16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG"

Transkript

1

2 BETJENING 1. Generelle henvisninger Gældende dokumenter Sikkerhedsanvisninger Andre markeringer i denne dokumentation Målenheder 3 2. Sikkerhed Hensigtsmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger CE-mærkning 4 3. Apparatbeskrivelse 4 4. Betjening 4 5. Vedligeholdelse og pleje 4 6. Problemafhjælpning Andre problemer Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG INSTALLATION 7. Sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger Forskrifter, standarder og bestemmelser 5 8. Apparatbeskrivelse Virkemåde Leveringsomfang 5 9. Forberedelser Generelt Elektrisk installation Bufferbeholder Montage Transport Opstilling Afmontering af beklædningsdele Installation af varmekildeanlæg Varmtvandstilslutning Elektrisk tilslutning Montering af beklædningsdele Idriftsættelse Kontrol af varmepumpe-manager inden idriftsættelse _ Idriftsættelse af varmepumpe-manageren Indstilling af varmekurve under første idriftsættelse Overdragelse af apparatet Betjening og drift Nedlukning Vedligeholdelse og rengøring Fejlafhjælpning Lysdioder på IWS Tekniske data Tilslutninger og dimensioner El. ledningsdiagram WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M Effektdiagram WPF 10 M Effektdiagram WPF 13 M Effektdiagram WPF 16 M Datatabel 19

3 1. Generelle henvisninger Kapitlet Betjening henvender sig både til apparatets bruger og fagmanden. Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug og opbevar den. Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende bruger. 1.1 Gældende dokumenter Se betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpe-manageren WPM II. Betjenings- og installationsvejledninger til alle yderligere komponenter, der hører til anlægget 1.3 Andre markeringer i denne dokumentation er afgrænses af horisontale linjer over og under teksten. Generelle henvisninger kendetegnes med symbolet, der vises her ved siden af. Læs henvisningsteksten omhyggeligt igennem. Apparat- og miljøskader Bortskaffelse af apparater Dette symbol gør opmærksom på, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin. 1.4 Målenheder Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter. DANSK 1.2 Sikkerhedsanvisninger Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne SIGNALORD Faretype Her angives mulige følger, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes. Her anføres foranstaltninger til at afværge faren Symboler, faretype! Personskade Elektrisk stød Signalord FARE Anvisninger, som medfører alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes. ADVARSEL Anvisninger, som kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes. FORSIGTIG Anvisninger, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes.

4 2. Sikkerhed 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse Apparatet er beregnet til opvarmning af rum inden for de anvendelsesbegrænsninger, der er angivet i de tekniske data. Apparatet er beregnet til brug i huslige omgivelser. Det kan betjenes uden risiko af ikke-instruerede personer. Apparatet kan også anvendes i ikke-huslige omgivelser, fx i mindre industrier, hvis anvendelsen sker på lignende måde. Enhver anden eller afvigende form for brug regnes som værende i strid med formålsbestemt anvendelse. Til den formålsbestemte anvendelse hører også iagttagelse af denne vejledning. Ved ændring eller ombygning af denne enhed bortfalder enhver garanti. Enheden er beregnet til opvarmning af bygninger. 2.2 Sikkerhedsanvisninger Overhold de efterfølgende sikkerhedsforskrifter og -regler. - Installation af det elektriske system og varmekredsløbet må kun udføres af en anerkendt, autoriseret fagmand eller vores kundeservice-teknikere. - Fagmanden er ved installering og idriftsættelse ansvarlig for, at de gældende forskrifter overholdes. - Anlægget må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr. - Beskyt apparatet imod støv og snavs under byggefasen.! FARE for personskader Hvis apparatet skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet! 2.3 CE-mærkning CE-mærkningen tilkendegiver, at anlægget opfylder alle grundlæggende krav. - Direktiv vedr. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktiv) - Lavspændingsdirektiv i kapitlet Betjening i betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpe-manager en WPM II. 5. Vedligeholdelse og pleje Apparat- og anlægsskader Vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. kontrol af den elektriske sikkerhed, må kun udføres af en fagmand. Det er tilstrækkeligt at pleje kunststof- og pladedele med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler! Beskyt anlægget imod støv og snavs under byggefasen. 6. Problemafhjælpning Der ikke er varmt brugsvand, eller varmeanlægget bliver ikke varmt. Sikringen er defekt. Kontrollér sikringen i husets installation. 6.1 Andre problemer Ring til fagmanden, hvis du ikke kan fjerne årsagen. Meddel nummeret på typeskiltet til fagmanden for at få bedre og hurtigere hjælp. Typeskiltet findes øverst på forreste højre eller venstre side af anlæggets kabinet. Eksempel på typeskilt Montageanweisung beachten! Dichtheit geprüft! 1 Nummer på typeskilt Made in Germany *xxxxxxxxxxxxxxxxxx* 1 26_03_01_ Apparatbeskrivelse WPF..M er en varmepumpe til opvarmning, der er beregnet til at fungere som brine/vand-varmepumpe. Fra varmekildemediet brine trækkes der varme af varmepumpen på et lavere temperaturniveau, som dernæst afgives til varmevandet sammen med den af kompressoren optagne energi på et højere temperaturniveau. Afhængig af varmekildens temperatur kan varmevandet varmes op til en fremløbstemperatur på 60 C. Med WPF..M er der mulighed for modulær drift. 4. Betjening Betjeningen af varmepumpen sker udelukkende med varmepumpe-manager en WPM II. Derfor skal man iagttage anvisningerne

5 7. Sikkerhed Installation, idriftsættelse samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun forestås af en fagmand. DANSK 7.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til apparatet samt originale reservedele. 7.2 Forskrifter, standarder og bestemmelser Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 8. Apparatbeskrivelse 8.1 Virkemåde Via varmeveksleren (fordamperen) på varmekildesiden trækkes der omgivelsesvarme fra varmekilden. Den herved udvundne energi tilføres sammen med energien fra kompressordrevet til varmevandet i varmeveksleren (kondensatoren) på varmesiden. Afhængigt af varmebelastningen kan varmevandet opvarmes op til +60 C. Opvarmningen af brugsvandet sker via den i varmtvandsbeholderen indbyggede varmeveksler. 8.2 Leveringsomfang Der leveres ingen yderligere komponenter sammen med apparatet. 1 Betonlag 2 Lydisolering i gulv 3 Svømmende gulv 4 Udsparing - Rummet må ikke kunne blive eksplosionsfarligt pga. støv, gasser eller dampe. - Opstillingsrummets grundareal skal være mindst 3 m², hvorved volumen på 6 m³ ikke må underskrides. - Ved opstilling af varmepumpen i et fyrrum sammen med andre varmeanlæg skal det sikres, at driften af de andre varmeanlæg ikke påvirkes negativt. 26_03_01_ Forberedelser 9.1 Generelt Denne varmepumpe er beregnet til opstilling i rum, dog ikke vådrum. Varmepumpen bør ikke opstilles under eller ved siden af soveværelser. Rørgennemføringer gennem vægge og lofter skal udføres lyddæmpet. Det rum, hvor anlægget skal installeres, skal opfylde følgende betingelser: - Frostfrit. - Gulv med tilstrækkelig bæreevne (anlæggets vægt fremgår af de tekniske data). - Vandret, plant og fast underlag, da varmepumpens fødder ikke kan indstilles. - Ved svømmende gulve skal gulvet og lydisoleringen i samme - med henblik på lydsvag drift af varmepumpen - udspares omkring varmepladsens standplads.

6 9.2 Elektrisk installation ADVARSEL mod elektrisk stød Alt elektrisk tilslutnings- og installationsarbejde skal udføres i henhold til nationale og regionale forskrifter. ADVARSEL mod elektrisk stød Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på mindst 3 mm på alle poler. Dette krav gælder for kontaktorer, LS-kontakter, sikringer osv. Apparatskader Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. Bemærk typeskiltet. Der skal installeres følgende kabeltværsnit i henhold til sikringen: C 16 A 2,5 mm² 1,5 mm² ved kun to belastede korer og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. De to strømkredse til apparatet og styringen skal sikres separat. De elektriske data er angivet i datatabellen. Til Bus-ledningen skal der bruges en ledning J-Y (St) 2x2x0,8 mm². 10. Montage 10.1 Transport Anlægget skal transporteres i den tilhørende emballage, så det er beskyttet mod beskadigelser. Beskyt enheden imod kraftige stød under transport. - Hvis man vipper anlægget under transporten, må dette kun ske kortvarigt over en af langsiderne. Jo længere tid anlægget vippes, desto mere fordeler kølemidlet sig i systemet. - Opbevaring og transport ved temperaturer under -20 C og over +50 C er ikke tilladt Opstilling Fjern emballeringsfolien samt EPS-polstringen foroven og ved siderne. Vip apparatet en smule bagover, og løft det af pallen. Stil anlægget på det forberedte underlag. Overhold mindsteafstandene (se kapitlet Tilslutninger og dimensioner ). De seks skruer på apparatets sokkel skrues ud, og huset sættes ned på gulvet/jorden. De 2 strømkredse til apparatet og styringen skal sikres separat. 9.3 Bufferbeholder For at sikre en fejlfri drift af apparatet anbefaler vi anvendelse af en bufferbeholder. Bufferbeholderen fungerer ikke kun til den hydrauliske udkobling af volumenstrømmene i varmepumpe- og varmekredsen. 6x 26_03_01_1573 Apparatskader Huset skal kobles fra køleapparatpladen og stilles på gulvet/ jorden! Dvs. at de seks skruer på apparatets sokkel ikke må genmonteres.

7 10.3 Afmontering af beklædningsdele Når man fjerner frontskærmen, skal man passe på ikke af rive de ledninger over, der forbinder varmepumpestyringen med kontaktskabet. Det samme gælder for beskyttelsesledertilslutningen, der udgør den elektriske forbindelse mellem frontskærmen og huset. WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M 7,06 l 7,06 l 7,73 l Den totale volumen svarer til den påkrævede brinemængde, som skal sammenblandes af ufortyndet ethylenglykol og vand. Vandets klorindhold må ikke overskride 300 ppm. DANSK 4x 2x Blandingsforhold Brinekoncentrationen er forskellig ved anvendelse af en jordkollektor eller en jordvarmesonde som varmekilde. Blandingsforholdet kan aflæses af nedenstående tabel. Jordvarmesonde 25 % 75 % Jordkollektor 33 % 67 % Fyldning af brine-kredsen Brine-kredsen fyldes via aftapningshanen. 26_03_01_ Installation af varmekildeanlæg Varmekildeanlægget til brine/vand-varmepumpen skal udføres som beskrevet i planlægningsdokumenterne. Tilladt brine: - Varmebærende væske som koncentrat af ethylenglykolbasis, bestillings-nr.: Varmebærende væske som koncentrat af ethylenglykolbasis, bestillings-nr.: Aftapning på brine-siden Efter at der er fyldt brine på anlægget, og inden første idriftsættelse, skal aftapningshanen være åbnet, indtil der løber brine ud af den. Der må ikke være vand tilbage i ledningen til aftapningshanen. 26_03_01_ Cirkulationspumpe og påkrævet volumenstrøm Til tilførsel af brine skal der anvendes en cirkulationspumpe med støbte viklinger for at undgå stel-kortslutning pga. af kondensvand i den elektriske del af pumpen (koldtvandsudførsel). Cirkulationspumpen skal dimensioneres i overensstemmelse med de anlægsspecifikke omstændigheder; dvs. at der skal tages højde for nominel volumenstrøm og tryktab (se Tekniske data ). For hver mulig brinetemperatur skal der sikres en tilstrækkelig volumenstrøm; det vil sige: Mærkevolumenstrøm ved brine-temperatur 0 C med en tolerance på +10 % Tilslutning og brinepåfyldning Inden varmepumpen tilsluttes, skal man kontrollere, at varmekildekredsløbet er tæt og skylle det grundigt igennem. Varmekildekredsløbets volumen skal bestemmes. Brinevolumen i varmepumpen kan under visse driftsforhold aflæses af nedenstående tabel.

8 Kontrollér brine-koncentrationen: Man bestemmer densiteten af ethylenglykol-vandblandingen, fx med et densimeter. Ud fra den målte densitet og temperatur kan man aflæse den pågældende koncentration i diagrammet. Varmekildekredsens max. temperaturdifferens Y Max. temperaturdifferens [K] X Kilde-indgangstemperatur [ C] 1 Varmefremløb 35 C 2 Varmefremløb 50 C 84_03_01_0017 På WPM II skal parametren Kilde på idriftsættelseslisten stilles til Ethylenglykol, da varmepumpen ellers udkobles af tilfrysningsbeskyttelsesvagten ved temperaturer under 7 C. Kilde-indgangstemperaturen kan aflæses på varmepumpestyringens display under anlægsmenupunktet Info temperaturer. = frostsikkerhed Alle brine-ledninger skal varmeisoleres diffusionstæt. For at undgå overførsel af støj skal varmekilde-kredsløbet tilsluttes til varmepumpen ved hjælp af fleksible trykslanger Kontrol af varmekildevolumenstrømmen Varmekilde-volumenstrømmen indstilles via temperaturdifferensen i varmekildekredsen. Bestem temperaturdifferensen. Kør apparatet i varmedrift eller varmtvandsdrift. C26_03_01_ Varmtvandstilslutning Varmepumpeanlægget skal udføres af en fagmand i henhold til vandinstallationsplanerne, der findes i planlægningsdokumentationen. Skyl ledningssystemet grundigt igennem, inden varmepumpen tilsluttes. Fremmedlegemer som svejseperler, rust, sand, tætningsmateriale... påvirker varmepumpens driftssikkerhed. Tilslut varmepumpen til varmtvandssiden. Vær opmærksom på utætheder. Sørg for at tilslutte varmefremløbet og -returløbet rigtigt. Foretag varmeisolering i henhold til gældende forordning. Ved dimensionering af varmekredsen skal man være opmærksom på den max tilgængelige eksterne trykdifferens Iltdiffusion Apparatskader Derfor skal åbne varmeanlæg eller stålrørsinstallationer i forbindelse med diffusionsutætte plastrørs-gulvvarmeanlæg undgås. Ved diffusions-utætte plastrørs-gulvvarmeanlæg eller åbne varmeanlæg kan der opstå korrosion på ståldele pga. iltdiffusion, fx den indvendige beholder, på stålradiatorer eller stålrør.

9 Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager eller at pressostaten slår fra eksterne varmegenerator Ved bivalente varmesystemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den 2. varmegenerator (fx oliekedel). Høj varmevands-temperatur: Ved bivalente varmesystemer må returvandet fra den 2. varmegenerator gennemstrømme varmepumpen umiddelbart efter dennes udkobling med en temperatur på max 60 C. Tidligst 10 minutter efter udkoblingen af varmepumpen må temperaturen være på 70 C Fyldning af varmeanlæg Fyld varmeanlægget via aftapningshanen Elektrisk tilslutning Iagttag varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Tilslutningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere i henhold til denne vejledning! Der skal foreligge en godkendelse til at tilslutte anlægget fra den ansvarlige elforsyningsvirksomhed. Se kapitlet Forberedelse af den elektriske installation!. FARE Elektrisk stød Afbryd strømmen til apparatet i kontaktskabet, før arbejdet startes. DANSK Tilslutningsklemmerne befinder sig i apparatets kontaktskab. Hvis apparatet er tillukket, skal kapitlet Afmontering af beklædningsdele overholdes. 1 Aftapning på varmesiden Vandbeskaffenhed For at forhindre beskadigelse på grund af stendannelse skal følgende iagttages ved påfyldning af anlægget med varmevand: Vandets totale hårdhed skal være < 1 dh (0,18 mmol/l jordalkalier). Hvis ovenstående krav ikke er opfyldt, skal vandet blødgøres. Fare for beskadigelse! Der må ikke anvendes helt afsaltet vand eller regnvand, da dette medfører forstærket korrosion. Egnede apparater til afhærdning og til fyldning og skylning af varmeanlæg kan lejes hos vores kundeservice eller hos de autoriserede forhandlere. Man kan også anvende vores blødgøringsarmatur HZEA. 1 26_03_01_1606 Der skal anvendes tilslutningskabler, som er i overensstemmelse med forskrifterne. Åbn dækklappen på kontaktskabet. Dette gøres ved at fjerne fastgørelsesskruerne i siden oven på kontaktskabet. Før alle tilslutnings- og sensorledninger igennem de hertil indrettede gennemføringer øverst i bagvæggen (se kapitlet Tilslutninger og dimensioner ). Herefter føres alle ledninger igennem trækaflastningerne. Ledningerne tilsluttes som vist på følgende relevante figurer. Kontrollér herefter funktionen af trækaflastningerne. Ved lukning af apparatet skal kapitlet Montering af beklædningsdele overholdes Udluftning af varmeanlægget Udluft rørledningssystemet omhyggeligt.

10 Tilslutning X3: Apparat og brinepumpe Tilslutninger X2: Lavspænding Nettilslutning varmepumpe (kompressor) L1, L2, L3, N, PE (3/N/PE~400V 50Hz) 26_03_01_1595 H L BUS High BUS Low BUS Ground + BUS + Sensor Ingen funktion 26_03_01_1597 Giv agt: Kompressoren må kun køre i én drejeretning. Hvis fejlen INGEN EFFEKT vises på displayet på WPMiw, når kompressoren startes, skal man ændre drejefeltets retning ved at ombytte to faser. Nettilslutning brinepumpe L1, L2, L3, N, PE (3/N/PE~400V 50Hz) Når alle elledninger er tilsluttet, kan nettilslutningsklemmen (X3) afdækkes og plomberes (fig. 12). Tilslutninger X4: Styring Cirkulationspumper Cirkulationspumperne skal tilsluttes i henhold til anvisningerne i planlægningsdokumenterne. 26_03_01_1596 Apparatskader Hvis der anvendes eksterne højeffektive cirkulationspumper, må disse ikke tilkobles direkte. Brug et eksternt relæ med en koblingseffekt på mindst 10 A/250 V AC. Moduler Ved modulopbygning skal hver enkelt varmepumpe forbindes via klemme bus 1, 2, 3. Bemærk, at både på WPM II og på varmepumpen skal High, Low og Ground tilsluttes korrekt. Nettilslutning: L, N, PE (1/N/PE ~230V 50Hz )

11 10.7 Montering af beklædningsdele Overhold ved montering af beklædningsdelene følgende: Luk beskyttelsesklappen på kontaktskabet. Fastgør beskyttelsesklappen ved at spænde monteringsskruerne til ved hjælp af tandfjederskiver. Monter dækslet på apparatet. Når frontdækslet er anbragt, skrues det som vist på billedet sammen med sidevæggene. Ved placeringen af frontdækslet skal lasken monteres ved hjælp af de tilhørende skruer og tandfjederskiver. Laske, skruer og tandfjederskiver medfølger separat. Vær under placering af frontkappen opmærksom på, at jordledningen er korrekt tilsluttet Kontrol af varmepumpe-manager inden idriftsættelse Apparat- og miljøskader Ved gulvvarme skal der tages højde for den maksimale systemtemperatur. Kontrollér, om varmeanlægget er blevet fyldt til det korrekte tryk, og at hurtigudlufteren er åbnet. Kontrollér, om den udvendige sensor og returløbssensoren er anbragt og tilsluttet korrekt. Kontrollér, om nettilslutningen er udført fagligt korrekt. Kontrollér, om forbindelsesledningen til varmepumpen (busledningen) er tilsluttet korrekt. DANSK 4x 2x 11. Idriftsættelse 2x Idriftsættelsen af apparatet, alle indstillinger i varmepumpemanagerens idriftsættelsesfase og instruktionen af den driftsansvarlige skal forestås af en fagmand. Idriftsættelsen skal ske i henhold til denne installationsvejledning, betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpemanageren samt betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpen. Til idriftsættelse kan brugeren tilkalde vores kundeservice for egen regning. Hvis dette anlæg anvendes til erhvervsmæssige formål, skal bestemmelserne i bedriftssikkerhedsforordningen iagttages ved idriftsættelsen. Yderligere oplysninger fås hos de ansvarlige myndigheder (i Tyskland f.eks. TÜV). Efter idriftsættelsen skal idriftsættelsesprotokollen i denne vejledning udfyldes. 26_03_01_ Idriftsættelse af varmepumpe-manageren Idriftsættelsen af varmepumpe-manageren og alle indstillinger skal ske i henhold til betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpe-manageren Indstilling af varmekurve under første idriftsættelse Effektiviteten af en varmepumpe reduceres med stigende fremløbstemperatur. Derfor skal varmekurven indstilles omhyggeligt. En for højt indstillet varmekurve medfører, at zone- og termostatventilerne lukker, så det krævede mindste flow i varmekredsløbet eventuelt underskrides. Følgende trin hjælper til at indstille varmekurven korrekt: - Åbn termostatventilen(erne) eller zoneventilen(erne) i et referencerum (f.eks. dagligstue eller badeværelse) fuldstændigt. Vi anbefaler, at der ikke monteres termostat- eller zoneventiler i referencerum. Regulér temperaturen i disse rum via en fjernbetjening. - Tilpas varmekurven sådan ved forskellige udetemperaturer (f.eks. 10 C og +10 C), at temperaturen indstiller sig til den ønskede værdi i referencerummet. Vejledende værdier til starten: Varmekurve 0,4 0,8 Reguleringsdynamik 5 15 Rumtemperatur 20 C 20 C Hvis rumtemperaturen er for lav i overgangstiden (ca. 10 C udetemperatur), skal parameteren Rumtemperatur forhøjes. Hvis der ikke er installeret nogen fjernbetjening, medfører en forhøjelse af parameteren Rumtemperatur en parallelforskydning af varmekurven. Hvis rumtemperaturen er for lav ved lave udetemperaturer, skal parameteren Varmekurve forhøjes.

12 Når parameteren Varmekurve er blevet forhøjet, skal man ved højere udetemperaturer indstille zoneventilen eller termostatventilen i referencerummet til den ønskede temperatur. Sænk ikke temperaturen i hele bygningen ved at lukke ned for alle zone- eller termostatventiler, men ved at anvende reduktionsprogrammet Overdragelse af apparatet Forklar apparatets funktion for brugeren, og sørg for at gøre ham/ hende fortrolig med dets anvendelse. Overdrag denne betjenings- og installationsvejledning til omhyggelig opbevaring hos brugeren. Alle informationer i denne vejledning skal følges nøje. Den indeholder informationer om sikkerhed, betjening, installation og vedligeholdelse af anlægget. Følgende testanvisninger må udelukkende udføres af fagfolk, der er uddannet til det. Hvis det ikke er muligt af finde fejlen ved hjælp af varmepumpemanageren, skal elementerne på IWS kontrolleres. Åbn kontaktskabet. Læs følgende afsnit vedrørende afhjælpning af fejl, og følg anvisningerne Lysdioder på IWS IWS (integreret varmepumpestyring) hjælper dig under fejlsøgningen, hvis fejlen ikke kan identificeres ved hjælp af WPM II Betjening og drift Skader på apparat og anlæg Strømforsyningen må ikke afbrydes, heller ikke uden for opvarmningsperioden. Ved afbrudt strømforsyning er den aktive frostsikring af anlægget ikke garanteret. Anlægget må ikke slukkes om sommeren. Varmepumpestyringen har en automatisk omskiftning mellem sommer- og vinterdrift. 12. Nedlukning Hvis det bliver nødvendigt at sætte anlægget ud af drift, skal varmepumpe-manageren sættes på standby. Herved opretholdes sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget (f.eks. frostsikring). 1 Lysdioder 2 Reset-kontakt 3 Skydekontakt (VP-type) 4 Skydekontakt (BA) _03_01_1426 Skader på apparat og anlæg Tøm vandet af anlægget, når varmepumpen er fuldstændigt slukket og der er fare for frost Kontrol af skydekontakten type VP på IWS Kontroller, om skydekontakten type VP (3) er indstillet som følger: 13. Vedligeholdelse og rengøring Hvis der er installeret varmemængdetællere, skal deres sier, der nemt tilstopper, rengøres ofte. Ved forstyrrelser i varmepumpedriften (fx udløsning af højtrykspressostaten) pga. aflejring af korrosionsprodukter (rustslam) i kondensatoren hjælper kun kemisk fjernelse ved hjælp af egnede opløsningsmidler, som skal udføres af kundeservice. 14. Fejlafhjælpning Hvis apparatet skal fungere som modul med en ekstra WPF...M, skal skydekontakten blive stående i den samme stilling Skydekontakt BA Skydekontakten har ingen funktion. 26_03_01_1603 Se betjenings- og installationsvejledning for varmepumpe-manageren.

13 Lysdioder Rød lysdiode Anlægget slår fra og starter igen efter udløbet stilstandstid. Rød LED blinker. Varmepumpefejl Kontroller fejlmeldingen i WPM II. Find løsningen i vejledningen til WPM (fejlliste). Udfør en nulstilling af IWS (se vejledning WPM II). Apparatet stopper permanent. Rød LED lyser konstant. Fem fejl inden for to timers kompressortid. Kontroller fejlmeldingen i WPM II. Find løsningen i vejledningen til WPM (fejlliste). Udfør en nulstilling af IWS (se vejledning WPM II). DANSK Grøn LED i midten LED en blinker under initialisering og lyser konstant efter vellykket tildeling af busadressen. Først når dette er sket, er der kommunikation med WPM II Reset-knap Hvis IWS blev forkert initialiseret, kan indstillingerne tilbagestilles (nulstilles) med denne knap. Iagttag også kapitlet Ny initialisering af IWS i varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning.

14 15. Tekniske data 15.1 Tilslutninger og dimensioner D b01 Gennemføring elledninger b02 Gennemføring elledninger 1 c11 Sikkerhedsgruppe e01 Varme fremløb e02 Varme returløb f01 Varmekilde fremløb f02 Varmekilde returløb

15 15.2 El. ledningsdiagram WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M K2-1 X K2 A1 A2 X N L K2 K1 K4 X35 A V X L 2 12 H A1 K1 A2 X DANSK Bus K K1 K X L N PE F2 > p 2 1 X23 K4 A1 A P1 i p 2 1 i p B5 T P3 X3 WP (Netz) 3/N/PE AC 50Hz 400V L1 L2 L3 N Anschluss Solepumpe 3/N/PE AC 50Hz 400V L1 L2 L3 N X K ws sw Z K ws sw R1 R2 R K T1 C T2 S T3 R M1 M 3 X23 br br Ext.Steuer. Störung ON 1/N/PE AC 50Hz 230V 26_03_01_0238 A2 Integreret VP-styring IWS II B5 Temperatursensor varmgas F2 Højtrykspressostat K1 Kontaktor modstandsbro K2 Kontaktor kompressorstart K4 Kontaktor brinepumpe M1 Motor-kompressor H L BUS P1 Højtrykssensor P3 Lavtrykssensor R1 Startmodstand R2 Startmodstand R3 Startmodstand X1 Tilslutningsklemmer X2 Tilslutningsklemmer lavspænding X3 Tilslutningsklemmer net X4 Tilslutningsklemmer styring X23 Jordingsgruppe, nettilslutning X29 Bøsningsstik IWS II, 12-polet X30 Bøsningsstik IWS II, 3-polet X35 Bøsningsstik IWS II, 6-polet Z3 Radiostøjdæmpningskondensatorer

16 15.3 Effektdiagram WPF 10 M Forklaring til effektdiagrammerne Y Varmeeffekt [kw] / effektforbrug [kw] / effekttal e [-] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] 1 Fremløbstemperatur 35 C fuld last 2 Fremløbstemperatur 50 C fuld last 3 Fremløbstemperatur 60 C fuld last Varmeeffekt WPF 10 M 84_03_01_0115_ Varmeeffekt WPF 10 M 84_03_01_0116 Effekttal WPF 10 M 84_03_01_0117

17 15.4 Effektdiagram WPF 13 M Forklaring til effektdiagrammerne Y Varmeeffekt [kw] / effektforbrug [kw] / effekttal e [-] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] 1 Fremløbstemperatur 35 C fuld last 2 Fremløbstemperatur 50 C fuld last 3 Fremløbstemperatur 60 C fuld last DANSK Varmeeffekt WPF 13 M 84_03_01_0118_ Strømforbrug WPF 13 M 84_03_01_0119 Effekttal WPF 13 M 84_03_01_0120

18 15.5 Effektdiagram WPF 16 M Forklaring til effektdiagrammerne Y Varmeeffekt [kw] / effektforbrug [kw] / effekttal e [-] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] 1 Fremløbstemperatur 35 C fuld last 2 Fremløbstemperatur 50 C fuld last 3 Fremløbstemperatur 60 C fuld last Varmeeffekt WPF 16 M 84_03_01_0121_ Strømforbrug WPF 16 M 84_03_01_0122_ Effekttal WPF 16 M 84_03_01_0123

19 15.6 Datatabel Effektdata gælder for nye apparater med rene varmevekslere Varmeeffekter iht. EN Varmeeffekt ved B0/W35 (EN 14511) kw 9,9 13,4 16,3 Strømforbrug iht. EN Strømforbrug ved B0/W35 (EN 14511) kw 2,2 3 3,5 Effekttal iht. EN Effektkoefficient ved B0/W35 (EN 14511) 4,50 4,40 4,70 Lydoplysninger Lydeffektniveau (EN 12102) db(a) Lydtryksniveau i 1 m afstand i frit felt db(a) Lydtrykniveau i 5 m afstand i frit felt db(a) Anvendelsesgrænser Max tilladt tryk MPa 0,3 0,3 0,3 Anvendelsesgrænse varmeside min C Anvendelsesgrænse varmeside max C Anvendelsesgrænse varmekilde min C Anvendelsesgrænse varmekilde max C Elektriske data Frekvens Hz Sikring styring A 1 x C 16 1 x C 16 1 x C 16 Sikring kompressor A 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 Mærkespænding styring V Mærkespænding kompressor V Faser styring 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE Faser kompressor 3/PE 3/PE 3/PE Startstrøm (med/uden startstrømsbegrænser) A < 30 < 30 < 30 Udførelser Kølemiddel R410 A R410 A R410 A Fordampermateriale /Cu /Cu /Cu Kondensatormateriale /Cu /Cu /Cu Dimensioner Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægtangivelser Vægt kg Tilslutninger Tilslutning på varmesiden G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 Tilslutning på varmekildesiden G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 Værdier Påfyldningsmængde kølemiddel kg 2,6 2,5 3,35 Flow varme mærkeværdi m³/h 1,22 1,65 2,01 Flow, varme min. m³/h 0,85 1,15 1,4 Volumenstrøm varme (EN 14511) m³/h 1,71 2,31 2,81 Flow, varmekildeside m³/h 2,2 3,1 3,8 Trykdifference, varmeside hpa Trykdifferens på varmekildesiden hpa DANSK

20 16. Idriftsættelsesprotokol

21 DANSK

22

23 Garanti Garantivilkårene for vores tyske datterselskaber gælder ikke for apparater købt uden for Tyskland. Tværtimod er det sådan, at i lande, hvor vores datterselskaber sælger vores produkter, kan en garanti kun gives af det pågældende datterselskab. En sådan garanti gives kun, hvis datterselskabet har udarbejdet egne garantivilkår. Derudover gives der ingen garanti. For apparater, som købes i lande, hvor ingen af vores datterselskaber sælger vores produkter, giver vi ingen garanti. Eventuelle garantier, som er blevet lovet af importøren, forbliver uændrede. DANSK Miljø og genbrug Hjælp venligst med at skåne miljøet. Efter brug skal materialerne bortskaffes i henhold til gældende nationale forskrifter.

24 Deutschland STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Dr.-Stiebel-Straße Holzminden Tel Fax Verkauf Kundendienst Tel * Fax * Tel * Fax * Tel Ersatzteilverkauf Tel * Fax * Tel Vertriebszentren Tel * Fax * * 0,09 /min bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz. Maximal 0,42 /min bei Anrufen aus Mobilfunknetzen. Austria STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H. Eferdinger Str Wels Tel Fax Belgium STIEBEL ELTRON bvba/sprl 't Hofveld 6 - D Groot-Bijgaarden Tel Fax Czech Republic STIEBEL ELTRON spol. s r.o. K Hájům Praha 5 - Stodůlky Tel Fax Denmark Pettinaroli A/S Mandal Allé Middelfart Tel Fax Finland Insinööritoimisto Olli Andersson Oy Kapinakuja Mäntsälä Tel Fax France STIEBEL ELTRON SAS 7-9, rue des Selliers B.P Metz-Cédex 3 Tel Fax Hungary STIEBEL ELTRON Kft. Pacsirtamező u Budapest Tel Fax Japan NIHON STIEBEL Co. Ltd. Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F 66-2 Horikawa-Cho Saiwai-Ku Kawasaki Tel Fax Netherlands STIEBEL ELTRON Nederland B.V. Daviottenweg BH 's-hertogenbosch Tel Fax Poland STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. ul. Działkowa Warszawa Tel Fax Russia STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA Urzhumskaya street 4, building Moscow Tel Fax Slovakia TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Hlavná Poprad Tel Fax Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! Subject to errors and technical changes! Sous réserve d erreurs et de modifications techniques! Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! Salvo error o modificación técnica! Excepto erro ou alteração técnica Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. Chyby a technické zmeny sú vyhradené! Stand 8734 Switzerland STIEBEL ELTRON AG Netzibodenstr. 23 c 4133 Pratteln Tel Fax Thailand STIEBEL ELTRON Asia Ltd. 469 Moo 2 Tambol Klong-Jik Amphur Bangpa-In Ayutthaya Tel Fax United Kingdom and Ireland STIEBEL ELTRON UK Ltd. Unit 12 Stadium Court Stadium Road CH62 3RP Bromborough Tel Fax United States of America STIEBEL ELTRON, Inc. 17 West Street West Hatfield MA Tel Fax A B

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1

Læs mere

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49

Læs mere

LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902

LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902 LA 11PS Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation 83255209 06/2008 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1. eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA AX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 0-0 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator.0-styring Ausgabe// 0 Rev.0 Oversættelse af original vejledning Varmepumper

Læs mere

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE

Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE Operating instructions ecotec plus VC, VCW DK, SE Driftsvejledning For brugeren Driftsvejledning ecotec plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber...

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.250 E DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1

Læs mere