Forsikringsvilkår for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår for"

Transkript

1 Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer

2 Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen København K Tlf

3 Forsikringsvilkår for motorcykler, knallerter, campingvogne/trailere samt arbejdsmaskiner/traktorer Indholdfortegnelse side Indledning Generelle vilkår Hvem er sikret Hvor dækker forsikringen Risikoændring samt ændring af betalingsadresse Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringspræmiens opkrævning og betaling Indeksregulering Hvis en skade også er dækket af en anden forsikring, gennem garantier eller på anden måde, samt regres og overdragelse af erstatningskrav Krigs-, jordskælvs- og atomskader m.v Orienterings- og øvelseskørsel m.v Selvrisiko Moms samt udlæg af selvrisiko Ankenævnet for Forsikring Voldgift Værneting og lovvalg Lovgivning Vedtægter Dækningsskemaer Dækningsskema for motorcykelforsikring Dækningsskema og knallertforsikring Dækningsskema for campingvogne og trailere Dækningsskema for arbejdsmaskiner/traktorer

4 Indledning, som er en del af forsikringsvilkårene Kære forsikringstager Dette er forsikringsvilkårene for motorcykel-, knallert, campingvogn- og trailerforsikring samt forsikring for arbejdsmaskiner/traktorer. Policen og eventuelle policetillæg danner sammen med disse forsikringsvilkår baggrund for forsikringsaftalen. Udvidelser og undtagelser På policen eller i policetillæg kan der være anført særlige udvidelser eller undtagelser, som afviger fra bestemmelserne i disse trykte forsikringsvilkår. Policens eller policetillæggets bestemmelser går forud for bestemmelserne i disse trykte vilkår. Du, De eller Deres Nu om dage anvender de fleste du-formen, og vi har derfor i disse forsikringsvilkår valgt at skrive i du-form. Dette skal ikke opfattes som mangel på respekt for vores kunder. Hvad omfatter din forsikring Dette fremgår af din police og af eventuelle policetillæg. I dækningsskemaerne på siderne 12-28, kan du se, hvad forsikringerne kan omfatte. De enkelte dækninger har du naturligvis kun, hvis din forsikring omfatter dem. Du er altid velkommen til at kontakte os Hos Købstædernes Forsikring er vi altid til disposition, hvis du har spørgsmål om forsikringen, ønsker den ændret eller ønsker at få oplysninger om andre forsikringer, ligesom vi er til rådighed med råd og vejledning, hvis skade skulle ske. Vi hører også gerne fra dig, hvis der er noget, som du måtte være utilfreds med i forbindelse med forsikringen. Derved får vi mulighed for at gøre det endnu bedre i fremtiden. Sådan kan du kontakte os Du kan enten kontakte din sædvanlige assurandør fra Købstædernes Forsikring, din forsikringsmægler, din agent, vort nærmeste lokalkontor eller vort hovedkontor på: Telefon eller I tilfælde af skade For at vi til stadighed kan tilbyde bredt dækkende forsikringer til konkurrencedygtige priser, er det vigtigt, at vores kunder populært skrevet anvender den sunde fornuft. Både med henblik på at undgå og forebygge skade og hvis skaden skulle ske at begrænse skadens omfang. En skade må ikke udbedres, og ting må ikke fjernes, medmindre det er aftalt med Købstædernes Forsikring. Dog kan skaden udbedres midlertidigt for at afværge alvorligere følger. Anmeld skaden hurtigst muligt. Udfyld skadeanmeldelsen så omhyggeligt som muligt og forklar, hvad der er sket. Ved tyveri-, røveriog hærværksskader skal der også ske anmeldelse til politiet. Husk at få en kvittering fra politiet for anmeldelsen. Mange skader afhængig af art og omfang kan behandles direkte via telefonen eller elektronisk. Vi vil oplyse om, hvorvidt en skade kan afsluttes på denne måde. Forsikringstageren må ikke uden Købstædernes Forsikrings accept træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre. Er det forsikrede køretøj kaskoforsikret (gælder tillige for campingvogne og trailere, men ikke for arbejdsmaskiner/traktorer), og får du brug for redningshjælp i udlandet dog kun i de lande, der er omfattet af redningsforsikringen ( rødt kort-ordningen ) fremgår telefonnumre m.v. af det røde kort fra SOS International. Forsikringen dækker i sagens natur ikke skader, som er sket eller konstateret, før forsikringen hos Købstædernes Forsikring er trådt i kraft. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af policen. Ansvarsskader kræver særlig opmærksomhed Rejses der krav i forbindelse med ansvarsskader, skal det overlades til Købstædernes Forsikring at tage stilling til, om der foreligger ansvarsgrundlag for det skete. Ved at aner- 4

5 kende et erstatningskrav kan man risikere, selv at måtte betale erstatning over for den, som kræver erstatning (den skadelidte). Fuld tilfredshed eller... Vi er sikre på, at du bliver tilfreds med din forsikring hos Købstædernes Forsikring. Derfor har vi heller ikke nogen grund til at binde dig med et langt opsigelsesvarsel. Hvis du måtte ønske at opsige forsikringen, kan den opsiges med kun 1 dags skriftligt varsel. Om opsigelse i øvrigt henvises til vilkårenes punkt 4. For motorcykler der er indregistreret i firma/ virksomhedsnavn gælder, at indplaceringen på præmietrinene følger den enkelte motorcykler/ polices opnåede bonusplacering (skadeforløb) hos det hidtidige forsikringsselskab. Med andre ord sker indplacering efter den konkrete motorcykler/polices skadeforløb og ikke efter forsikringstagerens/førerens skadeforløb. Fastpræmieforsikring for motorcykler Forsikringen for disse køretøjer er såkaldte fastpræmieforsikringer. Det betyder at forsikringstageren ikke rykker tilbage til et dyrere præmietrin, hvis der anmeldes skader, herunder hvis andre er skyld i skaden. Læs mere under afsnittet præmietrin. For campingvogne/trailere, knallerter samt arbejdsmaskiner/traktorer er ovenstående ikke aktuelt, fordi tariffen for disse ting kun har ét præmietrin. Belastende skader Herved forstås om føreren af den forsikrede motorcykel, helt eller delvist pålægges skylden for en indtrådt skade. Belastende skader foreligger tillige i tilfælde af tyveri, hærværk, ved parkeringsskader samt ved kørselsskader, hvor skadevolderen er ukendt. Se også punkt 10 i de generelle vilkår om selvrisiko samt reglerne under friskadeforsikringen (hvis denne forsikring er oprettet) i dækningsskemaet, jf. punkt Visse skadehændelser under friskadeforsikringen anses ikke at være belastende skader. Præmietrin for motorcykelforsikring Tariffen er opbygget således, at pæmien for forsikringen er fastsat efter, hvor mange år forsikringstageren har kørt skadefri på motorcykel. Hvis præmien ved forsikringens oprettelse eller senere ikke beregnes efter det prisbilligste præmietrin, bliver præmien mindre ved den førstkommende hovedforfaldsdag efter, at der er forløbet 2 år uden anmeldelse af belastende skader. Denne præmierykning foretages indtil det prisbilligste præmietrin er opnået. De skadehændelser, som er dækket på forsikringstagerens friskadeforsikring, hvis en sådan er oprettet, er ikke belastende skader. 5

6 Generelle vilkår 1. Hvem er sikret Det er forsikringstageren den som har oprettet forsikringsaftalen hos Købstædernes Forsikring, og som ejer det forsikrede køretøj samt enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. Sikret er også virksomheder, der har fået overladt køretøjet mv. til reparation, service og lignende, men kun i forbindelse med kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse. Ved salg af det forsikrede køretøj er den ny ejer sikret af forsikringen i 3 uger, men kun i det omfang, der ikke er oprettet anden forsikring. 2. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Europa samt i lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kortordningen (jf. de områder inden for hvilke, hvor de lovpligtige ansvarsforsikringer for køretøjer gælder). For uindregistrerede knallerter samt for arbejdsmaskiner/traktorer, gælder forsikringen kun i Danmark. Er der oprettet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker kaskoforsikringer kun, hvis en anden forsikring ikke dækker. Dækningen i udlandet, herunder den dækning, som knytter sig til det røde SOS-kort i forbindelse med kaskoforsikringer, kan Købstædernes Forsikring ændre eller opsige med et skriftligt varsel på 14 dage, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Ansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker uden for Danmark. Ansvarsforsikringen dækker tillige ansvar for skade på personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren, brugeren eller føreren. 3. Risikoændring samt ændring af betalingsadresse Købstædernes Forsikring skal have besked, hvis; a) forsikringstageren skifter adresse. Forholdet er det, at præmien kan være fastsat på grundlag af forsikringstagerens bopælsadresse. Skifter forsikringstageren adresse til et område med en anden præmie, vil forsikringen blive ændret i overensstemmelse hermed med virkning fra datoen for adresseændringen. Købstædernes Forsikring har ret til at efteropkræve eventuelt for lidt betalt præmie efter adresseændring, ligesom for megen opkrævet præmie vil blive returneret. b) køretøjets anvendelse ændres, fx til udlejning og lignende, eller det ændrer karakter i form af indretning, vægt, motorydelse og lignende. 4. Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder for 1 år ad gangen. Er forsikringen i kraft på det tidspunkt, hvor præmien fornyes, fremsendes opkrævning gældende for en ny dækningsperiode. Forsikringstageren kan skriftligt opsige forsikringen med 1 dags varsel. Eventuel overskydende præmie betalt for perioden, som ligger efter forsikringens ophørsdag, vil blive returneret. Dog vil Købstædernes Forsikring modregne 50 kr. som et administrationsgebyr. Er den overskydende præmie mindre end 50 kr., modregnes det mindre beløb (beløbene indeksreguleres ikke). Bestemmelsen om modregning af et administrationsgebyr gælder kun, hvis det er forsikringstageren, som opsiger forsikringen. Er det Købstædernes Forsikring, som opsiger forsikringen, returneres hele den eventuelle overskydende præmie, der måtte ligge efter forsikringens ophørsdag. Reglen om opsigelse af forsikringen med 1 dags varsel, jf. ovennævnte afsnit, gælder dog ikke, hvis køretøjet er solgt, fordi den ny ejer er omfattet af forsikringen i op til 3 uger efter salgsdatoen, medmindre den ny ejer har sørget for omregistrering inden 3-ugers perioden er forløbet. Er omregistrering sket inden for de 3 uger annulleres policen pr. omregistreringsdatoen. Når køretøjet er solgt har forsikringstageren pligt til, omgående, at meddele dette til Købstædernes Forsikring. 6

7 Har Købstædernes Forsikring registreret en eller flere panthavere i køretøjet, har Købstædernes Forsikring pligt til at underrette denne eller disse om en opsigelse. Købstædernes Forsikring kan med et skriftligt varsel på mindst 1 måned opsige forsikringen til ophør på forsikringens hovedforfaldsdag. Ligeledes kan Købstædernes Forsikring med et tilsvarende varsel og virkningstidspunkt gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår fx forhøjelse af præmien, indførelse af andre selvrisikobeløb eller selvrisiko generelt, ændring af forsikringens omfang med videre. Fra den dag, Købstædernes Forsikring har modtaget en skadesanmeldelse og indtil 1 måned efter skadens betaling eller skadens afvisning, kan Købstædernes Forsikring opsige forsikringen med 14 dages varsel. Hvis Købstædernes Forsikring på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker der registrering heraf i kodeform i automobilforsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere, der udgør en særlig risiko (dette gælder dog kun for motorcykler og knallerter). For så vidt angår motorcykler og knallerter vil der samtidig hermed i overensstemmelse med vilkår fastsat af Datatilsynet ske registrering i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring (Dansk Forening af International Motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M), Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, telefon Oplysning om registreringen videregives til øvrige automobilforsikringsselskaber med henblik på, at selskaberne kan stille skærpede vilkår for indgåelse af en forsikringsaftale. Selskaberne vil ikke kunne få oplyst, fra hvilket forsikringsselskab registreringen er indgivet, uden forsikringstagerens skriftlige accept. Forsikringstageren har ret til, at blive bekendt med årsagerne til registreringen hos Købstædernes Forsikring og med registreringen i fællesregisteret. Klager over urigtige eller vildledende oplysninger kan indgives til D.F.I.M. Foreningens afgørelse kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K. Registreringen slettes såvel hos forsikringsselskaberne som i fællesregisteret efter 3 år. 5. Forsikringspræmiens opkrævning og betaling Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien med videre. Betales præmien ikke rettidigt, sender Købstædernes Forsikring en påmindelse om den manglende præmiebetaling. For hver påmindelse, Købstædernes Forsikring udsender af denne grund, bliver der pålagt et gebyr svarende til selskabets omkostninger derved, jf. den til enhver tid gældende lovgivning herom. I påmindelserne vil konsekvenserne ved fortsat manglende præmiebetaling være anført, herunder underretning over for eventuelle panthavere. En fortsat manglende præmiebetaling vil desuden for registreringspligtige køretøjer medføre afmelding til politiet, og restanceforholdet vil blive anmeldt til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, der føres af Dansk Forening af International Motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M.), Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, telefon , efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet (dette gælder dog ikke for knallerter og påhængsvogne). Oplysning om registreringen videregives til øvrige automobilforsikringsselskaber med henblik på, at selskaberne kan stille skærpede vilkår for indgåelse af en forsikringsaftale. Forsikringstageren har adgang til, at blive bekendt med årsagerne til registreringen hos Købstædernes Forsikring, og med registreringen i fællesregisteret. Klager over urigtige eller vildledende oplysninger kan indgives til D.F.I.M. Foreningens afgørelse kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K. 7

8 6. Indeksregulering Præmier og andre beløb, der er nævnt i disse forsikringsvilkår, på policer og policetillæg, reguleres én gang årligt med virkning fra forsikringens første forfaldsdag i et kalenderår. Dette gælder dog ikke for beløb, hvor der umiddelbart efter beløbet (eller på anden måde) er nævnt, at det ikke indeksreguleres. Selvrisikobeløb reguleres med virkning fra den 1. januar, uanset om den første forfaldsdag i kalenderåret, er i en anden måned i året. Basis for reguleringen af indeksregulerede beløb er det af Danmarks Statistik hvert efterår offentliggjorte lønindeks for den private sektor, vedrørende lønindekset for februar samme år. Indeksregulerede beløb eller summer nævnt i disse forsikringsvilkår er beregnet ud fra løntal 144,20 (februar 2006). Reguleringen foretages første gang med virkning fra den 1. januar 2008 på grundlag af forskellen mellem lønindekset for februar 2006 og for februar Ophører udgivelsen af det nævnte indeks, er Købstædernes Forsikring berettiget til at anvende et andet og relevant indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 7. Hvis en skade også er dækket af en anden forsikring, gennem garantier eller på anden måde, samt regres og overdragelse af erstatningskrav Er en skade dækket både af denne forsikring hos Købstædernes Forsikring og af en forsikring oprettet hos et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, som indebærer, at forsikringsselskaberne skal dele skade udgiften. Har det andet forsikringsselskab taget forbehold om, at der kun dækkes, hvis der ikke kan opnås dækning i et andet forsikringsselskab, gælder samme forbehold hos Købstædernes Forsikring. Er der sket skade på ting, som er omfattet af garantitilsagn og lignende (fx et vedligeholdelses- eller serviceabonnement), har den sikrede pligt til at forpligte garantistillere og lignende, og Købstædernes Forsikring udbetaler kun erstatning i det omfang, der er pligt hertil i henhold til denne forsikring, og i det omfang, forsikringstageren ikke bliver fyldestgjort af garantistillere og lignende. I det omfang, Købstædernes Forsikring i henhold til denne forsikring har udbetalt erstatning, indtræder Købstædernes Forsikring i forsikringstagerens eller de sikredes ret over for andre, der kan forpligtes. Har Købstædernes Forsikring på et ufuldstændigt grundlag udbetalt erstatning eller på anden måde udlagt omkostninger og viser det sig efterfølgende, at erstatning eller udlæg ikke burde have fundet sted for eksempel fordi skaden slet ikke var erstatningsberettiget kan Købstædernes Forsikring kræve beløb refunderet. Købstædernes Forsikring kan kræve udbetalt erstatning tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden efter færdselslovens 104, og som har forvoldt skaden med forsæt (med vilje). Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan Købstædernes Forsikring kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens 108, stk. 2. Forsikrede køretøjer må ikke udlejes. Sker dette alligevel, vil Købstædernes Forsikring kræve erstatningen refunderet, hvis skaden har medført udgifter for Købstædernes Forsikring, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen er udlejet i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet. 8. Krigs-, jordskælvs- og atomskader m.v. Forsikringen dækker ikke skader, hverken under ansvarsforsikringen eller under kaskoforsikringen m.v., som direkte eller indirekte er forårsaget af; 8.1 krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør, eller borgerlige uroligheder. Dog dækkes i sådanne situationer, hvis hændelserne opstår akut uden for Danmarks grænser og det forsikrede køretøj befandt sig i udlandet i forbindelse med ferie- og/ eller forretningsrejser og under forudsætning af, at der ikke forlods forelå formodninger eller almen viden om, at der i det pågældende land eller område forelå risici for de nævnte situationer. Ligeledes forudsættes det, at køretøjets fører ikke selv deltager i de pågældende handlinger, 8.2 jordskælv eller andre naturforstyrrelser. 8

9 8.3 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 9. Orienterings- og øvelseskørsel m.v. 9.1 Forsikringen dækker skade på køretøjet og ansvar for skade, der opstår under eller i forbindelse med nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb, hvis; a) løbet foregår i Danmark, eksklusive Grønland og Færøerne, b) politiet har givet tilladelse til løbet, hvis en sådan kræves, og c) foreskrevne løbsregler overholdes. 9.2 Endvidere dækker forsikringen skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår under eller i forbindelse med glatføre-, manøvre-, skolekørsel og lignende, hvis; a) kørslen foregår på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet, og b) kørslen foregår under instruktion fra motoreller kørerlærerorganisation eller tilsvarende sagkyndige. Forsikringen dækker dog ikke skade på køretøjet eller ansvar for skade, der opstår under/ ved kap- og væddeløbskørsel eller anden hastighedskonkurrence på privat eller offentlig vej, bortset fra de i punkt 9.1 og 9.2 nævnte tilfælde. 10. Selvrisiko Forsikringen kan oprettes med forskellige selvrisikobeløb og præmien er afstemt herefter. Selvrisikobeløbene skal følge hinanden, forstået på den måde, at beløbene er de samme for henholdsvis lovpligtig ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Ved følgende skader opkræves der dog ikke selvrisiko: Hærværk forvoldt af en kendt gerningsmand. Det vil sige, at gerningsmanden enten har erkendt eller er dømt for hærværket. Skade overgået køretøjet, mens det var overladt til reparatør, forhandler og ligende virksomhed eller blev transporteret til reparatør med videre. Er disse ansvarlige for skaden opkræves selvrisikoen hos dem. Skade sket efter at køretøjet er overdraget til ny ejer. Skade forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i Lov om Erstatningsansvar. Hvis der med hensyn til forsikringen for motorcykler er anmeldt en belastende skade og der inden for en periode på 12 måneder, regnet fra den dato, hvor den belastende skade skete, anmeldes yderligere én eller flere belasten de skade(r), gælder der en særlig selvrisiko på kr. pr. skade ud over den selvrisiko som ellers gælder for forsikringen. Denne særlige selvrisiko gælder dog ikke, hvis forsikringstageren er fyldt 50 år og har oprettet forsikringen uden generel selvrisiko. Føres motorcyklen derimod af en person, som ikke er fyldt 26 år læs næste afsnit. Føres motorcyklen af en person, som ikke er fyldt 26 år, og kan denne fører pålægges skylden for et erstatningsberettiget trafikuheld, jf. denne forsikring, gælder der en særlig selvrisiko på kr. ud over den selvrisiko, der ellers gælder for forsikringen og ud over den særlige selvrisiko, som er anført i det foregående afsnit. Denne aldersbetingende selv risiko, gælder dog ikke, hvis køretøjet blev ført af registrerede ejer/bruger ved trafikuheldet. Ved tyveri af motorcykler gælder der en selvrisiko på 20 % af skaden, mindst kr. Den særlige og aldersbetingede selvrisiko, der er nævnt i de foregående 2 afsnit, gælder dog ikke i tilfælde af tyveri. Hvis en skade både vedrører den lovpligtige motoransvarsforsikring og en kaskoforsikring, jf. denne forsikring, gælder der kun ét selvrisikobeløb. 11. Moms samt udlæg af selvrisiko Moms betales af Købstædernes Forsikring. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog, at momsen bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan modregne beløbet til den indgående moms. 9

10 Købstædernes Forsikring udlægger momsen over for reparatøren, og tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved udbetaling af kontanterstatning til registrerede virksomheder fradrages moms i det omfang virksomheden kan medregne beløbet til den indgående moms. Har Købstædernes Forsikring i skadetilfælde udlagt selvrisikobeløb, er forsikringstageren forpligtet til efter anmodning straks at refundere Købstædernes Forsikring det udlagte selvrisikobeløb. Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, har Købstædernes Forsikring ret til at lade kaskoforsikringer udgå. Betales momsen eller det udlagte selvrisikobeløb ikke senest 14 dage efter påkrav, har Købstædernes Forsikring ret til at lade kaskoforsikringer udgå. 12. Ankenævnet for Forsikring: Er forsikringstageren ikke tilfreds med Købstædernes Forsikrings afgørelse i en given sag, kan forsikringstageren klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (mellem kl og 13.00) Ankenævnet behandler ikke sager af erhvervsmæssig karakter. Ankenævnet kan kun behandle klagen, hvis; a) forsikringstageren forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Købstædernes Forsikring, b) Købstædernes Forsikring ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra forsikringstageren, c) forsikringstageren til Ankenævnet for Forsikring betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis forsikringstageren helt eller delvist får medhold i klagen, klagen afvises eller hvis forsikringstageren selv tilbagekalder klagen. Ankenævnet for Forsikring har udarbejdet et klageskema, som skal anvendes. Dette skema kan fås ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring, Købstædernes Forsikrings hovedkontor eller hos: Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon (mellem kl og 16.00). 13. Voldgift Uenighed mellem forsikringstageren og Købstædernes Forsikring om opgørelse af en skade kan af enhver af parterne forlanges opgjort af upartiske vurderingsmænd. Forsikringstageren og Købstædernes Forsikring vælger hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene skal være udpeget af hver part senest 4 uger efter at forsikringstageren eller Købstædernes Forsikring har meddelt den anden part sit ønske om at få skaden opgjort af vurderingsmænd. Har forsikringstageren eller Købstædernes Forsikring ikke inden de 4 uger udpeget en vurderingsmand, overdrages det til et Voldgiftsnævn at udpege den manglende vurderingsmand. Vurderingsmændene skal være upartiske og må ikke tidligere have deltaget på nogen parts vegne ved gennemgang eller vurdering af sagen. Vurderingsmændene udpeger sammen en opmand. Opmanden skal være upartisk og må ikke tidligere have deltaget på nogen parts vegne ved gennemgang eller vurdering af sagen. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udpeges opmanden af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Vurderingsmændene gennemfører en vurderingsforretning og foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med forsikringens bestemmelser. Vurderingsmændene afgiver derefter over for begge parter en begrundet, skriftlig redegørelse for skadeopgørelsen. Vurderingsmændene kan ikke tage stilling til, hvorvidt en skade er dækningsberettiget. Såfremt vurderingsmændene ikke kan blive enige om opgørelsen af skaden, afgør opmanden inden for vurderingsmændenes uenighed i 10

11 nøje overensstemmelse med forsikringsvilkårene, hvorledes skaden skal opgøres. Opmanden afgiver en begrundet, skriftlig redegørelse over for begge parter for skadeopgørelsen. Vurderingsmændene eller opmandens opgørelse er endelig og bindende for parterne. Vurderingsmændene og i tilfælde af uenighed opmanden fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmænd, opmand og til vurderingsforretningen i øvrigt. 14. Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole, se dog pkt Lovgivning For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser, som er anført i disse forsikringsvilkår, i policen samt tilhørende policetillæg m.v., blandt andet Lov om Forsikringsaftaler, Lov om Forsikringsvirksomhed samt Købstædernes Forsikrings vedtægter. af forsikringstagerne i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne. Bestyrelsen, der består af forsikringstagere valgt af og blandt de delegerede samt af medarbejderrepræsentanter, har det umiddelbare tilsyn med Købstædernes Forsikrings forretningsførelse. Den skal i særlig grad påse, at Købstædernes Forsikrings forpligtelser over for forsikringstagerne opfyldes. Forsikringstagerne er ansvarlige for Købstædernes Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den beregnede forsikringspræmie. En forsikringstagers ansvar er dog begrænset til den ordinære forsikringspræmie for det igangværende regnskabsår eller den del af dette, for hvilket forsikringstageren har været indbetalingspligtig. Enhver forsikringstager kan få udleveret vedtægterne ved henvendelse til Købstædernes Forsikring. 16. Vedtægter Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyder, at selskabet ejes af forsikringstagerne. Selskabets øverste myndighed er delegeretforsamlingen, der vælges 11

12 17. Dækningsskema for motorcykelforsikring 1. Lovpligtig motoransvarsforsikring 2. Kaskoforsikring - tilvalgsdækning se policen - Sikredes ansvar for skade forvoldt ved brug af det forsikrede motorcykel. - Enhver skade på den forsikrede motorcykel, herunder på fastmonteret tilbehør og ikke-monteret tilbehør og værktøj, når dette alene anvendes i forbindelse med den forsikrede motorcykel samt tab af motorcyklen ved tyveri og røveri (drivmidler er ikke omfattet). Hvad dækkes ikke: - Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting. - Skade på førerens ting og person. - Skade på tilkoblet anhænger og lignende. - Skade, der er omfattet af Lov om Fragtaftaler ved international vejtransport. Erstatningsregler Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de forsikringssummer, som er fastsat i Færdselsloven. I lande med hvilke grøn-kort - ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. I øvrige lande i Europa dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. Omkostninger, der er pådraget med Købstædernes Forsikrings accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømte erstatningsbeløb under forsikringen, betales af Købstædernes Forsikring, selv om dækningssummerne derved overskrides. Hvad dækkes ikke: - Skade, der opstår i motorcyklens mekaniske dele, medmindre sådan skade er overgået motorcyklen ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Medfører skaden beskadigelse på andre dele af motorcyklen, er skaden på disse dele dog dækket. - Skade, der påføres motorcyklen eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand. - Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (eksempelvis tæring, rust og frostsprængning), eller den forringelse af motorcyklen, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. - Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Lov om Forsikringsaftaler, paragraf 18, eller skade forvoldt mens motorcyklen blev ført af en person, der var beruset, jf. Lov om Forsikringsaftaler paragraf 20. Er en skade ikke forvoldt af forsikringstageren selv, forsikringstagerens ægtefælle, samlever, registreret partner eller af hjemmeboende børn, er skaden dækket, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at forsikringstagerens ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. - Skade forvoldt mens motorcyklen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdigheder (forsikringen dækker dog under alle omstændigheder ved tyveri og røveri af motorcyklen). 12

13 2. Erstatningsregler Opgørelse af skade for motorcykelforsikring - kaskoskade Købstædernes Forsikring kan enten lade motorcyklen reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb. Reparation Ved reparation sættes motorcyklen i samme stand som før skaden. Købstædernes Forsikring er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid erstattes ikke. Eventuel forringelse af motorcyklens handelsværdi som følge af reparationen erstattes heller ikke, men kan i visse tilfælde kræves erstattet af en ansvarlig modpart. Er skaden opstået, mens motorcyklen var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Reparation af motorcyklen finder ikke sted, hvis den af Skatteministeriet fastsatte udgiftsgrænse overskrides. Skaden afgøres i så fald med kontanterstatning. 3. Dækning af transportudgifter er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Nødvendige omkostninger ved motorcyklens transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten er nødvendig på grund af motorcyklens beskadigelse. Kommer motorcyklen efter tyveri eller røveri atter til veje, erstattes ud over den skade, der eventuelt er påført motorcyklen, tillige nødvendige omkostninger til transport af motorcyklen til dennes hjemsted. Hvad dækkes ikke: - De nævnte transportudgifter, hvis de er dækket eller kan kræves dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. - Andre former for transportudgifter. Kontanterstatning Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer motorcyklen ved tyveri eller røveri ikke til veje inden 4 uger efter, at Købstædernes Forsikring og politiet har modtaget en anmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, jf. reglerne neden for om nyværdierstatning. Den skaderamte motorcykel tilfalder Købstædernes Forsikring. Nyværdierstatning For motorcykler registreret til privat personkørsel, har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for en tilsvarende fabriksny motorcykel af samme fabrikat, type og årgang som den beskadigede, samt et tillæg for værdien af det fastmonterede tilbehør, motorcyklen måtte være blevet forsynet med efter registreringen, hvis; a) skaden sker indenfor det første år efter motorcyklens registrering, b) den beskadigede motorcykel var fabriksny, da forsikringen blev oprettet eller ændret, og c) reparationsomkostningerne overstiger 50% af motorcyklens nyværdi (inklusive leveringsomkostninger og fastmonteret tilbehør på skadetidspunktet). Nyværdierstatning i henhold til ovenstående kan ikke opnås for leasede motorcykler. 13

14 4. Redningsforsikring i udlandet er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Forsikringen dækker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forsikringsvilkår for redningsforsikring i udlandet. De fuldstændige vilkår fremgår af det senest godkendte røde SOSkort, der kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. 6. Friskadeforsikring- tilvalgsdækning til kaskoforsikringen se policen Ved skade på motorcyklen forvoldt ved: - brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag - tyveri og røveri - nedstyrtning af genstande på motorcyklen, friholdes forsikringstageren dels for eventuelle præmierykningsmæssige konsekvenser, herunder at blive stående på præmietrin, dels for at skulle betale selvrisiko. Sidstnævnte gælder dog ikke ved tyveri og røveri. 5. Retshjælpsforsikring er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede motorcykel. De fuldstændige vilkår for denne forsikring kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. 14

15

16 18. Dækningsskema for knallertforsikring 1. Lovpligtig motoransvarsforsikring 2. Kaskoforsikring tilvalgsdækning se policen - Sikredes ansvar for skade forvoldt ved brug af den forsikrede knallert. - Enhver skade på den forsikrede knallert, herunder på fastmonteret og ikke-monteret tilbehør og værktøj, når dette alene anvendes i forbindelse med den forsikrede knallert samt tab af knallerten ved tyveri og røveri. Hvad dækkes ikke: - Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting. - Skade på førerens ting og person. - Skade på tilkoblet anhænger og lignende. Erstatningsregler Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de forsikringssummer, som er fastsat i Færdselsloven. I lande med hvilke grøn-kort -ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. I øvrige lande i Europa dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. Hvad dækkes ikke: - Skade, der opstår i knallertens mekaniske dele, medmindre sådan skade er overgået knallerten ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk eller er sket under transport ved hjælp af andet befordringsmiddel. Medfører skaden beskadigelse af andre dele af knallerten, er skaden på disse dele dog dækket. - Skade, der påføres knallerten eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand. - Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (eksempelvis tæring, rust og frostsprængning), eller den forringelse af knallerten, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. - Skade opstået, mens knallerten blev ført af en person, som ikke opfylder Færdselslovens krav om førerens alder og knallertbevis. Dog dækkes skade, dels såfremt knallerten benyttes til godkendt undervisning med formål til opnåelse af knallertbevis, dels hvis den er stjålet. Omkostninger, der er pådraget med Købstædernes Forsikrings accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømte erstatningsbeløb under forsikringen, betales af Købstædernes Forsikring, selv om dækningssummerne derved overskrides. 16

17 2. Erstatningsregler Erstatningsregler for knallerter kaskoskade Købstædernes Forsikring kan enten lade knallerten reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb. Reparation Knallerten skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Købstædernes Forsikring er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af knallertens handelsværd som følge af reparationen erstattes ikke. 3. Dækning af transportudgifter er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Nødvendige omkostninger ved knallertens transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten er nødvendig på grund af knallertens beskadigelse. Kommer knallerten efter tyveri eller røveri atter til veje, erstattes ud over den skade, der eventuelt er påført knallerten, tillige nødvendige omkostninger til transport af knallerten til dennes hjemsted. Kontanterstatning Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller kommer knallerten ved tyveri eller røveri ikke til veje inden 4 uger efter, at Købstædernes Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, en knallert af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Den skaderamte knallert tilfalder Købstædernes Forsikring. Hvad dækkes ikke: - De nævnte transportudgifter, hvis de er dækket eller kan kræves dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. - Andre former for transportudgifter. 17

18 4. Redningsforsikring i udlandet er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Forsikringen dækker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forsikringsvilkår for redningsforsikring i udlandet. De fuldstændige vilkår fremgår af det senest godkendte røde SOSkort, der kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. 5. Retshjælpsforsikring er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer eller bruger af den kaskoforsikrede knallert. De fuldstændige vilkår for denne forsikring kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. 18

19

20 19. Dækningsskema for campingvogne og trailere Det er også muligt at oprette forsikringen for vogne, som er beroende stationært fx. på campingpladser. 1. Kaskoforsikring - Skade på vognen, opstået som følge af kørselsuheld. - Brandskade (ildsvåde en løssluppen flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig) samt lynnedslag og eksplosion. - Vandskade, hvor vand tilfældigt strømmer ud fra sædvanlige installationer i vognen. - Stormskade (mindst vindstyrke 8 17,2 m. pr. sek.), herunder skypumpe og eventuel nedbørsskade, der opstår som en umiddelbar følge af stormskade på vognen. - Indbrudstyveri (hvor der foreligger tydelige tegn på opbrud) eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed. - Røveri, tyveri af vognen samt hærværk. - Skade, som skyldes væltende eller nedstyrtende ting - Indbogenstande som er fast beroende i vognen er dækket i tilfælde af de samme skadehændelser som nævnt ovenfor. Hvad dækkes ikke: - Skade som påføres vognen eller dele heraf under eller i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand. - Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning (eksempelvis tæring, rust og frostsprængning), eller den forringelse af vognen, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. - Skader, der skyldes fabrikationsfejl- eller konstruktionsfejl samt mekanisk skade. - Skader, der ikke anses som brand (ildsvåde), for eksempel svidning, forkulning, overophedning og smeltning. - Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller røges udsættes for varme og/eller ild og derved beskadiges eller kommer i brand. - Skade på antenner, som skyldes vindpåvirkninger. - Tab eller tyveri af penge, pengerepræsentativer, guld- og sølvgenstande, smykker, værdipapirer samt mønt- og/eller frimærkesamlinger. - Skade på elektriske maskiner, ledninger og apparater, herunder radioog Tv-apparater, foranlediget ved kortslutning eller andre elektriske fænomener, herunder induktion fra elektrisk uvejr, der ikke har brand (ildsvåde) til følge. - Skade på gods eller varer, som transporteres. - Skader, som er en følge af stormskade og/eller skypumpe eller eventuel nedbørsskade på forteltet, når en sådan skade måtte ske i perioden 1. oktober og 1. april. Er forteltet fra fabrikantens side konstrueret til brug i vinterperioder, gælder den tidsmæssige begrænsning dog ikke, men der gælder en indeksreguleret selvrisiko på kr. (2010-niveau) ved skade på forteltet i vinterperioder. - Skade på eller tyveri af indbogenstande i vognen, der hver for sig eller alt i alt har en værdi på mere end kr. (beløbet indeksreguleres ikke). 1. Erstatningsregler Erstatningsregler for campingvogne og trailere - kaskoskade Købstædernes Forsikring kan enten lade campingvognen/traileren reparere eller erstatte den skete skade med et kontantbeløb. Reparation Ved en reparation skal campingvognen/traileren sættes i samme stand som før skaden. Købstædernes Forsikring er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af campingvognen/trailerens handelsværd; som følge af reparation erstattes ikke. Er skaden opstået, mens campingvognen/traileren var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på det pågældende værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb som reparatøren normalt betaler for sådanne reparationer. Erstatning for telte Telte, der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for et tilsvarende nyt telt uden fradrag, hvis skaden indtræffer inden for de første 3 år fra anskaffelsestidspunktet. Derefter nedsættes erstatningen med 20 % af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Er teltet ældre end 7 år ydes der ingen erstatning. Kontanterstatning Afgøres skaden ved en kontant erstatning, eller kommer campingvognen/traileren ved tyveri eller røveri ikke til veje inden 4 uger efter, at Købstædernes Forsikring har modtaget skadesanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, en campingvogn/trailer af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Den skaderamte campingvogn/trailer tilfalder Købstædernes Forsikring. 20

21 2. Dækning af transportudgifter 3. Redningsforsikring i udlandet - Nødvendige omkostninger ved den forsikrede vogns transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten er nødvendig på grund af beskadigelse af vognen. Kommer vognen efter tyveri eller røveri atter til veje, erstattes ud over den skade, der eventuelt er påført vognen, tillige nødvendige omkostninger til transport af vognen til dennes hjemsted. - Forsikringen omfatter vogne, der er tilknyttet person-, vare- og lastvogne. - Dækningen er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forsikringsvilkår for redningsforsikring i udlandet. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning, fremgår af det senest godkendte røde SOS-kort, der kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. Hvad dækkes ikke: - De nævnte transportudgifter, hvis de er dækket eller kan kræves dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. - Andre former for transportudgifter. Hvad dækkes ikke: - Vogne som er tilknyttet person-, vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons. - Vogne som anvendes med det formål, at transportere gods. 21

22 4. Retshjælpsforsikring - er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer eller bruger af den campingvogn/trailer m.v. De fuldstændige vilkår for denne forsikring kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. Hvad omfattes ikke: - Vogne som er tilknyttet person-, vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons. - Vogne som anvendes med det formål, at transportere gods

23

24 20. Dækningsskema for arbejdsmaskiner/traktorer (forsikringen dækker kun i Danmark) 1. Lovpligtig motoransvarsforsikring 2. Brandforsikring tilvalgsdækning se policen - Sikredes ansvar for skade forvoldt ved brug af den forsikrede arbejdsmaskine/traktor. Forsikringen erstatter tab eller beskadigelse af arbejdsmaskinen/traktoren ved: - Brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning. Ved brand forstås en løssluppen flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig (ildsvåde). - Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade opstået ved medførte sprængstoffer. Hvad dækkes ikke: - Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting. - Skade på førerens person eller ting. - Skade på tilkoblet køretøj. - Skade på ting, der befordres med arbejdsmaskinen/traktoren - Skade, der er omfattet af Lov om fragtaftaler ved international vejtransport. - Skade, der skyldes, at arbejdsmaskinen/traktoren har været anvendt som arbejdsmaskine/traktor, for eksempel til gravearbejde med påmonteret graveredskab. - Skade, der er sket uden for Danmark, herunder Færøerne og Grønland Hvad dækkes ikke: - Skader, der ikke kan anses som brand, for eksempel svidning, forkulning, - Overophedning og smeltning eller skade, som ikke henhører under hvad dækkes, jf. foregående afsnit. Erstatningsregler Ansvarsforsikringen dækker med de forsikringssummer, som er fastsat i Færdselsloven. Omkostninger, der er pådraget med Købstædernes Forsikrings accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømte erstatningsbeløb under forsikringen, betales af Købstædernes Forsikring, selv om dækningssummerne derved overskrides. Erstatningsregler Se under Erstatningsreglerne for kaskoforsikring. 24

25 3. Kaskoforsikring tilvalgsdækning se policen (hvis der oprettes kaskoforsikring indeholder denne tillige den dækning, som fremgår under punkt 2 brandforsikring - Kaskoforsikringen dækker enhver skade, der påføres arbejdsmaskinen/traktoren, samt tab af arbejdsmaskinen/traktoren ved tyveri og røveri. - Ud over selve arbejdsmaskinen/traktoren omfatter dækningen tillige fastmonteret tilbehør. Radio, bånd og/eller CD-afspiller fastmonteret i arbejdsmaskinen/ traktoren dækkes med op til kr. (beløbet indeksreguleres ikke). - Standardværktøj og afmonteret standardudstyr er dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med den forsikrede arbejdsmaskine/ traktorer og er medregnet i arbejdsmaskinens/traktorens værdi. Hvad dækkes ikke: - Skade, der opstår i arbejdsmaskinens/traktorens mekaniske dele, medmindre sådan skade er overgået arbejdsmaskinen/traktoren ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk eller er sket under transport ved hjælp af andet befordringsmiddel. - Skade, der påføres arbejdsmaskinen/traktoren eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand. 3. Erstatningsregler Erstatningsregler for arbejdsmaskiner/traktorer Købstædernes Forsikring kan enten lade arbejdsmaskinen/traktoren reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb. Reparation Ved reparation sættes arbejdsmaskinerne/traktorerne i samme stand som før skaden. Købstædernes Forsikring er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid erstattes ikke. Eventuel forringelse af arbejdsmaskiners/traktorers handelsværdi som følge af reparationen erstattes heller ikke, men kan i visse tilfælde kræves erstattet af en ansvarlig modpart. Er skaden opstået, mens arbejdsmaskinen/traktoren var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Reparation af arbejdsmaskinen/traktoren finder ikke sted, hvis den af Skatteministeriet fastsatte udgiftsgrænse overskrides. Skaden afgøres i så fald med kontanterstatning. Kontanterstatning Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer arbejdsmaskinen/traktoren ved tyveri eller røveri ikke til veje inden 4 uger efter, at Købstædernes Forsikring har modtaget en skadesanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, en arbejdsmaskine/traktor af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Den skaderamte arbejdsmaskine/traktor tilfalder Købstædernes Forsikring. - Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (eksempel tæring, rust og frostsprængning), eller den forringelse af arbejdsmaskinen/ traktoren, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. 25

26 4. Dækning af transportudgifter dækningen indgår, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Nødvendige omkostninger ved arbejdsmaskinens/traktorens transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten er nødvendig på grund af arbejdsmaskinens/traktorens beskadigelse og der foreligger en ellers erstatningsberettiget skade. Kommer arbejdsmaskinen/traktoren efter tyveri eller røveri atter til veje, erstattes ud over den skade, der eventuelt er påført arbejdsmaskinen/traktoren, tillige nødvendige omkostninger til transport af arbejdsmaskinen/ traktoren til dennes hjemsted. Hvad dækkes ikke: - De nævnte transportudgifter, hvis de er dækket eller kan kræves dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. - Andre former for transportudgifter. 26

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.4. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.4. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.4 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite DF20399-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykler elite DF20399-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere