h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ="

Transkript

1

2

3 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= =

4 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ===================================== Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Kampmannsgade København V Rapporten er udarbejdet af Ashridge Centre for Business and Society Berkhamsted Hertfordshire HP4 1NS United Kingdom Tlf: +44 (0) Fax: +44 (0) Forespørglser rettes til Senior Researcher Leon Olsen via ovenstående adresse eller via e- mail:

5 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ===================================== INDHOLDSFORTEGNELSE= INDLEDNING... 1 Formål og afgrænsning... 1 Metode... 1 Vejledende definitioner og afklaringer... 2 A. LEDELSE, VISION OG VÆRDIER...4 Definere og fastsætte formål, værdier og vision...4 Omsætte til politikker og procedurer... 4 Realisering i praksis inkl. bemyndigelse og forankring... 5 Etisk ledelse... 5 Eksempler på aktiviteter vedrørende ledelse, vision og værdier... 6 B. KUNDEAKTIVITETER... 8 Ansvarlige kunderelationer inkl. markedsføring og reklame... 8 Produktansvar... 9 Produktmærkningsordninger... 9 Etisk forretningsskik Sikring af markedsadgang for alle Eksempler på kundeaktiviteter C. MEDARBEJDERAKTIVITETER Kommunikation og repræsentation Sikre erhvervsevne og kompetenceudvikling Mangfoldighed og ligestilling Ansvarlig / fair aflønning Skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritid Arbejdsmiljø og velvære Ansvarlig omstrukturering Eksempler på medarbejderaktiviteter... 16

6 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ===================================== D. LEVERANDØRAKTIVITETER Være en fair kunde Drive standarder igennem forsyningskæden Fremme social og økonomisk samhørighed via forsyningskæden Eksempler på leverandøraktiviteter E. INTERESSENTRELATIONER Kortlægning af vigtigste interessenter og deres væsentligste bekymringer Dialog med interessenter Lydhørhed, handling og ledelse Klar rapportering og kommunikation Eksempler på aktiviteter vedrørende interessentrelationer F. SAMFUNDSAKTIVITETER Typer af samfundsstøtte og -investeringer (CCI) Give penge (CCI) Frigive medarbejdertid (CCI) Give ikke-kontante gaver (CCI) Yderligere samfundsaktiviteter Eksempler på samfundsaktiviteter G. MILJØAKTIVITETER Materiale- og energiforbrug Forurening og affaldshåndtering Miljømæssigt produktansvar Reducere transport Eksempler på miljøaktiviteter BILAG

7 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================1 INDLEDNING Dette katalog (eller bruttoliste ) giver et overblik over praktiske aktiviteter, som virksomheder engagerer sig i, indenfor Corporate Social Responsibility (CSR). Kataloget er udarbejdet af Ashridge for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S). Formål og afgrænsning E&S har igangsat et projekt for at forbedre CSR-kompetencerne i små og mellemstore virksomheder (SMVer) i Danmark. People & Profit -projektet har brug for en bred og praktisk forståelse af de mest almindelige CSR-aktiviteter, som virksomheder engagerer sig i. Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Arbejdsmarkedsstyrelsens Rummelighedspulje. Kataloget er første undersøgelse i projektets første fase, og vil blandt andet indgå som grundlag for en spørgeundersøgelse om CSR-aktiviteter i danske SMVer. Der er stor variation af CSR-aktiviteter i forskellige lande. Det som anses som almindelige CSR-aktiviteter i Frankrig, kan være uinteressant i Sverige eller Danmark. CSR dækker også et bredt felt af aktiviteter, hvilket gør det umuligt at producere et katalog der detaljeret beskriver alle typer af CSR-aktiviteter. Dette katalog er derfor ikke en fuldstændig, endelig og autoritativ beskrivelse af alle former for CSR-aktiviteter. Formålet med kataloget er at bibringe projektet et bredt overblik over praktiske CSRaktiviteter, hvorfor et snævert perspektiv ikke er hensigtmæssigt. Kataloget giver et bredt overblik over aktiviteter som internationalt, især i Europa og Nordamerika, anses som de mest almindelige former for CSR-aktiviteter. Da People & Profit -projektet vedrører opbygning af CSR-kompetencer i danske SMVer, er der taget hensyn til deres forhold ved udarbejdelsen af kataloget. Kataloget indeholder ikke vurderinger af om CSR-aktiviteter bør foretages eller ej, og søger heller ikke at bibringe vurderinger af deres relevans, rationale eller egnethed som CSRaktiviteter. Metode Udgangspunktet for kataloget har været at identificere typer af CSR-aktiviteter. Til denne identifikation har Ashridge trukket på sin store erfaring med at arbejde indenfor CSR samt på informationer fra en række brugbare kilder om praktiske CSR-aktiviteter. CSR-aktiviteterne er blevet inddelt i syv hovedgrupper:

8 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================2 B Kundeaktiviteter C Medarbejderaktiviteter A - Ledelse, vision & værdier Hovedgrupper af CSR-aktiviteter E Interessentrelationer F Samfundsaktiviteter D Leverandøraktiviteter G Miljøaktiviteter Denne hovedgruppering følger i store træk etablerede CSR-vejledninger og -beskrivelser, der fokuserer på praktiske CSR-aktiviteter, inkl. Business in the Communitys Corporate Responsibilty Index og CSR Europes SME key. For hver hovedgruppe har Ashridge identificeret relevante og praktiske CSRaktiviteter og inddelt dem i sammenhængende, meningsfyldte og repræsentative klasser af CSR-aktiviteter, som illustreret i figuren til højre. For hver hovedgruppe beskriver kataloget overordnet hvilke CSR-aktiviteter gruppen dækker. Dette følges af en klassificering af de væsentligste CSR-aktiviteter i hovedgruppen med en beskrivelse af praktiske CSR-aktiviteter indenfor de forskellige klasser. Hovedgrupper af CSR-aktiviteter Klasser af CSR-aktiviteter Praktiske CSR-aktiviteter For hver hovedgruppe bringer kataloget et par korte praktiske eksempler til illustration af CSR-aktiviteterne. Der er også oplysning om kilder til yderligere information. Inddelingen i hovedgrupper og klasser bibringer en brugbar navigationsramme for de forskellige praktiske CSR-aktiviteter. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er et vist overlap mellem de forskellige hovedgrupper og klasser af CSR-aktiviteter. Hver praktisk aktivitet er placeret i den hovedgruppe og klasse aktiviteten passer bedst ind i. Kataloget oplyser derudover om åbenbare forbindelser mellem forskellige aktiviteter. Bilag 1 indeholder et overblik over hovedgrupper og klasser af CSR-aktiviteter. Vejledende definitioner og afklaringer Af hensyn til People & Profit -projektet er det hensigtsmæssigt at overveje definitionen for SMVer i Danmark. I hovedtræk er dette virksomheder der ikke overskrider to ud af de følgende tre størrelsesgrænser: En balancesum på kr. 119 millioner ( 16.0 mio). En nettoomsætning på kr. 238 millioner ( 32.0 mio). Et gennemsnit på 250 fuldtidsansatte medarbejdere.

9 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================3 Dette følger EU s definition af SMVer, jf. selskabsdirektiver. For at understøtte People & Profit -projektet benyttes EU s definition for CSR, som en bred vejledning for praktiske CSR-aktiviteter: CSR defineres som virksomhedernes frivillige arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter. Dette betyder at lovpligtige aktiviteter, som virksomheder foretager sig, falder udenfor denne definition. Da lovpligtige krav kan variere meget, og formålet med dette katalog er at give et bredt overblik over praktiske CSR-aktiviteter internationalt, kan præcise afgrænsninger af om en aktivitet er lovpligtig eller frivillig ikke foretages. Definitionerne ovenfor er derfor kun vejledende for praktiske CSR-aktiviteter i dette katalog. Udtrykket virksomhed bruges gennemgående i kataloget og omfatter bredt forskellige former for virksomhed, inklusiv selskaber jf. selskabslovene og andre former for virksomhed. Da et af formålene for People & Profit -projektet er at sætte fokus på de sociale elementer af CSR, især vedrørende social samhørighed og et rummeligt arbejdsmarked, har kataloget en større vægtning af disse elementer.

10 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================4 A. LEDELSE, VISION OG VÆRDIER Ledelse, vision og værdier handler om at udstikke en klar retning og om at lede ved at gøre CSR centralt for virksomheden. Dette er forbundet med alle de andre hovedgrupper indenfor CSR-aktiviteter, især Medarbejderaktiviteter og Interessentrelationer (se afsnit C og E). De væsentlige CSR-aktiviteter for Ledelse, vision og værdier er Formål, værdier og vision Politikker og procedurer Realisering i praksis Etisk ledelse Definere og fastsætte formål, værdier og vision CSR-ledelse kræver at man udstikker og definerer en målsætning (eller mission) og et værdisæt hvor CSR er integreret. Det er naturligvis vigtigt at visionen er i overensstemmelse med virksomhedens målsætning, da den ellers ikke ville føre virksomheden mod målsætningen. Indarbejde CSR i virksomhedens formål (eller mission). Hvad er virksomheden til for, og er det i overensstemmelse med CSR? Indarbejde CSR i virksomhedens værdier. Hvad står virksomheden inde for, og er det afbalanceret i forhold til CSR-hensyn? Indarbejde CSR i virksomhedens vision. Hvad vil virksomheden opnå, og tager visionen CSR-hensyn? Trimme formål, værdier og vision. Sikre den indre sammenhæng imellem dem. Inddrage relevante interessenter, især medarbejdere, i afvejningen af hvad succes er og deres rolle i at opnå det. Opnå opbakning fra vigtige interessenter, især topledelse og nøglemedarbejdere (kan være udvalgte medarbejdere, eksempelvis tillidsmænd). Omsætte til politikker og procedurer Virksomhedens formål, værdier og vision må oversættes til praksis for at have effekt, og formuleringen af politikker og procedurer er typisk en del af dette. Det er væsentligt at vigtige emner og adfærd overvejes så alle involverede parter er klar over hvad der forventes af dem. Udvikle forretningsprincipper / Code of conduct. Forretningsprincipper udtrykker ofte et sæt af adfærdsrelaterede forventninger udtrykt mere konkret end overordnede værdier. Udvikle politikker. Virksomheden må definere politikker og procedurer der vedrører specifikke hensyn, for eksempel om mangfoldighed, chikane, klager, miljø og menneskerettigheder. Politikker og procedurer er ofte et sæt af specifikke regler der skal følges.

11 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================5 Integrere CSR i strategien. Udvikling af en strategi der integrerer virksomhedens målsætning, værdier og vision, således at CSR implementeres i både daglige og mere langsigtede aktiviteter. Integrere CSR i virksomhedsledelsen. Virksomheden må sikre sig at bestyrelsen og direktionen integrerer CSR i ledelsen af virksomheden, også hvad angår deres tilsyn med og kontrol af virksomhedens forretninger. Det kan være nødvendigt at udnævne (uafhængige) bestyrelsesmedlemmer med specifikt kendskab til eller interesse for CSR, som kan bidrage med input og indflydelse. Integrere CSR i ledelsessystemer herunder tilpasning til målsætning, værdier og vision og en passende struktur og ressourceallokering. Dette kan indebære formulering af mål og uddelegering af ansvar i forbindelse med forskellige aktiviteter (se også Lydhørhed, handling og ledelse under Interessentrelationer i afsnit E). Realisering i praksis inkl. bemyndigelse og forankring Både formål, værdier, vision, politikker og procedurer kan beskrives i dokumenter og erklæringer. For at have praktisk værdi må de implementeres, hvilket indebærer at ansatte bemyndiges til at træffe nødvendige beslutninger, og at relevante strukturer, holdninger og adfærdsmønstre forankres og styrkes. Give medarbejderne beslutningskompetence til at handle i overenstemmelse med formålet, værdierne, visionen, politikker og procedurer. Dette kan omfatte information til medarbejderne om hvor grænserne går for hvad de må og ikke må gøre. Sørge for fornøden træning og udvikling af medarbejdere til at understøtte nødvendige handlinger. Dette kan indebære træning og udvikling mht. forretningsprincipper og -værdier. Det kan også omfatte specifik uddannelse i etik og CSR. Forankre en kultur af ansvarlig forretningspraksis i hele virksomheden, eksempelvis ved at ledelsen optræder som forbillede og støtter medarbejdere der optræder ansvarligt. Dette kan omfatte specifik anerkedelse af medarbejdere som foranlediger særlige CSR tiltag og ideer, eksempelvis via bonusbelønning. Justere aflønning og disciplinære handlinger for at fremme CSR, eksempelvis bonus for god adfærd og afskedigelsesprocedurer for groft uacceptabel adfærd. Brug af værdibaseret ledelse som en central ledetråd i hele virksomheden der fremmer og forankrer værdierne i daglige handlinger. Etisk ledelse Etisk ledelse handler om at sætte høje standarder på centrale områder, og om at sikre sig at virksomheden lever op til disse standarder. Etisk ledelse kan fokusere på særlige problemstillinger, eksempelvis forretningsmetoder der opfattes som tvivlsomme fordi de befinder sig i en gråzone, da deres legitimitet måske drages i tvivl til trods for at de rent faktisk er lovlige, hvilket eksempelvis gælder visse lobbyaktiviteter. Etisk ledelse handler også om at inspirere og opfordre andre virksomheder til at handle mere ansvarligt.

12 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================6 Definere en klar politik om politiske bidrag og hvis tilladt, yde gennemskuelige bidrag. Gennemskuelig lobbyvirksomhed. Virksomheden må klart udtrykke sit standpunkt og gøre rede for hvem den taler med, samtidig med at den respekterer privatlivets fred. Bekæmpe korruption og bestikkelse, især hvis virksomheden opererer indenfor brancher eller geografiske områder hvor korruption og bestikkelse er almindeligt. Undgå at udnytte skattehuller ved at sikre at virksomheden betaler skat i overensstemmelse med intentionen for den relevante skattelovgivning. Være en leder og fortaler for erhvervslivets involvering i CSR, både indenfor og udenfor virksomheden. Virksomheden bør erkende udfordringer og fejltagelser, samtidig med at den formidler sine bestræbelser på at opføre sig ansvarligt samt dele viden om god praksis, for eksempel igennem relevante netværk. Eksempler på aktiviteter vedrørende ledelse, vision og værdier Adnams, et regionalt bryggeri på Englands østkyst med mindre end 300 ansatte, benytter værdibaseret ledelse som nøglen til et specielt og vedvarende forhold med dets interessenter som en central del af være en succesfuld virksomhed. Det handler om både tillid og integritet, men også om at bidrage til livskvaliteten. Derfor har Adnams implementeret en virksomhedskultur der bemyndiger medarbejderne via en decentral og ikke-hierarkisk organisation for at sikre energi, formål og sammenhæng i udførelsen af forretningsmæssige handlinger. Det hænger tæt sammen med at motivere og udvikle medarbejderne der, som repræsentanter for virksomhedens værdier, er centrale for en effektiv implementering af ledelsesformen. Se for yderligere information. Bagus er et eksempel på en meget lille virksomhed med et sæt kerneværdier der baserer sig på virksomhedens specifikke produkter og CSR, hvilket dermed definerer virksomhedens formål og værdier. I overensstemmelse hermed kræver Bagus at dets leverandører sikrer at produkterne er socialt og miljømæssigt ansvarlige. Med mindre end 10 medarbejdere markedsfører Bagus indonesisk håndlavede produkter i Danmark og nabolande. Produkterne er Things from far away, typisk produceret i små familieejede værksteder, hvor håndværkerne lægger liv og sjæl ind i produktionen med brug af naturmaterialer. Se for yderligere information.

13 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================7 Kilder med yderligere information om CSR-aktiviteter vedr. ledelse, vision og værdier BITC Winning with integrity Center for Corporate Values & Responsibility (CVR) EFQM Excellence model FN s Global Compact Global Sullivan Principles OECD The small business journey Tomorrow s Company Transparency International Tilgængelig via

14 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================8 B. KUNDEAKTIVITETER Kundeaktiviteter relaterer sig til forhold med relevans for de markeder som virksomheden opererer på. Det involverer både erhvervsmæssige og private kunder. De forhold, som kunderne bekymrer sig om, omfatter et bredt spektrum af aktiviteter. De væsentlige CSR-relaterede Kundeaktiviteter er Ansvarlige kunderelationer Produktansvar Produktmærkningsordninger Etisk forretningsskik Sikring af markedsadgang for alle Ansvarlige kunderelationer inkl. markedsføring og reklame Disse aktiviteter handler om forbrugerrettigheder, gode kunderelationer, ansvarlig markedsføring og om at sikre god kundefeedback, herunder kundeklager. Undgå vildledende markedsføring og reklame. Dette handler om at sikre information om virksomhedens produkter og ydelser der præsenteres klart, kortfattet og præcist. Nogle brancher har frivillige markedsføringsstandarder der foreskriver god praksis. Angive god og klar produktinformation. Dette handler om at give information om produktkvalitet, for eksempel i forhold til produktsikkerhed eller miljømæssige forhold. Denne information kan eksempelvis formidles via produktmærkning eller hjemmesider. Det kan for eksempel dreje sig om at informere forbrugerne om virkningerne ved brugen af bestemte produkter, såsom letforståelig og ærlig information om fødevarers ernæringsværdi og sundhed. Undgå stødende markedsføring. Dette kan eksempelvis være ved reklamer til børn og andre udsatte grupper. Fremme mangfoldighed, for eksempel ved at fremhæve bestemte rollemodeller i markedsføringen. Dette kan eksempelvis gøres ved at inkludere minoritetsgrupper eller handicappede. Stille krav til kundernes adfærd. Virksomheden kan forsøge at benytte sig af kriterier for etik, ansvarlighed eller adfærd i udvælgelsen af kunder som virksomheden ønsker at arbejde sammen med, og screene kunderne for at se om de lever op til sådanne kriterier. Dette kan gøres ved at vurdere potentielle kunders adfærd eller intentioner før man indgår i en handelsrelation med kunden. Benytte markedsføring der støtter godgørende formål. Relatere salgs- og markedsføringstiltag til en positiv social sag. Dette indebærer ofte at virksomheden knytter salg af specifikke varer direkte til støtte for en velgørende organisation - jo mere kunderne køber, des større bliver støtten til velgørenhed (og naturligvis dermed virksomheden salg). Denne aktivitet relateres ofte til Samfundsaktiviteter (se afsnit E ). Lytte til og reagere på kundefeedback og -klager. Sikre at kunder har hensigtsmæssig mulighed for at give feedback og klager til virksomheden.

15 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================9 Inddrage kunder i forbedringer. Nogle virksomheder går længere endnu og inddrager kunderne i at komme med feedback og ideer til forbedringer eller forslag til hvordan produkterne kan gøres mere ansvarlige. Produktansvar Dette handler grundlæggende om den virkning produkter og ydelser har på mennesker. Bibringer de samfundet værdi eller er de tværtimod potentielt skadelige? Produktansvar er naturligvis også tæt relateret til Miljømæssigt produktansvar, som er beskrevet mere indgående i afsnit G om Miljøaktiviteter. Sikre produktsikkerheden ved at sikre at produkter og ydelser ikke er skadelige for mennesker eller for miljøet på noget tidspunkt, fra udvindelsen af råmaterialer til produktets bortskaffelse. Tackle muligt misbrug af produkter ved at informere forbrugerne om den rette brug af produkter eller ydelser og om potentielt skadelige bivirkninger. Beskytte udsatte kunder. Sikring af at udsatte kunder beskyttes, for eksempel ved at stille beskyttelsesudstyr til rådighed hvis det er hensigtsmæssigt ved brugen af produktet. Benytte produktlivscyklusanalyse ved at inddrage CSR-overvejelser i design, udvikling, produktion og bortskaffelse af bæredygtige produkter og ydelser. Inddrage sociale og miljømæssige forhold. Når virksomheden designer nye produkter og ydelser, kan den overveje de sociale og miljømæssige konsekvenser, både af selve produktet og af måden hvorpå det fremstilles, distribueres og bortskaffes. Dette kan for eksempel involvere overvejelser om, hvordan sundere fødevarer kan fremstilles. Det kunne også være overvejelser af kontroversielle spørgsmål, såsom brugen af genmodificerede organismer eller dyreforsøg. Produktmærkningsordninger Der findes et voksende antal produktmærkningsordninger der hjælper virksomheder til at markedsføre specifikke sociale og miljømæssige kvaliteter ved deres produkter. De forskellige typer af produktmærker overlapper hinanden, og ofte kræver de at virksomhederne samarbejder med leverandører for at sikre at produktet lever op til produktmærkets kriterier (se afsnit D om Leverandøraktiviteter ). Markedsføring af miljøvenlige produkter, hvilket er den ældste form for produktmærkning. Det omfatter mærkerne Blomsten og Svanen samt branchespecifik mærkning, som eksempelvis FSC-mærket fra Forest Stewardship Council. Markedsføring af økologiske fødevarer. I Danmark drejer det sig navnligt om Ømærket. Mange andre lande har tilsvarende økologisk produktmærkning af fødevarer. Markedsføring af produkter der respekterer menneske- og medarbejderrettigheder, herunder at undgå at bruge børnearbejde til fremstilling af produkterne.

16 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================10 Nogle brancher har specifikke mærker, for eksempel Rugmark -mærket indenfor tæppebranchen. Et andet eksempel er The Ethical Trading Initiative (ETI) i Storbritannien. ETI tilbyder britiske detailhandelsvirksomheder en høj grad af kontrol vedr. menneske- og medarbejderrettigheder for produkter der er produceret i udviklingslande. Disse produkter markedsføres succesfuldt i Storbritannien under ETIproduktmærket. Markedsføring af fair-trade -produkter der fokuserer på at sikre producenterne en fair handel for at opretholde en rimelig levestandard. Det retter sig sædvanligvis mod at hjælpe producenter i udviklingslande der producerer produkter til lave priser på verdensmarkedet, hvilket gør det umuligt at opretholde en rimelig levestandard. Max Havelaar er et eksempel på et fair-trade -produktmærke. Etisk forretningsskik Etisk eller fair forretningsskik handler om den måde hvorpå en virksomhed forholder sig til kollegaer, konkurrenter og kunder. Undgå konkurrenceforvridende adfærd. Virksomheder kan undgå at udnytte en monopolistisk markedsposition eller at etablere hemmelige aftaler med andre om fastsættelse af kunstigt høje priser. Sikre fair priser. Virksomheder kan også sikre sig at deres produkter og ydelser tilbydes til fair og ensartede priser til alle kunder og dermed undgå en diskriminerende prispolitik på visse markeder, eksempelvis via differentierede priser for at hæmme køb fra kunder med bestemt køn, alder, race, religion mv. Sikre overkommelige priser. I forlængelse af dette kan virksomheder vælge at tilbyde deres produkter og ydelser til en lavere pris til kunder der har vanskeligt ved at betale den fulde markedspris. Et eksempel er medicinalvirksomheders salg af livsnødvendig medicin i udviklingslande. Mindre virksomheder kan overveje at yde rabat på deres produkter og ydelser til frivillige og velgørende organisationer. Undgå aggressive salgsmetoder. Virksomheder kan undgå og bekæmpe aktiviteter, såsom aggressive salgsmetoder, udnyttelse af sårbare kunder eller salgskvoter og bonussystemer, der ansporer sælgere til at handle uetisk eller urimeligt. Sikring af markedsadgang for alle Dette handler om forretningsprincipper i forhold til mennesker der tilhører fattige eller udelukkede økonomiske sektorer, både i udviklingslandene og i resten af verden. Sikre adgang til produkter og ydelser for minoritetsgrupper, eksempelvis handicappede. Dette handler ganske simpelt om at give alle mulighed for at handle med virksomheden uanset deres personlige levevilkår. Det kan eksempelvis betyde, at virksomheder i finanssektoren sikrer at også mindre bemidlede kunder tilbydes det samme udbud af produkter og ydelser som mere velhavende kundegrupper.

17 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================11 Markedsføre løsninger og produkter der henvender sig til verdens fattigste. Dette vedrører aktiviteter der forholder sig til behovene blandt de milliarder af verdens fattigste befolkningsgrupper der lever for mindre end US$2 (ca. kr. 12) om dagen. Disse verdensborgere har en meget begrænset disponibel indkomst, men alligevel kan virksomheder være i stand til at imødekomme deres behov på innovative måder der skaber både social og økonomisk værdi. Eksempler på kundeaktiviteter Happy Computers er et firma med base i London der tilbyder softwaretræning. Virksomheden har 42 ansatte, og social ansvarlighed er en central del af alle Happy Computers aktiviteter. En af virksomhedens grundværdier er at gøre en forskel i verden, og dens uddannelsesprogrammer baserer sig på en grundlæggende tro på menneskers evner når de involveres i deres egen læring. Samtidig vil Happy Computers ikke samarbejde med andre virksomheder hvis produkter eller adfærd på nogen måde kan anses for uetiske. Virksomheden udviser også social ansvarlighed igennem dens markedsrelationer - omkring 70% af virksomhedens kunder er fra velgørende organisationer der tilbydes adgang til kurser af høj kvalitet til en fordelagtig pris. Se og for yderligere information. Dansk Kaffekompagni, med omkring 55 ansatte, producerer private brands, eksempelvis Cirkel Kaffe. De har positioneret sig på markedet via CSR-produktmærkning, især økologiske og fair-trade -mærkede produkter, for at være attraktive for andre end deres største kunde, Coop Danmark. Satsningen har mere end fordoblet produktionen og øget eksporten til især England betragteligt. Se 2002-rapporten Etik i erhvervslivet, tilgængelig via for yderligere infomation. Kilder med yderligere information om CSR-relaterede kundeaktiviteter BITC Winning with Integrity BITC Cause Related Marketing Campaign Fairtrade Labelling Organizations International Forest Stewardship Council Max Havelaar Marine Stewardship Council Miljøproduktmærker ( Blomsten og Svanen ) Rugmark SME Key The Ethical Trading Initiative We are what we do campaign Økologisk produktmærkning ( Ø ) Tilgængelig via

18 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================12 C. MEDARBEJDERAKTIVITETER Dette omhandler virksomhedens fair behandling af sine medarbejdere, og er ofte relateret til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det kan også vedrøre virksomheden som en human arbejdsgiver, inklusiv overfor mennesker som er dårligt stillede såsom minoritetsgrupper. Det handler om at give alle mennesker en fair chance og søge at udvikle medarbejdere til deres maksimale potentiale. Disse aktiviteter forbindes i Danmark ofte til begrebet det rummelige arbejdsmarked. De væsentligste CSR-relaterede Medarbejderaktiviteter er Kommunikation og repræsentation Sikre erhvervsevne og kompetenceudvikling Mangfoldighed og ligestilling Ansvarlig / fair aflønning Balancere arbejdsliv, familieliv og fritid Arbejdsmiljø og velvære Ansvarlig omstrukturering Kommunikation og repræsentation Dialog med medarbejderne om strategi og vigtige forretningsaktiviteter kan være et væsentligt aspekt i virksomhedens drift. Respektere rettighederne til fri organisering og kollektiv forhandling, inklusive anerkendelse af fagforeninger og frigivelse af tid til at tillidsmanden kan udføre sit tillidshverv. Lytte til og inddrage medarbejdere, herunder regelmæssige undersøgelser af medarbejdertilfredsheden, kommunikation mellem ledere og medarbejdere og nyhedsbreve til medarbejderne. Sikre løsninger på medarbejderklager. Sikre at medarbejderne har passende mulighed for at klage over og løse problematiske arbejdsforhold samt hvordan kollegaer bliver behandlet. Dette kan følge anerkendte procedurer for løsning af arbejdsmarkedskonflikter. Sikre adgang til anonym angivelse (whistle blowing). Sikre at medarbejderne anonymt kan anmelde brud på etiske forhold, eksempelvis brud på virksomhedspolitik eller på hvordan kollegaer behandles. Bekæmpe mobning og chikane, eksempelvis via formuleringen af en politik mod mobning for at sikre at medarbejdere føler det sikkert at anmelde mobning og chikane. Respektere privatlivets fred. Sikre formel tilladelse fra medarbejdere om virksomhedens opbevaring og brug af personlige oplysninger, og undgåelse af tilfældig overvågning af medarbejdere og deres kommunikation.

19 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================13 Sikre erhvervsevne og kompetenceudvikling Uddannelse og udvikling er aktiviteter som kan støtte virksomhedens fremtidige succes og medarbejderens fremtidige erhvervsevne. Tilbyde uddannelses- og udviklingsmuligheder. Virksomheder kan støtte uddannelse og udvikling blandt medarbejdere, blandt andet igennem økonomisk støtte og med tilbud om nedsat arbejdstid. Dette kan yderligere understøttes med vejledning og instruktion. Planlægge karriereudvikling. Virksomheder kan etablere organisationsstrukturer og -systemer der fremmer individuel vækst og udvikling, eksempelvis efteruddannelse og jobrotation. Fremme videnledelse og organisatorisk læring. Dette kan eksempelvis indebære et gennemtænkt system der sikrer medarbejdernes mulighed for læring og adgang til nødvendig viden. Udføre medarbejderudviklingssamtaler. Jævnlige (månedlige, kvartalsvise eller - mere almindeligt - årlige) medarbejderudviklingssamtaler mellem medarbejderen og dennes direkte leder, eventuelt understøttet af jobvurderinger, kompetencevurderinger eller 360-graders analyser. Mangfoldighed og ligestilling Mangfoldighed og ligestilling handler om at sikre at alle tilbydes lige (job)muligheder og om at fremme mangfoldigheden blandt medarbejderne. Nogle anser mangfoldighedsprincippet som et udtryk for at visse grupper gives en uretmæssig fordel og fokuserer derfor udelukkende på ligestilling. Andre ser mangfoldighed som en fordel, da de mener det bidrager til at fremme den sociale samhørighed, og i højere grad bringer virksomheden i overensstemmelse med samfundet, samt sikrer virksomheden bedre adgang til forståelse af forskellige samfundsgruppers behov. Den mest almindelige målgruppe er kvinder, men fokus kan også være på andre marginaliserede grupper eller minoritetsgrupper, såsom mennesker med anden etnisk baggrund, seksualitet, alder, religion eller socialt udstødte grupper. Fremme mangfoldighed på arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis ske ved hjælp af uddannelsesprogrammer, arbejdsgrupper for ligestilling eller ved at yde støtte til bestemte minoritetsgrupper for dermed også at fremme medarbejdernes forståelse for en forskelligartet medarbejdersammensætning og kundebase. Bekæmpe diskrimination / fremme ikke-diskrimination. For eksempel ved at formulere en politik om ligestilling. Fremme lige adgang til jobmuligheder. For eksempel ved at udstikke faste mål for antallet af kvindelige ledere, rekruttering blandt etniske minoriteter, handicappede osv. Dette kan indebære målrettet rekruttering af ansatte fra minoritetsgrupper. Sikre karrieremuligheder for de dårligere stillede. Dette kan indebære sikring af at minoritetsgrupper eller kvinder har samme sandsynlighed for at komme i betragtning til ledelsesposter, eksempelvis igennem regelmæssige vurderinger af ligestil-

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere