16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG"

Transkript

1

2 BETJENING 1. Generelle henvisninger Gældende dokumenter Sikkerhedsanvisninger Andre markeringer i denne dokumentation Målenheder 3 2. Sikkerhed Hensigtsmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger CE-mærkning 4 3. Apparatbeskrivelse 4 4. Betjening 4 5. Vedligeholdelse og pleje 4 6. Problemafhjælpning Andre problemer Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG INSTALLATION 7. Sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger Forskrifter, standarder og bestemmelser 5 8. Apparatbeskrivelse Virkemåde Leveringsomfang 5 9. Forberedelser Generelt Elektrisk installation Bufferbeholder Montage Transport Opstilling Afmontering af beklædningsdele Installation af varmekildeanlæg Varmtvandstilslutning Elektrisk tilslutning Montering af beklædningsdele Idriftsættelse Kontrol af varmepumpe-manager inden idriftsættelse _ Idriftsættelse af varmepumpe-manageren Indstilling af varmekurve under første idriftsættelse Overdragelse af apparatet Betjening og drift Nedlukning Vedligeholdelse og rengøring Fejlafhjælpning Lysdioder på IWS Tekniske data Tilslutninger og dimensioner El. ledningsdiagram WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M Effektdiagram WPF 10 M Effektdiagram WPF 13 M Effektdiagram WPF 16 M Datatabel 19

3 1. Generelle henvisninger Kapitlet Betjening henvender sig både til apparatets bruger og fagmanden. Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug og opbevar den. Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende bruger. 1.1 Gældende dokumenter Se betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpe-manageren WPM II. Betjenings- og installationsvejledninger til alle yderligere komponenter, der hører til anlægget 1.3 Andre markeringer i denne dokumentation er afgrænses af horisontale linjer over og under teksten. Generelle henvisninger kendetegnes med symbolet, der vises her ved siden af. Læs henvisningsteksten omhyggeligt igennem. Apparat- og miljøskader Bortskaffelse af apparater Dette symbol gør opmærksom på, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin. 1.4 Målenheder Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter. DANSK 1.2 Sikkerhedsanvisninger Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne SIGNALORD Faretype Her angives mulige følger, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes. Her anføres foranstaltninger til at afværge faren Symboler, faretype! Personskade Elektrisk stød Signalord FARE Anvisninger, som medfører alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes. ADVARSEL Anvisninger, som kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes. FORSIGTIG Anvisninger, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes.

4 2. Sikkerhed 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse Apparatet er beregnet til opvarmning af rum inden for de anvendelsesbegrænsninger, der er angivet i de tekniske data. Apparatet er beregnet til brug i huslige omgivelser. Det kan betjenes uden risiko af ikke-instruerede personer. Apparatet kan også anvendes i ikke-huslige omgivelser, fx i mindre industrier, hvis anvendelsen sker på lignende måde. Enhver anden eller afvigende form for brug regnes som værende i strid med formålsbestemt anvendelse. Til den formålsbestemte anvendelse hører også iagttagelse af denne vejledning. Ved ændring eller ombygning af denne enhed bortfalder enhver garanti. Enheden er beregnet til opvarmning af bygninger. 2.2 Sikkerhedsanvisninger Overhold de efterfølgende sikkerhedsforskrifter og -regler. - Installation af det elektriske system og varmekredsløbet må kun udføres af en anerkendt, autoriseret fagmand eller vores kundeservice-teknikere. - Fagmanden er ved installering og idriftsættelse ansvarlig for, at de gældende forskrifter overholdes. - Anlægget må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr. - Beskyt apparatet imod støv og snavs under byggefasen.! FARE for personskader Hvis apparatet skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet! 2.3 CE-mærkning CE-mærkningen tilkendegiver, at anlægget opfylder alle grundlæggende krav. - Direktiv vedr. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktiv) - Lavspændingsdirektiv i kapitlet Betjening i betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpe-manager en WPM II. 5. Vedligeholdelse og pleje Apparat- og anlægsskader Vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. kontrol af den elektriske sikkerhed, må kun udføres af en fagmand. Det er tilstrækkeligt at pleje kunststof- og pladedele med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler! Beskyt anlægget imod støv og snavs under byggefasen. 6. Problemafhjælpning Der ikke er varmt brugsvand, eller varmeanlægget bliver ikke varmt. Sikringen er defekt. Kontrollér sikringen i husets installation. 6.1 Andre problemer Ring til fagmanden, hvis du ikke kan fjerne årsagen. Meddel nummeret på typeskiltet til fagmanden for at få bedre og hurtigere hjælp. Typeskiltet findes øverst på forreste højre eller venstre side af anlæggets kabinet. Eksempel på typeskilt Montageanweisung beachten! Dichtheit geprüft! 1 Nummer på typeskilt Made in Germany *xxxxxxxxxxxxxxxxxx* 1 26_03_01_ Apparatbeskrivelse WPF..M er en varmepumpe til opvarmning, der er beregnet til at fungere som brine/vand-varmepumpe. Fra varmekildemediet brine trækkes der varme af varmepumpen på et lavere temperaturniveau, som dernæst afgives til varmevandet sammen med den af kompressoren optagne energi på et højere temperaturniveau. Afhængig af varmekildens temperatur kan varmevandet varmes op til en fremløbstemperatur på 60 C. Med WPF..M er der mulighed for modulær drift. 4. Betjening Betjeningen af varmepumpen sker udelukkende med varmepumpe-manager en WPM II. Derfor skal man iagttage anvisningerne

5 7. Sikkerhed Installation, idriftsættelse samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun forestås af en fagmand. DANSK 7.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til apparatet samt originale reservedele. 7.2 Forskrifter, standarder og bestemmelser Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 8. Apparatbeskrivelse 8.1 Virkemåde Via varmeveksleren (fordamperen) på varmekildesiden trækkes der omgivelsesvarme fra varmekilden. Den herved udvundne energi tilføres sammen med energien fra kompressordrevet til varmevandet i varmeveksleren (kondensatoren) på varmesiden. Afhængigt af varmebelastningen kan varmevandet opvarmes op til +60 C. Opvarmningen af brugsvandet sker via den i varmtvandsbeholderen indbyggede varmeveksler. 8.2 Leveringsomfang Der leveres ingen yderligere komponenter sammen med apparatet. 1 Betonlag 2 Lydisolering i gulv 3 Svømmende gulv 4 Udsparing - Rummet må ikke kunne blive eksplosionsfarligt pga. støv, gasser eller dampe. - Opstillingsrummets grundareal skal være mindst 3 m², hvorved volumen på 6 m³ ikke må underskrides. - Ved opstilling af varmepumpen i et fyrrum sammen med andre varmeanlæg skal det sikres, at driften af de andre varmeanlæg ikke påvirkes negativt. 26_03_01_ Forberedelser 9.1 Generelt Denne varmepumpe er beregnet til opstilling i rum, dog ikke vådrum. Varmepumpen bør ikke opstilles under eller ved siden af soveværelser. Rørgennemføringer gennem vægge og lofter skal udføres lyddæmpet. Det rum, hvor anlægget skal installeres, skal opfylde følgende betingelser: - Frostfrit. - Gulv med tilstrækkelig bæreevne (anlæggets vægt fremgår af de tekniske data). - Vandret, plant og fast underlag, da varmepumpens fødder ikke kan indstilles. - Ved svømmende gulve skal gulvet og lydisoleringen i samme - med henblik på lydsvag drift af varmepumpen - udspares omkring varmepladsens standplads.

6 9.2 Elektrisk installation ADVARSEL mod elektrisk stød Alt elektrisk tilslutnings- og installationsarbejde skal udføres i henhold til nationale og regionale forskrifter. ADVARSEL mod elektrisk stød Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på mindst 3 mm på alle poler. Dette krav gælder for kontaktorer, LS-kontakter, sikringer osv. Apparatskader Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. Bemærk typeskiltet. Der skal installeres følgende kabeltværsnit i henhold til sikringen: C 16 A 2,5 mm² 1,5 mm² ved kun to belastede korer og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. De to strømkredse til apparatet og styringen skal sikres separat. De elektriske data er angivet i datatabellen. Til Bus-ledningen skal der bruges en ledning J-Y (St) 2x2x0,8 mm². 10. Montage 10.1 Transport Anlægget skal transporteres i den tilhørende emballage, så det er beskyttet mod beskadigelser. Beskyt enheden imod kraftige stød under transport. - Hvis man vipper anlægget under transporten, må dette kun ske kortvarigt over en af langsiderne. Jo længere tid anlægget vippes, desto mere fordeler kølemidlet sig i systemet. - Opbevaring og transport ved temperaturer under -20 C og over +50 C er ikke tilladt Opstilling Fjern emballeringsfolien samt EPS-polstringen foroven og ved siderne. Vip apparatet en smule bagover, og løft det af pallen. Stil anlægget på det forberedte underlag. Overhold mindsteafstandene (se kapitlet Tilslutninger og dimensioner ). De seks skruer på apparatets sokkel skrues ud, og huset sættes ned på gulvet/jorden. De 2 strømkredse til apparatet og styringen skal sikres separat. 9.3 Bufferbeholder For at sikre en fejlfri drift af apparatet anbefaler vi anvendelse af en bufferbeholder. Bufferbeholderen fungerer ikke kun til den hydrauliske udkobling af volumenstrømmene i varmepumpe- og varmekredsen. 6x 26_03_01_1573 Apparatskader Huset skal kobles fra køleapparatpladen og stilles på gulvet/ jorden! Dvs. at de seks skruer på apparatets sokkel ikke må genmonteres.

7 10.3 Afmontering af beklædningsdele Når man fjerner frontskærmen, skal man passe på ikke af rive de ledninger over, der forbinder varmepumpestyringen med kontaktskabet. Det samme gælder for beskyttelsesledertilslutningen, der udgør den elektriske forbindelse mellem frontskærmen og huset. WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M 7,06 l 7,06 l 7,73 l Den totale volumen svarer til den påkrævede brinemængde, som skal sammenblandes af ufortyndet ethylenglykol og vand. Vandets klorindhold må ikke overskride 300 ppm. DANSK 4x 2x Blandingsforhold Brinekoncentrationen er forskellig ved anvendelse af en jordkollektor eller en jordvarmesonde som varmekilde. Blandingsforholdet kan aflæses af nedenstående tabel. Jordvarmesonde 25 % 75 % Jordkollektor 33 % 67 % Fyldning af brine-kredsen Brine-kredsen fyldes via aftapningshanen. 26_03_01_ Installation af varmekildeanlæg Varmekildeanlægget til brine/vand-varmepumpen skal udføres som beskrevet i planlægningsdokumenterne. Tilladt brine: - Varmebærende væske som koncentrat af ethylenglykolbasis, bestillings-nr.: Varmebærende væske som koncentrat af ethylenglykolbasis, bestillings-nr.: Aftapning på brine-siden Efter at der er fyldt brine på anlægget, og inden første idriftsættelse, skal aftapningshanen være åbnet, indtil der løber brine ud af den. Der må ikke være vand tilbage i ledningen til aftapningshanen. 26_03_01_ Cirkulationspumpe og påkrævet volumenstrøm Til tilførsel af brine skal der anvendes en cirkulationspumpe med støbte viklinger for at undgå stel-kortslutning pga. af kondensvand i den elektriske del af pumpen (koldtvandsudførsel). Cirkulationspumpen skal dimensioneres i overensstemmelse med de anlægsspecifikke omstændigheder; dvs. at der skal tages højde for nominel volumenstrøm og tryktab (se Tekniske data ). For hver mulig brinetemperatur skal der sikres en tilstrækkelig volumenstrøm; det vil sige: Mærkevolumenstrøm ved brine-temperatur 0 C med en tolerance på +10 % Tilslutning og brinepåfyldning Inden varmepumpen tilsluttes, skal man kontrollere, at varmekildekredsløbet er tæt og skylle det grundigt igennem. Varmekildekredsløbets volumen skal bestemmes. Brinevolumen i varmepumpen kan under visse driftsforhold aflæses af nedenstående tabel.

8 Kontrollér brine-koncentrationen: Man bestemmer densiteten af ethylenglykol-vandblandingen, fx med et densimeter. Ud fra den målte densitet og temperatur kan man aflæse den pågældende koncentration i diagrammet. Varmekildekredsens max. temperaturdifferens Y Max. temperaturdifferens [K] X Kilde-indgangstemperatur [ C] 1 Varmefremløb 35 C 2 Varmefremløb 50 C 84_03_01_0017 På WPM II skal parametren Kilde på idriftsættelseslisten stilles til Ethylenglykol, da varmepumpen ellers udkobles af tilfrysningsbeskyttelsesvagten ved temperaturer under 7 C. Kilde-indgangstemperaturen kan aflæses på varmepumpestyringens display under anlægsmenupunktet Info temperaturer. = frostsikkerhed Alle brine-ledninger skal varmeisoleres diffusionstæt. For at undgå overførsel af støj skal varmekilde-kredsløbet tilsluttes til varmepumpen ved hjælp af fleksible trykslanger Kontrol af varmekildevolumenstrømmen Varmekilde-volumenstrømmen indstilles via temperaturdifferensen i varmekildekredsen. Bestem temperaturdifferensen. Kør apparatet i varmedrift eller varmtvandsdrift. C26_03_01_ Varmtvandstilslutning Varmepumpeanlægget skal udføres af en fagmand i henhold til vandinstallationsplanerne, der findes i planlægningsdokumentationen. Skyl ledningssystemet grundigt igennem, inden varmepumpen tilsluttes. Fremmedlegemer som svejseperler, rust, sand, tætningsmateriale... påvirker varmepumpens driftssikkerhed. Tilslut varmepumpen til varmtvandssiden. Vær opmærksom på utætheder. Sørg for at tilslutte varmefremløbet og -returløbet rigtigt. Foretag varmeisolering i henhold til gældende forordning. Ved dimensionering af varmekredsen skal man være opmærksom på den max tilgængelige eksterne trykdifferens Iltdiffusion Apparatskader Derfor skal åbne varmeanlæg eller stålrørsinstallationer i forbindelse med diffusionsutætte plastrørs-gulvvarmeanlæg undgås. Ved diffusions-utætte plastrørs-gulvvarmeanlæg eller åbne varmeanlæg kan der opstå korrosion på ståldele pga. iltdiffusion, fx den indvendige beholder, på stålradiatorer eller stålrør.

9 Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager eller at pressostaten slår fra eksterne varmegenerator Ved bivalente varmesystemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den 2. varmegenerator (fx oliekedel). Høj varmevands-temperatur: Ved bivalente varmesystemer må returvandet fra den 2. varmegenerator gennemstrømme varmepumpen umiddelbart efter dennes udkobling med en temperatur på max 60 C. Tidligst 10 minutter efter udkoblingen af varmepumpen må temperaturen være på 70 C Fyldning af varmeanlæg Fyld varmeanlægget via aftapningshanen Elektrisk tilslutning Iagttag varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Tilslutningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere i henhold til denne vejledning! Der skal foreligge en godkendelse til at tilslutte anlægget fra den ansvarlige elforsyningsvirksomhed. Se kapitlet Forberedelse af den elektriske installation!. FARE Elektrisk stød Afbryd strømmen til apparatet i kontaktskabet, før arbejdet startes. DANSK Tilslutningsklemmerne befinder sig i apparatets kontaktskab. Hvis apparatet er tillukket, skal kapitlet Afmontering af beklædningsdele overholdes. 1 Aftapning på varmesiden Vandbeskaffenhed For at forhindre beskadigelse på grund af stendannelse skal følgende iagttages ved påfyldning af anlægget med varmevand: Vandets totale hårdhed skal være < 1 dh (0,18 mmol/l jordalkalier). Hvis ovenstående krav ikke er opfyldt, skal vandet blødgøres. Fare for beskadigelse! Der må ikke anvendes helt afsaltet vand eller regnvand, da dette medfører forstærket korrosion. Egnede apparater til afhærdning og til fyldning og skylning af varmeanlæg kan lejes hos vores kundeservice eller hos de autoriserede forhandlere. Man kan også anvende vores blødgøringsarmatur HZEA. 1 26_03_01_1606 Der skal anvendes tilslutningskabler, som er i overensstemmelse med forskrifterne. Åbn dækklappen på kontaktskabet. Dette gøres ved at fjerne fastgørelsesskruerne i siden oven på kontaktskabet. Før alle tilslutnings- og sensorledninger igennem de hertil indrettede gennemføringer øverst i bagvæggen (se kapitlet Tilslutninger og dimensioner ). Herefter føres alle ledninger igennem trækaflastningerne. Ledningerne tilsluttes som vist på følgende relevante figurer. Kontrollér herefter funktionen af trækaflastningerne. Ved lukning af apparatet skal kapitlet Montering af beklædningsdele overholdes Udluftning af varmeanlægget Udluft rørledningssystemet omhyggeligt.

10 Tilslutning X3: Apparat og brinepumpe Tilslutninger X2: Lavspænding Nettilslutning varmepumpe (kompressor) L1, L2, L3, N, PE (3/N/PE~400V 50Hz) 26_03_01_1595 H L BUS High BUS Low BUS Ground + BUS + Sensor Ingen funktion 26_03_01_1597 Giv agt: Kompressoren må kun køre i én drejeretning. Hvis fejlen INGEN EFFEKT vises på displayet på WPMiw, når kompressoren startes, skal man ændre drejefeltets retning ved at ombytte to faser. Nettilslutning brinepumpe L1, L2, L3, N, PE (3/N/PE~400V 50Hz) Når alle elledninger er tilsluttet, kan nettilslutningsklemmen (X3) afdækkes og plomberes (fig. 12). Tilslutninger X4: Styring Cirkulationspumper Cirkulationspumperne skal tilsluttes i henhold til anvisningerne i planlægningsdokumenterne. 26_03_01_1596 Apparatskader Hvis der anvendes eksterne højeffektive cirkulationspumper, må disse ikke tilkobles direkte. Brug et eksternt relæ med en koblingseffekt på mindst 10 A/250 V AC. Moduler Ved modulopbygning skal hver enkelt varmepumpe forbindes via klemme bus 1, 2, 3. Bemærk, at både på WPM II og på varmepumpen skal High, Low og Ground tilsluttes korrekt. Nettilslutning: L, N, PE (1/N/PE ~230V 50Hz )

11 10.7 Montering af beklædningsdele Overhold ved montering af beklædningsdelene følgende: Luk beskyttelsesklappen på kontaktskabet. Fastgør beskyttelsesklappen ved at spænde monteringsskruerne til ved hjælp af tandfjederskiver. Monter dækslet på apparatet. Når frontdækslet er anbragt, skrues det som vist på billedet sammen med sidevæggene. Ved placeringen af frontdækslet skal lasken monteres ved hjælp af de tilhørende skruer og tandfjederskiver. Laske, skruer og tandfjederskiver medfølger separat. Vær under placering af frontkappen opmærksom på, at jordledningen er korrekt tilsluttet Kontrol af varmepumpe-manager inden idriftsættelse Apparat- og miljøskader Ved gulvvarme skal der tages højde for den maksimale systemtemperatur. Kontrollér, om varmeanlægget er blevet fyldt til det korrekte tryk, og at hurtigudlufteren er åbnet. Kontrollér, om den udvendige sensor og returløbssensoren er anbragt og tilsluttet korrekt. Kontrollér, om nettilslutningen er udført fagligt korrekt. Kontrollér, om forbindelsesledningen til varmepumpen (busledningen) er tilsluttet korrekt. DANSK 4x 2x 11. Idriftsættelse 2x Idriftsættelsen af apparatet, alle indstillinger i varmepumpemanagerens idriftsættelsesfase og instruktionen af den driftsansvarlige skal forestås af en fagmand. Idriftsættelsen skal ske i henhold til denne installationsvejledning, betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpemanageren samt betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpen. Til idriftsættelse kan brugeren tilkalde vores kundeservice for egen regning. Hvis dette anlæg anvendes til erhvervsmæssige formål, skal bestemmelserne i bedriftssikkerhedsforordningen iagttages ved idriftsættelsen. Yderligere oplysninger fås hos de ansvarlige myndigheder (i Tyskland f.eks. TÜV). Efter idriftsættelsen skal idriftsættelsesprotokollen i denne vejledning udfyldes. 26_03_01_ Idriftsættelse af varmepumpe-manageren Idriftsættelsen af varmepumpe-manageren og alle indstillinger skal ske i henhold til betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpe-manageren Indstilling af varmekurve under første idriftsættelse Effektiviteten af en varmepumpe reduceres med stigende fremløbstemperatur. Derfor skal varmekurven indstilles omhyggeligt. En for højt indstillet varmekurve medfører, at zone- og termostatventilerne lukker, så det krævede mindste flow i varmekredsløbet eventuelt underskrides. Følgende trin hjælper til at indstille varmekurven korrekt: - Åbn termostatventilen(erne) eller zoneventilen(erne) i et referencerum (f.eks. dagligstue eller badeværelse) fuldstændigt. Vi anbefaler, at der ikke monteres termostat- eller zoneventiler i referencerum. Regulér temperaturen i disse rum via en fjernbetjening. - Tilpas varmekurven sådan ved forskellige udetemperaturer (f.eks. 10 C og +10 C), at temperaturen indstiller sig til den ønskede værdi i referencerummet. Vejledende værdier til starten: Varmekurve 0,4 0,8 Reguleringsdynamik 5 15 Rumtemperatur 20 C 20 C Hvis rumtemperaturen er for lav i overgangstiden (ca. 10 C udetemperatur), skal parameteren Rumtemperatur forhøjes. Hvis der ikke er installeret nogen fjernbetjening, medfører en forhøjelse af parameteren Rumtemperatur en parallelforskydning af varmekurven. Hvis rumtemperaturen er for lav ved lave udetemperaturer, skal parameteren Varmekurve forhøjes.

12 Når parameteren Varmekurve er blevet forhøjet, skal man ved højere udetemperaturer indstille zoneventilen eller termostatventilen i referencerummet til den ønskede temperatur. Sænk ikke temperaturen i hele bygningen ved at lukke ned for alle zone- eller termostatventiler, men ved at anvende reduktionsprogrammet Overdragelse af apparatet Forklar apparatets funktion for brugeren, og sørg for at gøre ham/ hende fortrolig med dets anvendelse. Overdrag denne betjenings- og installationsvejledning til omhyggelig opbevaring hos brugeren. Alle informationer i denne vejledning skal følges nøje. Den indeholder informationer om sikkerhed, betjening, installation og vedligeholdelse af anlægget. Følgende testanvisninger må udelukkende udføres af fagfolk, der er uddannet til det. Hvis det ikke er muligt af finde fejlen ved hjælp af varmepumpemanageren, skal elementerne på IWS kontrolleres. Åbn kontaktskabet. Læs følgende afsnit vedrørende afhjælpning af fejl, og følg anvisningerne Lysdioder på IWS IWS (integreret varmepumpestyring) hjælper dig under fejlsøgningen, hvis fejlen ikke kan identificeres ved hjælp af WPM II Betjening og drift Skader på apparat og anlæg Strømforsyningen må ikke afbrydes, heller ikke uden for opvarmningsperioden. Ved afbrudt strømforsyning er den aktive frostsikring af anlægget ikke garanteret. Anlægget må ikke slukkes om sommeren. Varmepumpestyringen har en automatisk omskiftning mellem sommer- og vinterdrift. 12. Nedlukning Hvis det bliver nødvendigt at sætte anlægget ud af drift, skal varmepumpe-manageren sættes på standby. Herved opretholdes sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget (f.eks. frostsikring). 1 Lysdioder 2 Reset-kontakt 3 Skydekontakt (VP-type) 4 Skydekontakt (BA) _03_01_1426 Skader på apparat og anlæg Tøm vandet af anlægget, når varmepumpen er fuldstændigt slukket og der er fare for frost Kontrol af skydekontakten type VP på IWS Kontroller, om skydekontakten type VP (3) er indstillet som følger: 13. Vedligeholdelse og rengøring Hvis der er installeret varmemængdetællere, skal deres sier, der nemt tilstopper, rengøres ofte. Ved forstyrrelser i varmepumpedriften (fx udløsning af højtrykspressostaten) pga. aflejring af korrosionsprodukter (rustslam) i kondensatoren hjælper kun kemisk fjernelse ved hjælp af egnede opløsningsmidler, som skal udføres af kundeservice. 14. Fejlafhjælpning Hvis apparatet skal fungere som modul med en ekstra WPF...M, skal skydekontakten blive stående i den samme stilling Skydekontakt BA Skydekontakten har ingen funktion. 26_03_01_1603 Se betjenings- og installationsvejledning for varmepumpe-manageren.

13 Lysdioder Rød lysdiode Anlægget slår fra og starter igen efter udløbet stilstandstid. Rød LED blinker. Varmepumpefejl Kontroller fejlmeldingen i WPM II. Find løsningen i vejledningen til WPM (fejlliste). Udfør en nulstilling af IWS (se vejledning WPM II). Apparatet stopper permanent. Rød LED lyser konstant. Fem fejl inden for to timers kompressortid. Kontroller fejlmeldingen i WPM II. Find løsningen i vejledningen til WPM (fejlliste). Udfør en nulstilling af IWS (se vejledning WPM II). DANSK Grøn LED i midten LED en blinker under initialisering og lyser konstant efter vellykket tildeling af busadressen. Først når dette er sket, er der kommunikation med WPM II Reset-knap Hvis IWS blev forkert initialiseret, kan indstillingerne tilbagestilles (nulstilles) med denne knap. Iagttag også kapitlet Ny initialisering af IWS i varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning.

14 15. Tekniske data 15.1 Tilslutninger og dimensioner D b01 Gennemføring elledninger b02 Gennemføring elledninger 1 c11 Sikkerhedsgruppe e01 Varme fremløb e02 Varme returløb f01 Varmekilde fremløb f02 Varmekilde returløb

15 15.2 El. ledningsdiagram WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M K2-1 X K2 A1 A2 X N L K2 K1 K4 X35 A V X L 2 12 H A1 K1 A2 X DANSK Bus K K1 K X L N PE F2 > p 2 1 X23 K4 A1 A P1 i p 2 1 i p B5 T P3 X3 WP (Netz) 3/N/PE AC 50Hz 400V L1 L2 L3 N Anschluss Solepumpe 3/N/PE AC 50Hz 400V L1 L2 L3 N X K ws sw Z K ws sw R1 R2 R K T1 C T2 S T3 R M1 M 3 X23 br br Ext.Steuer. Störung ON 1/N/PE AC 50Hz 230V 26_03_01_0238 A2 Integreret VP-styring IWS II B5 Temperatursensor varmgas F2 Højtrykspressostat K1 Kontaktor modstandsbro K2 Kontaktor kompressorstart K4 Kontaktor brinepumpe M1 Motor-kompressor H L BUS P1 Højtrykssensor P3 Lavtrykssensor R1 Startmodstand R2 Startmodstand R3 Startmodstand X1 Tilslutningsklemmer X2 Tilslutningsklemmer lavspænding X3 Tilslutningsklemmer net X4 Tilslutningsklemmer styring X23 Jordingsgruppe, nettilslutning X29 Bøsningsstik IWS II, 12-polet X30 Bøsningsstik IWS II, 3-polet X35 Bøsningsstik IWS II, 6-polet Z3 Radiostøjdæmpningskondensatorer

16 15.3 Effektdiagram WPF 10 M Forklaring til effektdiagrammerne Y Varmeeffekt [kw] / effektforbrug [kw] / effekttal e [-] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] 1 Fremløbstemperatur 35 C fuld last 2 Fremløbstemperatur 50 C fuld last 3 Fremløbstemperatur 60 C fuld last Varmeeffekt WPF 10 M 84_03_01_0115_ Varmeeffekt WPF 10 M 84_03_01_0116 Effekttal WPF 10 M 84_03_01_0117

17 15.4 Effektdiagram WPF 13 M Forklaring til effektdiagrammerne Y Varmeeffekt [kw] / effektforbrug [kw] / effekttal e [-] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] 1 Fremløbstemperatur 35 C fuld last 2 Fremløbstemperatur 50 C fuld last 3 Fremløbstemperatur 60 C fuld last DANSK Varmeeffekt WPF 13 M 84_03_01_0118_ Strømforbrug WPF 13 M 84_03_01_0119 Effekttal WPF 13 M 84_03_01_0120

18 15.5 Effektdiagram WPF 16 M Forklaring til effektdiagrammerne Y Varmeeffekt [kw] / effektforbrug [kw] / effekttal e [-] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] 1 Fremløbstemperatur 35 C fuld last 2 Fremløbstemperatur 50 C fuld last 3 Fremløbstemperatur 60 C fuld last Varmeeffekt WPF 16 M 84_03_01_0121_ Strømforbrug WPF 16 M 84_03_01_0122_ Effekttal WPF 16 M 84_03_01_0123

19 15.6 Datatabel Effektdata gælder for nye apparater med rene varmevekslere Varmeeffekter iht. EN Varmeeffekt ved B0/W35 (EN 14511) kw 9,9 13,4 16,3 Strømforbrug iht. EN Strømforbrug ved B0/W35 (EN 14511) kw 2,2 3 3,5 Effekttal iht. EN Effektkoefficient ved B0/W35 (EN 14511) 4,50 4,40 4,70 Lydoplysninger Lydeffektniveau (EN 12102) db(a) Lydtryksniveau i 1 m afstand i frit felt db(a) Lydtrykniveau i 5 m afstand i frit felt db(a) Anvendelsesgrænser Max tilladt tryk MPa 0,3 0,3 0,3 Anvendelsesgrænse varmeside min C Anvendelsesgrænse varmeside max C Anvendelsesgrænse varmekilde min C Anvendelsesgrænse varmekilde max C Elektriske data Frekvens Hz Sikring styring A 1 x C 16 1 x C 16 1 x C 16 Sikring kompressor A 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 Mærkespænding styring V Mærkespænding kompressor V Faser styring 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE Faser kompressor 3/PE 3/PE 3/PE Startstrøm (med/uden startstrømsbegrænser) A < 30 < 30 < 30 Udførelser Kølemiddel R410 A R410 A R410 A Fordampermateriale /Cu /Cu /Cu Kondensatormateriale /Cu /Cu /Cu Dimensioner Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægtangivelser Vægt kg Tilslutninger Tilslutning på varmesiden G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 Tilslutning på varmekildesiden G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 Værdier Påfyldningsmængde kølemiddel kg 2,6 2,5 3,35 Flow varme mærkeværdi m³/h 1,22 1,65 2,01 Flow, varme min. m³/h 0,85 1,15 1,4 Volumenstrøm varme (EN 14511) m³/h 1,71 2,31 2,81 Flow, varmekildeside m³/h 2,2 3,1 3,8 Trykdifference, varmeside hpa Trykdifferens på varmekildesiden hpa DANSK

20 16. Idriftsættelsesprotokol

21 DANSK

22

23 Garanti Garantivilkårene for vores tyske datterselskaber gælder ikke for apparater købt uden for Tyskland. Tværtimod er det sådan, at i lande, hvor vores datterselskaber sælger vores produkter, kan en garanti kun gives af det pågældende datterselskab. En sådan garanti gives kun, hvis datterselskabet har udarbejdet egne garantivilkår. Derudover gives der ingen garanti. For apparater, som købes i lande, hvor ingen af vores datterselskaber sælger vores produkter, giver vi ingen garanti. Eventuelle garantier, som er blevet lovet af importøren, forbliver uændrede. DANSK Miljø og genbrug Hjælp venligst med at skåne miljøet. Efter brug skal materialerne bortskaffes i henhold til gældende nationale forskrifter.

24 Deutschland STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Dr.-Stiebel-Straße Holzminden Tel Fax Verkauf Kundendienst Tel * Fax * Tel * Fax * Tel Ersatzteilverkauf Tel * Fax * Tel Vertriebszentren Tel * Fax * * 0,09 /min bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz. Maximal 0,42 /min bei Anrufen aus Mobilfunknetzen. Austria STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H. Eferdinger Str Wels Tel Fax Belgium STIEBEL ELTRON bvba/sprl 't Hofveld 6 - D Groot-Bijgaarden Tel Fax Czech Republic STIEBEL ELTRON spol. s r.o. K Hájům Praha 5 - Stodůlky Tel Fax Denmark Pettinaroli A/S Mandal Allé Middelfart Tel Fax Finland Insinööritoimisto Olli Andersson Oy Kapinakuja Mäntsälä Tel Fax France STIEBEL ELTRON SAS 7-9, rue des Selliers B.P Metz-Cédex 3 Tel Fax Hungary STIEBEL ELTRON Kft. Pacsirtamező u Budapest Tel Fax Japan NIHON STIEBEL Co. Ltd. Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F 66-2 Horikawa-Cho Saiwai-Ku Kawasaki Tel Fax Netherlands STIEBEL ELTRON Nederland B.V. Daviottenweg BH 's-hertogenbosch Tel Fax Poland STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. ul. Działkowa Warszawa Tel Fax Russia STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA Urzhumskaya street 4, building Moscow Tel Fax Slovakia TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Hlavná Poprad Tel Fax Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! Subject to errors and technical changes! Sous réserve d erreurs et de modifications techniques! Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! Salvo error o modificación técnica! Excepto erro ou alteração técnica Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. Chyby a technické zmeny sú vyhradené! Stand 8734 Switzerland STIEBEL ELTRON AG Netzibodenstr. 23 c 4133 Pratteln Tel Fax Thailand STIEBEL ELTRON Asia Ltd. 469 Moo 2 Tambol Klong-Jik Amphur Bangpa-In Ayutthaya Tel Fax United Kingdom and Ireland STIEBEL ELTRON UK Ltd. Unit 12 Stadium Court Stadium Road CH62 3RP Bromborough Tel Fax United States of America STIEBEL ELTRON, Inc. 17 West Street West Hatfield MA Tel Fax A B

Betjening og installation. Fritstående varmtvandsbeholder

Betjening og installation. Fritstående varmtvandsbeholder Betjening og installation Fritstående varmtvandsbeholder»» SBB 751»» SBB 1001»» SBB 751 SOL»» SBB 1001 SOL Indhold Betjening Generelle henvisninger Betjening 1. Generelle henvisninger 2 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation Betjening og installation Brine Vand-Varmepumpe»» WPF 0 M»» WPF M»» WPF 6 M Indhold Betjening Betjening. Generelle henvisninger. Gældende dokumenter. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation.

Læs mere

Betjening og installation. Bufferbeholder

Betjening og installation. Bufferbeholder Betjening og installation Bufferbeholder»» SBP 1000 E»» SBP 1500 E»» SBP 1000 E SOL»» SBP 1500 E SOL»» SBP 1000 E cool»» SBP 1500 E cool Indhold Betjening Generelle henvisninger Betjening 1. Generelle

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation 8 bar 8 8 Betjening og installation Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation»» SBP Komfort»» SBP-HF»» WPKI-H E»» WPKI-P E»» WPKI-W E»» WPKI-V . Brugsvejledning. Monteringsvejledning

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget!

Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget! 1. Generelt 2 1.1 Formålsbestemt anvendelse 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger 2 1.3 CE-mærkning 2 1.4 Afprøvningsattester 2 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser 2 1.6 Apparatbeskrivelse 3 1.7 Funktionsmåde

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation ECO ON OFF x >60 C Betjening og installation VARMTVANDS-VARMEPUMPE»» WWK 300»» WWK 300 SOL C Indhold S side Tekniske data 2 Brugsvejledning til brugeren Drift og betjening 3. Anlægsbeskrivelse 3.2 Hensigtsmæssig

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

BETJENING 3 GARANTI / MILJØ OG GENANVENDELSE 65 INSTALLATION 18

BETJENING 3 GARANTI / MILJØ OG GENANVENDELSE 65 INSTALLATION 18 BETJENING 3. Generel vejledning 3. Symbolforklaring 3.2 Henvisning til andre gyldige dokumenter 3 2. Sikkerhed 3 2. Hensigtsmæssig anvendelse 3 2.2 Sikkerhedsinformationer 3 2.3 CE-mærkning 3 3. Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Installation. Kompakt luft vand-varmepumpe

Installation. Kompakt luft vand-varmepumpe Installation Kompakt luft vand-varmepumpe WPL 33 1. Generelt 2 1.1 Formålsbestemt anvendelse 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger 2 1.3 CE-mærkning 2 1.4 Afprøvningsattester 2 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser_2

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Teknik til velvære Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2 1.5

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Tekniske data LA 16MS

Tekniske data LA 16MS Tekniske data LA 16MS Apparatoplysning LA 16MS Type - Varmekilde Udendørsluft - Udførelse - Regulering - Installationssted Udenlandske - Ydelsesniveauer 1 Driftstemperaturgrænser - Min. vandtemperatur

Læs mere

Tekniske data LA 12TU

Tekniske data LA 12TU Tekniske data LA 1TU Apparatoplysning LA 1TU Type - Varmekilde Udeluft - Udførelse Universel konstruktion - Regulering WPM EconPlus vægmonteret - Varmemængdetælling integreret - Installationssted Udenlandske

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Træk energien ud af din egen jord. Dæk dit eget behov for rumopvarmning og varmt brugsvand med jordvarme

Træk energien ud af din egen jord. Dæk dit eget behov for rumopvarmning og varmt brugsvand med jordvarme VEDVARENDE ENERGI JORDVARMEPUMPER Træk energien ud af din egen jord Dæk dit eget behov for rumopvarmning og varmt brugsvand med jordvarme 01 2015 STIEBEL ELTRON er fuld af energi Vi tager ideer op og gør

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation Betjening og installation Brine vand-varmepumpe»» WPF 0»» WPF 05»» WPF 07»» WPF 0»» WPF»» WPF 6»» WPF 0 cool»» WPF 05 cool»» WPF 07 cool»» WPF 0 cool»» WPF cool»» WPF 6 cool Indhold Særlige anvisninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere