Affald skal indpakkes i plasticposer, der udleveres af foreningen, og disse skal lukkes forsvarligt, inden de afleveres på de anviste steder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affald skal indpakkes i plasticposer, der udleveres af foreningen, og disse skal lukkes forsvarligt, inden de afleveres på de anviste steder."

Transkript

1 Affald Affald skal indpakkes i plasticposer, der udleveres af foreningen, og disse skal lukkes forsvarligt, inden de afleveres på de anviste steder. Glas, skarpe ting og lignende skal sammen med andet større affald afleveres i afdelingens opsatte flaskecontainer. Aviser, ugeblade og batterier skal afleveres i de opsatte containere i afdelingen. Storskrald skal afleveres på kommunens miljøstation. Hvor der hører haver til boligen, kan haveaffald afleveres i containeren, som står i indhegningen ved Fyr 5 på Sandved. Dette gælder for afdelingerne omkring Aabenraa Syd. Af hensyn til rottefaren, må der ikke henkastes madrester i eller ved bebyggelsen. Altaner Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade. Altaner må vaskes, men ikke spules. Det er tilladt at opsætte markiser og solsejl efter aftale med foreningen. Hvis man griller på altanen, må det ikke være til gene for de øvrige beboere. Tøjtørring på altaner må kun finde sted under brystningshøjde. Udluftning af sengetøj på altanbrystninger er tilladt i kortere perioder. Man må ikke ryste klude og tæpper ud over altanen. Opsætning af foderbrædder på altaner og ved vinduer er ikke tilladt, ligesom der ikke må fodres fugle herfra. Antenner/paraboler Udvendige antenner/paraboler af enhver art må alene opsættes efter anvisning/tilladelse fra foreningens kontor.

2 Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad man skyller ud gennem vasken og toilettet. Husk at engangsbleer, vat, avispapir og lignende aldrig må kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal omgående meldes til ejendomsfunktionæren eller foreningens kontor. Barnevogne Må ikke henstilles i opgange og indgangspartier samt under trapper, men skal anbringes i barnevognsrummet/udhuset. Beplantninger Alle vil gerne bo i pæne omgivelser. Afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne - både store og små - til daglig vil gøre deres til at værne om beplantninger og de fælles anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. Boremaskiner m.v. Da brugen af boremaskiner, hammer og lignende i bygningsdele er til stærk gene for beboerne i de tilgrænsende lejligheder, må disse værktøjer kun benyttes mellem kl og på hverdage. Lørdage dog kun mellem kl og På søn- og helligdage må boremaskiner, hammer og lignende ikke benyttes. Campingvogne Campingvogne og trailere må kun parkeres i afdelinger, hvis der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med forårs- og efterårsklargøring må campingvogne dog henstilles i max. 48 timer.

3 Cykler Cykling er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier, fortove, legepladser og tørrepladser. Cykler må ikke anbringes, således at de er til gene for andre, men kun på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil. Døre Kælderdøre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Alle aflåselige døre skal låses efter brugen. Branddøre må ikke blokeres. Pulterrumsdøre skal altid holdes aflåsede. Husk jævnligt at smøre dørhængsler og beslag i lejligheden. Dørkikkerter Der må kun monteres dørkikkerter af godkendt type, og arbejdet skal udføres af foreningens håndværker efter regning. Ejendomsfunktionæren Ejendomsfunktionæren er ansat af hovedbestyrelsen og dermed af beboerne til at varetage en del praktiske ting ved afdelingens drift. Det er ham, De skal henvende Dem til, når nogle af de fælles ting er gået i stykker eller ikke fungerer, som de skal. Hos ham vil De også kunne hente yderligere råd og vejledning. Kan han ikke træffes, er De velkommen til at lægge en besked i brevkassen ved hans kontor/bolig eller at henvende Dem på foreningens kontor, der vil bringe beskeden videre. Endvidere er ejendomsfunktionæren ansat til at påse, at nærværende og lignende bestemmelser i boligoverenskomsten overholdes til gavn for alle. Det er derfor ham, der vil påtale, hvis De eller Deres børn kommer til at overtræde reglerne. Tag ham det ikke ilde op - det er en del af hans arbejde, som vi i fællesskab har pålagt ham at udføre.

4 El Beboerne må ikke foretage indgreb i ejendommens el- installationer. Eventuelle fejl i installationerne skal omgående meddeles ejendomsfunktionæren eller foreningens kontor. Der må ikke etableres el- varme i afdelinger med kollektiv måling. Emhætter Installation af emhætte er kun tilladt efter forudgående tilladelse fra foreningen. Erhvervsmæssig virksomhed Uden foreningens skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejlighederne samt fra andre lejede lokaler. Festlokaler Som beboer har De mulighed for, at leje Guldbjergparkens Festsal, Hjelmgårdens Festsal og Rugkobbel Aktivitetscenter til festlige arrangementer efter nærmere fastsatte regler, som udleveres på foreningens kontor. Forsikringer Glas- og sanitetsforsikring er tegnet kollektivt af boligforeningen. Hvis De selv eller Deres børn slår en rude i stykker eller forårsager anden skade i eller uden for lejligheden, meld den da omgående til foreningens kontor. Foreningen har for ejendommene tegnet bygningsbrandforsikring samt hus- og grundejerforsikring. Vi gør Dem samtidig opmærksom på, at skade på Deres eget indbo - uanset årsag - ikke er dækket af foreningens forsikringer. Dette gælder også for indbo og lignende, som opbevares i aflåst pulter- og kælderrum.

5 Forurening Kommer De selv eller Deres børn til at forurene bygningerne og fællesarealerne ude eller inde, har De selv pligt til at sørge for rengøring. I modsat fald foranlediges arbejdet udført for beboerens regning. Eksempel: Glasskår, olie, tilsmudsning af vægge og lignende. Fravær fra lejligheden Såfremt De skal være væk fra Deres bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette andre herom. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. Frostvejr For at undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vintertiden aldrig være lukket helt til, hvis vinduer i værelset er åbne. I vinterperioden må De ikke lukke helt for radiatorerne af hensyn til varmen i nabolejlighederne. Garager og carporte Garager og carporte udlejes til parkering af husstandens eget indregistrerede motorkøretøj og må ikke anvendes til andet formål. Flytter en beboer fra en afdeling, hvor denne tillige har lejet carport/garage skal der også ske opsigelse af denne. Haver Græs og beplantning i og omkring haverne holdes af beboeren, der er pligtig til at sørge for, at haven fremtræder pæn og vedligeholdt. Klipning af hæk, der er plantet omkring haven, ligesom snerydning ud til fælles sti/vej, påhviler ligeledes beboeren. Såfremt en beboer ved fraflytning fjerner planter, må bedene bringes i orden, så haven altid afleveres i velvedligeholdt stand.

6 Hobbyrum I afdelinger, hvor der stilles beboerværksteder til rådighed for beboerne, er rummene under brugernes beskyttelse, og man er forpligtet til at overholde det i lokalet ophængte reglement. I afdelinger, hvor der er stillet lokaler til rådighed til hobby- eller fritidsklub, skal klubbens anvisninger følges. Husdyr Det er ikke tilladt, at holde husdyr i foreningens boliger. Der kan dog med tilladelse fra foreningens kontor, tillades pasning af hund eller kat i max. 14 dage. Undtaget er afdelinger, hvor anden vedtagelse er godkendt. Mindre dyr, der uden gener for andre kan holdes i boligen, som f.eks. skilpadder, marsvin, stuefugle og lignende, er ikke omfattet af forbuddet. Husleje Huslejen forfalder til betaling den første hverdag i måneden. For at lette huslejeindbetalingen for beboerne er boligforeningen tilknyttet PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service), og ved at tilknytte sig dette system kan beboerne automatisk få trukket huslejen m.m. på Deres konto i et pengeinstitut. Beboere, der ikke ønsker at tilmelde sig denne ordning, vil hver måned få tilsendt et indbetalingskort til betaling af husleje m.m. for den kommende måned. Hårde hvidevarer For at få det fulde udbytte af de installerede hårde hvidevarer opfordrer vi til, at De sætter Dem ind i maskinernes funktion. I tvivlstilfælde kan De rådføre Dem med ejendomsfunktionæren. Indkøbsvogne Henstilling af indkøbsvogne og vaskerivogne i afdelingerne er ikke tilladt, og man opfordres til at bringe vognene tilbage omgående efter endt anvendelse.

7 Juletræer Ejendomsfunktionærens anvisninger angående bortfjernelse af juletræer skal følges. Knallertkørsel Knallertkørsel på afdelingernes stier, fortove og grønne områder er ikke tilladt. Gør Deres børn opmærksom på disse bestemmelser. Det medvirker til at øge sikkerheden - specielt for børnene og afdelingens ældre beboere. Reparation af knallerter samt opbevaring af benzin og påfyldning af benzin i kældre og på flisearealer er ikke tilladt. Komfurer og køleskabe Se hårde hvidevarer. Kælderrum De til lejligheden tilhørende pulterrum, bør altid være aflåst, uanset at de ikke benyttes. Generelt gælder, at kælderrum og mellemdøre altid skal holdes aflåsede, også selv om rummene ikke benyttes. Ligeledes bør vinduer holdes lukkede. Lastbiler m.v. Parkering af motorkøretøjer over kg. i afdelingerne er forbudt. Parkering af motorkøretøjer under kg. i afdelingen må ikke overstige en total længde på 6 meter. Parkering af traktorer og entreprenørmateriel er ligeledes ikke tilladt. Leg Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også kældre og opgange. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommen, eller på anden måde beskadige den eller haveanlægget.

8 Legeredskaber De opsatte legeredskaber bør behandles med omtanke, således at alle kan få glæde af dem. Lys (trappe- og kælderlys) Lyskontakter må ikke blokeres. Fejl ved lysinstallation bedes omgående meddelt ejendomsfunktionæren eller foreningens kontor. Musik Benyttelse af musikanlæg, fjernsyn, og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. I de sene aftentimer bør De vise særlig hensyn til Deres naboer ved at dæmpe ned, så De ikke forstyrrer andre beboers ønske om nattero. I særlige tilfælde (fester o.lign.) bør De orientere Deres naboer om muligheden for "støj". Navneskilte Hvor navneskilte er opsat i trappeopgange må ingen anden type anvendes. Hold altid navneskiltet ajourført. Ændringer kan bestilles ved ejendomsfunktionæren. Nøgler Skal De bruge en ekstra nøgle, henvend Dem da til ejendomsfunktionæren eller foreningens kontor. Såfremt de ved indflytning udleverede nøgler ikke ved fraflytning afleveres i fuldt sæt, afregnes med fraflytter for en omkodning af cylinder(e). Opslagstavler Opslagstavlerne må kun anvendes til afdelingens, administrationens og fritidsklubbens meddelelser.

9 Opvaskemaskiner Installation af opvaskemaskine må kun foretages efter indhentet tilladelse hos foreningen. Installation må kun udføres af autoriseret installatør. Se iøvrigt under hårde hvidevarer. Parkering Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Motorcykler må ikke henstilles i kældre. Ved parkering af last- og campingvogne - se under disse afsnit. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområderne. Parkeringspladser og veje bør ikke benyttes som legepladser. Skadedyr Observerer De skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, kakerlakker og lignende), bedes dette omgående meddelt ejendomsfunktionæren eller foreningens kontor. Skilte Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra foreningen. Snefald Hjælp ejendomsfunktionæren så snerydning kan foretages bedst muligt. Dette kan gøres ved at parkere hensigtsmæssigt samt friholde stier og fortove for biler m.v. Støj Vis hensyn. Undgå støjende adfærd, som kan virke generende for andre. Tekniske installationer Er der fejl i de tekniske installationer, meddel det da til ejendomsfunktionæren eller foreningens kontor, da reparation kun må foretages af autoriserede installatører.

10 Trafik Vis altid hensyn i forbindelse med trafik på de interne boligveje, parkeringspladser m.v. Respekter i øvrigt de opsatte henvisnings- og forbudstavler. Trappevask I afdelinger, der består af etageejendomme, foretages renholdelse og vask af trapper normalt på skift mellem den enkelte opgangs beboere. Det påhviler således hver etages beboere skiftevis at renholde trappeopgangen, herunder afvaskning af vægge, lamper og vinduer, og at foretage almindelig trappevask mindst 1 gang ugenlig. Med mindre andet er bestemt, påhviler det stueetagens beboere at renholde kældertrappen samt indgangspartiet. Såfremt en beboer, på trods af skriftlig påmindelse, ikke overholder sin pligt til at vaske trapper, vil dette blive udført ved boligforeningens foranstaltning, men for den pågældende beboers regning. Der må intet anbringes i trapperummene. Tørretumbler Installation af tørretumbler må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse og anvisning. I etagebyggeri må kun installeres kondenstørretumbler. Tæppebankning Der må kun foretages tæppebankning på de dertil opstillede stativer. Tøjtørring Tøjtørring må kun finde sted på tørrepladser og i tørrerum. Udluftning For at undgå emdannelser og dermed følgende ødelæggelser af træværk, tapet og maling, må De sørge for en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Ved langvarig udluftning bør der lukkes ned for radiatorerne. Der bør også foretages udluftning af indbyggede skabe m.v. Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventiler.

11 Udendørsanlæg Renholdelse af de forskellige anlæg omkring boligerne påhviler ejendomsfunktionæren. I afdelinger med lav bebyggelse, hvor der normalt hører en have til boligen, renholdes og beplantes denne af beboerne. Såfremt der konstateres misrøgt af disse haver m.m. - og forholdet efter pålæg ikke bliver bragt i orden - kan foreningen lade arbejdet udføre for beboerens regning. Boldspil henvises til de dertil indrettede boldbaner. Varmeregnskaber Varmeregnskabsåret løber fra den Varme- og varmtvandsforbruget registreres efter varmemålere i samtlige afdelinger. Den årlige afregning udsendes normalt senest i august/september, og varmeregnskabet indeholder kun den direkte udgift til varmekøb,mens alle andre udgifter er medregnet i huslejen. De fastsatte á conto bidrag kan om fornødent reguleres med en måneds varsel. Vaskemaskiner (i lejligheden) Installation af vaskemaskiner må kun foretages efter indhentet tilladelse fra foreningen. Installation må kun udføres af autoriseret installatør. I boliger, der har installeret egen vaskemaskine m.v., må disse ikke benyttes før kl og efter kl , og der må ikke vaskes på søn- og helligdage. I øvrigt må maskinerne ikke være til gene for de øvrige beboere. Se i øvrigt under hårde hvidevarer.

12 Vaskepladser I afdelinger med særligt indrettede bilvaskepladser, må der kun vaskes biler disse steder. Efter endt afbenyttelse skal man sørge for, at vaskepladsen er ryddet og affald fjernet. Vaskepladsen må ikke benyttes til reparation af biler. Vaskerier Ved benyttelse af afdelingens vaskerier følg da nøje de opsatte brugsanvisninger. Generelt gælder at vaskeriet ikke må benyttes før kl og efter kl på hverdage, og der må ikke vaskes på søn- og helligdage - undtaget fra denne regel er dog eventuelle fritliggende fællesvaskerier. Antallet af daglige vasketure fremgår iøvrigt af vasketurstavlen. Det er ikke tilladt personer under 15 år at færdes i vaskehuset uden opsyn af voksne. Vaskerierne er kun beregnet for beboerne og ikke til vask for familie og venner. I tilfælde af fejl ved vaskemaskinerne skal dette omgående meddeles til ejendomsfunktionæren eller foreningens kontor og ved anvendelse af det ophængte "fejlkort". Al vask foregår på eget ansvar - så fremt der sker ødelæggelse af tøj på grund af bevislige maskinfejl, vil dette kunne anmeldes til en af foreningen tegnet forsikring ved henvendelse til foreningens kontor. HUSK! - vaskerierne og maskinerne skal rengøres af brugeren efter endt benyttelse. Vedligehold Se foreningens vedligeholdelsesreglement. Beboerne er i øvrigt pligtige til at give de til reparationsarbejdet nødvendige håndværkere adgang til lejligheder m.v.

13 Vinduer I perioder med ustadigt vejr, hold da ikke Deres vinduer åbne længere end normal udluftning vil betinge. På vinduesrammer med 2 håndgreb skal begge håndtag altid være betjent. Husk jævnligt at smøre hængsler og greb. I PVC-vinduer må der ikke bores huller - Der kan købes beslag til montering af persienner og rullegardiner ved gardinforretninger. Ændring af boligen Vedrørende ændringer/forbedringer af boligen kan De på foreningens kontor få udleveret en brochure vedrørende beboernes råderet. Vi hjælper Dem gerne Nu har De gennemlæst ordensreglementet, og vi gør Dem opmærksom på, at foruden ejendomsfunktionæren og foreningens kontor også findes valgte afdelingsbestyrelser, som De er meget velkommen til at kontakte, hvis der er noget, De er i tvivl om.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden og vedligeholdelsesreglement

Husorden og vedligeholdelsesreglement Husorden og vedligeholdelsesreglement 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 16 16 17 18 20 INDHOLD HUSORDEN Indledning Du må Du må ikke Affald Altaner Antenner Bad og toilet Banke- og borestøj

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden og Vedligeholdelsesreglement

Husorden og Vedligeholdelsesreglement Husorden og Vedligeholdelsesreglement Revideret: 6. marts 2015 2 Indhold - Husorden Indledning... 5 Du må Du må ikke... 5 1 Affald... 6 2 Altaner... 7 3 Antenner... 7 4 Bad og toilet... 8 5 Banke- og borestøj...

Læs mere

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber

Læs mere

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for afdeling

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere