- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED"

Transkript

1 - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

2 Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1

3 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) blandt indvandrere Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge København S Emneord: forebyggelse, sundhedsfremme, etniske minoriteter, folkesygdomme Forsidefoto: Mikael Rieck URL: Sprog: Dansk ISBN: Version: 1.0 Versionsdato: 27. juli

4 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af undersøgelsen Formål Metode Sygdomme Indvandregrupper Behandlingsrater Begrebsdefinitioner 6 3 Indvandrere og sygdomme Kræft Hjertekarsygdomme Luftvejs sygdomme Muskelskeletlidelser Diabetes Alkoholrelaterede diagnoser 13 4 Kommentarer Høje behandlingsrater Lave behandlingsrater Uklare sammenhænge 14 2

5 1 Indledning Indvandrere og efterkommere udgør en stigende andel af den danske befolkning. I 2005 udgjorde disse grupper cirka 8% af befolkningen, og cirka 6% af befolkningen er indvandrere eller efterkommere fra tredjelande. Tidligere undersøgelser har vist, at nogle af indvandrergrupperne har et sygdomsmønster som adskiller sig fra baggrundsbefolkningens. For at blive i stand til også at målrette forebyggelsesindsatser til disse målgrupper, er der behov for at få afdækket etniske minoriteters sundhed og sygelighed. Derfor har Sundhedsstyrelsen gennemført denne undersøgelse af behandlingsrater blandt indvandrere. 3

6 2 Beskrivelse af undersøgelsen 2.1 Formål Formålet med undersøgelsen er at give et overblik over behandlingen af udvalgte sygdomme blandt indvandrer i Danmark med henblik på at identificere områder, hvor der er behov for fokuserede forebyggelsesindsatser samt hvor der er behov for at belyse mere detaljerede sammenhænge for at optimere forebyggelse og behandling. 2.2 Metode Undersøgelsen omfatter data udtrukket fra Forebyggelsesregistret og omfatter indlæggelser og ambulante behandlinger i De data der er indhentet afspejler alene hvor mange personer der har været i kontakt med sygehusvæsnet i 2002, og hvilken diagnose de fik stillet i den forbindelse. Tallene siger ikke i sig selv noget om sygdomsmønstret, da det dels er afhængigt af sygdomsadfærd, altså om man søger læge for en bestemt lidelse, og dels hvor og hvornår man søger lægehjælp. Henvendelser til almen praksis er således ikke medtaget i denne undersøgelse. Tallene der her præsenteres kan give et overordnet billede at behandlingsraterne (antal behandlinger per personer i en bestemt indvandrer- og aldersgruppe). Det skal understreges, at de tal der her præsenteres er numeriske betragtninger, som er sat i relation til den enkelte gruppes størrelse. 2.3 Sygdomme I undersøgelsen er der indhentet data for følgende sygdomme og sygdomsgrupper: Hjertekarsygdomme (S-sygdomsgrupperne 32 41) Kræft (S-sygdomsgrupperne 03-18) Luftvejssygdomme (S-sygdomsgrupperne 42 48) Psykiske lidelser (S-sygdomsgrupperne 24-25) Muskel-skelet lidelser (S-sygdomsgrupperne 78 83) Fordøjelsessygdomme (S-sygdomsgrupperne 49 58) Nervesystem, øjne, ører (S-sygdomsgrupperne 26-31) Ulykker og selvmord (S-sygdomsgrupperne 88 99) Andre sygdomme (S-sygdomsgrupperne 23, 69-77, 84-87) Diabetes type 2 (ICD-10 diagnose E11) Alkohol-relaterede sygdomme (ICD-10 diagnoserne F10, K70, K73, K74, K76, K85, K86, K90.3 samt T51) 4

7 Undersøgelsen er afgrænset til at omfatte behandling af følgende sygdomme og sygdomsgrupper Hjertekarsygdomme Kræft Luftvejssygdomme Muskel-skelet lidelser Diabetes 2 Alkoholrelaterede sygdomme. 2.4 Indvandrergrupper Endvidere er indvandrergrupper som i 2002 udgjorde flere end personer undersøgt. Desuden er der fokuseret på indvandrergrupper fra tredjelande og Østeuropa/SNG. Konkret betyder det, at undersøgelsen omfatter oplysninger for borgere fra: Afghanistan EU og USA m.fl. Eks-Jugoslavien Iran/Irak Libanon Pakistan Polen Somalia Tyrkiet Vietnam Østeuropa/SNG Øvrige Afrika Derudover er Øvrige Mellemøsten og Nordafrika. Undersøgelsen angiver hvor stor en andel af en given befolkningsgruppe som har modtaget behandling, og som sådan tager disse tal ikke højde for, at der kan være forskelle i søgningen af behandling. Hvis nogle grupper således ikke søger behandling for en sygdom, vil de således ikke figurere i undersøgelsen. Undersøgelse afdækker ikke sygdomsmønstret, men behandlingsmønstret i sygehussektoren. I denne undersøgelse præsenteres tallene for aldersgruppen år, da det er i denne aldersgruppe, at livsstilssygdommene hyppigst forekommer. Den øvre aldersgrænse er valgt fordi der i datamaterialet var for få personer i de ældre aldersgrupper til at give tilstrækkelige resultater. 2.5 Behandlingsrater Undersøgelsen omfatter personer der været indlagt på hospital eller som har været i ambulant behandling. Dog afspejler tallene for diabetes og alkoholrelaterede diagnoser kun den ambulante behandling, da der ikke umiddelbart forelå tal for heldøgnsbehandlinger i forhold til de enkelte landegrupper. Indlæggelser i heldøgn er dog for såvel indvandrere som danskere marginale i forhold til den ambulante behandling, hvorfor dette ikke vurderes at have det store indflydelse på det samlede resultat. 5

8 Behandlingsraterne er her beskrevet ud fra alder og køn. En anden og mindst ligeså relevant faktor kunne være at forholde resultaterne til sociale faktorer såsom indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse mm., da der kan formodes at være et sammenfald social udsathed, sygelighed og behandlingsrater. Det har været ønsket, at sammenligne behandlingsraterne for indvandrere med behandlingsraterne for efterkommere. Imidlertid har det samlede antal efterkommere været meget begrænset inden for de enkelte grupper, ligesom alderssammensætningen har betydet at det ikke ville give mening at foretage denne undersøgelse. For de fleste grupper var en betragtelig del af efterkommerne under 25 år, og har derfor sjældent udviklet livsstilssygdomme på dette tidspunkt. Tyrkiske efterkommere var den eneste undtagelse, da der er en stor gruppe, med en betragtelig andel som er over 35 år, men da de er den eneste af de undersøgte grupper som havde disse karakteristika, er de udeladt i denne undersøgelse. 2.6 Begrebsdefinitioner Indvandrere er personer som er født i udlandet af forældre der begge er udenlandske statsborgere eller er født i udlandet. Efterkommere er personer som er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger eller født i Danmark. Etniske minoriteter er personer som har et kulturelt-etnisk fællesskab som adskiller sig fra det danske og europæiske kulturelt/etniske fællesskab. Om en person tilhører en etnisk minoritet afgøres derfor af om den enkelte føler at man tilhører den bestemt etniske minoritet. 6

9 3 Indvandrere og sygdomme Behandlingsraten er her et udtryk for det samlede antal ambulante og heldøgns-behandlinger, der er ydet i forhold til de udvalgte og undersøgte sygdomme og sygdomsgrupper per indbyggere i forhold til aldersgruppen år Pakistan Øvrige Mellemøsten og Nordafrika Afghanistan Tyrkiet Somalia Polen Danmark Figur 1: Overordnet behandlingsrate pr for indvandrer fra udvalgte lande sammenlignet med Danmark i aldersgruppen år (data fra 2002). Som det kan ses i figur 1, har danskere i denne aldersgruppe, den laveste behandlingsrate, mens især lande som Pakistan, Tyrkiet, Afghanistan samt det øvrige Mellemøsten og Nordafrika har højere behandlingsrate. Disse resultater peger på, at indvandrere har flere kontakter med sygehusvæsnet for behandling af de undersøgte sygdomme og sygdomsgrupper. Behandlingsraterne for de enkelte sygdomme og sygdomsgrupper præsenteres efterfølgende. 7

10 3.1 Kræft Behandlingsraten for kræft omfatter en lang række kræfttyper, bl.a. tarm-, lunge-, bryst- og urinvejscancer. Det er ikke muligt med det foreliggende materiale, at skelne mellem de forskellige kræftformer, for at se om der skulle være eventuelle forskelle her Polen Danmark Ex-Jugoslavien Tyrkiet Somalia Afghanistan Pakistan Figur 2: Behandlingsrate pr for kræft for indvandrer fra udvalgte lande sammenlignet med Danmark i aldersgruppen år (data fra 2002). I figur 2 fremgår behandlingsraten for kræft blandt årige indvandrere. Heraf ses af behandlingsraten for kræft er lavere for stort set alle grupper af indvandrere. Undtaget herfra er indvandrer for Polen, hvor behandlingsraten er nogenlunde på niveau med danskernes. Indvandrere fra Tyrkiet, Somalia, Afghanistan og Pakistan har de laveste behandlingsrater, mens indvandrere fra eks-jugoslavien en lidt højere behandlingsrate, som dog stadig er lavere end behandlingsraten for danskere. Behandlingsraterne er i disse grupper lavere end danskernes for såvel kvinder som mænd. Blandt indvandrere fra eks-jugoslavien er kvindernes behandlingsrater lidt lavere end danske kvinders, mens mændenes er lidt højere end danske mænds. Generelt har kvinderne en højere behandlingsrate end mænd. 8

11 3.2 Hjertekarsygdomme Behandlingsraten for hjertekarsygdomme omfatter flere sygdomme, f.eks. karsygdomme i hjerne, symptomatisk hjertesygdom, akut hjerteinfarkt, og det er således ikke muligt at udskille enkelte sygdomme Pakistan Ex-Jugoslavien Polen Tyrkiet Afghanistan Danmark Somalia Figur 3: Behandlingsrate pr for hjertesygdomme fra udvalgte lande sammenlignet med Danmark i aldersgruppen år (data fra 2002). I figur 3 kan det ses, at danskeres behandlingsrater for hjertesygdomme sammen med somaliske indvandreres er de laveste behandlingsrater, mens indvandrere fra Pakistan og Eks-Jugoslavien udmærker sig ved forhøjede behandlingsrater. Baggrunden herfor kan bl.a. søges i livsstilsfaktorer og den forhøjede forekomst af diabetes i disse grupper. Det generelle billede er, at behandlingsraterne for indvandrere fra Pakistan, eks-jugoslavien, Polen og Tyrkiet særligt er forhøjede for mænd i denne aldersgruppe, mens det for kvindernes vedkommende særligt er de ældste i aldersgruppen som har en forhøjet behandlingsrate. 9

12 3.3 Luftvejs sygdomme Luftvejs sygdomme dækker over en række forskellige sygdomme f.eks. kronisk obstuktiv lungelidelse (KOL), lungebetændelse mv Tyrkiet Pakistan Iran/Irak Ex-Jugoslavien Danmark Østeuropa/SNG Figur 4: Behandlingsrate pr for luftvejssygdomme blandt indvandrer fra udvalgte lande sammenlignet med Danmark i aldersgruppen år (data fra 2002) Af figur 4 fremgår at behandlingsraten er højere blandt de fleste grupper af indvandrer sammenlignet med danskere. For indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan og Iran/Irak gælder, at behandlingsraten generelt er forhøjet i alle aldre og blandt mænd og kvinder. For indvandrere fra eks-jugoslavien gælder, at den forhøjede behandlingsrate i forhold til danskernes er spredt, men dog særligt koncentreret i aldersgruppen årige. Den lavere behandlingsrate blandt indvandrere fra Østeuropa skyldes især en lavere rate for kvinder i alle aldre, sammenlignet med danske kvinder. 10

13 3.4 Muskelskeletlidelser Denne kategori er en kompleks samling af en række sygdomme og lidelser, f.eks. ryglidelser og sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv. Der er i analysen ikke differentieret mellem de meget forskellige typer af sygdomme Afghanistan Somalia Pakistan Tyrkiet Danmark Østeuropa/SNG Figur 5: Behandlingsrate pr for muskel-skelet-lidelser blandt indvandrer fra udvalgte lande sammenlignet med Danmark i aldersgruppen år (data fra 2002) Af figur 5 fremgår at generelt er det den sygdomskategori, hvor indvandrer har en højere behandlingsrate end danskere. Det fremgår desuden at indvandrere med afghansk, somalisk, pakistansk og tyrkisk baggrund har højere behandlingsrate for muskel-skelet-lidelser end danskere. For disse grupper gælder, at behandlingsraten generelt højere for såvel mænd og kvinder. For indvandrere fra Pakistan og Tyrkiet er det især kvindernes behandlingsrate der er forhøjet. Indvandrere fra Østeuropa/SNG har en lavere behandlingsrate end danskere, hvilket især skyldes kvindernes lavere behandlingsrate. 11

14 3.5 Diabetes Behandlingsraten for diabetes type 2 er medtaget i denne undersøgelse, da der har været en begrundet formodning, om at raten for nogle indvandrergrupper ville være markant højere end for danskere Pakistan Libanon Somalia Tyrkiet Ex-Jugoslavien Danmark Østeuropa/SNG Figur 6: Behandlingsrate (ambulant) pr for diabetes blandt indvandrer fra udvalgte lande sammenlignet med Danmark i aldersgruppen år (data fra 2002) Af figur 6 kan det ses, at behandlingsraten for nogle af de store indvandrergrupper er forhøjet. Det gælder især indvandrere fra Pakistan, som har en behandlingsrate som er cirka 8 gange større end for danskere i den samme aldersgruppe. Blandt pakistanske indvandrere er behandlingsraten forhøjet i alle aldersgrupper i forhold til danskernes behandlingsrate. Dette mønster gør sig endvidere gældende for somaliske indvandrere, hvor der er en generelt forhøjet behandlingsrate i forhold til danskere. Blandt indvandrere fra Libanon, Tyrkiet og eks-jugoslavien er det ligeledes i alle aldersgrupper at der ses en forhøjet rate i forhold til danskernes, dette er særligt udpræget blandt kvinder. Behandlingsraterne for borgere fra Østeuropa/SNG er på nogenlunde samme niveau som danskernes behandlingsrate. Der er imidlertid så få tilfælde i denne gruppe, at det er vanskeligt at pege på nogle særlige grupper der har en forhøjet behandlingsrate. 12

15 3.6 Alkoholrelaterede diagnoser Alkoholrelaterede diagnoser dækker over en række af diagnoser som er tæt relateret til et forhøjet alkoholforbrug. Det drejer sig bl.a. om levercirrose, pankreatitis og alkoholforgiftning. Der er i denne undersøgelse kun medtaget de ambulante behandlinger, da der ikke er data for indvandrere på landegrupper for heldøgnsbehandlinger tilfælde Libanon Ex-Jugoslavien Polen EU, USA Danmark Pakistan Tyrkiet Figur 7:Behandlingsrate (ambulant) pr for alkoholdiagnoser for indvandrer fra udvalgte lande sammenlignet med Danmark i aldersgruppen år (data fra 2002) I figur 7 fremtræder særligt behandlingsraten for libanesiske indvandrere meget meget højere end behandlingsraten for de øvrige lande. Dette skyldes en forhøjet rate i alle aldre, særligt kvinder. Samtidig er der tale om en meget lille population, hvorfor små udsving i absolutte tal kan give markante udslag i beregningen af behandlingsraten, der er således blot tale om 53 tilfælde i absolutte tal (sammenlignet med Danmark som udgør et absolut tal på 3609 tilfælde). For eks-jugoslavien er det ligeledes særligt kvinderne der har en forhøjet behandlingsrate, sammenlignet med danskerne. For de øvrige lande på nær EU & USA m.fl. er der tale om så små tal, at der ikke med rimelighed kan differentieres, eksempelvis er der 7 mandlige og 2 kvindelige indvandrere med pakistansk baggrund som har modtaget behandling i EU/USA m.fl. ligger nogenlunde på niveau med danskernes behandlingsrater. Samlet set, kan det konstateres, at indvandrergrupperne har en behandlingsrate som ikke er markant højere end danskernes, men samtidig kan det også konstateres at den ikke er markant lavere end danskernes. 13

16 4 Kommentarer Overordnet kan det konstateres, at indvandrere fra de undersøgte lande har en højere behandlingsrate end danskere, og at der altså er relativt flere indvandrere, der har kontakt med sygehusvæsnet. Der er imidlertid nogle markante forskelle. 4.1 Høje behandlingsrater Indvandreres behandlingsrater er forhøjede inden for visse sygdomme og sygdomsgrupper. Det drejer sig om Hjertekarsygdomme og type 2 diabetes, som er to sygdomme som i høj grad er påvirkelige af livsstil, herunder fysisk inaktivitet og ernæring. Ligesom personer med diabetes har forøget hyppighed af hjerte-karsygdomme, og en af de hyppigste dødsårsager for type 2 diabetikere er hjertekarsygdomme. Muskelskeletlidelser, som omfatter sygdomme som er påvirkelige af fysisk inaktivitet, ligesom arbejdsmiljø og arbejdsopgaver har stor betydning herfor. Luftvejssygdomme, som er sammensat af sygdomme som KOL og astma, hvorfor det vil være relevant, at få disse data analyseret mere detaljeret i kommende undersøgelser. For de sygdomme, hvor der er konstateret en forhøjet behandlingsrate, sammenlignet med danskernes, er det typiske billede, at behandlingsraten har været forøget for såvel kvinder som mænd. 4.2 Lave behandlingsrater Der er også et område, hvor indvandrere har en lavere behandlingsrate end dansker, det er på kræftområdet. Baggrunden herfor kan bl.a. søges i det lavere tobaksforbrug blandt nogle indvandrerkvinder, sammenlignet med danskere, ligesom andre livsstilsfaktorer også kan have en betydning herfor. Endelig kan mulige forskelle i genetiske dispositioner for nogle kræftformer have betydning. Af særlig betydning kan også være sygdomsadfærden, altså om man søger hospitalsbehandling, når man har en livstruende sygdom. Der er her redegjort for behandlingsraten for en række udvalgte kræftdiagnoser samlet, og det vil være relevant, at undersøge hyppigheden af de forskellige kræftformer i disse indvandrergrupper. 4.3 Uklare sammenhænge Der er sygdomme og sygdomsområder, hvor billedet ikke er helt klart. Det drejer sig om Alkoholrelaterede lidelser, hvor nogle lande ligger markant over den danske behandlingsrate, mens andre lande ligger på niveau eller lidt lavere end danskere. 14

17 Som det gør sig gældende for alle de tal der indgår i denne undersøgelse, er de afhængige af den sygdomsadfærd som de enkelte grupper har, altså spørgsmålet om de søger behandling for bestemte lidelser og hvornår de eventuelt søger behandling. Denne undersøgelse af behandlingsraterne peger på, at der kunne være behov for indsatser målrettet indvandrere i forbindelse med Diabetes og hjertekarsygdomme. Her kunne være tale om indsatser i forhold til tidlige opsporing og diabetes/forebyggelses-indsatser der indeholder indsatser i forhold til fysisk aktivitet og ernæring. Det vil være væsentligt at sikre, at der er målrettede tilbud til såvel kvinder som mænd. Muskelskeletlidelser, hvor der er behov for målrettede tilbud og information om fysisk aktivitet. Målrettede behandlingstilbud i forbindelse med alkoholmisbrug. Derudover bør det sikres, at indvandrergrupperne modtager målrettet information om forebyggelse og behandling af livsstilssygdommene. Desuden er det afgørende at tilbud om både behandling og forebyggelse i såvel som sundhedsvæsen såvel som kommunalt regi er målrettede indvandrergrupperne. 15

ETNISKE MINORITETER - SYGDOM OG BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET. Et registerstudie

ETNISKE MINORITETER - SYGDOM OG BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET. Et registerstudie ETNISKE MINORITETER - SYGDOM OG BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET 2006 Et registerstudie Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsvæsenet Et registerstudie Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsvæsenet

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 1.1 RAPPORTENS OPBYGNING...6 2 SUNDHED OG SYGELIGHED

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre 2010 - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

KVINDER OG HJERTESUNDHED

KVINDER OG HJERTESUNDHED KVINDER OG HJERTESUNDHED - en rapport om sundhedsadfærd og hjertesygdom blandt kvinder UDGIVET AF HJERTEFORENINGEN OG STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kvinder og hjertesundhed - en rapport om sundhedsadfærd

Læs mere

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Arbejdspapir 22 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

De forsikrede indvandrere og efterkommere

De forsikrede indvandrere og efterkommere De forsikrede indvandrere og efterkommere En analyse af indvandrere og efterkommere i arbejdsløshedskasserne Af Camilla Blæsbjerg, tidligere studentermedhjælper i LO, Jan Eriksen, arbejdsmarkedskonsulent

Læs mere

KAPITEL IV INTEGRATION AF INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE. Dansk Økonomi efterår 2007. IV.1 Indledning

KAPITEL IV INTEGRATION AF INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE. Dansk Økonomi efterår 2007. IV.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2007 KAPITEL IV INTEGRATION AF INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE IV.1 Indledning Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet Indvandreres erhvervsfrekvens er betydeligt lavere Relativt

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 23 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Lars Højsgaard Andersen Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2011 Etniske minoriteters

Læs mere

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 23 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Lars Højsgaard Andersen Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2011 Revideret 2013

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udarbejdet for Vordingborg Kommune og Sundhedsbroen Fehmern Vordingborg

Udarbejdet for Vordingborg Kommune og Sundhedsbroen Fehmern Vordingborg Udarbejdet for Vordingborg Kommune og Sundhedsbroen Fehmern Vordingborg Bo Lønberg Bilde Lone Bilde Synovate Denmark, 2008 Projekt 14303 1 Indhold Forord...4 Sammenfatning...5 1. Baggrund, formål og metode...14

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 24. januar 2006 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse 1999-2003\rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 af Leif Husted Eskil Heinesen

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Social eksklusion i Danmark 1976 til 2000

Social eksklusion i Danmark 1976 til 2000 Social eksklusion i Danmark 1976 til 2000 Jørgen Elm Larsen Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 10:2004 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Læs mere