1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1. 3. 14/32720 1. behandling af budget 2016-2019...2. 4. Orientering..."

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. september kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering Godkendelse af dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den 7. september 2015 Dagsordenen godkendt /32720 Den kirkelige ligning 2016 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 Beslutningstema: Der træffes beslutning om udskrivningsprocenten for kirkeskat 2016 Sagsfremstilling: Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige budget for 2016 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter. Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 1 af 7

2 Hele kr. Budget statsgaranti 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 Balanceforskydninger 001 Forskudsbeløb af kirkeskat Afregning af forskelsbeløb 006 Udligningstilskud Indtægter i alt Landskirkeskat Lokale kirkelige kasser Indtægt fra Fåborg-Midtfyn Provstiudvalget Provstiudvalget uforudsete udgifter Udgifter i alt Balance Kirkeskatteprocent 0,95% Mellemregningskonto Estimeret mellemregning ultimo Budgetteret forbrug Mellemregning ultimo Ovenstående medfører, at provstiudvalget nedbringer den mellemregning der er med Assens Kommune. Lovgrundlag: Lov om folkekirkens økonomi Økonomi: Med det lagte budget vil kirkekassernes beholdning udgøre 2,5 mio. kr. ved udgangen af Beslutningskompetence: Byrådet Beslutning Økonomiudvalget den 7. september 2015 Indstillingen anbefales. Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 1. behandling / behandling af budget Indstilling: Borgmesteren indstiller: at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1 at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag (6.084,2 mio. kr.) og generelle tilskud at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12 Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 2 af 7

3 at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til 21. september 2014 kl at det ekstraordinære tilskud på 14,6 mio. kr. årligt, som er ydet til skoleområdet tages ud af tildelingsmodellen fra 2017, hvor der ikke længere er kompensation fra staten. Budgettet tilrettes teknisk med 6,1 mio. kr. i 2017 og 14,6 mio. kr. i 2018 og frem Beslutningstema: Forslag til Byrådets 1. behandling af budget forelægges. Sagsfremstilling: Budgetlægningen for går nu ind i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget til Byrådets 1. behandling skal fastlægges. Der er i driftsbudgettet indarbejdet foreløbige budgetrammer for de enkelte fagudvalg fordelt på 16 områder. I budgetforslaget er medtaget de omprioriteringsblokke der var enighed om efter 2. budgetseminar. På indtægtssiden er der vurderet på selvbudgettering kontra statsgaranti. Beregninger viser, at statsgarantien giver et provenu på 1,2 mio. kr. mere end ved selvbudgettering. Det anbefales derfor at anvende statsgaranti. Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v ,2 mio. kr. i Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2016 et overskud på 118,1 mio. kr. Den udmeldte serviceramme fra KL er på mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til mio. kr. i 2016, og er dermed 32 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme. Øvrige driftsudgifter udgør 740 mio. kr. De samlede driftsudgifter udgør i alt mio. kr. i På anlægssiden er medtaget et anlægsprogram på i alt 280 mio. kr., fordelt med 70 mio. kr. pr. år i budgetperioden I budgetforslaget er indarbejdet anlæg som allerede er igangsat eller indgået kontrakt omkring, samt anlæg med politisk enighed. Af de 280 mio. kr. er 118 mio. kr. afsat som en pulje til udmøntning i forbindelse med 2. behandling af budget Der er som bilag vedlagt supplerende materiale, som er en bruttoliste over anlægsprojekter, der ikke er indarbejdet i tallene. Der er ikke indregnet låneoptagelse i Afdrag på lån udgør 34,4 mio. kr. i Gælden, ekskl. ældreboliger, udgør herefter 427 mio. kr. ved udgangen af Samlet set balancerer budgetforslaget for 2016 med et overskud på 9,3 mio. kr. Budgettet er sendt til høring hos berørte parter. Resultatet af høringen vil indgå i de videre politiske forhandlinger. På 2. budgetseminar blev det ekstraordinære tilskud til skoleområdet drøftet, idet der tidligere var enighed om, at tilskuddet til skolerne skulle ophøre samtidig med tilskuddet fra staten. Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 3 af 7

4 Statstilskuddet ophører medio Det ekstraordinære tilskud på 14,6 mio. kr. årligt er indarbejdet i skolernes tildelingsmodel, og er ikke tilrettet i det tekniske budget. Der er således indregnet et ekstraordinært tilskud til skolerne, på 6,1 mio. kr. i 2017 og 14,6 mio. kr. i 2018 og fremover, på udgiftssiden, men der er ikke indtægtsmæssig dækning herfor. Lovgrundlag: Styrelsesloven. Økonomi: BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT I kr. Oprindelig t fremskrev et budget 2016 Ændring er Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v I ALT INDTÆGTER Driftsudgifter Økonomiudvalg Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og teknik udvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Social- og sundhedsudvalg Beredskabskommission I ALT DRIFTSUDGIFTER Renter Pris- og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) Køb af jord incl. Byggemodning Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 4 af 7

5 Salg af jord JORDFORSYNING ANLÆG RESULTAT AF DET SKATTEFINANS.OMRÅDE Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER De økonomiske måltal: Budgetoversigt og økonomiske måltal Måltal (mio. kr. netto) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen Det kan bemærkes at Resultat af den ordinære driftsvirksomhed og Resultat af det skattefinansierede område kun opfylder måltallet i 2016, men ikke i overslagsårene. Beslutningskompetence: Byrådet Bilag: Budget Drift - 1. behandling Budget Anlæg - 1. behandling Beslutning Økonomiudvalget den 7. september 2015 Indstillingen anbefales med bemærkning om, at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 21. september 2015, kl samt at ændringsforslag fremsendes til Økonomichefen. Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 5 af 7

6 Forslag til budget oversendes til Byrådets 1. behandling. 4. Orientering Beslutning Økonomiudvalget den 7. september 2015 Orientering om gennemført udbud af indkøb af biler. Orientering fra statusmøde om udbredelse af fibernetværk. Orientering om sag til kommende møde i Økonomiudvalget. Orientering fra møde med foreningen bag skinnecyklerne. Orientering om henvendelse i samarbejde med andre fynske kommuner til Statsministeriet vedrørende udflytning af statslige styrelser. Tilbagemelding fra Hovedudvalget fra møde med Økonomiudvalget. Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 6 af 7

7 Underskriftsside Søren Steen Andersen Charlotte Vincent Petersen Jens Henrik W. Thulesen Dahl Ole Knudsen Finn Viberg Brunse Mogens Mulle Johansen Dan Gørtz Møde i Økonomiudvalget den 07. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 7 af 7

8 Bilag: 3.1. Budget Drift - 1. behandling Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 07. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

9 Drift BUDGET Indledende bemærkninger - til budget Klik her for at gå til oversigt over politikområder Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Materialet indeholder forslag til drifts- samt anlægsbudgettet for Det tekniske driftsbudget viser et økonomisk råderum i 2016, hvorimod overslagsårene er udfordret for at opnå balance i totalbudgettet. Økonomiudvalget besluttede i marts måned, at fagudvalgene til brug for det videre arbejde med budget beskrev et omprioriteringskatalog på 30 mio. kr. Endvidere var der enighed om at fastlægge en anlægsramme på 280 mio. kr. for budgetperioden. Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 For at få et budget i balance samt opfyldelse af den økonomiske politiks måltal skal der gennemføres besparelser i driften eller reduceres i anlægsinvesteringerne i overslagsårene Det budget der fremsendes til 1. behandling indeholder konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt Social- og indenrigsministeriets udmeldinger om skatteindtægter og generelle tilskud. Derudover er de tekniske ændringer som er foretaget til 1. behandlingen indarbejdet samt de omprioriteringsblokke der er fuld politisk enighed om i Byrådet. Der var ansøgt om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner via Social- og indenrigsministeriet, men Assens Kommunen var ikke blandt de kommuner, som opnåede tilskud ved offentliggørelsen den 28. august.

10 Drift BUDGET Budget- og bevillingsoversigt Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT I kr. Oprindeligt fremskrevet budget 2016 Ændringer Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v I ALT INDTÆGTER Driftsudgifter Økonomiudvalg Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og teknik udvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Social- og sundhedsudvalg Beredskabskommission I ALT DRIFTSUDGIFTER Renter Pris- og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord JORDFORSYNING ANLÆG RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

11 Drift BUDGET Den økonomiske politik Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Nedenstående tabel viser budgetoversigten set i forhold til måltallene i den økonomiske politik. De røde felter viser, at måltallet ikke er opfyldt, de grønne felter viser at måltallene er opfyldt. Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto) Måltal Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Disponibel kassebeholdning primo Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

12 Drift BUDGET Likvide aktiver Likvide aktiver Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Forventet kassebeholdning primo 2016 i mio. kr. Kassebeholdning 1. januar 2015 (årsberetning) 311,2 Kortfristede tilgodehavender 112,0 Kortfristet gæld -186,8 Budgetlagt kassetræk af de likvide aktiver (budget 2015) -11,7 Korrektion for deponering og risikofond -78,9 Kirkekasser -3,5 Sum før overførsler 142,3 Overførsler fra 2014 til drift -29,8 Overførsler fra 2014 til anlæg -24,3 Disponibel kassebeholdning primo 2016 ( købekraft) 88,2 Forventede overførsler fra 2015 til drift (skøn) 25,0 Forventede overførsler fra 2015 til anlæg (skøn) 20,0 Beregnet kassebeholdning - budget 2016 (måltal) 133,2 Ovenstående opgørelse angiver en primo beholdning på 133,2 mio. kr. Dette tal er under forudsætning af, at der sker overførsler fra drift og anlæg på samlet 45,0 mio. kr. mellem årene 2015 og Den disponible kassebeholdning reel købekraft, udgør den likviditet der er til rådighed, når der er renset for kortfristet gæld, overførsler og lignende.

13 Drift BUDGET Oversigt over politikområder og blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Politikområder I kr. Total Budget 2016 Total Budget 2017 Total Budget 2018 Total Budget Politisk organisation Administrativ organisation Økonomiudvalget Innovation og medborgerskab Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse af kommunale bygninger Miljø og teknik udvalg Familie, unge og uddannelse Dagtilbud og skole Børne- og undervisningsudvalg Kultur og fritid Kultur- og fritidsudvalg Arbejdsmarked Erhvervsfremme og Sundhedsfaglig bistand Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Myndighed SSU Sikringsydelser Social- og sundhedsudvalg Beredskab Beredskabskommission I ALT Drift

14 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik 01. Politisk organisation ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 Korrektion af budget vedrørende pension til borgmestre B01 Omprioritering vedr. uddannelse Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

15 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 1. Politisk organisation Blok: Omprioritering vedr. uddannelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering vedr. uddannelse I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Beskrivelse af blokken: Der er hvert år afsat kr. til uddannelse af byrådspolitikere. Beløbet dækker udgifter til Kattegatkurser. Forslaget får den betydning, at det kun er i de år efter nyvalg til byrådet, at der afsættes midler til uddannelse. Det vil derudover også betyde, at der skal ske reduktion i antallet af deltagere til KL s delegeret møde. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

16 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Oversigt politikområder 02. Administrativ organisation Klik på pilene for at gå til blokke ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Midlertidig ansættelse integrationsmedarb. jfr. Byrådet 25/ Oprettelse af en fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Afledt drift af anlægsinvest. modernisering af telefonløsning til IMU Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres fra MTU Drift vedr. Sale og lease back omplaceres til renter Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Fejl i teknisk blok fra 2015 vedr. kompetenceuddannelse T02 Drift af unge-enhed i Glamsbjerg B01 Bedre udnyttelse af leasede biler B02 Risikostyring - omprioritering vedr. udb. af arb.skadeerstatninger B04 Reduktion vedr. annoncering B05 Omprioritering indkøb B06 Omprioritering inventarkontoen B07 Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse Andel af B06-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) Administrativ organisation Andel af B07-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) ( i Budgetseminar kr ) i alt Blokke til 2. Budgetseminar Andel af DUT vedr. Lov om Kontantydelse Andel af DUT vedr. Lov om org. og understøttelse af besk. indsatsen Andel af DUT vedr. Reform af beskæftigelsesindsatsen, Andel af DUT vedr. L 81 Ophævelse af gensidig forsørgerpligt mv T03: Tilpasning af andel af udkonteret takstoverhead - hovedkonto Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling T04 Salg af KMD-ejendomme Andel af 3.B02 - IMU Monopolbrud ny beregning Andel af 7.B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse Andel af 7.B09 - Unge som starter i uddannelse -Støtte og fastholdelse Andel af 7.B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed Andel af 10.B01 - Flere ledige i job og uddannelse Andel af 10.B02 - Jobparate ledige - Investering i to medarbejdere T05 Ophævelse af regel om fast kontaktperson, hjemmeplejen Behandling i alt

17 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Bedre udnyttelse af leasede biler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Møder og rejser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Der er afsat kr. til dækning af møder, rejser og kørselsgodtgørelse. Der lægges op til en mere effektiv udnyttelse af de leasede biler. (2 ved rådhuset og 6 ved Jobcenteret). Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

18 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Risikostyring omprioritering vedr. udbetaling af arbejdsskadeerstatninger(arbejdsskadeforsikring) Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering vedr. udbetaling af arbejdsskadeforsikring I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Assens Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Området budgetteres årligt med 4,5 mio. kr. Heraf dækkes løbende skadesudbetalinger samt administration af arbejdsskadeområdet. Herudover hensættes årligt 1,225 mio. kr. til en fond til at dække eventuelle større skader. Fonden er på pt. 16,4 mio. kr. Skadeshistorikken viser et svingende antal arbejdsskader. I 2014 har stifinder-projektet været medvirkende til et fald i udbetalingerne på arbejdsskader. Projektet er dog pt. på standby som følge af SKATs vurdering af, at deltagelse i projektet er skattepligtigt for den enkelte. Der søges i øjeblikket en løsning herpå. Mål i 2016 Uanset dette forhold vurderes budgettet at kunne reduceres med 1,3 mio. kr. årligt, forudsat at Byrådet er opmærksom på, at ved 1-2 meget store arbejdsskader eller hvis de budgetmæssige forudsætninger ændres, f.eks. flere anerkendelser af skader eller lign., kan det blive nødvendigt at tilbageføre midler til området. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

19 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B04 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Reduktion vedr. annoncering Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Annoncering I alt netto Den økonomiske politik Beskrivelse af blokken: Der er i 2016 afsat kr. til annoncering. Annoncekontoen dækker den lovpligtige kommunale annoncering i en ugentlig husstandsomdelt ugeavis. Der er i 2014 brugt godt kr. på denne annoncering. Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Derudover dækker kontoen over udgifter til kommuneinfo i telefonbøger og turistbrochurer samt selvstændige annoncer i aviser, magasiner og elektronisk annoncering. Denne type annoncering har primært det formål at markedsføre kommunen målrettet erhvervsliv, nuværende og potentielle tilflyttere samt turister. En reduktion af kontoen har den konsekvens, at der fremover vil være færre midler til rådighed til markedsføringsannoncer. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

20 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B05 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Omprioritering Indkøb Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Indkøb I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Ved en tilpasning af indkøbsorganisationen kan der reduceres i den samlede pulje som er på kr., der blev afsat i forbindelse med oprettelse af egen indkøbsorganisation. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

21 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B06 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Omprioritering Inventarkonto Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Inventar I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Budgettet til inventar er på kr. Det afsatte beløb dækker nyanskaffelser og vedligeholdelse af inventar til administrationsbygninger herunder løsning af APV problemer. Ændringen vil betyde en nedsættelse af inventarbudgettet med 22,5 %. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

22 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B07 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Reduktion fratrædelsesgodtgørelse I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Der er i budgettet afsat til betaling af fratrædelsesgodtgørelse. Beløbet kan nedsættes til den udbetaling vi kender ved allerede indgåede kontrakter. Såfremt der måtte komme et krav om udbetaling af godtgørelse vil det udløse en tillægsbevilling. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

23 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 03. Innovation og medborgerskab ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Afledt drift af anlægsinvesteringer vedr. modernisering telefonanlæg Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU B01 Omprioritering it drift Blokke til 1. Behandling B02 Monopolbrud - ny beregning Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

24 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Område: Blok: Innovations- og medborgerskabsudvalget 3. Innovation og medborgerskab Omprioritering It drift Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering It drift I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: I 2014 og 2015 har der været en analyse af IT-udgifter på udvalgte områder. Analysen har skabt muligheder for at optimere udgifter i forhold til leverandører. Bl.a. i form af opsigelse af systemer, reduktion i antal af licenser og mindreforbrug på forbrugsafhængige systemer. Det samlede it-budget for er på kr. i 2016 og kr. i overslagsårene. Ovenstående betyder, at omprioriteringsblokken ikke vil få servicemæssige konsekvenser for budget 2016 samt overslagsårene. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

25 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Område: 3. Innovation og medborgerskab Blok: Monopolbrud Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Udgifter til driftsbidrag, snitflader og leverandøromkostninger 0 O Ekstra personaleressourcer ifm. Implementering (ØK) Mindre system-udgifter til leverandører I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Beskrivelse af blokken: Projekterne i monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Desuden vil de tværgående støttesystemer også skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Monopolbruddet vil kræve investeringer i form af engangsudgifter ved udbud, projektledelse og personaleressourcer ved implementering. De fremtidige gevinster vil primært være mindre systemafgifter til leverandører samt færre personaleressourcer (er indarbejdet i det vedtagne budget for ) i forbindelse med øget automatisering og brugervenlighed i systemerne. De samlede økonomiske nettobesparelser af monopolbrudsprojektet er ca. 1,5 mio. kr. i perioden Af de 1,5 mio.kr. er ca. 1 mio. kr. tidligere indarbejdet i budgettet jfr. nedenstående bemærkninger. Det skal understreges, at monopolbruddet er en skal opgave. Det betyder, at omkostninger til driftsbidrag, snitflader og leverandøromkostninger skal afholdes i budgetperioden fra Disse udgifter er nødvendige for, at de mindre systemudgifter til leverandører kan realiseres. Bemærkninger: Det økonomiske overblik og netto-besparelser over monopolbruddet er samlet i et ROI-skema. Af overblikket fremgår også, at udgifter til projektleder i 2016 og 1. halvår af 2017 kan finansieres indenfor de eksisterende budgetter. Det fremgår endvidere, at de personalemæssige gevinster er indarbejdet i budgettet via 17 stillingers planen (fra budget ) som er den planlagte personalereduktion på det administrative område. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Ekstra personaleressourcer ifm. Implementering

26 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik 04. Miljø og natur ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

27 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02 Omprioriteringskatalog - Vintertjeneste Blokke til 2. Budgetseminar T01 - DUT - Modernisering af lovgivningen på vejområdet Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

28 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Område: Blok: Miljø og teknikudvalget 5. Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vintertjeneste - reduktion Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Vintertjeneste - reduktion I alt netto Beskrivelse af blokken: Det samlede budget til vintertjeneste udgør ca. 12,0 mio. kr. Besparelse ved saltindkøb i perioden 1. juni til 30. august Grundet den store lagerkapacitet vi har på Assens Havn, vil der i forbindelse med det nye saltudbud være en årlig besparelse på kr ved levering i sommerperioden. Den resterende besparelse kan medføre en mindre tilpasning af serviceniveauet, som vil blive indarbejdet i regulativet for vintertjeneste. Mængdeforudsætninger: Ingen Mål i 2016 Personalemæssige konsekvenser: Ingen

29 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres til ØKU Børnehave Solbakken (lukket) - driftsudgifter overført fra BUU T01 Energibesparende foranstaltninger Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

30 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i Familie, unge og uddannelse ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Finansiering af 1 fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 - Demografiregulering sundhedsplejen T02 - Demografiregulering PPR B01 - Færre børn hos private tandlæger B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) B07 - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) Blokke til 2. Budgetseminar T03 - Styrkelse af plejefamilieområdet - DUT T04 - Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform Blokke til 1. Behandling B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse B09 - Unge som starter i uddannelse - Støtte og fastholdelse B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed Behandling i alt

31 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Færre børn hos private tandlæger Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Afregning til private tandlæger I alt netto Beskrivelse af blokken: Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Det samlede budget til tandplejen udgør 19,5 mio. kr. i Budgettet til tandpleje hos private tandlæger justeres i forhold til antallet af børn og unge, der vælger private tandlæger. Pr var der børn, mens der pr var børn. Det svarer til et fald på 164 børn med en gennemsnitspris på kr. årligt pr. barn mellem 3 og 17 år. Dette giver en forventet besparelse på kr. årligt. Til sammenligning har antallet af børn og unge i de kommunale klinikker i samme periode været meget stabilt; hhv og Mål i 2016

32 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B06 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Investering i udsatte børn og unge - fokus på forebyggende og netværksbaserede indsatser, familierådslagning og investering i sagsbehandlingen gennemsnitlig 30 sager pr. sagsbehandler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Flere sagsbehandlere (ØKU) Færre anbringelser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: KL udspil Udsatte børn fremtidens indsatser angiver en række muligheder for mere effektfuld indsats på området. Dvs. bedre brug af kommunens ressourcer til gavn for borgeren. Der igangsættes en omstillingsproces ved implementering af familierådslagning, indsatstrapper og investering i myndighedsarbejdet, som skal udvikle Assens Kommunes indsatser til mere evidensbaserede metoder, på området for udsatte børn og unge. Tilltagene, der bl.a. er inspireret af Borås og Herning, flytter over tid ressourcer i retning af tidligere forbyggende foranstaltninger og netværksbaserede indsatser. Der indarbejdes eksterne audits i implementeringen og opfølgningsprocesserne m.h.p. kvalitetssikring. Der vil desuden blive arbejdet med kortere fokuserede anbringelsesforløb, der hvor barnets og familiens situation gør det muligt. Denne ændrede indsatsprofil, kræver andre og bedre muligheder for medarbejdernes interaktion med børn, unge og familier. Det kræver et væsentligt udvidet samspil med de øvrige aktører på børn og familieområderne. Det stiller øgede krav til hyppigere opfølgninger af foranstaltninger og indsatser, herunder vurdering af resultat og effektmål. Det stiller øgede krav til ledelsesmæssig support, opfølgning og sparring til medarbejderne. For at imødekomme disse behov, er der indregnet en investering i form af flere sagsbehandlere således, at sagsantal i områderne Børn & Familie samt Ungeenheden reduceres til gennemsnitlig 30 sager (børn) pr. medarbejder. Samlet forventes disse tiltag at resultere i et nedadgående ressourceforbrug på anbringelsesområderne. Mængdeforudsætninger: I sammenhæng med den nødvendige investering i medarbejderstaben på myndighedsområdet, beregnes der 16 færre helårsanbringelser i 2016, 18 færre i 2017, 20 færre i 2018 og 22 færre i Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere, herunder ledelse (ØKU)

33 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B07 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Investering i udsatte børn og unge - fokus på forebyggende og netværksbaserede indsatser, familierådslagning og investering i sagsbehandlingen gennemsnitlig 25 sager på sagsbehandler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Flere sagsbehandlere (ØKU) Færre anbringelser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Beskrivelse af blokken: Denne blok skal ses som en overbygning på B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager). Hvis der investeres yderligere, således, at sagsantal i områderne Børn & Familie samt Ungeenheden reduceres til gennemsnitlig 25 sager (børn) pr. medarbejder, forventes et yderligere nedadgående forbrug på anbringelsesområdet. Denne blok forudsætter at B06 også vælges. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: I sammenhæng med den nødvendige investering i medarbejderstaben på myndighedsområdet, beregnes der 5 færre helårsanbringelser. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere, herunder ledelse (ØKU) 0 4,25 4,25 4,25

34 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke 08. Dagtilbud og skole ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Demografiregulering dagtilbud T02 Demografiregulering Skole og SFO T03 Leje af pavilloner Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

35 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 09. Kultur og fritid ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

36 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 10. Arbejdsmarked ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 2. Budgetseminar T01 - Mændgeændringer og refusionsreform Blokke til 1. Behandling B01 - Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere B02 - Jobparate ledige - investering i to medarbejdere Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

37 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Område: 10. Arbejdsmarked Blok: Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere - netto gevinst Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i 4 medarbejdere (ØKU) Reducerede udgifter til ydelser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: Der er relativt mange ledige i Assens kommune, som kan betegnes som udsatte, dvs. ledige som har udfordringer udover ledighed. Bl.a. var der i 2014 næsten dobbelt så mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som jobparate foruden en del langtidsledige fleksjobvisiterede borgere, udsatte sygemeldte borgere og borgere på ressourceforløb. Disse ledige har behov for en skærpet, tværfaglig og mere håndholdt indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatsen i denne blok tager udgangspunkt i, at ledige på kanten af arbejdsmarkedet får en virksomhedsrettet indsats på en ordinær virksomhed og samtidig får en tættere opfølgning ved sagsbehandler og får den støtte de har behov for, for at kunne gennemføre praktikken. Dette kan fx være i form af en mentor på virksomheden. Målet med den særlige indsats er, at reducere antallet af udsatte ledige på offentlig forsørgelse. For at indfri disse mål foreslås det, at der investeres i administrative ressourcer i Jobcentret i perioden 1. januar december 2018 til at supplere de nuværende personaleressourcer. De nye medarbejdere skal indgå i opprioriteringen af virksomhedsrettede aktiviteter for udsatte ledige. Mængdeforudsætninger: En investering i 4 medarbejderressourcer forventes at medføre, at 96 helårspersoner kommer i job. Forventningen om en aftagende effekt af investeringen skyldes, at efterhånden som målgruppen snævres ind i takt med at flere opnår selvforsørgelse, så vil det være de borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet, der er tilbage. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere

38 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Område: Blok: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 10. Arbejdsmarked Jobparate ledige investering i to medarbejdere - netto gevinst Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i 2 medarbejdere (ØKU) Færre udgifter til arbejdsløshedsdagpenge Færre udgifter til kontanthjælp til jobparate I alt netto Beskrivelse af blokken: Blokken indeholde en investering i ekstra medarbejderressourcer i form af en ekstra erhvervs- og uddannelsesvejleder og en virksomhedskonsulent i en 3-årig periode, som kan bidrage til at højne afgangen fra offentlig forsørgelse blandt de jobparate ledige. Pr. juni 2015 var der lidt over dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i Assens kommune. En stor udfordring for mange af disse borgere er, at uddannelses- og kompetenceniveauet ikke svarer til det, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Målgruppen har behov for et betydeligt uddannelsesløft for at komme i job. Målgruppen er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke har de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Det kan enten være fordi de er ufaglærte, har et for lavt uddannelsesniveau eller har forældede uddannelser. Målgruppen skal vejledes om og modtage tilbud om uddannelsesløft i form af målrettede uddannelser, der har et klart beskæftigelsessigte. Mængdeforudsætninger: En investering forventes, at kunne medføre at 80 helårspersoner kommer i job indenfor en 4-årig periode. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere

39 Drift BUDGET Omprioriteringsblok - B08 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: Blok: 7. Familie, unge og uddannelse Unge i uddannelse Blik for uddannelse Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i medarbejdere (ØKU) Drift af projekt Færre udgifter til uddannelseshjælp I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: Blokken indeholder en investering i medarbejderressourcer og driftsmidler til at videreføre projektet Blik for uddannelse. Målgruppen er alle unge, som henvender sig og søger om uddannelseshjælp, hvor det ved en umiddelbar screening vurderes, at den unge er enten åbenlys uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Målet med Blik for uddannelse er, at øge antallet af unge som hurtigt efter henvendelse om uddannelseshjælp starter i uddannelse eller beskæftigelse og samtidig reducere den periode de modtager uddannelseshjælp. Mængdeforudsætninger: Denne investering forventes at medføre, at 45 helårspersoner flyttes fra uddannelseshjælp til uddannelse og/eller beskæftigelse indtil uddannelsesstart. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Projekmedarbejder 1,0 1,0 1,0

40 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B09 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Unge som starter i uddannelse Støtte og fastholdelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Overgangsmentorer (ØKU) Deltagelse i Projekt Fokuseret indsats Odense Kommune og UUO I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Erfaringer viser, at en væsentlig andel af de unge der starter en uddannelse, de hurtigt dropper ud igen, og herefter på ny søger uddannelseshjælp. For at modgå dette, investeres i en udvidet indsats med mere individuel støtte til den enkelte unge i overgangen til og i opstarten på uddannelsesinstitutionen. Formålet er, at de unge får godt fodfæste på uddannelsen, og at sandsynligheden for at de unge gennemfører uddannelsen øges. Opgaven skal dels løftes i Ungeenheden, og dels gennem en ekstern aktør i form af et samarbejde med Odense Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO). Sidstnævnt særligt med fokus på at støtte de unge, der starter på uddannelsesinstitutioner i Odense-området. Mål i 2016 Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Overgangsmentor 0,5 0,5 0,5 0

41 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B10 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Unge i uddannelse Unge med lang varighed Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i medarbejderressourcer (ØKU) Drift af projekt Færre udgifter til uddannelseshjælp I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Blokken indeholder investering i medarbejderressourcer som hjælp til udsatte unge, som har svært ved at etablere en permanent tilknytning til uddannelsessystemet men med en faglig vurdering af, at de med netop denne indsats vil være i stand til at starte uddannelse/beskæftigelse indenfor 2 år. Pr. 1. april 2015 betyder disse kriterier, at knap 133 borgere vil indgå i bruttomålgruppen. Målet med den særlige indsats er, at øge antallet af unge - som har modtaget forsørgelsesydelse i mere end 52 uger som starter på uddannelse fra uddannelseshjælp, gennemfører sin uddannelse og som minimum forbliver uden for offentlig forsørgelse i 1 år inden de bliver 30 år. Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Det forventes, at denne investering medfører, at 22 helårspersoner flyttes fra uddannelseshjælp til uddannelse/ beskæftigelse. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejder 1,0 1,0 1,0 0

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag den 9. september 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Kl. 8:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Hans Olsen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere