Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand."

Transkript

1 Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Campingvognsforsikring Betingelser Nr. CV 1503

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvad skal vi have besked om? Særlig anvendelse Ved skade Anden forsikring Regres Krigs-, jordskælvs- og atomskade Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Selvrisiko Moms Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Besigtigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 11 2 Kaskoforsikring Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvordan beregner vi erstatningen? Transportomkostninger Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring 14 3 Indboforsikring Hvad omfatter forsikringen? Forsikringssum underforsikring Hvilke skader dækker forsikringen? Hvordan beregner vi erstatningen? 18 Ordforklaring 20 Fortrydelse 22

3 Vejledning Side 3 af 22 Din Campingvognsforsikring Din Campingvognsforsikring dækker skader på din campingvogn og på indbo i vognen. Det er vigtigt, at du er klar over, hvad din forsikring dækker. Vi anbefaler derfor, at du læser dine betingelser igennem, da forsikringen ikke dækker alle dine ting eller de skader og tab, du kan komme ud for. Din campingvognsforsikring består af din police og dine betingelser. Policen er din forsikringsaftale, hvor du kan se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring. Betingelserne beskriver, hvordan du er dækket, og hvordan vi beregner erstatningen. Campingvognsforsikringen består af følgende faste dækninger: Kaskoforsikring - dækker skader på din campingvogn, på dens faste tilbehør og på telte, der hører til campingvognen. Kaskoforsikringen omfatter også Redningsforsikring dækker under kørsel i udlandet Retshjælp hjælper ved private retstvister Indboforsikring dækker indbogenstande, der hører til og sædvanligvis befinder sig i/ved campingvognen f. eks mod tyveri, brand, storm og voldsomt sky- og tøbrud. Derudover kan du udvide forsikringen med følgende dækninger: Udvidet sum på indboforsikring du har mulighed for at udvide summen på din indboforsikring. Hvad beskriver dine betingelser? Dine betingelser beskriver, hvad og hvem din forsikring dækker, hvordan du er dækket i forskellige situationer, og hvordan vi beregner erstatningen. Betingelserne beskriver alle de dækninger, der kan forekomme på forsikringen. I din police kan du se, hvilke dækninger du har købt, og dermed hvilke dækninger du har på netop din forsikring. Ordforklaring I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen. Ordforklaringen finder du til sidst i betingelserne. Hvordan beregner vi erstatningen? For hver enkelt dækning kan du se, hvordan vi konkret beregner erstatningen for de skader, som forsikringen dækker. Du finder det i afsnittet "Hvordan beregner vi erstatningen?". For at du kan være sikker på at få fuld erstatning, er det vigtigt, at den værdi der står på din police, er korrekt for henholdsvis campingvognen inkl. tilbehør, telte og indbo. Hvis du får en skade Forsøg efter bedste evne at begrænse skaden og kontakt os hurtigst muligt. Behold de skadede ting, hvis det er praktisk muligt, og få dem heller ikke repareret, før du har talt med os. Har du haft været udsat for tyveri og/eller hærværk, skal du også kontakte politiet.

4 Vejledning Side 4 af 22 Du kan anmelde din skade via telefon Gem dine kvitteringer og dokumentation Sørg for at gemme dine kvitteringer eller anden form for dokumentation for dine ting, f.eks. købekontrakt, garantibevis, fotos mv. Har du særlige ting, som du ikke har kvitteringer på, er det en god ide at få dem vurderet eller kunne dokumentere dem på en anden måde, så du kan sandsynliggøre, at du har haft dem. Læs mere og få gode råd på På almbrand.dk kan du læse mere, få gode råd om skadeforebyggelse og også finde en klagevejledning. Gode råd til at forebygge skade Hvis du vil klage

5 1 Fællesbestemmelser Side 5 af 22 Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren* fortrydelsesret. Se side 22. Forsikringstageren er den person, som har indgået forsikringsaftalen med os. 1.1 Hvem dækker forsikringen? Sikrede* er: Forsikringstageren* og hans/hendes husstand i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede Den der lovligt, og med forsikringstagerens* tilladelse, benytter det forsikrede Værksted m.fl Ny ejer Værksted, forhandler eller lignende virksomheder, der har fået overladt campingvognen til reparation, service og lignende. Det gælder dog ikke for skade, der er sket under kørsel, som ikke er i forsikringstagers* interesse. Forsikringen dækker ikke virksomheder, der har campingvognen i varetægt for salg, kommission eller transport. Ved salg af campingvognen er den nye ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter overtagelsesdagen, hvis der ikke er oprettet en anden forsikring. Forsikringens selvrisiko* jf. punkt opkræves hos den nye ejer. Indbodækningen ophører dog altid på datoen for ejerskiftet. 1.2 Hvor dækker forsikringen? Kørende campingvogn Forsikringen dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grøntkort"-ordningen Er der oprettet en anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker denne forsikring kun subsidiært, dvs. hvis ikke en anden forsikring dækker En kørende campingvogn er dækket under ophold i udlandet i op til 6 måneder om året Stationær campingvogn En stationær campingvogn er kun dækket i Danmark. 1.3 Hvad skal vi have besked om? Campingvognen skal være registreret i henhold til bestemmelserne i Registreringsbekendtgørelsen og Færdselsloven, og den skal i øvrigt anvendes lovligt. Vi skal hurtigst muligt have besked om det, hvis

6 1 Fællesbestemmelser Side 6 af forsikringstageren* skifter adresse campingvognen får en anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere campingvognen bliver solgt, udskiftet eller skifter ejer campingvognen skifter anvendelse i forhold til det, der står på policen, f.eks. fra stationær til kørende campingvognens vægt og/eller indretning ændres værdien af campingvognen eller tilbehøret stiger, f.eks. hvis forteltet udskiftes værdien af det forsikrede indbo* stiger. Får vi ikke besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. Det kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig. 1.4 Særlig anvendelse Kørsel med stationær campingvogn Det fremgår af policen, om forsikringen omfatter kørende eller stationær campingvogn. En stationær campingvogn må maksimalt transporteres to gange om året hhv. til og fra det faste opholdssted. Transport i forbindelse med en dækningsberettiget skade tæller dog ikke med. Hvis der foretages mere end to transporter om året, betragter vi ikke længere campingvognen som stationær, og vi vil derfor ændre forsikringen til vores vilkår for kørende campingvogne Udlejning Forsikringen dækker ikke skader, der er opstået, mens campingvognen er udlejet. Medmindre forsikringen er udvidet til at dække udlejning, og det fremgår af policen Øvelseskørsel Forsikringen dækker øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel o.l.) på arealer, som politiet har godkendt og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af en godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. 1.5 Ved skade Alle skader skal hurtigst muligt anmeldes til os. Anmeldelse kan ske på: Telefon Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet.

7 1 Fællesbestemmelser Side 7 af Haglskader Haglskader skal anmeldes til os, senest 30 dage efter skaden er indtruffet. Anmeldes skaden, senere end 30 dage efter den er indtruffet, kan vi afvise at dække skaden Vi skal give samtykke til det, før der laves en aftale om erstatning eller reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det vil være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med campingvognen uden. Hvis sikrede* ikke følger de retningslinjer, der er nævnt herover, kan det få betydning for erstatningen jf. forsikringsaftalelovens Anden forsikring Hvis forsikringstager* har købt en forsikring mod tilsvarende risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold for forsikringen hos os. Det betyder, at erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. 1.7 Regres Har vi, på baggrund af andet end policen, måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har vi ret til at kræve skadeudgiften godtgjort af forsikringstageren*. F.eks.: Erstatning til panthaver Skader, hvor sikredes* ret til erstatning er helt eller delvist bortfaldet, og erstatningen kun udbetales på grundlag af en panthaverdeklaration. Hvis skaden i øvrigt er dækket af denne forsikring, betales skaden i første omgang af os. Herefter kræver vi udgifterne refunderet af de eventuelle ansvarlige, hvis det er muligt. 1.8 Krigs-, jordskælvs- og atomskade Forsikringen dækker ikke skade som følge af krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis det sker i et land, de sikrede* opholder sig i på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at de sikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede forlader landet, så snart det er muligt og i øvrigt følger de danske myndigheders anvisninger jordskælv eller andre naturforstyrrelser udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 1.9 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Vi opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr.

8 1 Fællesbestemmelser Side 8 af 22 Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender vi et rykkerbrev, med oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført. Rykkerbrevet er pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker Sammen med betalingen opkræver vi skadeforsikringsafgift på statens vegne i henhold til Lov om afgift af skadeforsikringer Vi er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser*, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på og få dem oplyst ved at kontakte os Selvrisiko Er forsikringen oprettet med selvrisiko*, fremgår det af policen. Selvrisikobeløbet indeksreguleres jf. punkt Vi beregner og opkræver den aftalte selvrisiko ved alle skader, der har medført udgift for os. En skade er enhver forsikringsbegivenhed*, der medfører en udgift for os. Enten direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav. Særlige forhold omkring selvrisiko: Ved skader, som er dækket af Indboforsikringen jf. afsnit 3, gælder altid en selvrisiko* på kr. (indeks-2015) Ved skader, der er sket, mens campingvognen er overladt til reparation, service og lignende hos værksted, forhandler eller lignende virksomhed, og disse er sikret på policen jf. punkt , opkræver vi ikke selvrisiko*. Er disse ansvarlige for skaden, opkræves/fratrækkes selvrisikobeløbet dog hos reparatøren, forhandleren eller virksomheden Ved skade, der er sket efter overtagelsesdagen, hvis den nye ejer er sikret på policen, jf. punkt , opkræver vi dog selvrisiko* hos den nye ejer Ved skade, der er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar, opkræver vi ikke selvrisiko* Ved hærværks- og/eller tyveriskade, der er forvoldt af en kendt gerningsmand, opkræver vi ikke selvrisiko*. Skadevolder skal være kendt af os og have erkendt eller være dømt for at have forvoldt skaden Ved skade eller skadeudgift, der vedrører Redningsforsikring i udlandet, opkræver vi ikke selvrisiko* Ved skade, der vedrører Retshjælpsforsikringen, gælder der en særlig selvrisiko* jf. punkt Har vi i skadetilfælde lagt ud for selvrisikoen, har vi ret til straks at anmode forsikringstageren* eller den sikrede* om at refundere udlægget.

9 1 Fællesbestemmelser Side 9 af Moms Vi betaler moms i henhold til den gældende lov. For campingvogne, tilbehør, telte og indbo*, der tilhører registrerede virksomheder, betaler de selv momsen i det omfang, virksomheden kan medregne beløbet til den indgående moms. Ved kontanterstatning trækker vi momsen fra i erstatningsbeløbet. Vi udlægger momsen over for reparatøren og sender opgørelsen til virksomheden, når skaden afregnes Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Indeksregulering* sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Indeksreguleringen finder sted efter de følgende retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne Prisen reguleres fra 1. januar. Ændring af prisen får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag* i kalenderåret Forsikringssummer*, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan vi fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag*, som fremgår af policen Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en forfaldsdag*. Kan forsikringstageren* ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan vi, indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan for eksempel ske ved at indføre en selvrisiko*, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft Betales et udlagt selvrisikobeløb eller et udlagt momsbeløb ikke inden den dato, der står på indbetalingskortet, kan vi opsige forsikringen med 14 dages varsel.

10 1 Fællesbestemmelser Side 10 af Er forsikringen oprettet som en forbrugerforsikring, kan forsikringstageren*, uanset punkt , skriftligt opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Forsikringstageren skal betale et gebyr for det forkortede opsigelsesvarsel. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald*, efter forsikringen er trådt i kraft, skal forsikringstageren betale yderligere et gebyr. Du kan altid se de gældende gebyrer på og få dem oplyst ved at kontakte os Besigtigelse Så længe forsikringen er i kraft, har vi ret til at besigtige* det forsikrede. Hvis der ved besigtigelsen konstateres risikoforøgelse, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan vi fastsætte en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden. Vi kan også med 14 dages varsel opsige forsikringen forhøje prisen ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en selvrisiko* eller kræve bedre sikring Ved uoverensstemmelse Dette afsnit gælder kun, hvis sikrede* er en privat person. Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og os, skal sikrede igen kontakte os. Det gælder bl.a., hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som vi har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkelig. Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have kontaktet os, kan sikrede, hvis forsikringen er oprettet som en forbrugerforsikring, klage til vores klageansvarlige. Alm. Brand Forsikring A/S Kundeambassadøren Midtermolen København Ø Mail: Alm. Brand - Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have kontaktet vores klageansvarlige, kan sikrede, hvis forsikringen er oprettet som en forbrugerforsikring, klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm. Brand - Ankenævnet for Forsikring - Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl og 13.00)

11 1 Fællesbestemmelser Side 11 af Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne* i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at kontakte os.

12 2 Kaskoforsikring Side 12 af Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter Campingvognen Tilbehør Telte Campingvognens faste og afmonterede tilbehør, som kun kan anvendes i forbindelse med campingvognen, f.eks. mover, gasflasker, spildevandstank og lignende. Det er en betingelse for erstatning ved tyveri, at afmonteret tilbehør opbevares i forsvarligt aflåst* rum, og voldeligt opbrud* kan konstateres. Fortelt, standby telt, opbevaringstelt og fastmonteret markise og solsejl. For opbevaringstelte kan der, uanset antal af telte, maksimalt udbetales kr. pr. forsikringsbegivenhed*. I perioden fra og med 1. november til og med 29. februar dækker forsikringen kun telte, der er beregnet til vinterbrug*. 2.2 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker skader på campingvognen, tilbehør, telte og tab af dem ved tyveri eller røveri. Bortset fra: Skade der kun opstår i campingvognens mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele (f.eks. aircondition, mover, varmeanlæg, køleskab, bremser og dæk), medmindre skaden er sket ved brand, lynnedslag, eksplosion*, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. Forsikringen dækker dog en eventuel følgeskade på dele, der ikke er mekaniske/elektronisk Skade der påføres campingvognen eller dele af den under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling. Medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller eksplosion* Skade der er en følge af vejrets påvirkning (f.eks. råd, svamp, tæring, rust og frostsprængning) eller forringelse af campingvognens værdi som følge af alder og brug, herunder slidtage, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder m.m Skader der skyldes fabrikations- og/eller konstruktionsfejl og skader, der er omfattet af reklamationsret og garanti. Derudover dækker forsikringen ikke de skader, der er nævnt herunder, når de er forvoldt af forsikringstageren*, dennes ægtefælle/samlever eller hjemmeboende børn. Er skaden forvoldt af andre end de nævnte, er forsikringstageren dækket, medmindre han var vidende om, at det var sådan, eller at hans ukendskab til det skyldes grov uagtsomhed Skade der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed jf. forsikringsaftalelovens 18

13 2 Kaskoforsikring Side 13 af Skade der er sket under påvirkning af alkohol, narkotika, medicin og lignende, se Forsikringsaftalelovens 20 og Færdselslovens Skade der opstod, mens det trækkende køretøj blev ført af en person, der ikke havde lovligt kørekort, se Forsikringsaftalelovens 51. Er skaden sket som følge af de forhold, der er nævnt i punkt , bortfalder forsikringsdækning også til de personer, hvis interesse denne forsikring ellers måtte omfatte, jf. forsikringsaftaleloven 54, stk Hvordan beregner vi erstatningen? Den handelsværdi*, der står på policen, er udtryk for den maksimale erstatning, der kan komme til udbetaling i forbindelse med en dækningsberettiget skade, på henholdsvis campingvognen inkl. tilbehør og/eller telte. Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede* i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden skete. Vi kan enten lade det skaderamte reparere, erstatte skaden med et kontant beløb eller foretage genanskaffelse af tilsvarende udstyr. Vi kan forlange dokumentation for det rejste krav. Findes dokumentationen ikke, fastsætter vi beløbet efter et skøn Reparation Ved reparation skal det skaderamte sættes i samme stand som før skaden. Vi har ret til at anvise en reparatør. Forsikringen omfatter ikke forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid og eventuel forringelse af campingvognens handelsværdi* efter en reparation Sker en skade, mens det skaderamte er overladt eller solgt til værksted, forhandler eller lignende virksomhed, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser, hvis de selv er ansvarlige for skaden Kontant erstatning Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for den form for reparation Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller er det skaderamte efter tyveri eller røveri ikke fundet, inden 4 uger efter at vi og politiet har modtaget anmeldelsen, beregner vi erstatningen til det beløb, som de skaderamte genstande af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes til mod kontant betaling. Forsikringen dækker ikke driftsomkostninger i forbindelse med det skaderamte f.eks. finansiering. Det skaderamte tilfalder os.

14 2 Kaskoforsikring Side 14 af Genanskaffelse Vi har ret til at yde erstatning for det skaderamte ved at genanskaffe tilsvarende udstyr. Det skaderamte tilfalder os. 2.4 Transportomkostninger Det er en betingelse for dækning af transportomkostninger, at skaden er dækket af forsikringen. Forsikringen dækker ikke transportomkostningerne, hvis udgiften er dækket af en anden forsikring, abonnement eller lignende Ved skade på campingvognen Vi betaler nødvendige omkostninger ved campingvognens transport til nærmeste reparatør, hvis transporten er nødvendig på grund af en skade. Ved tyveri eller røveri erstatter vi også omkostninger til transport af campingvognen til forsikringstagerens* adresse efter endt reparation Ingen skade på campingvognen Findes campingvognen igen uden skade efter tyveri eller røveri, betaler vi de nødvendige omkostninger til transport af campingvognen til forsikringstagerens* adresse. 2.5 Redningsforsikring i udlandet Forsikringen omfatter redningsforsikring under kørsel i udlandet. Forsikringsbetingelserne for Redningsforsikring i udlandet findes i det røde SOS-kort, og kan fås hos os eller på 2.6 Retshjælpsforsikring Forsikringen omfatter retshjælp Forsikringens formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes* erhvervsudøvelse. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til os, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages. I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten udarbejdes af Forsikring & Pension og kan bestilles på hos os eller hos domstolene.

15 2 Kaskoforsikring Side 15 af Forsikringsbetingelser De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelserne kan fås hos os. Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikrings-selskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation Hvordan beregner vi erstatningen? Vores erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed* som udgangspunkt begrænset til kr. Selvrisiko* udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst kr. For småsager beregnes ikke selvrisiko.

16 3 Indboforsikring Side 16 af Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter almindeligt privat indbo* og løst inventar. Det er en betingelse, at genstandende tilhører forsikringstageren* eller hans/hendes husstand i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. Derudover er det en betingelse, at indboet/inventaret hører til campingvognen og sædvanligvis befinder sig i/ ved campingvognen eller forteltet. Forsikringen omfatter ikke: Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker Penge, værdipapirer, mønt- og frimærkesamling Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, pelsværk, vin og spiritus Cykler, søfartøjer og motordrevne køretøjer eller dele og tilbehør hertil Indbogenstande som er eller ville være omfattet af helårsadressens indboforsikring. 3.2 Forsikringssum underforsikring Forsikringen for indbo* i campingvognen dækker for hver forsikringsbegivenhed* med den aftalte sum, som er anført på policen. Den forsikringssum*, der er anført i policen, bør altid være høj nok til at dække værdien af samtlige forsikrede genstande. Hvis værdien af de forsikrede genstande er højere end forsikringssummen, er der tale om underforsikring. Viser det sig i skadetilfælde, at der er tale om underforsikring, erstatter vi kun tabet forholdsmæssigt. Forsikringen dækker ud over forsikringssummen rimelige udgifter i forbindelse med en dækningsberettiget skade til redning og bevaring af de forsikrede genstande. 3.3 Hvilke skader dækker forsikringen? Brand m.m. Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved: Brand (ildsvåde)* Direkte lynnedslag* Eksplosion* Pludselig tilsodning* fra opvarmningsanlæg Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Tab ved bortkomst af forsikrede genstande under brand

17 3 Indboforsikring Side 17 af 22 Forsikringen dækker ikke Skader i form af svidning, smeltning eller småhuller, der er fremkaldt af gløder fra tobaksrygning, ildsted eller lignende Skader på ting, der med forsæt udsættes for ild eller varme, selv om genstanden på den måde kommer i brand Skader, der sker på grund af kortslutning på elektriske maskiner, ledninger, apparater (f.eks. radio- og fjernsynsapparater). Medmindre skaden udvikler sig til brand (ildsvåde*) eller er en følge af brand (ildsvåde) Udstrømning af væsker Forsikringen dækker skader ved pludselig udstrømning (altså ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølevæske el. lign. fra installationer. Samme dækning gælder for beholdere på 10 ltr. og derover. Forsikringen dækker ikke Skader, der er opstået ved påfyldning eller aftapning af væsker Skader som følge af frostsprængning Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade som følge af vejret Forsikringen dækker skade som følge af: Voldsomt skybrud* Voldsomt tøbrud* Storm* Snetryk* Det er en betingelse for dækning, at skaden er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på campingvognen jf. afsnit 2, og at de forsikrede genstande befinder sig i campingvognen. Forsikringen dækker ikke Skader på genstande, der befinder sig udendørs Skader på genstande, der befinder sig i telte jf. afsnit Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Færdselsuheld Skader på de forsikrede genstande er dækket, når de sker som en direkte følge af færdselsuheld. Færdselsuheld er i denne forbindelse påkørsel, sammenstød eller væltning, hvor et trafikmiddel* er indblandet.

18 3 Indboforsikring Side 18 af Tyveri/hærværk Forsikringen dækker tyveri fra forsvarligt aflåst* campingvogn og hærværk, der sker i forbindelse med tyveriet I perioden fra og med 1. marts til og med 31. oktober dækker forsikringen tyveri af genstande fra fortelt, opbevaringstelt og uaflåst campingvogn. Derudover dækker forsikringen, i samme periode, tyveri af genstande, som befinder sig udendørs ved campingvognen. Forsikringen dækker med op til 20 % af forsikringssummen* pr. forsikringsbegivenhed*. Forsikringen dækker ikke: Glemte, tabte eller forlagte genstande Røveri/overfald mv. Forsikringen dækker røveri og overfald. Det vil sige tyveri, som sker under anvendelse af vold eller trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringen dækker også tyveri af genstande i sikredes* umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden. Eller hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. 3.4 Hvordan beregner vi erstatningen? Den forsikringssum* der står på policen, er udtryk for den maksimale erstatning, der kan komme til udbetaling i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede* i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden skete. Vi kan erstatte en skade på en af følgende måder: Sætte de beskadigede indbogenstande i væsentligt samme stand som før skaden. Godtgøre en eventuel værdiforringelse. Fremskaffe tilsvarende indbogenstande som dem, der er beskadiget eller stjålet. Udbetale et kontant erstatningsbeløb. Genstande, der er købt som nye inden for de sidste to år før skaden, og i forvejen er ubeskadiget på skadetidspunktet, erstatter vi med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande. Genstande, der er mere end to år gamle eller er købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, erstatter vi med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Vi foretager kun fradrag for værdiforringelse, hvis genstandens nytteværdi er væsentlig nedsat før skaden.

19 3 Indboforsikring Side 19 af 22 Er det praktisk ikke muligt at anskaffe en tilsvarende genstand, og må vi derfor fastsætte genanskaffelsesprisen ud fra, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, har vi ikke pligt til at udbetale mere end, hvad det koster at anskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med Elektriske apparater For nogle elektriske apparater gælder der særlige erstatningsregler: For de genstande, der er nævnt under dette punkt, fastsætter vi erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande med eventuelt fradrag jf. tabellen herunder. Er det praktisk ikke muligt at anskaffe en tilsvarende genstand, fastsætter vi genanskaffelsesprisen ud fra, hvad det koster at anskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med. Hvilke elektriske apparater er omfattet? TV-apparater, dvd-/blu-ray afspillere, computere med tilbehør (herunder monitor, tastatur, modem, mus, computer inkl. standardprogrammer, printer, joystick, eksterne drev), tablets (f.eks. ipad), spillekonsoller, mobiltelefoner og mobilt navigationsudstyr, walkie-talkier og radioamatørudstyr og tilbehør til de nævnte genstande. Elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 75 % 3-4 år 50 % 4-5 år 30 % 5 år og derover 10 %

20 Ordforklaring Side 20 af 22 Ordforklaring Campingvognsforsikring Denne ordforklaring er ikke en del af dine betingelser. I tilfælde af en skade er det altid betingelserne, der gælder. Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som du møder i betingelserne. Besigtige Besigtige betyder, at en person fra Alm. Brand kommer ud og ser på det forsikrede. Direkte lynnedslag Der er kun tale om et direkte lynnedslag, når der på campingvognen kan konstateres synlige skader, der er en umiddelbar følge af lynets strøm eller varmepåvirkning. Eksplosion Ved eksplosion forstås en meget hurtig forløbende forbrænding eller kemisk proces, der udvikler kraftig varme, og som regel ledsages af et brag og et lysglimt. Forfaldsdag Forfaldsdag er den første dag i en ny betalingsperiode på din forsikring. Betalingsdagen vil typisk ligge kort tid efter forfaldsdagen. Forsikringsbegivenhed Forsikringsbegivenhed er en hændelse, der er omfattet af forsikringen. F.eks. brand, indbrud osv. Forsikringssum Forsikringssum er et udtryk for det maksimale beløb, som du kan få udbetalt fra forsikringen, hvis du har en skade. Forsikringstager Forsikringstager er den person, som forsikringen er oprettet til. Forsikringstager er også den person, som har ret til at ændre og opsige forsikringen. Forsvarlig aflåst Forsvarlig aflåst er, når man ikke, uden anvendelse af nævneværdig vold, kan skaffe sig adgang til campingvognen. Handelsværdi Er det beløb, som f.eks. campingvognen inkl. tilbehør af tilsvarende alder og stand vil kunne købes for ved kontant betaling. Hovedforfald Hovedforfald er den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder. Ildsvåde (Brand) Ildsvåde er en løssluppen flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft, og som har et større omfang. Indbo Indbo er private ejendele. Det kan være f.eks. tøj, møbler, elektronik og andet normalt privat udstyr. Indeksregulering En indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer din pris, sum eller selvrisiko efter et af Danmarks statistiks indeks. I dine betingelser kan du se, hvilket indeks der gælder for din forsikring.

21 Ordforklaring Side 21 af 22 Pludselig tilsodning Tilsodningen skal være øjeblikkelig og uventet, hvilket betyder, at årsagen til tilsodningen skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Selvrisiko Selvrisikoen er den økonomiske risiko, som du selv skal bære, når der sker en skade. Dvs. den del af skaden, der ikke er dækket af forsikringen. Sikrede Den sikrede er den, der har ret til erstatningen. Den sikrede vil oftest være identisk med ejeren af de forsikrede genstande. Snetryk Snetryk er, når der er faldet så store mængder sne, at en konstruktion ikke kan klare trykket. Storm Storm er vindstyrke 8, svarende til 17,2 m pr. sekund. Telte til vinterbrug Telte af kraftigt materiale med speciel taghældning for minimal sneophobning og ekstra bred udvendig lækant. Derudover et stærkt stålstel, fleksibel pløkning og vinduesfolie, som kan tåle ekstreme frostgrader. Trafikmidler Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven (f.eks. biler, motorcykler, knallerter og traktorer), tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer, to- og trehjulede cykler med stelnummer, hestevogne, øvrige offentlige trafikmidler og invalidekøretøjer. Voldeligt opbrud Voldeligt opbrud er, når der er tydelige tegn på, at tyven har skaffet sig adgang til f.eks. et lukket og låst rum. Voldsomt skybrud Voldsomt skybrud er, når nedbørsmængden er så stor, at der minimum falder 40 mm nedbør inden for 24 timer. Nedbør, der falder med en intensitet på minimum 15 mm inden for 30 minutter, betragtes også som voldsomt skybrud. Voldsomt tøbrud Voldsomt tøbrud er, når smeltevand er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 8 plusgrader, inden for maksimalt 24 timer.

22 Fortrydelse Side 22 af 22 Fortrydelsesret Efter Forsikringsaftalelovens 34i har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (f.eks. på papir eller som mail) har fået oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere, f.eks. onsdag den 3., er fortrydelsesfristen onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der f.eks. er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1., og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt pr. brev eller mail give os besked om, at du har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Du kan give os besked om din fortrydelse på følgende måder: Online: Mail: Brev: Alm. Brand Midtermolen København Ø Fortrydelsesblanketten kan hentes på Hvis du fortryder? Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen.

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Vilkår for Campingvogne

Vilkår for Campingvogne Vilkår for ampingvogne 6637-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

DF December Vilkår for Campingvogne

DF December Vilkår for Campingvogne DF20100-2 December 2013 Vilkår for ampingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne DF20100-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Campingvogn Forsikringsbetingelser for Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13T6 Gælder fra 01.07.2013 TJM 503 (04.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere