PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S CVR-nr Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når det fremgår af policen: Kaskoforsikring Indboforsikring Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 14 Kaskoforsikring 2 Hvor dækker forsikringen? 14.1 Hvad omfatter forsikringen 3 Præmieberegning m.v Hvad dækker forsikringen 4 Præmiens betaling 14.3 Hvad dækker forsikringen ikke 5 Indeksregulering 14.4 Erstatningsopgørelse 6 Ændring af forsikringsbetingelser 15 Indboforsikring 7 Undtaget fra forsikringen 15.1 Hvad omfatter forsikringen 8 Hvis skaden sker 15.2 Hvad dækker forsikringen 9 Forsikringens ophør 15.3 Hvad dækker forsikringen ikke 10 Selvrisiko 15.4 Erstatningsopgørelse 11 Regres 16 Redningsforsikring i udlandet 12 Forsikring andensteds 17 Retshjælpforsikring 13 Klageinstans Ankenævn 18 Fortrydelsesret

2 1 HVEM ER DÆKKET? 1.1 Forsikringstageren m.fl. Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter vognen eller lader den benytte, under forudsætning af, at der ikke foreligger udlejning. Sikrede under indboforsikringen er forsikringstageren og dennes husstand. 2 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? 2.1 Forsikringen dækker i Europa, og i de lande udenfor, der er tilsluttet Grøntkort-ordningen. 3 PRÆMIEBEREGNING, FLYTNING OG RISIKOÆNDRING 3.1 Forsikringspræmien er beregnet efter de oplysninger, forsikringstageren har afgivet til selskabet ved forsikringens tegning. 3.2 Sælges vognen, udgår forsikringen. 3.3 Ophæves kaskoforsikringen, udgår indboforsikringen også. 4 PRÆMIENS BETALING 4.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse med angivelse af sidste rettidige betalingsdag, og senere præmier til anførte forfaldsdage. 4.2 Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyr. 4.3 Betales præmien ikke rettidigt, sender selskabet en påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. Selskabet er berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr samt morarenter. 5 INDEKSREGULERING Præmie, selvrisiko og forsikringssummer er indeksregulerede og regulering sker fra årets første forfald (basis 1. januar 2004). 6 ÆNDRING AF FORSIKRINGSBETINGELSER OG PRÆMIETARIF 6.1 Udover den årlige indeksregulering kan selskabet foretage ekstraordinære præmie- eller betingelsesændringer med virkning fra ethvert forfald. 6.2 Ekstraordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere, men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Selskabet skal i så fald have skriftlig besked forinden. 7 UNDTAGET FRA FORSIKRINGEN Udover de undtagelser, der er nævnt i de valgte dækninger, gælder følgende: Forsikringen dækker ikke skade

3 7.1 forvoldt af en af de sikrede med forsæt eller ved grov uagtsomhed. 7.2 forvoldt medens et køretøj, der trækker påhængsvognen, blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at føreren var ude af stand til at føre køretøjet på betryggende måde. ikke havde lovbefalet førerbevis. Undtagelsen gælder ikke, såfremt skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. 7.3 ved krig, oprør eller borgerlige uroligheder. 7.4 ved jordskælv eller andre naturforstyrrelser. 7.5 ved udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 8 HVIS SKADEN SKER 8.1 Skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til selskabet. Selskabet kan afvise skader, der ikke er anmeldt til selskabet senest 30 dage efter skadedatoen. 8.2 Værkstedet vil tilkalde taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med selskabet. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med vognen. 8.3 Tyveri og røveri skal straks anmeldes til politiet. 8.4 Skade under Redningsforsikring i udlandet skal anmeldes til SOS International A/S, se pkt FORSIKRINGENS OPHØR 9.1 Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og løber, indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et forsikringsår Mod et gebyr på 50 kr. kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår opkræves et supplerende gebyr. 9.2 Efter anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet, i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller skadens afvisning, opsige forsikringen med 14 dages varsel. 10 SELVRISIKO 10.1 Selvrisiko fremgår af policen Ved skade under retshjælpsforsikringen gælder en særlig selvrisiko, se pkt Selskabet udlægger selvrisikobeløbet overfor reparatør og fremsender forsikringstageren en opkrævning ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fratrækkes selvrisikobeløbet erstatningsudbetalingen Indbetales selvrisiko ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 11 REGRES Regres betyder, at selskabet har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt.

4 11.1 Hvis selskabet har måttet erstatte en skade, som ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regres for erstatningsbeløbet. 12 FORSIKRING ANDETSTEDS 12.1 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 13 KLAGEINSTANS ANKENÆVN Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegårdsgade 2, 1572 København V Telefon mellem kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på er særligt klageskema, som kan rekvireres i selskabet samt hos Ankenævnet. 14 KASKOFORSIKRING Kaskoforsikringen dækker med de begrænsninger/undtagelser, som er nævnt i pkt. 7 og 14.3 enhver skade på vognen samt tab af denne ved tyveri og røveri Hvad omfatter kaskoforsikringen? Forsikringen omfatter den på policen nævnte påhængsvogn Fast tilbehør, herunder fortelte, der udgør en bestanddel af køretøjet, samt faste installationer er medforsikret. Se pkt samt om erstatningsopgørelse for fortelte Hvad dækker kaskoforsikringen? Enhver beskadigelse af vognen - indtil et beløb svarende til vognens værdi ved skadens indtræden med følgende undtagelser: 14.3 Hvad dækker kaskoforsikringen ikke? Fabrikations- og konstruktionsfejl Mekaniske dele Skader, der alene opstår i og er begrænset til vognens mekaniske dele Frostsprængning Bearbejdning eller behandling Skader på vognen, som sker under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af vognen hos virksomheder, der har fået vognen overladt til reparation, service og lignende. Disse skader er dog dækket, hvis skaden er sket ved kørsel i forsikringstagerens interesse, ved brand, eller hvis vognen ulæsset styrter ned fra lift Slitage, vejr og vind Skader på vognen, der opstår som følge af slitage og vejrligets påvirkning, f.eks. rusttæring, ridser eller stenslag i lak samt ridser i ruder Påhængsvogne med lift- eller tippeladssystem Skader på påhængsvogne med lift- eller tippeladssystem.

5 Fortelte Fortelte er ikke dækket, hvis de er monteret på campingvognen i perioden 1. oktober til 31. marts Erstatningsopgørelse Kontanterstatning udbetales, hvis: skaden er så stor, at reparation efter selskabets skøn ikke kan betale sig, eller vognen ikke bliver fundet inden 4 uger efter at selskabet og politiet har modtaget anmeldelse om tyveri eller røveri Erstatningen fastsættes til det beløb, en vogn af samme mærke, type, alder og stand kan anskaffes for mod kontant betaling. Den skaderamte vogn tilhører selskabet Ved reparation skal vognen sættes i samme stand som før skaden. Selskabet erstatter ikke eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparationen. Forbedring som følge af udskiftning af slidte eller tærede reservedele betales af forsikringstageren. Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler selskabet ikke de ekstraudgifter, det medfører. Er skaden opstået, mens vognen er overladt til en reparatør, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Hvis skaden bliver repareret på et andet værksted, betaler selskabet det beløb, reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Rimelige omkostninger ved vognens transport til nærmeste reparatør betales af selskabet, såfremt transporten er nødvendig på grund af beskadigelsen. Ved tyveri og røveri, hvor vognen bliver fundet inden 4 uger, betaler selskabet transporten af vognen til dens hjemsted. Nævnte transportomkostninger er ikke dækket, hvis udgiften er dækket af abonnement eller en anden forsikring Fortelte Bomuldstelte, der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nyt telt uden fradrag, hvis skaden sker det første år efter anskaffelsestidspunktet. For hvert følgende år nedsættes erstatningen med 20% af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Telte, der er mere end 5 år gamle, erstattes ikke. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. Skader der er omfattet af leverandør- eller forhandlergaranti dækkes ikke. Acryltelte der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nyt telt uden fradrag, hvis skaden sker i de første 3 år efter anskaffelsestidspunktet. For hvert følgende år nedsættes erstatningen med 20% af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Telte, der er mere end 8 år gamle, erstattes ikke. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. Skader der er omfattet af leverandør- eller forhandlergaranti dækkes ikke.

6 15 INDBOFORSIKRING Gælder indbo i campingvogn/camplet/combicamp og tegnet i tilknytning til kaskoforsikring - se pkt Hvad omfatter indboforsikringen? Forsikringen omfatter almindeligt privat indbo og løst inventar, der hører til og som sædvanligvis befinder sig i campingvognen. Forsikringen dækker med maksimalt den forsikringssum, som er anført på policen, med fradrag af selvrisiko Forsikringen omfatter ikke penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, guld- eller sølvgenstande, smykker, mønt- eller frimærkesamlinger, cykler samt EDB-udstyr Hvad dækker indboforsikringen? Forsikringen dækker skade, som direkte påføres de forsikrede genstande ved: Brand (ildsvåde), lynnedslag samt eksplosion Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Vand, der ved pludselig og tilfældig udstrømning (altså ikke dryp eller udsivning) fra sædvanlige røranlæg og dertil knyttede installationer, strømmer ud Storm, herunder skypumpe, samt eventuel nedbørsskade, der opstår som en direkte/umiddelbar følge af stormskade på campingvognen Indbrudstyveri eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed Simpelt tyveri, når campingvognen er beboet. For genstande, der befinder sig udendørs eller i uaflåst campingvogn, er erstatningen begrænset til max. 10% af forsikringssummen Ran og røveri. Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst og uden anvendelse af vold og bemærket af sikrede ellen anden i det øjeblik, hvor tyveriet sker og der øjeblikkeligt gøres anskrig og at gerningsmanden kan beskrives. Ved røveri forstås tyveri af genstande sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Færdselsuheld Hvad dækker indboforsikringen ikke? Skader, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af en løssluppen flammedannende ild Skader på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme Skader på elektriske maskiner, ledninger, apparater (f.eks. radio- og fjernsynsapparater) foranlediget ved kortslutning, medmindre skaden har brand til følge eller er en følge af brand Glemte, tabte eller forlagte genstande samt tyveri af disse Stormskade på antenner Erstatningsopgørelse Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontantbeløb eller lade det beskadigede reparere.

7 Skaden opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden. 16 REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET 16.1 Såfremt det trækkende køretøj er kaskoforsikret i selskabet, omfatter forsikringen tillige redningsforsikring i udlandet De fuldstændige betingelser for redningsforsikring i udlandet fremgår af SOS servicekortet (det røde kort ), som bør medbringes under kørsel i udlandet. SOS servicekortet kan til enhver tid rekvireres hos selskabet. 17 RETSHJÆLPSFORSIKRING 17.1 Retshjælpsforsikringen dækker alene, når der er tegnet kaskoforsikring for påhængsvognen Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private uoverensstemmelser, som kan indbringes for domstolene, og hvor forsikringstageren er part i sagen i egenskab af ejer Dækningen er begrænset til kr pr. forsikringsbegivenhed. Sikredes selvrisiko er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr Hvis sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. Særlige forsikringsbetingelser for retshjælp kan rekvireres hos selskabet. 18 FORTRYDELSESRET Ved nytegning af en forsikring kan du fortryde den indgåede aftale i medfør af forsikringsaftalelovens 34 i. Der henvises til 34 h i lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som er ændret ved lov nr. 451 af 9. juni Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor man har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor man har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis man har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis man f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har man frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, kan man vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal man skriftligt underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at man sender brevet inden fristens udløb. Hvis man vil sikre sig bevis for, at man har fortrudt rettidigt, kan man f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at man har fortrudt aftalen, skal sendes til selskabet.

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring (camping)

Påhængskøretøjsforsikring (camping) Påhængskøretøjsforsikring (camping) Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Campingvognsforsikring. 1 Hvad omfatter

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Campingvogn Forsikringsbetingelser for Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13T6 Gælder fra 01.07.2013 TJM 503 (04.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Motorcykelforsikring 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere