Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING"

Transkript

1 ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser FORS Camping- og påhængsvognsforsikring IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

2 Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01 Aftalegrundlag Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der formidles af IDA Forsikring - Ingeniørernes Forsikringsgruppe, Forsikringsagentvirksomhed og tegnes i Tryg Forsikring A/S, Tryg Gruppeforsikring For forsikringen gælder endvidere Forsikringsaftaleloven. Tilsyn og Garantifond Tryg Gruppeforsikring er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. 1/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01 Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fax En del af Tryg Forsikring A/S CVR-nr

3 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail Hvordan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: IDA Forsikring Forsikringsagentvirksomhed Kalvebod Brygge København V Tlf: Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen, ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. 2/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

4 Indholdsfortegnelse Side 1. Fællesbetingelser Sikrede personer Geografisk område Orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb Præmiebetaling Indeksregulering af præmie og selvrisiko Flytning og risikoforandring Salg og afmelding af køretøj Forsikringens varighed og opsigelse Anden regulering af præmien og betingelser 5 2. Ansvarsforsikring for stationær campingvogn Hvad dækkes 5 Side 3. Kaskoforsikringen Hvad dækkes Brandforsikringen dækker Tilbehør Begrænsninger og undtagelser for tilbehør Forsikringen dækker ikke 6 4. Betingelser for retshjælpsforsikringen 6 5. SOS Redningsforsikring i udlandet 6 6. Indboforsikring Hvor dækkes Hvilke genstande omfattes - og hvilke skader dækkes Hvorledes beregnes erstatningen 7 Side 7. Skadens regulering Skadeanmeldelse Besigtigelse og reparation 8 7,3 Transportomkostninger i Danmark Partiel skade Total skade Merværdiafgift Ankenævn 8 8. Selvrisiko 8 9. Ordforklaring 9 3/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

5 1. Fællesbetingelser 1.1 Sikrede personer Sikret er forsikringstageren og enhver der lovlig benytter køretøjet som fører eller passager. Endvidere virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service, salg, og lignende sikrede. Forsikringen dækker ikke skade påført køretøjet under arbejde på dette eller kørsel, som ikke sker i forsikringstagerens interesse. Ved salg af køretøjet er ny ejer sikret i indtil 3 uger efter *ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring. 1.2 Geografisk område Ansvarsforsikringen Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grøn-kort" ordningen. Kaskoforiskringen Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grøn-kort" ordningen. Ved kaskoskade uden for de nordiske lande gælder en selvrisiko på 300 kr. Hvis kaskoforsikringen er tegnet med en selvrisiko, gælder det højeste selvrisikobeløb. 1.3 Orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb Forsikringen dækker skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb eller træning dertil samt rallies, under forudsætning af: At kørsel foregår i Danmark. At Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis en sådan kræves. At foreskrevne løbsregler overholdes. Forsikringen dækker ikke terræn-, kap- og væddeløbskørsel. 1.4 Præmiebetaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, herunder stempelafgift, statsafgift, bevisafgift, samt gebyr, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves over giro eller PBS eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmien. Betales præmien ikke, sendes en påmindelse (rykker 1) om betaling af præmien. Hvis betaling ikke finder sted inden 14 dage efter afsendelse af denne påmindelse (rykker 1), bortfalder forsikringens dækning. Betales præmien fortsat ikke, sendes en ny påmindelse (rykker 2). Ved udsendelse af sådanne påmindelser eller andre erindringsmeddelelser, herunder evt. udpantning, er Tryg berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr samt morarenter og andre omkostninger. Tryg er herudover berettiget til at beregne sig gebyr for manglende meddelelse om adresseændringer og andre ændringer af forsikringen, samt for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. Påkrav om betaling af præmien sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal IDA Forsikring straks underrettes herom. Hvis forsikringen er ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen, før restancen er betalt og da kun på en ny police med præmiebetaling helårligt forud i mindst 2 år. 1.5 Indeksregulering af præmie og selvrisiko Præmien indeksreguleres en gang om året pr. hovedforfald. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i timelønsindekset for industriens arbejdere, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelse af nævnte timelønsindeks eller ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik. Efter samme regler har selskabet ret til at indeksregulere selvrisikobeløb. Selvrisiko for retshjælp indelsreguleres ikke. 1.6 Flytning og risikoforandring Sker der forandring i den risiko, der er beskrevet i policen, herunder køretøjsskifte, køretøjets anvendelse, indretning, vægt, registreringsadresse, udlejning eller andre ændringer, skal der straks ske anmeldelse til IDA Forsikring, for at vilkårene kan blive reguleret efter IDA Forsikrings gældende tarif og forsikringsbetingelser. Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis. 4/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

6 1.7 Salg og afmelding af køretøjet Sælges det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero. Forsikringstageren skal straks underrette IDA Forsikring om salget. Ved anskaffelsen af nyt køretøj til samme anvendelse videreføres forsikringen, og vilkårene for forsikringen reguleres da efter IDA Forsikrings gældende tarif og forsikringsbetingelser. 1.8 Forsikringens varighed og opsigelse Fremgår andet ikke af policens øvrige bestemmelser, kan forsikringen fra hver af siderne opsiges med mindst én måneds skriftlig varsel til en hovedforfaldsdag. Udlandsdækningen, herunder redningsforsikring, kan Tryg ændre eller opsige med mindst 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver af siderne, indtil én måned efter skaden afslutning, opsiges med 14 dages varsel. Tryg er desuden berettiget til at opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel, hvis det forsikrede køretøj ikke holdes forsvarligt vedlige eller forsikringstageren nægte Tryg adgang til at besigtige det. 1.9 Anden regulering af præmien og betingelser Hvis Tryg på grund af forsikringens forløb fx efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i automobilforsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere, der frembryder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering giver der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysninger om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register ( Amaliegade 10, 1256 K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af registertilsynet på en række vilkår. Bortset fra: ansvar for undladelse af at opfylde aftaler ansvar pådraget i forbindelse med en i campingvognen drevet virksomhed, ansvar for skade ved benyttelse af motordrevet køretøj ansvar for skade på ting, der tilhører sikrede, dennes husstand eller medhjælp, eller som en af disse har i varetægt eller sat sig i besiddelse af ansvar for forurening og derved forvoldt skade på ting. Dog dækkes dette ansvar, hvis skade på ting. Dog dækkes dette ansvar, hvis skade er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat offentlig forskrifter. Anerkendelse af erstatningspligten må ikke foretages uden samtykke fra selskabet, som træffer bestemmelse om sagens behandling. Udover forsikringssummerne - der ikke indeksreguleres - betales sagsomkostninger og renter af beløb, der henhører under forsikringen. 3. Kaskoforsikringen 3.1 Hvad dækkes Tab af samt enhver skade på køretøjet med de i punktet "Forsikringen dækker ikke" nævnte undtagelser. 3.2 Brandforsikringen dækker Skade på køretøjet ved *brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning med de i punktet "Forsikringen dækker ikke" nævnte undtagelser. 3.3 Tilbehør Ud over selve køretøjet dækkes fastmonteret normalt tilbehør tilhørende foriskringstageren eller fast registreret bruger. Afmonteret normalt tilbehør og standardværktøj er dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med køretøjet og opbevare i aflåst rum. Radiomateriel og lignende er kun omfattet af forsikringen, når dette er fastmonteret i køretøjet. 2. Ansvarsforsikring for stationær campingvogn 2.1 Hvad dækkes Forsikrigen dækker det erstatningsansvar, sikrede pådrager sig for skade på person eller ting i egenskab af ejer eller bruger af campingvognen. Er radiomateriellet konstrueret til at tage fra køretøjet, for at undgå tyveri, er dette dog omfattet af forsikringen. 5/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

7 3.4 Begrænsninger og undtagelser for tilbehør Biltelefoner er kun dækket som følge af påviselig skade opstået ved kørsesuheld. Undtaget fra forsikringen er tv, videog og walkie talkies. I skadetilfælde kan selskabet vælge at erstatte kontant eller genanskaffe tilsvarende radiomateriel. Tyveri af brændstof er ikke dækket af forsikringen. 3.5 Forsikringen dækker ikke Slitage eller anden forringelse af køretøjet som følge af brug, herunder rusttæring, lakskader ved stenslag, og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskerne. Fabrikations- og materialefejl, almindelig punktering, og skade der alene opstpr i og er begærnset til mekaniske dele. Skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er en kørsels- eller brandskade. Sakde som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie, og skade som følge af frostsprængning. Skade på motoren forårsaget ved eksplosion i denne. Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i el-drevne køretøjer. Skade der indtræffer, mens køretøjet var udlejet. Skade der skyldes krig, borgerlige uroligheder, jordskælv, andre naturfostyrrelser eller en stedfunden udløsning af atomenergi. Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikring, har selskabet *regres for de afholdte udgifter. Følgende skader er endvidere undtaget, idet dog forsikringstageren er dækket, hvis deenne eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder som beskrevet: Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af køretøjet samt *bortkomst der ikke skyldes tyveri. Skade sket medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort. Skade som opstår under terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil. 4. Betingelser for retshjælpsforsikringen Forsikringen dækker retshjælp, i forbindelse med visse civile retstivster, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til kr. (inkl. moms). Sikrede bærer en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. De fuldstændige vilkår for retshjælpsforiskring kan rekvireres hos selskabet. 5. SOS Redningsforsikring i udlandet Forsikringen dækker kun, hvis der er tegnet kaskoforsikring (ikke brandforsikring alene). Forsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne med indtil 3,5 tons tilladt totalvægt, påhængsvogne/campingvogne til sådanne, samt motorcykler og scootere. Vare- og lastbiler er dog ikke omfattet, hvis rejsens formål er godstransport. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen i udlandet findes i det røde SOS servicekort, som kan rekvireres hos selskabet. Kortet og registreringsattesten skal altid medbringes ved rejser i udlandet. Skade forvoldt med forsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eler anden form for grov uagtsomhed, herunder kørsel i spirituspåvirket tilstand. 6/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

8 6. Indboforsikring 6.1 Hvor dækkes De forsikrede genstande er alene dækket, når de beror i campingvognen. 6.2 Hvilke genstande omfattes - og hvilke skader dækkes Se skema nedenfor. 6.3 Hvorledes beregnes erstatningen Skade på *privat indbo opgøres efer *nyværdi; beklædningsgenstande, radio, TV og lignende, dog kun hvis disse genstande er erhvervet som nye af de sikrede inden for de sidste 2 år før skadedagen Skade på beklædningsgenstande, radio, TV og lignende som ikke erstattes på grundlag af nyværdi ifølge punkt 6.1 opgøres på grundlag af *dagsværdi Selskabet er berettiget til, hvis en beskadiget genstand ikke kan sættes i samme stand som før skaden at overtage denne mod udbetaling af erstatning, ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning med genstande svarende til de skaderamte Overstiger de forsikrede genstandes samlede værdi forsikringssummen, erstattes kun forholdsmæssigt. Dækningsomfang Forsikringen dækker følgende skader på: *Privat indbo Brand m.v. *Tilsodning Nedstyrtning af/fra luftfartøj Undtaget er: Genstande som omfattes af en familieforsikring. Penge, værdipapirer samt mønt- og frimærkesamlinger. Guld- og sølvgenstande når campingvognen er ubeboet. Skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme. Kortslutning Skade, der skyldes manglende vedligeholdelse eller slitage. *Indbrud *Ran *Røveri *Simpelt tyveri højeste dækning 10% af forsikringssummen maks kr. Tyveri fra uaflåst, ubeboet campingvogn. Tyveri begået af sikrede, medhjælp, logerende eller dermed ligestillede. *Hærværk Hærværk på genstande, der ikke beror i campingvognen. *Udstrømning af vand, olie eller kølevæske fra sædvanlige installationer og akvarier Skade ved storm eller skypumpe samt nedbør der følger umiddelbart herefter eller ved *oversvømmelse i forbindelse med sky- og tøbrud Skade i uopvarmet campingvogn som følge af frostsprængning. Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb. Skade ved vand der trænger gennem væg eller tag. Skade på genstande der ikke beror i campingvognen. 7/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

9 7. Skadens regulering 7.1 Skadeanmeldelse Når skade indtræffer, skal der snarest gives meddelelse til selskabet. Ved røveri, tyveri, forsøg herpå eller hærværk skal forholdet desuden straks anmeldes til politiet. Politiets kvittering for anmeldelsen skal vedlægges skadeanmeldelsen. 7.2 Besigtigelse og reparation Reparation må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med selskabet eller dettes skadekonsulent. Forsikringstageren kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre. Selskabet har ret til at vælge reparatør. Er skaden opstået, mens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. 7.3 Transportomkostninger i Danmark Er abonnement ikke tegnet hos et redningskorps, betaler selskabet nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri tillige nødvendige omkostninger til afhentning af køretøjet. Uden for Danmark gælder bestemmelserne i afsnittet "SOS Redningsforsikring i udlandet". 7.4 Partiel skade Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan dog vælge mellem en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte. Selskabet erstatter ikke forringelse af køretøjets handelsværdi, afsavnstab eller merudgift ved overeller natarbejde. 7.5 Total skade Er skaden så stor, at reparation efter skadekonsulentens skøn eller Toldvæsenets regler ikke kan betale sig, eller bliver køretøjet ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og selskabet, ansættes tabet til det beløb et køretøj af tilsvarende fabrikat, type, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Hvis selskabet har udbetalt kontanterstatning, er køretøjet selskabets ejendom. 7.6 Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til gældende lov betales af selskabet. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til indgående merværdiafgift. Selskabet udlægger merværdiafgiften over for reparatøren, og sender forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatnig fradrages merværdiafgiften. Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. 7.7 Ankenævn Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med selskabets afgørelse i en sag vedrørende forsikringen, og fornyet henvendelse til selskabet ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl. 10 og 13. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: Gruppeforsikring Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Tlf mellem kl. 10 og Selvrisiko For forsikringen tegnet med selvrisiko, gælder denne den første del af enhver skade. Ved person og tingskadeerstatning, der udbetales i henhold til færdselslovens paragraf 101, skt. 1 og 2, hvor skyld ikke foreligger hos den for køretøjet ansvarlige, bortfalder selvrisikoen. Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger selskabet selvrisikobeløbet ud over for reparatøren og opkræver det hos forsikringstageren. Ved forsikringens tegning af en campingvognsforsikring kan man vælge om man vil tegne forsikringen med en selvrisiko. Dette skal oplyses ved forsikringens tegning. 8/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

10 Hvis den tegnede forsikring omfatter indbo, så er der fast en selvrisiko på 300 kr. på alle indboskader. Ved forsikring af stationær campingvogn så bærer sikrede en selvrisiko på 300 kr. af enhver skade under kasko-, brand- og indboforsikring. Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko i det omfang, kravet gennemføres mod en skadevolder. Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. 9. Ordforklaring Bortkomst Som bortkomst anses overdragelse af køretøjet til anden person, der derefter forsvinder med køretøjet, uden at der foreligger tyveri eller røveri. Brand m.v. Skade som følge af brand regnes ikke alene den skade, der sker ved ildebrand (ildsvåde), men også selvom der ikke opstår ildebrand - skade som følge af eksplosion og lynnedslag samt kortslutning i de til campingvognen hørende faste installationer. Svidning fx ved tobaksgløder, er ikke brandskade og erstattes derfor ikke. Endvidere erstatttes også skade af nedstyrtning af luftfartøj eller dele herfra. Dagsværdi er genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, dog med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af: alder brug mode nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder. Ejerskifte Ved ejerskifte forstås det tidspunkt, hvor endelig aftale om slag har fundet sted enten mundtligt eller skriftligt. Grønkort-ordningen Det grønne kort er dokumentation overfor udenlandske told- og politimyndigheder for, at der er tegnet ansvarsforsikring, som er gyldig i de pågældende lande, der er angivet på kortet. Kortet kan rekvireres hos IDA Forsikring eller Tryg Gruppeforsikring. I nogle lande er pligten til at forevise det grønne kort ophævet, men i skadetilfælde vil det dog ofte være praktisk at have det med. Hærværk foreligger, når skade er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til campingvognen. Indbrud foreligger, når uvedkommende skaffer sig adgang til forsvarligt aflåst campingvogn. Naturkatastrofer Hermed forståes jordskælv, vulkanudbrud, jordskred, oversvømmelse og lignende. Nyværdi Er genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, og med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af: mode nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder Pludselig skade Ved pludselig skade forstås hændelser med øjeblikkelig skadevoldende virkning, som fx stormskade, rørsprængning, vandskade ved udstrømning, skybruds- og tøbrudsskader samt sne-tryksskade. Skade som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt som fx vandskde forårsaget ved dryp eller udsivning, rystelser fra trafik eller lignende skade, regnes ikke for pludselig skade. Privat indbo Er alt hvad der hører til normalt udstyr i campingvognen fx møbler, klæder, linned, bohave i øvrigt. Påregnelig skade Er ikke dækket af forsikringen. Ved disse forstås sådanne beskadigelser af campingvognen og dennes installationer, som fremkommer ved almindelig brug, som fx ridser, skrammer, tilsmudsning og lignende. Ran Er tyveri, der begås åbenlyst, uden anvendelse af vold og i gerningsøjeblikket bemærkes af sikrede eller andre tilstedeværende, der straks gør anskrig. 9/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

11 Regres Vil sige, at selskabet har ret til at kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden. Røveri Er tyveri under anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse heraf. Simpelt tyveri Er alle andre former for tyveri end indbrudstyveri, ran og røveri. Glemte, tabte eller forlagte genstande anses ikke for stjålne, selv om de ikke genfindes, og erstattes derfor ikke. Svidningsskader Som svidningsskader betrages skader ved misfarvning og smeltning samt glødeskader, fx fra tobaksgløder, når disse er forårsaget af varmepåvirkning, uden at der foreligger ildebrand. Sædvanligt tilbehør og faste installationer Hermed forstås det tilbehør og de installationer, som normalt monteres i og på campingvognen. Hertil regnes fx varme- og gasanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer samt fjernsynsantenne/parabol og fortelt. Tilsodning Skal ske pludseligt, og soden skal stamme fra forskriftsmæssige opvarmningsanlæg. Tyveri Herved forstås en fællesbetegnelse for indbrudstyveri, ran, røveri og simpelt tyveri. Udstrømning Skal være pludselig, dvs. at skade forårsaget ved dryp eller udsivning af væske over et længere tidsrum ikke er dækket. IDA (03.12) 10/10 Tryg Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. IC01

12 ORSIKRIN FO FORS RSIKRING FORSFOR FORS Udgivet af IDA Forsikring Juni 2012 idaforsikring.dk

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel Forsikringsvilkår for Motorcykel Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kørende Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Kørende Campingvogn Forsikringsbetingelser for Kørende Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1922 Gælder fra 01.10.1992 TJM 92025-7 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere