EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk"

Transkript

1 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder tænkepause. Vi ønsker på sitet, at aktivere dig i debatten om EUs udvikling og har derfor formuleret en række spørgsmål om EUs udvikling, som du kan besvare under Afstemning. Inden du besvarer spørgsmålene, kan du under EU fakta få yderligere viden om EU og teste din viden i vores lille Quiz 9 skarpe om EU. Du kan også vælge at se tv-progammet EU Hvad Nu! under Web-TV. Hvis du har yderligere energi og lyst til at deltage i debatten kan du gå ind i Debatforum, hvor du kan komme i dialog med andre borgere. Vil du arrangere dit eget debatmøde eller anvende vores materialer til information, undervisning eller lignende, så gå til Download, hvor du kan hente hele vores informationspakke. Brug din ytringsfrihed - deltag i debatten om EU! Så har du måske også en chance for at blive hørt. God arbejdslyst og God Fornøjelse. Venlig hilsen Claus Sørensen tvpc.dk a/s Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand

2 2 HISTORIE Europas historie har i de sidste 3000 år været præget af evindelige konflikter og krige mellem nationer og folkeslag. Særlig brutal var 1900-tallet med to verdenskrige. I 1947 foreslog Winston Churchill, der havde været Storbritanniens premierminister under anden verdenskrig, at der blev skabt et Europas Forenede Stater; dog uden at Storbritannien selv deltog. Formålet skulle være en fredeliggørelse af forholdet mellem Europas lande, især en fransk-tysk udsoning. Det begyndte i 1951 med oprettelsen af Det europæiske Kul og Stålfællesskab mellem 6 lande: Belgien Luxembourg Holland Vesttyskland Frankrig Italien. I 1957 blev dette samarbejde til Rom-traktaten med fælles toldmure over for andre lande, det man kalder en toldunion. Desuden skulle der være fri bevægelighed for varer, kapital og arbejdskraft de 6 lande imellem. EU tæller i dag 25 medlemmer. Danmark har været medlem af EU siden Nogle af de lande i Europa, som ikke er medlem af EU - f.eks Norge, Island og Schweiz - har et tæt økonomisk samarbejde med EU. I Rom-Traktaten fra 1957 stod det klart formuleret, at EU skulle arbejde mod en stadig snævrere union. I de først årtier var der dog primært tale om et snævrere økonomisk samarbejde. Siden er en lang række andre samfundsområder kommet med. I dag forhandler og forholder EU sig i stigende omfang til omverdenen som én fælles enhed. Medlemslandene har i voksende omfang igennem årene måttet afgive national myndighed og kompetence til EUs institutioner. Ligeledes har medlemsstaterne i stigende grad måttet opgive national vetoret til fordel for forskellige former for flertalsbeslutninger. I 2004 søgte EU at sammenskrive de mange traktater og aftaler som var blevet til gennem årene til én samlet fælles grundlov for EU, kaldet forfatningstraktaten. Der er samtidigt tale om styrkelse af det overstatslige element i EU. Forfatningsudkastet skulle derpå godkendes af EUs medlemsstater, enten gennem vedtagelser i parlamenter eller gennem folkeafstemninger. Frankrig og Holland forkastede ved folkeafstemning forslaget til fælles grundlov for EUlandene. Folkeafstemningerne i Frankrig og Holland har medført at der er tænkepause vedrørende EUs videre udvikling. ARBEJDSOPGAVER Traditionelt illustrerer man EUs myndighedsområde med 3 søjler, som viser rækkevidden af EU-landenes samarbejde. Den første søjle omfatter det overstatslige samarbejde. At der er tale om et overstatsligt samarbejde, vil sige, at EU kan lave love og regler, der har direkte virkning i medlemsstaterne. I søjle 2 og søjle 3 er placeret det mellemstatslige samarbejde vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et mellemstatsligt samarbejde vil sige, at aftaler alene forpligter staterne. Dette indebærer, at Folketinget skal godkende de mellemstatslige EU-regler, før de får virkning for borgerne i Danmark.

3 3 EUs overstatslige samarbejde EUs overstatslige samarbejde vedrører først og fremmest toldunionen, ØMU en, Det indre Marked, konkurrencepolitik, regionalpolitik, landbrugspolitik, handelspolitik, industripolitik, bistandspolitik til U-landene og miljøpolitik. Men også inden for transportområdet, forbrugerbeskyttelse, sundhed og socialpolitik, beskæftigelsesområdet, asylpolitik, indvandrerpolitik og grænsekontrol, er der bestanddele af overnational regulering. Danmark har taget forbehold vedrørende den fælles mønt i ØMU-samarbejdet. I søjle 2 er nævnt udenrigs- og sikkerhedspolitik. I EU-traktaten er nedfældet en målsætning om: en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik en fælles EU-forsvarspolitik med henblik på et fælles forsvar på længere sigt. Der er lagt vægt på, at beslutninger inden for søjle 2 foreløbigt træffes enstemmigt medlemslandene imellem. Til at varetage EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik fungerer der en udenrigs- og sikkerhedspolitisk koordinator. Danmark har taget forbehold vedrørende forsvarssamarbejdet. Politi- og strafferetligt samarbejde I søjle 3 er nævnt EUs politi- og strafferetlige samarbejde. Det drejer sig desuden om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, narkotika og terror og forbrydelser mod børn og menneskehandel. Også her foregår EU-samarbejdet som et mellemstatsligt samarbejde, dvs at de enkelte landes parlamenter skal godkende aftalerne. Intentionerne med en fælles grundlov for EU den forfatningstraktat, som blev forkastet i Frankrig og Holland var meget kort: at sammenskrive de gældende traktater for EU, at afskaffe den præsenterede søjlestruktur og dermed overføre det mellemstatslige samarbejde vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik samt politi og det retslige område til overstatsligt samarbejde, at der skal være større åbenhed omkring møderne i EU, samt sikring af grundlæggende rettigheder for EU-borgerne, at EUs politikker og funktionsområde nøjere præciseres. Hvad skal EU bestemme og hvad skal medlemsstaterne bestemme, at EU bliver en juridisk enhed, der kan indgå internationale aftaler på områder, forfatningstraktaten giver adgang til.

4 4 ØKONOMI I dag udgør EUs samlede indtægter ca. 1,1 % af Unionens samlede bruttonationalindkomst. EU får sine indtægter fra told på varer, der kommer fra lande uden for EU. Desuden får EU overdraget noget af momsindtægterne i de enkelte medlemslande. Endelig får EU et slags medlemskontingent fra hvert af unionens lande svarende til 1% af landenes samlede nationalindtægt. I alt lyder EUs indtægter på 124 mia euro, svarende til godt 930 mia kr. eller godt og vel halvdelen af det danske bruttonationalprodukt. På udgiftssiden går knapt halvdelen af EU-pengene til EUs landbrug. De såkaldte regionalfonde, som er økonomisk støtte til de økonomisk svageste dele af EU får godt 1/3 af budgettet. Administrationen udgør ca. 5 % af budgettet. Det danske bidrag For hver dansker betyder medlemskabet af EU et gennemsnitligt årligt nettobidrag på ca. 300 kr. Af de midler, der kommer tilbage til Danmark fra unionens kasser, går langt de fleste til støtte til dansk landbrug. EU er dog i gang med kraftigt at reducere landbrugsstøtten. Til gengæld skal regionalstøtten til de mest underudviklede områder af EU styrkes. Kort kan man sige, at de rigeste lande i EU bidrager mest til EU-kassen, og pengene går primært til landbruget og de fattigste områder af EU. Danmark er da også gået fra at modtage flere penge fra EU end vi har bidraget med til nu at betale mere, end vi får. MEDLEMSLANDE Vi inddeler traditionelt jordkloden i verdensdele. En verdensdel er et større landområde, hvis natur og kultur udgør en geografisk helhed. Europa udgør en sådan verdensdel, og strækker sig fra Island i vest til Uralbjergene i Øst. Fra Nordhavet i nord til Middelhavet i syd. I dag omfatter EU de 25 lande, som du kan se på kortet. I 2004 blev EU senest udvidet med 10 østeuropæiske lande. Men ikke alle Europas lande er med i EU. Nogle lande: Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein har valgt at stå uden for Unionen. Disse lande har dog en udstrakt økonomisk samarbejdsaftale med EU. Andre lande: Rumænien og Bulgarien har indledt optagelsesforhandlinger med EU, og forventes at blive medlemmer i 2007/08. Nogle lande: Moldavien, Ukraine, Hviderusland, Rusland, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Makedonien, Albanien ønsker enten ikke at blive medlem eller opfylder ikke EUs økonomiske og demokratiske krav til medlemskab af Unionen. Spørgsmålet om eventuelt medlemskab ligger således en del ude i fremtiden.

5 5 Tyrkiet Tyrkiet udgør et særligt problem. Tyrkiet har i dag en udvidet økonomisk samarbejdsaftale med EU. Tyrkiet ønsker fuldt medlemskab. Mange EU-lande og -borgere er tøvende over for at lukke Tyrkiet med sine 71 millioner indbyggere samt ikke-europæiske kultur ind i Unionen. DEMOKRATI EUs administration er bygget op omkring 4 institutioner. EU-Kommissionen EU-Kommissionen har to vigtige opgaver. Den ene er, at Kommissionen udarbejder lovforslag. Kommissionen har initiativretten, dvs kun den har ret til at tage initiativer til nye love. Hverken det enkelte medlemsland eller Europa-parlamentet kan således fremsætte lovforslag. Kommissionen udarbejder omkring 500 lovforslag om året. Den anden vigtige opgave for Kommissionen er at kontrollere, om medlemslandene overholder de gældende EU-regler. Gør et medlemsland ikke dette, vil det pågældende land blive indbragt for EF-domstolen. Europa-Kommissionen består udover af en kommissionsformand af 25 kommissærer, én fra hvert medlemsland. Kommissionens medlemmer er udpeget af de enkelte landes regeringer, men er forpligtet til at arbejde for EU som en helhed. Europa-Parlamentet EU-Parlamentet består af 732 medlemmer valgt direkte af borgerne i de enkelte EU-lande. Danmark har således 14 pladser i EU-Parlamentet. Parlamentsmedlemmerne sidder ikke efter nationalitet, men fordeler sig efter politiske opfattelser. De valgte danske socialdemokrater sidder således i gruppe med socialdemokrater fra hele Europa. Og på lignende måde sidder Venstre-folkene i den liberale gruppe i Parlamentet. Parlamentet har udviklet sig fra at være et rent rådgivende organ til at blive direkte medbestemmende gennem vetoret omkring Kommissionens lovforslag. Parlamentet har også stor indflydelse angående godkendelse af væsentlige dele af EUbudgettet samt optagelse af nye lande og aftaler med lande uden for EU. Ministerrådet Ministerrådet består af én minister fra hvert medlemsland. Alt efter sagsområde, er det de forskellige fagministre, der møder op. Hvis det således drejer sig om et uddannelsesspørgsmål, så er det undervisningsministrene, der mødes. Ministerrådet tager de endelige beslutninger i EU. Man stemmer om de forslag, som Kommissionen har fremsat og som efter forskellige procedurer har været behandlet i Parlamentet. I meget vigtige spørgsmål skal der være enighed alle 25 EU-lande imellem. I langt de fleste sager stemmer man efter princippet om kvalificeret flertal. Hver land har fået tildelt et antal stemmer. I alt er der 321 stemmer til fordeling, hvoraf Danmark råder over 7.

6 6 EF-Domstolen EF-Domstolen består af 25 dommere, én fra hvert medlemsland. Dommerne udpeges af de respektive medlemslande. Domstolens vigtigste opgaver er, at behandle sager vedrørende brud på EU-traktaten og EU-lovene. Såvel medlemslandene som Kommissionen kan rejse sådanne sager ved Domstolen. at behandle sager om fortolkning af EU-traktaterne og EU-lovene. EU-lovene er over de nationale love. Har EU vedtaget en lov, kan et medlemsland ikke herefter vedtage en national lov, som gå imod denne. Dette betyder, at almindelige borgere kan rejse en sådan fortolkningssag ved EF-Domstolen. at sikre, at EU-lovene er i overensstemmelse med EU-traktaterne. Det svarer til, at Højesteret i Danmark skal kontrollere, at Folketinget overholder Grundloven, når der vedtages nye love. Quiz Se om du kan klare de 9 skarpe omkring EU! Hvornår blev Danmark medlem af EF? Hvor mange lande er medlem af EU? Hvor mange mio. indbyggere er der i EU? Hvor stort er EU's indtægtsbudget for 2006 (mia kroner)?

7 7 Hvilket land har stemt nej til EU's forfatningstraktat? Sverige Tyskland Frankrig Hvilket land har stemt ja til EU's forfatningstraktat? Portugal Spanien Italien Hvilket samarbejdsområde er Danmark ikke en del af? Landbrug Forsvar Miljø Hvilket land er ikke medlem af EU? Norge Sverige Danmark Hvor mange medlemmer sidder i EU-Parlamentet?

8 8 AFSTEMNING EU berører os alle i vor hverdag - hvad enten vi vil det eller ej. Vi har formuleret 5 hovedspørgsmål og en række underspørgsmål om EU. 1. Hvilke opgaver syntes du EU skal løse, og hvilke opgaver er et dansk anliggende? 2. Hvad syntes du om EUs budget? 3. Skal EU være større end de nuværende 25 medlemmer? 4. Hvordan kunne du tænke dig EU demokratisk opbygget? 5. Hvad er dit forhold generelt til EU? Du kan få yderligere information inden du svarer under EU fakta samt på de relevante links. Brug din ytringsfrihed - deltag i debatten om EU og du måske en chance for at blive hørt. For at starte afstemningen skal du først oplyse dit navn og din adresse. Du kan kun deltage i afstemningen en gang og der skal svares på alle spørgsmål. Herefter kan du se det aktuelle resultat af afstemningen. God fornøjelse! EU afstemning 1: Hvilke opgaver synes du EU skal løse, og hvilke opgaver er et dansk anliggende? 1.1. Ifølge Edinburgh-afgørelsen deltager Danmark ikke i ØMU'ens tredje fase, der indebærer indførelse af euroen. Skal euroen indføres i Danmark? 1.2. Ifølge Edinburgh-afgørelsen deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af afgørelser og aktioner inden for EU, som har indvirkning på forsvarsområdet. Skal Danmark med i samarbejdet på forsvarsområdet?

9 Danmark deltager alene i samarbejdet om retlige og indre anliggender på mellemstatsligt og ikke på overstatsligt grundlag. Skal Danmark deltage fuldt ud i det retlige samarbejde? 1.4. Med Amsterdam-traktaten blev det skrevet direkte ind i EF-traktaten, at unionsborgerskabet ikke træder i stedet for nationalt borgerskab, men supplerer det. Er du tilhænger af unionsborgerskabet? 1.5. Er du tilhænger af forfatningstraktaten? 2: Hvad synes du om EU s budget? 2.1. Synes du generelt, at EU får for mange penge? 2.2. Ville du være tilhænger af en direkte skat til EU, således at den almindelige danske skulle betale kommuneskat, statsskat, EU-skat?

10 Bør EU fortsat støtte landbrugsproduktionen eller bør vi fjerne EU-tolden, så lande uden for EU kan sælge billigere landbrugsvarer til os? 2.4. Synes du det er i orden, at EU bruger mange penge på at udvikle dele af EU? 3: Skal EU være større end de nuværende 25 medlemmer? 3.1. Skal Tyrkiet på et tidspunkt være medlem af EU? 3.2. Skal EU omfatte alle lande i Europa? 4: Hvordan kunne du tænke dig EU demokratisk opbygget? 4.1. Er du tilhænger af flere folkeafstemninger både i Danmark og i de øvrige EU-lande omkring EU-anliggender?

11 Hvordan har du det med at EF-domstolen er overordnet de danske domstole i EUanliggender? Det er i orden Det bekymrer mig 4.3. Hvordan vurderer du generelt Danmarks indflydelse i EU? Den er stor Den er passende Den er lille 4.4. Synes du, det er i orden med stigende anvendelse af flertalsafgørelse i EU, eller foretrækker du i højere grad enstemmighed EU-landene imellem? Jeg syntes, at det er ok Jeg foretrækker emstemmighed 4.5. Bør Europaparlamentets magt styrkes i forhold til de nationale parlamenter? 4.6. Bør Europa-Parlamentets magt styrkes i forhold til Ministerrådet, således at flere beslutningsområder afgøres endeligt i Europa-Parlamentet?

12 I dag er det kun Kommissionen, der kan fremsætte lovforslag for hele EU. Bør Europa- Parlamentet og de nationale parlamenter også have mulighed for at fremsætte lovforslag med virkning for hele EU? 5: Hvad er dit forhold generelt til EU? 5.1 Er du tilhænger af, at EU Styrkes Er uændret Svækkes 5.2. Skal det enkelte EU-lands vetoret (dvs mulighed for at blokere for gennemførelse af en flertalsbeslutning) Styrkes Er uændret Svækkes 5.3. Er du generelt tilfreds med den løbende information om EU? 5.4. Hvad er dit forhold generelt til EU? Er du positiv Er du ligeglad Er du negativ

13 13

D E AGSORDENEN UROPA PÅ

D E AGSORDENEN UROPA PÅ EUROPA DAGSORDENEN PÅ EU s historie... 1 1945-1958: Aldrig igen! begyndelsen på samarbejdet... 1 1959-1972: Kold krig og økonomisk vækst... 1 1973-1985: EF udvides Danmark kommer med... 1 1986-1991: En

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

Traktat om en forfatning for Europa

Traktat om en forfatning for Europa Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 63 O Redegørelse til Folketinget Traktat om en forfatning for Europa som undertegnet i Rom 29. oktober 2004 Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

Kapitel 7. Konklusion

Kapitel 7. Konklusion Kapitel 7. Konklusion 7.1 Indledning Siden 1993 har Danmark haft en særstilling i forhold til samarbejdet i den Europæiske Union. Selvom Danmark er fuldgyldigt medlem af EU, har Danmark en række undtagelser,

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

Europa Vidensmagasinet for unge

Europa Vidensmagasinet for unge Europa Vidensmagasinet for unge Den Europæiske Union Dette vidensmagasin med tilhørende lærerhæfte findes på internettet på europa.eu/teachers-corner/index_da.htm bookshop.europa.eu Europa-Kommissionen

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

EUs retspolitik - og det danske forbehold

EUs retspolitik - og det danske forbehold EUs retspolitik - og det danske forbehold 2011:1 Tænketanken NyAgenda Red. : Drude Dahlerup Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

EU-DILEMMASPIL LAD DEM BARE SEJLE - DERES EGEN SØ. Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg

EU-DILEMMASPIL LAD DEM BARE SEJLE - DERES EGEN SØ. Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Når EU lovgiver 18 Dilemma-spillet er

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB?

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? 31 fødselsdagshilsner til Rom-traktaten i anledning af dens 50-årsdag den 25. marts 2007 siden 1957 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE MED FORUM

Læs mere

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt?

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt? Det militære EU et freds- eller stormagtsprojekt? 13 påstande og svar om EU s militære udvikling og et bonusudsagn, som EU-tilhængerne aldrig ville komme med. Folkebevægelsen mod EU s delegation i GUE/NGL

Læs mere