og toilettet. Og husk at engangsbleer, vat, avispapir o.lign. aldrig må kastes i toiletkummen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og toilettet. Og husk at engangsbleer, vat, avispapir o.lign. aldrig må kastes i toiletkummen."

Transkript

1 Affald. Aviser, blade, batterier, flasker og glas, skal afleveres i de særlige containere, der er opsat og mærket til dette affald. Andet affald afleveres i containere, der er beregnet til formålet. Reglerne, der er optrykt på renovationssækkene skal respekteres. Haveaffald, der ikke er brændbart, må ikke afleveres i containere forbeholdt brændbart affald. Haveaffald skal primært afleveres i særlige kompostbeholdere. Af hensyn til rottefaren, må der ikke henkastes madrester i eller ved bebyggelsen. Altaner. Altaner skal holdes rene. Altaner må vaskes - men ikke spules. Det er tilladt at opsætte altankasser, markiser og solsejl efter aftale med boligorganisationen. Hvis man griller på altanen, må det ikke være til gener for de øvrige beboere. Maling af altaner er tilladt, når anvisninger vedr. materialer og farvevalg følges. Tøjtørring på altaner må kun finde sted under brystningshøjde. Udluftning af sengetøj på altanbrystninger er tilladt i kortere perioder. Man må ikke ryste klude og tæpper ud over altanen. Opsætning af foderbrætter på altaner og ved vinduer er ikke tilladt, ligesom der ikke må fodres fugle herfra. Antenner. Udvendige antenner af enhver art (herunder paraboler) må kun opsættes efter anvisning/tilladelse fra organisationens kontor. Bad og toilet. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad man skyller ud gennem vasken og toilettet. Og husk at engangsbleer, vat, avispapir o.lign. aldrig må kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal omgående meldes til ejendomsfunktionæren eller boligorganisationens kontor. Beplantninger. Alle vil gerne bo i pæne omgivelser. Afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne både store og små, til daglig vil gøre deres til at værne om beplantninger og de fælles anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. Boldspil. Må kun finde sted på de anviste pladser. Boremaskiner m.v. Da brugen af boremaskiner, hammer o.lign. i bygningsdele er til stærk gene for bebo-erne i de tilgrænsende lejligheder, må disse værktøjer kun benyttes mellem kl og på hverdage. På lørdage og søn- og helligdage dog kun mellem kl og Campingvogne og trailere. Campingvogne og trailere må kun parkeres i afdelingen, hvis der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med forårs- og efterårsklargøring må campingvogne dog henstilles i én sammenhængende periode af max. 48 timer. Cykler. Cykling er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier, fortove, legepladser og tørrepladser. Cykler må ikke henstilles, således at de er til gene for andre, men kun på de pladser og de rum, der er indrettet hertil. Dørkikkerter. Der må kun monteres dørkikkerter af godkendt type, og arbejdet skal udføres af boligorganisationens medarbejdere efter regning. O:\Kolstrup\Kol afdelinger\afdeling 23\Regelsæt\23ordens2.doc Side 1 af 6

2 Ejendomsfunktionæren. Ejendomsfunktionæren er ansat af organisationens bestyrelse og dermed af beboerne til at varetage en del praktiske ting ved afdelingens drift. Det er ejendomsfunktionæren du skal henvende dig til, når nogle af de fælles ting er gået i stykker eller ikke fungerer, som de skal. Hos ejendomsfunktionæren vil du også kunne hente yderligere råd og vejledning. Kan funktionæren ikke træffes, er du velkommen til at henvende dig til boligorganisationens kontor, der vil bringe beskeden videre. Ejendomsfunktionæren påser bl.a. også at nærværende og lignende bestemmelser i boligoverenskomsten overholdes til gavn for alle. Påtale fra funktionæren til dig eller dine børn bør derfor ikke tages ilde op, da dette altså er en del af funktionærens arbejdsopgaver. El. Beboerne må ikke foretage indgreb i ejendommens el- installationer. Eventuelle fejl i installationerne skal omgående meddeles ejendomsfunktionæren eller boligorganisationens kontor. Erhvervsmæssige virksomheder. Uden boligorganisationens skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejlighederne samt fra andre lejede lokaler. Festlokaler. Som beboer i boligorganisationen har du mulighed for at leje Guldbjergparkens og "Solgårdens" festsal til festlige arrangementer efter nærmere fastsatte regler. For afdelingens eget beboerlokale gælder: at lokalerne fortrinsvis er til benyttelse af beboerne i afd til familie- og fællesarrangementer. at brugerne skal vise hensyn til naboerne -evt. høj musik o.lign. skal dæmpes kl at lokalerne skal rengøres efter endt brug -evt. ekstra rengøring vil blive pålignet lejemålet. at lejeren hæfter for evt. ituslået porcelæn. Administration og praktiske oplysninger i særlig informationsfolder. Foderbrætter. Af hensyn til bl.a. rottefaren er opsætning af foderbrætter ikke tilladt, med mindre det sker ved afdelingens foranledning. Opsætning i egen have tillades. Forsikringer. Glas- og sanitetsforsikring er tegnet kollektivt af boligorganisationen Hvis du selv eller dine børn slår en rude i stykker, eller forårsager anden skade i eller uden for lejligheden er ansvaret dit, men under normale forhold vil en sådan skade blive dækket af familiens ansvarsforsikring. Opstår en sådan skade, meld den da omgående til ejendomsfunktionæren og forsikringsselskabet. Boligorganisationen har for ejendommene tegnet bygningsbrandforsikring samt hus- og grundejerforsikring. Vi gør samtidig opmærksom på, at skade på familiens eget indbo, uanset årsag, ikke er dækket af boligorganisationens forsikringer. Dette gælder også for indbo o.lign., som opbevares i aflåset pulter- og kælderrum samt garage. Forurening. Kommer du eller dine børn til at forurene bygningerne og fællesarealerne ude eller inde, har du selv pligt til at sørge for rengøring. I modsat fald foranlediges arbejdet udført for din regning. Eksempel: Glasskår, olie, tilsmudsning af vægge, trapper o.lign. Fravær fra lejligheden. Såfremt du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette andre herom. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. O:\Kolstrup\Kol afdelinger\afdeling 23\Regelsæt\23ordens2.doc Side 2 af 6

3 Frostvejr. For at undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vintertiden aldrig være lukket helt til, hvis vinduer i værelset er åbne. I vinterperioden må du ikke lukke helt for radiatorerne af hensyn til varmen i nabolejlighederne. Fraflytning. Beboerne kan opsige deres lejemål med 3 mdrs. varsel til den 1. i måneden inden kl boligorganisationen vil dog normalt prøve at udleje lejemålet med kortere varsel, såfremt dette er praktisk muligt. Opsigelse af lejemålet skal ske på en blanket, der udleveres ved henvendelse til boligorganisationens kontor, og denne skal underskrives af lejeren samt dennes ægtefælle/samlever. Regler for syn af lejligheden ved fraflytning er anført i boligorganisationens vedligeholdelses -og istandsættelsesreglement. Fællesarealer. På såvel det udendørs som det indendørs fællesareal må intet stilles for længere tid. Ejendomsfunktionæren kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar flytte sådanne genstande, så de ikke er til gene. Haver. Græs og beplantning i og omkring haverne holdes af beboeren, der er pligtig til at sørge for, at haven fremtræder pæn og vedligeholdt. Klipning af hæk, der er plantet omkring haven, påhviler beboeren. Højden må max. være 1,80 m. Renholdelse og snerydning til fællesvej/sti, påhviler ligeledes beboeren. Ved manglende overholdelse af vedligeholdelsespligten, kan arbejdet udføres ved boligorganisationens foranledning, men for beboerens regning. Dette kan dog først ske efter at forudgående pålæg ikke er blevet fulgt. Såfremt en beboer ved fraflytning fjerner egne planter, må bedene bringes i orden, så haven altid afleveres i velvedligeholdt stand. Omkring terrassen må opsættes flethegn på maks. 1,80 m. Omkring haven må opsættes plastnethegn eller jægerhegn i en højde af maks. 1,20 m. Hobbyrum. Stilles beboerværksteder til rådighed for beboerne, er rummene under brugernes beskyttelse, og man er forpligtet til at overholde det ophængte reglement i lokalet. Såfremt der stilles lokaler til rådighed til hobby eller fritidsklub, skal klubbens anvisninger følges. Husdyr. Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen. Efter skriftlig anmodning kan boligorganisationens kontor dog give tilladelse til pasning af hund eller kat i max. 3 uger. Mindre dyr, der uden gener for andre kan holdes i boligen som f.eks. skildpadder, marsvin, stuefugle og lignende, omfattes ikke af forbudet. Husleje. Huslejen forfalder til den første hverdag i måneden. For at lette huslejeindbetalingen for beboerne er boligorganisationen tilknyttet PBS (pengeinstitutternes Betalings Service) og ved at tilmelde sig dette system kan huslejen m.m. automatisk overføres fra din konto i et pengeinstitut. Beboerne, der ikke ønsker at tilmelde sig denne ordning vil hver måned få tilsendt et indbetalingskort til betaling af husleje m.m. for den kommende måned. Hårde hvidevarer. For at få det fulde udbytte af de installerede hårde hvidevarer opfordrer vi til, at du sætter dig ind i maskinernes funktion. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med ejendomsfunktionæren. Indkøbsvogne. Henstillen af indkøbsvogne og vaskerivogne i afdelingerne er ikke tilladt, og man opfordres til at bringe vognene tilbage omgående efter endt anvendelse. O:\Kolstrup\Kol afdelinger\afdeling 23\Regelsæt\23ordens2.doc Side 3 af 6

4 Juletræer. Ejendomsfunktionærens anvisninger angående bortfjernelse af juletræer skal følges. Knallertkørsel. Knallertkørsel på afdelingens stier, fortove og grønne områder er ikke tilladt. Gør dine børn opmærksom på disse bestemmelser. Det medvirker til at øge sikkerheden - specielt for børnene og afdelingens ældre beboere. Reparation af knallerter samt opbevaring af benzin og påfyldning af benzin i kældre og på flisearealer er ikke tilladt. Lastvogne m.v. Parkering af motorkøretøjer over kg. eller over 6 m på afdelingens parkeringsplads er ikke tilladt. Parkering af traktorer og entreprenørmateriel er ligeledes ikke tilladt. Leg. Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også kældre og opgange. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommen eller på anden måde beskadige den eller haveanlægget. Lys. Lyskontakter må ikke blokeres. Fejl ved lysinstallation bedes omgående meddelt ejendomsfunktionæren eller boligorganisationens kontor. Musik. Benyttelse af musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. I de sene aftentimer bør du vise særlig hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrer andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde (fester o.lign.) bør du orientere dine naboer om muligheden for "støj". Navneskilte. Navneskiltet, der er opsat i trappeopgangen, må ikke erstattes af anden type. Hold altid navneskiltet ajourført. Ændringer kan bestilles ved ejendomsfunktionæren. Nøgler. Skal du bruge en ekstra nøgle, henvend dig da til ejendomsfunktionæren eller boligorganisationens kontor. Ved fraflytning skal afleveres det antal nøgler, der blev udleveret ved indflytningen. I modsat fald opkræves for omlægning af cylinder(e). Opslagstavler. Opslagstavlerne må kun anvendes til afdelingens, administrationens og fritidsklubbens meddelelser. Parkering. Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Ved parkering af last- og campingvogne - se under disse afsnit. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområderne. Parkeringspladser og veje bør ikke benyttes som legepladser. Rulleskøjter. Brugen af rulleskøjter og skateboard bør ske under nøje hensyntagen til øvrige beboeres færden, og bør ikke foregå på parkeringspladser. Skadedyr. Observerer du skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, kakerlakker o.lign.), bedes dette omgående O:\Kolstrup\Kol afdelinger\afdeling 23\Regelsæt\23ordens2.doc Side 4 af 6

5 meddelt ejendomsfunktionæren eller boligorganisationens kontor. Skilte. Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligorganisationen. Snefald. Hjælp ejendomsfunktionæren så snerydning kan foretages bedst muligt. Dette kan gøres ved at parkere hensigtsmæssigt samt friholde stier og fortove for biler m.v. Støj. Vis hensyn. Undgå støjende adfærd, som kan virke generende for andre. Tekniske installationer. Er der fejl i de tekniske installationer, meddel det da til ejendomsfunktionæren eller boligorganisationens kontor, da reparation kun må foretages af autoriserede installatører. Trafik. Vis altid hensyn i forbindelse med trafik på de interne boligveje, parkeringspladser m.v. Respekter i øvrigt de opsatte henvisnings- og forbudstavler. Tæppebankning. Der må kun foretages tæppebankning på de dertil opstillede stativer. Tøjtørring. Tøjtørring må kun finde sted på tørrepladser og i tørrerum. Udluftning. For at undgå emdannelser og dermed følgende ødelæggelser af træværk, tapet og maling må du sørge for en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Ved langvarig udluftning bør der lukkes ned for radiatoren. Der bør også foretages udluftning af indbyggede skabe m.v. Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventiler. Udendørsanlæg. Boldspil henvises til de dertil indrettede boldbaner. Varmeregnskaber. Varmeregnskabsåret løber fra den Den årlige afregning udsendes normalt senest i august/september, og varmeregnskabet udarbejdes efter de regler der er gældende herfor. De fastsatte á conto bidrag kan om fornødent reguleres med en måneds varsel. Vaskepladser. Vaskepladsen må kun benyttes til vask og rengøring af biler. Efter endt afbenyttelse skal man sørge for, at vaskepladsen er ryddet og affald fjernet. Vaskepladsen må ikke benyttes til reparation af biler. Vaskerier.! vaskerierne og maskinerne skal rengøres af brugeren efter endt benyttelse. Ved benyttelse af afdelingens vaskerier følg da nøje de opsatte brugsanvisninger. Generelt gælder at vaskeriet ikke må benyttes før kl og efter kl på alle ugens dage. Antallet af daglige vasketure fremgår iøvrigt af vasketurstavlen. Det er ikke tilladt personer under 15 år at færdes i vaskehuset uden opsyn af voksne. Vaskerierne er kun beregnet for beboerne og ikke til vask for familie og venner. I tilfælde af fejl ved vaskemaskinerne skal dette omgående meddeles til ejendomsfunktionæren og ved anvendelse af det ophængte "fejlkort". Al vask foregår på eget ansvar - såfremt der sker ødelæggelse af tøj på grund af beviselige maskinfejl vil dette kunne anmeldes til en af O:\Kolstrup\Kol afdelinger\afdeling 23\Regelsæt\23ordens2.doc Side 5 af 6

6 boligorganisationen tegnet forsikring, ved henvendelse til boligorganisationens kontor. HUSK. Vaskerierne og maskinerne skal rengøres af brugeren efter endt benyttelse. Vedligehold. Der henvises til særligt udarbejdet reglement for vedligeholdelse og istandsættelse. Beboerne er i øvrigt pligtige til at give de til reparationsarbejdet nødvendige håndværkere adgang til lejligheder m.v. Vinduer. I perioder med ustadigt vejr, hold da ikke vinduerne åbne længere end normal udluftning vil betinge. På vinduesrammer med 2 håndgreb skal begge håndtag altid være betjent. Husk jævnligt at smøre hængsler og greb. Ændring af lejligheden. Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra boligorganisationen. Der henvises til de særlige råderetsregler, som er udarbejdet for afdelingen. Vi hjælper gerne. Nu har du gennemlæst ordensreglementet, og vi gør dig opmærksom på, at foruden ejendomsfunktionæren og boligorganisationens kontor også findes valgte afdelingsrepræsentanter, som du er meget velkommen til at kontakte, hvis der er noget, du er i tvivl om. O:\Kolstrup\Kol afdelinger\afdeling 23\Regelsæt\23ordens2.doc Side 6 af 6

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for afdeling

Læs mere

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden og vedligeholdelsesreglement

Husorden og vedligeholdelsesreglement Husorden og vedligeholdelsesreglement 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 16 16 17 18 20 INDHOLD HUSORDEN Indledning Du må Du må ikke Affald Altaner Antenner Bad og toilet Banke- og borestøj

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden og Vedligeholdelsesreglement

Husorden og Vedligeholdelsesreglement Husorden og Vedligeholdelsesreglement Revideret: 6. marts 2015 2 Indhold - Husorden Indledning... 5 Du må Du må ikke... 5 1 Affald... 6 2 Altaner... 7 3 Antenner... 7 4 Bad og toilet... 8 5 Banke- og borestøj...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere