h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ="

Transkript

1

2

3 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= =

4 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ===================================== Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Kampmannsgade København V Rapporten er udarbejdet af Ashridge Centre for Business and Society Berkhamsted Hertfordshire HP4 1NS United Kingdom Tlf: +44 (0) Fax: +44 (0) Forespørglser rettes til Senior Researcher Leon Olsen via ovenstående adresse eller via e- mail:

5 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ===================================== INDHOLDSFORTEGNELSE= INDLEDNING... 1 Formål og afgrænsning... 1 Metode... 1 Vejledende definitioner og afklaringer... 2 A. LEDELSE, VISION OG VÆRDIER...4 Definere og fastsætte formål, værdier og vision...4 Omsætte til politikker og procedurer... 4 Realisering i praksis inkl. bemyndigelse og forankring... 5 Etisk ledelse... 5 Eksempler på aktiviteter vedrørende ledelse, vision og værdier... 6 B. KUNDEAKTIVITETER... 8 Ansvarlige kunderelationer inkl. markedsføring og reklame... 8 Produktansvar... 9 Produktmærkningsordninger... 9 Etisk forretningsskik Sikring af markedsadgang for alle Eksempler på kundeaktiviteter C. MEDARBEJDERAKTIVITETER Kommunikation og repræsentation Sikre erhvervsevne og kompetenceudvikling Mangfoldighed og ligestilling Ansvarlig / fair aflønning Skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritid Arbejdsmiljø og velvære Ansvarlig omstrukturering Eksempler på medarbejderaktiviteter... 16

6 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ===================================== D. LEVERANDØRAKTIVITETER Være en fair kunde Drive standarder igennem forsyningskæden Fremme social og økonomisk samhørighed via forsyningskæden Eksempler på leverandøraktiviteter E. INTERESSENTRELATIONER Kortlægning af vigtigste interessenter og deres væsentligste bekymringer Dialog med interessenter Lydhørhed, handling og ledelse Klar rapportering og kommunikation Eksempler på aktiviteter vedrørende interessentrelationer F. SAMFUNDSAKTIVITETER Typer af samfundsstøtte og -investeringer (CCI) Give penge (CCI) Frigive medarbejdertid (CCI) Give ikke-kontante gaver (CCI) Yderligere samfundsaktiviteter Eksempler på samfundsaktiviteter G. MILJØAKTIVITETER Materiale- og energiforbrug Forurening og affaldshåndtering Miljømæssigt produktansvar Reducere transport Eksempler på miljøaktiviteter BILAG

7 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================1 INDLEDNING Dette katalog (eller bruttoliste ) giver et overblik over praktiske aktiviteter, som virksomheder engagerer sig i, indenfor Corporate Social Responsibility (CSR). Kataloget er udarbejdet af Ashridge for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S). Formål og afgrænsning E&S har igangsat et projekt for at forbedre CSR-kompetencerne i små og mellemstore virksomheder (SMVer) i Danmark. People & Profit -projektet har brug for en bred og praktisk forståelse af de mest almindelige CSR-aktiviteter, som virksomheder engagerer sig i. Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Arbejdsmarkedsstyrelsens Rummelighedspulje. Kataloget er første undersøgelse i projektets første fase, og vil blandt andet indgå som grundlag for en spørgeundersøgelse om CSR-aktiviteter i danske SMVer. Der er stor variation af CSR-aktiviteter i forskellige lande. Det som anses som almindelige CSR-aktiviteter i Frankrig, kan være uinteressant i Sverige eller Danmark. CSR dækker også et bredt felt af aktiviteter, hvilket gør det umuligt at producere et katalog der detaljeret beskriver alle typer af CSR-aktiviteter. Dette katalog er derfor ikke en fuldstændig, endelig og autoritativ beskrivelse af alle former for CSR-aktiviteter. Formålet med kataloget er at bibringe projektet et bredt overblik over praktiske CSRaktiviteter, hvorfor et snævert perspektiv ikke er hensigtmæssigt. Kataloget giver et bredt overblik over aktiviteter som internationalt, især i Europa og Nordamerika, anses som de mest almindelige former for CSR-aktiviteter. Da People & Profit -projektet vedrører opbygning af CSR-kompetencer i danske SMVer, er der taget hensyn til deres forhold ved udarbejdelsen af kataloget. Kataloget indeholder ikke vurderinger af om CSR-aktiviteter bør foretages eller ej, og søger heller ikke at bibringe vurderinger af deres relevans, rationale eller egnethed som CSRaktiviteter. Metode Udgangspunktet for kataloget har været at identificere typer af CSR-aktiviteter. Til denne identifikation har Ashridge trukket på sin store erfaring med at arbejde indenfor CSR samt på informationer fra en række brugbare kilder om praktiske CSR-aktiviteter. CSR-aktiviteterne er blevet inddelt i syv hovedgrupper:

8 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================2 B Kundeaktiviteter C Medarbejderaktiviteter A - Ledelse, vision & værdier Hovedgrupper af CSR-aktiviteter E Interessentrelationer F Samfundsaktiviteter D Leverandøraktiviteter G Miljøaktiviteter Denne hovedgruppering følger i store træk etablerede CSR-vejledninger og -beskrivelser, der fokuserer på praktiske CSR-aktiviteter, inkl. Business in the Communitys Corporate Responsibilty Index og CSR Europes SME key. For hver hovedgruppe har Ashridge identificeret relevante og praktiske CSRaktiviteter og inddelt dem i sammenhængende, meningsfyldte og repræsentative klasser af CSR-aktiviteter, som illustreret i figuren til højre. For hver hovedgruppe beskriver kataloget overordnet hvilke CSR-aktiviteter gruppen dækker. Dette følges af en klassificering af de væsentligste CSR-aktiviteter i hovedgruppen med en beskrivelse af praktiske CSR-aktiviteter indenfor de forskellige klasser. Hovedgrupper af CSR-aktiviteter Klasser af CSR-aktiviteter Praktiske CSR-aktiviteter For hver hovedgruppe bringer kataloget et par korte praktiske eksempler til illustration af CSR-aktiviteterne. Der er også oplysning om kilder til yderligere information. Inddelingen i hovedgrupper og klasser bibringer en brugbar navigationsramme for de forskellige praktiske CSR-aktiviteter. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er et vist overlap mellem de forskellige hovedgrupper og klasser af CSR-aktiviteter. Hver praktisk aktivitet er placeret i den hovedgruppe og klasse aktiviteten passer bedst ind i. Kataloget oplyser derudover om åbenbare forbindelser mellem forskellige aktiviteter. Bilag 1 indeholder et overblik over hovedgrupper og klasser af CSR-aktiviteter. Vejledende definitioner og afklaringer Af hensyn til People & Profit -projektet er det hensigtsmæssigt at overveje definitionen for SMVer i Danmark. I hovedtræk er dette virksomheder der ikke overskrider to ud af de følgende tre størrelsesgrænser: En balancesum på kr. 119 millioner ( 16.0 mio). En nettoomsætning på kr. 238 millioner ( 32.0 mio). Et gennemsnit på 250 fuldtidsansatte medarbejdere.

9 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================3 Dette følger EU s definition af SMVer, jf. selskabsdirektiver. For at understøtte People & Profit -projektet benyttes EU s definition for CSR, som en bred vejledning for praktiske CSR-aktiviteter: CSR defineres som virksomhedernes frivillige arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter. Dette betyder at lovpligtige aktiviteter, som virksomheder foretager sig, falder udenfor denne definition. Da lovpligtige krav kan variere meget, og formålet med dette katalog er at give et bredt overblik over praktiske CSR-aktiviteter internationalt, kan præcise afgrænsninger af om en aktivitet er lovpligtig eller frivillig ikke foretages. Definitionerne ovenfor er derfor kun vejledende for praktiske CSR-aktiviteter i dette katalog. Udtrykket virksomhed bruges gennemgående i kataloget og omfatter bredt forskellige former for virksomhed, inklusiv selskaber jf. selskabslovene og andre former for virksomhed. Da et af formålene for People & Profit -projektet er at sætte fokus på de sociale elementer af CSR, især vedrørende social samhørighed og et rummeligt arbejdsmarked, har kataloget en større vægtning af disse elementer.

10 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================4 A. LEDELSE, VISION OG VÆRDIER Ledelse, vision og værdier handler om at udstikke en klar retning og om at lede ved at gøre CSR centralt for virksomheden. Dette er forbundet med alle de andre hovedgrupper indenfor CSR-aktiviteter, især Medarbejderaktiviteter og Interessentrelationer (se afsnit C og E). De væsentlige CSR-aktiviteter for Ledelse, vision og værdier er Formål, værdier og vision Politikker og procedurer Realisering i praksis Etisk ledelse Definere og fastsætte formål, værdier og vision CSR-ledelse kræver at man udstikker og definerer en målsætning (eller mission) og et værdisæt hvor CSR er integreret. Det er naturligvis vigtigt at visionen er i overensstemmelse med virksomhedens målsætning, da den ellers ikke ville føre virksomheden mod målsætningen. Indarbejde CSR i virksomhedens formål (eller mission). Hvad er virksomheden til for, og er det i overensstemmelse med CSR? Indarbejde CSR i virksomhedens værdier. Hvad står virksomheden inde for, og er det afbalanceret i forhold til CSR-hensyn? Indarbejde CSR i virksomhedens vision. Hvad vil virksomheden opnå, og tager visionen CSR-hensyn? Trimme formål, værdier og vision. Sikre den indre sammenhæng imellem dem. Inddrage relevante interessenter, især medarbejdere, i afvejningen af hvad succes er og deres rolle i at opnå det. Opnå opbakning fra vigtige interessenter, især topledelse og nøglemedarbejdere (kan være udvalgte medarbejdere, eksempelvis tillidsmænd). Omsætte til politikker og procedurer Virksomhedens formål, værdier og vision må oversættes til praksis for at have effekt, og formuleringen af politikker og procedurer er typisk en del af dette. Det er væsentligt at vigtige emner og adfærd overvejes så alle involverede parter er klar over hvad der forventes af dem. Udvikle forretningsprincipper / Code of conduct. Forretningsprincipper udtrykker ofte et sæt af adfærdsrelaterede forventninger udtrykt mere konkret end overordnede værdier. Udvikle politikker. Virksomheden må definere politikker og procedurer der vedrører specifikke hensyn, for eksempel om mangfoldighed, chikane, klager, miljø og menneskerettigheder. Politikker og procedurer er ofte et sæt af specifikke regler der skal følges.

11 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================5 Integrere CSR i strategien. Udvikling af en strategi der integrerer virksomhedens målsætning, værdier og vision, således at CSR implementeres i både daglige og mere langsigtede aktiviteter. Integrere CSR i virksomhedsledelsen. Virksomheden må sikre sig at bestyrelsen og direktionen integrerer CSR i ledelsen af virksomheden, også hvad angår deres tilsyn med og kontrol af virksomhedens forretninger. Det kan være nødvendigt at udnævne (uafhængige) bestyrelsesmedlemmer med specifikt kendskab til eller interesse for CSR, som kan bidrage med input og indflydelse. Integrere CSR i ledelsessystemer herunder tilpasning til målsætning, værdier og vision og en passende struktur og ressourceallokering. Dette kan indebære formulering af mål og uddelegering af ansvar i forbindelse med forskellige aktiviteter (se også Lydhørhed, handling og ledelse under Interessentrelationer i afsnit E). Realisering i praksis inkl. bemyndigelse og forankring Både formål, værdier, vision, politikker og procedurer kan beskrives i dokumenter og erklæringer. For at have praktisk værdi må de implementeres, hvilket indebærer at ansatte bemyndiges til at træffe nødvendige beslutninger, og at relevante strukturer, holdninger og adfærdsmønstre forankres og styrkes. Give medarbejderne beslutningskompetence til at handle i overenstemmelse med formålet, værdierne, visionen, politikker og procedurer. Dette kan omfatte information til medarbejderne om hvor grænserne går for hvad de må og ikke må gøre. Sørge for fornøden træning og udvikling af medarbejdere til at understøtte nødvendige handlinger. Dette kan indebære træning og udvikling mht. forretningsprincipper og -værdier. Det kan også omfatte specifik uddannelse i etik og CSR. Forankre en kultur af ansvarlig forretningspraksis i hele virksomheden, eksempelvis ved at ledelsen optræder som forbillede og støtter medarbejdere der optræder ansvarligt. Dette kan omfatte specifik anerkedelse af medarbejdere som foranlediger særlige CSR tiltag og ideer, eksempelvis via bonusbelønning. Justere aflønning og disciplinære handlinger for at fremme CSR, eksempelvis bonus for god adfærd og afskedigelsesprocedurer for groft uacceptabel adfærd. Brug af værdibaseret ledelse som en central ledetråd i hele virksomheden der fremmer og forankrer værdierne i daglige handlinger. Etisk ledelse Etisk ledelse handler om at sætte høje standarder på centrale områder, og om at sikre sig at virksomheden lever op til disse standarder. Etisk ledelse kan fokusere på særlige problemstillinger, eksempelvis forretningsmetoder der opfattes som tvivlsomme fordi de befinder sig i en gråzone, da deres legitimitet måske drages i tvivl til trods for at de rent faktisk er lovlige, hvilket eksempelvis gælder visse lobbyaktiviteter. Etisk ledelse handler også om at inspirere og opfordre andre virksomheder til at handle mere ansvarligt.

12 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================6 Definere en klar politik om politiske bidrag og hvis tilladt, yde gennemskuelige bidrag. Gennemskuelig lobbyvirksomhed. Virksomheden må klart udtrykke sit standpunkt og gøre rede for hvem den taler med, samtidig med at den respekterer privatlivets fred. Bekæmpe korruption og bestikkelse, især hvis virksomheden opererer indenfor brancher eller geografiske områder hvor korruption og bestikkelse er almindeligt. Undgå at udnytte skattehuller ved at sikre at virksomheden betaler skat i overensstemmelse med intentionen for den relevante skattelovgivning. Være en leder og fortaler for erhvervslivets involvering i CSR, både indenfor og udenfor virksomheden. Virksomheden bør erkende udfordringer og fejltagelser, samtidig med at den formidler sine bestræbelser på at opføre sig ansvarligt samt dele viden om god praksis, for eksempel igennem relevante netværk. Eksempler på aktiviteter vedrørende ledelse, vision og værdier Adnams, et regionalt bryggeri på Englands østkyst med mindre end 300 ansatte, benytter værdibaseret ledelse som nøglen til et specielt og vedvarende forhold med dets interessenter som en central del af være en succesfuld virksomhed. Det handler om både tillid og integritet, men også om at bidrage til livskvaliteten. Derfor har Adnams implementeret en virksomhedskultur der bemyndiger medarbejderne via en decentral og ikke-hierarkisk organisation for at sikre energi, formål og sammenhæng i udførelsen af forretningsmæssige handlinger. Det hænger tæt sammen med at motivere og udvikle medarbejderne der, som repræsentanter for virksomhedens værdier, er centrale for en effektiv implementering af ledelsesformen. Se for yderligere information. Bagus er et eksempel på en meget lille virksomhed med et sæt kerneværdier der baserer sig på virksomhedens specifikke produkter og CSR, hvilket dermed definerer virksomhedens formål og værdier. I overensstemmelse hermed kræver Bagus at dets leverandører sikrer at produkterne er socialt og miljømæssigt ansvarlige. Med mindre end 10 medarbejdere markedsfører Bagus indonesisk håndlavede produkter i Danmark og nabolande. Produkterne er Things from far away, typisk produceret i små familieejede værksteder, hvor håndværkerne lægger liv og sjæl ind i produktionen med brug af naturmaterialer. Se for yderligere information.

13 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================7 Kilder med yderligere information om CSR-aktiviteter vedr. ledelse, vision og værdier BITC Winning with integrity Center for Corporate Values & Responsibility (CVR) EFQM Excellence model FN s Global Compact Global Sullivan Principles OECD The small business journey Tomorrow s Company Transparency International Tilgængelig via

14 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================8 B. KUNDEAKTIVITETER Kundeaktiviteter relaterer sig til forhold med relevans for de markeder som virksomheden opererer på. Det involverer både erhvervsmæssige og private kunder. De forhold, som kunderne bekymrer sig om, omfatter et bredt spektrum af aktiviteter. De væsentlige CSR-relaterede Kundeaktiviteter er Ansvarlige kunderelationer Produktansvar Produktmærkningsordninger Etisk forretningsskik Sikring af markedsadgang for alle Ansvarlige kunderelationer inkl. markedsføring og reklame Disse aktiviteter handler om forbrugerrettigheder, gode kunderelationer, ansvarlig markedsføring og om at sikre god kundefeedback, herunder kundeklager. Undgå vildledende markedsføring og reklame. Dette handler om at sikre information om virksomhedens produkter og ydelser der præsenteres klart, kortfattet og præcist. Nogle brancher har frivillige markedsføringsstandarder der foreskriver god praksis. Angive god og klar produktinformation. Dette handler om at give information om produktkvalitet, for eksempel i forhold til produktsikkerhed eller miljømæssige forhold. Denne information kan eksempelvis formidles via produktmærkning eller hjemmesider. Det kan for eksempel dreje sig om at informere forbrugerne om virkningerne ved brugen af bestemte produkter, såsom letforståelig og ærlig information om fødevarers ernæringsværdi og sundhed. Undgå stødende markedsføring. Dette kan eksempelvis være ved reklamer til børn og andre udsatte grupper. Fremme mangfoldighed, for eksempel ved at fremhæve bestemte rollemodeller i markedsføringen. Dette kan eksempelvis gøres ved at inkludere minoritetsgrupper eller handicappede. Stille krav til kundernes adfærd. Virksomheden kan forsøge at benytte sig af kriterier for etik, ansvarlighed eller adfærd i udvælgelsen af kunder som virksomheden ønsker at arbejde sammen med, og screene kunderne for at se om de lever op til sådanne kriterier. Dette kan gøres ved at vurdere potentielle kunders adfærd eller intentioner før man indgår i en handelsrelation med kunden. Benytte markedsføring der støtter godgørende formål. Relatere salgs- og markedsføringstiltag til en positiv social sag. Dette indebærer ofte at virksomheden knytter salg af specifikke varer direkte til støtte for en velgørende organisation - jo mere kunderne køber, des større bliver støtten til velgørenhed (og naturligvis dermed virksomheden salg). Denne aktivitet relateres ofte til Samfundsaktiviteter (se afsnit E ). Lytte til og reagere på kundefeedback og -klager. Sikre at kunder har hensigtsmæssig mulighed for at give feedback og klager til virksomheden.

15 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================9 Inddrage kunder i forbedringer. Nogle virksomheder går længere endnu og inddrager kunderne i at komme med feedback og ideer til forbedringer eller forslag til hvordan produkterne kan gøres mere ansvarlige. Produktansvar Dette handler grundlæggende om den virkning produkter og ydelser har på mennesker. Bibringer de samfundet værdi eller er de tværtimod potentielt skadelige? Produktansvar er naturligvis også tæt relateret til Miljømæssigt produktansvar, som er beskrevet mere indgående i afsnit G om Miljøaktiviteter. Sikre produktsikkerheden ved at sikre at produkter og ydelser ikke er skadelige for mennesker eller for miljøet på noget tidspunkt, fra udvindelsen af råmaterialer til produktets bortskaffelse. Tackle muligt misbrug af produkter ved at informere forbrugerne om den rette brug af produkter eller ydelser og om potentielt skadelige bivirkninger. Beskytte udsatte kunder. Sikring af at udsatte kunder beskyttes, for eksempel ved at stille beskyttelsesudstyr til rådighed hvis det er hensigtsmæssigt ved brugen af produktet. Benytte produktlivscyklusanalyse ved at inddrage CSR-overvejelser i design, udvikling, produktion og bortskaffelse af bæredygtige produkter og ydelser. Inddrage sociale og miljømæssige forhold. Når virksomheden designer nye produkter og ydelser, kan den overveje de sociale og miljømæssige konsekvenser, både af selve produktet og af måden hvorpå det fremstilles, distribueres og bortskaffes. Dette kan for eksempel involvere overvejelser om, hvordan sundere fødevarer kan fremstilles. Det kunne også være overvejelser af kontroversielle spørgsmål, såsom brugen af genmodificerede organismer eller dyreforsøg. Produktmærkningsordninger Der findes et voksende antal produktmærkningsordninger der hjælper virksomheder til at markedsføre specifikke sociale og miljømæssige kvaliteter ved deres produkter. De forskellige typer af produktmærker overlapper hinanden, og ofte kræver de at virksomhederne samarbejder med leverandører for at sikre at produktet lever op til produktmærkets kriterier (se afsnit D om Leverandøraktiviteter ). Markedsføring af miljøvenlige produkter, hvilket er den ældste form for produktmærkning. Det omfatter mærkerne Blomsten og Svanen samt branchespecifik mærkning, som eksempelvis FSC-mærket fra Forest Stewardship Council. Markedsføring af økologiske fødevarer. I Danmark drejer det sig navnligt om Ømærket. Mange andre lande har tilsvarende økologisk produktmærkning af fødevarer. Markedsføring af produkter der respekterer menneske- og medarbejderrettigheder, herunder at undgå at bruge børnearbejde til fremstilling af produkterne.

16 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================10 Nogle brancher har specifikke mærker, for eksempel Rugmark -mærket indenfor tæppebranchen. Et andet eksempel er The Ethical Trading Initiative (ETI) i Storbritannien. ETI tilbyder britiske detailhandelsvirksomheder en høj grad af kontrol vedr. menneske- og medarbejderrettigheder for produkter der er produceret i udviklingslande. Disse produkter markedsføres succesfuldt i Storbritannien under ETIproduktmærket. Markedsføring af fair-trade -produkter der fokuserer på at sikre producenterne en fair handel for at opretholde en rimelig levestandard. Det retter sig sædvanligvis mod at hjælpe producenter i udviklingslande der producerer produkter til lave priser på verdensmarkedet, hvilket gør det umuligt at opretholde en rimelig levestandard. Max Havelaar er et eksempel på et fair-trade -produktmærke. Etisk forretningsskik Etisk eller fair forretningsskik handler om den måde hvorpå en virksomhed forholder sig til kollegaer, konkurrenter og kunder. Undgå konkurrenceforvridende adfærd. Virksomheder kan undgå at udnytte en monopolistisk markedsposition eller at etablere hemmelige aftaler med andre om fastsættelse af kunstigt høje priser. Sikre fair priser. Virksomheder kan også sikre sig at deres produkter og ydelser tilbydes til fair og ensartede priser til alle kunder og dermed undgå en diskriminerende prispolitik på visse markeder, eksempelvis via differentierede priser for at hæmme køb fra kunder med bestemt køn, alder, race, religion mv. Sikre overkommelige priser. I forlængelse af dette kan virksomheder vælge at tilbyde deres produkter og ydelser til en lavere pris til kunder der har vanskeligt ved at betale den fulde markedspris. Et eksempel er medicinalvirksomheders salg af livsnødvendig medicin i udviklingslande. Mindre virksomheder kan overveje at yde rabat på deres produkter og ydelser til frivillige og velgørende organisationer. Undgå aggressive salgsmetoder. Virksomheder kan undgå og bekæmpe aktiviteter, såsom aggressive salgsmetoder, udnyttelse af sårbare kunder eller salgskvoter og bonussystemer, der ansporer sælgere til at handle uetisk eller urimeligt. Sikring af markedsadgang for alle Dette handler om forretningsprincipper i forhold til mennesker der tilhører fattige eller udelukkede økonomiske sektorer, både i udviklingslandene og i resten af verden. Sikre adgang til produkter og ydelser for minoritetsgrupper, eksempelvis handicappede. Dette handler ganske simpelt om at give alle mulighed for at handle med virksomheden uanset deres personlige levevilkår. Det kan eksempelvis betyde, at virksomheder i finanssektoren sikrer at også mindre bemidlede kunder tilbydes det samme udbud af produkter og ydelser som mere velhavende kundegrupper.

17 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================11 Markedsføre løsninger og produkter der henvender sig til verdens fattigste. Dette vedrører aktiviteter der forholder sig til behovene blandt de milliarder af verdens fattigste befolkningsgrupper der lever for mindre end US$2 (ca. kr. 12) om dagen. Disse verdensborgere har en meget begrænset disponibel indkomst, men alligevel kan virksomheder være i stand til at imødekomme deres behov på innovative måder der skaber både social og økonomisk værdi. Eksempler på kundeaktiviteter Happy Computers er et firma med base i London der tilbyder softwaretræning. Virksomheden har 42 ansatte, og social ansvarlighed er en central del af alle Happy Computers aktiviteter. En af virksomhedens grundværdier er at gøre en forskel i verden, og dens uddannelsesprogrammer baserer sig på en grundlæggende tro på menneskers evner når de involveres i deres egen læring. Samtidig vil Happy Computers ikke samarbejde med andre virksomheder hvis produkter eller adfærd på nogen måde kan anses for uetiske. Virksomheden udviser også social ansvarlighed igennem dens markedsrelationer - omkring 70% af virksomhedens kunder er fra velgørende organisationer der tilbydes adgang til kurser af høj kvalitet til en fordelagtig pris. Se og for yderligere information. Dansk Kaffekompagni, med omkring 55 ansatte, producerer private brands, eksempelvis Cirkel Kaffe. De har positioneret sig på markedet via CSR-produktmærkning, især økologiske og fair-trade -mærkede produkter, for at være attraktive for andre end deres største kunde, Coop Danmark. Satsningen har mere end fordoblet produktionen og øget eksporten til især England betragteligt. Se 2002-rapporten Etik i erhvervslivet, tilgængelig via for yderligere infomation. Kilder med yderligere information om CSR-relaterede kundeaktiviteter BITC Winning with Integrity BITC Cause Related Marketing Campaign Fairtrade Labelling Organizations International Forest Stewardship Council Max Havelaar Marine Stewardship Council Miljøproduktmærker ( Blomsten og Svanen ) Rugmark SME Key The Ethical Trading Initiative We are what we do campaign Økologisk produktmærkning ( Ø ) Tilgængelig via

18 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================12 C. MEDARBEJDERAKTIVITETER Dette omhandler virksomhedens fair behandling af sine medarbejdere, og er ofte relateret til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det kan også vedrøre virksomheden som en human arbejdsgiver, inklusiv overfor mennesker som er dårligt stillede såsom minoritetsgrupper. Det handler om at give alle mennesker en fair chance og søge at udvikle medarbejdere til deres maksimale potentiale. Disse aktiviteter forbindes i Danmark ofte til begrebet det rummelige arbejdsmarked. De væsentligste CSR-relaterede Medarbejderaktiviteter er Kommunikation og repræsentation Sikre erhvervsevne og kompetenceudvikling Mangfoldighed og ligestilling Ansvarlig / fair aflønning Balancere arbejdsliv, familieliv og fritid Arbejdsmiljø og velvære Ansvarlig omstrukturering Kommunikation og repræsentation Dialog med medarbejderne om strategi og vigtige forretningsaktiviteter kan være et væsentligt aspekt i virksomhedens drift. Respektere rettighederne til fri organisering og kollektiv forhandling, inklusive anerkendelse af fagforeninger og frigivelse af tid til at tillidsmanden kan udføre sit tillidshverv. Lytte til og inddrage medarbejdere, herunder regelmæssige undersøgelser af medarbejdertilfredsheden, kommunikation mellem ledere og medarbejdere og nyhedsbreve til medarbejderne. Sikre løsninger på medarbejderklager. Sikre at medarbejderne har passende mulighed for at klage over og løse problematiske arbejdsforhold samt hvordan kollegaer bliver behandlet. Dette kan følge anerkendte procedurer for løsning af arbejdsmarkedskonflikter. Sikre adgang til anonym angivelse (whistle blowing). Sikre at medarbejderne anonymt kan anmelde brud på etiske forhold, eksempelvis brud på virksomhedspolitik eller på hvordan kollegaer behandles. Bekæmpe mobning og chikane, eksempelvis via formuleringen af en politik mod mobning for at sikre at medarbejdere føler det sikkert at anmelde mobning og chikane. Respektere privatlivets fred. Sikre formel tilladelse fra medarbejdere om virksomhedens opbevaring og brug af personlige oplysninger, og undgåelse af tilfældig overvågning af medarbejdere og deres kommunikation.

19 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================13 Sikre erhvervsevne og kompetenceudvikling Uddannelse og udvikling er aktiviteter som kan støtte virksomhedens fremtidige succes og medarbejderens fremtidige erhvervsevne. Tilbyde uddannelses- og udviklingsmuligheder. Virksomheder kan støtte uddannelse og udvikling blandt medarbejdere, blandt andet igennem økonomisk støtte og med tilbud om nedsat arbejdstid. Dette kan yderligere understøttes med vejledning og instruktion. Planlægge karriereudvikling. Virksomheder kan etablere organisationsstrukturer og -systemer der fremmer individuel vækst og udvikling, eksempelvis efteruddannelse og jobrotation. Fremme videnledelse og organisatorisk læring. Dette kan eksempelvis indebære et gennemtænkt system der sikrer medarbejdernes mulighed for læring og adgang til nødvendig viden. Udføre medarbejderudviklingssamtaler. Jævnlige (månedlige, kvartalsvise eller - mere almindeligt - årlige) medarbejderudviklingssamtaler mellem medarbejderen og dennes direkte leder, eventuelt understøttet af jobvurderinger, kompetencevurderinger eller 360-graders analyser. Mangfoldighed og ligestilling Mangfoldighed og ligestilling handler om at sikre at alle tilbydes lige (job)muligheder og om at fremme mangfoldigheden blandt medarbejderne. Nogle anser mangfoldighedsprincippet som et udtryk for at visse grupper gives en uretmæssig fordel og fokuserer derfor udelukkende på ligestilling. Andre ser mangfoldighed som en fordel, da de mener det bidrager til at fremme den sociale samhørighed, og i højere grad bringer virksomheden i overensstemmelse med samfundet, samt sikrer virksomheden bedre adgang til forståelse af forskellige samfundsgruppers behov. Den mest almindelige målgruppe er kvinder, men fokus kan også være på andre marginaliserede grupper eller minoritetsgrupper, såsom mennesker med anden etnisk baggrund, seksualitet, alder, religion eller socialt udstødte grupper. Fremme mangfoldighed på arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis ske ved hjælp af uddannelsesprogrammer, arbejdsgrupper for ligestilling eller ved at yde støtte til bestemte minoritetsgrupper for dermed også at fremme medarbejdernes forståelse for en forskelligartet medarbejdersammensætning og kundebase. Bekæmpe diskrimination / fremme ikke-diskrimination. For eksempel ved at formulere en politik om ligestilling. Fremme lige adgang til jobmuligheder. For eksempel ved at udstikke faste mål for antallet af kvindelige ledere, rekruttering blandt etniske minoriteter, handicappede osv. Dette kan indebære målrettet rekruttering af ansatte fra minoritetsgrupper. Sikre karrieremuligheder for de dårligere stillede. Dette kan indebære sikring af at minoritetsgrupper eller kvinder har samme sandsynlighed for at komme i betragtning til ledelsesposter, eksempelvis igennem regelmæssige vurderinger af ligestil-

20 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================14 lingen i forfremmelsesprocedurer eller ved direkte at favorisere kandidater fra minoritetsgrupper. Ansvarlig / fair aflønning Dette handler om den løn og de ydelser medarbejderne modtager. Med arbejdsstyrkens tiltagende mobilitet, hvor mennesker oftere skifter job og flytter mellem lande, med brugen af midlertidig arbejdskraft eller kontraktansatte og med udlicitering af diverse funktioner, skabes der yderligere pres på vilkårene for ansvarlig og fair aflønning. Aflønne medarbejderne på fair vis. Dette indebærer ligeløn for lige arbejde, og kan derudover omfatte ligelønsrevision hvor minoritetsgruppers og kvindelige medarbejderes indsats og godtgørelse sammenlignes med andre ansattes. Sikre at andre jobrelaterede fordele, inkl. frynsegoder, tildeles ligeligt. Dette omfatter en sikring af at diverse frynsegoder og rettigheder, herunder pensionsordninger, syge- og feriedage eller sygesikringsordninger, ikke udvandes i nye ansættelsesordninger, såsom ved udlicitering eller når medarbejdere har forskellig retsstatus, eksempelvis flygtninge eller ugifte par. Betale minimumsløn der sikrer en minimumslevestandard, ved for eksempel at vurdere om medarbejderne modtager lønninger der følger relevant lovgivning eller andre standarder der definerer minimumsløn ift. et eksistensminimum. Skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritid Denne aktivitet handler om at hjælpe medarbejdere med at skabe balance mellem deres arbejdsforpligtigelser og deres privatliv. Tackle balancen mellem privatliv og arbejdsliv, herunder dialog med medarbejderne om sikring af denne balance, eksempelvis via udvidet barsels- eller forældreorlov, indslusningsordninger for medarbejdere der vender tilbage fra orlov, karrierepauser og mulighed for at holde fri i nødstilfælde. Tilbyde flexjobs hvillket handler om at skabe en større grad af fleksibilitet, og om at ændre det traditionelle otte til fire arbejdsmønster, eksempelvis ved at præsentere medarbejdere et udbud af deltidsløsninger eller fleksible arbejdstider, såsom hjemmearbejdsplads, 4-dages arbejdsuge osv. Tilbyde stresshåndtering. For eksempel medarbejderrådgivning til at afhjælpe stress (og en række andre personlige problemer). I et bredere perspektiv kan virksomheden implementere ordninger til forebyggelse af stress.

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Katalog over CSR-værktøjer

Katalog over CSR-værktøjer En rapport udarbejdet for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af Anne Roepstorff og Lene Bjørn Serpa Juni 2005 Finansieret af: Indholdsfortegnelse Resumé...3 1. Indledning...6 2. Fundamentet: De internationale

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere