Valgprogram for Enhedslisten Gladsaxe 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgprogram for Enhedslisten Gladsaxe 2009"

Transkript

1 Valgprogram for Enhedslisten Gladsaxe 2009 Fælles bæredygtighed Med dette valgprogram fremlægger Enhedslisten i Gladsaxe sine forslag og visioner for byrådsperioden Enhedslisten ønsker et mere grønt, mere solidarisk og mere demokratisk Gladsaxe. Et Gladsaxe, hvor vi opretholder og forbedrer den fælles velfærd, og hvor alle uanset udgangspunkt har mulighed for at deltage aktivt i samfundet, samtidig med at vi på alle områder forsøger at imødegå klimakrisen og bevare Jorden for kommende generationer. Hvis du deler dét ønske og synes, at vores forslag trækker i den rigtige retning, så hjælp os med at bevare en stærk repræsentation i byrådet i den kommende byrådsperiode. Vi har valgt at være meget konkrete og detaljerede for at give en klar fornemmelse af, hvorfor vi stiller op til byrådsvalget tirsdag den 17. november 2009, og hvad vi vil bruge vores byrådspladser til i den kommende periode. Gladsaxes fremtid er også dit valg! Grønne Gladsaxe Enhedslisten er et rødt og grønt parti, der vil arbejde for miljørigtige og lokale løsninger på klodens problemer. I disse år er klimaproblemerne den største miljøudfordring nogensinde. Eksperterne advarer mod klimaændringer og fremtidige økologiske katastrofer, hvis ikke verdens CO 2 -udledning begynder at falde inden for de næste 5 år. Formanden for FN s klimapanel opfordrer de rige lande til at gå forrest og karakteriserer de hidtidige mål fra EU og G8-landene som helt utilstrækkelige. Det er tid til at indse alvoren. De drivhusgasser, der udledes på veje, i virksomheder og boliger i Gladsaxe er med til at forårsage en global opvarmning, som er på vej til at løbe løbsk hvis ikke kursen snart lægges beslutsomt om. Gladsaxe kan selvfølgelig ikke løse klimakrisen alene. Men vi er nødt til lokalt at demonstrere, at vi vil gå foran i klimaindsatsen, hvis der skal opnås en klimaaftale på topmødet i København i december 2009, der lever op til FN's anbefalinger. Kun på den måde kan vi presse verdens ledere til at sætte mere ambitiøse mål og sikre en tilstrækkelig indsats NU, og ikke først om mange år. 1. Klima-ansvar og økologi Enhedslisten vil arbejde for en ambitiøs CO 2 -handlingsplan for Gladsaxe kommune, med stærke årlige reduktionsmål på mindst 5 procent. Vi vil sætte ind på de områder, hvor der udledes mest CO 2 i Gladsaxe, hvor en kommunal indsats er mulig, og hvor der kan skabes nye, grønne job. F.eks. ved omfattende energirenoveringer i kommunens bygninger, samt i de private boliger og virksomheder. Og ved massiv satsning på cyklisme, kollektiv trafik og en begrænsning af privatbilismen. For at sikre en bæredygtig udnyttelse af samfundets ressourcer vil Enhedslisten arbejde for en økologisk kommune, hvor der anvendes byøkologiske principper på alle relevante områder, hvad enten det gælder mad i kommunens institutioner, indkøbspolitik, spildevand, affaldshåndtering eller nyt byggeri. Som et led i en økologisk omstilling ønsker vi mere decentralisering af produktion og service, for at sikre bedre udnyttelse af lokale ressourcer, og for at bruge mindre energi og tid på transport. 1

2 at Gladsaxe erklærer sig som klimakommune og udarbejder en plan for 5 procents årlig reduktion af CO 2 -udledningerne fra kommunen omfattende både kommunen som virksomhed og de aktiviteter, der foregår på kommunens areal. at kommunen etablerer en klimaenhed med repræsentanter for alle afdelinger af administrationen. at kommunen fører en konsekvent klima- og miljørigtig indkøbspolitik. at man overgår til økologisk mad i alle kommunens institutioner og arbejdspladser. at kommunen støtter ansættelse af grønne gårdmænd, der kan håndtere lokal kompostering og vejlede beboere om affaldssortering. at kommunen giver støtte til borgere der nedsiver regnvandet, til gavn for vandmiljøet og for at forhindre kælderoversvømmelser. 2. Harmonisk byudvikling og gode trafikforhold Bil- og lastbiltrafikken øges år for år til skade for både klimaet og nærmiljøet, og VK-regeringen lægger op til yderligere motorveje og vejudvidelser, som vil forøge trængslen på Gladsaxes veje. Enhedslisten vil i stedet fremme klima- og miljørigtig transport, reducere biltrafikken og begrænse transportbehovene. Enhedslisten vil fremme byudviklingen med gode kollektive trafikforbindelser og gode sikre forhold for cyklister. Her vil vi satse på letbaner og hurtigbusser til at forbinde og udfylde hullet imellem S-togenes fingre. Som en naturlig konsekvens bør antallet af parkeringspladser begrænses, kombineret med sikker cykelparkering, cykelstier og særlige pladser til delebiler og elbiler. Gladsaxe består af en række centre, som dels følger de gamle sognegrænser og dels er opstået i forbindelse med store bebyggelser. Ikke mindst for børn, ældre og andre, som af den ene eller anden grund ikke er så mobile, er det vigtigt, at der omkring hvert center er mulighed for at ordne sine daglige gøremål i form af indkøb, serviceydelser, fritidsaktiviteter m.v., og at kommunen fastholder og udvikler sine decentrale aktiviteter som filialbiblioteker og aktivitetshuse. En særlig indsats er påkrævet med at gøre torvene attraktive og ikke mindst grønne. De trafikale problemer kan selvfølgelig ikke løses alene i Gladsaxe. Men for Gladsaxes infrastruktur og især de store boligområder Høje Gladsaxe, Værebro og Gyngemose Parkvej, er det er vigtigt at Byrådet ikke bare ser passivt på elendigheden, men indtager en aktiv holdning i forhold til Regionsrådet og Folketinget for bedre, billigere og mere kollektiv transport og for at sikre de bløde trafikanter. et stop for byggeri af nye storcentre - i stedet skal der skabes attraktive grønne torve og butiksområder i de forskellige lokalområder. et stop for spekulantbyggerier, som f.eks. nettobyggeriet på Stengårds Alle og for salget af kommunalt ejede bygninger. at udbygge antallet af gang- og cykelstier markant, og især sætte fokus på at skabe sikre skoleveje, så det bliver sikkert for børnene at cykle til skole. F.eks. Stengårds Alle og Gyngemose Parkvej. at kommunen protesterer mod planer om nye motorveje og andre udvidelser af statsvejene i Gladsaxe og resten af regionen at den kollektive trafik udbygges med letbane langs Ring 3 at den kollektive trafik udbygges med letbane langs Hillerødmotorvejen til Værebro, via 2

3 Høje Gladsaxe og Gyngemosen. at den kollektive trafik udbygges hurtigt og relativt billigt, ved at hver anden 350S, der i dag stopper ved Husum Torv, forlænges til Gladsaxe Trafikplads. Tilsvarende kan gøres med linje 5A. at antallet af stoppesteder og afgange øges på de busser, som kører i kommunen, og at der indføres busbaner på de større veje, for at busserne kan komme hurtigere frem. at servicebusserne genetableres at der indføres en generel hastighedsgrænse på 40 km/t i hele kommunen, undtaget motorog ringveje. Samt ombygge vejene, således at de ikke inspirerer til højere fart. 3. Energirigtige boliger og bygninger Med kendt teknologi kan man ved renovering nedbringe danske bygningers energibehov med 80 procent, og resten kan dækkes med vedvarende energi. Kommunen skal gå forrest i denne proces i Gladsaxe. Enhedslisten støtter en udbygning af fjernvarmedækningen i Gladsaxe kommune, fordi dette reducerer CO 2 udledningen i forhold til olie og naturgas. Men udbygning af fjernvarme må ikke stå i modsætning til udbredelsen af lavenergibyggeri og vedvarende energi i fjernvarmeområderne. Hvis CO 2 udledningen for alvor skal reduceres, skal fjernvarmen også omstilles til brug af vedvarende energi. Og det er kun muligt, hvis det samlede varmeforbrug reduceres betydeligt. at alt kommunalt byggeri skal udføres som CO 2 -neutralt byggeri, med anvendelse af miljørigtige materialer, grønne tage og vedvarende energi. at kommunens øvrige ejendomme så vidt muligt udstyres med solceller m.m. for at udnytte vedvarende energi. at kommunen ansætter energikonsulenter, der kan vejlede borgerne om energibesparelser og anden omlægning af dagligdagen, der reducerer CO 2 -udledningen. at kommunen stiller krav i alle nye lokalplaner om klimavenligt byggeri: Energiklasse 1 fra 2010, og passivhusstandard fra Bevar de grønne områder De grønne områder i kommunen skal bevares og udvikles for at forbedre de rekreative muligheder og for at sikre et varieret plante- og dyreliv. Derfor skal der som udgangspunkt ikke udbygges i de grønne områder, og der skal afsættes flere ressourcer til naturgenopretning og spredningskorridorer. Enhedslisten støtter en fredning af Bagsværd sø, hvor der fortsat skal være plads til rosport og andre aktiviteter på og omkring søen, men ikke til en udvidelse af robanerne på bekostning af gammel fredsskov og levesteder for beskyttede dyr og planter. at der plantes flere træer i kommunen, og specielt at der plantes frugttræer ved alle skoler, dagsinstitutioner og plejehjem samt i offentlige parker og anlæg. at der arbejdes målrettet på at forbedre vandkvaliteten i Bagsværd sø og Lyngby sø ved at stoppe udledning af spildevand og gennemføre en biomanipulation for at forbedre den økologiske balance i søerne. at der gennemføres naturgenopretningsprojekter, f.eks. i Smør- og Fedtmosen og omkring Kagsåen. at der sker en fortsat udbygning af gang-, motions- og cykelstier i og mellem kommunens 3

4 grønne områder. at regnvandet nedsives eller ledes direkte til søer og vandløb i stedet for til kloakken, for at forhindre overløb af spildevand til vandmiljøet. 4

5 Solidarisk velfærd i Gladsaxe Stadig flere velfærdsopgaver er blevet overdraget til kommunerne, men der er ikke fulgt tilstrækkelig penge med. Tværtimod har regeringen pålagt Kommunernes Landsforening (KL) den ene elendige økonomiaftale efter den anden. Aftalerne har betydet stærke bindinger for den enkelte kommune, strammere budgetrammer, skatteloft, fastlagt serviceniveau og krav om bestemte måltal bl.a. i forhold til udbud og udlicitering. Kommunerne har derfor reelt kun kunnet forbedre servicen på et område ved at skære ned på et andet. Konsekvenserne har været adskillige nedskæringer på de kommunale budgetter i de sidste 4 år. I Gladsaxe har det bl.a. ramt folkeskolerne, den kollektive trafik, rengøringshjælpen til hjemmehjælpsmodtagere, og hjælpen til børn og voksne med handicap og behov for særlig støtte. Samtidig har skattestoppet betydet at de bedst stillede har fået flere penge til privat forbrug, mens den offentlige velfærd er blevet forringet. Det er nødvendigt at socialdemokraterne skifter holdning og begynder at føre politik sammen med venstrefløjen, således at det solidariske velfærdssystem kan blive genoprettet både i folketinget og i Gladsaxe kommune. 5. Kommunalt oprør og retfærdig skat Enhedslisten mener, at Gladsaxe skal bryde med de stramme bindinger i økonomiaftalerne og stoppe nedskæringerne i velfærden for borgerne, også selvom vi risikerer at blive straffet af regeringen. Vi synes, at Socialdemokraterne og SF sammen med Enhedslisten skal arbejde for at samle kommunerne om en afvisning af fremtidige aftaler, hvis de ikke fjerner de mange bindinger og sikrer kommunerne den nødvendige økonomi til at varetage opgaverne. Indtil nu har vi ikke kunnet samle flertal for denne linie. Derfor har Enhedslisten hvert år stillet ændringsforslag til budgettet, med forslag om forhøjelse af grundskylden for at forhindre sociale nedskæringer. Ikke fordi vi er tilhængere af højere kommunale skatter. Men hvis alternativet er forringelser af velfærden, som rammer de socialt dårligst stillede hårdest, betragter vi forhøjelse af grundskylden som den socialt mindst uretfærdige nødløsning. at imødegå regeringens underminering af det kommunale selvstyre, herunder sikre at Gladsaxe kommune kan få love til at bestemme over brugen af sine egne penge. afskaffelse af budgetaftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, der begrænser den kommunale service. at samarbejde med ligesindede kommuner med det formål at skabe en slagkraftig opposition til den borgerligt dominerede Kommunernes Landsforening. 6. Nej til udliciteringer, men ja til indliciteringer Udliciteringer og privatiseringer af social- og sundhedsydelser underminerer det velfærdssamfund, som generationer har været med til at bygge op. Næsten hver eneste gang det offentlige udliciterer en opgave, medfører det forringelse af servicen og øget brugerbetaling. I Gladsaxe oplever vi f.eks., at kommunen skærer ned på hjemmehjælpen og i stedet opfordrer modtageren til at betale et privat firma for at mere hjælp. Ekstrahjælpen kræver en klækkelig timebetaling, som kun få almindelig folkepensionister har råd til at betale. Det er et krav fra regeringen og EU, at den offentlige service skal udliciteres og 5

6 konkurrenceudsættes, så private får mulighed for at tjene penge på velfærdsopgaverne. Men konkurrence og privatisering forringer servicen på længere sigt, fordi viden og erfaring forsvinder ud i skiftende private firmaer, og fordi konkurrence favoriserer firmaer der presser prisen ved at spare på kvalitet og de ansattes arbejdsforhold. fastholde og udvikle det solidariske princip på social- og sundhedsområdet. Vi kæmper for et fælles velfærdsystem, hvor alle betaler (over skatten) for at skabe social ansvarlighed og tryg hed og hvor alle har lige ret til behandling, når de bliver syge. afvise den borgerlige regerings krav om udliciteringer og i stedet arbejde for indlicitering af mange af de opgaver, hvor servicen er blevet forringet for at et privat firma kan få profit. at renovationen overgår til en kommunal opgave, senest når den nuværende kontrakt med HCS udløber. 7. Beskæftigelse Indenfor det sidste år er arbejdsløsheden steget eksplosivt, ikke mindst i byggefagene. Men der er masser af opgaver, der venter på at blive sat i gang. F.eks. med energirenovering af boliger, skoler, institutioner og andre offentlige bygninger, eller anlæg af nye cykelstier og reparation af stier og fortove. Desuden er der hårdt brug for flere ansatte indenfor undervisning, pleje og omsorgsområdet. Enhedslisten ønsker en kommunal beskæftigelsespolitik, der satser på at skabe flere jobs. Fra 1. august 2009 har kommunerne, herunder Gladsaxe overtaget ansvaret for al jobformidling. Det er en udvikling vi er bekymret for og som vi vil følge tæt. Vi ser en fare for, at kommunerne primært vil målrette beskæftigelsesindsatsen i forhold til nogle snævre, lokale interesser, og ikke ser nok på de jobmuligheder der ligger uden for kommunegrænsen. I den lov der regulerer de kommunale beskæftigelsesindsatser er der desuden en 117A, der direkte giver bonus til de kommuner der er bedst til at udlicitere opgaver til private aktører. Enhedslisten mener ikke, at det er en bonus som vi skal satse på i Gladsaxe. Profit skal ikke styre beskæftigelsesindsatsen! Enhedslisten vil gå en anden vej. I dag bruges der alt for mange kræfter på at kontrollere og tvinge de arbejdsløse, i stedet for at skabe reelle offentlige jobs og formidle de private jobs der måtte være. I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten i Gladsaxe arbejde for: at der etableres reelle jobs og ikke aktiveringspladser for ledige i den kommunale service, f.eks. en indkøbs- og ledsageordning for ældre og handicappede. at ledige med andre problemer end ledighed, kan få en helhedsorienteret hjælp, der gør at de kan modtage tilbudt arbejde med den støtte de har behov for. at uddannelse til ledige bliver prioriteret der hvor vi i Gladsaxe har indflydelse (VUC, AMU m.m.). at der etableres et tæt samarbejde mellem Jobcenter Gladsaxe og arbejdsmarkedets parter på organisationsplan, såvel som på de enkelte arbejdspladser. at udlicitering af beskæftigelsesindsatsen ikke sker, på trods af tilskyndelse fra regeringen. 8. Kommunen som den gode arbejdsgiver Gennemførelsen af kommunalreformen har også i Gladsaxe trukket store veksler på de kommunalt 6

7 ansattes fleksibilitet og omstillingsparathed ikke mindst de tidligere amtsansatte. Dette bør de mærke påskyndelsen af fra deres arbejdsgiver. I det hele taget er der intet til hinder for at Gladsaxe udmærker sig som den gode arbejdsgiver på en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, hvor de ansatte ikke lider af stress, kan lide at komme på arbejde og give borgeren den bedste service. Ud over anstændige løn- og arbejdsvilkår kan det ske gennem sats på efteruddannelse og sørge for at der hele tiden bliver uddannet unge som elever og lærlinge i kommunen. en seniorpolitik der smidiggør afgangen fra arbejdsmarkedet for de ældre ansatte. En politik der også er i kommunens og ikke mindst borgernes interesse, da der er en ret høj gennemsnitsalder blandt de kommunalt ansatte. etablering af ekstraordinære elevpladser, så vi sikrer uddannelsen af nye folk inden de ældre ansatte holder op. at de kommunalt ansatte afspejler sammensætningen i lokalbefolkningen m.h.t. køn, alder og etnicitet, hvilket også skal afspejle sig i kommunens stillingsannoncer. at de ansatte får et arbejdsmiljø med mindre stress, så vi kommer høj gennemstrømning til livs. at kommunale håndværksafdelinger ikke udfases, men opbygges. 9. En aktiv boligpolitik Prognoserne for befolkningsudviklingen i Gladsaxe frem til 2020 viser en stigning i antallet af unge (17-24 år) og ældre (over 65 år). Familier er i dag en meget forskelligartet størrelse, med mange sammenbragte familier og enlige forsørgere. Endelig er der en tendens mod en ghettoisering af boligområder, der bliver mere og mere ensartede i den sociale sammensætning. Det er vigtigt at der er boliger, der matcher alle disse forskellige behov, samtidig med at kommunen har mulighed for at tilbyde passende boliger også udenfor det sociale boligbyggeri, så alle boligområder i Gladsaxe har en så bred social sammensætning som muligt. I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten: skabe mulighed for etablering af ungdoms- og senior-kollektiver gennem opkøb og ombygning af villaer. arbejde for at flere personer, som ikke er en familie, kan gå sammen om at leje en almennyttig bolig, f.eks. til et ungdomskollektiv (kunne være en del af planen for Høje Gladsaxe?) arbejde for flere ældre- og handicap-venlige boliger, bl.a. gennem ombygning af eksisterende lejligheder (større badeværelse, udvidelse af døråbninger m.v.) i samarbejde med boligselskaberne bruge den kommunale anvisningsret til boliger som et aktivt element i integrationen, herunder også arbejde for at få ret til at anvise til private lejeboliger. 10. Nok gode billige daginstitutioner Gladsaxe kommunes pladsgaranti for børn i daginstitutionerne har overordentlig stor betydning for børnefamilierne. Men pga. en undervurdering af behovet mangler der fortsat pladser i flere distrikter i kommunen. Det medfører perioder med overnormering i institutionerne og at nogle børn ikke kan få en plads i nærområdet. Gladsaxe kommune har høje ambitioner for udvikling af daginstitutionerne, men der er ikke fulgt 7

8 tilstrækkeligt personale med til de mange udviklingsprojekter og øgede administrative opgaver, selv om behovet for mere tid er det der oftest rejses af forældre og personale. Den nye centraliserede struktur med områdeledelser finansieres også af personaletimer fra børnegrupperne. Samtidig er forældreindflydelsen blevet reduceret. Derfor støttede Enhedslisten ikke den nye struktur. Derimod støtter Enhedslisten at der nu genindføres mad til alle børn i daginstitutionerne. Det er vigtigt for os, at det er rigtig mad som laves lokalt, og ikke vacumpakket mad fra et privat firma. Og at maden er for alle, og ikke kun for dem som har råd. Vi havde hellere set at maden blev betalt solidarisk i stedet for gennem takststigninger. Men pga. fripladsordningen bliver i hvert fald de dårligst stillede kompenseret. at der ansættes mere personale i daginstitutionerne. Dette kan gøres for ganske få midler, nu hvor kommunen selv råder over de sparede dagpenge, når de ansætter en arbejdsløs i et fast job. at der oprettes 100 nye pladser ved tilbygning til de eksisterende institutioner eller oprettelse af nye, således at der også bliver mere plads pr. barn. at personalenormeringen øges i områder, hvor der er mange børn fra socialt dårligt stillede familier at maden der serveres til børn i daginstitutionerne er økologisk mad. 11. Den rummelige folkeskole I de senere år er der flere gange blevet skåret ned på folkeskolen i Gladsaxe. Der blevet skåret på ressourcerne til tosprogsundervisningen, til trods for målsætninger om et højere fagligt niveau blandt de tosprogede børn. Der blevet skåret på ressourcerne til børn der har brug for ekstra støtte, til trods for målsætninger om større rummelighed i folkeskolen. Og ikke mindst er der blevet skåret massivt ned på specialtilbuddene det som kaldes en mere forebyggende og mindre indgribende indsats. Men der er intet forebyggende ved at presse flere støttekrævende børn ind i folkeskolen, hvis der ikke er tilstrækkelig ressourcer og lærere med den rigtige viden, til at sikre at børnene får den nødvendige støtte til at lære noget og fungere sammen med de andre børn. Hvis eleverne skal blive dygtigere skal undervisningen gøres bedre, både for de stærkeste og de svageste elever. Vi vil styrke undervisningen i folkeskolen gennem lavere klassekvotienter, ordentligt undervisningsmateriale, bedre mulighed for forberedelse og efteruddannelse til lærerne, samt flere to-lærer-ordninger, specielt i de yngste klasser. Desuden skal klasselokalerne/undervisningsforholdene tilpasses nutidens undervisningsform, med plads til arbejde i mindre grupper, projektarbejde osv. Det moderne samfund stiller større krav til elevernes selvstændighed, kreativitet og evne til at samarbejde, i forhold til simpel paratviden, og dette skal afspejles i undervisningen. Men evnen til at samarbejde og styre et selvstændigt projektarbejde kommer ikke af sig selv. Derfor skal undervisningen også prioritere at styrke elevernes sociale og organisatoriske færdigheder, så de svageste elever ikke tabes på gulvet. klassekvotienter på højst 22 elever i de yngste klasser, og senere højst 24 elever. tildeling af flere lærertimer, så der bliver bedre tid til forberedelse, efteruddannelse og mulighed for flere to-lærer-timer. flere ressourcer til specialundervisningen og ret til valg af et alternativt (egnet) specialtilbud, ligesom for andre skolebørn. 8

9 flere penge til renovering af skolerne og ny-indretning af klasselokaler så de egner sig til moderne undervisningsformer. at Bagsværd ny skole bygges som CO2 neutralt byggeri, uden OPP finansiering der vil betyde privat ejerskab til skolen. at der altid er mindst to faste pedeller på den enkelte skole for at sikre vedligeholdelse og undgå forfald. afskaffelse af taxameterbetaling til skolerne. 12. Det levende Gladsaxe Gladsaxe skal være et levende lokalsamfund, hvor mennesker i alle aldre kan føle sig hjemme. Ikke mindst er de unge med til at skabe dynamik og liv i kommunen. Det kræver at kommunen stiller nogle gode tilbud til rådighed indenfor kultur og idræt, men også at der gives plads til at de unge selv kan udfolde sig og få indflydelse. Det er vigtigt at fastholde et lokalt kulturliv. Det gælder såvel store centrale kulturtilbud som Gladsaxe Teater og Gladsaxe Bio, som de mange aktiviteter i klubber og foreninger. Derfor har Enhedslisten også støttet arbejdet med bibliografen i Bagsværd, der med vores stemmer endte med at blive et rent kommunalt projekt, uafhængigt af private investorer. Gladsaxe skal have gode muligheder for kultur- og idrætsaktiviteter både for dem der er aktive i det organiserede foreningsliv, og for dem der ikke vil eller kan forpligte sig til kontingenter og klubaktiviteter for at deltage i en aktivitet. Især blandt unge er der et stort behov for at mødes uformelt og uorganiseret. Enhedslisten ser ingen modsætning mellem bredde og elite, hverken i idræt og kulturliv. Begge dele skal have kommunal opmærksomhed og støtte. at klubberne åbnes for de årige. at der etableres et ungdomsråd med repræsentanter for klubber og foreninger, som dels selv kan forestå forskellige aktiviteter indenfor et afsat budget og som dels kan komme med forslag til byrådet. at betalingen til Billed- og Musikskolen indtægtsreguleres, f.eks. ved at der laves en fripladsordning efter samme retningslinjer som til daginstitutionerne. at der etableres et spillested med kommunal støtte (som Gladsaxe Bio), hvor lokale musikgrupper kan optræde. at sænke brugerbetalingen for børn og unge til kulturelle aktiviteter, f.eks. Musikskolen og Gawenda at undersøge behovet for oprettelse af et brugerstyret ungdomshus, hvor der f.eks. kunne være mulighed for øvelokaler, musikarrangementer og andre aktiviteter. Etablering af multibaner og andre udendørsfaciliteter på de tre eksisterende idrætsanlæg i kommunen eller på andre centrale pladser, hvor der er fri adgang Udbygning af et konsulentkorps, som kan hjælpe de mange frivillige forenings-ledere med de problemer og udfordringer, som de bliver stillet overfor i det daglige arbejde i idrætsforeningerne, f.eks. i forhold til unge med problemer. 9

10 13. Gladsaxe, med plads til ældre og yngre med handicaps. Befolkningsprognosen i Gladsaxe viser at antallet af borgere over 67 år samlet set stiger frem til Især aldersgruppen over 85 år stiger. Lang de fleste ældre klarer sig uden hjælp fra kommunen. Men når ældre tunges af stigende handicaps pga. af aldersskavanker eller af sygdom, er det afgørende, at kommunen yder den nødvendige pleje og praktisk hjælp. Derfor skal der afsættes flere ressourcer til at klare disse opgaver. Borgere med handicaps, uanset alder, skal behandles i overensstemmelse med Gladsaxes handicappolitik, vedtaget i Det vil sige, at Gladsaxe kommune skaber rammer for at børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår. Den enkeltes ret til selvbestemmelse skal respekteres. Enhedslisten mener, at hjælpen skal tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker, så brugere får større indflydelse på hvor meget, hvordan og hvornår hjælpen ydes. at kommunen giver rettidig, tilstrækkelig og respektfuld hjælp til børn - yngre voksne - og ældre med handicaps, i tæt samarbejde med brugere og pårørende at der handles koordineret og effektivt, så borgere ikke oplever lange ventetider i uvished, med risiko for at deres tilstande forværres pga. nølen, bureaukrati og manglende sammenhæng i kommunens sagsbehandling at der gøres op med den omsiggribende praksis fra kommunens side, hvor borgere får afslag i strid med kommunens handicappolitik og med lovgivningen afslag, som kun kan ændres via opslidende og ressourcekrævende ankeprocedurer, som de færreste har overskud til. at der oprettes handicapvenlige boliger/bofælleskaber, som førtidspensionister har råd til at bo i at tilgængelighed og forebyggelse på alle områder øges, således af flere kan føre et så selvstændigt liv som muligt, så længe som muligt at veje og trafikforhold forbedres, så det bliver lettere for kørestolsbrugere, rollatorbrugere, gangbesværede og blinde at komme rundt i kommunen. at servicebusser genindsættes at alle ældre tilbydes indføring i den borgerrelaterede nye teknologi, der benyttes i kommunen, f.eks. i forbindelse med udlån/aflevering af bøger på biblioteket at BUM-modellen og minuttyranniet afskaffes og der etableres et nyt system i Gladsaxe, hvor der er tid til, at hjemmeplejen kan yde den hjælp, der er behov for. 10

11 Demokratiske Gladsaxe 14. Det åbne og gennemskuelige demokrati Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at den politiske proces er gennemskuelig og åben, Kontakten mellem borgere og byråd skal gøres mere direkte og dialogbaseret. Det er væsentligt at enhver borger har ret til fuld aktindsigt i sin egen sag. F.eks. skal hjemmehjælpsmodtagere have at vide hvor meget tid, de har fået tildelt. De skal også have besked, når kommunen sætter hjælpen ned eller op og hvorfor. Kommunen skal give rettidige, skriftlige, konkrete og forståelige beskeder. De ansatte i kommunen skal være fuldt informerede om økonomien i den afdeling, de arbejder i, og de skal have indflydelse på hvordan budgettet for deres egen afdeling forvaltes. Som ansat i Gladsaxe kommune skal det være en selvfølge, at man kan føle sig tryg ved at udtale sig om forhold i kommunen, man finder problematiske. Det er en underminering af demokratiet, hvis ansatte fortier en viden om dårlig eller ulovlig embedsførelse, fordi de frygter fyring. at borgerens ønsker og løsningsforslag skal indgå som en vigtig del i sagsbehandlingen i forbindelse med behandling af en personsag. at høringssvar tages alvorligt. Politikere og ledende embedsmænd må revidere deres planer, hvis de får massive saglige protester mod et forslag, det være sig om skolenedlæggelser, høje klassekvotienter, lokalplansager, nedskæringsrunder eller andet. at der etableres fuldstændig åbenhed og gennemskuelighed i de budgetter, hver enkelt kommunal afdeling og arbejdsplads råder over, med løbende rapportering om den enkelte enheds økonomisk råderum (f.eks. hver 3. måned) samt at de menige ansatte inddrages, når budgetterne skal lægges. at retten til at ytre sig frit uden frygt for repressalier skal respekteres og sikres. Det gælder ikke mindst de kommunale ansatte. at Gladsaxe kommune skal forpligte sig til at anvende åbne standarder såvel internt som i enhver kontakt til borgerne. 15. Inkluderende Gladsaxe Godt 10 procent af Gladsaxes borgere er af anden oprindelse end dansk eller børn heraf, og der er ingen tegn på at tallet falder. Det ser Enhedslisten ikke som et problem. Mangfoldighed er en ressource, selvom den indimellem opleves som besværlig. Problemerne opstår, når grupper af borgere og enkeltindivider dømmes ude på forhånd, fordi de lever op til normerne om det normaldanske. Det er helt afgørende at disse borgere betragtes og behandles som de fuldgyldige medlemmer af samfundet de er, og at de føler sig fuldstændig lige så nødvendige for samfundet som etniske danskere. Gladsaxe oplevede i vinteren 2008, hvilke konsekvenser det kan få, når mennesker i dette tilfælde unge ikke føler sig som fuldgyldige borgere. Brandene i Høje Gladsaxe og Værebro ramte avisernes overskrifter, men dækker over en mindre sensationel virkelighed, hvor grupper af unge af anden oprindelse end dansk har svært ved at få arbejde og praktikpladser og generelt føler sig sat udenfor det gode selskab. Ligestilling mellem kønnene er helt nødvendig for demokratiet. Især er uligeløn et stort problem, som kræver opmærksomhed. 11

12 Vi vil fortsat insistere på, at der er mange måder at være borger i Gladsaxe på, og at kommunens opgave er at støtte de borgere, der har brug for støtte unge som gamle, kvinder som mænd uden skelnen til kulturelle, religiøse og etniske forhold at igangsætte en undersøgelse som skal afdække ulighed i løn mellem mænd og kvinder i Gladsaxe Kommune (bl.a. med indførelse af en kønsopdelt lønstatistik) og fremlægge forslag til, hvordan dette evt. kan ændres. at indvandrere ansættes i job i kommunen i et omfang, som minimum svarer til deres andel af befolkningen i Gladsaxe. styrke modersmålsundervisningen i folkeskolerne og bruge dette som et aktivt element i integrationen. at øge tilskuddet til tosprogsundervisningen modvirke et opdelt arbejdsmarked, hvor indvandrere og efterkommere kun får tilbudt de dårligste job (som danskere ikke vil have), bl.a. gennem bevidst personalepolitik og tilbud om uddannelse. afholde en årlig integrationsdag, hvor nytilkomne borgere til kommunen, som netop har fået opholdstilladelse, bydes velkommen og informeres om rettigheder og pligter i Gladsaxe. 16. Mere tryghed i hverdagen Politireformen i 2007 har haft en ødelæggende virkning på politiets og domstolenes arbejde, til skade for almindelige menneskers tryghed. Dette sammen med en ændret prioritering, hvor der ofres utrolig mange ressourcer på demonstrationer og fodboldkampe, på bekostning af opgaverne med at løse forbrydelser, opklare tyverier og indbrud. Før strukturreformen var opklaringsprocenten for tyveri og indbrud oppe på 9,5% - efter strukturreformen er den faldet til 7,1%. Derimod er antallet af voldssager faldende 165 anmeldelser i 2008, mod 185 i 2007 og her bliver de fleste sager opklaret. Men selv om volden er faldende, skal frygten for vold alligevel tages alvorligt det kan især være et problem for ældre, selvom det først og fremmest er de unge der bliver udsat for vold. at forebygge, skabe tryghed via bedre belysning på steder hvor mennesker færdes efter mørkets frembrud, befolke det offentlige rum, f.eks. med aktiviteter ved steder, som ellers kan virke øde. at forstærke det opsøgende gadearbejde og åbne ungdomsklubberne for de over 18-årige, så unge der hænger ud tilbydes mulighed for organiserede aktiviteter efter eget valg. at kommunen følger udviklingen, således at bandefænomenet ikke får slået rod i Gladsaxe. at der bliver stillet krav og forventninger til det lokale politis arbejde og resultater. Afslutning Dette program afspejler Enhedslistens forslag til hvordan vi sikrer et mere økologisk, solidarisk og demokratisk Gladsaxe. Men bortset fra lommeuld kommer intet af sig selv. Det kræver benhårdt arbejde og konstant aktivitet. Enhedslistens kommende byrådsgruppe er klar til at gøre en indsats. Men vi klarer det ikke alene. Skal alle de gode forslag i programmet realiseres kræver det en aktiv opbakning fra kommunens borgere og interessegrupper. 12

13 Selvom vores mål er store så er vi ikke noget alt-eller-intet-parti. På samme måde som vi vil kæmpe imod enhver forringelse for almindelige borger i Gladsaxe, så vil vi også bidrage til at gennemføre enhver forbedring, hvor lille den end måtte være. Derfor vil Enhedslistens kommende byrådsgruppe samarbejde med ethvert andet byrådsmedlem i sager hvor der er mulighed for at skabe et flertal til gavn for borgerne. 13

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Enhedslisten i Gladsaxe: Valgprogram 2013

Enhedslisten i Gladsaxe: Valgprogram 2013 Enhedslisten i Gladsaxe: Valgprogram 2013 Byrådsvalget står for døren (19. november 2013). Enhedslisten vil her give et bud på, hvilke krav vi har til udviklingen i Gladsaxe de kommende 4 år. Vi håber

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Syddjurs Kommune går til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling en målrettet

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

FORANDRING I FÆLLESSKAB. odsherred.enhedslisten.dk

FORANDRING I FÆLLESSKAB. odsherred.enhedslisten.dk FORANDRING I FÆLLESSKAB odsherred.enhedslisten.dk STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET Vil du styrke den kritiske sociale rødgrønne stemme i byrådet så stem på Enhedslisten. Vi ønsker at gøre Odsherred til en kommune,

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

FÆLLES OM ET LEVENDE HERLEV. Foto: Didde Jacobsen

FÆLLES OM ET LEVENDE HERLEV. Foto: Didde Jacobsen FÆLLES OM ET LEVENDE HERLEV Foto: Didde Jacobsen KOMMUNE BETYDER FÆLLESSKAB! Herlevs fremtid er også dit valg. Enhedslisten vil arbejde for åbenhed og borgerinddragelse. Vores politik tager udgangspunkt

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

FOR EN KOMMUNE I RØDT OG GRØNT

FOR EN KOMMUNE I RØDT OG GRØNT FOR EN KOMMUNE I RØDT OG GRØNT DER ER RÅD TIL VELFÆRD Gladsaxe Kommune har en god økonomi. Der er råd til bedre daginstitutioner, skoler og ældrepleje, men serviceloftet blokerer. Derfor arbejder Enhedslisten

Læs mere

En rødere og grønnere region

En rødere og grønnere region En rødere og grønnere region Regionsråds-HVAD? Regionsrådet i Region Hovedstaden har 41 medlemmer, som vælges samtidig med valget til kommunalbestyrelserne tirsdag d. 19. november. Region H er den ene

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET TIL #KV2017 GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE Vi vil gøre op med ideen om evig vækst. Landdistrikterne kan med fordel være pilotområder for grønne omstillingsprojekter. Lad os

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Side 1 af 5. Bemærkninger til udkast til. Kommunestrategi Målsætninger og resultatkrav. Fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Side 1 af 5. Bemærkninger til udkast til. Kommunestrategi Målsætninger og resultatkrav. Fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 1 af 5 Bemærkninger til udkast til Kommunestrategi 2010-2013 Målsætninger og resultatkrav Fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Det er særdeles glædeligt at der indledningsvis tales om bæredygtig balance

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE VÆLG FÆLLESSKABET AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere