h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ="

Transkript

1

2

3 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= =

4 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ===================================== Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Kampmannsgade København V Rapporten er udarbejdet af Ashridge Centre for Business and Society Berkhamsted Hertfordshire HP4 1NS United Kingdom Tlf: +44 (0) Fax: +44 (0) Forespørglser rettes til Senior Researcher Leon Olsen via ovenstående adresse eller via e- mail:

5 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ===================================== INDHOLDSFORTEGNELSE= INDLEDNING... 1 Formål og afgrænsning... 1 Metode... 1 Vejledende definitioner og afklaringer... 2 A. LEDELSE, VISION OG VÆRDIER...4 Definere og fastsætte formål, værdier og vision...4 Omsætte til politikker og procedurer... 4 Realisering i praksis inkl. bemyndigelse og forankring... 5 Etisk ledelse... 5 Eksempler på aktiviteter vedrørende ledelse, vision og værdier... 6 B. KUNDEAKTIVITETER... 8 Ansvarlige kunderelationer inkl. markedsføring og reklame... 8 Produktansvar... 9 Produktmærkningsordninger... 9 Etisk forretningsskik Sikring af markedsadgang for alle Eksempler på kundeaktiviteter C. MEDARBEJDERAKTIVITETER Kommunikation og repræsentation Sikre erhvervsevne og kompetenceudvikling Mangfoldighed og ligestilling Ansvarlig / fair aflønning Skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritid Arbejdsmiljø og velvære Ansvarlig omstrukturering Eksempler på medarbejderaktiviteter... 16

6 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ===================================== D. LEVERANDØRAKTIVITETER Være en fair kunde Drive standarder igennem forsyningskæden Fremme social og økonomisk samhørighed via forsyningskæden Eksempler på leverandøraktiviteter E. INTERESSENTRELATIONER Kortlægning af vigtigste interessenter og deres væsentligste bekymringer Dialog med interessenter Lydhørhed, handling og ledelse Klar rapportering og kommunikation Eksempler på aktiviteter vedrørende interessentrelationer F. SAMFUNDSAKTIVITETER Typer af samfundsstøtte og -investeringer (CCI) Give penge (CCI) Frigive medarbejdertid (CCI) Give ikke-kontante gaver (CCI) Yderligere samfundsaktiviteter Eksempler på samfundsaktiviteter G. MILJØAKTIVITETER Materiale- og energiforbrug Forurening og affaldshåndtering Miljømæssigt produktansvar Reducere transport Eksempler på miljøaktiviteter BILAG

7 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================1 INDLEDNING Dette katalog (eller bruttoliste ) giver et overblik over praktiske aktiviteter, som virksomheder engagerer sig i, indenfor Corporate Social Responsibility (CSR). Kataloget er udarbejdet af Ashridge for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S). Formål og afgrænsning E&S har igangsat et projekt for at forbedre CSR-kompetencerne i små og mellemstore virksomheder (SMVer) i Danmark. People & Profit -projektet har brug for en bred og praktisk forståelse af de mest almindelige CSR-aktiviteter, som virksomheder engagerer sig i. Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Arbejdsmarkedsstyrelsens Rummelighedspulje. Kataloget er første undersøgelse i projektets første fase, og vil blandt andet indgå som grundlag for en spørgeundersøgelse om CSR-aktiviteter i danske SMVer. Der er stor variation af CSR-aktiviteter i forskellige lande. Det som anses som almindelige CSR-aktiviteter i Frankrig, kan være uinteressant i Sverige eller Danmark. CSR dækker også et bredt felt af aktiviteter, hvilket gør det umuligt at producere et katalog der detaljeret beskriver alle typer af CSR-aktiviteter. Dette katalog er derfor ikke en fuldstændig, endelig og autoritativ beskrivelse af alle former for CSR-aktiviteter. Formålet med kataloget er at bibringe projektet et bredt overblik over praktiske CSRaktiviteter, hvorfor et snævert perspektiv ikke er hensigtmæssigt. Kataloget giver et bredt overblik over aktiviteter som internationalt, især i Europa og Nordamerika, anses som de mest almindelige former for CSR-aktiviteter. Da People & Profit -projektet vedrører opbygning af CSR-kompetencer i danske SMVer, er der taget hensyn til deres forhold ved udarbejdelsen af kataloget. Kataloget indeholder ikke vurderinger af om CSR-aktiviteter bør foretages eller ej, og søger heller ikke at bibringe vurderinger af deres relevans, rationale eller egnethed som CSRaktiviteter. Metode Udgangspunktet for kataloget har været at identificere typer af CSR-aktiviteter. Til denne identifikation har Ashridge trukket på sin store erfaring med at arbejde indenfor CSR samt på informationer fra en række brugbare kilder om praktiske CSR-aktiviteter. CSR-aktiviteterne er blevet inddelt i syv hovedgrupper:

8 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================2 B Kundeaktiviteter C Medarbejderaktiviteter A - Ledelse, vision & værdier Hovedgrupper af CSR-aktiviteter E Interessentrelationer F Samfundsaktiviteter D Leverandøraktiviteter G Miljøaktiviteter Denne hovedgruppering følger i store træk etablerede CSR-vejledninger og -beskrivelser, der fokuserer på praktiske CSR-aktiviteter, inkl. Business in the Communitys Corporate Responsibilty Index og CSR Europes SME key. For hver hovedgruppe har Ashridge identificeret relevante og praktiske CSRaktiviteter og inddelt dem i sammenhængende, meningsfyldte og repræsentative klasser af CSR-aktiviteter, som illustreret i figuren til højre. For hver hovedgruppe beskriver kataloget overordnet hvilke CSR-aktiviteter gruppen dækker. Dette følges af en klassificering af de væsentligste CSR-aktiviteter i hovedgruppen med en beskrivelse af praktiske CSR-aktiviteter indenfor de forskellige klasser. Hovedgrupper af CSR-aktiviteter Klasser af CSR-aktiviteter Praktiske CSR-aktiviteter For hver hovedgruppe bringer kataloget et par korte praktiske eksempler til illustration af CSR-aktiviteterne. Der er også oplysning om kilder til yderligere information. Inddelingen i hovedgrupper og klasser bibringer en brugbar navigationsramme for de forskellige praktiske CSR-aktiviteter. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er et vist overlap mellem de forskellige hovedgrupper og klasser af CSR-aktiviteter. Hver praktisk aktivitet er placeret i den hovedgruppe og klasse aktiviteten passer bedst ind i. Kataloget oplyser derudover om åbenbare forbindelser mellem forskellige aktiviteter. Bilag 1 indeholder et overblik over hovedgrupper og klasser af CSR-aktiviteter. Vejledende definitioner og afklaringer Af hensyn til People & Profit -projektet er det hensigtsmæssigt at overveje definitionen for SMVer i Danmark. I hovedtræk er dette virksomheder der ikke overskrider to ud af de følgende tre størrelsesgrænser: En balancesum på kr. 119 millioner ( 16.0 mio). En nettoomsætning på kr. 238 millioner ( 32.0 mio). Et gennemsnit på 250 fuldtidsansatte medarbejdere.

9 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================3 Dette følger EU s definition af SMVer, jf. selskabsdirektiver. For at understøtte People & Profit -projektet benyttes EU s definition for CSR, som en bred vejledning for praktiske CSR-aktiviteter: CSR defineres som virksomhedernes frivillige arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter. Dette betyder at lovpligtige aktiviteter, som virksomheder foretager sig, falder udenfor denne definition. Da lovpligtige krav kan variere meget, og formålet med dette katalog er at give et bredt overblik over praktiske CSR-aktiviteter internationalt, kan præcise afgrænsninger af om en aktivitet er lovpligtig eller frivillig ikke foretages. Definitionerne ovenfor er derfor kun vejledende for praktiske CSR-aktiviteter i dette katalog. Udtrykket virksomhed bruges gennemgående i kataloget og omfatter bredt forskellige former for virksomhed, inklusiv selskaber jf. selskabslovene og andre former for virksomhed. Da et af formålene for People & Profit -projektet er at sætte fokus på de sociale elementer af CSR, især vedrørende social samhørighed og et rummeligt arbejdsmarked, har kataloget en større vægtning af disse elementer.

10 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================4 A. LEDELSE, VISION OG VÆRDIER Ledelse, vision og værdier handler om at udstikke en klar retning og om at lede ved at gøre CSR centralt for virksomheden. Dette er forbundet med alle de andre hovedgrupper indenfor CSR-aktiviteter, især Medarbejderaktiviteter og Interessentrelationer (se afsnit C og E). De væsentlige CSR-aktiviteter for Ledelse, vision og værdier er Formål, værdier og vision Politikker og procedurer Realisering i praksis Etisk ledelse Definere og fastsætte formål, værdier og vision CSR-ledelse kræver at man udstikker og definerer en målsætning (eller mission) og et værdisæt hvor CSR er integreret. Det er naturligvis vigtigt at visionen er i overensstemmelse med virksomhedens målsætning, da den ellers ikke ville føre virksomheden mod målsætningen. Indarbejde CSR i virksomhedens formål (eller mission). Hvad er virksomheden til for, og er det i overensstemmelse med CSR? Indarbejde CSR i virksomhedens værdier. Hvad står virksomheden inde for, og er det afbalanceret i forhold til CSR-hensyn? Indarbejde CSR i virksomhedens vision. Hvad vil virksomheden opnå, og tager visionen CSR-hensyn? Trimme formål, værdier og vision. Sikre den indre sammenhæng imellem dem. Inddrage relevante interessenter, især medarbejdere, i afvejningen af hvad succes er og deres rolle i at opnå det. Opnå opbakning fra vigtige interessenter, især topledelse og nøglemedarbejdere (kan være udvalgte medarbejdere, eksempelvis tillidsmænd). Omsætte til politikker og procedurer Virksomhedens formål, værdier og vision må oversættes til praksis for at have effekt, og formuleringen af politikker og procedurer er typisk en del af dette. Det er væsentligt at vigtige emner og adfærd overvejes så alle involverede parter er klar over hvad der forventes af dem. Udvikle forretningsprincipper / Code of conduct. Forretningsprincipper udtrykker ofte et sæt af adfærdsrelaterede forventninger udtrykt mere konkret end overordnede værdier. Udvikle politikker. Virksomheden må definere politikker og procedurer der vedrører specifikke hensyn, for eksempel om mangfoldighed, chikane, klager, miljø og menneskerettigheder. Politikker og procedurer er ofte et sæt af specifikke regler der skal følges.

11 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================5 Integrere CSR i strategien. Udvikling af en strategi der integrerer virksomhedens målsætning, værdier og vision, således at CSR implementeres i både daglige og mere langsigtede aktiviteter. Integrere CSR i virksomhedsledelsen. Virksomheden må sikre sig at bestyrelsen og direktionen integrerer CSR i ledelsen af virksomheden, også hvad angår deres tilsyn med og kontrol af virksomhedens forretninger. Det kan være nødvendigt at udnævne (uafhængige) bestyrelsesmedlemmer med specifikt kendskab til eller interesse for CSR, som kan bidrage med input og indflydelse. Integrere CSR i ledelsessystemer herunder tilpasning til målsætning, værdier og vision og en passende struktur og ressourceallokering. Dette kan indebære formulering af mål og uddelegering af ansvar i forbindelse med forskellige aktiviteter (se også Lydhørhed, handling og ledelse under Interessentrelationer i afsnit E). Realisering i praksis inkl. bemyndigelse og forankring Både formål, værdier, vision, politikker og procedurer kan beskrives i dokumenter og erklæringer. For at have praktisk værdi må de implementeres, hvilket indebærer at ansatte bemyndiges til at træffe nødvendige beslutninger, og at relevante strukturer, holdninger og adfærdsmønstre forankres og styrkes. Give medarbejderne beslutningskompetence til at handle i overenstemmelse med formålet, værdierne, visionen, politikker og procedurer. Dette kan omfatte information til medarbejderne om hvor grænserne går for hvad de må og ikke må gøre. Sørge for fornøden træning og udvikling af medarbejdere til at understøtte nødvendige handlinger. Dette kan indebære træning og udvikling mht. forretningsprincipper og -værdier. Det kan også omfatte specifik uddannelse i etik og CSR. Forankre en kultur af ansvarlig forretningspraksis i hele virksomheden, eksempelvis ved at ledelsen optræder som forbillede og støtter medarbejdere der optræder ansvarligt. Dette kan omfatte specifik anerkedelse af medarbejdere som foranlediger særlige CSR tiltag og ideer, eksempelvis via bonusbelønning. Justere aflønning og disciplinære handlinger for at fremme CSR, eksempelvis bonus for god adfærd og afskedigelsesprocedurer for groft uacceptabel adfærd. Brug af værdibaseret ledelse som en central ledetråd i hele virksomheden der fremmer og forankrer værdierne i daglige handlinger. Etisk ledelse Etisk ledelse handler om at sætte høje standarder på centrale områder, og om at sikre sig at virksomheden lever op til disse standarder. Etisk ledelse kan fokusere på særlige problemstillinger, eksempelvis forretningsmetoder der opfattes som tvivlsomme fordi de befinder sig i en gråzone, da deres legitimitet måske drages i tvivl til trods for at de rent faktisk er lovlige, hvilket eksempelvis gælder visse lobbyaktiviteter. Etisk ledelse handler også om at inspirere og opfordre andre virksomheder til at handle mere ansvarligt.

12 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================6 Definere en klar politik om politiske bidrag og hvis tilladt, yde gennemskuelige bidrag. Gennemskuelig lobbyvirksomhed. Virksomheden må klart udtrykke sit standpunkt og gøre rede for hvem den taler med, samtidig med at den respekterer privatlivets fred. Bekæmpe korruption og bestikkelse, især hvis virksomheden opererer indenfor brancher eller geografiske områder hvor korruption og bestikkelse er almindeligt. Undgå at udnytte skattehuller ved at sikre at virksomheden betaler skat i overensstemmelse med intentionen for den relevante skattelovgivning. Være en leder og fortaler for erhvervslivets involvering i CSR, både indenfor og udenfor virksomheden. Virksomheden bør erkende udfordringer og fejltagelser, samtidig med at den formidler sine bestræbelser på at opføre sig ansvarligt samt dele viden om god praksis, for eksempel igennem relevante netværk. Eksempler på aktiviteter vedrørende ledelse, vision og værdier Adnams, et regionalt bryggeri på Englands østkyst med mindre end 300 ansatte, benytter værdibaseret ledelse som nøglen til et specielt og vedvarende forhold med dets interessenter som en central del af være en succesfuld virksomhed. Det handler om både tillid og integritet, men også om at bidrage til livskvaliteten. Derfor har Adnams implementeret en virksomhedskultur der bemyndiger medarbejderne via en decentral og ikke-hierarkisk organisation for at sikre energi, formål og sammenhæng i udførelsen af forretningsmæssige handlinger. Det hænger tæt sammen med at motivere og udvikle medarbejderne der, som repræsentanter for virksomhedens værdier, er centrale for en effektiv implementering af ledelsesformen. Se for yderligere information. Bagus er et eksempel på en meget lille virksomhed med et sæt kerneværdier der baserer sig på virksomhedens specifikke produkter og CSR, hvilket dermed definerer virksomhedens formål og værdier. I overensstemmelse hermed kræver Bagus at dets leverandører sikrer at produkterne er socialt og miljømæssigt ansvarlige. Med mindre end 10 medarbejdere markedsfører Bagus indonesisk håndlavede produkter i Danmark og nabolande. Produkterne er Things from far away, typisk produceret i små familieejede værksteder, hvor håndværkerne lægger liv og sjæl ind i produktionen med brug af naturmaterialer. Se for yderligere information.

13 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================7 Kilder med yderligere information om CSR-aktiviteter vedr. ledelse, vision og værdier BITC Winning with integrity Center for Corporate Values & Responsibility (CVR) EFQM Excellence model FN s Global Compact Global Sullivan Principles OECD The small business journey Tomorrow s Company Transparency International Tilgængelig via

14 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================8 B. KUNDEAKTIVITETER Kundeaktiviteter relaterer sig til forhold med relevans for de markeder som virksomheden opererer på. Det involverer både erhvervsmæssige og private kunder. De forhold, som kunderne bekymrer sig om, omfatter et bredt spektrum af aktiviteter. De væsentlige CSR-relaterede Kundeaktiviteter er Ansvarlige kunderelationer Produktansvar Produktmærkningsordninger Etisk forretningsskik Sikring af markedsadgang for alle Ansvarlige kunderelationer inkl. markedsføring og reklame Disse aktiviteter handler om forbrugerrettigheder, gode kunderelationer, ansvarlig markedsføring og om at sikre god kundefeedback, herunder kundeklager. Undgå vildledende markedsføring og reklame. Dette handler om at sikre information om virksomhedens produkter og ydelser der præsenteres klart, kortfattet og præcist. Nogle brancher har frivillige markedsføringsstandarder der foreskriver god praksis. Angive god og klar produktinformation. Dette handler om at give information om produktkvalitet, for eksempel i forhold til produktsikkerhed eller miljømæssige forhold. Denne information kan eksempelvis formidles via produktmærkning eller hjemmesider. Det kan for eksempel dreje sig om at informere forbrugerne om virkningerne ved brugen af bestemte produkter, såsom letforståelig og ærlig information om fødevarers ernæringsværdi og sundhed. Undgå stødende markedsføring. Dette kan eksempelvis være ved reklamer til børn og andre udsatte grupper. Fremme mangfoldighed, for eksempel ved at fremhæve bestemte rollemodeller i markedsføringen. Dette kan eksempelvis gøres ved at inkludere minoritetsgrupper eller handicappede. Stille krav til kundernes adfærd. Virksomheden kan forsøge at benytte sig af kriterier for etik, ansvarlighed eller adfærd i udvælgelsen af kunder som virksomheden ønsker at arbejde sammen med, og screene kunderne for at se om de lever op til sådanne kriterier. Dette kan gøres ved at vurdere potentielle kunders adfærd eller intentioner før man indgår i en handelsrelation med kunden. Benytte markedsføring der støtter godgørende formål. Relatere salgs- og markedsføringstiltag til en positiv social sag. Dette indebærer ofte at virksomheden knytter salg af specifikke varer direkte til støtte for en velgørende organisation - jo mere kunderne køber, des større bliver støtten til velgørenhed (og naturligvis dermed virksomheden salg). Denne aktivitet relateres ofte til Samfundsaktiviteter (se afsnit E ). Lytte til og reagere på kundefeedback og -klager. Sikre at kunder har hensigtsmæssig mulighed for at give feedback og klager til virksomheden.

15 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================9 Inddrage kunder i forbedringer. Nogle virksomheder går længere endnu og inddrager kunderne i at komme med feedback og ideer til forbedringer eller forslag til hvordan produkterne kan gøres mere ansvarlige. Produktansvar Dette handler grundlæggende om den virkning produkter og ydelser har på mennesker. Bibringer de samfundet værdi eller er de tværtimod potentielt skadelige? Produktansvar er naturligvis også tæt relateret til Miljømæssigt produktansvar, som er beskrevet mere indgående i afsnit G om Miljøaktiviteter. Sikre produktsikkerheden ved at sikre at produkter og ydelser ikke er skadelige for mennesker eller for miljøet på noget tidspunkt, fra udvindelsen af råmaterialer til produktets bortskaffelse. Tackle muligt misbrug af produkter ved at informere forbrugerne om den rette brug af produkter eller ydelser og om potentielt skadelige bivirkninger. Beskytte udsatte kunder. Sikring af at udsatte kunder beskyttes, for eksempel ved at stille beskyttelsesudstyr til rådighed hvis det er hensigtsmæssigt ved brugen af produktet. Benytte produktlivscyklusanalyse ved at inddrage CSR-overvejelser i design, udvikling, produktion og bortskaffelse af bæredygtige produkter og ydelser. Inddrage sociale og miljømæssige forhold. Når virksomheden designer nye produkter og ydelser, kan den overveje de sociale og miljømæssige konsekvenser, både af selve produktet og af måden hvorpå det fremstilles, distribueres og bortskaffes. Dette kan for eksempel involvere overvejelser om, hvordan sundere fødevarer kan fremstilles. Det kunne også være overvejelser af kontroversielle spørgsmål, såsom brugen af genmodificerede organismer eller dyreforsøg. Produktmærkningsordninger Der findes et voksende antal produktmærkningsordninger der hjælper virksomheder til at markedsføre specifikke sociale og miljømæssige kvaliteter ved deres produkter. De forskellige typer af produktmærker overlapper hinanden, og ofte kræver de at virksomhederne samarbejder med leverandører for at sikre at produktet lever op til produktmærkets kriterier (se afsnit D om Leverandøraktiviteter ). Markedsføring af miljøvenlige produkter, hvilket er den ældste form for produktmærkning. Det omfatter mærkerne Blomsten og Svanen samt branchespecifik mærkning, som eksempelvis FSC-mærket fra Forest Stewardship Council. Markedsføring af økologiske fødevarer. I Danmark drejer det sig navnligt om Ømærket. Mange andre lande har tilsvarende økologisk produktmærkning af fødevarer. Markedsføring af produkter der respekterer menneske- og medarbejderrettigheder, herunder at undgå at bruge børnearbejde til fremstilling af produkterne.

16 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================10 Nogle brancher har specifikke mærker, for eksempel Rugmark -mærket indenfor tæppebranchen. Et andet eksempel er The Ethical Trading Initiative (ETI) i Storbritannien. ETI tilbyder britiske detailhandelsvirksomheder en høj grad af kontrol vedr. menneske- og medarbejderrettigheder for produkter der er produceret i udviklingslande. Disse produkter markedsføres succesfuldt i Storbritannien under ETIproduktmærket. Markedsføring af fair-trade -produkter der fokuserer på at sikre producenterne en fair handel for at opretholde en rimelig levestandard. Det retter sig sædvanligvis mod at hjælpe producenter i udviklingslande der producerer produkter til lave priser på verdensmarkedet, hvilket gør det umuligt at opretholde en rimelig levestandard. Max Havelaar er et eksempel på et fair-trade -produktmærke. Etisk forretningsskik Etisk eller fair forretningsskik handler om den måde hvorpå en virksomhed forholder sig til kollegaer, konkurrenter og kunder. Undgå konkurrenceforvridende adfærd. Virksomheder kan undgå at udnytte en monopolistisk markedsposition eller at etablere hemmelige aftaler med andre om fastsættelse af kunstigt høje priser. Sikre fair priser. Virksomheder kan også sikre sig at deres produkter og ydelser tilbydes til fair og ensartede priser til alle kunder og dermed undgå en diskriminerende prispolitik på visse markeder, eksempelvis via differentierede priser for at hæmme køb fra kunder med bestemt køn, alder, race, religion mv. Sikre overkommelige priser. I forlængelse af dette kan virksomheder vælge at tilbyde deres produkter og ydelser til en lavere pris til kunder der har vanskeligt ved at betale den fulde markedspris. Et eksempel er medicinalvirksomheders salg af livsnødvendig medicin i udviklingslande. Mindre virksomheder kan overveje at yde rabat på deres produkter og ydelser til frivillige og velgørende organisationer. Undgå aggressive salgsmetoder. Virksomheder kan undgå og bekæmpe aktiviteter, såsom aggressive salgsmetoder, udnyttelse af sårbare kunder eller salgskvoter og bonussystemer, der ansporer sælgere til at handle uetisk eller urimeligt. Sikring af markedsadgang for alle Dette handler om forretningsprincipper i forhold til mennesker der tilhører fattige eller udelukkede økonomiske sektorer, både i udviklingslandene og i resten af verden. Sikre adgang til produkter og ydelser for minoritetsgrupper, eksempelvis handicappede. Dette handler ganske simpelt om at give alle mulighed for at handle med virksomheden uanset deres personlige levevilkår. Det kan eksempelvis betyde, at virksomheder i finanssektoren sikrer at også mindre bemidlede kunder tilbydes det samme udbud af produkter og ydelser som mere velhavende kundegrupper.

17 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================11 Markedsføre løsninger og produkter der henvender sig til verdens fattigste. Dette vedrører aktiviteter der forholder sig til behovene blandt de milliarder af verdens fattigste befolkningsgrupper der lever for mindre end US$2 (ca. kr. 12) om dagen. Disse verdensborgere har en meget begrænset disponibel indkomst, men alligevel kan virksomheder være i stand til at imødekomme deres behov på innovative måder der skaber både social og økonomisk værdi. Eksempler på kundeaktiviteter Happy Computers er et firma med base i London der tilbyder softwaretræning. Virksomheden har 42 ansatte, og social ansvarlighed er en central del af alle Happy Computers aktiviteter. En af virksomhedens grundværdier er at gøre en forskel i verden, og dens uddannelsesprogrammer baserer sig på en grundlæggende tro på menneskers evner når de involveres i deres egen læring. Samtidig vil Happy Computers ikke samarbejde med andre virksomheder hvis produkter eller adfærd på nogen måde kan anses for uetiske. Virksomheden udviser også social ansvarlighed igennem dens markedsrelationer - omkring 70% af virksomhedens kunder er fra velgørende organisationer der tilbydes adgang til kurser af høj kvalitet til en fordelagtig pris. Se og for yderligere information. Dansk Kaffekompagni, med omkring 55 ansatte, producerer private brands, eksempelvis Cirkel Kaffe. De har positioneret sig på markedet via CSR-produktmærkning, især økologiske og fair-trade -mærkede produkter, for at være attraktive for andre end deres største kunde, Coop Danmark. Satsningen har mere end fordoblet produktionen og øget eksporten til især England betragteligt. Se 2002-rapporten Etik i erhvervslivet, tilgængelig via for yderligere infomation. Kilder med yderligere information om CSR-relaterede kundeaktiviteter BITC Winning with Integrity BITC Cause Related Marketing Campaign Fairtrade Labelling Organizations International Forest Stewardship Council Max Havelaar Marine Stewardship Council Miljøproduktmærker ( Blomsten og Svanen ) Rugmark SME Key The Ethical Trading Initiative We are what we do campaign Økologisk produktmærkning ( Ø ) Tilgængelig via

18 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================12 C. MEDARBEJDERAKTIVITETER Dette omhandler virksomhedens fair behandling af sine medarbejdere, og er ofte relateret til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det kan også vedrøre virksomheden som en human arbejdsgiver, inklusiv overfor mennesker som er dårligt stillede såsom minoritetsgrupper. Det handler om at give alle mennesker en fair chance og søge at udvikle medarbejdere til deres maksimale potentiale. Disse aktiviteter forbindes i Danmark ofte til begrebet det rummelige arbejdsmarked. De væsentligste CSR-relaterede Medarbejderaktiviteter er Kommunikation og repræsentation Sikre erhvervsevne og kompetenceudvikling Mangfoldighed og ligestilling Ansvarlig / fair aflønning Balancere arbejdsliv, familieliv og fritid Arbejdsmiljø og velvære Ansvarlig omstrukturering Kommunikation og repræsentation Dialog med medarbejderne om strategi og vigtige forretningsaktiviteter kan være et væsentligt aspekt i virksomhedens drift. Respektere rettighederne til fri organisering og kollektiv forhandling, inklusive anerkendelse af fagforeninger og frigivelse af tid til at tillidsmanden kan udføre sit tillidshverv. Lytte til og inddrage medarbejdere, herunder regelmæssige undersøgelser af medarbejdertilfredsheden, kommunikation mellem ledere og medarbejdere og nyhedsbreve til medarbejderne. Sikre løsninger på medarbejderklager. Sikre at medarbejderne har passende mulighed for at klage over og løse problematiske arbejdsforhold samt hvordan kollegaer bliver behandlet. Dette kan følge anerkendte procedurer for løsning af arbejdsmarkedskonflikter. Sikre adgang til anonym angivelse (whistle blowing). Sikre at medarbejderne anonymt kan anmelde brud på etiske forhold, eksempelvis brud på virksomhedspolitik eller på hvordan kollegaer behandles. Bekæmpe mobning og chikane, eksempelvis via formuleringen af en politik mod mobning for at sikre at medarbejdere føler det sikkert at anmelde mobning og chikane. Respektere privatlivets fred. Sikre formel tilladelse fra medarbejdere om virksomhedens opbevaring og brug af personlige oplysninger, og undgåelse af tilfældig overvågning af medarbejdere og deres kommunikation.

19 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================13 Sikre erhvervsevne og kompetenceudvikling Uddannelse og udvikling er aktiviteter som kan støtte virksomhedens fremtidige succes og medarbejderens fremtidige erhvervsevne. Tilbyde uddannelses- og udviklingsmuligheder. Virksomheder kan støtte uddannelse og udvikling blandt medarbejdere, blandt andet igennem økonomisk støtte og med tilbud om nedsat arbejdstid. Dette kan yderligere understøttes med vejledning og instruktion. Planlægge karriereudvikling. Virksomheder kan etablere organisationsstrukturer og -systemer der fremmer individuel vækst og udvikling, eksempelvis efteruddannelse og jobrotation. Fremme videnledelse og organisatorisk læring. Dette kan eksempelvis indebære et gennemtænkt system der sikrer medarbejdernes mulighed for læring og adgang til nødvendig viden. Udføre medarbejderudviklingssamtaler. Jævnlige (månedlige, kvartalsvise eller - mere almindeligt - årlige) medarbejderudviklingssamtaler mellem medarbejderen og dennes direkte leder, eventuelt understøttet af jobvurderinger, kompetencevurderinger eller 360-graders analyser. Mangfoldighed og ligestilling Mangfoldighed og ligestilling handler om at sikre at alle tilbydes lige (job)muligheder og om at fremme mangfoldigheden blandt medarbejderne. Nogle anser mangfoldighedsprincippet som et udtryk for at visse grupper gives en uretmæssig fordel og fokuserer derfor udelukkende på ligestilling. Andre ser mangfoldighed som en fordel, da de mener det bidrager til at fremme den sociale samhørighed, og i højere grad bringer virksomheden i overensstemmelse med samfundet, samt sikrer virksomheden bedre adgang til forståelse af forskellige samfundsgruppers behov. Den mest almindelige målgruppe er kvinder, men fokus kan også være på andre marginaliserede grupper eller minoritetsgrupper, såsom mennesker med anden etnisk baggrund, seksualitet, alder, religion eller socialt udstødte grupper. Fremme mangfoldighed på arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis ske ved hjælp af uddannelsesprogrammer, arbejdsgrupper for ligestilling eller ved at yde støtte til bestemte minoritetsgrupper for dermed også at fremme medarbejdernes forståelse for en forskelligartet medarbejdersammensætning og kundebase. Bekæmpe diskrimination / fremme ikke-diskrimination. For eksempel ved at formulere en politik om ligestilling. Fremme lige adgang til jobmuligheder. For eksempel ved at udstikke faste mål for antallet af kvindelige ledere, rekruttering blandt etniske minoriteter, handicappede osv. Dette kan indebære målrettet rekruttering af ansatte fra minoritetsgrupper. Sikre karrieremuligheder for de dårligere stillede. Dette kan indebære sikring af at minoritetsgrupper eller kvinder har samme sandsynlighed for at komme i betragtning til ledelsesposter, eksempelvis igennem regelmæssige vurderinger af ligestil-

20 h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=================================================14 lingen i forfremmelsesprocedurer eller ved direkte at favorisere kandidater fra minoritetsgrupper. Ansvarlig / fair aflønning Dette handler om den løn og de ydelser medarbejderne modtager. Med arbejdsstyrkens tiltagende mobilitet, hvor mennesker oftere skifter job og flytter mellem lande, med brugen af midlertidig arbejdskraft eller kontraktansatte og med udlicitering af diverse funktioner, skabes der yderligere pres på vilkårene for ansvarlig og fair aflønning. Aflønne medarbejderne på fair vis. Dette indebærer ligeløn for lige arbejde, og kan derudover omfatte ligelønsrevision hvor minoritetsgruppers og kvindelige medarbejderes indsats og godtgørelse sammenlignes med andre ansattes. Sikre at andre jobrelaterede fordele, inkl. frynsegoder, tildeles ligeligt. Dette omfatter en sikring af at diverse frynsegoder og rettigheder, herunder pensionsordninger, syge- og feriedage eller sygesikringsordninger, ikke udvandes i nye ansættelsesordninger, såsom ved udlicitering eller når medarbejdere har forskellig retsstatus, eksempelvis flygtninge eller ugifte par. Betale minimumsløn der sikrer en minimumslevestandard, ved for eksempel at vurdere om medarbejderne modtager lønninger der følger relevant lovgivning eller andre standarder der definerer minimumsløn ift. et eksistensminimum. Skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritid Denne aktivitet handler om at hjælpe medarbejdere med at skabe balance mellem deres arbejdsforpligtigelser og deres privatliv. Tackle balancen mellem privatliv og arbejdsliv, herunder dialog med medarbejderne om sikring af denne balance, eksempelvis via udvidet barsels- eller forældreorlov, indslusningsordninger for medarbejdere der vender tilbage fra orlov, karrierepauser og mulighed for at holde fri i nødstilfælde. Tilbyde flexjobs hvillket handler om at skabe en større grad af fleksibilitet, og om at ændre det traditionelle otte til fire arbejdsmønster, eksempelvis ved at præsentere medarbejdere et udbud af deltidsløsninger eller fleksible arbejdstider, såsom hjemmearbejdsplads, 4-dages arbejdsuge osv. Tilbyde stresshåndtering. For eksempel medarbejderrådgivning til at afhjælpe stress (og en række andre personlige problemer). I et bredere perspektiv kan virksomheden implementere ordninger til forebyggelse af stress.

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Mærker Max Havelaar/ Fair trade

Mærker Max Havelaar/ Fair trade Sagsnr. 40.08-02-1198 Ref. LES/jca Den 17. februar 2003 PnOJUXSSH0DWULF6&5 2YHUVLJWRYHUVWDQGDUGHUPnOJUXSSHDNWXHOOHGHOWDJHUHVWDNHKROGHU 0nOJUXSSH 'HOWDJHUH 6WDNHKROGHU Mærker Max Havelaar/ Fair trade FSC

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Principles for Business Danish Translation

Principles for Business Danish Translation Principles for Business Danish Translation Introduktion Medlemmerne af Caux Round Table tror på, at erhvervsfolk på verdensplan bør spille en vigtig rolle i forbedring af de økonomiske og sociale forhold.

Læs mere