Vi har helt misforstået, hvad der skal til for at lære de unge noget, siger lektor Mette Pless på baggrund af en

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Udtalelser Delegeretmødet 2010

Udtalelser Delegeretmødet 2010 Udtalelser Delegeretmødet 2010 Indhold Lokaletilskud er afgørende for et mangfoldigt foreningsliv 2 Skab sammenhæng og helhed i unges muligheder og liv nedsæt en ungdomskommission NU! 3 DUF: Nødvendigt

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes NOTAT 7. november 2014 Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Inden for det seneste

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgen

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Metode Feltperiode: 5.-7. september 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier

FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier Hele befolkningen Hele befolkningen Hele befolkningen FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier FAKTA: Prioritering af værdier Personer med baggrund i ungdomsorganisationer vægter selvstændighed,

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

Klimaforandringer 2009

Klimaforandringer 2009 Børnerapport 4 November 2009 Klimaforandringer 2009 Det handler jo om, hvor lang tid menneskene bliver ved med at leve eller ej En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære tidligere medlemmer

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

Forandringnu Demonstration29. marts 2012

Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forleden kastede jeg mig spontant ud i et regulært tigerspring tværs gennem stuen derhjemme. Jeg forsøgte at nå frem til fjernbetjeningen, inden TV- programmet

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Denmark ZA3933 Flash EB 140 European Union Enlargement Country Specific Questionnaire Denmark D1. Køn [1] mand [2] kvinde D2. Præcis alder: [ ][ ] år gammel [00] [NÆGTER/INTET SVAR] D3. Alder ved afslutningen

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Danmark og EU i Europa

Danmark og EU i Europa Mels Ersbøll og Jens Bostrup A 338939 Danmark og EU i Europa Gyldendal Indhold Forord 9 I. Danmark i den Europæiske Union 2S. maj - hvad stemmer vi om? Af Niels Ersbøll 13 Enten - eller 13 Spørg først

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere