Lovgrundlag Lovgivningen omkring det kommunale tilsyn med bl.a. dagtilbud fremgår af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgrundlag Lovgivningen omkring det kommunale tilsyn med bl.a. dagtilbud fremgår af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:"

Transkript

1 Allerød d. 6. maj 2015 Tilsyn med dagtilbud På baggrund af Evalueringsinstituttets rapport om det pædagogiske tilsyn med dagtilbud, som blev offentliggjort d. 5. maj 2015 samt den omtale, der har været i dagspressen omkring rapportens konklusioner, har forvaltningen udarbejdet dette notat om: Det lovgivningsmæssige grundlag for det kommunale tilsyn med dagtilbud Sammenfatning af hovedkonklusioner fra Evalueringsinstituttets rapport De vedtagne retningslinjer for tilsynet med dagtilbuddene i Allerød kommune Lovgrundlag Lovgivningen omkring det kommunale tilsyn med bl.a. dagtilbud fremgår af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Herudover fastslår Dagtilbudsloven følgende omkring den kommunale tilsynsforpligtelse på dagtilbudsområdet: 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter 3 1, efterleves. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. Ifølge lovgivningen har Byrådet altså pligt til at føre tilsyn med: at dagtilbuddene er egnede til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. at opgaverne løses med det indhold, og den kvalitet kommunen har fastsat. at tilbuddets indhold og omkostninger svarer til, hvad kommunen ønsker og vil tage ansvar for. Byrådet skal påse: at personalet har de fornødne kvalifikationer til at kunne opfylde målsætningen, og varetage de opgaver dagtilbuddene har. at de enkelte dagtilbud reelt påtager sig de opgaver kommunen har fastlagt i de opstillede mål og rammer, og at opgaverne løses på en sådan måde, at de opfylder målene Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i kommunen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dag-, fritids- og klubtilbud m.v. medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. 19, stk. 2, i lov om social service, herunder at tilbuddene medvirker til at 1) skabe indbyrdes sammenhæng mellem tilbuddene efter denne lov og andre relevante love og 2) yde særlig støtte til de børn og unge under 18 år, der har behov herfor. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en oversigt over dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i kommunen samt satser for tilskud til privat pasning og pasning af egne børn. N Side 1

2 Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af kommunernes pædagogiske tilsyn med offentlige og private daginstitutioner. Danmarks Evalueringsinstituttet, EVA er et selvstændigt statsligt institut, som udarbejder evalueringer, analyser og redskaber, der kan bidrage til at udvikle kvalitet på skole- og daginstitutionsområdet. I maj 2015 er Danmarks Evalueringsinstitut udkommet med en evalueringsrapport om kommunernes tilsyn med dagtilbuddene. De overordnede konklusioner fra rapporten sammenfattes således, at kommunernes tilsyn med dagtilbuddene er usystematisk og i flere tilfælde opfyldes den kommunale tilsynsforpligtelse ikke. Evalueringsinstituttet fremhæver tre overordnede konklusioner: Risiko for usystematisk og mangelfuld udvikling af daginstitutioner Ringere tilsyn med private institutioner Uformelt tilsyn tillægges stor betydning, men er tilfældigt og overser private institutioner Rapportens hovedresultater lyder i øvrigt: Set i forhold til EVA s operationalisering af lovgrundlaget opfylder kommunerne overordnet set væsentlige dele af deres tilsynsforpligtelse. Stort set alle kommuner opfylder eller arbejder på at opfylde lovkravet om at have rammer/ retningslinjer for tilsynet. Knap en fjerdedel af kommunerne opfylder dog ikke lovkravet om at offentliggøre disse rammer. Der er også aspekter af tilsynet, hvor kommunerne i mindre grad lever op til lovgrundlagets anbefalinger. Det gælder især systematikken i tilsynet: Færre end hver femte kommune har et fuldt ud systematisk tilsyn, og en del kommuner har en meget lav grad af systematik i tilsynet. Det gælder særligt mht. et systematisk grundlag og en systematisk opfølgning på tilsynet, herunder handleplaner og systematiske opsamlinger på tværs af institutionerne. Det gælder desuden tilsynets funktion mht. at skabe udvikling både i den enkelte daginstitution og i kommunens institutioner generelt. Det er relativt udbredt, at kommunerne anvender viden fra tilsynet med offentlige institutioner i udviklingsøjemed, men den viden, der anvendes, er ikke nødvendigvis systematisk. En betydelig andel af lederne oplever desuden ikke, at de får støtte fra forvaltningen til at følge op på tilsynet (Pædagogisk tilsyn, 2015, s. 8) Hvad gør vi i Allerød? Der indhentes såvel straffeattest som børneattest på alle medarbejdere, som indgår i dagtilbud (jf. Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister). Tilsynet med dagtilbuddene i Allerød kommune føres efter de vedhæftede retningslinjer. Retningslinjerne for tilsyn er offentliggjort på Allerød kommunes hjemmeside. Tilsynsbesøg i dagtilbuddene udgør kun en lille del af det kommunale tilsyn. Retningslinjerne fremhæver, at tilsynet med kommunens dagtilbud udmøntes i alle sammenhænge, hvor forvaltningen og daginstitutionerne mødes. Dette sker fx igennem: Opfølgning på det pædagogiske læreplansarbejde, indberetninger mv. Pædagogisk kvalitetsudvikling. Personale- og kompetenceudvikling. Koordinering, samarbejde, information og pædagogiske debatter Sags- og klagebehandling Rådgivning og vejledning. Alle bekymrende forhold i daginstitutionerne behandles, uanset hvilken sammenhæng, de kommer til forvaltningens kendskab. N Side 2

3 Tilsynsbesøg i kommunale og private daginstitutioner Tilsyn jf. lovgivningen (Dagtilbudsloven og Retssikkerhedsloven) bør indeholde følgende elementer: 1. Tilsyn med de pædagogiske forhold Tilsynet udføres i Allerød kommune af Skole- & Dagtilbudsafdelingen efter vedhæftede retningslinjer. Der udarbejdes en tilsynsrapport (vedhæftes i kopi) ved hvert tilsynsbesøg. Her evaluerer daginstitutionen det tilsynsbesøg, som er gennemført og returnerer rapporten i underskrevet stand. Der udføres tilsvarende tilsynsbesøg i private daginstitutioner samt i dagplejen og i private pasningstilbud. Det er en målsætning at gennemføre tilsynsbesøg i kommunale daginstitutioner hvert andet år og i private daginstitutioner hvert år. 2. Tilsyn med daginstitutionernes sikkerhed og hygiejne Hygiejnetilsynet på udføres i Allerød kommune af Sundhedsplejen efter behov. Tilsynet med legepladssikkerheden udføres af TEKNIK OG DRIFT (kun kommunale dagtilbud)jf. gældende retningslinjer. 3. Økonomisk tilsyn (kun kommunale dagtilbud) Budgetopfølgning på den enkelte daginstitution foretages hver måned i samarbejde med Økonomiafdelingen. Tilsynsbesøg i dagpleje og private pasningsordninger Tilsynet i den kommunale dagpleje og i private pasningsordninger foretages efter samme retningslinjer af dagplejens tilsynsansvarlige (tilsynsskema vedhæftets) Der foretages et individuelt tilsynsbesøg hos hver af de kommunale dagplejere 5 gange årligt. Desuden gennemføres ekstra tilsynsbehov efter behov. Der foretages tilsyn i de fire legestuegrupper 1 gang mdr. samt 1 gang om måneden til legestuemøde i middagspausen i hver af legestuegrupperne. Der foretages anmeldte og uanmeldt tilsynsbesøg hos private børnepassere 2 4 gange årligt. Forud for udbetaling af tilskud godkendes hjemmet ift. sikkerhed og børnenes trivsel i opholdet. Det pædagogiske tilsyn Der følges op på alle dagtilbuddenes pædagogiske arbejde med tilsyn af forskellig art: 1. Udendørs og indendørs indretning af lokaler og legeplads - Gennemgås ved rundvisning ifb. tilsynsbesøg samt ved almindelige besøg i institutionerne 2. Generelle pædagogiske overvejelser ifm. sikkerhedshensyn - Gennemgås ved rundvisning ifb. tilsynsbesøg samt ved almindelige besøg i institutionerne 3. Det pædagogiske arbejde i institutionen set i sammenhæng med de kommunale målsætninger og daginstitutionens pædagogiske grundlag - Indgår i daginstitutionernes beskrivelse af deres faglige udgangspunkt, Det fælles Grundlag, som er udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltning og daginstitutionerne - Drøftes og evalueres ifb. tilsynsbesøg - Drøftes ofte på ledermøder og på en lang række kompetenceudviklingsarrangementer for såvel ledere som pædagogisk personale. - Indgår målrettet i samtlige udviklingsprojekter og pædagogiske kvalitetsudviklingsforløb, hvor forvaltningen indgår - Indgår i den generelle vejledning og sparring mellem forvaltning og daginstitutioner - Vurderes ifb. med klagebehandling - Indgår i det lokale samarbejde mellem dagtilbud og skoler N Side 3

4 4. Børnenes trivsel - Er indgået i udviklingsprojekter med fokus på børnenes trivsel (fx Dialogisk Kvalitetsmåling 2013, Barnets Stemme 2014 og Børns venskaber 2015) - Børneperspektivet indgår som selvstændigt punkt i tilsynsbesøgene - Vurderes ifb. forældretilfredshedsundersøgelser, som afvikles hvert andet år. Nogle dagtilbud afvikler desuden lokale forældretilfredshedsundersøgelser i de år, hvor den kommunale undersøgelse ikke gennemføres. - Skriftlige indberetninger fra dagtilbuddene ifb. ulykker og uheldige hændelser, der involverer børn - Vurderes ifb. klagebehandling 5. Den pædagogiske indsats i forhold til børn med særlige behov - Indgår som selvstændigt punkt i tilsynsbesøg - Er indgået i et flerårigt kompetenceudviklingsforløb for alt pædagogisk personale i skoler og dagtilbud om Inklusion og sociale fællesskaber - Behandles på støttefordelingsmøder min. 2 gange om året i hvert lokalområde - Indgår i det lokale samarbejde mellem dagtilbud og skoler 6. Forældresamarbejde - Vurderes ifb. forældretilfredshedsundersøgelser, som afvikles hvert andet år. Nogle dagtilbud afvikler desuden lokale forældretilfredshedsundersøgelser i de år, hvor den kommunale undersøgelse ikke gennemføres. - Indgår i daginstitutionernes beskrivelse af det faglige udgangspunkt, Det fælles Grundlag, som er udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltning og daginstitutionerne - Indgår i den generelle rådgivning og sparring med daginstitutionsledere og personale - Vurderes ifb. med klagebehandling - Drøftes og evalueres ifb. tilsynsbesøg - Indgår i det lokale samarbejde mellem dagtilbud og skoler 7. Ledelsesopgaven trivsel og samarbejde i personalegruppen - Indgår i alle sammenhænge, hvor forvaltningen og daginstitutionerne mødes - Er inddraget i en række udviklingsforløb over de sidste 5 år (fx anerkendende ledelse, strategisk ledelse) - Drøftes i ledernetværket på møder (med ekstern supervision, 2014) - Indgår i samarbejdet i med den faglige organisation - Indgår som selvstændigt punkt i tilsynsbesøg - Evalueres individuelt med udgangspunkt i APV(opgøres og vurderes af Personale) - Indgår i det lokale samarbejde mellem dagtilbud og skoler 8. Personalets kompetenceudvikling og efteruddannelse - Jævnlig gennemførelse af kommunale kompetenceudviklingsforløb (fx. Den anerkendende tilgang, Iagttagelse og fortælling, Fokus på Social Inklusion, Børns venskaber og relationer) - Lokale kursusforløb for pædagogisk personale - Uddannelse af agenter inden for særlige faglige fokusfelter (fx sprogagenter og inklusionsagenter) - Mulighed for betalt kompetencegivende efteruddannelse (diplomuddannelse) - Indgår i det lokale samarbejde mellem dagtilbud og skoler 9. Personalenormering (indgår desuden i det økonomiske tilsyn) - Gennemgås hvert år ifb. gennemgang af årets lønbudget og fordelingen af uddannede og ikkeuddannede i hver daginstitution - Indgår i den generelle vejledning og sparring mellem forvaltning og daginstitutioner - Vurderes ifb. med klagebehandling N Side 4

5 10. Personalets sygefravær (opgøres og vurderes af Personale) - Indgår ikke i det pædagogiske tilsyn, men vurderes ifb. klagebehandling På baggrund af forhold, som viser sig i det kommunale tilsyn, tages drøftelser op i dagtilbudsledergruppen, hvorefter der tilrettelægges målrettede kompetenceudviklingsforløb (fx 1) Samordning overgange i barnets liv 2006, 2) Den anerkendende tilgang 2008, Iagttagelse, refleksion og fortælling en introduktion til og træning i pædagogisk observationsmetode 2010, 3) km s eftersyn af kvaliteten i daginstitutionernes pædagogiske arbejde 2012, 4) Det Fælles grundlag udmøntning af det fælles faglige udgangspunkt for den pædagogiske indsats i dagtilbuddene ). Hvad kan vi bruge EVA s undersøgelse til? Evalueringsrapporten fra EVA har givet anledning til en reaktion fra Børne og Kulturchefforeningen. På foreningen hjemmeside kan kommentaren læses i sin fulde længde ( Vi tilslutter os BKF s konklusion på anvendeligheden af EVA s undersøgelse: Vi skal som kommuner tage undersøgelsens resultater til os, og vi skal vedkende os opgaven med, at tilsynet skal opfylde lovgivningen, at tilsynet skal indgå i kvalitetsudviklingen og at tilsynet skal være et aktivt element i den kommunale styringskæde. EVA s undersøgelse giver et godt grundlag for en kvalificeret og konstruktiv debat om, hvorfor, hvordan og om hvad tilsynet skal udføres. En dialog, som bør foregå i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Det er en debat, som BKF hilser velkommen og gerne deltager i. N Side 5

6 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: Telefax: Dato: 3. juni 2013 BILAG 1 TILSYN MED DAGINSTITUTIONER De lovgivningsmæssige rammer Tilsynet på daginstitutionsområdet føres ifølge Retsikkerhedslovens 16 og Dagtilbudslovens 1-17 (0-6 års institutioner). Tilsynet omfatter både indholdet i dagtilbudet og den måde opgaven løses på. Tilsynet gælder alle dagtilbud, hvor der indgår kommunal finansiering. Byrådet har pligt til at føre tilsyn med: - at dagtilbudene er egnede til ophold for de børn som tilbudet er bestemt for. - at opgaverne løses med det indhold og den kvalitet kommunen har fastsat. - at tilbudets indhold og omkostninger svarer til hvad kommunen ønsker og vil tage ansvar for. Byrådet skal påse: - at personalet har de fornødne kvalifikationer til at kunne opfylde målsætningen, og varetage de opgaver dagtilbudene har. - at de enkelte dagtilbud reelt påtager sig de opgaver kommunen har fastlagt i de opstillede mål og rammer, og at opgaverne løses på en sådan måde, at de opfylder målene. Byrådet bør endvidere være specielt opmærksomt på særlige forhold til forebyggelse af ulykker. - generel ulykkesforebyggelse - legepladser - barneseler - befordring - sovestillinger - legetøj - hygiejniske forhold - forsikringer Tilsynet i Allerød Kommune I Allerød kommune foregår tilsynet i et samarbejde på mange planer i kraft af samarbejde og information mellem daginstitutionerne og forvaltningen. Tilsynet forudsætter en løbende dialog med dagtilbudene om mål og metoder i daginstitutionernes arbejde. Tilsynet udmøntes i alle sammenhænge, hvor forvaltningen og daginstitutionerne mødes. Alle bekymrende forhold i daginstitutionerne behandles, uanset hvilken sammenhæng, de kommer til forvaltningens kendskab. Dette kan fx ske igennem: Opfølgning på det pædagogiske læreplansarbejde, indberetninger mv. - sammenhænge mellem det skrevne og praksis. - videreudvikling af mål- og handleplaner. N Side 6

7 Pædagogisk kvalitetsudvikling. - udarbejdelse af mål, handleplaner og værdier - koordinering af og støtte til udviklingsprojekter og tværfaglige projekter - formidling - eks. konferencer og rapporter Personale- og kompetenceudvikling. - kurser og uddannelsestilbud - mulighed for at arbejde med pædagogisk udvikling - mulighed for at videreformidle indhøstede erfaringer til andre - modtage studerende og samarbejde med uddannelsessteder - skabe forhold, der tiltrækker kvalificeret personale Koordinering. - samarbejde, information og pædagogiske debatter - eks. ledermøder. - diverse indsatsområder - eks. politikker, mål og rammer. Sagsbehandling - problemer i forhold til forældre - eks. forældreklager - problemer i forhold til personale - eks. samarbejde - problemer i forhold til børn - eks. pædagogiske, støtte. Råd og vejledning. - opfølgning og støtte til nye ledere - koordinering af tværfagligt samarbejde - pædagogiske emner - eks. konkrete sager, pædagogiske funktionsbeskrivelser. Behandling af bekymringer og uoverensstemmelser om daginstitutionernes varetagelse af ydelsen Såfremt der opstår bekymring eller tvivl om, hvorvidt daginstitutionen lever op til de krav, der er beskrevet i lovgivning eller hvis det konstateres, at daginstitutionen ikke lever op til de gældende regler og retningslinier, oprettes en konkrete sag, som lederen og evt. MED-udvalg kommenterer efterfølgende. Det vurderes, om der skal afholdes et akut, kritisk tilsynsbesøg, hvor der rettes en særlig opmærksom på de forhold, der er udtrykt bekymring i forhold til. Hvis det skønnes, at dagtilbuddet ikke opfylder de stillede krav, vurderer Dagtilbudsafdelingen i samråd med Personaleafdelingen, hvilke ændringer, som er nødvendige at foretage. Direktionen og Børneudvalget informeres altid om skriftligt indkomne klager eller andre væsentlige bekymringer omkring det enkelte dagtilbud. I forhold til de selvejende institutioner, er det byrådets kompetence at kræve bekymrende eller kritiske forhold ændret, eller i sidste ende at opsige driftsaftalen med den pågældende bestyrelse. Det pædagogiske tilsynsbesøg Udover det tilsyn, som finder sted i kraft af det løbende samarbejde mellem daginstitutionerne og Dagtilbudsafdelingen føres et målrettet tilsyn med daginstitutionerne på konkrete tilsynsbesøg: 4. Tilsynsbesøg med daginstitutionernes sikkerhed og hygiejne Tilsynet på udføres i Allerød kommune i et samarbejde mellem Dagtilbudsafdelingen og Sundhedsplejen. 5. Det pædagogiske tilsynsbesøg Tilsynet udføres i Allerød kommune af Dagtilbudsafdelingen efter nedenstående retningslinier. 6. Tilsynsbesøg i forhold til legepladssikkerhed Tilsynet udføres i Allerød Kommune udføres af TEKNIK OG DRIFT jf. gældende retningslinier N Side 7

8 Retningslinier for det pædagogiske tilsynsbesøg i dagtilbud Tilsynsbesøg Det tilstræbes, at der aflægges et pædagogisk tilsynsbesøg i de dagtilbud i kommunen, som er oprettet under Dagtilbudsloven hvert andet år. Endvidere aflægges et årligt tilsynsbesøg i: Center Sandholms legestue (Jf. Serviceloven) Private dagtilbud med indmeldte børn bosiddende i Allerød Private pasningsordninger med indmeldte børn bosiddende i Allerød Forberedelse Senest 1 uge før tilsynsbesøget fremsendes følgende materialer til Dagtilbudsafdelingen: Dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbuddets serviceinformation (fx velkomstpjece) Evt. trivselsundersøgelse (personale) Evt. brugerundersøgelser Opfølgning på evt. politiske indsatsområder Tilsynsbesøgets gennemførelse Det pædagogisk tilsynsbesøget har som regel en varighed af ca. 2 timer og omfatter: Rundgang i dagtilbuddet Gennemgang af dagtilbuddets pædagogiske arbejde (med fokus på det pædagogiske indhold) Evaluering af dagtilbuddets indsats ift. børn med særlige behov Evaluering af ledelsesopgaven, personalesamarbejde, samarbejde med bestyrelsen og forvaltningen. Mulighed for generelle faglige drøftelser og rådgivning efter dagtilbuddets ønsker og behov I forbindelse med tilsynsbesøget udfylder daginstitutionslederen og konsulenten i fællesskab en rapport, som sammenfatter aftaler, anbefalinger og kommentarer til dagtilbuddets pædagogiske virke. Rapporten udfyldes under tilsynsbesøget, og renskrives efterfølgende af konsulenten. Rapporten fremsendes til virksomhedens leder, som udfylder afsnittet om Institutionens evaluering af tilsynsbesøget og tilbagesender rapporten i underskrevet stand til Dagtilbudsafdelingen. Den endelige rapport fremsendes til daginstitutionen med underskrift af den konsulent, som har gennemført tilsynsbesøget. Daginstitutionslederen er forpligtet til efterfølgende at forelægge rapporten for institutionens medudvalg og forældrebestyrelse til orientering. N Side 8

9 Bilag 2 Det pædagogiske tilsyn Tilsynsrapport 2014 N Side 9

10 Dato Virksomhed Konsulent Baggrundsmaterialer: Pædagogisk læreplan Medarbejdertrivselsundersøgelse Brugerundersøgelser Serviceinformation Andet: Anbefalinger: Henstillinger: N Side 10

11 Rundvisning Fysiske rammer og pædagogik Kommentarer: Anbefalinger: Underretning om øvrige forhold, som er underlagt tilsyn til videre foranstaltning: N Side 11

12 Om institutionen pædagogiske arbejde Generelt om institutionens arbejde Institutionens evalueringsredskab /-er Institutionens arbejde med Børneperspektiv Forældreperspektiv Personaleperspektiv Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Læreplanens 6 temaer Inklusion Sammenhænge med institutionens værdigrundlag Sammenhænge med Det fælles grundlag Dokumentation og evaluering Børnenes sproglige kompetencer Børnenes overgange mellem forskellige tilbud Opsamling Problemstillinger og udviklingsområder Konsulentens anbefalinger og evt. henstillinger: N Side 12

13 Ledelsesopgaven Udviklingsområder Samarbejde med MED-udvalg, personale og bestyrelse Særlige problemstillinger Gennemførte aktiviteter Planlagte aktiviteter Institutionens samarbejde med bestyrelsen Bestyrelsens godkendelse Konsulentens anbefalinger og evt. henstillinger N Side 13

14 Generelle konklusioner Konsulentens samlede oplevelse Overordnede aftaler Overordnede anbefalinger og henstillinger Institutionens evaluering af tilsynet Generel vurdering: Feedback til konsulenten: Dato: Underskrift: Konsulent Institutionsleder N Side 14 Dato:

15 Bilag 3 Pædagogisk tilsyn i dagplejen (kommunal og privat) Dato: Navn: Tilstede Fraværende Syg Hvad er der arbejdet med siden sidst? Er spørgsmålet drøftet tidligere? Dato? Læreplanstemaer? Hvad er udviklingsstatus for hvert indmeldt barn i forhold til den pædagogiske læreplan? Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Hvad skal der arbejdes med i forhold til hvert barn? Hvilke overordnede fokuspunkter skal der arbejdes med? (børnegruppen) Behov for faglig opfølgning? Andet? Udviklings mål for samarbejdet med gruppen? (personalegruppen) Sikkerhedstjek i forhold til de fysiske rammer? Eventuelt? Dagplejerens underskrift: Personlig Social Sprog Krop og Bevægelse Natur Kultur Personlig Social Sprog Krop og Bevægelse Natur Kultur Personlig Social Sprog Krop og Bevægelse Natur Kultur Dagplejepædagogens underskrift: N Side 15

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Dato Sagsbehandler Direkte telefonnr. Journalnr. 20-08-2015 Lene Vemmelund 768 150 85 28.06.08-A26-1-12 Lovgivning og tilsyn

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Indhold Indledning...1 Organiseringen af tilsynet...1 Pædagogisk

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 1. Indledning Rudersdal Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter Dagtilbudsloven

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud

Ramme for tilsyn i dagtilbud Ramme for tilsyn i dagtilbud Rudersdal Kommune Rev. september 2014 Tilrettet december 2016 1 Indholdsfortegnelse Ramme for tilsyn i dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune... 3 Bygnings- og brandtilsyn...

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud

Ramme for tilsyn i dagtilbud Ramme for tilsyn i dagtilbud Rudersdal Kommune Rev. september 2014 1 Indholdsfortegnelse Ramme for tilsyn i dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune... 3 Bygnings- og brandtilsyn... 3 Dagplejen... 4 Hygiejne

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Tilsynsrammer for dagtilbud

Tilsynsrammer for dagtilbud Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Tilsynsrammer for dagtilbud Retsgrundlaget for tilsyn med dagtilbud Kommunernes tilsynsforpligtelse følger af 5 i Dagtilbudsloven, 16 i Retssikkerhedsloven

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Forord April 2008 Dialogbaseret tilsyn i Faaborg Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har efter loven pligt til at føre tilsyn med dagpasningstilbuddene

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med Frederiksberg Kommunes dagtilbud, godkendt i Børneudvalget 8. februar og i Kommunalbestyrelsen 1. marts 2010.

Retningslinjer for tilsyn med Frederiksberg Kommunes dagtilbud, godkendt i Børneudvalget 8. februar og i Kommunalbestyrelsen 1. marts 2010. TILSYN MED DAGTILBUD Retningslinjer for tilsyn med Frederiksberg Kommunes dagtilbud, godkendt i Børneudvalget 8. februar og i Kommunalbestyrelsen 1. marts 2010. Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg fører

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling Ballerup Kommune Daginstitutioner Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling www.ballerup.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kultur Centret

Fritids- og Kultur Centret 1 Høje- Taastrup Kommune, marts 2014 Fritids- og Kultur Centret Den pædagogiske tilsynsforpligtigelse i Fritids- og ungdomsklubberne. Indledning Høje-Taastrup Kommune har jf. dagtilbudsloven forpligtelse

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Stjernehuset, Damgade 10 B, Nexø, telefon: 56 92 44 35 Dato for tilsynsbesøg: 6. november 2012 Forrige tilsyn: 5. marts 2008, 22.september

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg:, 28. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg: Januar 2008,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsdialog i dagtilbud i Viborg Kommune. dialog skema. Dato: Institutionens navn: Institutionsleder/afdelingsleder:

Pædagogisk tilsynsdialog i dagtilbud i Viborg Kommune. dialog skema. Dato: Institutionens navn: Institutionsleder/afdelingsleder: Pædagogisk tilsynsdialog i dagtilbud i Viborg Kommune dialog skema Dato: Institutionens navn: Institutionsleder/afdelingsleder: Medarbejder repræsentant: Konsulent fra Viborg Kommune: Tilsynet består af

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Tilsyn med det pædagogiske indhold i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud... 6 1. Løbende og personlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 22. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet i dagtilbud,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Marthas Minde, Smedegårdsvej, 3700 Rønne, telefon 56 95 30 04 Dato for tilsynsbesøg:, 28.11.2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Hvilke krav er der til praksis 3. De tre niveauer 4. Tilsynsmodellen 5. Før besøget 6. Første tilsynsbesøg

Læs mere

VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR. (september 2013)

VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR. (september 2013) VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR (september 2013) 1. Organisering af tilsynet Det pædagogiske tilsyn er et løbende tilsyn, der skal sikre, at dagtilbuddet til enhver tid lever

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Indhold De lovmæssige krav til tilsyn i dagtilbud:...2 Planlagt pædagogisk tilsyn...2 Observationsmodel...3 Det planlagte pædagogiske tilsyns tre etaper...4 Pædagogisk

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

2017 Pædagogisk tilsyn i dagtilbud i Viborg kommune 2017 FORM OG INDHOLD

2017 Pædagogisk tilsyn i dagtilbud i Viborg kommune 2017 FORM OG INDHOLD 2017 Pædagogisk tilsyn i dagtilbud i Viborg kommune 2017 FORM OG INDHOLD Indledning Det pædagogiske tilsyn udføres i Viborg Kommunes kommunale, selvejende og samdrevne dagtilbud hvert 2. år, og skal ses

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014 Forslag til justeret model for tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia Kommune pr. februar 2014 UdviklingsForum februar 2014 - forslag Indhold Tilsynets retsgrundlag...3 Snitflade mellem UdviklingsForum

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Gudhjem vuggestue og børnehave, Gudhjemvej 107, 3760 Gudhjem Telefon: 56 48 53 27 Dato for tilsynsbesøg: 3. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Rønne Børneasyl, Damgade 5, 3700 Rønne Dato for tilsynsbesøg: 13. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11. januar 2008, 15. maj 2009,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder.

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder. Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Frie Midgården Midgårdsvej 81 3700 Rønne Sidste tilsynsbesøg: 14. januar 2008, 19. maj 2009 og 20. oktober 2009, 24. september 2010, Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Kvalitetsstandard for Dragør Kommunes tilsyn med dagtilbud på 0-18 års området

Kvalitetsstandard for Dragør Kommunes tilsyn med dagtilbud på 0-18 års området Kvalitetsstandard for Dragør Kommunes tilsyn med dagtilbud på 0-18 års området Dragør Kommune Dagtilbudsområdet 2009 Revideret 2012 Indledning Den følgende skrivelse udgør Dragør Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Familiestyrelsen Stormgade 2-6 1470 København K familiestyrelsen@famstyr.dk Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for det tilsendte

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Sundbrinken 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Sundbrinken 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Sundbrinken 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere