Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING"

Transkript

1 ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser FORS Camping- og påhængsvognsforsikring IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

2 Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01 Aftalegrundlag Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der formidles af IDA Forsikring - Ingeniørernes Forsikringsgruppe, Forsikringsagentvirksomhed og tegnes i Tryg Forsikring A/S, Tryg Gruppeforsikring For forsikringen gælder endvidere Forsikringsaftaleloven. Tilsyn og Garantifond Tryg Gruppeforsikring er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. 1/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01 Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fax En del af Tryg Forsikring A/S CVR-nr

3 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail Hvordan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: IDA Forsikring Forsikringsagentvirksomhed Kalvebod Brygge København V Tlf: Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen, ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. 2/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

4 Indholdsfortegnelse Side 1. Fællesbetingelser Sikrede personer Geografisk område Orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb Præmiebetaling Indeksregulering af præmie og selvrisiko Flytning og risikoforandring Salg og afmelding af køretøj Forsikringens varighed og opsigelse Anden regulering af præmien og betingelser 5 2. Ansvarsforsikring for stationær campingvogn Hvad dækkes 5 Side 3. Kaskoforsikringen Hvad dækkes Brandforsikringen dækker Tilbehør Begrænsninger og undtagelser for tilbehør Forsikringen dækker ikke 6 4. Betingelser for retshjælpsforsikringen 6 5. SOS Redningsforsikring i udlandet 6 6. Indboforsikring Hvor dækkes Hvilke genstande omfattes - og hvilke skader dækkes Hvorledes beregnes erstatningen 7 Side 7. Skadens regulering Skadeanmeldelse Besigtigelse og reparation 8 7,3 Transportomkostninger i Danmark Partiel skade Total skade Merværdiafgift Ankenævn 8 8. Selvrisiko 8 9. Ordforklaring 9 3/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

5 1. Fællesbetingelser 1.1 Sikrede personer Sikret er forsikringstageren og enhver der lovlig benytter køretøjet som fører eller passager. Endvidere virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service, salg, og lignende sikrede. Forsikringen dækker ikke skade påført køretøjet under arbejde på dette eller kørsel, som ikke sker i forsikringstagerens interesse. Ved salg af køretøjet er ny ejer sikret i indtil 3 uger efter *ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring. 1.2 Geografisk område Ansvarsforsikringen Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grøn-kort" ordningen. Kaskoforiskringen Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grøn-kort" ordningen. Ved kaskoskade uden for de nordiske lande gælder en selvrisiko på 300 kr. Hvis kaskoforsikringen er tegnet med en selvrisiko, gælder det højeste selvrisikobeløb. 1.3 Orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb Forsikringen dækker skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb eller træning dertil samt rallies, under forudsætning af: At kørsel foregår i Danmark. At Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis en sådan kræves. At foreskrevne løbsregler overholdes. Forsikringen dækker ikke terræn-, kap- og væddeløbskørsel. 1.4 Præmiebetaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, herunder stempelafgift, statsafgift, bevisafgift, samt gebyr, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves over giro eller PBS eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmien. Betales præmien ikke, sendes en påmindelse (rykker 1) om betaling af præmien. Hvis betaling ikke finder sted inden 14 dage efter afsendelse af denne påmindelse (rykker 1), bortfalder forsikringens dækning. Betales præmien fortsat ikke, sendes en ny påmindelse (rykker 2). Ved udsendelse af sådanne påmindelser eller andre erindringsmeddelelser, herunder evt. udpantning, er Tryg berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr samt morarenter og andre omkostninger. Tryg er herudover berettiget til at beregne sig gebyr for manglende meddelelse om adresseændringer og andre ændringer af forsikringen, samt for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. Påkrav om betaling af præmien sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal IDA Forsikring straks underrettes herom. Hvis forsikringen er ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen, før restancen er betalt og da kun på en ny police med præmiebetaling helårligt forud i mindst 2 år. 1.5 Indeksregulering af præmie og selvrisiko Præmien indeksreguleres en gang om året pr. hovedforfald. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i timelønsindekset for industriens arbejdere, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelse af nævnte timelønsindeks eller ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik. Efter samme regler har selskabet ret til at indeksregulere selvrisikobeløb. Selvrisiko for retshjælp indelsreguleres ikke. 1.6 Flytning og risikoforandring Sker der forandring i den risiko, der er beskrevet i policen, herunder køretøjsskifte, køretøjets anvendelse, indretning, vægt, registreringsadresse, udlejning eller andre ændringer, skal der straks ske anmeldelse til IDA Forsikring, for at vilkårene kan blive reguleret efter IDA Forsikrings gældende tarif og forsikringsbetingelser. Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis. 4/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

6 1.7 Salg og afmelding af køretøjet Sælges det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero. Forsikringstageren skal straks underrette IDA Forsikring om salget. Ved anskaffelsen af nyt køretøj til samme anvendelse videreføres forsikringen, og vilkårene for forsikringen reguleres da efter IDA Forsikrings gældende tarif og forsikringsbetingelser. 1.8 Forsikringens varighed og opsigelse Fremgår andet ikke af policens øvrige bestemmelser, kan forsikringen fra hver af siderne opsiges med mindst én måneds skriftlig varsel til en hovedforfaldsdag. Udlandsdækningen, herunder redningsforsikring, kan Tryg ændre eller opsige med mindst 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver af siderne, indtil én måned efter skaden afslutning, opsiges med 14 dages varsel. Tryg er desuden berettiget til at opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel, hvis det forsikrede køretøj ikke holdes forsvarligt vedlige eller forsikringstageren nægte Tryg adgang til at besigtige det. 1.9 Anden regulering af præmien og betingelser Hvis Tryg på grund af forsikringens forløb fx efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i automobilforsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere, der frembryder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering giver der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysninger om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register ( Amaliegade 10, 1256 K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af registertilsynet på en række vilkår. Bortset fra: ansvar for undladelse af at opfylde aftaler ansvar pådraget i forbindelse med en i campingvognen drevet virksomhed, ansvar for skade ved benyttelse af motordrevet køretøj ansvar for skade på ting, der tilhører sikrede, dennes husstand eller medhjælp, eller som en af disse har i varetægt eller sat sig i besiddelse af ansvar for forurening og derved forvoldt skade på ting. Dog dækkes dette ansvar, hvis skade på ting. Dog dækkes dette ansvar, hvis skade er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat offentlig forskrifter. Anerkendelse af erstatningspligten må ikke foretages uden samtykke fra selskabet, som træffer bestemmelse om sagens behandling. Udover forsikringssummerne - der ikke indeksreguleres - betales sagsomkostninger og renter af beløb, der henhører under forsikringen. 3. Kaskoforsikringen 3.1 Hvad dækkes Tab af samt enhver skade på køretøjet med de i punktet "Forsikringen dækker ikke" nævnte undtagelser. 3.2 Brandforsikringen dækker Skade på køretøjet ved *brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning med de i punktet "Forsikringen dækker ikke" nævnte undtagelser. 3.3 Tilbehør Ud over selve køretøjet dækkes fastmonteret normalt tilbehør tilhørende foriskringstageren eller fast registreret bruger. Afmonteret normalt tilbehør og standardværktøj er dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med køretøjet og opbevare i aflåst rum. Radiomateriel og lignende er kun omfattet af forsikringen, når dette er fastmonteret i køretøjet. 2. Ansvarsforsikring for stationær campingvogn 2.1 Hvad dækkes Forsikrigen dækker det erstatningsansvar, sikrede pådrager sig for skade på person eller ting i egenskab af ejer eller bruger af campingvognen. Er radiomateriellet konstrueret til at tage fra køretøjet, for at undgå tyveri, er dette dog omfattet af forsikringen. 5/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

7 3.4 Begrænsninger og undtagelser for tilbehør Biltelefoner er kun dækket som følge af påviselig skade opstået ved kørsesuheld. Undtaget fra forsikringen er tv, videog og walkie talkies. I skadetilfælde kan selskabet vælge at erstatte kontant eller genanskaffe tilsvarende radiomateriel. Tyveri af brændstof er ikke dækket af forsikringen. 3.5 Forsikringen dækker ikke Slitage eller anden forringelse af køretøjet som følge af brug, herunder rusttæring, lakskader ved stenslag, og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskerne. Fabrikations- og materialefejl, almindelig punktering, og skade der alene opstpr i og er begærnset til mekaniske dele. Skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er en kørsels- eller brandskade. Sakde som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie, og skade som følge af frostsprængning. Skade på motoren forårsaget ved eksplosion i denne. Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i el-drevne køretøjer. Skade der indtræffer, mens køretøjet var udlejet. Skade der skyldes krig, borgerlige uroligheder, jordskælv, andre naturfostyrrelser eller en stedfunden udløsning af atomenergi. Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikring, har selskabet *regres for de afholdte udgifter. Følgende skader er endvidere undtaget, idet dog forsikringstageren er dækket, hvis deenne eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder som beskrevet: Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af køretøjet samt *bortkomst der ikke skyldes tyveri. Skade sket medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort. Skade som opstår under terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil. 4. Betingelser for retshjælpsforsikringen Forsikringen dækker retshjælp, i forbindelse med visse civile retstivster, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til kr. (inkl. moms). Sikrede bærer en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. De fuldstændige vilkår for retshjælpsforiskring kan rekvireres hos selskabet. 5. SOS Redningsforsikring i udlandet Forsikringen dækker kun, hvis der er tegnet kaskoforsikring (ikke brandforsikring alene). Forsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne med indtil 3,5 tons tilladt totalvægt, påhængsvogne/campingvogne til sådanne, samt motorcykler og scootere. Vare- og lastbiler er dog ikke omfattet, hvis rejsens formål er godstransport. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen i udlandet findes i det røde SOS servicekort, som kan rekvireres hos selskabet. Kortet og registreringsattesten skal altid medbringes ved rejser i udlandet. Skade forvoldt med forsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eler anden form for grov uagtsomhed, herunder kørsel i spirituspåvirket tilstand. 6/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

8 6. Indboforsikring 6.1 Hvor dækkes De forsikrede genstande er alene dækket, når de beror i campingvognen. 6.2 Hvilke genstande omfattes - og hvilke skader dækkes Se skema nedenfor. 6.3 Hvorledes beregnes erstatningen Skade på *privat indbo opgøres efer *nyværdi; beklædningsgenstande, radio, TV og lignende, dog kun hvis disse genstande er erhvervet som nye af de sikrede inden for de sidste 2 år før skadedagen Skade på beklædningsgenstande, radio, TV og lignende som ikke erstattes på grundlag af nyværdi ifølge punkt 6.1 opgøres på grundlag af *dagsværdi Selskabet er berettiget til, hvis en beskadiget genstand ikke kan sættes i samme stand som før skaden at overtage denne mod udbetaling af erstatning, ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning med genstande svarende til de skaderamte Overstiger de forsikrede genstandes samlede værdi forsikringssummen, erstattes kun forholdsmæssigt. Dækningsomfang Forsikringen dækker følgende skader på: *Privat indbo Brand m.v. *Tilsodning Nedstyrtning af/fra luftfartøj Undtaget er: Genstande som omfattes af en familieforsikring. Penge, værdipapirer samt mønt- og frimærkesamlinger. Guld- og sølvgenstande når campingvognen er ubeboet. Skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme. Kortslutning Skade, der skyldes manglende vedligeholdelse eller slitage. *Indbrud *Ran *Røveri *Simpelt tyveri højeste dækning 10% af forsikringssummen maks kr. Tyveri fra uaflåst, ubeboet campingvogn. Tyveri begået af sikrede, medhjælp, logerende eller dermed ligestillede. *Hærværk Hærværk på genstande, der ikke beror i campingvognen. *Udstrømning af vand, olie eller kølevæske fra sædvanlige installationer og akvarier Skade ved storm eller skypumpe samt nedbør der følger umiddelbart herefter eller ved *oversvømmelse i forbindelse med sky- og tøbrud Skade i uopvarmet campingvogn som følge af frostsprængning. Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb. Skade ved vand der trænger gennem væg eller tag. Skade på genstande der ikke beror i campingvognen. 7/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

9 7. Skadens regulering 7.1 Skadeanmeldelse Når skade indtræffer, skal der snarest gives meddelelse til selskabet. Ved røveri, tyveri, forsøg herpå eller hærværk skal forholdet desuden straks anmeldes til politiet. Politiets kvittering for anmeldelsen skal vedlægges skadeanmeldelsen. 7.2 Besigtigelse og reparation Reparation må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med selskabet eller dettes skadekonsulent. Forsikringstageren kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre. Selskabet har ret til at vælge reparatør. Er skaden opstået, mens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. 7.3 Transportomkostninger i Danmark Er abonnement ikke tegnet hos et redningskorps, betaler selskabet nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri tillige nødvendige omkostninger til afhentning af køretøjet. Uden for Danmark gælder bestemmelserne i afsnittet "SOS Redningsforsikring i udlandet". 7.4 Partiel skade Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan dog vælge mellem en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte. Selskabet erstatter ikke forringelse af køretøjets handelsværdi, afsavnstab eller merudgift ved overeller natarbejde. 7.5 Total skade Er skaden så stor, at reparation efter skadekonsulentens skøn eller Toldvæsenets regler ikke kan betale sig, eller bliver køretøjet ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og selskabet, ansættes tabet til det beløb et køretøj af tilsvarende fabrikat, type, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Hvis selskabet har udbetalt kontanterstatning, er køretøjet selskabets ejendom. 7.6 Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til gældende lov betales af selskabet. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til indgående merværdiafgift. Selskabet udlægger merværdiafgiften over for reparatøren, og sender forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatnig fradrages merværdiafgiften. Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. 7.7 Ankenævn Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med selskabets afgørelse i en sag vedrørende forsikringen, og fornyet henvendelse til selskabet ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl. 10 og 13. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: Gruppeforsikring Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Tlf mellem kl. 10 og Selvrisiko For forsikringen tegnet med selvrisiko, gælder denne den første del af enhver skade. Ved person og tingskadeerstatning, der udbetales i henhold til færdselslovens paragraf 101, skt. 1 og 2, hvor skyld ikke foreligger hos den for køretøjet ansvarlige, bortfalder selvrisikoen. Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger selskabet selvrisikobeløbet ud over for reparatøren og opkræver det hos forsikringstageren. Ved forsikringens tegning af en campingvognsforsikring kan man vælge om man vil tegne forsikringen med en selvrisiko. Dette skal oplyses ved forsikringens tegning. 8/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

10 Hvis den tegnede forsikring omfatter indbo, så er der fast en selvrisiko på 300 kr. på alle indboskader. Ved forsikring af stationær campingvogn så bærer sikrede en selvrisiko på 300 kr. af enhver skade under kasko-, brand- og indboforsikring. Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko i det omfang, kravet gennemføres mod en skadevolder. Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. 9. Ordforklaring Bortkomst Som bortkomst anses overdragelse af køretøjet til anden person, der derefter forsvinder med køretøjet, uden at der foreligger tyveri eller røveri. Brand m.v. Skade som følge af brand regnes ikke alene den skade, der sker ved ildebrand (ildsvåde), men også selvom der ikke opstår ildebrand - skade som følge af eksplosion og lynnedslag samt kortslutning i de til campingvognen hørende faste installationer. Svidning fx ved tobaksgløder, er ikke brandskade og erstattes derfor ikke. Endvidere erstatttes også skade af nedstyrtning af luftfartøj eller dele herfra. Dagsværdi er genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, dog med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af: alder brug mode nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder. Ejerskifte Ved ejerskifte forstås det tidspunkt, hvor endelig aftale om slag har fundet sted enten mundtligt eller skriftligt. Grønkort-ordningen Det grønne kort er dokumentation overfor udenlandske told- og politimyndigheder for, at der er tegnet ansvarsforsikring, som er gyldig i de pågældende lande, der er angivet på kortet. Kortet kan rekvireres hos IDA Forsikring eller Tryg Gruppeforsikring. I nogle lande er pligten til at forevise det grønne kort ophævet, men i skadetilfælde vil det dog ofte være praktisk at have det med. Hærværk foreligger, når skade er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til campingvognen. Indbrud foreligger, når uvedkommende skaffer sig adgang til forsvarligt aflåst campingvogn. Naturkatastrofer Hermed forståes jordskælv, vulkanudbrud, jordskred, oversvømmelse og lignende. Nyværdi Er genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, og med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af: mode nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder Pludselig skade Ved pludselig skade forstås hændelser med øjeblikkelig skadevoldende virkning, som fx stormskade, rørsprængning, vandskade ved udstrømning, skybruds- og tøbrudsskader samt sne-tryksskade. Skade som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt som fx vandskde forårsaget ved dryp eller udsivning, rystelser fra trafik eller lignende skade, regnes ikke for pludselig skade. Privat indbo Er alt hvad der hører til normalt udstyr i campingvognen fx møbler, klæder, linned, bohave i øvrigt. Påregnelig skade Er ikke dækket af forsikringen. Ved disse forstås sådanne beskadigelser af campingvognen og dennes installationer, som fremkommer ved almindelig brug, som fx ridser, skrammer, tilsmudsning og lignende. Ran Er tyveri, der begås åbenlyst, uden anvendelse af vold og i gerningsøjeblikket bemærkes af sikrede eller andre tilstedeværende, der straks gør anskrig. 9/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

11 Regres Vil sige, at selskabet har ret til at kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden. Røveri Er tyveri under anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse heraf. Simpelt tyveri Er alle andre former for tyveri end indbrudstyveri, ran og røveri. Glemte, tabte eller forlagte genstande anses ikke for stjålne, selv om de ikke genfindes, og erstattes derfor ikke. Svidningsskader Som svidningsskader betrages skader ved misfarvning og smeltning samt glødeskader, fx fra tobaksgløder, når disse er forårsaget af varmepåvirkning, uden at der foreligger ildebrand. Sædvanligt tilbehør og faste installationer Hermed forstås det tilbehør og de installationer, som normalt monteres i og på campingvognen. Hertil regnes fx varme- og gasanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer samt fjernsynsantenne/parabol og fortelt. Tilsodning Skal ske pludseligt, og soden skal stamme fra forskriftsmæssige opvarmningsanlæg. Tyveri Herved forstås en fællesbetegnelse for indbrudstyveri, ran, røveri og simpelt tyveri. Udstrømning Skal være pludselig, dvs. at skade forårsaget ved dryp eller udsivning af væske over et længere tidsrum ikke er dækket. IDA (03.12) 10/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

12 ORSIKRIN FO FORS RSIKRING FORSFOR FORS Udgivet af IDA Forsikring Juni 2012 idaforsikring.dk

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Campingvogn Forsikringsbetingelser for Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13T6 Gælder fra 01.07.2013 TJM 503 (04.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere

Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere Forsikringsbetingelser nr. 2914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90404-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere