Deliktsværneting på tværs af grænser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deliktsværneting på tværs af grænser"

Transkript

1 EU-ret 2 - International ret 2 - Retspleje 21.4 Deliktsværneting på tværs af grænser På baggrund af en række afgørelser fra EU-Domstolen vedrørende rækkevidden af deliktsværnetingsreglen i Bruxelles I-forordningen diskuterer artiklen, om bestemmelsen har et videre anvendelsesområde end den tilsvarende regel i retsplejelovens 243, der jf. 246, stk. 1, 1. pkt., anvendes i forhold til sagsøgte uden for EU. Af advokatfuldmægtig, ph.d. Peter Nørgaard, Plesner 1. Indledning. Retsplejelovens og Bruxelles I-forordningens værnetingsregler Retsplejelovens hovedregel er, at retssager mod en person, der har hjemting i Danmark, skal anlægges ved hans hjemting, jf. lovens 235, stk. 1, hvilket som udgangspunkt vil sige, at sagen skal anlægges i den retskreds, hvor sagsøgte har bopæl, jf. 235, stk. 2. Dette er også udgangspunktet efter Bruxelles I-forordningen, jf. dennes artikel 4, stk. 1.(1) Har han ikke hjemting i Danmark, kan han alligevel sagsøges i Danmark i overensstemmelse med en række subsidiære værnetingsregler i retsplejeloven og Bruxelles I- forordningen. Begge regelsæt giver således sagsøgeren mulighed for at anlægge sag i Danmark, hvis der er deliktsværneting i Danmark. Dette følger af retsplejelovens 243 og forordningens artikel 7, nr. 2, hvilke bestemmelsers ordlyd ligger tæt på hinanden:» 243. Sager, hvorunder der påstås straf, erstatning eller oprejsning i anledning af retskrænkelser, kan anlægges ved retten på det sted, hvor retskrænkelsen er foregået.art. 7. En person, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges i en anden medlemsstat: (...)»2) i sager om erstatning uden for kontrakt, ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå«.(2) 301 Det afgørende for, om det er retsplejelovens eller forordningens regler, der skal anvendes, er, om den sagsøgte har bopæl i EU eller uden for EU.(3) Hvis personen, der ønskes sagsøgt i Danmark, ikke er hjemhørende i Danmark, men i et andet EU-land, reguleres spørgsmålet af retsplejelovens 247, der med henvisning til lov om Bruxelles I-forordningen m.v., jf. lov nr af 20. december 2006 som ændret ved lov nr. 518 af 28. maj 2013, fastslår, at Bruxelles I-forordningens værnetingsregler gælder i sager, der er omfattet af denne forordning. Forordningen er på grund af de danske EU-forbehold ikke direkte anvendelig i Danmark, jf. betragtning 41 i forordningens præambel, men i kraft af en særskilt parallelaftale mellem Danmark og EU er forordningen blevet bindende for Danmark på folkeretligt grundlag.(4) Parallelaftalen er implementeret ved de nævnte love. Hvis en person ikke har hjemting i Danmark eller bopæl i et andet EU-land, kan han alligevel sagsøges i Danmark, fordi retsplejelovens 246, stk. 1, 1. pkt., gør en række af de supplerende værnetingsregler anvendelige i sådanne situationer. Dette indebærer, at hvis en retskrænkelse er foregået i en dansk retskreds, så kan der anlægges sag i denne retskreds, uanset at den ansvarlige ikke har bopæl i Danmark eller i et andet EU-land. Det er afgørende for muligheden for at anlægge sag, hvordan reglerne fortolkes og udlægges, og om der reelt er nogen forskel på forståelsen af retsplejelovens 243 og de tilsvarende regler i Bruxelles I-forordningen. Mens kompetencen til at fortolke retsplejelovens 243 suverænt er overladt til de danske domstole, skal forordningen fortolkes uafhængigt af den nationale ret i domstolslandet. Dette har EU-Domstolen fastslået i sagen EUD 1988, nr. 189/87 (Kalfelis), svaret på spørgsmål 2) a), hvor den fastslog, at begrebet»erstatning uden for kontrakt«i forordningen er et selvstændigt EU-retligt begreb, der»omfatter ethvert krav om, at en sagsøgt pålægges et erstatningsansvar, som ikke er knyttet til et kontraktforhold«.(5) Det er derfor ikke givet, at nationale domstole vil følge EU-Domstolens fortolkningsprincipper. Den tyske højesteret har eksempelvis i relation til den til 243 svarende regel i den tyske civilretsplejelov fulgt et spor, der peger i en anden retning end EU- Domstolens udlægning af Bruxelles I-forordningens deliktsværnetingsregel, jf. nedenfor i afsnit Spørgsmålet har især interesse i relation til krænkelser begået via internettet, hvilket vil være det primære fokus for gennemgangen nedenfor. EU-Domstolen har i en række sager givet Bruxelles I-forordningens deliktsværnetingsregel et ganske vidtgående anvendelsesområde, navnlig i relation til krænkelser på internettet. I det følgende skal rækkevidden af Bruxelles I-forordningen ridses op (afsnit 2.1.). Herefter skal det undersøges, hvordan retsplejelovens 243 er blevet udlagt ( ). I gennemgangen vil der af pladshensyn hovedsageligt blive fokuseret på forskelle i relation til muligheden for at anlægge sag i det land, hvor en skade er indtrådt (virkningsstedet), i forhold til det sted, hvor den skadevoldende handling er udført (handlingsstedet). Det må ikke overses, at der kan være forskel på retsplejelovens og Bruxelles I-forordningens anvendelsesområde, eksempelvis i relation til spørgsmål om straf.(6) 2. Rækkevidden af Bruxelles I-forordningens deliktsværnetingsregel 2.1. Deliktsværnetingsreglens rækkevidde EU-Domstolen fortolkede allerede før Bruxelles I-forordningen trådte i kraft den dagældende deliktsværnetingsregel (artikel 5, nr. 3)(7) således, at den giver mulighed for at anlægge sag både ved retten på handlingsstedet eller ved retten på virkningsstedet, jf. navnlig EUD 1976, nr. 21/76 (Bier) og EUD 1995, nr. C-68/93 (Fiona Shevill).(8) Fiona Shevill-sagen handlede om nogle udtalelser fremsat i den franske avis»france-soir«.(9) 302 Domstolen konkluderede, at der kunne anlægges sag både på stedet for den skadevoldende begivenhed og på stedet, hvor skaden var indtrådt. Det førstnævnte sted var stedet, hvor udgiveren af avisen havde hjemsted (præmis 24-26), og det sidstnævnte sted var stedet for skriftets udbredelse, når den fornærmede er kendt de pågældende Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 steder (præmis 27-31). I relation til sagsanlæg på sidstnævnte sted konkluderede Domstolen, at der kunne anlægges sag på det sted, hvor den forurettede hævder, at hans omdømme har lidt skade. Domstolen begrundede dette med, at retterne her måtte være bedst egnede til at vurdere dette. Hvis den forurettede imidlertid valgte at anlægge sag i en stat, hvor skrifterne var udbredt, kunne retterne i denne stat dog kun tage stilling til den skade, der var sket i den stat, hvor sagen var anlagt. Blev sagen anlagt i staten, hvor udgiveren havde hjemme, kunne domstolene i denne stat imidlertid tilkende erstatning for hele skaden. Med edate-sagen, EUD 2011, nr. C-509/09 & C-161/10,(10) gav EU-Domstolen Bruxelles I-forordningens deliktsværnetingsregel et vidt anvendelsesområde ved - groft sagt - at overføre præmisserne i Fiona Shevill-sagen til udgivelser, der fandt sted via internettet,(11) hvor den fastslog, at sager vedrørende krænkelser af personlige rettigheder begået via internettet kunne anlægges ved retten på det sted, hvor det offentliggjorte indhold er eller har været tilgængeligt. Som i Shevill-sagen understregede Domstolen, at retterne i dette tilfælde kun var kompetente med hensyn til den skade, der var forårsaget i den medlemsstat, hvor sagen var anlagt, da de var bedst egnede til at vurdere skadens omfang (præmis 46). Domstolen konkluderede endvidere, at deliktsværnetingsreglen måtte forstås således, at den forurettede i relation til den fuldstændige skade kunne anlægge sag ved retterne i landet, hvor han havde centrum for sine livsinteresser, hvilket udgør en udvidelse i forhold til Shevill-sagen. Endelig kunne den forurettede i relation til den fuldstændige skade anlægge sag ved retterne i den stat, hvor ophavsmanden bag det retsstridige indhold er etableret. I Wintersteiger-sagen, EUD 2012, nr. C-523/10,(12) blev samme praksis ført over på sager om krænkelse af immaterielle rettigheder. Domstolen fastslog således, at tvister vedrørende krænkelser af nationale varemærker ved annoncering på internettet kunne anlægges i det land, hvor varemærket er registreret. I relation til stedet for skadens indtræden udtalte Domstolen, at spørgsmålet om, hvorvidt varemærket faktisk var krænket, var et spørgsmål, der hørte under den materielle varemærkeret (præmis 26). Spørgsmålet om værneting skal altså afgøres, uden at det umiddelbart kan konstateres, om der overhovedet er sket en skade i det pågældende land. Vedrørende ophavsrettigheder blev det samme fastslået i afgørelsen EUD 2013, nr. C-170/12 (Peter Pinckney), hvor det blev antaget, at der i Frankrig kunne anlægges sag om ophavsretskrænkelse mod en østrigsk virksomhed, der i Østrig fremstillede cd'er med musik, som via britiske selskaber blev distribueret og solgt på forskellige internetsider, der var tilgængelige i Frankrig, hvor sagsøgeren boede. EU-Domstolens praksis har således givet forordningens deliktsværnetingsregel et ganske vidt anvendelsesområde i relation til retskrænkelser, der finder sted via internettet. Stedet for skadens indtræden bliver i relation til retskrænkelser begået på internettet alle steder, hvor der adgang til internettet. EU-Domstolen har dog i relation til disse situationer begrænset retternes kompetence til skader, der er indtrådt i det land, hvor retten er beliggende Praktisk begrænsning af deliktsværnetingets rækkevidde som følge af den materielle ret? I sagerne gennemgået ovenfor begrænsede EU-Domstolen deliktsværnetingets rækkevidde noget. Dels ved at begrænse kompetencen til den skade, der er sket i den medlemsstat, hvor den kompetente ret er beliggende. Dels ved at understrege, at spørgsmålet om, hvorvidt der faktisk er sket en krænkelse, er en del af sagens materie. Det førstnævnte er en konsekvens af, at baggrunden for deliktsværnetingsreglen er, at det må antages at være retten i den stat, hvor skaden er indtrådt, der er den bedst egnede til at tage stilling til skadens omfang. Det er her beviser og vidner m.v. må antages at befinde sig. Det sidstnævnte er kun indirekte en begrænsning af værnetinget, idet det her er de materielle regler, der fører til, at der ikke er begået en krænkelse i det pågældende land. Hvis det eksempelvis kan konstateres, at et udbud af varer på internettet ikke i sig selv udgør en krænkelse af varemærker alle de steder, hvor den pågældende hjemmeside er tilgængelig, så er konsekvenserne af det vidtgående deliktsværneting altså i praksis mere begrænsede. I relation til immaterialretskrænkelser, der er en praktisk vigtig tilfældegruppe af retskrænkelser på tværs af grænser, har EU- Domstolen i en række tilfælde fastslået, at der gælder sådanne begrænsninger i relation til de områder af immaterialretten, der er harmoniseret af EU-lovgivning, ved at opstille krav om, at en krænkelse forudsætter en form for tilknytning til det land, hvor den ret, der påstås krænket, befinder sig. I nogen lighed hermed er det i straffeloven med 9 a direkte af lovgiver blevet fastslået, at det i relation til krænkelser begået via internettet kræves, at det krænkende indhold har en vis tilknytning til Danmark. 303 I relation til varemærkekrænkelser begået via internettet har EU- Domstolen i sagen EUD 2011, nr. C-324/09 (L'Oréal mod ebay) fastslået, at det blotte salgsudbud af varer på ebay ikke i sig selv medførte en varemærkekrænkelse i et land, hvor hjemmesiden var tilgængelig. Det afgørende var derimod, om salgsudbuddet af varerne konkret henvendte sig til forbrugere i det land, hvor varemærket var registreret, jf. dommens præmis Vedrørende ophavsrettigheder har EU-Domstolen i sagen EUD 2012, nr. C-5/11 (Donner)(13) fastslået, at den eneret til spredning af eksemplarer af et værk, der er fastslået i artikel 4, stk. 1, i EU's infosoc-direktiv,(14) ikke er krænket blot varer udbydes til salg på internettet. Der kræves tillige en salgsaftale plus levering. Hvis leveringen ikke foretages af den, der sælger varerne fra hjemmesiden, bliver det afgørende ifølge EU-Domstolen, dels om denne rent faktisk har vendt sin virksomhed mod almenheden i det land, hvor værket er ophavsretligt beskyttet, dels om denne virksomhed ikke kunne være uvidende om leverandørens handlinger. Dommen omhandler kun eneretten til spredning, hvorvidt andre af de enerettigheder til tilgængeliggørelse for almenheden, der tilkommer ophavsmanden, er krænket, tages der ikke stilling til.(15) I relation til databaserettigheder er det i EUD 2012, nr. C-173/11 (Football Dataco) ligeledes blevet fastslået, at der kræves en form for tilknytning til et land, før en databaserettighed kan anses for krænket i dette land. EU- Domstolen konkluderede, at suigeneris-retten i databasedirektivets artikel 7 i den foreliggende situation måtte fortolkes således, at der var sket en krænkelse af rettigheden i England i form af genanvendelse af databasens indhold, hvis der har været en intention om at målrette dataene mod offentligheden i England. Endelig har EU- Domstolen i sagen EUD 2014, nr. C-98/13 (Rolex III)(16) på baggrund af en præjudiciel forelæggelse fra den danske højesteret fastslået, at ophavsrets- og varemærkekrænkelser begået via internettet ikke i alle tilfælde forudsætter, at hjemmesiden henvender sig til forbrugere i et land, hvor ophavs- eller varemærkeretten findes. Det er tilstrækkeligt, at der til dette land sker et ikke-privat/erhvervsmæssigt salg af et produkt, der udgør en krænkelse i det pågældende land. I overensstemmelse med EU-Domstolen konkluderede Højesteret i dom af 15. maj 2014 i sag 361/2011 (U H), at en danskers private køb af et falsk Rolex-ur fra en kinesisk hjemmeside udgjorde en varemærke- og ophavsretskrænkelse i Danmark.(17) Disse begrænsninger med hensyn til den materielle ret vil formentlig indebære en vis praktisk begrænsning af deliktsværnetingsreglen i Bruxelles I-forordningen. Selvom en sag kan anlægges, blot en hjemmeside er tilgængelig i det pågældende land, så er der ikke meget ved at anlægge en sag et sted, hvor sagen må forventes tabt, Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 fordi der ikke er sket en overtrædelse af den materielle ret i det pågældende land, eksempelvis fordi en hjemmeside utvivlsomt ikke retter sig mod forbrugere i dette land, og der ikke er sket noget salg til dette land. Dette ændrer dog ikke ved, at det stadig kan være en bekostelig affære at blive sagsøgt i et fremmed land, selvom sagen i sidste ende måtte blive vundet. Anderledes, hvis sagen kunne afvises allerede med henvisning til manglende værneting.(18) 3. Rækkevidden af retsplejelovens 243 Retsplejelovens 243 fik sin nugældende udformning ved lov nr. 324 af 4. juni 1986, men bestemmelsen har gamle rødder, hvilke her skal ridses op, da denne kan bidrage til forståelsen af bestemmelsen.(19) Selvom nærværende artikel tager sigte på internationale forhold, vil domme vedrørende rent interne forhold også blive inddraget, da 243 som omtalt anvendes såvel i situationer, hvor sagsøgte bor i Danmark, som i situationer, hvor han bor uden for EU Forhistorien Den nugældende 1986-affattelse af retsplejelovens 243 blev i lovforslaget betegnet som en sproglig modernisering af den hidtidige 244, der stammende tilbage fra hovedloven af 1916.(20) Dette er nu ikke helt retvisende, jf. nedenfor bestemmelse var igen ifølge Hans Munch-Petersen kun en moderne omskrivning af, hvad der før retsplejeloven fulgte af Danske Lov ,(21) der igen stammende fra 23 i Christian IV's 304 birkeret af 1623.(22) Dette var dog også sandhed med modifikationer, da bestemmelsen i Danske Lov blev fortolket således, at den kun omfattede spørgsmål om straf, jf. afgørelsen U /1 LOHS; og på dette punkt skete der altså en kraftig udvidelse af deliktsværnetingets område med retsplejelovens indførelse, da bestemmelsen dengang som nu også omfatter erstatningskrav. Hertil kom, at Danske Lov formentlig ikke omfattede grænseoverskridende elementer, idet den forudsatte, at gerningsmanden befandt sig i retskredsen, da den krænkende adfærd blev begået.(23) Retsplejelovens nugældende 243 findes i 1877-udkastet til retsplejeloven som 26; og motiverne synes at sigte til samme retsstilling som i straffesager.(24) Fortolkningsbidrag kan derfor muligvis hentes i forarbejderne til den nugældende 696 i retsplejeloven, der fastslår, at deliktsværneting er hovedreglen i strafferetsplejen.(25) I 1875-udkastet til retsplejeloven, der i 62 fastslog værneting i straffesager»ved den Ret i hvis Kreds Handlingen er foretagen«, udtales det imidlertid klart i bemærkningerne til bestemmelsen, at det her er handlingen, ikke virkningen, der er afgørende:»gerningsstedet Værneting bestemmes, overensstemmende med den gjældende Ret og Forholdets Natur, ved Handlingen, ikke Virkningen, selvom denne hører til Forbrydelsens begreb.«(26) De første trykte afgørelser antog i overensstemmelse hermed, at virkningsprincippet ikke kunne danne grundlag for værneting, jf. således U /2 Ø, der henviser til U /1 LOHS, og U /2 H, og ligeledes den juridiske teori.(27) Afgørelsen U H synes at være den første afgørelse, der klart lægger virkningsprincipper til grund ved at tillade søgsmål i anledning af et injurierende brev sendt fra Sverige til Aalborg. Landsretten henviste til, at det var den danske straffelov, der fandt anvendelse på forholdet, idet handlingen efter straffelovens 9 (den nugældende 9, stk. 2) måtte anses for begået i Danmark. Denne bestemmelse foreskriver dengang som nu anvendelse af virkningsprincippet.(28) Baggrunden for bestemmelsen er, at hvis virkningen af en handling indtræder i Danmark, så er der en berettiget interesse i at kunne forsvare de i Danmark værnede retsgoder.(29) Bemærkningerne til 1924-lovforslaget til straffeloven nævner direkte, at det skal være muligt i Danmark at straffe en udlænding, der fra udlandet affyrer et dræbende skud over den danske grænse.(30) Straffelovens lovvalgsregler blev altså afgørende for, hvor retskrænkelsen/skadestilføjelsen var foregået. Højesteret stadfæstede i henhold til grundene. Dommen blev af Hurwitz og Gomard udlagt således, at virkningsprincippet ikke gjaldt ved rent danske forhold, altså hvor en handling, der blev iværksat i én retskreds, får virkning i en anden.(31) Det synes også mest korrekt ikke at udstrække princippet i dommen til at gælde rent danske forhold, da både retsplejelovens forarbejder samt retspraksis mest af alt synes at have taget afstand fra virkningsprincippet, og da straffelovens er en lovvalgsregel, der ret beset ikke omhandler, hvilken ret der er kompetent, kun hvornår dansk straffelovgivning skal anvendes. Efterfølgende retspraksis afviste i overensstemmelse hermed at anvende virkningsprincippet på rent danske forhold, jf. således U V. De to sager var begge private straffesager, der var afgjort på baggrund af princippet i straffelovens 9. I U /2 Ø (ophavsretskrænkelse) anerkendte landsretten imidlertid, at deliktsværnetinget også kunne anvendes uden for strafferetten.(32) Retsstillingen efter 1940-dommen blev lagt til grund ved ændringen af bestemmelsen med lov 324 af 4. juni 1986, men det er ikke helt klart, hvor langt præmisserne i 1940-dommen kan udstrækkes i forhold til den nugældende bestemmelse. I betænkningen, der lå til grund for lovforslaget, blev det med henvisning til Gomard/Hurwitz anført, at det var tvivlsomt, om den retsstilling, der var antaget med U H, også gjaldt internt i Danmark, men at det var Retsplejerådets opfattelse, at der også i den situation burde være valgfrihed mellem sagsanlæg på handlingsstedet og virkningsstedet.(33) Det er dog lidt uklart, om Retsplejerådet hermed mente, at rådets forslag til den nugældende 243 skulle omfatte også dette tilfælde. Samme sted hedder det nemlig, at forslaget til 243, bortset fra nogle sproglige forenklinger, svarede til den hidtidige regel. Teorien synes imidlertid at have antaget, at bestemmelsen omfatter virkningsstedet også internt i Danmark.(34) Dette er også antaget i retspraksis i U ØK. Vedrørende produktansvar blev det i lovforslaget til 1986-ændringen forudsat, at der kunne anlægges sag på det sted, hvor skaden skete.(35) 3.2. Skal retsplejelovens 243 fortolkes i overensstemmelse med EU-Domstolens udlægning af Bruxelles I- forordningens deliktsværnetingsregel? Dansk teori og praksis Teorien antager, at retsplejelovens 243, når den anvendes i relation til retskrænkelser på tværs af grænserne, skal fortolkes i overensstemmelse med deliktsværnetingsreglen i Bruxelles I-forordningen.(36) Dette synes også antaget i U VK, men afgørelsen er fra før edate-sagen.(37) Før edate-sagen var det relativt uproblematisk at statuere, at retsplejelovens 243 måtte udlægges i overensstemmelse med EU-Domstolens udlægning af forordningens deliktsværnetingsregel, da EU-Domstolens udlægning af virkningsprincippet ikke var meget mere vidtrækkende, end hvad der fulgte af 1940-dommen. Med edate-sagen gav EU-Domstolen dog virkningsprincippet et anvendelsesområde, der er noget mere vidtgående, end hvad der har kunnet spores i hidtidig dansk retspraksis. Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 Præmisserne i U ØK, der som omtalt angik en ren dansk situation, tyder på, at landsretten måske har anvendt synspunkter svarende til EU-Domstolens dom i edate-sagen, idet den henviser til, at de forurettede arbejdede og levede i Holbæk Retskreds og at virkningen af den påståede krænkelse derfor i forhold til dem var indtrådt der. Sagsøgerne havde også procederet på EU-Domstolens praksis, men ret beset udtaler landsretten sig ikke om spørgsmålet Overensstemmende fortolkning er nærliggende, da den nugældende affattelse af 243 blev indført ved samme lov, som implementerede Bruxelles-konventionen i dansk ret. Hertil kommer, at bestemmelserne i meget vidt omfang har samme ordlyd og skal regulere de samme situationer. Begge bestemmelser bygger på et princip om, at der er en berettiget interesse i at kunne anlægge sag på det sted, hvor en skadevoldende adfærd har virkning. Det må imidlertid ikke overses, at 243 ikke skulle implementere artikel 5, nr. 3, i Bruxelles-konventionen/-forordningen, og så meget desto mindre implementere EU-Domstolens retspraksis med hensyn til fortolkning af bestemmelsen. Endnu mindre kunne der være taget hensyn til fremtidig retspraksis ved udarbejdelse af bestemmelsen. Folkeretligt betyder implementering af en konvention i øvrigt heller ikke i sig selv, at enhver fremtidig 306 praksis fra et konventionsorgan kan anses for implementeret.(38) De danske domstole vil dog efter omstændighederne fortolke dansk ret i overensstemmelse med internationale forpligtelser.(39) Lovgiver valgte desuden ved gennemførelsen af Bruxelles I-konventionen/-forordningen en løsning med to separate regelsæt for henholdsvis sager omfattet af konventionen og sager, der faldt udenfor. Havde lovgiver i stedet valgt at regulere alle værnetingsspørgsmål under ét, eksempelvis ved at omskrive retsplejelovens kapitel 22, således at de samme bestemmelser i retsplejeloven regulerede de samme værnetingsspørgsmål, uanset om den sagsøgte så havde bopæl i Danmark, et andet sted i EU eller helt uden for EU, ville det være mere nærliggende, at der måtte gælde det samme, uanset hvor sagsøgte havde bopæl. Bruxelles I-forordningen er som nævnt ovenfor i afsnit 1. ikke direkte anvendelig i Danmark, da den har status af en mellemfolkelig aftale; og det samme gælder principielt EU-Domstolens retspraksis. Danmark er dog folkeretligt forpligtet af aftalen; og de danske domstole skal ifølge aftalens artikel 6, stk. 2, tage behørigt hensyn til EU-Domstolens praksis ved fortolkning af parallelaftalen/bruxelles I-forordningen. EU-Domstolens retspraksis er dog ikke bindende for de danske domstole; og artikel 6, stk. 2, fremhæver også, at EU-Domstolens praksis skal tages i betragtning i overensstemmelse med dansk ret. Dog fremhæves det i lovforslaget til lov om Bruxelles I-forordningen, at de vil være bundet af EU-Domstolens fortolkning i et præjudicielt søgsmål vedrørende parallelaftalen/bruxelles I-forordningen, som de selv har forelagt i overensstemmelse med parallelaftalens artikel 6, stk. 1.(40) I forhold til retsplejelovens 243 gælder der ingen regel, hvorefter EU-Domstolens retspraksis skal tages i betragtning, men de danske domstole er ikke afskåret herfra ved fortolkningen af retsplejelovens 243, jf. ovenfor om U VK og U ØK. Den tyske højesteret har slået ind på et andet spor end EU-Domstolen og opstillet begrænsninger i deliktsværnetinget efter den til retsplejelovens 243 svarende regel i 32 i den tyske civilproceslov (Zivilprozessordnung,»ZPO«), hvilket skal omtales i næste afsnit Særligt om den tyske højesterets praksis Den tyske højesteret har ikke lagt helt samme linje som EU-Domstolen; og i tysk ret kræves således en form for tilknytning til Tyskland,»einen gewissen Ortsbezug«.(41) Den relevante bestemmelse i ZPO 32 har en ordlyd, der er meget lig retsplejelovens 243.(42) Bundesgerichtshof har siden 2010 udlagt dette sådan, at der i relation til krænkelser på internettet kræves en særlig tilknytning til Tyskland, før bestemmelsen kan bruges til at etablere værneting i Tyskland. Dette giver bestemmelsen et mindre vidtgående anvendelsesområde end det, som EU-Domstolen har valgt i relation til Bruxelles I-forordningens deliktsværnetingsregel. I Bundesgerichtshofs dom af 2. marts 2010 i sag VI ZR 23/09 (avisartikel på internettet)(43) fastslog den således, at værneting efter bestemmelsen i relation til personlighedskrænkelser krævede en tydelig forbindelse til Tyskland (»einen deutlichen Bezug zum Inland«), og at det ikke var tilstrækkeligt for at skabe værneting, at det krænkende indhold blot er tilgængeligt i Tyskland via internettet. Kravet om en tydelig forbindelse til Tyskland blev gentaget i en dom af 29. marts 2011 i sag VI ZR 111/10, hvor Bundesgerichtshof afviste værneting i Tyskland i en sag om personlighedskrænkelser begået ved offentliggørelse af en rejsebeskrivelse på internettet.(44) Sagens parter var begge russere. Sagsøgeren boede i Tyskland, mens sagsøgte boede i USA. I 2006 deltog de i en fest i Moskva. Da sagsøgte efterfølgende var kommet hjem til USA, offentliggjorde hun en rejsebeskrivelse, hvor festen var beskrevet. Beskrivelsen var affattet på russisk med kyrillisk skrift. Bundesgerichtshof konkluderede, at der ikke var den fornødne tilknytning til Tyskland. Det var ikke afgørende, at sagsøgeren boede i Tyskland, da dette reelt ville føre til en grænseløs udvidelse af deliktsværnetinget. Det gjorde ligeledes ingen forskel, at rejsebeskrivelsen var offentliggjort på en hjemmeside, der blev drevet af et tysk firma og benyttede en tysk server. En sådan tilknytning var rent teknisk og tilfældig. I de to domme baserer Bundesgerichtshof blandt andet sin fortolkning af ZPO 32 på dens tidligere fortolkning af artikel 5, nr. 3, i Bruxelles-konventionen;(45) og 2011-dommen henviser også til EU-Domstolens afgørelse i Shevill-sagen. De to domme har dog vanskeligt kunne tage EU-Domstolens mere vidtgående linje fra og med edate-sagen i betragtning, da dommene er afsagt før edatesagen. Præmissen om»deutlichen Bezug zum Inland«er siden gentaget i sagen VI ZR 93/10 (vedrørende indholdet på en blog), der er afsagt præcis samme dag som edate-sagen (25. oktober 2011), og i Bundesgerichtshofs dom af 13. maj 2013 i sag VI ZR 93/10 (vedrørende 307 Googles»autocomplete«-funktion), der er afsagt efter edate-sagen, men som ikke ses at forholde sig til den. Bundesgerichtshof er altså villig til at tage EU-retspraksis i betragtning, men dens hidtidige praksis peger i en anden retning end EU-Domstolen. 4. Konklusion EU-Domstolens praksis har den ulempe, at den kan skabe værneting nogle steder, hvor der kun i meget begrænset omfang måske er sket en skade. Den tyske praksis knytter derimod mere konkret sagen til det sted, hvor skaden er sket. Sidstnævnte løsning har dog den ulempe, at det i princippet kan tænkes, at ingen domstol vil erkende sig for kompetent, fordi de alle mener, at skaden har en tættere tilknytning til et andet sted. Der er ikke noget sikkert tegn på, om de danske domstole ukritisk vil lægge EU-Domstolens seneste retspraksis til grund i relation til retsplejelovens 243, men da bestemmelsen fik dens nugældende formulering ved gennemførelsen af Bruxelles-konventionen i dansk ret, og i vidt omfang har samme ordlyd og skal regulere samme tilfældetyper, er der meget der taler for, at bestemmelserne i forhold til mange af de situationer, der kan opstå, vil blive udlagt ens, ligesom de i mange situationer vil kunne fortolkes ovensstemmende, Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 hvilket også er opfattelsen i teorien og retspraksis, jf. herved også afgørelsen U VK. Omvendt er det formentlig den tyske løsning, der generelt er bedst stemmende med dansk retstradition. Virkningsprincippet var oprindeligt slet ikke tiltænkt i dansk ret, men kom ind ad bagvejen med straffelovens 9 i afgørelsen U H; og denne retsstilling blev lagt til grund ved indførelsen af den nugældende 243 i 1986, hvor lovgiver selvsagt ikke kunne have forestillet sig, at EU- Domstolens praksis fra 2011 ville afvige fra dansk retspraksis. De danske domstole har ligeledes ikke en pligt til at tage EU-Domstolens retspraksis i betragtning ved fortolkning af retsplejelovens 243, sådan som det er tilfældet vedrørende Bruxelles I-forordningen. Selv ved fortolkning af Bruxelles I-forordningen skal de danske 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning). Forordningen erstatter fra den 10. januar 2015 den eksisterende Bruxelles I-forordning, Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Da 2012-forordningen ikke medfører nogen ændring i forhold til reglerne om deliktsværneting, vil jeg henvise til denne. 2 Bruxelles I-forordningens artikel 7, nr. 2, var før 2012-omarbejdningen af forordningen artikel 5, nr. 3. Denne artikel var igen en videreførelse af artikel 5, nr. 3, i Bruxelles-konventionen fra 1968, som Danmark også er en del af. EU-Domstolen var ved protokol af 3. juni 1971 tillagt kompetence til at fortolke Bruxelles-konventionen, og Domstolens praksis vedrørende Bruxelles-konventionen kan formentlig godt tillægges en vis vægt ved fortolkning af de dele af Bruxelles I-forordningen, der svarer til Bruxelles-konventionen, se eksempelvis afgørelsen EUD 2009, nr. C- 189/08 (Zuid-Chemie), præmis 18-19, se hertil Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 2. udgave (2014), s Bruxelles-konventionen med de relevante protokoller kan findes i EF-Tidende 1998/C 271/1. Se også bilag til bekendtgørelse nr. 724 af 22. oktober 1986 med senere ændringer. Om forskellene mellem konventionen og forordningen, se Peter Arnt Nielsen i U 2000B I forhold til EFTA-landene, Island, Norge og Schweiz gælder Bruxelles I-forordningen ikke; her gælder i stedet Lugano-konventionen af 30. oktober Lugano-konventionen indeholder kompetenceregler, der i vidt omfang svarer til dem, der findes i Bruxelles I-forordningen. Værnetingsreglerne i denne konvention svarer i vidt omfang til reglerne i Bruxelles I-forordningen; og den skal ikke omtales nærmere her. 4 Parallelaftalen findes i EU-Tidende 2005, L 299/62 og er optrykt som bilag 1 til lov nr af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen m.v. 5 Se hertil Torben Svenné Schmidt, International formueret, 2. udgave (2000), s. 93 f. 6 Se herom min bog Private Straffesager (2013), s. 287 f., med omtale af sagen EUD 2011, nr. C-406/09 (Realchemie Nederland). 7 Se fra dansk retspraksis vedrørende bestemmelsen: Utrykt dom fra Søog Handelsretten af 3. marts 2014 i sag H (erstatningsansvar i relation til tilbagekaldelse af markedsføringstilladelse til et lægemiddel), U Ø (sag om ophavsretskrænkelse kunne konkret ikke anlægges i Danmark), U HK (erstatningssag efter selskabstømning kunne anlægges i Danmark) og U ØK (produktansvarssag i relation til en defekt karrusel kunne anlægges i Danmark). 8 Se hertil Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 2. udgave (2014), s. 337 f., Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz, EU-PIL (2009), s. 60 ff., James Fawcett & Janeen M. Carruthers, Cheshire, North & Fawcett Private International Law, 14th edition (2008), s. 253 f., Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz, International privatret på formuerettens område, 4. udgave (2008), s. 38, Ketilbjørn Hertz, Bruxelles I-forordningen med domstole ikke ubetinget lægge EU-Domstolens praksis til grund, jf. ovenfor i forrige afsnit. Det taler vel også for den tyske løsning, at såvel Brydensholt-udvalget(46) som Jurisdiktionsudvalget(47) har antaget, at virkningsprincippet i straffelovens 9 ikke medførte dansk straffemyndighed blot fordi der på internettet findes materiale, der er tilgængeligt i Danmark. Straffelovens 9 a blev indført for at undgå usikkerhed om virkningsprincippets rækkevidde. Det kan derfor ikke helt afvises, at de danske domstole i nogle situationer vil hælde mere til den tyske løsning end til EU-Domstolens løsning ved udlægning af retsplejelovens 243 i relation til sagsøgte, der ikke har bopæl i EU. kommentarer (2007), s. 149, Torben Svenné Schmidt, International formueret, 2. udgave (2000), s. 95 f., Peter Arnt Nielsen, International privatog procesret (1997), s. 165 f., og Allan Philip, EU-IP, 2. udgave (1994), s. 53 f. 9 Se om dommen Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 2. udgave (2014), s. 341, Ketilbjørn Hertz, Jurisdiction in Contract and Tort under the Brussels Convention (1998), s. 253 ff., og Peter Arnt Nielsen, International privat- og procesret (1997), s. 164 ff. 10 Sagen er omtalt i Peter Arnt Nielsen, International handelsret, s. 341 ff. 11 Dommen er omtalt i min bog Private Straffesager (2013), s. 289 f. Se også Peter Arnt Nielsen i U 2013B.221 (s. 223 ff.). 12 Sagen er omtalt i Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 2. udgave (2014), s Afgørelsen er kommenteret af Clement Salung Petersen m.fl. i U 2012B Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. 15 I relation til eksempelvis visningsretten, se Peter Schønning i U 2012B.470 og Mette Ohm Rørdam i U 2012B.97 (s. 99 ff.). 16 Sø- og Handelsrettens dom i sagen er kommenteret af Clement Salung Petersen m.fl. i U 2012B.15/1. 17 Se i øvrigt hertil den utrykte dom fra Sø- og Handelsretten af 20. maj 2014 i sagerne V og V-64-12, der fastslog krænkelse i Danmark ved salg af designermøbler fra England til danske kunder. 18 Se hertil også min bog Private straffesager (2013), s. 290 f. Se om såkaldt»injurieturisme«ketilbjørn Hertz i Forhandlingerne ved det 40. nordiske Juristmøte (2014), bind I, s. 157 ff, og Peter Arnt Nielsen i U 2013B O. A. Borum, Lovkonflikter, 7. oplag under medvirken af Allan Philip (1968), s. 190, og Allan Philip, Dansk international privat- og procesret, 3. udgave (1976), s Bemærkningerne til 1, nr. 2 ( 243), i lovforslag nr. L 118 af 15. januar 1986 (til lov nr. 324 af 4. juni 1986) og betænkning nr. 1052/1985, s H. Munch-Petersen, Den danske Retspleje, Anden Del, Anden gennemsete og ændrede Udgave (1924), s. 29 f. 22 Kong Christian den Femtes Danske Lov af 15. april 1783 udgivet paa Grundlag af V. A. Schers Tekstudgave ved Stig Iuul (1949), s. 6. Bestemmelsen i birkeretten kan findes i V. A. Secher, Corpus constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, , 4. bind (1897), s. 54 f. 23 H. Munch-Petersen, Den danske Civilproces i Hovedtræk, Første Afdeling (1906), s. 46. Dette støttes af bestemmelsens forarbejder, jf. V. A. Secher og Chr. Støchel, Forarbejderne til Kong Kristian V.s Danske Lov, 1. bind (1892), s. 381, og 2. bind (1894), s Se også retspraksis fra før retsplejelovens indførelse, om end der ikke blev taget direkte stilling, U LOHS, U LOHS og U /1 LOHS. 24 Udkast til Lov om den Borgerlige Retspleje. (Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission) (1877), Motiverne, s. 35. Bestemmelsen gik mere eller mindre uforandret videre i 1899-udkastet og det i 1901 fremsatte lovforslag, jf. 21 i Forslag til Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 5

6 Lov om den borgerlige Retspleje som fremsat i Folketinget den 26. oktober 1901, jf. Rigsdagstidende , sp Se hertil bemærkningerne til forslaget, hvor det hedder, at den er overensstemmende med 26 i 1877-udkastet, jf. Rigsdagstidende , tillæg A, sp Lovforslaget og bemærkningerne er uforandret genoptryk af 1899-udkastet. 25 Denne bestemmelse kan spores tilbage til 8 i Hother Hages udkast til lov om domsmagten i straffesager, men ordlyden siger kun, at der er værneting, hvor»lovovertrædelsen er begået«, jf. H. Hage, Udkast til Love: 1) om Domsmagten i Straffesager; 2) om Forfølgningen af Straffesager, der behandles ved Nævningsretter; 3) om Behandlingen af Straffesager, der høre under Kredsretternes Omraade, udarbejdet efter Justitsministerens Opfordringen (1857), s. 8. Lovforslaget er trykt uden bemærkninger. 26 Udkast til Lov om Strafferetsplejen. (Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission) (1875), Motiverne, s H. Munch-Petersen, Den danske Retspleje, Anden Del, Anden gennemsete og ændrede Udgave (1924), s Vedrørende den dagældende 9 se Oluf H. Krabbe, Borgerlig Straffelov udgivet med Kommentarer af Oluf H. Krabbe under medvirkning af Carl Rasting, Fjerde Udgave (1947), s. 126 f., Stephan Hurwitz, Den danske kriminalret, almindelig del (1952), s. 152 ff., (s. 102 ff. i 4. reviderede udgave ved Knud Waaben (1971)), Knud Waaben, Strafferettens almindelige del I, ansvarslæren, 4. udgave (1997), s. 233 f., Vagn Greve, Det strafferetlige ansvar, 2. udgave (2004), s , Gorm Toftegaard Nielsen, Strafferet 1, ansvaret, 2. udgave (2004), s. 332 ff., og Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, almindelig del, 8. udgave (2005), s. 137 ff. Og vedrørende den nugældende 9, stk. 2, se Gorm Toftegaard Nielsen, Strafferet 1, ansvaret, 4. udgave (2013), s. 308 ff., Knud Waaben, Strafferettens almindelige del I, ansvarslæren, 5. reviderede udgave ved Lars Bo Langsted (2011), s. 260 ff., og Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, almindelig del, 10. omarbejdede udgave (2013), s. 182 f. 29 Betænkning afgiven af Kommissionen nedsat til at foretage et Gennemsyn af den almindelige borgerlige Straffelovgivning (1912), motiverne, s. 17 f. 30 Rigsdagstidende , tillæg A, sp Stephan Hurwitz og Bernhard Gomard, Tvistemål, 4. udgave (1965), s. 54. Dette gentages stort set ordret i Gomard, Civilprocessen (1977), s Torben Svenné Schmidt udlægger dommen således, at den ikke kan tages til udtryk for, at der er værneting i Danmark i rene erstatningssager, når blot skaden indtræder i Danmark, jf. International formueret, 2. udgave (2000), s. 154, note 272, men konkluderer, at dette dog nok må være retsstillingen. Se sidenhen afgørelserne U SH (krænkelse af varemærkeloven og den dagældende konkurrencelov, nu markedsføringsloven) samt U SH (uberettiget udnyttelse af erhvervshemmeligheder), U VK (produktansvar) og U HK (produktansvar). De to førstnævnte afgørelser fandt begge, at der ikke var værneting i Danmark. 33 Se betænkning nr. 1052/1985, s. 16 og 78. Se hertil Torben Svenné Schmidt, International formueret, 2. udgave (2000), s. 154, og Peter Arnt Nielsen, International privat- og procesret (1997), s Bernhard Gomard og Michael Kistrup, Civilprocessen, 7. udgave (2013), s. 134, og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen (2010), s Se bemærkningerne til 1, nr. 2 ( 243), i lovforslag nr. L 118 af 15. januar 1986 (til lov nr. 324 af 4. juni 1986). 36 Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 2. udgave (2014), s. 509, Torben Svenné Schmidt, International formueret, 2. udgave (2000), s. 154, og Peter Arnt Nielsen, International privat- og procesret (1997), s Se fra dansk retspraksis i øvrigt også utrykt Sø- og Handelsretsdom af 1. maj 2012 i sag H-1-11 (ophavsretskrænkelse begået i Tyrkiet medførte ikke værneting i Danmark) samt U /1 ØK, der dog konkret ikke tog stilling til spørgsmålet om deliktsværneting. 38 Se hertil vedrørende diskussionen i forhold til Menneskerettighedsdomstolens praksis, Peter Germer, Indledning til folkeretten, 4. udgave (2010), s. 96 ff. (navnlig s. 99 f.), og Jens Garde og Michael Hansen Jensen i Juristen Se Peter Germer, Indledning til folkeretten, 4. udgave (2010), s. 80 ff., vedrørende fortolknings- og formodningsreglen. 40 Pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L46 af 25. oktober 2006 (til lov nr af 20. december 2006). 41 Petra Pohlmann, Zivilprozessrecht, 3. Auflage (2014), s. 96 f. 42 Zivilprozessordnung kan findes på siden 43 De tyske domme i dette afsnit kan findes på 44 Dommen er kort omtalt i min bog, Private straffesager (2013), s Se dom af 13. oktober 2004 i sag I ZR 163/02 (Hotel Maritime). 46 Betænkning 1377/1999, s. 29 f. 47 Betænkning nr. 1488/2007, s. 349 ff. Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 6

Injurieturisme. Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark

Injurieturisme. Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme Injurieturisme Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme er et stort emne, men i dette referat er fokus særligt på de internationalprivatretlige

Læs mere

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 297 Ketilbjørn Hertz Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 298 299 Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting Af fuldmægtig,

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik Streaming music A legal qualification of streaming music af JAKOB KNUDSEN Specialet indeholder en ophavsretlig kvalifikation af streaming

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Erstatning uden for kontraktsforhold 1.5. Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Artiklen belyser produktansvarsreglernes anvendelse i situationer, hvor en komponent i et produkt forvolder skade.

Læs mere

Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige

Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige U.2014B. Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige Af videnskabelig assistent, cand.jur. Frederik Waage, LLM, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Artiklen behandler forskellige problemer, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

Dansk straffemyndighed

Dansk straffemyndighed Dansk straffemyndighed Betænkning om Dansk straffemyndighed Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg Betænkning nr. 1488 København 2007 Bilag 1 Betænkning om Dansk straffemyndighed Betænkning

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Juristen. Artikler. Boganmeldelser. Udgivet siden 1919. Nummer 3-4 September 2014

Juristen. Artikler. Boganmeldelser. Udgivet siden 1919. Nummer 3-4 September 2014 Juristen Udgivet siden 1919 Nummer 3-4 September 2014 Artikler Ansvarsnormen for medlemsstater Af Peter Biering, Peter Hedegaard Madsen og Kirsten-Marie Fog Petersen Er antidiskriminationsretten ved at

Læs mere

Databasebeskyttelse i Danmark The legal protection of databases in Denmark

Databasebeskyttelse i Danmark The legal protection of databases in Denmark Databasebeskyttelse i Danmark The legal protection of databases in Denmark Af MARIE SKJØDT LAURIDSEN Denne afhandling omhandler databasebeskyttelse i Danmark og beskæftiger sig med såvel den ophavsretlige

Læs mere

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx af MILLE RUDBECK-THOMSEN Nærværende specialeafhandling omhandler den kendetegnsretlige regulering af søgeordsbaseret

Læs mere

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres Compensation aspects concerning recourse claims of sick pay made by Danish municipalities af MARTIN FREY OLESEN Specialet handler om de

Læs mere

Civilproces. Indholdsfortegnelse. Pensum: Civilprocessen, 6. udg, Gomard og Kistrup. 1 Civilprocessen som juridisk disciplin...3

Civilproces. Indholdsfortegnelse. Pensum: Civilprocessen, 6. udg, Gomard og Kistrup. 1 Civilprocessen som juridisk disciplin...3 Indholdsfortegnelse Civilproces Pensum: Civilprocessen, 6. udg, Gomard og Kistrup 1 Civilprocessen som juridisk disciplin...3 1.1 Processuel og materiel ret...3 1.2 Civilproces og anden procesret...3 1.3

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Biintervenientens omkostningsmæssige retsstilling

Biintervenientens omkostningsmæssige retsstilling Biintervenientens omkostningsmæssige retsstilling På baggrund af en kritisk gennemgang af den foreliggende retspraksis om på- og tillæggelse af sagsomkostninger til biintervenienter fremdrager artiklen

Læs mere

erstatningsansvar for nuklear skade

erstatningsansvar for nuklear skade BETÆNKNING II om erstatningsansvar for nuklear skade Afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 30. april 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 482 1968 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UfR. 15. august 2012. Visning af kopimøbler. Af advokat Peter Schønning

UfR. 15. august 2012. Visning af kopimøbler. Af advokat Peter Schønning UfR 15. august 2012 Visning af kopimøbler Af advokat Peter Schønning Resumé: Artiklen behandler spørgsmålet om offentlig visning af kopimøbler importeret fra bl.a. Storbritannien. Forfatteren konkluderer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

Sindssyge lovovertrædere og sagsomkostninger

Sindssyge lovovertrædere og sagsomkostninger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Sindssyge lovovertrædere og sagsomkostninger Cebina Hansen Nr. 92/2004 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens Rapportserie

Læs mere

retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet

retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet betænkning nr. 1019 1984 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5173-7 Stougaard Jensen/København Ju

Læs mere

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v.

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Betænkning nr. 1462 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af

Læs mere

Renteloven. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet

Renteloven. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Renteloven Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Betænkning nr. 1161 København 1989 Forord I juni 1985 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe med den opgave "at gennemgå

Læs mere

Rapport om tolkebistand i retssager

Rapport om tolkebistand i retssager Side 1 af 49 Rapport om tolkebistand i retssager Afgivet af Arbejdsgruppen om tolkebistand i retssager nedsat under Domstolsstyrelsen København, April 2003 1. Indledning 2. Resumé af rapportens afsnit

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING Uddrag af GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING til Juridisk Forening KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD 1 Udgivet januar 2015 til brug for Juridisk Forenings kursus: Interessekonflikter ved identifikation: Hvornår

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere