UKLASSIFICERET. Forsvarsakademiet Maj 2008 Institut for Strategi Stabskursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET. Forsvarsakademiet Maj 2008 Institut for Strategi Stabskursus 2007-2008"

Transkript

1 Forsvarsakademiet Maj 2008 Institut for Strategi Stabskursus Fra venstre: Den tyrkiske landsfader og første præsident Kemal Atatürk og til højre den nuværende præsident Abdullah Gül med hustru Hayrunisa. Af kaptajn Ulrik Skytte

2 Kaptajn Ulrik Skytte ved Hjemmeværnet, for tiden elev på Forsvarsakademiet, videreuddannelsestrin II/ledere, stabskursus hold 2007/08. VESTLIG ORIENTERING ELLER KAOS? Hvorledes udvikler demokratiseringsprocessen sig i Tyrkiet, og har religiøse tendenser i det tyrkiske samfund afgørende indflydelse på Kemalismen? Udvikler demokrati og menneskerettigheder sig i Tyrkiet i retning af den vestlige opfattelse? Er Kemalismen under et pres der vil ændre dens karakter og er den ved at blive erstattet af en religiøs styreform? II

3 ABSTRACT The problem to be analyzed in this thesis is how the process of democratization in Turkey is coping with the pressure from Islam and if the religious tendencies in (the) Turkish society are changing the nature of Kemalism. The analysis is focusing on evaluating whether Turkey is becoming a democracy and if so, will the new freedom result in the change of the Turkish society into an Islamic state as seen in some Middle East countries. The study shows that Turkey is changing into a more democratic country. However, there is a way to go before it matches the standard of the majority of the Western European countries. Furthermore, the study shows that the Turkish definition of secularism is changing, and that the fundamental relationship between the state and the civil society is changing, and that the civil society is gaining more power. The conclusion is that the state and religion can be separated to a certain extent. This separation allows religion to be expressed in more outspoken ways but at the same time being balanced by the secular state. As a result it is possible to wear a head-scarf and believe in democracy at the same time. III

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Titelside Abstract Indholdsfortegnelse Forkortelsesliste Resumé I II II I IV-V VI VII-VIII KAPITEL 1 INDLEDNING, MOTIVATION OG METODE INDLEDNING MOTIVATION OG RELEVANS OPGAVEDISKUSSION PROBLEMFORMULERING OPGAVESTRUKTUR...11 KAPITEL 2 TEORI, HYPOTESE OG ANALYSERAMME HYPOTESE UNDERSØGELSESMETODE TEORI RELIABILITET OG REPETERBARHED FORMALIA KILDER TEORIVALG DEMOKRATIDISKUSSIONEN DEFINITION ROBERT DAHL RAYMOND DUNCAN GASTIL OG FREEDOM HOUSE KRITIK AF TEORIEN HABERMAS MODEL OM SAMFUNDETS SFÆRER OPERATIONALISERING TYRKIETS OPTAGELSESPROCES TIL EU FORSKELLIGE ÅRSAGER TIL ØNSKET OM OPTAGELSE REFORMER I PERIODEN BEGREBSDEFINITIONER DEN TYRKISKE STAT KEMALISME SEKULARISME POLITISK ISLAM PÅ TYRKISK AFGRÆNSNING...24 KAPITEL 3 ANALYSE AF DEN DEMOKRATISKE UDVIKLING I TYRKIET INDLEDNING HISTORISK GENNEMGANG FRA 1923 TIL NUTIDEN, MED TYNGDE PÅ HVORLEDES POLITISK ISLAM INTRODUCERES I NYERE TYRKISK HISTORIE DEN DEMOKRATISKE UDVIKLING I TYRKIET FREEDOM HOUSE VURDERING AF TYRKIETS DEMOKRATISKE UDVIKLING DELKONKLUSION PÅ DEMOKRATIANALYSEN IV

5 KAPITEL 4 HABERMAS ANALYSE AF DET TYRKISKE SAMFUNDS SFÆRER MAGTKAMPEN MELLEM STAT OG CIVILSAMFUND CIVILSAMFUNDETS INDFLYDELSE PÅ STATEN DE FØRSTE BETYDENDE ISLAMISKE PARTIER EN RELIGIØS ORGANISATION: FRA MILLI GÖRÜŞ TIL AKP GRUNDLÆGGELSEN AF MILLI GÖRÜŞ MILLI GÖRÜŞ ROLLE I RP MILLI GÖRÜŞ S ROLLE I DEN REGIONALE ADMINISTRATION RP OG ØNSKET OM AT LEDE DEN MUSLIMSKE VERDEN MILLI GÖRÜŞ OG FØLGERNE AF ET POST-MODERNE KUP MILLI GÖRÜŞ S TVUNGNE EUROPÆISERING FP S OPSPLITNING AKP OG ARVEN FRA MILLI GÖRÜŞ DELKONKLUSION ANALYSE AF BAGGRUNDEN FOR AKP S OPNÅEDE JORDSKREDSAGTIGE SEJR VED DE TO SIDSTE VALG BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL POLITISK ISLAM OG POLITISK FRIHED DELKONKLUSION SAMLET DELKONKLUSION PÅ CIVILSAMFUNDSANALYSEN EN ANALYSE AF MARKEDET INDLEDNING DEN TYRKISKE ØKONOMI DELKONKLUSSION EN MERKANTIL ORGANISATION AKP S INVOLVERING I DEN GRØNNE ØKONOMI DELKONKLUSION ØKONOMISKE REFORMER DELKONKLUSION DELKONKLUSSION PÅ MARKEDSANALYSEN ANALYSE AF STATENS KONTROL MED CIVILSAMFUNDET TYRKIET OG VEJEN MOD EU ANALYSE AF KØBENHAVNERKRITERIERNE POLITISKE REFORMER DELKONKLUSION PÅ EU-ANALYSEN ANALYSE AF STATENS KONTROL MED RELIGIONSUDØVELSE RELIGIØSE MINDRETAL (ALEVI) KONKLUSION PÅ HABERMASANALYSEN KAPITEL 5 KONKLUSION INDLEDNING KONKLUSSION PERSPEKTIVERING AFSLUTNING KRITIK EFTERSKRIFT...50 Tillæg A : Bibliografi. V

6 FORKORTELSESLISTE Forkortelse Tyrkisk Engelsk/dansk AKP Adalet ve Kalkınma Partisi Justice and Development Party/Retfærdigheds og Udviklingspartiet. CHP Cumuriyet Halk Partisi Republicans People s Party/ Det Republikanske Folkeparti. DP Demokrat Parti Democrat Party/Det Demokratiske Parti. FP Fazilet Partisi Fazilet Partisi/Dydens Parti MGK Milli Güvenlik Kurulu National Security Council/Det nationale sikkerhedsråd. MHP Milliyetçi Hareket Partisi Nationalist Action Party/ Partiet for National Handling. RP Refah Partisi Welfare Party/Velfærdspartiet. TIS Turkish-Islamic Synthesis/Tyrkisk-Islamisk Syntese. VI

7 RESUMÉ I kapitel 1 præsenteres problemstillingen der lyder: Hvorledes udvikler demokratiseringsprocessen sig i Tyrkiet, og har religiøse tendenser i det tyrkiske samfund afgørende indflydelse på Kemalismen? Problemstillingen følger et ønske om at undersøge hvordan demokrati og Islam kan fungere sammen. Specialets formål er at afklare hvorvidt Islam i Tyrkiet, i kraft af demokratisering og generel øget frihed til befolkningen, er ved at tilkæmpe sig en central placering på bekostning af de nævnte vestlige værdier. Der gennemføres en kvalitativ undersøgelse af dele af staten, civilsamfundet og markedet for derved at afklare de indbyrdes magtforhold og udviklingstendenser. I kapitlet præsenteres tillige analyserammen der indeholder de skiftende regeringers holdning til religion, religiøse grupperinger i civilsamfundet og udvalgte del af det økonomiske marked. I kapitel 2 præsenteres arbejdshypotesen der lyder: Islamiske tendenser i det tyrkiske samfund er ved at ændre den tyrkiske stats natur, således at Kemalismen er under pres. Herudover præsenteres den teoretiske fremgangsmetode der først består af en demokratianalyse med baggrund i Robert Dahl og analyse af samfundets sfærer i perspektiv af Jürgen Habermas. Disse teoretiske baggrunde skal give mulighed for at gennemføre følgende analyseelementer i de følgende kapitler: Demokratisering, Måling af statens udvikling i retning af religiøs frihed ved hjælp af EU som måleinstrument (Københavnerkriterierne) og endelig en analyse af de skiftende regeringers holdning til religion og dermed at afklare hvorvidt et muligt skifte i magtforholdet mellem stat medfører en forøget eller formindsket Islamisering. Endvidere defineres centrale parametre såsom Kemalisme, sekularisme og Politisk Islam. I kapitel 3 gennemføres demokratianalysen i rammen af Freedom House og dermed anvender statistiske måleparametre til at afklare hvorvidt Tyrkiet udvikler sig i retning af mere eller mindre demokrati. Analysen viser at Tyrkiet udvikler sig positivt for så vidt angår demokratisk udvikling. Generelt betragtet er både politisk frihed og civil frihed øget i den målte periode, hvilket overordnet taler for at det tyrkiske samfund er blevet mere demokratisk og at friheden til udøvelse af religion er blevet større, samt at adskillelsen af stat og religion er blevet større. Tyrkiets ønskede optagelse i EU og landets udvikling i retning af efterlevelse af Københavnerkriterierne peger på at statens nuværende kontrol med religionens udøvelse udfordres. I kapitel 4 gennemføres en analyse af samfundets tre sfærer: civilsamfundet, markedet og staten i perspektiv af Habermas. Civilsamfundet analyseres ved at se på de mest betydende Islamiske partier fra ca frem til nutiden. Der tages udgangspunkt i Milli Görüş som er en religiøs græsrodsorganisation og analysens mål er at afklare hvilken indflydelse denne organisation har haft på den førte politik i den nævnte tidsperiode. Analysen viste at Milli Görüş tidligere har manifesteret sig med typiske Islamiske pointer, såsom fokus på religiøs etik, moral, men også kampen mod korruption har haft stor fokus. Men bevægelsen har over tid ændret holdning således at sekularisme, demokrati og ytringsfrihed også er blevet en integreret del af bevægelsens fundament. Markedet undersøges ved at de på den generelle økonomiske situation og derudover foretage et nedslag i en merkantil organisation. Analysen viser at den tyrkiske stat ikke udnytter økonomien til fremme af religiøse formål. I stedet er der forhold der peger på at rege- VII

8 ringen nyttiggør den grønne økonomi til at sikre egen overlevelse og regeringsmedlemmers privatøkonomiske interesser. Afslutningsvis gennemføres analyse af statens kontrol med civilsamfundet, der indeholder analyse af Tyrkiets efterlevelse af Københavnerkriterierne. Denne analyse viser at demokrati og menneskerettigheder spiller en central rolle i den konstitutionelle stat og udfordringerne består ikke i indarbejdelse af love, men i evnen til at implementere disse. Dernæst analyseres statens kontrol med religionsudøvelsen med særlig fokus på den statslige myndighed for kontrol med religiøs udøvelse: Diyanet. Denne analyse viser at staten, trods EU s ønske om at liberalisere religionsudøvelsen, stadig har et fast greb om religionsudøvelsen. Samlet er konklusionen at religionen spiller en mere central rolle i Tyrkiet i dag, men at den eksisterer sideordnet med demokratiet. I kapitel 5 gennemføres der konklusion og perspektivering. Konklusionen beskriver at der kan være tale om en ændring af sekularismen der betyder at forholdet mellem stat og civilsamfund, ændres og paradoksalt nok kan gå hånd i hånd med en sekularisme, altså eksistensen af en reel sekulær stat og dermed en vis adskillelse af stat og religion. VIII

9 KAPITEL 1 INDLEDNING, MOTIVATION OG METODE INDLEDNING. Forfatteren og digteren Henrik Nordbrandt, der til daglig bor i Tyrkiet, skrev i en kronik i Information i juni 2004, at forestillingen om at dette land skulle være en fredsbygger mellem øst og vest kan være en illusion. Han benægter i kronikken ikke at landet går mod større frihed, men udtaler: Friheden sætter alle kræfter fri også de religiøse. Friheden, som tyrkerne kan nyde godt af, er et gode der i høj grad er fulgt med tilnærmelsen til EU. En tilnærmelse der i Tyrkiets optik skal ende med fuld optagelse i EU og dermed i mange forhold en tilnærmelse til vesten. Denne opgave vil beskæftige sig med dette emne, nemlig spørgsmålet om hvorvidt Tyrkiet er på vej til at udvikle sig i vestlig retning mod mere frihed og demokrati og dermed magt til folket; eller hvorvidt Tyrkiet udvikler sig i retning af en mere Islamisk inspireret styreform. Regeringspartiet AKP, der 22. juli 2007 genvandt regeringsmagten og placerede medgrundlæggeren, den tidligere udenrigsminister og vice-premierminister Abdullah Gul i præsidentpaladset, med sin Tessetur klædte hustru, var for mange iagttagere beviset på at Islam havde vundet afgørende indflydelse i tyrkisk politik. Opgaven vil analysere både statens og organisationers indflydelse på den førte politik i den tyrkiske stat, med henblik på at afklare udviklingsretningen. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Hvorledes har de Islamiske rødder i det tyrkiske samfund indflydelse på den moderne tyrkiske stat? 1.2. MOTIVATION OG RELEVANS. Tyrkiet har i mange år arbejdet for en tilnærmelse til vestlige værdier. Historien går tilbage til Kemal Atatürk der gennemførte dybtgående reformer i det tyrkiske samfund og målet var dengang verdsliggørelse af det tyrkiske samfund. Gennem de seneste år har Tyrkiet gennemgået en udviklingsproces der tilsyneladende driver landet mod demokrati, øjensynligt drevet af skiftende regeringers ønske om optagelse i EU. Tyrkiet har siden 1966 arbejdet mod optagelse i EF og i 1992 indgik Tyrkiet en samarbejdsaftale med EU, som i 1996 førte til en Toldunionsaftale. I 1999 opnåede landet EU kandidatstatus, hvilket dog ikke udmøntes i aktive tiltag fra EU s side til at invitere Tyrkiet længere ind i varmen. Det ser ud som om at de skiftende regeringer i demokratiseringsprocesserne i høj grad anvender EU som en drivende kraft i opstilling af kriterierne for udvikling, samt at disse kriterier gør det lettere for regeringsmagten at håndtere intern opposition og modstand mod forandringer på samme tid som det udefrakommende pres skaber den nødvendige støtte fra civilsamfundet. 1 Trods de mange reformer har mange i de vesteuropæiske lande har en udtalt modvilje imod Tyrkiets optagelse i unionen. En modvilje der er blevet næret ved en opfattet ændring af styreformen i mere religiøs retning, særligt siden AKP fik regeringsmagten i Denne opfattelse er i mange lande kædet sammen med indvandring fra Tyrkiet og pres på det europæiske arbejdsmarked. 3 1 Putnam, 1988: side Den tidligere franske præsident Valerie Giscard d'estaing sagde eksempelvis, at ikke blot var Tyrkiet ikke et europæisk land, men hvis det blev optaget som medlem i EU, ville det føre til unionens opløsning. (i Kristeligt Dagblad, 19. januar 2007.) 3 Valerie Giscard d'estaing i kronik i Kristeligt Dagblad 10. dec

10 Man kan argumentere at fortalere for politisk Islam fremmer demokratiseringsprocessen ved at mobilisere majoriteten af befolkningen ved dannelsen af AKP, men udfordringen for demokratiseringsprocessen er stor, hvis ikke endemålet er parlamentarisme og personlige friheder. I 2002 følte mange i Tyrkiet at landet blev udsat for double standards af EU, idet Letlands bedømmelse på det menneskeretslige område var dårligere end Tyrkiet og landet blev i 2004 som bekendt optaget i EU. 4 Der er argumenter for at Tyrkiet ikke udvikler sig i retning af en opfattelse af Islam som der ses andre steder eksempelvis i visse steder i mellemøsten. For det første er begge parter påvirkede af europæiske ideer og samfundsopbygning. 5 For det andet har Tyrkiet aldrig været en koloni. I modsætning til næsten alle andre steder hvor Islam er den største religion, har religion aldrig været brugt som redskab imod vestlig undertrykkelse. Den vestlige påvirkning som Tyrkiet er udsat for, er et resultat af landets eget ønske og ikke et resultat af uønsket påvirkning udefra. Vesten er, i modsætning til mange andre muslimske lande, normalt ikke portrætteret som fjender af Islam. 6 Den tyrkiske fjende har traditionelt været Rusland og senere sovjetunionen, hvilket resulterede i medlemskab af NATO og et tæt parløb med USA. For det tredje har Tyrkiet ikke været udsat for økonomiske problemer som øvrige muslimske lande. For det fjerde har utilfredshed altid kunnet manifestere sig gennem politisk udfoldelse og regeringer har kunnet fjernes fra magten ved almindelige valg. 7 Der har været 16 almindelige valg siden 2. verdenskrig, hvoraf 13 har været frie. 8 For det femte har Tyrkiet, siden Kemalismens indførelse, udviklet en stor middelklasse der både er religiøse og samtidigt forlanger at blive hørt af staten. For det sjette har Sufi-bevægelsen, selvom den formelt er forbudt, betydet at denne bevægelses holdning til pluralisme og moderate holdninger, haft en betydende indflydelse på Islam i Tyrkiet. Til sidst kan man argumentere at der er tegn på det modsatte, for eksempel har den tyrkiske regeringskritiske avis Radikal i juni måned 2007, gennemført en undersøgelse der beskrev nogle af de problemer som Tyrkiet står overfor. For det første ønsker et flertal at tyrkere tørklædeforbuddet på universiteter afskaffet. Over halvdelen af befolkningen mener tillige at menneskerettighederne og politiske friheder bør begrænses af hensyn til nationens bedste og der er flertal for at begrænse turismen af moralske grunde. 9 Årsagen til dette kan være, at friheden til at udtrykke sig med religiøse symboler blandt veluddannede yngre tyrkere, viser hvordan befolkningen begynder at anerkende Islam som en del af sin identitet. Disse mennesker bærer ikke nødvendigvis tørklæde for at udtrykke ønske om at vende tilbage til et middelalderligt samfund, men udtrykker alene deres religiøse identitet. 10 Ovenstående kan pege på at staten har tabt magten om at udtrykke fremskridt og modernitet. Samlet giver det anledning til at spørge om den igangsatte demokratiseringsproces i Tyrkiet betyder øget frihed for alle tyrkiske borgere i vestligt billede, eller om demokratiseringsbestræbelserne fremmer mere radikale elementer der søger at mindske de politiske friheder og måske sætte noget andet i stedet. I stedet for vestligt demokrati, kunne det være politisk Islam eller Islamisme Tayip Erdogan tre dage før optagelsesforhandlingerne i (I BBC news 9. december 2002) 5 Yavuz 2003: s The Netherlands Scientific Council for Government Policy, 2004: s The Netherlands Scientific Council for Government Policy, 2004: s Zürcher og van der Linden, 2004: s Find ud af hvilken udgave der er tale om af RADIKAL juni Göle, 2006: s 'Political Islam' refererer til doktrinen om at Islamisk religion, politik og samfundsforhold konstituerer et sammenbygget spind: Ingen religion uden politik, ingen politik uden religion Transnational Political Islam: Religion, Ideology and Power London: Pluto Press, 2004, (forordet)) 10

11 1.3. OPGAVEDISKUSSION. Indledningsvis kan det argumenteres at både eksterne og interne faktorer har indflydelse på udviklingen i Tyrkiet. Denne opgave vil primært beskæftige sig med de interne faktorer for derved at afklare hvilke forhold der har indflydelse på den mulige Islamisering (eller det modsatte) af de tyrkiske samfund. EU inddrages i det omfang at unionens udtrykte krav til forandringsprocessen som beskrevet i eksempelvis Københavnerkriterierne har betydning. Denne udbredelse af Islamisering der er foregået i dele af mellemøsten kan forstås som et forsvar for at imødegå vestlig sekularisering. 12 En anden opfattelse af årsagerne til Islamisering er den opfattede trussel ved demokratisering og personlig frihed. Hvis det sidste antages at være tilfældet må den heraf følgende konklusion være at undersøgelsen (og den efterfølgende dialog) ikke skal foretages på religiøse præmisser, men alene fokusere på de samfundsstrukturer der forhindrer denne udvikling. Dette taler for at undersøge magtforholdene i det tyrkiske samfund for derved at afklare holdningerne til fortsat udvikling i retning af demokrati i rammen af Kemalismen hvor systemverdenen fortsat er diskursstyrende; eller om Tyrkiet er på vej mod at dele af civilsamfundet forsøger, enten at overtage dele af magten i samfundet, eller at lade staten overtage dele af det religiøse værdisæt. Analysen kan derved tage afsæt i de skiftende regeringspartiers indstilling til demokratisering og sekularisme i Tyrkiet og mulige Islamisk prægede forsøg på at styre samfundsudviklingen. Analyseobjekter bør, for så vidt angår staten, fokusere på de skiftende regeringers beskrevne politik på det demokratiske og religiøse område. Hvad angår civilsamfundet bør der fokuseres på relevante interesseorganisationer, Primært religiøse. Markedet inddrages i forklaringen af eventuelle magtforskydninger i det omfang det økonomiske område har betydning for religionen. 13 Der inddrages centrale elementer af civilsamfundet i analysen. Det skal i denne forbindelse understreges at marked og civilsamfund ikke er enhedsaktører og der derfor vil være tale om et kvalificeret udpluk af enkeltaktører. Samlet giver det følgende problemstillinger: Udvikler Tyrkiet sig i retning af mere demokrati?, Giver optagelsesforhandlingerne og den følgende ændringsproces sig udslag i mere religiøs frihed?, Hvad ønsker de skiftende regeringer at anvende denne frihed til; er det mere eller mindre Politisk Islam? 1.4. PROBLEMFORMULERING Hvorledes udvikler demokratiseringsprocessen sig i Tyrkiet, og har religiøse tendenser i det tyrkiske samfund afgørende indflydelse på Kemalismen? Udvikler demokrati og menneskerettigheder sig i Tyrkiet i retning af den vestlige opfattelse? Er Kemalismen under et pres der vil ændre dens karakter og er den ved at blive erstattet af en religiøs styreform? 1.5. OPGAVESTRUKTUR Fig. 1: Opgavestruktur. 12 Her i den traditionelle opfattelse med adskillelse af stat og religion. Opgaven beskæftiger sig senere med den tyrkiske tolkning. 13 Stat og civilsamfund etc. defineres efterfølgende. 11

12 Kapitel 1 Indledning Motivation Relevans Opgavediskussion Problemformulering Kapitel 2 Hypotese Teori, Analyseramme Teoridiskussion Analyseramme Afgrænsning. Kapitel 3 Analyse af demokratiudviklingen i Tyrkiet med baggrund i Freedom House og Robert Dahl. Kapitel 4 Analyse af civilsamfund, markedet og staten med baggrund i en central religiøs organisation, økonomiske reformer, Kombassan Holding og statens kontrol med religion og civilsamfundet, eksemplificeret af Diyanet og Aleviernes forhold. Kapitel 5 Konklusion, Perspektivering Kritik Efterskrift. 12

13 KAPITEL 2 TEORI, HYPOTESE OG ANALYSERAMME HYPOTESE I opgaven er den underliggende hypotese at de Islamiske tendenser i det tyrkiske samfund er ved at ændre den tyrkiske stats natur, således at Kemalismen er under pres. Regeringspartiet AFP søger at fastholde magten ved en glidende demokratiudvikling og kontrolleret at tillade religionen en mere betydende plads i samfundet, og derved på sigt adskille stat og religion. Den tyrkiske stat udvikler sig ikke til et Islamistisk styre efter mellemøstligt forbillede, men vil alligevel adskille sig fra et vestligt demokrati på centrale punkter. Hypotesen anvendes som en underliggende ledetråd til at styre analysen i opgaven og den vil blive genstand for evaluering i konklusionsafsnittet UNDERSØGELSESMETODE. Sigtet med denne opgave er i højere grad at belyse empiriske elementer fra flere vinkler end at udfordre teorimodellen og der er tale om et Desk Study. I denne opgave anvendes en metode, som betegnes som kvalitativ, fordi data ikke kan måles men skal fortolkes ved hjælp af den valgte analysemetode TEORI Teorien anvendes i denne metodeopgave som arbejdsredskab, der skal medvirke til at gøre behandlingen af empirien grundig, stringent og analytisk fyldestgørende. Målet er ikke at udvikle teorien. Afsættet i denne opgave er social-konstruktivistisk og udgangspunktet er derfor at alle sociale fænomener og herunder interaktion mellem stat og befolkning er socialt konstruerede og derfor mulige at ændre. I denne opgave anvendes en metode, som betegnes som kvalitativ, fordi data ikke kan måles men skal fortolkes ved hjælp af en valgt analysemetode. Opgaven er overordnet bygget op omkring anvendelse af en hypotese der efterfølgende falsificeres RELIABILITET OG REPETERBARHED Denne undersøgelse bygger på skrevne kilder FORMALIA Indhentning af kilder og materiale er afsluttet 01. marts 2008 af hensyn til redaktion af opgaven KILDER Til brug for analysen indhentes relevant empiri i form af uklassificeret og alment tilgængelige materialer i form af afhandlinger, bøger, rapporter, statistikker og artikler. For at undgå bias vil jeg sprede indhentningen mest mulig for så vidt angår forfattere og publicister. Der er i betydeligt omfang anvendt empiri fra artikler, rapporter og afhandlinger, der er tilgængelige på Internettet. For at sikre at disse er objektive, og at de indestår for en vis faglig lødighed, er artiklernes hovedpointer, i hvert enkelt tilfælde, sammenlignet med anden og uafhængighed empiri, der understøtter indholdet. I den forbindelse er jeg opmærksom på at mine sproglige begrænsninger udi det tyrkiske gør at en stor del af kildematerialet ikke er til min disposition. Jeg har i kraft af et tyrkisk bekendtskab haft mulighed for at få oversat et begrænset materiale, men naturligvis ikke alt. 13

14 Der er i opgaven primært anvendt sekundære kilder og kun i enkelte tilfælde er der tale om primærkilder, hvilket udgør en risiko for bias som jeg som førnævnt søger at tage højde for, enten ved at nævne det eller søge flere kilder der kan afbalancere et givet udsagn TEORIVALG DEMOKRATIDISKUSSIONEN. Opgavens ramme omkring analyse af magtbalancen i det tyrkiske samfund stiller først og fremmest krav om at afklare hvorvidt udviklingen bevæger sig imod magt til staten eller individerne. For at kunne gennemføre denne analyse er det nødvendigt at definere hvordan magten er fordelt og i hvilken retning udviklingen bevæger sig. Til dette har jeg valgt kort at undersøge udviklingen i det liberale demokrati. Denne undersøgelse vil holdes adskilt fra den konstruktivistiske del af opgaven der beskæftiger sig med de mere nuancerede udviklingstendenser efter at det er afklaret hvorvidt Tyrkiet udvikler sig i retning af mere eller mindre demokrati DEFINITION. Begrebet demokrati stammer fra ordet Demos som er græsk og betyder folket og Kratos som betyder at styre. Jeg beskæftiger med i denne opgave med begrebet liberalt demokrati som fortolket af Dahl og Gastil. Gastil er medtaget for at kunne indarbejde Freedom House s demokratievalueringer i analysen ROBERT DAHL Den væsentligste forudsætning for forståelse af demokrati er ifølge Dahl at afklare hvorvidt man refererer til demokrati som ideal eller som virkelighed og han har efterfølgende udviklet to modeller med dette som præmis. IDEALMODELLEN Han opstiller kriterier som grundlag for idealmodellen. Denne idealmodel beskriver politisk lighed og danner grundlag for forståelsen af ideelt demokrati. 14 Han beskriver i denne bog at ægte demokrati ikke eksisterer og sandsynligvis aldrig vil komme til at eksistere. Dahl beskriver at ægte demokrati er for ineffektivt eftersom beslutningsprocessen bliver for langsommelig. 15 Med baggrund i ovenstående bliver idealmodellen ikke uddybet yderligere og realmodellen anvendes efterfølgende. REALMODELLEN. I bogen Polyarchy fra 1971 argumenterer Dahl at demokratisering ikke kan forklares med en årsagsmæssig sammenhæng, men at der skal tages en del forudsætninger med i forklaringen. Dahl bruger den virkelige verdens liberale demokrati til at udvikle sin realmodel som han kalder polyarki. Dahl opstiller en række faktorer der har indflydelse på hvordan det demokratisk system i et land udvikler sig og fastholdes. 16 Hans kriterier for oprettelse og fastholdelse af polyarki er følgende: Valgte repræsentanter skal kontrollere offentlige beslutninger. 2. Frie, retfærdige og hyppige valg. 3. Alle voksne har ret til at stemme. 4. Alle vælgere har ret til at stille op til valg. 14 Dahl, 1989: forordet. 15 Dahl, 1989: s Vanhanen, 1997: s Dahl, 1998: s

15 5. Ytringsfrihed. 6. Retten til alternative og uafhængige informationskilder. 7. Forsamlingsfrihed. Fig 2: Demokratimodellen. Et regime kan ændre sig i forhold til en dimension uden at gøre det i forhold til den anden og eksempelvis vil en ændring langs linje 1 betyde at regimet bevæger sig mod øget konkurrence, men uden større deltagelse, som vil kræve bevægelse af linje 2. denne linje beskriver bevægelsen mod polyarki og dermed demokrati. Pointen er dermed at demokratier er integrerede og åbne for offentlig konkurrence RAYMOND DUNCAN GASTIL OG FREEDOM HOUSE. 19 Realmodellen vil I opgaven blive anvendt til at belyse I hvor høj grad magtforholdet i Tyrkiet, mellem staten, civilsamfundet og markedet ændrer sig i demokratisk retning og dermed mere indflydelse til befolkningen og dermed mindre til staten. De i foregående afsnit nævnte kriterier vil blive anvendt til måling af Tyrkiets politiske situation og målepunkterne vil være relevante dele af Københavnerkriterierne. Denne måling vil blive foretaget ved hjælp af oplysninger fra Freedom House (og dermed Raymond Duncan Gastil), som tillige anvender Dahls definition af demokrati som udgangspunkt. Raymond Gastil ser på politiske rettigheder og civile friheder, hvilket i denne opgaves perspektiv anskueliggør civilsamfundets frihedsgrader. Gastil arbejdede for Freedom House i perioden og udarbejdede i denne periode hans teori og han har derfor ikke selv set på Tyrkiet i perioden efter 1989, men det vurderes ikke at være problematisk, idet teorien stadig ligger til grund for Freedom Houses analyser. I modsætning til Dahl, mener Gastil at socio-økonomiske forudsætninger kun er sekundære faktorer i processen af udbredelsen af demokrati. Han mener dog, i enighed med Dahl, at den demokratiske konsolidering sker ved at den demokratiske kultur spredes fra staten 18 Hagtvet, 1984: s Freedom House blev dannet i 1941 som en amalgamering af to eksisterende grupper, der var støttede af Præsident Roosevelt for at opnå befolkningens opbakning til amerikansk deltagelse i 2. Verdenskrig. (Kilde: 15

16 til samfundet, hvilket må siges at være i modsætning til en betydelig mængde forskere der mener at kultur og beliggenhedsmæssige faktorer i stedet er afgørende. 20 Siden 1955 har Freedom House bedømt demokratiseringsniveauet I udvalgte lande og som tidligere nævnt udviklede Gastil en teori til dette. Målingerne er udarbejdet på baggrund af landenes politiske rettigheder og civile friheder. Freedom House vurderer borgernes politiske rettigheder og dermed retten til at opstille og stemme til frie valg. Herudover vurderes den civile frihed, der beskriver borgernes frihed og dermed statens evne til at respektere og beskytte borgernes religiøse, etniske, økonomiske, familiemæssige og sproglige rettigheder, og til sidst pressefriheden. 21 Landet bliver placeret på en skala der løber fra 1 7 hvor højeste pointtal indikerer mindst frihed. 22 Freedom Houses vurderinger er bredt anerkendte, ikke kun i videnskabelige kredse, men også blandt store organisationer såsom Verdensbanken. 23 Gastils metode er baseret på at borgeren skal have både politiske rettigheder og civile friheder som præmis for demokrati. Københavnerkriterierne kan efterfølgende anvendes til belysning af demokratiseringsdiskussionen og kriterium 1 vil blive berørt. Kriterium 1 omhandler de politiske krav der bliver stillet til Tyrkiet og en analyse af disse kan, i perspektiv af Dahls teori, afklare udviklingsretningen og dermed hvorvidt udviklingen går i retning af mere eller mindre frihed til befolkningen på relevante områder KRITIK AF TEORIEN. Robert Dahls analyse af borgernes indflydelse på det politiske system kritiseres ofte for at være naiv og at der er i virkeligheden er mange elementer der holder borgerne uden for reel indflydelse. 24 Hans holdning til medierne afspejler heller ikke problematikken med privatejede medier og mere eller mindre skjulte aftaler mellem medier og magthavere. 25 Han kritiseres ofte for at negligere at der blandt interesseorganisationer tillige er konkurrence og det ikke altid er de rigtige der sejrer, men ofte den organisation der er bedst til at styre. 26 I denne sammenhæng er det også relevant at diskutere om alle offentligt ansatte har en interesse i at afgive magt til befolkningen, da denne magt ofte er forbundet med privilegier og anseelse og vil ofte have en uforholdsmæssig magt i et demokrati. 27 Freedom Houses bedømmelser er af og til blevet udsat for kritik. Undersøgelse af demokrati i den Islamiske verden viser at eksempelvis Saudi-Arabien scorer lavest på demokratimålingen og at der her overhovedet ikke kan erkendes demokrati. Målingen for Kuwait er bemærkelsesværdigt bedre og adskiller sig markant fra Saudi-Arabien på dette område. Eksempelvis viser der sig at være samme forskelle mellem Iran og Tyrkiet der ikke alene kan forklares med reelle forskelligheder i de berørte samfund. Freedom House er blevet kritiseret for at være behæftet med bias og inkonsistens. 28 Freedom Houses undersøgelser vurderes dog at være anvendelige, idet de i denne opgave alene skal belyse ændringer i et enkelt land og at der derfor ikke er risici forbundet med en eventuel bias. RELEVANS. 20 Vanhanen, 1997: s Bookman, 1999: Kriterierne kan ses på 23 Burkhart, Dunleavy, Patrick & Brendan O Leary, 1987: s Dunleavy, Patrick & Brendan O Leary, 1987: s Dunleavy, Patrick & Brendan O Leary, 1987: s Dunleavy, Patrick & Brendan O Leary, 1987: s Harik, 2006: s

17 Ovennævnte demokratievalueringer vurderes, trods mangler, at være anvendelige, idet de som sagt anvendes inden for et snævert område og ikke i sammenligning med andre lande og en eventuel bias ikke vil komme til udtryk HABERMAS MODEL OM SAMFUNDETS SFÆRER. Der er behov for en teorimodel der kan anvendes til at analysere delelementer i staten og deres indbyrdes betydning. Til dette vurderes Habermas model om Samfundets sfærer at være hensigtsmæssig. Han opdeler staten i tre sfærer: Stat, marked og civilsamfund. Opgaven kan med denne vinkel anskues som en intern magtkamp i Tyrkiet mellem systemverdenen og civilverdenen. Fig. 3: Samfundets sfærer. Habermas 29 beskriver konfliktfeltet mellem Stat, civilsamfund og markedet og disse tre felter udgør tilsammen samfundet. STAT. Den egentlige magt ligger hos en elite, der legitimerer sig selv og sine handlinger gennem brugen af den fragmenterede masse som er civilsamfundet. 30 Civilsamfundets opmærksomhed kan, med baggrund i at den ikke er en enhedsaktør, ikke fastholdes i længere tid af gangen, idet der ikke som helhed er interessesammenfald. Hvor civilsamfundet handler ud fra en forståelse, der nogle gange er fælles og andre gange ikke er det, handler staten ud fra strategiske overvejelser. Civilsamfundets ageren kontrolleres i modellens perspektiv gennem løfter eller trusler. CIVILSAMFUNDET Civilsamfundet defineres som socialt og kulturelt fællesgods og måden denne del af samfundet kan opretholdes, er ved hjælp af kommunikation. Denne kommunikation kan enten skabe fornyelse eller knytte an til nye traditioner. Civilsamfundets deltagere kan altså enten skabe fornyelse eller søge at skabe nye traditioner. Civilsamfundet er individernes egne opfattelser af verden, af værdier, holdninger og normer og er grundlaget for handlinger i fællesskabet. Individet kommunikerer på baggrund af fælles forståelse og kun når individer ikke er under indflydelse af stat og marked. 31 Menneskers ageren i civilsamfundet er med andre ord fælles aktiviteter der foregår uden for statens og markedets indflydelsessfære. Borgerne er dannede og i stand til at kunne føre en fornuftig debat og kan erkende fælles interesser og indgå i en fornuftig debat. Disse aktiviteter kaldes kommunikativ adfærd Thyssen, 1996: s Habermas, 1971: s Holmström 1997, s. 27 og Sandberg, 2002: s Habermas, 1971: s

18 Ifølge Habermas forfalder civilsamfundet i takt med at staten tiltager magt og individet i sig selv eller i en gruppe kan ikke længere indgå i en meningsfyldt dialog med staten og grundlaget for, at individet kan deltage i den offentlige debat, er gået tabt. 33 Magten bliver herefter, ifølge Habermas centreret om en elite der udnytter den fragmenterede masse 34 MARKEDET. I et samfund er der flere elementer der er styrede af penge eller magt. Markedet søger i et endimensionelt spektrum at profitmaksimere og er derfor i Habermas verden kommunikationsløse. Det forhindrer dog ikke hverken individer eller stat i at udnytte markedet som redskab. SYSTEMETS KOLONISERING AF CIVILSAMFUNDET. Habermas hævder at statens strategiske handlinger over tid overtager og erstatter civilsamfundets kommunikative handlinger og herudover at individets adfærd kontrolleres af penge og magt og dermed af staten. Civilsamfundets værdier veksles til regler og penge og ansvar ændres til juridiske relationer. Habermas beskriver at denne situation med statens kolonialisering af individet har bærende betydning for individerne i civilsamfundet der ikke reelt oplever fællesskab og fælles værdier. Alternativet er efterfølgende at individer i civilsamfundet kan søge at etablere et interessefællesskab og fravriste staten dele af dens magt. Dvs. at interesseorganisationer, græsrodsorganisationer, lobbyister o. lign, skal formå at gøre lige netop deres interesseområde relevant for den brede befolkning for at opnå en offentlig debat og derved bringe magten tilbage til individet i civilsamfundet. Ifølge Habermas er ligevægt i et samfund alene mulig såfremt den etableres på civilverdenens præmisser omkring fornuft, enighed og fælles værdier. Alene på denne måde etableres herredømmefri dialog. 35 Der er med andre ord tale om symmetrisk kommunikation. KRITIK AF TEORIEN. En umiddelbar reaktion på Habermas teorier kan være at tolke den som uopnåelige idealer og at der er tale om en utopi. Man kan anfægte Habermas beskrivelse af konsensusidealet, at der i et samfund er mange forskellige rationaler og logikker i kommunikationen fra både stat og civilsamfund der udfordrer hans ideal. Offentligheden kan argumenteres at være en vekslende størrelse der med forskellige grupper går sammen om en fælles sag ud fra væsensforskellige bevæggrunde og er dermed ikke homogene. RELEVANS. Habermas forklaringsmodel kan anvendes, idet den giver forklaringskraft til statens handlemåde og forklarer modstillingen til civilsamfundet. Det vurderes at være muligt indenfor rammerne af Habermas teori, at behandle gruppers forhold til staten, selvom de indbyrdes ikke er homogene. Hvis dette skal overføres på Tyrkiet i dag kan Habermas teori anvendes til at forklare hvordan og hvorfor staten gennemfører reformer. Og den kan også forklare hvorfor og 33 Habermas, 1971: s Habermas, 1971: s Andersen & Kaspersen, 1996: s

19 hvordan individerne i civilsamfundet reagerer i forhold til stat, interesseorganisationer og græsrodsorganisationer. Teorien kan beskrive den nuværende magtbalance i samfundet og synliggøre ændringer i forhold til tidligere. Habermas model kan i et konstruktivistisk perspektiv tjene til en udfordring og en undersøgelse af statens magtudøvelse og dermed afklare i hvilken grad statens magt udfordres. Hans teori om systemverdenens gradvise overtagelse af civilverdenens opgaver kan anvendes til at belyse de interne forhold i Tyrkiet og her særligt forholdet mellem stat og religion OPERATIONALISERING. Dette afsnit vil fokusere på at knytte forbindelsen mellem teorier og de elementer af det tyrkiske samfund jeg ønsker at måle. Jeg er opmærksom på at de to teorimodeller jeg anvender, er henholdsvis liberal og konstruktivistisk og de derfor skal adskilles stringent gennem hele analysen. Udgangspunktet i dette afsnit er hentet fra systemteorien og bygger på ideen om systemer som steder for formalisering og organisering. 36 Denne formalisering har til opgave at knytte en sammenhæng og muliggøre anvendelsen af de to teorirammer under samme paraply. Knytningen mellem stat og civilsamfund sker, i den liberale forståelse, ved hjælp af demokratisering og i naturretstænkningen ved at moralprincippet har forrang for demokratiprincippet og dermed overfor hvad der kan kaldes folkets vilje. 37 Formalisering kan i begge tilfælde ske ved demokratiseringsprincippet og dermed synes demokratiprincippet at udtrykke snitfladen og derved bør demokratiseringsbegrebet gøres til genstand for nærmere analyse i denne opgave. For at kunne analysere begreberne bør man i første omgang skille de to begreber ad, og dermed som Habermas, betragte dem som to systemer. Et retssystem og et demokratisystem. 38 Systemernes formalisering hviler på nogle forudsætninger som vi i vores samfund kalder principper. Retssystemet forudsætter et retsprincip og dermed lige rettigheder for individet og dette princip kan også kaldes menneskerettigheder, hvilket peger på at menneskerettighederne bør analyseres og herunder er det bl.a. relevant at se på kvinders rettigheder og retten til at udfolde sin religion frit. I forbindelse med at Habermas beskriver konflikten mellem stat og civilverden, vil statens udarbejdelse af strukturer og systemer gradvist overtage styringen overfor civilsamfundet. Efterhånden som disse systemer bliver mere selvstændige udvikler de mere og mere rationelle systemer. Disse rationelle systemers magt bør derfor i opgaven analyseres og dermed afklare hvorvidt staten udfordres og hvad der i givet fald sættes i stedet. Med andre ord undersøges de rationelle systemer der har indflydelse på religionsudfoldelsen og det kan være Militærets indflydelse, Kemalismen som begreb og herunder Diyanets indflydelse på religionsudfoldelsen. 36 Til inspiration for dette afsnit er anvendt elementer af Luhmanns systemteori. 37 Denne frakobling af de to elementer i i modsætning til hvad Rousseau mener, fordi han konsekvent forsøger at knytte de to principper sammen i form af en almenvilje. En anden tænker, der forsøger at sprænge det naturretslige paradigme er Hobbes. I modsætning til Rousseau tænker Hobbes imidlertid med sit suverænitetsprincip ind i en demokratisk ramme. En anden forskel er, at Hobbes søger at komme ud over moralprincippet. 38 Jeg støtter mig i det følgende på Habermas' analyse af de formelle operationer, som han udvikler dem i forbindelse med sin rets- og demokratiteori i J. Habermas: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtstaats. Frankfurt a/m: Suhrkamp

20 Det kan i denne opgaves perspektiv undersøges om individer i civilsamfundets ønske om at etablere interessefællesskaber, som f.eks. religiøse med henblik på at fravriste staten dele af sin magt lykkes med deres forehavende og dermed bør den religiøse indflydelse på regeringsførelsen over tid analyseres. I dette perspektiv er det hensigtsmæssigt at undersøge skiftende regeringers adfærd og holdninger til religionsudfoldelsen, samt analysere udviklingsretningen og herunder afklare mulige tendenser til religiøs indflydelse på statens virke. Herunder at afklare hvorvidt denne indflydelse fører til forøget frihed til civilsamfundet? Modsat bør befolkningens holdning til religionsfrihed og religion som helhed også undersøges for at afklare hvorvidt der er tale om interessefællesskaber hos hele eller dele af civilsamfundet. EU s indflydelse bør her inddrages, da den kan anvendes som målepunkt for de problemstillinger. Herunder kan skiftende regeringers holdning til EU bidrage til forståelsen af årsagerne til udviklingen. Anvendelsen af EU som målepunkt giver i Habermas perspektiv mulighed for beskrivelse af udviklingen i magtforholdet mellem stat og civilsamfund gør det betimeligt i analysen at indtænke tidsperspektivet og herunder at analysere ændringer i magtforholdene. For Habermas er det hele et spørgsmål om kommunikation og om hvordan staten begrænser den frie kommunikation og dermed den frie udfoldelse. Jeg mener ikke at Habermas beskriver noget om hvordan markedsøkonomien kan beskrives som et selvstændigt socialt fænomen og i det omfang han teoretiserer, er det primært i form af kommunikationsteori. 39 Dermed er der intet teoretisk udgangspunkt, men jeg vurderer dog at det med udgangspunkt i en undersøgelse af hvorvidt markedet er værdiforladt, kan analyseres hvorvidt markedet reagerer i forhold til statens interesser eller om evt. religiøse interesser kan have indflydelse herpå. Overordnet peger dette på at der er tre analyseområder der skal arbejdes med: Demokratisering, Måling af statens udvikling i retning af religiøs frihed ved hjælp af EU som måleinstrument og endelig en analyse af de skiftende regeringers holdning til religion og dermed at afklare hvorvidt et muligt skifte i magtforholdet mellem stat medfører en forøget eller formindsket Islamisering TYRKIETS OPTAGELSESPROCES TIL EU. KORT HISTORISK GENNEMGANG Tyrkiet ansøgte om medlemskab i 1987 og kommissionens første udtalelse i 1989, vurderer at der ikke for nærværende er mulighed for optagelse af Tyrkiet. I 1997 tages der for første gang substantiel stilling til Tyrkiets vanskeligheder med det politiske og økonomiske samarbejde mellem EU og Tyrkiet. I Agenda konstateres det tillige at den eksisterende toldunion fungerer godt. Der gives tillige tilsagn om hjælp til forbedring af menneskerettighederne. Det europæiske Råd bekræfter at Tyrkiet i 1997 søger om optagelse i EU. Derefter fremsætter Kommissionen den 4. marts en meddelelse om, at den europæiske strategi for at forberede Tyrkiet til tiltrædelsen skal føres ud i livet. Dette handlingsprogram koncentrerer sig om at uddybe toldunionen (der trådte i kraft den 31. december 1995) og udvide den til også at omfatte tjenesteydelser og landbrug, samt om at styrke samarbejdet inden for andre områder. 39 In sum, Habermas s attempt to reinterpret economic processes in light of his construction of his theory of communicative action distorts the actual workings of the capitalist economy. Sitton Agenda 2000 KOM(97) 2000 endelig udg. 20

21 I sin rapport fra november 1998 stadfæster Kommissionen sin analyse fra Agenda at sideløbende med udviklingen af en markedsøkonomi i landet må man konstatere en række uregelmæssigheder i det politiske system, specielt indenfor den offentlige forvaltning og med hensyn til respekt for menneskerettigheder og beskyttelse af mindretalsrettigheder. Det Europæiske Råd i Helsinki fastslog, at Tyrkiet er et kandidatland, der vil kunne tiltræde EU på grundlag af Københavnskriterierne. Det besluttede desuden, at Tyrkiet ligesom de andre kandidatlande ville kunne nyde godt af en førtiltrædelses-strategi til at stimulere og understøtte dets reformer. Tillige blev Tyrkiets forbindelse til EU styrket i december 1999, da landet fik kandidatstatus. Den endelige optagelse ville blive betinget af en løsning af følgende problemstillinger: En positiv udvikling i demokratiprocessen. En løsning af kurderproblematikken. En konstruktiv udvikling i territorialfarvandsproblemerne med Grækenland. En løsning af Cypern problemerne. En plan for overholdelse af Københavnerdeklarationen. 42 Den 8. marts 2001 blev tiltrædelsespartnerskabet med Tyrkiet vedtaget og der var i denne periode en betydelig optimisme i forholdet mellem EU og Tyrkiet. Europa-Kommissionens rapport om de enkelte ansøgerlandes fremskridt i retning mod tiltrædelse 43 understreger at der i Tyrkiet har fundet en betydelig udvikling sted på det lovgivningsmæssige område. Særligt skal nævnes de forfatningsændringer, der blev vedtaget af det tyrkiske parlament den 3. oktober 2001, som er et vigtigt skridt hen imod at styrke garantierne på områderne for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt begrænse dødsstraffen. Alt er vedtaget for at imødekomme Det Europæiske Råd som i Helsingfors fastslog, at Tyrkiet er et kandidatland, der vil kunne tiltræde EU på grundlag af Københavnskriterierne. Ovenstående peger på at det vil være hensigtsmæssigt at undersøge udviklingen i perioden fra 1999, hvor landet fik kandidatstatus frem til nu FORSKELLIGE ÅRSAGER TIL ØNSKET OM OPTAGELSE. Tyrkiske Islamister er uenige omkring optagelse i EU. 44 Nogle ser Tyrkiets bevægelse mod Europa som et nederlag for Tyrkiets Islamiske ophav og en fornærmelse mod muslimske værdier. Andre ser det som en endelig af-kemalisering af Tyrkiet og dermed en mulighed for større religiøs frihed. 45 AKP s lederskab synes på samme tid at bekende sig til globalisering og på samme tid forsvare tyrkisk kultur. 46 Erdoğan udtaler at Tyrkiet skal bidrage til den europæiske mosaik af kulturer, hvilket peger på at han ikke ønsker at Tyrkiet ukritisk skal optage vestlige værdier. 47 Overordnet peger det på at AKP støtter op om medlemskabet af EU af liberale årsager og ikke udelukkende med henblik på at blive betragtede som europæiske. AKP er betydeligt mere interesserede i at tilpasse sig EU s krav end det etnisk-nationalistiske MHP var. Som regeringspartner fra , skabte partiet så mange vanskeligheder som overhovedet muligt Agenda 2000 KOM(97) 2000 endelig udg. 42 De med kursiv skrevne punkter vurderes ikke at være vedkommende for nærværende opgave. 43 En vellykket udvidelse. Strategidokument og Europa-Kommissionens rapport om de enkelte ansøgerlandes fremskridt i retning mod tiltrædelse [SEK (2001) ] 44 Smith, 2005: s Dune r og Deverell, 2001: s Erdogan udtalte i februar 2007 under et besøg i tyskland, at det var af afgørende betydning for det tyrkiske mindretal at de ikke assimilerede sig til tysk kultur, men derimod forblev tro mod deres tyrkiske ophav. 47 Heper og Toktas, 2003: s Smith, 2005: s

22 Hvor tidligere regeringer har fokuseret på makro-økonomiske reformer, har den tyrkiske regering i AKP s regeringstid i betydeligt omfang fokuseret ligeligt på politiske reformer REFORMER I PERIODEN Tyrkiet har I perioden gennemført syv politiske reformer. Forud for den første reformpakke var der sket en ændring af forfatningen, som muliggjorde vedtagelse af reformer om politiske og civile rettigheder. De første to reformpakker kom umiddelbart efter forfatningsændringen. Det var dog først den tredje reformpakke vedtaget den 3. august 2002 af det tyrkiske parlament (som havde en mere vidtgående karakter). Reformpakken indeholdt blandt andet afskaffelse af dødsstraf i fredstid, lovliggørelse af tvog radioudsendelser på kurdisk, legalisering af undervisning i kurdisk, øget regulering af politiet og større rettigheder til ikke-muslimske religiøse samfund, hvad angår religiøs ejendom. Afskaffelse af dødsstraf har været et kardinalpunkt i EU-Kommissionens kritik af Tyrkiet og samtidig været en politisk varm kartoffel i Tyrkiet. En af årsagerne til dette var, at lederen af det kurdiske arbejderparti PKK, Abdullah Öcalan, efter han kom i tyrkernes varetægt i 1999, var blandt de dødsdømte. En afskaffelse af dødsstraffen ville indebære, at Öcalans dødsdom ikke skulle eksekveres, og det krænkede mange tyrkeres retsfølelse. Resultatet blev, at dødsdommen blev ændret til fængsel på livstid. Fjerde, femte, sjette og syvende reformpakke har fokuseret på følgende elementer: Bekæmpelse af tortur og udvikling af et frit civilsamfund (ultimo 2002). Forstærket adgang til fornyet domstolsprøvelse efter vundne sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (primo 2003). Styrkelse af menneskerettighederne (juni 2003). Yderligere reduktion af militærets indflydelse på det politiske liv. Det betyder blandt andet, at Det Nationale Sikkerhedsråd alene er rådgivende. Andre elementer i denne reformpakke vedrører tanke- og ytringsfrihed, forebyggelse af tortur, åbenhed i offentlige regnskaber, børns rettigheder, foreningsrettigheder, retten til forsamling og demonstration samt kulturelle rettigheder og friheder (juli 2003). Tyrkiets erklærede mål er nu at fokusere på forbedringer af implementeringen, ikke mindst set i lyset af, at kritikken primært omhandler implementering af lovgivningen (mere herom i næste afsnit). I den forbindelse har regeringen oprettet en»reform Monitoring Group«. Empirien i opgaven bør derefter fokuseres omkring de syv reformpakker og herunder afdække hvorfra indflydelsen til lovændringerne kommer for derved at afdække om ændringerne i det tyrkiske samfund har grund i regeringens ønske om reformer eller hvorvidt det stammer fra dele af civilsamfundet. Udgangspunktet i reformarbejdet er kravene fra EU og i den forbindelse i særlig grad Københavnerkriterierne BEGREBSDEFINITIONER DEN TYRKISKE STAT. Den tyrkiske stat er en konstruktion der af landet selv kaldes parlamentarisme, men der er forhold der ikke er fuldt demokratiske. Tyrkiet er et land der på den ene side har parlamentarisme med direkte valg til parlament og på den anden side et militær der griber ind i den demokratiske proces, hvis det føler for det. Et militær der ikke lever op til den rolle det ifølge den liberal-demokratiske model for civil-militær kontrol skulle have. Her burde militæret være underordnet den civile magt i samfundet. 49 Hale, 1994: s Hale, 1994: s

Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Forside til projektrapport 2. semester, 2013: Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2. Hus: 22.2 Projekttitel: Spændingsfeltet mellem Tyrkiets politiske vision og nationale værdier The tensions between Turkey's political

Læs mere

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål 1 Skrevet af projektgruppe 6 fra hus 19.2: Christian Bak, Christine Pedersen, Nicky Nielsen, Nikolaj Holst Mathiesen og Sidney Schultz Vejleder: Flemming

Læs mere

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU Bosnien Hercegovinas vej mod EU Bosnia Herzegovina s road towards the EU Lejla Cocic Cand.ling.merc - Engelsk / Europæiske Studier Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen Institut for Europæiske Studier Anslag:

Læs mere

Mere tid til Folkeskole

Mere tid til Folkeskole Mere tid til Folkeskole Mindre papirnusseri til kommunerne mere til eleverne Af Hans Christian Bøgdal Lauridsen, Vejleder: Erik Bækkeskov Forvaltning K2, Insitut for Samfund og Globalisering 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

En europæisk offentlighed?

En europæisk offentlighed? Roskilde Universitetscenter, Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium En europæisk offentlighed? En rapport udarbejdet af: Helene Lind Kryger Nielsen Jakob Sejrup Villadsen Anna Ingemann Jensen Kasper Lund

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Regulering af Lobbyisme i EU

Regulering af Lobbyisme i EU Regulering af Lobbyisme i EU Vivian Uva Kandidatafhandling: Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse Antal anslag: 181.922 Vejleder: Sine Nørholm Just - Department of Business and Politics Copenhagen

Læs mere

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen 1 Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen Integreret speciale, Internationale Udviklingsstudier & Journalistik Roskilde Universitetscenter, januar 2006 Vejledere: Connie Carøe Christiansen

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Erindringspolitik i Spanien

Erindringspolitik i Spanien Erindringspolitik i Spanien Hvordan man i det demokratiske Spanien forholdt sig til Den Spanske Borgerkrig og etableringen af det frankistiske diktatur Erwin Christensen Speciale i faget historie, Københavns

Læs mere

HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO

HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO Forsvarsakademiet 2007.06.25 KL S. Kjeldsen HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO - LEGITIMT BRUD PÅ FOLKERETTEN? UKLASSIFICERET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Resume...4 1 Indledning...6 1.1 Baggrund...6

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1. Problemfelt... 3 1.2. Problemformulering... 7 1.2.1. Operationalisering af problemformuleringen... 8 Kapitel 2: Metode... 10 2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt... 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

Diskursen om Folkeskolen

Diskursen om Folkeskolen Diskursen om Folkeskolen Et speciale af Kristian Seifert Andreasen, SV-K2, Aug. 2013 ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller

Læs mere

NATO s partnerskab med Tunesien

NATO s partnerskab med Tunesien NATO s partnerskab med Tunesien Kaptajn Peter Rasmussen Masterspeciale, Forsvarsakademiet 2013-2014 Vejleder: P.V. Jakobsen, Forsvarsakademiet Antal ord: 14 542 Side 0 Abstract This thesis analyzes the

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Menneskerettigheder og staternes suverænitet

Menneskerettigheder og staternes suverænitet Menneskerettigheder og staternes suverænitet Samfundsfagligt Basisstudie 2011 3. semester hus 22.1 Simone Sophie Wittstrøm Selsbæk Vejleder: Thomas Theis Nielsen Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1. Indledning..2

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme - et studie af de unges faldende kommunalvalgsdeltagelse

At stemme eller ikke at stemme - et studie af de unges faldende kommunalvalgsdeltagelse At stemme eller ikke at stemme - et studie af de unges faldende kommunalvalgsdeltagelse Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudie Forår 2013 Vejleder Peter Nielsen Gruppe 14 Siv Louise

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Fagforeningen i det senmoderne

Fagforeningen i det senmoderne Fagforeningen i det senmoderne - en analyse af 3F s og HK s selvfremstilling Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation og Ledelse (Cand.soc.) Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Filosofi

Læs mere

1. INTRODUKTION... 11. 1.2.1. Den tidsmæssige afgrænsning... 18 1.2.2. Den temamæssige afgrænsning... 19 1.3. AFHANDLINGENS STRUKTUR...

1. INTRODUKTION... 11. 1.2.1. Den tidsmæssige afgrænsning... 18 1.2.2. Den temamæssige afgrænsning... 19 1.3. AFHANDLINGENS STRUKTUR... Folketinget og Udlændingepolitikken diskurser om naturaliserede, indvandrere og flygtninge 1973-2002 Ph.d.-afhandling Hovedvejleder: Professor Ulf Hedetoft Bivejleder: Professor Lise Togeby Akademiet for

Læs mere

SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015. Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET

SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015. Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK, 2004-2005 April 2005 SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015 Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

HISTORIEUNDERVISNINGEN

HISTORIEUNDERVISNINGEN DEMOKRATISK DANNELSE I HISTORIEUNDERVISNINGEN JANUS HERMANN NIELSEN Professionsbacheloropgave i historie VIA University College, læreruddannelsen i Århus Vejledere: Marianne Axelsen Leth Irma Kristensen

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 Kapitel 2 - Design og metode... 11 Kapitel 3 Faglig organisering, alder og unge...

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 Kapitel 2 - Design og metode... 11 Kapitel 3 Faglig organisering, alder og unge... Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 1.1 Indledning - den generelle medlemsudvikling i LO... 3 1.1.1 Unge og fagbevægelsen... 4 1.2 Problemformulering... 6 1.3 Uddybning af begreber i problemformuleringen...

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere