ORDENSREGELEMENT. Hjemmeside: Velkommen til Rubjergparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENSREGELEMENT. Hjemmeside: www.rubjergparken.dk. Velkommen til Rubjergparken"

Transkript

1 ORDENSREGELEMENT Hjemmeside: Velkommen til Rubjergparken Rubjergparken er en bebyggelse fra der er bygget på det skønneste område i Langå, med adgang til Langå Sø og til skoven Vestparken hvor der er stier som Langås befolkning er velkommen til at færdes på til fods eller cykel. A/B Gudenå Rubjergparken Afdeling 18

2 Ordensregler, råd og anvisninger Forord. Dette ordensreglement er gældende fra 1. maj 2015 Reglementet er stillet op med stikord og indeholder også råd og anvisninger. Som beboer i Rubjergparken har vi alle pligt til at overholde reglerne overtrædelse kan i yderste konsekvens føre til lejemålets opsigelse og lejerens udsættelse. Det skaber tryghed og tilfredshed at man tager hensyn til hinanden, og at Rubjergparken bliver et rart sted at bo. Boligafdelingen udgør en selvstændig økonomisk enhed, det er derfor beboerne selv der gennem huslejen skal betale for alle afdelingens udgifter, også det der ødelægges ved ligegyldighed og tankeløshed. Det er bestyrelsens håb at reglerne vil blive modtaget og efterlevet i den ånd det er skrevet til gavn for alle. Med venlig hilsen Bestyrelsen.

3 2 Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde boligforeningens ordensreglement, herudover må beboerne påse hvad der hører til god husorden. Enhver lejer er ansvarlig for alle der hører til hans/hendes husstand. Se affaldshæfte fra Randers Kommune Affald: Almindelig dagrenovation indpakkes i plasticpose eller lign. inden de placeres som affald. Glas, aviser og PET plast afleveres i de opstillede containere. Større affald så som møbler, tæpper osv. fjernes af beboerne selv, evt. via storskraldsordning. Brugte batterier skal lægges i en postkasse v/ papircontainerne. Haveaffald kan afleveres i klare plastposer sammen med afhentningen af affald fra affaldsrummet. Husk aviser og andet affald, må ikke ligge og flyde i området foran indgangsdøren, papkasser slås sammen og sættes i affaldsrummet. Altaner: Altaner skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløb med evt. vandskader til følge. Det er tilladt at anbringe altankasser med blomster, men der skal sikres mod nedstyrtning Altangulve må kun belægges med altantæppe, der tillader gulvet at tørre. Tørring af tøj på altanen må kun finde sted evt. på et lavt vingestativ. Antenner/paraboler: Udvendige antenner af enhver form, må kun opsættes efter forud skriftlig anvisning og godkendelse hos Randers Bolig. I Rubjergparken er der fibernet forbindelse til TV - Radio Internet og telefoni.

4 3 Bad og toilet: Engangsbleer, vat, avispapir og lign. må aldrig kastes i toiletkummen og i øvrigt bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Eventuelle fejl ved installationer meddeles omgående til driftcenteret. Beplantning: Boligforeningen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis store og små beboere til daglig vil gøre deres til at passe på beplantninger, kan man fortsat have en pæn bebyggelse i Rubjergparken, hvilket er i alles interesse. Boldspil: Det er forbudt at spille bold på p-pladsen, og mellem blokkene Boldspil må kun finde sted på boldbanen der ligger ved legepladsen. Både mv. Både og bådtrailere må kun parkeres i en kortere periode max 5 dage. Cykler: Cyklerne skal stå i cykelstativerne og ikke være til gene for andre. Defekte cykler må ikke henstå i Rubjergparken, cyklerne skal fjernes efter et påbud. Dørkikket: Der må kun monteres dørkikkerter af godkendt type. El: Beboerne må ikke foretage eller lade foretage indgreb i ejendommens elinstallationer. Eventuelle fejl skal omgående meddeles til driftscenteret. Erhvervsmæssig virksomhed. Det er kun tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra et lejemål, efter skriftlig godkendelse er indhentet fra boligforeningen. Fodring af dyr: Fodring af vilde katte er ikke tilladt, det er heller ikke tilladt at smide korn, frugt og brød til fugle på jorden, da dette kan tiltrække rotter og mus.

5 4 Forsikring. Boligforeningens forsikring dækker kun bygningsskader! Vær opmærksom på at din egen forsikring skal dække indbo ved vandskader, brand, tyveri og ansvar. Fremleje. Det er ikke tilladt at fremleje sin lejlighed, uden skriftlig godkendelse fra Randers Bolig. Forurening: Kommer du, dine børn, gæster eller husdyr til at forurene bygninger og arealer ude eller inde, har du pligt til selv at sørge for rengøring. Fyrværkeri. Er tilladt NYTÅRSAFTEN men vis hensyn og ryd op efter dig. Færdsel: Al færdsel på de interne veje med rulleskøjter, skateboard, cykler, knallerter samt biler, skal foregå med største forsigtighed. Garager og carporte: Garageporte skal så vidt muligt holdes lukkede. I carporte må der ikke henstilles ting og sager som f.eks. møbler m.m. Grill: Ved brug af grill bør man udvise størst mulig hensyn. Af hensyn til brandfaren må der ikke benyttes grill som opvarmes med kul på altanen, kun gasgrill eller el. grill må benyttes.

6 5 Haver: Græs og beplantning i haverne holdes af lejerne, der også har pligt til at sørge for, at haverne fremtræder rimelig pæne og vedligeholdt. Dyrenes efterladenskaber skal fjernes af hensyn lugtgener, Der må ikke være planter eller træer i haven, der er væsentlig højre end plankeværket og dermed er til gene for naboerne. Ved fraflytning skal haven fremstå i god vedligeholdt stand. Hegn: Opsætning af enhver form for hegn og plankeværker er ikke tilladt uden tilladelse. Husdyr: I Rubjergparken er det tilladt at holde kat eller hund, men kun 1 dyr pr. husstand. Ejere skal henvende sig til bestyrelsesformanden snarest og senest 8 dage efter anskaffelse, skrive under på husdyrtilladelsen samt fremvise ansvarsforsikringspolice. Overholdes reglerne ikke inddrages tilladelsen til husdyrhold. Det er ikke tilladt at holde kaniner, høns eller lign. i haven. (Der kan ved indflytning dispenseres fra reglerne om dyrehold, men der må ikke anskaffes et nyt, hvis der har været tab af et dyr - nu kun et dyr pr. husstand.) Hærværk: Hærværk på bygninger, installationer m.m. såvel ude som inde, sidestilles med grov misligholdelse, og kan medføre opsigelse af lejemålet. Hårde hvidevarer. For at få det fulde udbytte af de installerede hvidevare er det en god ide` at sætte sig ind i brugsanvisningerne. I tvivlstilfælde rådspørges driftscentret.

7 6 Håndværkere: Reparationer der skal udføres af håndværkere rekvireres af viceværten. Bestyrelsen eller lejer må kun rekvirere håndværkere hvis der er opstået en skade der kræver øjeblikkelig afhjælpning, så som sprængte vandrør, kortslutning, stormskader, oversvømmelse el.lign. Uden for normal arbejdstid ring på Nød tlf der så henviser til en håndværker. Juletræer: Viceværtens anvisning angående bortfjernelse af juletræer skal følges. Klager: Eventuelle klager sendes skriftlig til Randers Bolig. Alle klager skal være tilstrækkeligt underbyggede. Skriv til . Lastbiler m.v. Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg. samt traktorer og entreprenørmateriel på P-pladsen er forbudt. Leg: Lad ikke børn lege på steder hvor det kan være til gene for de øvrige beboere. Forældre har pligt til at holde øje med deres børns færden og er erstatningspligtige for de ødelæggelser, deres børn forvolder. Leg på legepladsen: De opstillede legeredskaber skal naturligvis behandles med omtanke, således at alle får glæde af dem. Musik: Benyttelse af musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornødent hensyn til naboerne, der må ikke spilles højt (vis hensyn) I særlige tilfælde med fester el.lign. bør man sikre sig at naboerne er indforstået med det høje støjniveau ved omdeling af en skrivelse der omhandler arrangementet.

8 7 Maling: Maling af udvendig træværk må ske efter samråd og tilladelse fra viceværten. Hvis der er tvivl om hvordan der skal vedligeholdes med maling i lejligheden, kontakt da også viceværten der vil råde og vejlede. Opgange og trapper: I opgangene i nr og må der ikke henstilles møbler-barnevogne-cykler. Parkering: Der må kun parkeres på de etablerede pladser. Der må ikke under nogen form ske parkering ved hoveddøre og indgange. Døgnet rundt skal der være let adgang-redningsvej- for læger, ambulancer m.v. Det er dog tilladt at foretage af og pålæsning m.m. ved sin hoveddør. Skadedyr: Hvis der observeres skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, kakerlakker el.lign.) kontakt da viceværten. Snerydning. Hjælp til - så snerydning kan foretages bedst muligt. Dette kan gøres ved at parkere hensigtsmæssigt samt friholde arealer for diverse effekter, uden for egen dør. Støj: Undgå støj som kan virke generende for andre, eks. boremaskiner m.m. før kl og efter kl alle dage. (søn & helligdage dog først efter kl. 8.00) Trampoliner: Opstilling af trampolin i haven kræver, at den er forsvarlig fastgjort i jorden og hvor brugerne tager størst mulig hensyn til naboerne. (støjniveau) Trailere og campingvogne: Det er ikke tilladt at parkere sin campingvogn på p. pladserne, dog i forbindelse med klargøring og afmontering m.m. kan vognen dog henstilles i max. 5 dage Langtidsparkering af en trailer må kun finde sted i en begrænset periode og kun efter aftale med viceværten. Biler uden nummerplader må ikke henstå på parkeringspladsen, skal fjernes efter påbud fra driftcenteret.

9 8 Udluftning: For at undgå fugt dannelser og dermed følgende ødelæggelser af træværk, tapet, maling og indbo, bør boligen være opvarmet til min. 18 grader og der skal sørges for effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Fugtskader på bygninger, som skyldes lejers manglende udluftning af lejligheder, sidestilles med grov misligholdelse af lejemålet. Vaskemaskiner: Installering af vaskemaskiner og opvaskemaskiner må kun installeres af autoriseret installatør. Vaskerier & trapper (Kun i 2 rums lejligheder) Hvor der i afdelingen er fælles vaskeri skal de opsatte regler for vask og tørring af tøj følges nøje. Renholdelse af trapper, se reglerne/opslagene i opgangen. Vedvarende ændringer: Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Ændringer må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Randers Bolig. Vicevært: Se driftscenter. Driftcenter. Arbejdstid: man-tors fre Kontortid på hverdage er kl tlf Medarbejderne ved driftscentret er ansat af A/B Gudenå til at varetage en række praktiske ting, det er også ham du skal henvende dig til, når nogle af de fælles ting går i stykker eller ikke fungerer som de skal. ****** Ved tvivlsspørgsmål kan du altid henvende dig til driftscenteret eller Randers bolig. Tlf

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for afdeling

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Ordensreglement for afd. 14 - Navervang

Ordensreglement for afd. 14 - Navervang Ordensreglement for afd. 14 - Navervang ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne, bredbånd og paraboler 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Ordensreglement for afd. 25 Thygesminde Alle 2

Ordensreglement for afd. 25 Thygesminde Alle 2 Ordensreglement for afd. 25 Thygesminde Alle 2 ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne, bredbånd og paraboler 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere