a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang."

Transkript

1 Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold. Derefter fordeles de øvrige tilmeldte hold, og det tilstræbes at alle hold får mindst 6 kampe. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. 2. Hovedkredsen indbyder til sæsonens holdturnering senest 5. september. Indbydelsen sendes til klubformændene som . Klubformændene skal via hovedkredsens web-portal meddele: a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang. b) Oplysninger om antal hold, der deltager i hovedkredsens turnering. c) Hvem der er holdleder for hvert hold i hovedkredsens turnering. d) En styrkeliste over alle klubbens medlemmer med tydelig angivelse af, hvilke spillere der skal udgøre klubbens hold, og hvilke der skal være reserver. Fristerne for indberetning af de ovennævnte punkter oplyses i indbydelsen til holdturneringen. Klubformanden attesterer med afsendelsen af styrkelisten, at de tilmeldte spillere er medlem af DSU gennem klubben, og at de ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub i 8. hovedkreds. Intet hold må i en runde anvende mere end to spillere, der hverken er danske statsborgere eller har bopæl i Det danske Rigsfællesskab eller Sydslesvig. Holdenes størrelse 3. I alle rækker består holdene af 8 spillere, undtagen i rækken for 4 mandshold (4 spillere). Spilledage 4. Mesterrækkens kampe afvikles på søndage i samme uger som DSU s 1. division, mens de øvrige rækker afvikler deres kampe på hjemmeholdets spilleaften i ugen efter den i turneringsplanen fastsatte for pågældende runde i Mesterrækken. For bornholmske hold gælder særlige regler, jf. stk. 3. (Bemærk endvidere 10, stk. 2). Stk. 2 Såfremt en klub har 2 hold i samme række, mødes de i første runde. Stk. 3 Bornholms A-række hold spiller alle deres kampe på Sjælland. Holdlederen

2 5. Hver klub udpeger for hvert af deres hold en holdleder, som gerne må være en af spillerne. Holdlederen skal til alle holdkampe medbringe en opdateret version af klubbens styrkeliste, som den foreligger på hovedkredsens webside Ved ankomst til spillestedet henvender holdlederen sig til kamplederen med oplysning om holdopstilling. Det er tilladt holdlederen at bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom denne har ret til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at han/hun har glemt at standse sit ur efter udført træk. Holdlederen må på en holdkammerats forespørgsel give vedkommende lov til at modtage eller afslå remistilbud. Kamplederen 6. For kamplederen kræves, at denne enten er i besiddelse af DSU s dommerlicens I eller II, har erhvervet FIDE's IA- eller FA-licens, er godkendt af Holdturneringslederen, eller har bestået et af hovedkredsens arrangeret kamplederkursus. Det er hjemmebaneklubbens pligt at sørge for at have en kampleder til rådighed. Ved bornholmske klubbers kampe på Sjælland skal de klubber, som lægger lokaler til kampene, sørge for kampleder. Kamplederen må ikke selv spille med. Holdturneringslederen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at en klub anvender spillende kampleder. Kamplederen kan anmode en eller flere af de tilstedeværende om assistance. I så fald har denne/disse kamplederens beføjelser og pligter. Man må ikke fungere som kampleder i en kamp, som man selv deltager eller har deltaget i. Spilles der flere kampe i et fællesarrangement, skal der som minimum være en kampleder og en assistent til 4 kampe. Disse må ikke samtidig spille med i nogen kamp. Kamplederen sørger for, at der altid er en ajourført udgave af Skakhåndbogen til stede. Kamplederen overvåger nøje, at partierne afvikles efter reglementet og seneste udgave af Skakhåndbogen. Før kampens begyndelse sikrer kamplederen: a) at bræt og brikker er stillet rigtigt op. b) at urene er trukket fuldt op og indstillet korrekt.

3 c) at holdenes ordinære spillere er opstillet i samme styrkeorden som anført i de på nettet nyeste holdopstillinger, og at indsatte reserver fra styrkelisten er korrekt placeret efter medbragt styrkeliste. d) at spillerne er placeret således, at de ikke generer hinanden eller kan blive generet af tilskuere. e) at spillerne har kendskab til DGT-uret (såfremt dette bruges), herunder hvordan uret stoppes. Kamplederen sørger for, at der er ro i spillelokalet. Hvis der fremsættes anmodning herom, skal kamplederen udføre kontroltælling for eventuelt at påvise remis efter Skakhåndbogens afsnit ( 9, stk. 9.2 og 9.3) Er kamplederen optaget andetsteds, kan denne efter eget valg bemyndige en anden til at foretage denne kontroltælling. Kamplederen skal indskærpe spillerne: at der i alle rækker er noteringspligt indtil fem minutter før hver tidskontrol, at mobiltelefoner ikke må give lyd fra sig i spillelokalet. Kampens afvikling 7. Såfremt intet andet er bestemt i dette reglement, spilles der efter FIDE s regler for skakspillet, således som disse foreligger oversat i Skakhåndbogen eller i Skakbladet. Stk. 2. Spilletidens længde Spilletiden for mesterrækken er 6 timer, for de øvrige rækker 4 timer. Bemærk dog stk. 3 vedr. bornholmske hold. Weekendkampe begynder kl. 12:00, men den gæstende klub kan dog af hensyn til hen- og/eller tilbagerejse kræve, at der begyndes på et andet tidspunkt, dog tidligst kl. 08:30 og senest kl. 13:00. I så fald skal klubben senest ti dage før spilledagen skriftligt underrette modstanderen og holdturneringslederen herom. Kampe på hverdage begynder kl. 19:30, dersom ingen anden aftale foreligger. Stk. 3. Betænkningstid Betænkningstiden for mesterrækken er 40 træk i 2 timer, og derefter 1 time plus opsparet tid til resten af partiet.

4 For de øvrige rækker er betænkningstiden 2 timer for hver spiller til hele partiet. I forbindelse med bornholmske klubbers kampe fastlægges betænkningstiden, så det passer med rejsen til og fra Bornholm. Der spilles med ur i alle rækker. Brug af elektroniske ure er tilladt, dog skal lyden altid være slået fra, ligesom uret ikke må vise, hvor mange træk, der er spillet. Kamplederen drager omsorg for, at spillerne i Mesterrækken får 60 minutters ekstra betænkningstid, efter at sort har udført sit 40. træk, og en af vingerne er faldet i henhold til stk. 4. Følgende fremgangsmåde anvendes: a) Ved vingefald tilkaldes kamplederen, der kontrollerer, at det foreskrevne antal træk er nået. b) Kamplederen opstiller et nyt ur altså ikke det tidligere anvendte og stiller viserne på det nye tidspunkt. c) Kamplederen sikrer sig, at begge spillere har godkendt de nye viserindstillinger. d) Kamplederen tager det hidtil benyttede ur i sin varetægt og sætter det nye ur i gang. e) Ved brug af DGT-ure forudindstilles tiden, således at uret automatisk lægger tiden til, når første spilleperiode er gået for den ene af spillerne. f) Pkt. b), c) og d) udgår ved brug af DGT-ure, der automatisk lægger tiden til. Kamplederen kontrollerer i forbindelse med dette, at begge spillere har udført det foreskrevne antal træk. Stk. 4. Tidskontrol Der skiftes først ur, når vingen er faldet på en af spillernes ure, og såfremt begge spilleres noteringslister viser, at der er udført det foreskrevne antal træk. Ved brug af elektroniske ure skiftes uret ikke, men bemærk fremgangsmåden i stk. 3 e. Stk. 5. Farve Nr. 1 på det gæstende hold spiller hvid, nr. 2 sort osv. Stk. 6. Noteringspligt Der er noteringspligt til fem minutter før hver tidskontrol. Umiddelbart efter tidskontrol skal begge spillere ajourføre deres noteringslister.

5 Stk. 7. Rating Partierne i alle rækker rates i henhold til Skakhåndbogen, dog skal der gøres opmærksom på følgende: - Spillere, som har karantæne, må ikke benyttes på et hold. - Partier, hvor reserve er indsat med en halv times forsinkelse (jf. 9, stk. 5), rates ikke. Mht. dansk rating anvendes tallet ved starten af turneringen. Efter sidste runde foretages ratingberegning, og resultatet af denne indberettes til ratingkartoteksføreren. Mht. ELO-rating anvendes tallet pr. 1. oktober. Stk. 8. Partiernes begyndelse Hvert parti skal begynde på det fastsatte tidspunkt ved, at kamplederen sætter hvids ur i gang. Undtagelse: Hvis spilleren med de hvide brikker er ankommet ved spilletidens begyndelse, og spilleren med de sorte brikker ikke er ankommet, begyndes partiet ved, at sorts ur sættes i gang. Når sort indfinder sig ved skakbrættet, sættes hvids ur i gang, hvorefter hvid udfører sit første træk. Stk. 8, b. Ankommer en spiller mere end 1 time efter starttidspunktet er partiet tabt. Stk. 9. Protest Ønsker et hold at indgive protest, anfører holdlederen dette på resultatkortet. Dette gøres kortfattet, men det skal klart fremgå, hvad der protesteres imod. I så fald skal der tillige via nettet gøres opmærksom på det, og kortet skal hurtigst muligt sendes til holdturneringslederen. Holdlederen/klubformanden skal derefter indgive udførlig skriftlig protest, som skal være holdturneringslederen og modstanders klubformand i hænde senest fem dage efter kampen; ellers betragtes protesten som bortfaldet. Protester over ikke kendte forhold på spilledagen kan indberettes indtil sidste runde. For sidste runde, dog senest 5 dage efter spilledato. Protest over holdturneringslederens skriftlige afgørelse skal indgives til turneringskomitéformanden og være denne i hænde senest syv dage efter modtagelsen af holdturneringslederens afgørelse. Stk. 10. Resultatkort og indberetning Kamplederen udfylder resultatkortet, som underskrives af begge holdledere og kampleder. Resultatet skal indberettes via senest 24 timer efter kampens afslutning. Sker dette ikke, kan det medføre bøde. Det er kampens hjemmehold, der har ansvaret for at indberetningen sker korrekt og til tiden.

6 Hvis der har været uregelmæssigheder, skal dette påføres indberetningen, og resultatkortet skal i så fald indsendes til holdturneringslederen. (jf. stk. 9). Ellers opbevarer klubberne resultatkortene, indtil holdturneringen er afsluttet. Stk. 11. Rygning Alle kampe skal afvikles røgfrit. Stk. 12. Mobiltelefoner Det er strengt forbudt på spillestedet at medbringe mobiltelefoner eller andre elektroniske kommunikationsmidler, som ikke er godkendt af kamplederen. Hvis en spillers mobiltelefon ringer eller afgiver andet signal på spillestedet, mens partiet spilles, taber spilleren sit parti. Modstanderens score afgøres af kamplederen. Stk. 13 Restriktioner Det gæstende hold er forpligtet til at respektere de fra tredjemands side pålagte restriktioner, der måtte hvile på hjemmeholdets lokaler. Supplerende regler 8. Ved partier der færdigspilles med begrænset tid til alle resterende træk, anvendes seneste udgave af Skakhåndbogen afsnit Angående remis henvises til seneste udgave af Skakhåndbogen afsnit Anvendelse af spillere og reserver 9. Ingen spiller må spille på et lavere hold, end vedkommende er tilmeldt. Stk. 2. Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet på styrkelisten. Stk. 3. En spiller må godt være reserve på et højere hold, og i samme samt senere runder spille på sit ordinære hold. Stk. 4. Udebliver en spiller uden at sende afbud, kan en reserve fra styrkelisten indsættes på spillerens plads, dog tidligst en halv time efter spilletidens begyndelse. Stk. 5. Såfremt det ved kampens begyndelse vides, at et hold ikke stiller op fuldtalligt, besættes brætterne fra toppen. Stk. 6. En spiller, der er indplaceret på et hold i divisionsturneringen, må ikke anvendes som reserve i hovedkredsturneringen.

7 Stk. 7. En spiller må i samme sæson ikke deltage i 8. hovedkreds holdturnering for mere end én klub i hovedkredsen. Stk. 8. En spiller, der deltager i 8. hovedkreds holdturnering, må i samme sæson ikke deltage i DSU s divisionsturnering for en anden klub. Aflysning og ændring af spilledag 10. Aflysning En klub kan kræve aflysning på grund af vejret, hvis dette er af en sådan karakter, at al udkørsel må anses for unødig farlig. Aflysning af rejse til og fra Bornholm er også gyldig grund. Modstanderklubben og holdturneringslederen orienteres så tidligt som muligt på kampdagen og senest en time før det planlagte spilletidspunkt. Ny spilledag skal så vidt muligt være før næste runde i holdturneringen. Stk. 2 Ændring af spilledag Ønsker en klub en spilledag ændret, skal den senest 14 dage før den i turneringsplanen fastsatte spilledag rette skriftlig henvendelse herom til modstanderklubben og orientere holdturneringslederen. Ny spilledag skal så vidt muligt være før næste runde i holdturneringen. Ændringen skal godkendes af holdturneringslederen. Kan to klubber ikke blive enige om en ændret spilledag, skal kampen afvikles på den i turneringsplanen fastsatte spilledag eller aften, idet den gæstende klub dog, hvis vejafstanden er over 50 km kan kræve kampen spillet som søndagskamp, dvs. at kampen afvikles på den i turneringsplanen fastsatte søndag for den pågældende runde. Ændring af styrkelisten 11. Får en klub under turneringen en ny spiller, kan denne indplaceres på styrkelisten, enten som fast spiller eller som reserve, og klubben skal fremsende en ny styrkeliste til holdturneringslederen. Stk. 2. Hvis indplaceringen af en ny spiller bevirker, at den nederste spiller på et hold glider ud, kan denne spiller rykkes ned på et underliggende hold, og så fremdeles nedefter. Den indbyrdes rækkefølge på styrkelisten må ikke ændres herved. Stk. 3. Det skal overfor holdturneringslederen bekræftes, at den nye spiller er tilmeldt DSU gennem klubben.

8 Stk. 4. Den nye spiller, og de ændrede holdopstillinger i øvrigt, må tidligst bruges 7 dage efter, at kartoteksføreren har modtaget indmeldelsen, og holdturneringslederen har modtaget ændringen til styrkelisten. Straffebestemmelser 12. Udebliver et hold fra en kamp, eller møder der ikke med mindst 4 spillere, udgår alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen i gruppen. I rækker med 4-mands hold skal holdet møde op med mindst 3 spillere. Stk. 2. Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti (uanset resultat) være vundet af modstanderen. Stk. 3. Holdturneringslederen kan herudover idømme en klub bøde eller 1 strafpoint for enhver overtrædelse af dette reglement. Rækkevinder 13. Placeringen i en række afgøres efter, hvor mange points holdet i alt har opnået i sine kampe. Ved ligestilling på brætpoints er det holdet med flest matchpoints, der rykker op. (2 for vundet holdkamp, 1 for uafgjort og 0 for tabt). Ved ligestilling på matchpoints er det indbyrdes kamp, der afgør. Ved fortsat ligestilling er det flest points på 1. bræt, der afgør, hvis der også er ligestilling her, er det flest points på 2. bræt, der afgør etc. Ved ligestilling på alle brætter foretages lodtrækning. Oprykning 14. Vinderen af mesterrækken rykker op i 2. division. Vinderen af A-rækken rykker op i mesterrækken, vinderen af B-rækken rykker op i A-rækken osv. Stk. 2. Der foretages ingen oprykning eller nedrykning fra 4-mandshold rækken. Stk. 3. Hovedkredsbestyrelsen kan ved tilrettelæggelse af turneringen, afhængigt af tilmeldingen, yderligere oprykke hold. Nedrykning 15. Fra alle rækker nedrykkes det antal hold som er nettovirkningen af op- og nedrykningen mellem 2. division og 8. hovedkreds. Stk. 2. Der foretages ingen nedrykning fra nederste række for 8-mandshold samt fra 4-mandshold rækken. Stk. 3. Hovedkredsbestyrelsen kan ved tilrettelæggelse af turneringen, afhængigt af tilmeldingen, yderligere nedrykke hold, eller suspendere en nedrykning.

9 Præmier 16. Vinderen og nummer 2 i hver række modtager præmie, hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. I rækker med færre end 5 hold er det dog kun vinderen, der modtager præmie. Stk. 2. Alle spillere, der har scoret maksimumpoints i deres gruppe (dog minimum 5 partier), modtager scoringspræmie. Turneringens ledelse 17. På delegeretmødet vælges holdturneringslederen, der har ansvar for, at turneringen afvikles i overensstemmelse med dette reglement, og til hvem alle henvendelser angående turneringen skal rettes. Stk. 2. Hovedkredsbestyrelsen udpeger en turneringskomité på tre personer. Komiteens medlemmer kan være medlemmer af hovedkredsbestyrelsen. Turneringskomiteen behandler eventuelle anker over beslutninger, der er truffet af holdturneringslederen. Dispensationer og ændringer 19. Holdturneringslederen kan dispensere fra dette reglement 4, 6, 7, 9 og 10. Hovedkredsbestyrelsen kan dispensere fra og ændre dette reglement. Vedtaget af hovedkredsbestyrelsen juni Ændringer vedtaget på delegeretmøde april 2007 og Konsekvensrettelser foretaget af hovedkredsbestyrelsen august 2010, 2011 og 2012.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

Reglement. Intet hold må i en runde anvende mere end een udenlandsk spiller, der må anses for ikke at have bopæl i Danmark eller Sydslesvig

Reglement. Intet hold må i en runde anvende mere end een udenlandsk spiller, der må anses for ikke at have bopæl i Danmark eller Sydslesvig Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold PROGRAM november 2010 Danmarksturneringen for hold 2010/2011 2 Danmarksturneringen for hold 2010-2011 (8hk) Velkommen til 8. HK holdturneringen 2010-2011. Så er startskuddet til en ny sæson gået. Vi har

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement 1 Turneringsledelse A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5. 5-1 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-1 5.2. Instruks for Dommere i Dansk Skak Unions Divisionsturnering... 5-8 5.3. Reglement for Dansk Skak Unions Pokalturnering... 5-9

Læs mere

Nuværende formulering Forslag til ny formulering Begrundelse 1 Turneringens struktur

Nuværende formulering Forslag til ny formulering Begrundelse 1 Turneringens struktur Nuværende formulering Forslag til ny formulering Begrundelse 1 Turneringens struktur uændret Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk med: 10 hold i Skakligaen

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2011-2012 Alm. oplysninger Spilledage Alle rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger. Udekamp har en klub, når modstanderens nr. står til venstre i

Læs mere

Holdturneringen 4. og 5. HK

Holdturneringen 4. og 5. HK Holdturneringen 4. og 5. HK Program for sæson 2010-2011 Indholdsfortegnelse Fra turneringslederen side 4 Turneringsreglement side 5 Klubfortegnelse side 9 Rundeskemaer side 22 Styrkelisten side 27 1 Forretningsudvalg

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2009-2010 Alm. oplysninger Spilledage Alle rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger. Udekamp har en klub, når modstanderens nr. står til venstre i

Læs mere

PROGRAM. oktober Danmarksturneringen for hold

PROGRAM. oktober Danmarksturneringen for hold PROGRAM oktober 2007 Danmarksturneringen for hold 2007/2008 2 Danmarksturneringen for hold 2007-2008 (8hk) Velkommen til 8. HK holdturneringen 2007-2008. Så er startskuddet til en ny sæson gået. Hold-reglementet

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 Alm. oplysninger Spilledage Mesterrækken spiller søndage kl. 12.00 på de anførte datoer. De øvrige rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger.

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009

Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009 Holdturneringen 2008-2009 Side 2 Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009 Turneringsleder Bjarne Petersen Skolegade 31, 4800 Nyk F. Tlf. 2486 9983 e-mail:bp_den@hotmail.com

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

Holdturneringen

Holdturneringen Holdturneringen 2013-2014 Dansk Skak Union. 2.Hovedkreds Holdkort. Sæson 2013-2014 Række: Runde: Spillet [dato]: Hjemmehold: Gæstehold: Bræt nr: Hold Spiller navn: Res: Bræt nr: Hold Spiller navn: styrkenr

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5. 5-1 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-1 5.2. Instruks for dommere i Dansk Skak Unions Divisionsturnering... 5-8 5.3. Reglement for Dansk Skak Unions Pokalstævne... 5-9 5.4.

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Program for holdturneringen

Program for holdturneringen 6. HOVEDKREDS Program for holdturneringen 2013-2014 Indholdsfortegnelse Almindelige oplysninger... 2 Turneringsprogram... 3 Kluboversigt... 5 Revideret udgave 24. oktober kl. 12:00 1 Almindelige oplysninger

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Pokalturneringsregler

Pokalturneringsregler Pokalturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds Pokalturnering 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Gyldige pr. 1. april 2011 Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson en landsdækkende

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Forslag til ny holdturneringsstruktur

Forslag til ny holdturneringsstruktur Forslag til ny holdturneringsstruktur På HB/FU s visionsseminar i november 2011 blev der drøftet indsatsområde. Et af områderne var, at styrke den landsdækkende holdturnering med en ny 3. division. Alle

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen

Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen Holdturneringen 2004-2005 Side 2 Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2004-2005 Turneringsleder Niels Steen Larsen Nørregade 26, 4600 Køge. 5665 0201 e-mail:hamlet4600@mail.tele.dk

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Program for holdturneringen

Program for holdturneringen 6. HOVEDKREDS Program for holdturneringen 2014-2015 Indholdsfortegnelse Almindelige oplysninger... 2 Turneringsprogram... 3 Kluboversigt... 5 1 Almindelige oplysninger Spilledage Alle rækker spiller hverdage

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Nørre Åby Skoleskak og Fyns Skoleskak indbyder til Hold-DM i Skoleskak 2013

Nørre Åby Skoleskak og Fyns Skoleskak indbyder til Hold-DM i Skoleskak 2013 Nørre Åby Skoleskak og Fyns Skoleskak indbyder til Hold-DM i Skoleskak 2013 Hold-DM afvikles i weekenden fredag d. 19. april til søndag d. 21. april 2013. Så er det tiden, at du og dine venner skal vise,

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen Holdturneringen 2002-200 Side 2 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2002-200 Turneringsleder Jens Kurt Lundberg Slagelsevej 4450 Jyderup. 5927 798 Turneringskomite Henvendelser

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

PROGRAM. oktober Danmarksturneringen for hold

PROGRAM. oktober Danmarksturneringen for hold PROGRAM oktober 2003 Danmarksturneringen for hold 2003/2004 Digital produktion af blade, bøger mv. Vestre Strandvej 12 2680 Solrød Strand 5614 6154 www.chessprint.dk 2 Danmarksturneringen for hold 2003-2004

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015 Dartturneringen A` Pil-A Pil-A Kolding Årgang 23 2014 / 2015 2 3 REGELSÆT FOR DARTTURNERINGEN PIL`A` KOLDING Der spilles 501 >Straight on< og lukkes med en double. Alle divisioner spiller 4 singler og

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande:

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: Klagen er indgivet af Aalborg Skakforening den 6. marts 2010. Klagen vedrører turneringslederens og Turneringskomiteens

Læs mere

Divisionsturneringen 2003-2004

Divisionsturneringen 2003-2004 Divisionsturneringen: Finn Larsen Vinkelstræde 30 8900 Randers tlf. 86 43 46 47 email: divisionsturnering@skak.dk Randers, d. 6.4.2003 Til hovedbestyrelsemødet d. 18. april 2003 Divisionsturneringen 2003-2004

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag 1. Navn og formål Unionens navn er Københavns Skak Union [KSU], der optager klubber hjemmehørende i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt i Københavns Amt. Unionen danner 1. hovedkreds af Dansk Skak

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Turneringsreglement for VBU

Turneringsreglement for VBU Turneringsreglement for VBU Oksbøl den 3. september 2016 1. Generelle bestemmelser Stk. 1.. Vestjysk Billard Unions (VBU) turneringsleder fastsætter, og udskriver, hvert år turneringer og stævner, hvortil

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

www.divisionsskak.dk

www.divisionsskak.dk Dansk Skak Union Divisionsturneringsleder Per Rasmussen Stavsdalvej 37, Østerlars 3760 Gudhjem 5649 5113 divisionsturnering@skak.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Østerlars 15 juli 2011 Til deltagerne i 50.

Læs mere

Dartturneringen. Årgang 24. Pil-A. Pil-A. Kolding 2015 / 2016

Dartturneringen. Årgang 24. Pil-A. Pil-A. Kolding 2015 / 2016 Dartturneringen A` Pil-A Pil-A Kolding Årgang 24 2015 / 2016 2 10 ØLKORT (kun øl) Hver lørdag kl. 13-15 lille buffet + 1 øl 45 kr 150 kr DADDY S PUB TVEDVEJ 44 6000 KOLDING TLF. 52 69 04 40 BODEGA@DADDYSPUB.DK

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Danmarks Bedste Ungdomshold

Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U15 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 Velkommen til DBU for U15, 2015 3 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste Ungdomshold

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere