Vejledning af etniske unge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning af etniske unge."

Transkript

1 Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen modul 2 Eksamen CVU Vest (Haderslev) December 2005 Vejleder: Karin Kjærulff Pedersen Vejledning af etniske unge. Rut Rahbek von Qualen UEV

2 Indholdsfortegnelse. Indledning 1 Problemformulering.2 Statistiske undersøgelser..3 Bourdieu s teori om kapital og habitus 4 Erik Jørgen Hansen..6 Vejledningen 6 Konklusion...9 Perspektivering...10 Litteraturliste..11 2

3 Indledning. I mit daglige virke som skolevejleder på 3 folkeskoler i Vojens Kommune, to med klasse og en med klasse, har jeg kontakt med ca. 340 elever i løbet af et skoleår. På min primærskole Povlsbjergskolen i Vojens er vi modtager skole for alle skolesøgende børn med anden etnisk baggrund end Dansk. Antallet af disse elever på hver årgang er svingende, sidste år var der 4 elever i 9. årgang, mens der i år er 8 elever. De kommer med meget forskellige baggrunde, idet 4 af dem er 2. og 3. generationsindvandrere, mens de 4 andre er børn af flygtninge forældre eller indvandrere fra EU lande, der er ankommet til landet, mens eleverne har været i den skolesøgende alder. Jeg oplever at disse unge har dårligt kendskab til det danske uddannelsessystem, og at de ofte har urealistiske forventninger i forhold til uddannelsesvalg. Dog med en enkelt undtagelse, nemlig den elev som er indvandret fra Holland (EU land). Han er meget hurtigt faldet ind i den typisk danske skoleelev rolle, og har allerede et godt kendskab til danske forhold. At unge, der lige er ankommet til landet, ikke kender så meget til vores systemer, er forståeligt, men at også de unge som er født og opvokset i Danmark heller ikke gør det, virker for mig paradoksalt. Jeg oplever, at der stadig er store kulturforskelle, som de også selv kæmper med, idet de på den ene sider optager mange ting fra det danske samfund, men på den anden side føler sig forpligtede til at fastholde deres gamle lands kulturværdier. Samtidig er der utrolig stor fokus på netop dette område i medierne, og der fremsættes i pressen næsten dagligt forskellige påstande om manglende integration af flygtninge og indvandrere. Spørgsmålet er om der overhovedet er hold i disse påstande, eller de blot tjener til at fastholde de etniske grupper i deres roller, eller det dækker over et reelt ønske om at skabe forandring. Jeg har valgt at begrænse mig til at arbejde med 2. og 3. generation unge. Jeg har i år 3 fætre fordelt på to 9. klasser (tidligere 3) som stammer fra Tyrkiet. Deres fælles bedsteforældre indvandrede til Vojens i starten af 70 erne for at arbejde på køleskabsfabrikken Gram. Deres forældre fra søskendeflokken er enten kommet til landet som små eller født her i landet. De har alle giftet sig med en person, som er født og opvokset i Tyrkiet, og herefter indrejst til Danmark som familiesammenførte. Det har betydet at kun den ene af drengenes forældre har haft rimelige danskkundskaber, og vi oplever i undervisningen og dagligdagen at de mangler sproglige kompetencer. Jeg vil derfor mene, at de egentlig burde placeres midt mellem 2. og 3. generation. De 3

4 to af drengene er Tyrkiske statsborgere. De skal i nærmeste fremtid træffe valg om deres videre forløb i uddannelsessystemet, men virker meget uafklarede pt. Denne specielle vejledningsopgave som jeg står umiddelbart overfor fører mig frem til følgende: Problemformulering. Kan vejledningen bidrage til, at den enkelte unge dreng/mand med 2. og 3. generationsbaggrund træffer det for den enkelte rigtige uddannelsesvalg, og samtidig mindske frafald i det videre uddannelsesforløb til glæde for både den unge og samfundet. Jeg vil belyse dette gennem statistikker og undersøgelser, og jeg vil med Bourdieus teori om symbolsk kapital og habitus beskrive betydningen af de etniske unges kulturbaggrund og identitet i forbindelse med deres uddannelsesvalg. Desuden vil jeg beskrive vejledningen i forhold til etniske unge. Også andre indsatsområder som f.eks. tidlig sprogstimulering, begrebstræning og lektiehjælp kunne have været interessante områder at komme ind på, lige som også kønsforskelle kunne være det. De er fravalgt i denne opgave, da de ligger udenfor dennes rammer. Jeg vil i min konklusion vurdere aspekter fra den aktuelle politiske dagsorden pt. i forhold til min problemformulering. Statistiske undersøgelser. De undersøgelser der er interessante i forbindelse med min problemformulering, omhandler karakterfordeling i 9. klasse for danske og etniske unge, de unges valg af ungdomsuddannelser og ikke mindst tal for hvor mange etniske unge der frafalder ungdomsuddannelserne og hvilke ungdomsuddannelser der specielt drejer sig om. I Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse nr. 8, oktober 2003, kan man, i artiklen om Folkeskoleelevernes karakterer skrevet af Jens Storm, læse at etniske unges karakterer i skriftlig dansk og matematik (sommeren 2002) ligger på 0,41 og 0,45 for indvandrere og 0,48 og 0,43 for efterkommere, når danske unges karakterer sættes til nul. Dvs. alene det at være etnisk ung gør, 4

5 at den unge stilles dårligere. Det er bemærkelsesværdigt at efterkommerne i dansk klarer sig dårligere end indvandrerne, og at de klarer sig næsten lige så dårligt i matematik. Det fremgår også i denne artikel at forældrenes ledighed har indflydelse på elevernes karakterer. Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark blev nedsat af Indenrigsministeriet i november I januar 2005 udkom deres 6. rapport med titlen Udlændinge på ungdomsuddannelserne frafald og faglige kundskaber. Af den fremgår det at etniske unge oftere end danske unge fravælger prøverne i 9. klasse. Mest udtalt er det for indvandrere der er kommet til landet i 6-12 års alderen, men også indvandrere ankommet i 0-5 års alderen og efterkommere vælger hyppigere fra. Mest bemærkelsesværdigt er at efterkommere til en vis grad oftere vælger fra end indvandrere (0-5) (skema side 35). Når fravalget opdeles i oprindelseslande, har eleverne fra Tyrkiet de største fravalg både i skriftlig og mundtlig dansk og matematik (skema side 36). Også elevernes prøvegennemsnit viser markante forskelle. Også her får alle etniske unge lavere gennemsnit end danske unge, og efterkommerne får lavere gennemsnit end indvandrere (0-5) (skema side 37). Også her viser opdelingen i oprindelseslande de laveste gennemsnit for Tyrkiske og Libanesiske unge (skema side 38), det er her værd at bemærke at 79% af de tyrkiske unge er efterkommere, mens det kun gælder for 17,9% af de libanesiske unge (skema side 34). I rapporten Køn, etnicitet og barrierer for integration, fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv udgivet af Socialforskningsinstituttet januar 2005, beskrives unge indvandrere og efterkommers vej gennem uddannelsessystemet. Det fremgår at de etniske unge i stort set lige så stor udstrækning som de danske unge starter på ungdomsuddannelserne (Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser), tallet er dog noget lavere for indvandrere (6-12). Der hvor forskellene viser sig er i tallene for frafald. De etniske unge har et væsentlig højere frafald end danske unge, mest udtalt på de erhvervsfaglige uddannelser, og frafaldet her rammer primært de unge mænd (63-67%). Specifikt for automekanikeruddannelsen er frafaldet 73% for efterkommere. (side 19-26). Sammenholdes disse forskellige undersøgelser, giver det et billede af en ung tyrker, som forlader folkeskolen med et dårligere resultat end andre unge. Han starter i lige så høj grad som andre unge på en ungdomsuddannelse, men med dårligere udgangspunkt, og dette fører i høj grad til frafald fra ungdomsuddannelsen, specielt hvis det drejer sig om en erhvervsfaglig uddannelse. Der er selvfølgelig indenfor denne gruppe af unge store variationer, og dette beskriver Ulla Højmark Jensen i Udlændinge på ungdomsuddannelserne ved at dele de unge op i fire grupper 5

6 nemlig De fortrængende, De veltilpassede, De isolerede og De selvbevidste, hvor de to første har høj grad af social kapital i et etnisk perspektiv, men de to sidste har lav grad af social kapital i et etnisk perspektiv. Desuden har nummer et og tre en lav grad af uddannelseskapital, mens nummer to og fire har en høj grad af uddannelseskapital (side 18). Bourdieu s teori om kapital og habitus. Pierre Bourdieu ( ) fransk filosof, etnolog og sociolog har livet igennem beskæftiget med at udvikle en dialektisk teori ud fra mange års studier af mennesket og samfundet. Dette blev med tiden til en teori om menneskets kulturelle kapital og dets habitus. Der er tale om en form for socialisationsteori, hvor socialisation er det, at mennesker indordner sig under de til enhver tid gældende kulturelle systemer i samfundet, og dermed udvikler integrationsstrategier. Dette er væsentligt for at kunne opretholde produktion og magtforhold som sikrer samfundet overlevelse. Integrationen foregår gennem en række processer, hvorved individet tilegner sig og tilpasses samfundet gennem opvækst processer, der omtales som socialisations-, dannelses-, og kvalifikationsprocesser mv. På den ene side kan et samfund ikke bestå, med mindre de fleste mennesker tilpasser sig, og på den anden side bliver mennesket ikke et menneske forstået som et gyldigt medlem af samfundet uden denne tilegnelse af/tilpasning til kultur, sprog, udvikling af kulturelle kompetencer mv. 1 Socialisationen er de processer som samfundsmæssiggør det enkelt menneske, og det forgår både i familien (primær), i institutionerne (sekundær) og i samfundet (dobbelt). Hvad der lægges vægt på, bestemmes af de til enhver tid gældende integrationsstategier, altså de kulturelle og samfundsmæssige produktions- og magtforhold. Specielt for indvandrere og flygtninge kan man tale om en tertiær socialisation, da de også bliver påvirket af det nye lands sprog, kultur, vaner mm. Påvirkningen forgår både aktivt og passivt, og det er denne påvirkning og formning som Bourdieu betegner vores symbolske kapital i form af habitus, dvs. det vi medbringer fra vores liv og opvækst i rygsækken. Vores habitus bestemmer hvordan vi vælger at handle og tænke i bestemte situationer uden at vi er bevidste om det. Habitus giver en livsorientering, der sætter mennesket i stand til, på intuitiv vis, at fungere i sammenhæng med andre mennesker, til at man kan træffe sit valg om uddannelse, job, venner, ægteskabspartner osv. Mange af disse livets valg opleves imidlertid ikke altid som valg i egentlig 1 Espen Jerlang, Socialisation en præsentation af Bourdieu s teori om symbolsk kapital og habitus. Ungdomsliv og læreprocesser kap. 7 side 71, Billesø og Baltzer

7 forstand de er lige som kommet af sig selv, det er skæbnen, det har ligget i luften at, der var interessen, osv. 2 Der er ikke tale om en deterministisk teori, der er til stadighed mulighed for at tilpasse habitus ændrede eller nye livsvilkår/eksistensbetingelser. Ud over den personlige symbolske kapital, mener Bourdieu også at der findes symbolsk kapital i form af klasse-habitus, forstået på den måde at samfundet består af grupperinger med forskellige levevilkår, og at man i disse grupper gør sig nogenlunde de samme erfaringer, som fører til en fælles habitus. Dette har betydning når vi er sammen med mennesker fra andre grupperinger, pga. forskellig habitus forstår vi ikke altid hinanden. Også samfundets forskellige institutioner udvikler deres egne måder at tænke og handle på, og det fører frem til en institutionshabitus. Når Bourdieu taler om den kulturelle kapital, mener han dels individets, den klassemæssige og den institutionelle habitus og den praksis der foregår. Han taler her overvejende om den kultur, der via magt definerer og dominerer et samfund. Dvs. den kultur som sætter dagsordenen i samfundet, og dermed er med til at undertrykke andre lige så udbredte men ikke nødvendigvis erkendte kulturer. Det kan f.eks. være arbejder- og indvandrerkulturer. Dette kan være med til at forklare hvorfor flygtninge og indvandrere har så svært ved at blive integreret i det danske samfund. De besidder simpelthen en helt anden symbolsk kapital og en anden habitus, som ikke uden videre er til af forandre. Erik Jørgen Hansen. Erik Jørgen Hansen har lavet undersøgelsen En generation blev voksen for Socialforskningsinstituttet. Den bygger på interviews med 3000 elever der gik i 7. klasse i maj De blev interviewet flere gange og sidste gang i 1992, da de var 38 år. Undersøgelsen viser at opvækstmiljøet har væsentlig større betydning for senere uddannelsesniveau end begavelsen har. Opvækstmiljøerne blev opdelt i 6 klasser nemlig: Professionerne, funktionærerne, de selvstændige, de faglærte arbejdere, de ikke-faglærte arbejdere og dem udenfor erhverv. Undersøgelsen viser at 2 Espen Jerlang, Socialisation en præsentation af Bourdieu s teori om symbolsk kapital og habitus, Ungdomsliv og læreprocesser kap. 7, side 74, Billesø og Baltzer

8 godt 50% af de børn der fik en lang eller mellemlang videregående uddannelse var børn af professionerne, mens under 10% kom fra de ikke-faglærte. 3 Dette understøtter udmærket Bourdieu s klassemæssige/institutionelle habitus, den som ved hvordan man begår sig i uddannelsesmiljøerne klarer sig bedst. Det betyder også at politiske forsøg på at udligne vilkårene ved hjælp af økonomisk støtte (SU), ikke alene kan gøre en forskel. Vejledningen. I Danmark har vejledning eksisteret i mange år, og den er i et historisk perspektiv gået fra at være dirigerende til at være ikke-dirigerende. Den mest udbredte vejledningsteori i dag er R. Vance Peavys teori om konstruktivistisk vejledning. Denne vejledningsform bygger på følgende principper opstillet af R. Vance Peavy: Vi lever i et univers af talrige virkeligheder Vores verden som mennesker konstrueres socialt Sproget er menneskets medium, og det udstyrer os med redskaber til at konstruere og rekonstruere personlige og sociale virkeligheder Personlig mening, handling og interaktion i menneskets aktuelle livsoplevelse og sociale tilværelse er de primære fokuspunkter i vejledning Det metaforiske jeg-koncept er et centralt element i organiseringen af den konstruktivistiske vejledning Mennesket opfatter og handler altid i en kontekst af andre mennesker og miljøet Kulturer er modeller for, hvordan man lever 4 Man kan sige at vejledningen har tre parter nemlig vejlederen, den vejledningssøgende og kultur. Dette gør at vejlederen må lære at indtænke kultur som en integreret del af vejledningen. Hvis den konstruktivistiske tilgang til vejledning skal lykkes, i forbindelse med vejledning af etniske unge, er det meget vigtigt at være bevidst om og synliggøre de kulturelle forskelle, der altid vil være mellem den vejledende og den vejledte. 3 Erik Jørgen Hansen, Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv, side 104, Hans Reitzels Forlag Multikulturel vejledning, Undervisningsministeriet 2002, side 37. 8

9 Geert Hofstede beskæftiger sig med kulturforskelle og har opstillet en kategorisering, som kan bruges til at forstå kulturforskelle. Han definerer kultur i bred forstand som: den kollektive, mentale programmering, der adskiller én gruppe mennesker fra en anden gruppe mennesker. 5 Ud fra dette deler han den op i fire kulturelle dimensioner, som en given gruppes mentale programmering vil forholde sig til. Disse fire overordnede kategorier kan være med til at give en forståelse af de muligheder, der er for at kulturelt betingede misforståelser og/eller konflikter vil kunne opstå. For det første drejer det sig om social ulighed og forhold til autoriteter også kaldet magtdistance. Dansk kultur er kendetegnet ved at have en lav magtdistance. De betyder for vejledningen, at vi tilstræber at reducere uligheder til et minimum, at vi er professionelle og blot videregiver upersonlige sandheder, at vi forventer at ledelse foregår demokratisk og at det ikke er velset at fedte for autoriteter, da vi ikke ynder privilegier og statussymboler. Mange af de etniske unge vi møder i vejledningen kommer fra kulturer med stor magtdistance, og det betyder at de forventer at blive mødt med ulighed, at vejlederen tager initiativer, at blive ledet enevældigt, og at det er i orden at give gaver som tak for hjælp. Dernæst drejer det sig om forskellen mellem kollektivistiske og individualistiske samfund. Danmark er et udpræget individualistisk samfund, hvor det forventes, at den enkelte sørger for sig selv og sine nærmeste, gerne på eget initiativ. Vi har ikke så stærke bånd mellem enkeltpersoner, og vi beskyttes ikke automatisk af en gruppe, da vi ikke altid har tilknytning til en sådan. Også her står det i skærende kontrast, til det de etniske unge kender fra deres kultur. De er vokset op med, at hele deres identitet ligger i den gruppe/det netværk, de er født ind i. Det betyder, at de vil gå langt for at forsvare gruppens ry, og at de gerne vil kunne leve op til gruppens forventninger til dem. Hvis de kan få den rigtige uddannelse, ændrer det status for alle i gruppen, ikke kun for den som tager uddannelsen. Det vil derfor være vigtigt for de etniske unge, at de har mulighed for at inddrage familien, inden de træffer deres valg i forbindelse med uddannelse. De stærke bånd betyder også, at gruppen går forud for personlige forhold, og det kan betyde, at skolearbejde udskydes eller slet ikke bliver lavet. Som det tredje drejer det sig om, at kulturerne kan være enten feminine eller maskuline. Danmark karakteriserer han som et feministisk land. Dette gælder også for nogle af de lande, vi modtager flygtninge og indvandrere fra, men de har stor magtdistance, som er med til at sløre billedet. 5 Multikulturel vejledning, Undervisningsministeriet 2002, side 19. 9

10 I en feministisk kultur er det de bløde værdier, der værdsættes, dvs. vi forventes at være beskedne, at have sympati for de svage og når vi vurderer karakterer, er det gennemsnitskarakterer, der sætter normen for, hvad der er godt nok. Vejlederen forventes at være venlig og behandle den vejledningssøgende ligeværdigt. Den fjerde dimension er usikkerhedsundvigelse. Det skal forstås på den måde, at usikkerhed overfor nye ting, det kunne være det multikulturelle samfund, kan føre til, at vi udvikler angst. Da det er en følelse, der kan være svær at definere, retter vi den ofte mod det fremmedartede, det, som vi mener, må være grunden til vores utryghed. Det kan føre til, at der opstår egentlig racisme. Dette rammer i høj grad de etniske unge, som møder angsten i hverdagen. Folk går i en stor bue uden om dem, de sætter sig ikke ved siden af dem i bussen osv. Når så de unge f.eks. skal søge praktikpladser, opgiver de på forhånd, for der jo nok ikke nogen, der vil ansætte mig. Rambøll Management har i foråret 2005 lavet en undersøgelse for Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet om forældre til tosprogede børn og vejledning. Da forældrene er udvalgt blandt etniske unge mellem 13 og 19 år, der er i gang med uddannelse, givet det muligvis et lidt mere positivt billede, da der ikke indgår unge som er faldet helt ud af uddannelsessystemet. Undersøgelsen er hovedsageligt afgrænset til forældre der taler somali, arabisk, pakistansk/urdu, tyrkisk og persisk (fasi). I hovedtræk viser undersøgelsen at disse forældre har et meget højere ambitionsniveau på vegne af deres børn, samtidig med at de i markant mindre grad vurderer at deres børn har tilstrækkelige kompetencer til at vælge uddannelse og arbejde. De har mindre viden om uddannelsessystemet, og er mindre aktive med hensyn til at opsøge informationer f.eks. på internettet og i opslagsværker. Langt færre af dem kan bruge deres eget arbejde som kilde til information om uddannelse og arbejde pga. deres marginale tilknytning til arbejdsmarkedet. Til gengæld foretrækker de i højere grad at få deres viden gennem personlige samtaler med lærere eller vejledere. Alt dette skal ses i forhold til danske forældre. 6 Konklusion. Min hovedkonklusion bliver, at vi som vejledere spiller en væsentlig rolle for de etniske unge i forbindelse med uddannelsesvalg, men at vi for at kunne udfylde denne rolle må være os den meget bevidst. Vi skal gennem vores vejledning hjælpe de etniske unge til en større bevidsthed om deres 6 Forældre og vejledning, Undervisnings- og integrationsministeriet, maj 2005, side

11 egen situation og muligheder. Det optimale må være, at de bliver bevidste om, at det er muligt at ændre deres egen situation, hvis de virkelig ønsker det. Specielt med fokus på de unge drenge/mænd af tyrkisk herkomst (efterkommere), er det væsentligt at bemærke, at de generelt klarer sig dårligere til afgangsprøven i 9. klasse end danske elever og indvandrere (0-5). Deres forældre har ingen eller kun lidt uddannelse, og mange af dem er marginaliserede på arbejdsmarkedet. De vælger i stor udstrækning erhvervsfaglige uddannelser, og de har et meget stort frafald på disse uddannelser (op til 73%). Det betyder, at specielt denne gruppe tilhører gruppen af udsatte unge, som vi (jf. lovgivning) skal tilbyde en særlig vejledningsindsats. Det er også denne gruppe af unge som har den politiske bevågenhed pt. I regeringens integrationsplan En ny chance til alle fra maj 2005 fremhæves, at der skal ske en styrkelse af vejledningen i folkeskolen, for at sikre, at alle med etnisk baggrund starter på en ungdomsuddannelse. Regeringen foreslår, at de unge skal fastholdes i ungdomsuddannelserne, ved at forældrene fratages børnefamilieydelsen, hvis deres barn dropper ud. Der står ikke noget om, hvordan og med hvilke midler vejledningsindsatsen skal fremmes. Regeringen forestiller sig også, at dele af problemet kan løses med etablering af nye ungdomsuddannelsesmuligheder i form af mesterlære, trainee-forløb og forpraktik. Endvidere vil man belønne de erhvervsskoler, der er gode til at skaffe praktikpladser, økonomisk. Sidst men ikke mindst vil man forpligtige de 18 til 25 årige til at begynde på en relevant kompetencegivende uddannelse, og hvis de ikke gør det, skal de kunne miste kontanthjælpen. Disse ting kan selvfølgelig gennemføres, men om de vil få den tilsigtede virkning, afhænger i høj grad af kulturelle og samfundsmæssige ting, som til dels ligger udenfor regeringens rækkevidde. Det, som bliver vejlederens udfordring i forbindelse med vejledningen af de etniske unge, er at finde en balance mellem på den ene side ikke at have øje for forskelligheder, overse kulturforskelle og negligere kønsbundne traditionelle stereotypier, og på den anden side at fremhæve etnicitet frem for individ, søge kulturbundne forklaringer på stort set alting og acceptere kønsroller. Perspektivering. Når vejledningen af de etniske unge skal sættes ind i en fremadrettet perspektivering, så mener jeg, at vi som udgangspunkt skal kigge på de udfordringer, der ligger i hele den samfundsmæssige og sociologiske udvikling. Det er er meget vigtigt, at vi hele tiden holder os for øje, at vi kulturelt set 11

12 befinder os forskellige steder i sær i et tidsmæssigt perspektiv. For mig at se, er mange af vores flygtninge og indvandrere ikke nær så langt i det moderne projekt, ja nogle af dem er sandsynligvis ikke startet på det endnu. Det er med til at gøre det svært for dem at agere i vores individualiserede postmoderne samfund. Det kan være svært for danske forældre at komme fra en tid, der ikke eksisterer mere og samtidig opdrage deres børn til en tid, de ikke kender. De har trods alt været en del af udviklingen hele tiden. Mange flygtninge og indvandrere lander lige midt i den, og det er svært at springe på en karrusel, der allerede kører på høj hastighed. Så for mig at se bliver den egentlige udfordring til alle danskere at integrere, og hermed menes at give og tage fra begge kulturer ikke kun at tilpasse de andre til os, så vi ikke længere behøver at kigge på de to grupper af mennesker som polariserede størrelser. Desværre tror jeg ikke det lykkes i nærmeste fremtid, da det er en meget ideologisk tilgang til problemstillingen. Litteraturliste. Andersen, Heine, red: Sociologi En grundbog til et fag, Kbh., Hans Reitzels Forlag, 2004, Kap. 4, 6, og 10. Andersen, Heine og 12

13 Kaspersen, Lars Bo, red: Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels Forlag, 2004, Kap. 20. Andersen, Henrik Torp, m.fl. red: Udlændinge på ungdomsuddannelserne frafald og faglige kundskaber, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, januar Bjerg, Jens, red: Pædagogik en grundbog til et fag, Hans Reitzels Forlag, 2003, Kap. 12. Dahl, Karen Margrethe Og Jakobsen, Vibeke: Køn, etnicitet og barrierer for integration, Kbh., Socialforskningsinstituttet 2005, Kap. 1, 2, 3 og 5. Dencik, Lars og Jørgensen, Per Schultz, Red: Børn og familie i det postmoderne samfund, Hans Reitzels Forlag, 2001, Introduktion og Etniske minoritetsbørn og deres familier af Marianne Skytte. Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv, Kbh., Hans Reitzels Forlag, Hansen, Bjarne Gorm, red: Voksenliv og læreprocesser, Munksgaard, 1997, kap. 7. Jakobsen, Karin og Søndergaard, Per S.: Multikulturel vejledning, Undervisningsministeriet Jensen, Carsten Nejst & Knudsen, Anne, red: Ungdomsliv og læreprocesser, Billesø og Baltzer, 2004, Kap. 7, 8, 9, 13, 14, 29 og 30. Jensen, Torben Pilegård, m.fl: Valg og veje i ungdomsuddannelserne, Kbh., AKF, Jerlang, Espen og Jesper: Socialisering og habitus, Hans Reitzels Forlag, 2003, kap. 4 og 9. Zeuner, Lilli: Unge mellem egne mål og fællesskab: Værdier og valg blandt elever i de studieforberedende ungdomsuddannelser, Kbh., Socialforskningsinstituttet, 2000, kap. 3 og 4. Rapport: Forældre og vejledning, Undervisnings- og integrationsministeriet, maj

14 Temanummer: Tidsskrift: En ny chance til alle regeringens integrationsplan, Regeringen maj Etniske minoriteter et nyt proletariat?, side 7-37 og 73-78, Social Forskning Marts Uddannelse nr. 8 (2003): Social arv og mobilitet, Undervisningsministeriet. VejlederForum Magasinet nr , Tema: Farveblind vejledning. 14

Indholdsfortegnelse: Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse: Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: 1. Case... 1 2. Indledning og problemformulering... 2 3. Indhold og metode... 3 4. Interkulturel vejledning... 4 4.1. Konstruktivistisk vejledning... 6 4.2. Sociologiske synsvinkler...

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND

SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND PÆDAGOGUDDANNELSEN KØBENHAVN 2014 BACHELORPROJEKT UDARBEJDET AF: EMILY MARIA MARSTRAND PETERSEN STUDIENUMMER 10544 LOTTE KLAVSTRUP MATHIASEN STUDIENUMMER 10524 VEJLEDER:

Læs mere

Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne

Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne - med særlig fokus på minoritetsunge Bjarne Togsverd Studienummer: 110152 Vejleder: Solveig Brander Eksamen: juni 2007 JCVU Modul: Vejledning og samfund

Læs mere

At skabe en meningsfuld dialog!

At skabe en meningsfuld dialog! Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen modul 1 Eksamen CVU Vest (Haderslev) Maj 2005 Vejleder: Lisbeth Kabell Nissen At skabe en meningsfuld dialog! Rut Rahbek von Qualen UEV050112 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

I uddannelsessystemet

I uddannelsessystemet I uddannelsessystemet (Young and vulnerable in the educational system) Udarbejdet af: Christina Nielsen, studie nr.: 41110189 Henriette Møller Jørgensen, studie nr.: 41110180 University College Lillebælt.

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

Therese Cecilie Fohlmann Hansen Bachelorprojekt 2012-2013 University College Lillebælt 21309003 - læreruddannelsen i Jelling

Therese Cecilie Fohlmann Hansen Bachelorprojekt 2012-2013 University College Lillebælt 21309003 - læreruddannelsen i Jelling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Begrebsdefinition... 4 Inklusion... 4 Australsk genrepædagogik... 4 Informerende beskrivelser... 4 Kommunikativ kompetence... 6 Dannelse... 6

Læs mere

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning 2013 1 2 Efterskolens betydning for unges ordblindes liv

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden

Når gymnasiet er en fremmed verden Når gymnasiet er en fremmed verden del 1: og her er sikkert kapitel 1 2 Her står forfatter i versaler og 60 pct. sort Lars Ulriksen, Susanne Murning og Aase Bitsch Ebbensgaard Når gymnasiet er en fremmed

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Kortlægning af ligestilling mellem kønnene blandt etniske minoriteter i Københavns Kommune

Kortlægning af ligestilling mellem kønnene blandt etniske minoriteter i Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kontoret for Integrationspolitik og Kontoret for Integrationsservice UDARBEJDET AF COWI A/S Kortlægning af ligestilling mellem kønnene blandt etniske minoriteter

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metode... 6 Introduktion... 6 Underspørgsmål... 6 Teoretikere...7 Interviews... 8 Statistik...10 Grønland... 11 Historie...

Læs mere

Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter

Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter af Jill Mehlbye Pauline Hagensen Tue Halgreen AKF Forlaget August 2000 1 2 Forord Formålet

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

Social arv i uddannelsesprocessen

Social arv i uddannelsesprocessen A R B E J D S P A P I R Social arv i uddannelsesprocessen Palle Rasmussen Arbejdspapir 27 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk Notat

Læs mere

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser.

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Kapitel 1. Indledning 1.1 Indledning, forforståelse og motivation Jeg har i mit bachelorprojekt valgt at skrive om problematikken omkring pakistanske stofmisbrugere.

Læs mere

Én for alle alle for én

Én for alle alle for én Én for alle alle for én - pædagoge ns arbejde med børnefællesskaber i børnehaven Navn: Mie Louise Egeskov Studienummer: 22111510 Vejleder: Mie Thulesen Censor: Susanne Kantsø Bachelorperiode: 20. april

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Indholdsfortegnelse Resume 2 10 opsummerende konklusioner

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere