SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD"

Transkript

1 Ejendomme September 2015/HA Sags nr.: EMN SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD SALGSVILKÅR Tabel: Grundstørrelser og mindstepriser på de udbudte parceller Husnummer Grundstørrelse Mindstepris inkl. moms m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr m kr.

2 Kortbilag: 30 boligparceller på Hvidkløver i Gødvad Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: 1 GRUNDEN Den solgte grund overdrages, som den er og forefindes og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed sælgeren og tidligere ejere har besiddet ejendommen, og hvorom der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Grunden er omfattet af lokalplan nr Formålet med lokalplanen er at: Skabe et varieret boligområde med et højt naturindhold, hvor bebyggelsen er tilpasset terrænet. Sikre at der integreres miljø- og klimahensyn i området og give mulighed for afprøvning af forskellige bæredygtige tiltag. Sikre at regnvand håndteres indenfor lokalplanområdet, så Nebel Bæk ikke belastes med overfladevand fra det nye boligområde. Sikre at regnvand håndteres i synlige regnvandsanlæg, så det bidrager til områdets rekreative værdi. Køber erklærer ved sin underskrift på nærværende købsaftale at have gjort sig bekendt med indholdet af lokalplanen, som udgør en integreret del af købsaftalen, hvor den pålægger grundejerne forpligtelser.

3 2 OVERTAGELSESDAG Overtagelsesdagen er fastsat til den. Grunden ligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Køber er indforstået med, at byggeriet tidligst kan begyndes på overtagelsesdagen. 3 REFUSION Indtil grunden er særskilt skatteansat, betaler køber en forholdsmæssig andel af de skatter og afgifter, der hviler på stamejendommen. Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse. Køber modtager opkrævning på ejendomsskat direkte fra Silkeborg Kommune. 4 KØBESUMMENS BETALING Grundstørrelser og mindstepriser fremgår af tabellen ovenfor. Købesummen betales kontant senest på overtagelsesdagen. Enhver form for transport over rettigheder m.v. i forbindelse med grundkøbet kan ikke noteres, før endeligt skøde er udstedt. Handlen vil blive tinglyst med købesummen fratrukket moms. 5 JORDBUNDSFORHOLD Sælger har fået foretaget to jordbundsprøver af funderingsforhold på hver parcel, i alt 60 boringer som dokumenteret i 30 geotekniske rapporter fra Franck Geoteknik dateret 3. september Rapporterne kan rekvireres hos Silkeborg Kommune eller hentes på Silkeborg Kommunes hjemmeside under udbudsmaterialet. Det bemærkes, at jordbundsprøverne er punktboringer, og de viser, at der kræves ekstrafundering på nr. 3, 21 og 29. Sælger er derudover ikke bekendt med ejendommens jordbundsforhold, herunder funderingsforhold og bæreevne. Køber opfordres til at få foretaget geotekniske undersøgelser, hvor huset skal placeres. Undersøgelserne sker for købers egen regning. Hvis den geotekniske undersøgelse viser, at der i forbindelse med byggeri på grunden skal foretages ekstraordinært omfattende funderingsarbejde for mere end kr ,-, kan køber hæve handlen inden 6 måneder fra overtagelsesdagen. Købers påvisning af dårlige funderingsforhold giver alene køber ret til at hæve handlen, men ikke ret til at kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Der gives således ikke prisreduktion for geotekniske forhold. Hvis køber ønsker at hæve handlen, er det en forudsætning for ophævelse af handlen, at køber ikke har påbegyndt byggearbejder, herunder fundamentudgravning på parcellen. I tilfælde af at køber hæver handlen, tilbagebetales købesummen uden renter og med fradrag af udgifterne til både udgifter ved den oprindelige handel og udgifter ved tilbageskødningen. Købers øvrige udgifter i forbindelse med ejendomshandlen og tilbageskødningen er Silkeborg Kommune uvedkommende. Har køber i øvrigt haft udgifter i forbindelse med besiddelse af ejendommen, f.eks. udgifter til beplantning m.v., er dette Silkeborg Kommune uvedkommende.

4 Silkeborg Kommune tilbagebetaler købesummen efter modregning af Silkeborg Kommunes krav i henhold til denne, når der foreligger endelig tinglyst anmærkningsfri overdragelse af ejendomsretten til Silkeborg Kommune. Hvis køber videresælger grunden inden 6 måneder fra overtagelsesdagen, bortfalder retten til at hæve handlen. Hvis resultatet af jordbundsundersøgelsen medfører, at handlen hæves, kan der fremsendes ansøgning til Silkeborg Kommune om køb af undersøgelsesrapporten. Hvis undersøgelsen kan anvendes af andre købere, overtager Silkeborg Kommune rapporten for halvdelen af udgiften hertil. Silkeborg Kommune er dog ikke forpligtet til at købe undersøgelsesrapporten. Ejendommen sælges uden ansvar for købers fremtidige anvendelse og myndighedskrav i relation hertil. Parterne er enige om, at købsprisen og vilkårene er fastsat på baggrund af ansvarsfraskrivelsen. 6 FORURENING Grundene er undtaget for områdeklassificering ligesom grundene ikke er registreret som forurenede efter lov om forurenet jord. Sælger er ikke bekendt med nogen form for jordforurening af parcellerne. 7 MYNDIGHEDSKRAV Silkeborg Kommune påtager sig intet ansvar for krav fra offentlige myndigheder, som måtte have betydning for anvendelsen af grunden og købers realisering af et påtænkt byggeri. Køber har intet krav på at få dækket tab eller udgifter som følge af forsinkelse af byggeri, driftstab, eller andre lignende tab eller udgifter som følge af krav fra offentlige myndigheder. Indgåelse af denne købsaftale afskærer ikke Silkeborg Kommune fra efterfølgende at stille krav overfor køber, hvis der stilles krav på baggrund af den lovgivning, som kommunen som offentlig myndighed skal påse bliver overholdt. 8 SKELPÆLE Hvis køber konstaterer, at en eller flere skelpæle mangler på grunden, erstatter Silkeborg Kommune disse ved henvendelse senest 6 måneder efter overtagelsesdagen. Henvendelse kan ske til Ejendomsstaben, Østergade 1, 8600 Silkeborg telefon Ødelægges eller fjernes skelpælene, efter at Silkeborg Kommune har reetableret dem en gang, skal skellene retableres for købers egen regning. I byggeperioden skal skellene respekteres, og det er ikke tilladt at disponere over nabogrundene ved oplag af muld/overskudsjord, byggematerialer, kørsel og lignende. 9 MARKDRÆN Hvis der findes markdræn i området, vil disse - i det omfang de findes i forbindelse med byggemodningen - blive tilsluttet vejafvandingssystemet. Hvis der under byggeriet på grunden findes markdræn, som stadig er i funktion, gives der ikke refusion i købesummen herfor, og bygherren skal sikre tilslutning af disse til husets omfangsdræn eller regnvandssystem. 10 ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Museum Silkeborg har foretaget arkæologiske undersøgelser på grunden. Grunden er efter de afsluttende undersøgelser frigivet til anlægsarbejde. Bygherre og entreprenører skal dog være opmærksomme på, at hvis der under anlægsarbejdet måtte

5 fremkomme oldsager eller jordfaste fortidsminder, skal anlægsarbejdet omgående indstilles, og museet tilkaldes, jf. Museumslovens RENOVATION Der vil i lokalplanområdet blive etableret miljøstationer til håndtering af affald. Som køber af udstykningerne i lokalplanområdet for Gødvad Enge, Lokalplan , skal man være opmærksom på, at der ikke vil ske indsamling af husholdningsaffald ude ved husstandene, men at beboerne i området skal aflevere deres affald i de beholdere, der er opstillet på de miljøstationer, som er i området. Miljøstationernes placering fremgår af bilag 2. Silkeborg Kommune vil anmode køberne af udstykningerne om, at oplyse købere og lejere af ejendommene i området om, at der ikke vil blive opstillet skraldespande ude ved boligerne, men at husholdningsaffald skal afleveres på affaldsøer der vil blive etableret i området. Yderligere oplysninger herom kan indhentes ved Silkeborg Forsyning A/S, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg, telefon: Silkeborg Forsyning ejer, vedligeholder og tømmer miljøstationerne. 12 BYGGEMODNING I købesummen er indbefattet samtlige udgifter til vej- og belysningsanlæg. Køberen er indforstået med, at slidlag på vejene og eventuel belysning først vil blive færdigetableret, når Byrådet finder dette hensigtsmæssigt, dog senest når området er færdigudbygget. Hvis anlagte vejstrækninger, stier, fortove, parkeringspladser eller græsarealer beskadiges enten som følge af opgravninger, oplægning af materialer eller transporter i forbindelse med byggearbejdet, bærer køber det fulde ansvar og skal betale de nødvendige reparationer ud over den aftalte købesum. 13 VEJBETJENING Adgang til grundene skal ske via Hvidkløver. Hvidkløver består af en stamvej og tre sideveje. Vejene status kan ses på bilag 2. Silkeborg Kommune skal vedligeholde de offentlige veje og stier, og grundejerforeningen skal vedligeholde de private fællesveje og eventuelle private stier, som måtte opstå/blive anlagt på de grønne områder, som grundejerforeningen vedligeholder. 14 GRUNDEJERFORENING Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område og medlemmerne skal efterfølgende betale kontingent til grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 25 % af boligerne er bygget og taget i brug, eller når Byrådet kræver det. Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af områdets veje, stier, fællesanlæg og fællesarealer. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på disse arealer. Grundejerforeningen skal udarbejde vedtægter, som skal godkendes af Silkeborg Kommune. Der henvises til 10 i lokalplanen.

6 Vedligeholdelsen af de grønne områder består dels i at slå græs, og dels i at vedligeholde nyplantede træer og buske, samt vedligehold af eksisterende beplantning. Græsslåningens intensitet (antal klipninger pr. år) vil variere på de grønne områder, afhængigt af, hvilken brug der skal være på arealet og om man ønsker et plejet eller et mere naturligt udseende. Vedligehold af nyplantede træer og buske består i at luge ukrudt, supplere med flis, efterplante, samt at beskære for at forme f.eks. frugttræer. Den eksisterende beplantning kan vedligeholdes ved at fjerne skadede, syge eller udgåede træer en gang årligt, samt at udføre udtynding i beplantningen ca. hvert 5. år. Bemærk følgende for de af kommunen anlagte, grønne områder: Silkeborg Kommune afleverer vedligehold af græsarealerne til grundejerforeningen, når det nysåede græs er blevet klippet 2 gange af kommunen, og når det eksisterende græs er blevet ryddet for større sten og ujævnheder i overfladen, er planeret, samt klippet 2 gange. Mht. nyplantede træer og buske, så udfører Silkeborg Kommune vedligehold af det nyplantede i 3 år efter plantning, og vedligeholdelsen overgår herefter til grundejerforeningen. Vedligeholdelsen af den eksisterende beplantning overgår til grundejerforeningen, når kommunen har gennemgået beplantningen for syge, døde og udgåede træer, samt udført en evt. generel udtynding af beplantningen. 15 BYGGEFRIST Køberen er bekendt med, at der er tinglyst deklaration om byggefrist og tilbagekøbsret. Så længe grunden er ubebygget, skal den holdes rengjort og fri for ukrudt, og eventuel græs skal holdes slået. Ved misligholdelse af forpligtelsen til renholdelse m.v. kan kommunen lade de pågældende arbejder udføre for købers regning, hvis køber ikke efter forudgående varsel selv har ladet arbejdet udføre. 16 SERVITUTTER Køber er bekendt med, at der på husnummer 26 og 28 er tinglyst delaration om Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 3G,5C I forbindelse med byggemodningen er spildevandsledningen omlagt og ligger ikke længere på husnummer 26 og 28, men i stien som løber på tværs af udstykningen, dvs. at den bl.a. går mellem grundene husnummer 24 og 26. Det forventes at der enten laves en påtegning til deklarationen, hvoraf det fremgår at ledningen er omlagt og hvor den nuværende placering er eller at deklarationen aflyses og at der tinglyses en ny deklaration på den matrikel spildevandsledningen ligger på. Køber er bekendt med, at der derudover tinglyses følgende deklarationer på grunden: Deklaration om drift og vedligeholdelse af vandkasser (udkast, endnu ikke tinglyst) bliver kun tinglyst på grundene på sidevej 2. Vedtægter for regnvandslaug. (Under udarbejdelse - se link på hjemmeside) De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen. Køber erklærer ved sin underskrift på nærværende købsaftale at have gjort sig bekendt med indholdet af disse, som udgør en integreret del af købsaftalen, hvor de pålægger grundejerne forpligtelser.

7 17 REGNVANDSLAUG Der kan ikke optages bestemmelser om forhold vedrørende regnvandsløsninger i en grundejerforenings vedtægter. Der oprettes et regnvandslaug indenfor lokalplanområdet. Vedtægter og regulering af regnvandslaug sker i henhold til spildevandslovgivningen. Det åbne regnvandssystem etableres delvist som fælles private regnvandsanlæg, og der skal oprettes et privat regnvandslaug, der skal stå for drift og vedligeholdelse af en del af regnvandssystemet. Bemærk, at Silkeborg Kommune vil varetage regnvandslaugenes opgaver frem til 2025 eller til man har sikret sig, regnvandsløsningerne fungerer tilfredsstillende. Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune, Gødvad Enge, fremlægges i 8 ugers offentlig høring til og med spildevandsplan 18 FORSYNING OG TILSLUTNINGSBIDRAG Sælger oplyser, at der i købesummen er indeholdt: Tilslutningsbidrag til spildevandskloak Tilslutningsbidrag til vand Tilslutningsbidrag til el Byggemodningsbidrag til fjernvarme. TDC har lagt telefoni/bredbånd ind til området og EnergiMidt har lagt fiberbredbånd ind til området. Køber er bekendt med: At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde er for købers regning. Køber er bekendt med, at der er tilslutningspligt til fjernvarme. Køber betaler investerings- og stikledningsbidrag til fjernvarme. Hele lokalplanområdet er udlagt til lavtemperaturfjernvarme, som giver et lavere varmetab og dermed en energibesparelse. Varme-, ventilations- og varmtvandsinstallationer skal dimensioneres i henhold til Silkeborg Varmeforsynings tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering inklusiv gældende tillæg på grundkøbstidspunktet. At 50 % af regnvandet skal nedsives på egen grund og at udgifterne til etablering af LAR-løsninger betales af køber. (Der skal søges og meddeles tilladelse før etablering af LAR-løsninger/nedsivningsanlæg. Byggeriet må ikke tages i brug før der er etableret en godkendt løsning til håndtering af regnvand. Spørgsmål kan stilles til 19 BETINGELSER Køber er bekendt med, at overtagelsen er afhængig af Silkeborg Byråds godkendelse Købesummens betaling. Udstykningens godkendelse af Geodatastyrelsen. 20 OMKOSTNINGER Udstedelse af og tinglysning af skøde varetages af Silkeborg Kommune. Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af Silkeborg Kommune. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Køber bestiller og betaler selv kotekort (kort med højdeangivelser) ved landinspektør.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon

Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet - Jura HGB 18. marts 2015 Sagsnr. 196435 - HGB Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG * cpr * og * cpr. i lige sameje begge boende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Generelle salgsvilkår

Generelle salgsvilkår Generelle salgsvilkår 15-09-2011/A Indledning Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale op til 40 grunde i den nye bydel Trylleskov Strand. Grundene sælges til en fast pris jf. tilbudsblanketten,

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund Side 1 af 7 Byrådssekretariatet, Jura, HGB 15. december 2014 J.nr. 13.06.02P19/249061 KØBSAFTALE Bækken, Trekroner Parcelhusgrund Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding. Salgsmappe

Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding. Salgsmappe Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding Salgsmappe H e r n i n g K o m m u n e. Tor ve t. 7 4 0 0 H e r n i n g. h e r n i n g @ h e r n i n g. d k. w w w. h e r n i n g. d k Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 3 2. BYGGEMODNING MV... 5

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. april 2015 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt betegnelsen

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf:

Læs mere

Salgsmateriale. Alléparken, Marslev

Salgsmateriale. Alléparken, Marslev Salgsmateriale Alléparken, Marslev Salgsmateriale - beskrivelse af området - Lokalplan 49 - kontaktpersoner - forsyningsselskaber - jordbundsundersøgelser - arkæologiske undersøgelser - måleblad / kort

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere