EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk"

Transkript

1 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder tænkepause. Vi ønsker på sitet, at aktivere dig i debatten om EUs udvikling og har derfor formuleret en række spørgsmål om EUs udvikling, som du kan besvare under Afstemning. Inden du besvarer spørgsmålene, kan du under EU fakta få yderligere viden om EU og teste din viden i vores lille Quiz 9 skarpe om EU. Du kan også vælge at se tv-progammet EU Hvad Nu! under Web-TV. Hvis du har yderligere energi og lyst til at deltage i debatten kan du gå ind i Debatforum, hvor du kan komme i dialog med andre borgere. Vil du arrangere dit eget debatmøde eller anvende vores materialer til information, undervisning eller lignende, så gå til Download, hvor du kan hente hele vores informationspakke. Brug din ytringsfrihed - deltag i debatten om EU! Så har du måske også en chance for at blive hørt. God arbejdslyst og God Fornøjelse. Venlig hilsen Claus Sørensen tvpc.dk a/s Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand

2 2 HISTORIE Europas historie har i de sidste 3000 år været præget af evindelige konflikter og krige mellem nationer og folkeslag. Særlig brutal var 1900-tallet med to verdenskrige. I 1947 foreslog Winston Churchill, der havde været Storbritanniens premierminister under anden verdenskrig, at der blev skabt et Europas Forenede Stater; dog uden at Storbritannien selv deltog. Formålet skulle være en fredeliggørelse af forholdet mellem Europas lande, især en fransk-tysk udsoning. Det begyndte i 1951 med oprettelsen af Det europæiske Kul og Stålfællesskab mellem 6 lande: Belgien Luxembourg Holland Vesttyskland Frankrig Italien. I 1957 blev dette samarbejde til Rom-traktaten med fælles toldmure over for andre lande, det man kalder en toldunion. Desuden skulle der være fri bevægelighed for varer, kapital og arbejdskraft de 6 lande imellem. EU tæller i dag 25 medlemmer. Danmark har været medlem af EU siden Nogle af de lande i Europa, som ikke er medlem af EU - f.eks Norge, Island og Schweiz - har et tæt økonomisk samarbejde med EU. I Rom-Traktaten fra 1957 stod det klart formuleret, at EU skulle arbejde mod en stadig snævrere union. I de først årtier var der dog primært tale om et snævrere økonomisk samarbejde. Siden er en lang række andre samfundsområder kommet med. I dag forhandler og forholder EU sig i stigende omfang til omverdenen som én fælles enhed. Medlemslandene har i voksende omfang igennem årene måttet afgive national myndighed og kompetence til EUs institutioner. Ligeledes har medlemsstaterne i stigende grad måttet opgive national vetoret til fordel for forskellige former for flertalsbeslutninger. I 2004 søgte EU at sammenskrive de mange traktater og aftaler som var blevet til gennem årene til én samlet fælles grundlov for EU, kaldet forfatningstraktaten. Der er samtidigt tale om styrkelse af det overstatslige element i EU. Forfatningsudkastet skulle derpå godkendes af EUs medlemsstater, enten gennem vedtagelser i parlamenter eller gennem folkeafstemninger. Frankrig og Holland forkastede ved folkeafstemning forslaget til fælles grundlov for EUlandene. Folkeafstemningerne i Frankrig og Holland har medført at der er tænkepause vedrørende EUs videre udvikling. ARBEJDSOPGAVER Traditionelt illustrerer man EUs myndighedsområde med 3 søjler, som viser rækkevidden af EU-landenes samarbejde. Den første søjle omfatter det overstatslige samarbejde. At der er tale om et overstatsligt samarbejde, vil sige, at EU kan lave love og regler, der har direkte virkning i medlemsstaterne. I søjle 2 og søjle 3 er placeret det mellemstatslige samarbejde vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et mellemstatsligt samarbejde vil sige, at aftaler alene forpligter staterne. Dette indebærer, at Folketinget skal godkende de mellemstatslige EU-regler, før de får virkning for borgerne i Danmark.

3 3 EUs overstatslige samarbejde EUs overstatslige samarbejde vedrører først og fremmest toldunionen, ØMU en, Det indre Marked, konkurrencepolitik, regionalpolitik, landbrugspolitik, handelspolitik, industripolitik, bistandspolitik til U-landene og miljøpolitik. Men også inden for transportområdet, forbrugerbeskyttelse, sundhed og socialpolitik, beskæftigelsesområdet, asylpolitik, indvandrerpolitik og grænsekontrol, er der bestanddele af overnational regulering. Danmark har taget forbehold vedrørende den fælles mønt i ØMU-samarbejdet. I søjle 2 er nævnt udenrigs- og sikkerhedspolitik. I EU-traktaten er nedfældet en målsætning om: en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik en fælles EU-forsvarspolitik med henblik på et fælles forsvar på længere sigt. Der er lagt vægt på, at beslutninger inden for søjle 2 foreløbigt træffes enstemmigt medlemslandene imellem. Til at varetage EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik fungerer der en udenrigs- og sikkerhedspolitisk koordinator. Danmark har taget forbehold vedrørende forsvarssamarbejdet. Politi- og strafferetligt samarbejde I søjle 3 er nævnt EUs politi- og strafferetlige samarbejde. Det drejer sig desuden om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, narkotika og terror og forbrydelser mod børn og menneskehandel. Også her foregår EU-samarbejdet som et mellemstatsligt samarbejde, dvs at de enkelte landes parlamenter skal godkende aftalerne. Intentionerne med en fælles grundlov for EU den forfatningstraktat, som blev forkastet i Frankrig og Holland var meget kort: at sammenskrive de gældende traktater for EU, at afskaffe den præsenterede søjlestruktur og dermed overføre det mellemstatslige samarbejde vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik samt politi og det retslige område til overstatsligt samarbejde, at der skal være større åbenhed omkring møderne i EU, samt sikring af grundlæggende rettigheder for EU-borgerne, at EUs politikker og funktionsområde nøjere præciseres. Hvad skal EU bestemme og hvad skal medlemsstaterne bestemme, at EU bliver en juridisk enhed, der kan indgå internationale aftaler på områder, forfatningstraktaten giver adgang til.

4 4 ØKONOMI I dag udgør EUs samlede indtægter ca. 1,1 % af Unionens samlede bruttonationalindkomst. EU får sine indtægter fra told på varer, der kommer fra lande uden for EU. Desuden får EU overdraget noget af momsindtægterne i de enkelte medlemslande. Endelig får EU et slags medlemskontingent fra hvert af unionens lande svarende til 1% af landenes samlede nationalindtægt. I alt lyder EUs indtægter på 124 mia euro, svarende til godt 930 mia kr. eller godt og vel halvdelen af det danske bruttonationalprodukt. På udgiftssiden går knapt halvdelen af EU-pengene til EUs landbrug. De såkaldte regionalfonde, som er økonomisk støtte til de økonomisk svageste dele af EU får godt 1/3 af budgettet. Administrationen udgør ca. 5 % af budgettet. Det danske bidrag For hver dansker betyder medlemskabet af EU et gennemsnitligt årligt nettobidrag på ca. 300 kr. Af de midler, der kommer tilbage til Danmark fra unionens kasser, går langt de fleste til støtte til dansk landbrug. EU er dog i gang med kraftigt at reducere landbrugsstøtten. Til gengæld skal regionalstøtten til de mest underudviklede områder af EU styrkes. Kort kan man sige, at de rigeste lande i EU bidrager mest til EU-kassen, og pengene går primært til landbruget og de fattigste områder af EU. Danmark er da også gået fra at modtage flere penge fra EU end vi har bidraget med til nu at betale mere, end vi får. MEDLEMSLANDE Vi inddeler traditionelt jordkloden i verdensdele. En verdensdel er et større landområde, hvis natur og kultur udgør en geografisk helhed. Europa udgør en sådan verdensdel, og strækker sig fra Island i vest til Uralbjergene i Øst. Fra Nordhavet i nord til Middelhavet i syd. I dag omfatter EU de 25 lande, som du kan se på kortet. I 2004 blev EU senest udvidet med 10 østeuropæiske lande. Men ikke alle Europas lande er med i EU. Nogle lande: Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein har valgt at stå uden for Unionen. Disse lande har dog en udstrakt økonomisk samarbejdsaftale med EU. Andre lande: Rumænien og Bulgarien har indledt optagelsesforhandlinger med EU, og forventes at blive medlemmer i 2007/08. Nogle lande: Moldavien, Ukraine, Hviderusland, Rusland, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Makedonien, Albanien ønsker enten ikke at blive medlem eller opfylder ikke EUs økonomiske og demokratiske krav til medlemskab af Unionen. Spørgsmålet om eventuelt medlemskab ligger således en del ude i fremtiden.

5 5 Tyrkiet Tyrkiet udgør et særligt problem. Tyrkiet har i dag en udvidet økonomisk samarbejdsaftale med EU. Tyrkiet ønsker fuldt medlemskab. Mange EU-lande og -borgere er tøvende over for at lukke Tyrkiet med sine 71 millioner indbyggere samt ikke-europæiske kultur ind i Unionen. DEMOKRATI EUs administration er bygget op omkring 4 institutioner. EU-Kommissionen EU-Kommissionen har to vigtige opgaver. Den ene er, at Kommissionen udarbejder lovforslag. Kommissionen har initiativretten, dvs kun den har ret til at tage initiativer til nye love. Hverken det enkelte medlemsland eller Europa-parlamentet kan således fremsætte lovforslag. Kommissionen udarbejder omkring 500 lovforslag om året. Den anden vigtige opgave for Kommissionen er at kontrollere, om medlemslandene overholder de gældende EU-regler. Gør et medlemsland ikke dette, vil det pågældende land blive indbragt for EF-domstolen. Europa-Kommissionen består udover af en kommissionsformand af 25 kommissærer, én fra hvert medlemsland. Kommissionens medlemmer er udpeget af de enkelte landes regeringer, men er forpligtet til at arbejde for EU som en helhed. Europa-Parlamentet EU-Parlamentet består af 732 medlemmer valgt direkte af borgerne i de enkelte EU-lande. Danmark har således 14 pladser i EU-Parlamentet. Parlamentsmedlemmerne sidder ikke efter nationalitet, men fordeler sig efter politiske opfattelser. De valgte danske socialdemokrater sidder således i gruppe med socialdemokrater fra hele Europa. Og på lignende måde sidder Venstre-folkene i den liberale gruppe i Parlamentet. Parlamentet har udviklet sig fra at være et rent rådgivende organ til at blive direkte medbestemmende gennem vetoret omkring Kommissionens lovforslag. Parlamentet har også stor indflydelse angående godkendelse af væsentlige dele af EUbudgettet samt optagelse af nye lande og aftaler med lande uden for EU. Ministerrådet Ministerrådet består af én minister fra hvert medlemsland. Alt efter sagsområde, er det de forskellige fagministre, der møder op. Hvis det således drejer sig om et uddannelsesspørgsmål, så er det undervisningsministrene, der mødes. Ministerrådet tager de endelige beslutninger i EU. Man stemmer om de forslag, som Kommissionen har fremsat og som efter forskellige procedurer har været behandlet i Parlamentet. I meget vigtige spørgsmål skal der være enighed alle 25 EU-lande imellem. I langt de fleste sager stemmer man efter princippet om kvalificeret flertal. Hver land har fået tildelt et antal stemmer. I alt er der 321 stemmer til fordeling, hvoraf Danmark råder over 7.

6 6 EF-Domstolen EF-Domstolen består af 25 dommere, én fra hvert medlemsland. Dommerne udpeges af de respektive medlemslande. Domstolens vigtigste opgaver er, at behandle sager vedrørende brud på EU-traktaten og EU-lovene. Såvel medlemslandene som Kommissionen kan rejse sådanne sager ved Domstolen. at behandle sager om fortolkning af EU-traktaterne og EU-lovene. EU-lovene er over de nationale love. Har EU vedtaget en lov, kan et medlemsland ikke herefter vedtage en national lov, som gå imod denne. Dette betyder, at almindelige borgere kan rejse en sådan fortolkningssag ved EF-Domstolen. at sikre, at EU-lovene er i overensstemmelse med EU-traktaterne. Det svarer til, at Højesteret i Danmark skal kontrollere, at Folketinget overholder Grundloven, når der vedtages nye love. Quiz Se om du kan klare de 9 skarpe omkring EU! Hvornår blev Danmark medlem af EF? Hvor mange lande er medlem af EU? Hvor mange mio. indbyggere er der i EU? Hvor stort er EU's indtægtsbudget for 2006 (mia kroner)?

7 7 Hvilket land har stemt nej til EU's forfatningstraktat? Sverige Tyskland Frankrig Hvilket land har stemt ja til EU's forfatningstraktat? Portugal Spanien Italien Hvilket samarbejdsområde er Danmark ikke en del af? Landbrug Forsvar Miljø Hvilket land er ikke medlem af EU? Norge Sverige Danmark Hvor mange medlemmer sidder i EU-Parlamentet?

8 8 AFSTEMNING EU berører os alle i vor hverdag - hvad enten vi vil det eller ej. Vi har formuleret 5 hovedspørgsmål og en række underspørgsmål om EU. 1. Hvilke opgaver syntes du EU skal løse, og hvilke opgaver er et dansk anliggende? 2. Hvad syntes du om EUs budget? 3. Skal EU være større end de nuværende 25 medlemmer? 4. Hvordan kunne du tænke dig EU demokratisk opbygget? 5. Hvad er dit forhold generelt til EU? Du kan få yderligere information inden du svarer under EU fakta samt på de relevante links. Brug din ytringsfrihed - deltag i debatten om EU og du måske en chance for at blive hørt. For at starte afstemningen skal du først oplyse dit navn og din adresse. Du kan kun deltage i afstemningen en gang og der skal svares på alle spørgsmål. Herefter kan du se det aktuelle resultat af afstemningen. God fornøjelse! EU afstemning 1: Hvilke opgaver synes du EU skal løse, og hvilke opgaver er et dansk anliggende? 1.1. Ifølge Edinburgh-afgørelsen deltager Danmark ikke i ØMU'ens tredje fase, der indebærer indførelse af euroen. Skal euroen indføres i Danmark? 1.2. Ifølge Edinburgh-afgørelsen deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af afgørelser og aktioner inden for EU, som har indvirkning på forsvarsområdet. Skal Danmark med i samarbejdet på forsvarsområdet?

9 Danmark deltager alene i samarbejdet om retlige og indre anliggender på mellemstatsligt og ikke på overstatsligt grundlag. Skal Danmark deltage fuldt ud i det retlige samarbejde? 1.4. Med Amsterdam-traktaten blev det skrevet direkte ind i EF-traktaten, at unionsborgerskabet ikke træder i stedet for nationalt borgerskab, men supplerer det. Er du tilhænger af unionsborgerskabet? 1.5. Er du tilhænger af forfatningstraktaten? 2: Hvad synes du om EU s budget? 2.1. Synes du generelt, at EU får for mange penge? 2.2. Ville du være tilhænger af en direkte skat til EU, således at den almindelige danske skulle betale kommuneskat, statsskat, EU-skat?

10 Bør EU fortsat støtte landbrugsproduktionen eller bør vi fjerne EU-tolden, så lande uden for EU kan sælge billigere landbrugsvarer til os? 2.4. Synes du det er i orden, at EU bruger mange penge på at udvikle dele af EU? 3: Skal EU være større end de nuværende 25 medlemmer? 3.1. Skal Tyrkiet på et tidspunkt være medlem af EU? 3.2. Skal EU omfatte alle lande i Europa? 4: Hvordan kunne du tænke dig EU demokratisk opbygget? 4.1. Er du tilhænger af flere folkeafstemninger både i Danmark og i de øvrige EU-lande omkring EU-anliggender?

11 Hvordan har du det med at EF-domstolen er overordnet de danske domstole i EUanliggender? Det er i orden Det bekymrer mig 4.3. Hvordan vurderer du generelt Danmarks indflydelse i EU? Den er stor Den er passende Den er lille 4.4. Synes du, det er i orden med stigende anvendelse af flertalsafgørelse i EU, eller foretrækker du i højere grad enstemmighed EU-landene imellem? Jeg syntes, at det er ok Jeg foretrækker emstemmighed 4.5. Bør Europaparlamentets magt styrkes i forhold til de nationale parlamenter? 4.6. Bør Europa-Parlamentets magt styrkes i forhold til Ministerrådet, således at flere beslutningsområder afgøres endeligt i Europa-Parlamentet?

12 I dag er det kun Kommissionen, der kan fremsætte lovforslag for hele EU. Bør Europa- Parlamentet og de nationale parlamenter også have mulighed for at fremsætte lovforslag med virkning for hele EU? 5: Hvad er dit forhold generelt til EU? 5.1 Er du tilhænger af, at EU Styrkes Er uændret Svækkes 5.2. Skal det enkelte EU-lands vetoret (dvs mulighed for at blokere for gennemførelse af en flertalsbeslutning) Styrkes Er uændret Svækkes 5.3. Er du generelt tilfreds med den løbende information om EU? 5.4. Hvad er dit forhold generelt til EU? Er du positiv Er du ligeglad Er du negativ

13 13

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Den Europæiske Union (EU) Historisk udvikling EFTA

Den Europæiske Union (EU) Historisk udvikling EFTA Den Europæiske Union (EU) Historisk udvikling I dag er der i alt 27 lande medlem af EU, men i 1957 da EU blev skiftet, startede det med at der var seks medlems lande, Vesttyskland, Frankrig, Italien, Nederlandene,

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

Den Europæiske Union

Den Europæiske Union Den Europæiske Union sådan startede det EU blev skabt på ruinerne af Anden Verdenskrig, af mennesker som havde oplevet to verdenskrige på kort tid. Forbavsende mange af ideerne fra starten har overlevet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke Kalmar-unionen 1397-1523 Nordiske lande samlet under én hersker Margrete, der ønsker en stærk centralmagt: fælles konge, fælles udenrigspolitik og holde fred. Jugoslavien 1918-1995 Sovjetunionen 1917-1991

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Danmark og EU i Europa

Danmark og EU i Europa Mels Ersbøll og Jens Bostrup A 338939 Danmark og EU i Europa Gyldendal Indhold Forord 9 I. Danmark i den Europæiske Union 2S. maj - hvad stemmer vi om? Af Niels Ersbøll 13 Enten - eller 13 Spørg først

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Hvordan fungerer EU? Det giver vi dig svar på i denne profilavis! Fællesskabsmetoden derfor fungerer EU

Hvordan fungerer EU? Det giver vi dig svar på i denne profilavis! Fællesskabsmetoden derfor fungerer EU 02 PROFILAVIS NR 07 EU Sådan fungerer det www.europa-kommissionen.dk Klassesæt kan rekvireres ved at kontakte Europa-Kommissionen på tlf. 3314 4140 eller pr. e-mail: eu@europa-kommissionen.dk Hvordan fungerer

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tour d Europa... 3. EU s historie... 4. EU s institutioner... 8. Danmarks fire undtagelser... 12. Energi og klima...

Indholdsfortegnelse. Tour d Europa... 3. EU s historie... 4. EU s institutioner... 8. Danmarks fire undtagelser... 12. Energi og klima... Indholdsfortegnelse Tour d Europa... 3 EU s historie... 4 EU s institutioner... 8 Danmarks fire undtagelser... 12 Energi og klima... 14 EU i verden... 15 Immigration... 16 Interkulturel dialog... 17 Tour

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015?

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Side 1 af 7 Indhold 1. Kort om retsforbeholdet baggrund... 3 2. Hvorfor skal vi til folkeafstemning?... 3 a. Hvad betyder

Læs mere

Gældende EU-ret. Traktatgrundlaget. Traktatudgaver. Afledt ret/sekundærlovgivning Direktiver. Af Mongin Forrest

Gældende EU-ret. Traktatgrundlaget. Traktatudgaver. Afledt ret/sekundærlovgivning Direktiver. Af Mongin Forrest Gældende EU-ret Af Mongin Forrest Traktatgrundlaget Traktatudgaver Afledt ret/sekundærlovgivning Direktiver Primærlovgivningen inden for EU består af EU's traktater. Siden traktaten om oprettelse af Det

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Fra de Seks til de 27

Fra de Seks til de 27 Katalog til udstillingen: Fra de Seks til de 27 De Europæiske Fællesskabers historie på danske forsider Se/hør video- og lydklip og læs mere på den udvidede webversion af udstillingen. Se også tidslinjen:

Læs mere

1948: For at sikre den rette anvendelse af støtten, kræver USA oprettelse af OEEC (i dag kendt under navnet OECD - med hovedsæde i Paris).

1948: For at sikre den rette anvendelse af støtten, kræver USA oprettelse af OEEC (i dag kendt under navnet OECD - med hovedsæde i Paris). 1945: Anden Verdenskrig slutter. Den Kolde Krig starter. Europa og verden deles nu op i to, Øst - Vest. Sovjetunionen og USA bliver nye rivaliserende supermagter. Sovjet ønsker krigsskadeserstatninger

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

8. Den Europæiske Union

8. Den Europæiske Union 8. Den Europæiske Union I dette kapitel behandles Den Europæiske Union. Kapitlet tager udgangspunkt i krisen i det europæiske samarbejde i 2011 og giver på denne baggrund et overblik over EU s historie,

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

EU og Folketinget STUDIEHÆFTE OM

EU og Folketinget STUDIEHÆFTE OM EU og Folketinget STUDIEHÆFTE OM EU og Folketinget 2 Kolofon EU og Folketinget Studiehæfte om EU og Folketinget Udgiver Folketinget 3. udgave Marts 2012 Bestilling www.ft.dk/publikationer Illustration

Læs mere

Lissabon-traktaten og Grundloven

Lissabon-traktaten og Grundloven Lissabon-traktaten og Grundloven 15-06-2012 Landsretten har den 15.juni 2012 afsagt dom i sagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabontraktaten. Sagen er ført af en række borgere mod statsministeren og udenrigsministeren.

Læs mere

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) blev oprettet i 1994 med henblik på at udvide Den Europæiske Unions bestemmelser for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner 1 VEDTAGELSE AF EU-FORFATNINGEN Medlemslandene skal vedtage forfatningen enstemmigt på en regeringskonference, IGC (det vil sige, at hvert land har garanteret

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

EU s forfatning: Lissabon-traktaten

EU s forfatning: Lissabon-traktaten EU s forfatning: Lissabon-traktaten En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats EU s forfatning: Lissabon-traktaten Lissabon-traktaten trådte i kraft den 1. december 2009, efter at det med en massiv kampagne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Spin over Europa. CENTER FOR EUROPÆISK POLITIK www.cep.polsci.ku.dk

Spin over Europa. CENTER FOR EUROPÆISK POLITIK www.cep.polsci.ku.dk Spin over Europa Europa er fuld af modstridende interesser, der hver især kæmper for at blive tilgodeset i den kommende reformtraktat. Debatten handler også denne gang om hvem, der snyder hvem, frem for

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 26. maj 2015 Skatteunddragelse

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Brexit konsekvenser for UK og EU

Brexit konsekvenser for UK og EU Center for Europæisk Politik Brexit konsekvenser for UK og EU Marlene Wind, Professor, centerleder Center for Europæisk Politik & Professor, icourts Juridisk Fakultet begge Københavns Universitet Dias

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 05.12.2007 ARBEJDSDOKUMENT om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2007 Udvalget

Læs mere

Venlig hilsen Bruno Langdahl, EU-konsulent

Venlig hilsen Bruno Langdahl, EU-konsulent Sæt fokus på EU! Kære underviser EU ændrer sig grundlæggende i disse år. Den 1. maj 2004 blev unionen udvidet med 10 nye lande fra central- og østeuropa. De fleste lande er betydeligt fattigere og har

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

EU FORDI FORDI. - der er gode argumenter for europæisk samarbejde. - der er gode argumenter for europæisk samarbejde

EU FORDI FORDI. - der er gode argumenter for europæisk samarbejde. - der er gode argumenter for europæisk samarbejde EU FORDI FORDI - der er gode argumenter for europæisk samarbejde - der er gode argumenter for europæisk samarbejde Produceret af Den Danske Europabevægelse 2007 Produceret af Den Danske Europabevægelse

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europa i en nøddeskal

Europa i en nøddeskal Europa i en nøddeskal Hvad er Den Europæiske Union egentlig? Den er europæisk Den er en union = den ligger i Europa. = den forener lande og folk. Lad os prøve at se nærmere på, hvad europæerne har til

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner:

LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner: 1 FAKTABOKS LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner: 1. Sammenlægning af EF/EU til en union med retssubjektivitet ( juridisk person ). 2. Kompetencekategorierne 3. EU' s tiltrædelse af Den europæiske

Læs mere

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12?

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12? Afstemning om retsforbeholdet Hvad stemmer vi om den 3/12? Det Konservative Folkeparti Oktober 2015 Baggrunden for afstemningen Danmark har, siden vi i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten, haft fire

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Internationalt samarbejde. Historisk synsvinkel

Internationalt samarbejde. Historisk synsvinkel Internationalt samarbejde NW-N 1 Historisk synsvinkel Tidligere tiders restriktioner Lige efter 2.verdenskrig: told og kvantitative restriktioner Hvorfor er told og kvantitative restriktioner skadelige

Læs mere

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov www.folkebevaegelsen.dk Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet! 2007 Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet!

Læs mere

Teorier om europæisk integration/ integrationsteorier

Teorier om europæisk integration/ integrationsteorier Teorier om europæisk integration/ integrationsteorier Neofunktionalisme: Ernst B. Haas: Europæisk integration er en deterministisk proces. Som en snebold, der ruller ned ad et bjerg. Spill-over mekanismen

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

10 nøglepersoner i efterkrigstidens økonomisk-politiske samarbejde i Europa en rangfølge:

10 nøglepersoner i efterkrigstidens økonomisk-politiske samarbejde i Europa en rangfølge: 10 nøglepersoner i efterkrigstidens økonomisk-politiske samarbejde i Europa en rangfølge: 1) Jean Monnet 2) Konrad Adenauer 3) Jacques Delors 4) Charles de Gaulle 5) Helmut Kohl 6) Margaret Thatcher 7)

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. februar 2005 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. februar 2005 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget Info-note - I 6 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. februar 2005 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Referat af møde mellem Europaudvalget

Læs mere

Source: Dansk Folkeparti, Stem dansk - stem nej, 1998, http://www.euoplysningen.dk/upload/application/pdf/70f00ec3/df1998.pdf.

Source: Dansk Folkeparti, Stem dansk - stem nej, 1998, http://www.euoplysningen.dk/upload/application/pdf/70f00ec3/df1998.pdf. Source: Dansk Folkeparti, Stem dansk - stem nej, 1998, http://www.euoplysningen.dk/upload/application/pdf/70f00ec3/df1998.pdf. Copyright: Danske Folketinget - Danish Parliament URL: http://www.cvce.eu/obj/-da-ad4691f4-8d79-41c6-8bb1-1f4579bad5da.html

Læs mere

Analyse. EU-fakta: Skal vi have flere EU-folkeafstemninger? 3. december 2015. Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU-fakta: Skal vi have flere EU-folkeafstemninger? 3. december 2015. Af Julie Hassing Nielsen Analyse 3. december 15 EU-fakta: Skal vi have flere EU-folkeafstemninger? Og hvad koster de? Af Julie Hassing Nielsen D. 3. december stemmer danskerne om, hvorvidt retsforbeholdet skal omdannes til en

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Danmark i det udvidede EU

Danmark i det udvidede EU Den 2. november 2004 Politisk aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Danmark i det udvidede EU Danmark

Læs mere

HVAD KAN BRITERNE LÆRE AF MAASTRICHT, NICE OG LISSABON?

HVAD KAN BRITERNE LÆRE AF MAASTRICHT, NICE OG LISSABON? NOTAT HVAD KAN BRITERNE LÆRE AF MAASTRICHT, NICE OG LISSABON? Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske premierminister David Cameron

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Af adjunkt Mads Dagnis Jensen og professor Marlene Wind, begge Institut for Statskundskab, Københavns Universitet DEMOKRATI I EU

Af adjunkt Mads Dagnis Jensen og professor Marlene Wind, begge Institut for Statskundskab, Københavns Universitet DEMOKRATI I EU Af adjunkt Mads Dagnis Jensen og professor Marlene Wind, begge Institut for Statskundskab, Københavns Universitet DEMOKRATI I EU 2 Demokrati i EU Forskellige demokratiopfattelser 3 Demokrati og EU er tæt

Læs mere