1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1. 3. 14/32720 1. behandling af budget 2016-2019...2. 4. Orientering..."

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. september kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering Godkendelse af dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den 7. september 2015 Dagsordenen godkendt /32720 Den kirkelige ligning 2016 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 Beslutningstema: Der træffes beslutning om udskrivningsprocenten for kirkeskat 2016 Sagsfremstilling: Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige budget for 2016 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter. Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 1 af 7

2 Hele kr. Budget statsgaranti 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 Balanceforskydninger 001 Forskudsbeløb af kirkeskat Afregning af forskelsbeløb 006 Udligningstilskud Indtægter i alt Landskirkeskat Lokale kirkelige kasser Indtægt fra Fåborg-Midtfyn Provstiudvalget Provstiudvalget uforudsete udgifter Udgifter i alt Balance Kirkeskatteprocent 0,95% Mellemregningskonto Estimeret mellemregning ultimo Budgetteret forbrug Mellemregning ultimo Ovenstående medfører, at provstiudvalget nedbringer den mellemregning der er med Assens Kommune. Lovgrundlag: Lov om folkekirkens økonomi Økonomi: Med det lagte budget vil kirkekassernes beholdning udgøre 2,5 mio. kr. ved udgangen af Beslutningskompetence: Byrådet Beslutning Økonomiudvalget den 7. september 2015 Indstillingen anbefales. Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 1. behandling / behandling af budget Indstilling: Borgmesteren indstiller: at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1 at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag (6.084,2 mio. kr.) og generelle tilskud at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12 Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 2 af 7

3 at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til 21. september 2014 kl at det ekstraordinære tilskud på 14,6 mio. kr. årligt, som er ydet til skoleområdet tages ud af tildelingsmodellen fra 2017, hvor der ikke længere er kompensation fra staten. Budgettet tilrettes teknisk med 6,1 mio. kr. i 2017 og 14,6 mio. kr. i 2018 og frem Beslutningstema: Forslag til Byrådets 1. behandling af budget forelægges. Sagsfremstilling: Budgetlægningen for går nu ind i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget til Byrådets 1. behandling skal fastlægges. Der er i driftsbudgettet indarbejdet foreløbige budgetrammer for de enkelte fagudvalg fordelt på 16 områder. I budgetforslaget er medtaget de omprioriteringsblokke der var enighed om efter 2. budgetseminar. På indtægtssiden er der vurderet på selvbudgettering kontra statsgaranti. Beregninger viser, at statsgarantien giver et provenu på 1,2 mio. kr. mere end ved selvbudgettering. Det anbefales derfor at anvende statsgaranti. Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v ,2 mio. kr. i Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2016 et overskud på 118,1 mio. kr. Den udmeldte serviceramme fra KL er på mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til mio. kr. i 2016, og er dermed 32 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme. Øvrige driftsudgifter udgør 740 mio. kr. De samlede driftsudgifter udgør i alt mio. kr. i På anlægssiden er medtaget et anlægsprogram på i alt 280 mio. kr., fordelt med 70 mio. kr. pr. år i budgetperioden I budgetforslaget er indarbejdet anlæg som allerede er igangsat eller indgået kontrakt omkring, samt anlæg med politisk enighed. Af de 280 mio. kr. er 118 mio. kr. afsat som en pulje til udmøntning i forbindelse med 2. behandling af budget Der er som bilag vedlagt supplerende materiale, som er en bruttoliste over anlægsprojekter, der ikke er indarbejdet i tallene. Der er ikke indregnet låneoptagelse i Afdrag på lån udgør 34,4 mio. kr. i Gælden, ekskl. ældreboliger, udgør herefter 427 mio. kr. ved udgangen af Samlet set balancerer budgetforslaget for 2016 med et overskud på 9,3 mio. kr. Budgettet er sendt til høring hos berørte parter. Resultatet af høringen vil indgå i de videre politiske forhandlinger. På 2. budgetseminar blev det ekstraordinære tilskud til skoleområdet drøftet, idet der tidligere var enighed om, at tilskuddet til skolerne skulle ophøre samtidig med tilskuddet fra staten. Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 3 af 7

4 Statstilskuddet ophører medio Det ekstraordinære tilskud på 14,6 mio. kr. årligt er indarbejdet i skolernes tildelingsmodel, og er ikke tilrettet i det tekniske budget. Der er således indregnet et ekstraordinært tilskud til skolerne, på 6,1 mio. kr. i 2017 og 14,6 mio. kr. i 2018 og fremover, på udgiftssiden, men der er ikke indtægtsmæssig dækning herfor. Lovgrundlag: Styrelsesloven. Økonomi: BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT I kr. Oprindelig t fremskrev et budget 2016 Ændring er Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v I ALT INDTÆGTER Driftsudgifter Økonomiudvalg Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og teknik udvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Social- og sundhedsudvalg Beredskabskommission I ALT DRIFTSUDGIFTER Renter Pris- og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) Køb af jord incl. Byggemodning Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 4 af 7

5 Salg af jord JORDFORSYNING ANLÆG RESULTAT AF DET SKATTEFINANS.OMRÅDE Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER De økonomiske måltal: Budgetoversigt og økonomiske måltal Måltal (mio. kr. netto) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen Det kan bemærkes at Resultat af den ordinære driftsvirksomhed og Resultat af det skattefinansierede område kun opfylder måltallet i 2016, men ikke i overslagsårene. Beslutningskompetence: Byrådet Bilag: Budget Drift - 1. behandling Budget Anlæg - 1. behandling Beslutning Økonomiudvalget den 7. september 2015 Indstillingen anbefales med bemærkning om, at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 21. september 2015, kl samt at ændringsforslag fremsendes til Økonomichefen. Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 5 af 7

6 Forslag til budget oversendes til Byrådets 1. behandling. 4. Orientering Beslutning Økonomiudvalget den 7. september 2015 Orientering om gennemført udbud af indkøb af biler. Orientering fra statusmøde om udbredelse af fibernetværk. Orientering om sag til kommende møde i Økonomiudvalget. Orientering fra møde med foreningen bag skinnecyklerne. Orientering om henvendelse i samarbejde med andre fynske kommuner til Statsministeriet vedrørende udflytning af statslige styrelser. Tilbagemelding fra Hovedudvalget fra møde med Økonomiudvalget. Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 6 af 7

7 Underskriftsside Søren Steen Andersen Charlotte Vincent Petersen Jens Henrik W. Thulesen Dahl Ole Knudsen Finn Viberg Brunse Mogens Mulle Johansen Dan Gørtz Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 7 af 7

8 Bilag: 3.1. Budget Drift - 1. behandling Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 07. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

9 Drift BUDGET Indledende bemærkninger - til budget Klik her for at gå til oversigt over politikområder Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Materialet indeholder forslag til drifts- samt anlægsbudgettet for Det tekniske driftsbudget viser et økonomisk råderum i 2016, hvorimod overslagsårene er udfordret for at opnå balance i totalbudgettet. Økonomiudvalget besluttede i marts måned, at fagudvalgene til brug for det videre arbejde med budget beskrev et omprioriteringskatalog på 30 mio. kr. Endvidere var der enighed om at fastlægge en anlægsramme på 280 mio. kr. for budgetperioden. Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 For at få et budget i balance samt opfyldelse af den økonomiske politiks måltal skal der gennemføres besparelser i driften eller reduceres i anlægsinvesteringerne i overslagsårene Det budget der fremsendes til 1. behandling indeholder konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt Social- og indenrigsministeriets udmeldinger om skatteindtægter og generelle tilskud. Derudover er de tekniske ændringer som er foretaget til 1. behandlingen indarbejdet samt de omprioriteringsblokke der er fuld politisk enighed om i Byrådet. Der var ansøgt om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner via Social- og indenrigsministeriet, men Assens Kommunen var ikke blandt de kommuner, som opnåede tilskud ved offentliggørelsen den 28. august.

10 Drift BUDGET Budget- og bevillingsoversigt Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT I kr. Oprindeligt fremskrevet budget 2016 Ændringer Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v I ALT INDTÆGTER Driftsudgifter Økonomiudvalg Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og teknik udvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Social- og sundhedsudvalg Beredskabskommission I ALT DRIFTSUDGIFTER Renter Pris- og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord JORDFORSYNING ANLÆG RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

11 Drift BUDGET Den økonomiske politik Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Nedenstående tabel viser budgetoversigten set i forhold til måltallene i den økonomiske politik. De røde felter viser, at måltallet ikke er opfyldt, de grønne felter viser at måltallene er opfyldt. Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto) Måltal Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Disponibel kassebeholdning primo Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

12 Drift BUDGET Likvide aktiver Likvide aktiver Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Forventet kassebeholdning primo 2016 i mio. kr. Kassebeholdning 1. januar 2015 (årsberetning) 311,2 Kortfristede tilgodehavender 112,0 Kortfristet gæld -186,8 Budgetlagt kassetræk af de likvide aktiver (budget 2015) -11,7 Korrektion for deponering og risikofond -78,9 Kirkekasser -3,5 Sum før overførsler 142,3 Overførsler fra 2014 til drift -29,8 Overførsler fra 2014 til anlæg -24,3 Disponibel kassebeholdning primo 2016 ( købekraft) 88,2 Forventede overførsler fra 2015 til drift (skøn) 25,0 Forventede overførsler fra 2015 til anlæg (skøn) 20,0 Beregnet kassebeholdning - budget 2016 (måltal) 133,2 Ovenstående opgørelse angiver en primo beholdning på 133,2 mio. kr. Dette tal er under forudsætning af, at der sker overførsler fra drift og anlæg på samlet 45,0 mio. kr. mellem årene 2015 og Den disponible kassebeholdning reel købekraft, udgør den likviditet der er til rådighed, når der er renset for kortfristet gæld, overførsler og lignende.

13 Drift BUDGET Oversigt over politikområder og blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Politikområder I kr. Total Budget 2016 Total Budget 2017 Total Budget 2018 Total Budget Politisk organisation Administrativ organisation Økonomiudvalget Innovation og medborgerskab Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse af kommunale bygninger Miljø og teknik udvalg Familie, unge og uddannelse Dagtilbud og skole Børne- og undervisningsudvalg Kultur og fritid Kultur- og fritidsudvalg Arbejdsmarked Erhvervsfremme og Sundhedsfaglig bistand Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Myndighed SSU Sikringsydelser Social- og sundhedsudvalg Beredskab Beredskabskommission I ALT Drift

14 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik 01. Politisk organisation ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 Korrektion af budget vedrørende pension til borgmestre B01 Omprioritering vedr. uddannelse Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

15 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 1. Politisk organisation Blok: Omprioritering vedr. uddannelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering vedr. uddannelse I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Beskrivelse af blokken: Der er hvert år afsat kr. til uddannelse af byrådspolitikere. Beløbet dækker udgifter til Kattegatkurser. Forslaget får den betydning, at det kun er i de år efter nyvalg til byrådet, at der afsættes midler til uddannelse. Det vil derudover også betyde, at der skal ske reduktion i antallet af deltagere til KL s delegeret møde. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

16 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Oversigt politikområder 02. Administrativ organisation Klik på pilene for at gå til blokke ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Midlertidig ansættelse integrationsmedarb. jfr. Byrådet 25/ Oprettelse af en fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Afledt drift af anlægsinvest. modernisering af telefonløsning til IMU Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres fra MTU Drift vedr. Sale og lease back omplaceres til renter Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Fejl i teknisk blok fra 2015 vedr. kompetenceuddannelse T02 Drift af unge-enhed i Glamsbjerg B01 Bedre udnyttelse af leasede biler B02 Risikostyring - omprioritering vedr. udb. af arb.skadeerstatninger B04 Reduktion vedr. annoncering B05 Omprioritering indkøb B06 Omprioritering inventarkontoen B07 Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse Andel af B06-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) Administrativ organisation Andel af B07-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) ( i Budgetseminar kr ) i alt Blokke til 2. Budgetseminar Andel af DUT vedr. Lov om Kontantydelse Andel af DUT vedr. Lov om org. og understøttelse af besk. indsatsen Andel af DUT vedr. Reform af beskæftigelsesindsatsen, Andel af DUT vedr. L 81 Ophævelse af gensidig forsørgerpligt mv T03: Tilpasning af andel af udkonteret takstoverhead - hovedkonto Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling T04 Salg af KMD-ejendomme Andel af 3.B02 - IMU Monopolbrud ny beregning Andel af 7.B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse Andel af 7.B09 - Unge som starter i uddannelse -Støtte og fastholdelse Andel af 7.B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed Andel af 10.B01 - Flere ledige i job og uddannelse Andel af 10.B02 - Jobparate ledige - Investering i to medarbejdere T05 Ophævelse af regel om fast kontaktperson, hjemmeplejen Behandling i alt

17 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Bedre udnyttelse af leasede biler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Møder og rejser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Der er afsat kr. til dækning af møder, rejser og kørselsgodtgørelse. Der lægges op til en mere effektiv udnyttelse af de leasede biler. (2 ved rådhuset og 6 ved Jobcenteret). Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

18 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Risikostyring omprioritering vedr. udbetaling af arbejdsskadeerstatninger(arbejdsskadeforsikring) Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering vedr. udbetaling af arbejdsskadeforsikring I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Assens Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Området budgetteres årligt med 4,5 mio. kr. Heraf dækkes løbende skadesudbetalinger samt administration af arbejdsskadeområdet. Herudover hensættes årligt 1,225 mio. kr. til en fond til at dække eventuelle større skader. Fonden er på pt. 16,4 mio. kr. Skadeshistorikken viser et svingende antal arbejdsskader. I 2014 har stifinder-projektet været medvirkende til et fald i udbetalingerne på arbejdsskader. Projektet er dog pt. på standby som følge af SKATs vurdering af, at deltagelse i projektet er skattepligtigt for den enkelte. Der søges i øjeblikket en løsning herpå. Mål i 2016 Uanset dette forhold vurderes budgettet at kunne reduceres med 1,3 mio. kr. årligt, forudsat at Byrådet er opmærksom på, at ved 1-2 meget store arbejdsskader eller hvis de budgetmæssige forudsætninger ændres, f.eks. flere anerkendelser af skader eller lign., kan det blive nødvendigt at tilbageføre midler til området. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

19 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B04 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Reduktion vedr. annoncering Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Annoncering I alt netto Den økonomiske politik Beskrivelse af blokken: Der er i 2016 afsat kr. til annoncering. Annoncekontoen dækker den lovpligtige kommunale annoncering i en ugentlig husstandsomdelt ugeavis. Der er i 2014 brugt godt kr. på denne annoncering. Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Derudover dækker kontoen over udgifter til kommuneinfo i telefonbøger og turistbrochurer samt selvstændige annoncer i aviser, magasiner og elektronisk annoncering. Denne type annoncering har primært det formål at markedsføre kommunen målrettet erhvervsliv, nuværende og potentielle tilflyttere samt turister. En reduktion af kontoen har den konsekvens, at der fremover vil være færre midler til rådighed til markedsføringsannoncer. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

20 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B05 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Omprioritering Indkøb Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Indkøb I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Ved en tilpasning af indkøbsorganisationen kan der reduceres i den samlede pulje som er på kr., der blev afsat i forbindelse med oprettelse af egen indkøbsorganisation. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

21 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B06 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Omprioritering Inventarkonto Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Inventar I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Budgettet til inventar er på kr. Det afsatte beløb dækker nyanskaffelser og vedligeholdelse af inventar til administrationsbygninger herunder løsning af APV problemer. Ændringen vil betyde en nedsættelse af inventarbudgettet med 22,5 %. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

22 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B07 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Reduktion fratrædelsesgodtgørelse I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Der er i budgettet afsat til betaling af fratrædelsesgodtgørelse. Beløbet kan nedsættes til den udbetaling vi kender ved allerede indgåede kontrakter. Såfremt der måtte komme et krav om udbetaling af godtgørelse vil det udløse en tillægsbevilling. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

23 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 03. Innovation og medborgerskab ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Afledt drift af anlægsinvesteringer vedr. modernisering telefonanlæg Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU B01 Omprioritering it drift Blokke til 1. Behandling B02 Monopolbrud - ny beregning Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

24 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Område: Blok: Innovations- og medborgerskabsudvalget 3. Innovation og medborgerskab Omprioritering It drift Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering It drift I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: I 2014 og 2015 har der været en analyse af IT-udgifter på udvalgte områder. Analysen har skabt muligheder for at optimere udgifter i forhold til leverandører. Bl.a. i form af opsigelse af systemer, reduktion i antal af licenser og mindreforbrug på forbrugsafhængige systemer. Det samlede it-budget for er på kr. i 2016 og kr. i overslagsårene. Ovenstående betyder, at omprioriteringsblokken ikke vil få servicemæssige konsekvenser for budget 2016 samt overslagsårene. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

25 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Område: 3. Innovation og medborgerskab Blok: Monopolbrud Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Udgifter til driftsbidrag, snitflader og leverandøromkostninger 0 O Ekstra personaleressourcer ifm. Implementering (ØK) Mindre system-udgifter til leverandører I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Beskrivelse af blokken: Projekterne i monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Desuden vil de tværgående støttesystemer også skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Monopolbruddet vil kræve investeringer i form af engangsudgifter ved udbud, projektledelse og personaleressourcer ved implementering. De fremtidige gevinster vil primært være mindre systemafgifter til leverandører samt færre personaleressourcer (er indarbejdet i det vedtagne budget for ) i forbindelse med øget automatisering og brugervenlighed i systemerne. De samlede økonomiske nettobesparelser af monopolbrudsprojektet er ca. 1,5 mio. kr. i perioden Af de 1,5 mio.kr. er ca. 1 mio. kr. tidligere indarbejdet i budgettet jfr. nedenstående bemærkninger. Det skal understreges, at monopolbruddet er en skal opgave. Det betyder, at omkostninger til driftsbidrag, snitflader og leverandøromkostninger skal afholdes i budgetperioden fra Disse udgifter er nødvendige for, at de mindre systemudgifter til leverandører kan realiseres. Bemærkninger: Det økonomiske overblik og netto-besparelser over monopolbruddet er samlet i et ROI-skema. Af overblikket fremgår også, at udgifter til projektleder i 2016 og 1. halvår af 2017 kan finansieres indenfor de eksisterende budgetter. Det fremgår endvidere, at de personalemæssige gevinster er indarbejdet i budgettet via 17 stillingers planen (fra budget ) som er den planlagte personalereduktion på det administrative område. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Ekstra personaleressourcer ifm. Implementering

26 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik 04. Miljø og natur ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

27 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02 Omprioriteringskatalog - Vintertjeneste Blokke til 2. Budgetseminar T01 - DUT - Modernisering af lovgivningen på vejområdet Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

28 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Område: Blok: Miljø og teknikudvalget 5. Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vintertjeneste - reduktion Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Vintertjeneste - reduktion I alt netto Beskrivelse af blokken: Det samlede budget til vintertjeneste udgør ca. 12,0 mio. kr. Besparelse ved saltindkøb i perioden 1. juni til 30. august Grundet den store lagerkapacitet vi har på Assens Havn, vil der i forbindelse med det nye saltudbud være en årlig besparelse på kr ved levering i sommerperioden. Den resterende besparelse kan medføre en mindre tilpasning af serviceniveauet, som vil blive indarbejdet i regulativet for vintertjeneste. Mængdeforudsætninger: Ingen Mål i 2016 Personalemæssige konsekvenser: Ingen

29 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres til ØKU Børnehave Solbakken (lukket) - driftsudgifter overført fra BUU T01 Energibesparende foranstaltninger Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

30 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i Familie, unge og uddannelse ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Finansiering af 1 fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 - Demografiregulering sundhedsplejen T02 - Demografiregulering PPR B01 - Færre børn hos private tandlæger B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) B07 - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) Blokke til 2. Budgetseminar T03 - Styrkelse af plejefamilieområdet - DUT T04 - Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform Blokke til 1. Behandling B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse B09 - Unge som starter i uddannelse - Støtte og fastholdelse B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed Behandling i alt

31 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Færre børn hos private tandlæger Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Afregning til private tandlæger I alt netto Beskrivelse af blokken: Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Det samlede budget til tandplejen udgør 19,5 mio. kr. i Budgettet til tandpleje hos private tandlæger justeres i forhold til antallet af børn og unge, der vælger private tandlæger. Pr var der børn, mens der pr var børn. Det svarer til et fald på 164 børn med en gennemsnitspris på kr. årligt pr. barn mellem 3 og 17 år. Dette giver en forventet besparelse på kr. årligt. Til sammenligning har antallet af børn og unge i de kommunale klinikker i samme periode været meget stabilt; hhv og Mål i 2016

32 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B06 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Investering i udsatte børn og unge - fokus på forebyggende og netværksbaserede indsatser, familierådslagning og investering i sagsbehandlingen gennemsnitlig 30 sager pr. sagsbehandler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Flere sagsbehandlere (ØKU) Færre anbringelser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: KL udspil Udsatte børn fremtidens indsatser angiver en række muligheder for mere effektfuld indsats på området. Dvs. bedre brug af kommunens ressourcer til gavn for borgeren. Der igangsættes en omstillingsproces ved implementering af familierådslagning, indsatstrapper og investering i myndighedsarbejdet, som skal udvikle Assens Kommunes indsatser til mere evidensbaserede metoder, på området for udsatte børn og unge. Tilltagene, der bl.a. er inspireret af Borås og Herning, flytter over tid ressourcer i retning af tidligere forbyggende foranstaltninger og netværksbaserede indsatser. Der indarbejdes eksterne audits i implementeringen og opfølgningsprocesserne m.h.p. kvalitetssikring. Der vil desuden blive arbejdet med kortere fokuserede anbringelsesforløb, der hvor barnets og familiens situation gør det muligt. Denne ændrede indsatsprofil, kræver andre og bedre muligheder for medarbejdernes interaktion med børn, unge og familier. Det kræver et væsentligt udvidet samspil med de øvrige aktører på børn og familieområderne. Det stiller øgede krav til hyppigere opfølgninger af foranstaltninger og indsatser, herunder vurdering af resultat og effektmål. Det stiller øgede krav til ledelsesmæssig support, opfølgning og sparring til medarbejderne. For at imødekomme disse behov, er der indregnet en investering i form af flere sagsbehandlere således, at sagsantal i områderne Børn & Familie samt Ungeenheden reduceres til gennemsnitlig 30 sager (børn) pr. medarbejder. Samlet forventes disse tiltag at resultere i et nedadgående ressourceforbrug på anbringelsesområderne. Mængdeforudsætninger: I sammenhæng med den nødvendige investering i medarbejderstaben på myndighedsområdet, beregnes der 16 færre helårsanbringelser i 2016, 18 færre i 2017, 20 færre i 2018 og 22 færre i Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere, herunder ledelse (ØKU)

33 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B07 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Investering i udsatte børn og unge - fokus på forebyggende og netværksbaserede indsatser, familierådslagning og investering i sagsbehandlingen gennemsnitlig 25 sager på sagsbehandler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Flere sagsbehandlere (ØKU) Færre anbringelser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Beskrivelse af blokken: Denne blok skal ses som en overbygning på B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager). Hvis der investeres yderligere, således, at sagsantal i områderne Børn & Familie samt Ungeenheden reduceres til gennemsnitlig 25 sager (børn) pr. medarbejder, forventes et yderligere nedadgående forbrug på anbringelsesområdet. Denne blok forudsætter at B06 også vælges. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: I sammenhæng med den nødvendige investering i medarbejderstaben på myndighedsområdet, beregnes der 5 færre helårsanbringelser. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere, herunder ledelse (ØKU) 0 4,25 4,25 4,25

34 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke 08. Dagtilbud og skole ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Demografiregulering dagtilbud T02 Demografiregulering Skole og SFO T03 Leje af pavilloner Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

35 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 09. Kultur og fritid ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

36 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 10. Arbejdsmarked ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 2. Budgetseminar T01 - Mændgeændringer og refusionsreform Blokke til 1. Behandling B01 - Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere B02 - Jobparate ledige - investering i to medarbejdere Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

37 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Område: 10. Arbejdsmarked Blok: Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere - netto gevinst Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i 4 medarbejdere (ØKU) Reducerede udgifter til ydelser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: Der er relativt mange ledige i Assens kommune, som kan betegnes som udsatte, dvs. ledige som har udfordringer udover ledighed. Bl.a. var der i 2014 næsten dobbelt så mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som jobparate foruden en del langtidsledige fleksjobvisiterede borgere, udsatte sygemeldte borgere og borgere på ressourceforløb. Disse ledige har behov for en skærpet, tværfaglig og mere håndholdt indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatsen i denne blok tager udgangspunkt i, at ledige på kanten af arbejdsmarkedet får en virksomhedsrettet indsats på en ordinær virksomhed og samtidig får en tættere opfølgning ved sagsbehandler og får den støtte de har behov for, for at kunne gennemføre praktikken. Dette kan fx være i form af en mentor på virksomheden. Målet med den særlige indsats er, at reducere antallet af udsatte ledige på offentlig forsørgelse. For at indfri disse mål foreslås det, at der investeres i administrative ressourcer i Jobcentret i perioden 1. januar december 2018 til at supplere de nuværende personaleressourcer. De nye medarbejdere skal indgå i opprioriteringen af virksomhedsrettede aktiviteter for udsatte ledige. Mængdeforudsætninger: En investering i 4 medarbejderressourcer forventes at medføre, at 96 helårspersoner kommer i job. Forventningen om en aftagende effekt af investeringen skyldes, at efterhånden som målgruppen snævres ind i takt med at flere opnår selvforsørgelse, så vil det være de borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet, der er tilbage. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere

38 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Område: Blok: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 10. Arbejdsmarked Jobparate ledige investering i to medarbejdere - netto gevinst Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i 2 medarbejdere (ØKU) Færre udgifter til arbejdsløshedsdagpenge Færre udgifter til kontanthjælp til jobparate I alt netto Beskrivelse af blokken: Blokken indeholde en investering i ekstra medarbejderressourcer i form af en ekstra erhvervs- og uddannelsesvejleder og en virksomhedskonsulent i en 3-årig periode, som kan bidrage til at højne afgangen fra offentlig forsørgelse blandt de jobparate ledige. Pr. juni 2015 var der lidt over dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i Assens kommune. En stor udfordring for mange af disse borgere er, at uddannelses- og kompetenceniveauet ikke svarer til det, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Målgruppen har behov for et betydeligt uddannelsesløft for at komme i job. Målgruppen er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke har de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Det kan enten være fordi de er ufaglærte, har et for lavt uddannelsesniveau eller har forældede uddannelser. Målgruppen skal vejledes om og modtage tilbud om uddannelsesløft i form af målrettede uddannelser, der har et klart beskæftigelsessigte. Mængdeforudsætninger: En investering forventes, at kunne medføre at 80 helårspersoner kommer i job indenfor en 4-årig periode. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere

39 Drift BUDGET Omprioriteringsblok - B08 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: Blok: 7. Familie, unge og uddannelse Unge i uddannelse Blik for uddannelse Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i medarbejdere (ØKU) Drift af projekt Færre udgifter til uddannelseshjælp I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: Blokken indeholder en investering i medarbejderressourcer og driftsmidler til at videreføre projektet Blik for uddannelse. Målgruppen er alle unge, som henvender sig og søger om uddannelseshjælp, hvor det ved en umiddelbar screening vurderes, at den unge er enten åbenlys uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Målet med Blik for uddannelse er, at øge antallet af unge som hurtigt efter henvendelse om uddannelseshjælp starter i uddannelse eller beskæftigelse og samtidig reducere den periode de modtager uddannelseshjælp. Mængdeforudsætninger: Denne investering forventes at medføre, at 45 helårspersoner flyttes fra uddannelseshjælp til uddannelse og/eller beskæftigelse indtil uddannelsesstart. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Projekmedarbejder 1,0 1,0 1,0

40 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B09 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Unge som starter i uddannelse Støtte og fastholdelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Overgangsmentorer (ØKU) Deltagelse i Projekt Fokuseret indsats Odense Kommune og UUO I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Erfaringer viser, at en væsentlig andel af de unge der starter en uddannelse, de hurtigt dropper ud igen, og herefter på ny søger uddannelseshjælp. For at modgå dette, investeres i en udvidet indsats med mere individuel støtte til den enkelte unge i overgangen til og i opstarten på uddannelsesinstitutionen. Formålet er, at de unge får godt fodfæste på uddannelsen, og at sandsynligheden for at de unge gennemfører uddannelsen øges. Opgaven skal dels løftes i Ungeenheden, og dels gennem en ekstern aktør i form af et samarbejde med Odense Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO). Sidstnævnt særligt med fokus på at støtte de unge, der starter på uddannelsesinstitutioner i Odense-området. Mål i 2016 Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Overgangsmentor 0,5 0,5 0,5 0

41 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B10 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Unge i uddannelse Unge med lang varighed Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i medarbejderressourcer (ØKU) Drift af projekt Færre udgifter til uddannelseshjælp I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Blokken indeholder investering i medarbejderressourcer som hjælp til udsatte unge, som har svært ved at etablere en permanent tilknytning til uddannelsessystemet men med en faglig vurdering af, at de med netop denne indsats vil være i stand til at starte uddannelse/beskæftigelse indenfor 2 år. Pr. 1. april 2015 betyder disse kriterier, at knap 133 borgere vil indgå i bruttomålgruppen. Målet med den særlige indsats er, at øge antallet af unge - som har modtaget forsørgelsesydelse i mere end 52 uger som starter på uddannelse fra uddannelseshjælp, gennemfører sin uddannelse og som minimum forbliver uden for offentlig forsørgelse i 1 år inden de bliver 30 år. Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Det forventes, at denne investering medfører, at 22 helårspersoner flyttes fra uddannelseshjælp til uddannelse/ beskæftigelse. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejder 1,0 1,0 1,0 0

Indledende bemærkninger - til budget 2016-2019

Indledende bemærkninger - til budget 2016-2019 BUDGET Indledende bemærkninger - til budget Klik her for at gå til over politikområder Materialet indeholder forslag til drifts- samt anlægsbudgettet for 2016-2019. Det tekniske driftsbudget viser et økonomisk

Læs mere

Charlotte Christiansen, forlod mødet kl. 17.50 og deltog ikke i behandlingen af punkt 4-6 samt tillægsdagsordenen pkt. 7

Charlotte Christiansen, forlod mødet kl. 17.50 og deltog ikke i behandlingen af punkt 4-6 samt tillægsdagsordenen pkt. 7 Referat Byrådet Tid Onsdag den 16. september 2015 - kl. 17:00 Sted Bemærkning Byrådssalen Charlotte Christiansen, forlod mødet kl. 17.50 og deltog ikke i behandlingen af punkt 4-6 samt tillægsdagsordenen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere