Propositioner for Danmarksturnering VolleyLigaen, 1., 2. og 3. division

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Propositioner for Danmarksturnering VolleyLigaen, 1., 2. og 3. division"

Transkript

1 Propositionerne for er opdelt i tre dele: Generelle bestemmelser, der er gældende for VolleyLigaen og alle divisionsrækker ( 1-39). Krav for 1. division ( 40-71) Krav for VolleyLigaen ( 42-51). DVBF s bestyrelse har vedtaget en ny turneringsstruktur som, er gældende fra sæsonen med følgende rækker for hvert køn: Én VolleyLiga, som udgangspunkt med 8-10 hold To 1. divisioner med 7 hold og Storebælt som fast grænse Fire 2. divisioner med 7 hold og Storebælt som fast grænse. 2 rækker øst for Storebælt (Øst og Syd) og 2 rækker vest for Storebælt (Nord og Vest) Turneringen spilles færdig som anvist i propositionerne. Holdene spiller om en sportslig ranking. Holdene indplaceres i VolleyLigaen, 1. og 2. division efter denne sportslige ranking. Hold i VolleyLigaen skal opfylde krav til VolleyLigaen som fremgår af Propositioner for en og Hal, bane og rekvisitreglementet Formelle bestemmelser 1 Turneringsledelsen Turneringsledelsen i er Turneringsudvalget samt den administrative turneringsleder. Stk. 2 Turneringsledelsen har ansvar for og kompetence til at varetage den praktiske planlægning og afvikling af. Stk. 3 Turneringsledelsen kan nedsætte yderligere arbejdsgrupper til varetagelse af arbejdet i forbindelse med turneringer i Volleyball Danmark. Stk. 4 Enhver henvendelse til Turneringsledelsen eller arbejdsgrupper skal foregå via Volleyball Danmark s Turneringsleder. Stk. 5 I sager, der vedrører landsholdsarbejdet, inddrages tillige Top Volley Danmark (TVD). Ved etablering, planlægning og drift af VolleyLigaen skal der tages behørigt hensyn til FIVBs, CEVs og NEVZAs kalendere. Turneringsledelsen Volleyball Danmark Turnering v/ Henrik Petersen Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Tlf.: Side 1 af 18

2 2 Kompetenceforhold Turneringsudvalget fortolker Propositioner for en, samt øvrige reglementer med relation til en, jf. Fælles Turneringsreglement. Stk. 2 Spilleregelgruppen fortolker de Officielle Volleyballregler. Stk. 3 Afgørelser truffet af Turneringsudvalget eller arbejdsgrupper i henhold til ovenstående, kan appelleres til Volleyball Danmarks bestyrelse inden for 8 dage, jf. Fælles Turneringsreglement 5. Kun de involverede parter kan anke afgørelsen. En afgørelse kan ikke ankes af tredjepart. 3 Propositioner, der er gældende for den kommende sæson, skal være vedtaget af Forretningsudvalget senest 15. august det år, turneringen starter. 4 Spilledragt Spillernes påklædning skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser i de Officielle Volleyballregler samt Volleyball Danmarks reklamereglement. Dog kan brystnummeret reduceres til 10 cm. Følgende skal bemærkes: Spilledragten skal være fuldstændig ens. Ens spilletrøje og ens shorts. Numre, som må anvendes: I tilfælde af at et hold anvender Libero, skal denne/disse bære en trøje i en anden farve end de øvrige spillere. Det tillades, at spillerens family name påføres spilletrøjen. I særlige tilfælde kan turneringsudvalget godkende et alment kendt øgenavn. 5 Arrangørklubbens forpligtelser og ansvarsområder Arrangørklubben skal: 1. Stille med 2 sekretærer. Én til at føre E-Scoresheet og én til at passe scoringstavlen. De skal være til stede ved sekretærbordet senest 30 minutter før det fastsatte kamptidspunkt. 2. Senest 45 minutter før det fastsatte kamptidspunkt sørge for, at bane og yderligere rekvisitter er opstillet og til stede, i overensstemmelse med kravene i Hal-, bane- og rekvisitreglement. Dispensation kan i særlige tilfælde gives ved henvendelse til Turneringsledelsen 3. Stille med minimum 16 bolde til opvarmning. 4. Umiddelbart og senest en halv time efter kampens afslutning indberette resultatet af kampen via Volleyball Danmarks online resultatformidling. 5. Indsende kampskemaer, holdsedler mv. til Volleyball Danmarks Turneringsleder samme dag, som kampen afvikles. 6. I øvrigt løse alle praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet, samt sørge for god ro og orden under hele arrangementet. Stk. 2 Såfremt arrangørklubben ønsker det, kan de afvikle kampe i 2. og 3. division, med 3- boldsystem, præsentation og speaker. Dette skal meddeles såvel udeholdet og dommeren senest 35 minutter før officiel kampstart. Side 2 af 18

3 6 Kampskemaer E-scoresheet anvendes som kampskema i alle kampe. Såfremt E-scoresheet ikke kan anvendes pga. tekniske problemer skal DT-Kampskema anvendes. 7 Holdsedler Den af Volleyball Danmark udformede holdseddel, DT-8 version 02.10, skal anvendes. Holdsedlen skal indsendes sammen med kampskemaet. Stk. 2 Kun spillere, der er påført kampskemaet må benyttes. Stk. 3 Liberoerne påføres holdsedlen før denne afleveres, og påføres alene på kampskemaet i rubrikken til liberoerne. Stk. 4 Holdsedlen er et officielt dokument, som skal være let læseligt og uden mulighed for misforståelser. Stk. 5 Det er tilladt at strege spillere fra holdsedlen inden denne afleveres til sekretæren, herefter er holdsedlen et officielt dokument, der ikke må rettes i. 8 Holdsammensætning Et hold består af maksimalt 14 spillere (heraf maksimalt 12 ordinære spillere og maksimalt 2 liberoer), én træner, én assisterende træner, én fysioterapeut og én holdleder. Der må være 4 personer på bænken jf. holdsedlen, en evt. 5 person skal være en læge. 9 Rotationssedler Rotationssedler skal benyttes ved alle kampe i en. 10 Bolde Dommeren vælger kampbolde, mens arrangørklubben vælger typen. Stk. 2 Der skal spilles med flerfarvede kampbolde, der er godkendt af FIVB Mikasa MVA 200, MVA300 eller Molten IV5XC. Dommerplatform Der skal benyttes en højdejusterbar dommerplatform med god plads til dommerens bevægelsesfrihed. I VolleyLigaen må der kun anvendes de dommerplatforme, der er monteret på netstolpen eller har et eller flere ben mod nettet, der fylder mindre end netstolpens diameter inklusiv pude. 11 Karantæne ved diskvalifikation af spillere/træner Det Fælles Turneringsreglement fastsætter bestemmelser for karantæne i forbindelse med diskvalifikation og udvisning. Side 3 af 18

4 Stk. 2 Ved diskvalifikation skal den diskvalificerede spiller/træner/leder forlade spillepladsen, således, at den diskvalificerede person ikke kan have kontakt til holdene. 12 Udligning af turneringsholds rejse- og dommerudgifter Se Økonomiske retningslinjer for en for seniorhold. 13 Dommerpåsætning Dommerpåsætningen foretages af Volleyball Danmarks Dommerpåsætningsgruppe. Stk. 2 Dommere påsættes med navn, i alle divisioner. Stk. 3 Kampe i VolleyLigaen må kun afvikles med 2 uddannede DT-dommere. Stk. 4 Til kvartfinaler, semifinaler, finaler og bronzekampe kan der påsættes linjedommere. Beslutningen tages af Top Volley Danmark. Stk. 5 Såfremt der, grundet dommerudeblivelse, mangler 1 eller flere dommere i 1. eller 2. division, skal arrangørklubben forsøge at finde en erstatning. Såfremt dette ikke er muligt, kan kampen afvikles med én dommer. Stk. 6 Såfremt det ikke er muligt at finde en dommer, skal arrangørklubben finde en person, der kan lede kampen. Hvis dette er umuligt, kan de implicerede klubber søge turneringsledelsen om refusion af udgifterne til rejse og halleje. 14 Dommerhonorar, afregning, rejsegodtgørelse, fortæring m.v. Dommerudgifter udbetales i henhold til det gældende Regulativ for dommerhonorar og rejsegodtgørelse m.v. 15 Behandling af protester Proceduren for afgivelse af protester fremgår af det Fælles Turneringsreglement. Klubbens skriftlige opfølgning sendes (jf. Fælles Turneringsreglement) til Volleyball Danmarks turneringsleder. Samtidigt indbetales et protestgebyr på kr. til Volleyball Danmark s konto Dersom en protest tages til følge, tilbagebetales dette. En eventuel omkamp vil kun blive arrangeret, såfremt dette er teknisk muligt og det protesterende hold ønsker det. Specielle bestemmelser 16 for seniorhold udskrives i følgende divisioner for sæson : VolleyLigaen for damer. 1. division for damer. 2. division for damer (øst og vest). 3. division for damer (øst og vest). VolleyLigaen for herrer. 1. division for herrer. Side 4 af 18

5 2. division for herrer (øst og vest). 3. division for herrer (øst og vest). Stk. 2 En klub/holdfællesskab kan kun være repræsenteret med ét hold i samme division, dog kun ét hold i VolleyLigaen eller 1. division. En klubs/holdfællesskabs 2. hold kan højest deltage i 2. division og kan ikke opnå oprykningsberettigelse til 1. division. En klubs/holdfællesskabs 3. hold kan højest deltage i 3. division og kan ikke opnå oprykningsberettigelse til 2. division. Stk. 3 Særlige vilkår er gældende for wildcardholds deltagelse i 1., 2. eller 3. division, I henhold til Reglement for Wildcardhold i en. 16 A for seniorhold udskrives i følgende divisioner for sæson : VolleyLigaen for damer. 1. division for damer (øst og vest). 2. division for damer (nord, syd, øst og vest). VolleyLigaen for herrer. 1. division for herrer (øst og vest). 2. division for herrer (nord, syd, øst og vest). Stk. 2 En klub/holdfællesskab kan kun være repræsenteret med ét hold i VolleyLigaen. Stk. 3 En klub/holdfællesskab kan være repræsenteret med ét hold i 1. division (1. hold, wildcardhold eller 2. hold). Stk. 4 En klub/holdfællesskab kan være repræsenteret med maksimalt to hold i 2. division (det ene hold kan være et wildcardhold. Stk. 5 Særlige vilkår er gældende for wildcardholds deltagelse i 1., eller 2. division, Se endvidere Reglement for Wildcardhold i en. 17 Framelding Såfremt en klub ikke ønsker, at et hold skal fortsætte i en, skal dette meddeles skriftligt til turneringsledelsen senest 1. april. 18 Ansøgningsfrister Stk. 1 Ansøgning om holdfællesskaber / fornyelse af ansøgning om holdfællesskaber, der ønskes tilmeldt en, skal være Volleyball Danmark i hænde senest 1. april. Stk. 2 Ansøgning om fusion / sammenlægning af to eller flere klubber skal være Volleyball Danmark i hænde senest 1. marts. Stk. 3 Ansøgning om fritagelse for oprykning til en højere division skal være Volleyball Danmarks turneringsleder i hænde senest 1. marts. Stk. 4 Ansøgning om ekstraordinær nedrykning til en række lige under skal være Volleyball Danmarks turneringsledelse i hænde senest 1. marts. Stk. 5 Ansøgning om navneændringer eller specielle navne på overbygninger, skal være Volleyball Danmark i hænde senest 1. april. Side 5 af 18

6 19 Turneringsgebyr For deltagende hold udsender Volleyball Danmark faktura til klubben med opkrævning af turneringsgebyret. Såfremt et hold ikke er frameldt videre deltagelse i en senest 1. april, vil klubben være pligtig at betale turneringsgebyret for den kommende sæson. I henhold til Fælles Turneringsreglement og Økonomiske retningslinjer for en for seniorhold. 20 Fortryk til en I henhold til de aktuelle stillinger samt de tilmeldte hold herunder de af kredsene indsendte stillinger i Danmarksserierne sammensætter turneringsledelsen en rækkeinddeling for ens rækker. På basis af disse rækkeinddelinger udsendes et fortryk, som kan anvendes til reservering af haltider. Fortrykket udsendes primo maj måned det år, turneringen starter. Af fortrykket fremgår, hvornår turneringen starter og slutter. Stk. 2 Turneringen starter i september og afsluttes i april. Stk. 3 Kampe i fortrykket kan kun flyttes, såfremt begge hold er enige om det. Klubberne skal ikke indsende deres skriftlige korrespondance til Volleyball Danmark, men gemme den, som dokumentation. Hvis kampflytningen ikke foretages af den officielle kontaktperson skal det af korrespondancen fremgå, at den officielle kontaktperson er orienteret om kampflytningen. Kampflytninger efter turneringsplanens udsendelse kan kun ske i henhold til nærværende reglements 32. Stk. 3. Såfremt begge klubber er enige, kan holdene bytte deres ude-/hjemmekampe. Kun i særlige tilfælde vil turneringsledelsen efter ansøgning kunne give tilladelse til, at to klubber spiller begge deres kampe i samme halvsæson. 21 Halreservationer Det påhviler den enkelte klub at fremskaffe nødvendige haltider til afvikling af sine hjemmekampe. For nogle klubbers vedkommende varetages dette af den lokale kreds eller anden sammenslutning, men det er til enhver tid klubbens eget ansvar, at den råder over de nødvendige haltider. Det er udelukkende klubbens ansvar at informere disse samarbejdsorganer om eventuelle ændringer. Stk. 2 Tidsforbrug. Til afvikling af kun én kamp kræves 3 timer - inkl. 45 minutter til opvarmning og 15 minutter til oprydning. Til afvikling af yderligere kampe i samme hal kræves yderligere 2 timer pr. kamp - inkl. 30 minutter til opvarmning. Stk. 3 Der skal primært spilles med kampstart indenfor perioden i nævnte tidsrum: Lørdage og søndage kl Hverdage kl Klubberne skal i det omfang, det er muligt, tage hensyn til modstandernes rejsemuligheder (læs: brug af offentlige transportmuligheder) ved fastlæggelse af tidsrum. Side 6 af 18

7 Stk. 4 Såfremt der i en turneringsrunde er placeret to kampe, skal hverdagskampen afvikles tirsdag, onsdag eller torsdag og weekendkampen lørdag eller søndag. Dog kan kampene placeres på andre dage, hvis klubberne er enige herom. Stk. 5 Hvis det ikke er muligt at skaffe haltid i den weekend, hvor klubben er tildelt hjemmebane, er det tilladt at placere kampe på hverdage. Kampene skal i givet fald placeres i ugen op til samme spillerunde/ kampweekend. 22 Turneringsstruktur for en for seniorer Alle kampe i en for seniorhold spilles til tre vundne sæt. Stk. 2 Alle spørgsmål om placering i en række afgøres efter følgende principper: 1. Flest vundne kampe I tilfælde af lighed i vundne kampe 2. Opnåede points I tilfælde af pointlighed: 3. Sætforskel I tilfælde af samme sætforskel: 4. Boldforskel I tilfælde af samme boldforskel: 5. Indbyrdes kampe Stk. 3 Pointgivning. Point Point Kampresultat Vinderhold Taberhold Stk. 4 Alle spørgsmål om placering i forbindelse med indbyrdes kampe afgøres efter følgende principper: 1. Flest vundne kampe I tilfælde af lighed i vundne kampe 2. Opnåede points I tilfælde af pointlighed: 3. Sætforskel I tilfælde af samme sætforskel: I tilfælde af samme boldforskel: 4. Boldforskel 5. Mellem 2 eller flere hold, afgøres den indbyrdes placering gennem kamp(e) mellem de implicerede hold, hvis placeringen har betydning for op- og nedrykning eller fordelingen af medaljer. Turneringsledelsen fastsætter tid og sted for afvikling af kampen(e). VolleyLigaen 23 Side 7 af 18

8 Grundspil VolleyLigaen består af 8 (herrer) henholdsvis 7 hold (damer). Turneringen afvikles som et grundspil med efterfølgende finalespil og kvalifikation til VolleyLigaen. I grundspillet mødes holdene to gange, Nr. 1-2 efter grundspillet, samt vinderne af kvartfinalerne deltager i Semifinalerne. Nr. 3-6 efter grundspillet deltager i Kvartfinalerne. Nr. 7-8 efter grundspillet, spiller Kvalifikation til VolleyLigaen. Kvartfinaler Nr. 3-6 i grundspillet deltager i Kvartfinalerne. Nr. 4 i grundspillet møder nr. 5 i grundspillet i den anden DM-kvartfinale (Kvartfinale 1). Nr. 3 i grundspillet møder nr. 6 i grundspillet i den ene DM-kvartfinale (Kvartfinale 2). Afvikling af kvartfinaler Kvartfinalerne afvikles bedst af 3 kampe. Grundspillets nr. 3 og 4 har hjemmebaneretten i 2. og en evt. 3. kamp. Semifinaler De 2 øverst placerede i grundspillet og de 2 vindere af kvartfinalerne deltager i Semifinalerne. Nr. 1 i grundspillet møder vinderen af Kvartfinale 1 i den ene DM-semifinale. Nr. 2 i grundspillet møder vinderen af Kvartfinale 2 i den anden DM-semifinale. Placeringen i grundspillet afgøres efter følgende principper: 1. Flest vundne kampe I tilfælde af lighed i vundne kampe 2. Opnåede points I tilfælde af pointlighed: 3. Sætforskel I tilfælde af samme sætforskel: 4. Boldforskel I tilfælde af samme boldforskel: 5. Indbyrdes kampe Afvikling af semifinalerne Semifinalerne afvikles bedst af 5 kampe. Grundspillets nr. 1 og 2 har hjemmebaneretten i 2., 3. og en evt. 5. kamp. Kampfastsættelse Kampene spilles på de af Volleyball Danmark fastsatte dage og tidspunkter. Det er klubbernes ansvar at sikre, at kampene kan spilles som anført. Såfremt der måtte være dage/tidspunkter, hvor det er umuligt at spille på hjemmebane, skal dette meddeles til Volleyball Danmark senest den 15. september 2016 med dokumentation fra hallen/kommunen. 24 DM-finalerne Vinderne af de 2 DM-semifinaler møder hinanden i DM-finalerne. Bronzekamp Taberne af de to DM-semifinaler møder hinanden i to kampe om bronzemedaljerne. Side 8 af 18

9 Kampene om 5-6. pladsen Taberne af de to kvartfinaler møder hinanden i to kampe om 5-6. pladsen. DM-finalerne, Bronzekampe og kampene om 5-6. pladsen Bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebane i 2. bronzekamp. Finaler og bronzekampe spilles bedst af to kampe, såfremt stillingen er 1-1 i kampe, spilles der et Golden Set (1 sæt til 25), der starter 5 min. efter den ordinære kamp er afsluttet. Golden Set er at betragte som en ny kamp med sammen holdopstilling som den ordinære kamp. Spillere der er blevet diskvalificeret i den oprindelige kamp blive fjernet fra holdkortet og kan ikke deltage i Golden Set. Kampfastsættelse Kampene spilles på de af Volleyball Danmark fastsatte dage og tidspunkter. Det er klubbernes ansvar at sikre, at kampene kan spilles som anført. Såfremt der måtte være dage/tidspunkter, hvor det er umuligt at spille på hjemmebane, skal dette meddeles til Volleyball Danmark senest den 15. september 2016 med dokumentation fra hallen/kommunen. Protestkomité/Jury I forbindelse med afvikling af 2. DM-Finale/Bronzekamp nedsætter Volleyball Danmark en protestkomite/jury. Stk. 2 Protestkomiteen/juryen har beføjelse til at behandle protester, tildele spillere karantæne som følge af udvisninger eller diskvalifikationer jf. det fælles turneringsreglement og træffe afgørelse i spørgsmål som ikke er beskrevet i regler og propositioner. Stk. 3 Procedure for protest: Kampen stoppes Protestkomiteen tilkaldes Protestkomiteen hører derefter sagens parter og træffer en afgørelse Kampen genoptages på baggrund af protestkomiteens afgørelse Såfremt en protest ikke tages til følge opkræves denne protesterende klub for protestgebyret Stk. 4 Protestkomiteens afgørelse kan ikke ankes 25 Dansk mesterskab, pokaler Damer Vinderen af DM-finalen for damer bliver "Danmarksmester i volleyball for damer. Holdets spillere modtager DIFs mesterskabsplaketter samt Volleyball Danmarks guldmedaljer. Endvidere modtager klubben en af Volleyball Danmark udsat vandrepokal samt en pokal til ejendom. Spillerne hos taberne af DM-finalen for damer modtager Volleyball Danmarks sølvmedaljer. Spillerne hos vinderne af Bronzekampen for damer modtager Volleyball Danmarks bronzemedaljer. Herrer: Side 9 af 18

10 Vinderen af DM-finalen for herrer bliver "Danmarksmester i volleyball for herrer". Holdets spillere modtager DIFs mesterskabsplaketter samt Volleyball Danmarks guldmedaljer. Endvidere modtager klubben en af Volleyball Danmark udsat vandrepokal samt en pokal til ejendom. Spillerne hos taberne af DM-finalen for herrer modtager Volleyball Danmarks sølvmedaljer. Spillerne hos vinderne af Bronzekampen for herrer modtager Volleyball Danmarks bronzemedaljer. 26 Pladser i Europa Cup og NEVZA Club Championships Pladser i Europa Cuppen tildeles efter de af CEV vedtagne regler. Pladser i NEVZA Club Championships tildeles efter de gældende regler, pt. nr. 1-4 i Volley- Ligaen. Såfremt et eller flere af de kvalificerede hold ikke ønsker at deltage, kan TVD tilbyde pladserne til de næste rangerede hold. 27 Kvalifikation til VolleyLigaen Nr. 7-8 i VolleyLigaens grundspil og nr. 1-2 samt nr. 3 hos damerne i grundspillet i 1. division spiller kvalifikation til VolleyLigaen, hvor holdene mødes i en dobbeltturnering (ude og hjemme). Kampene afvikles på de af Volleyball Danmark fastsatte datoer. Hjemmeklubben fastsætter starttidspunkt. Nr. 1 og 2 i kvalifikation til VolleyLigaen opnår kvalifikation til VolleyLigaen, mens nr. 3-4 spiller i 1. division i den kommende sæson division 1. division damer/herrer består af 8 hold. 1. division afvikles som en dobbeltturnering, hvor de 8 hold i hver række møder hinanden 2 gange (ude og hjemme). Stk. 2 Nr. 1 og 2 samt nr. 3 hos damerne i 1. division spiller mod nr. 7 og 8 fra VolleyLigaen om to pladser i den kommende VolleyLiga. Der spilles alle mod alle, ude og hjemme. Stk. 3. Nr. 3-8 i 1. division herrer og nr. 4-8 i 1. division damer spiller Kvalifikation til 1. division. Der spilles alle mod alle, enten ude eller hjemme Herreholdene medbringer en vundet/tabt kamp og sætdifferencen til Kvalifikation til 1. division: Nr. 3 i 1. division medbringer én 3-0 sejr over nr. 8 i 1. division Nr. 4 i 1. division medbringer én 3-1 sejr over nr. 7 i 1. division Nr. 5 i 1. division medbringer én 3-2 sejr over nr. 6 i 1. division. Dameholdene medbringer en vundet/tabt kamp og sætdifferencen til Kvalifikation til 1. division: Nr. 4 i 1. division medbringer én 3-0 sejr over nr. 8 i 1. division Nr. 5 i 1. division medbringer én 3-2 sejr over nr. 7 i 1. division 2. division 29 Side 10 af 18

11 2. division damer/herrer består af 20 hold fordelt i to rækker for hvert køn Øst og Vest med Storebælt som grænse. 2. division afvikles som en dobbeltturnering, hvor de 10 hold i hver række møder hinanden 2 gange (ude og hjemme). 30 Op- og nedrykning efter sæsonen Alle hold i en rangeres efter deres resultater. Nr. 1-6 i VolleyLigaen rangeres som 1-6 Holdene i Kvalifikations til VolleyLigaen rangeres som 7-10 De resterende hold i 1. division ranges 11-16(18), dog rangeres vinderne af 2. division over nr. 7 i 1.division Hold i 2-3 division rangeres hhv. øst og vest for Storebælt. Vinder af 3. division rangeres over nr. 7 i 2. division og nr. 2 i 3. division rangeres over nr. 9 i 2. division Oprykker fra Danmarksserien garanteres en plads i 2. division Holdene indplaceres i divisionerne sæson efter den opnåede ranking. Højst rankede i VolleyLigaen, osv. De hold der har den laveste ranking rykker ned i Danmarksserien. Såfremt der indplaceres wildcardhold i 2. division vil der være ekstra nedrykker(e). Såfremt hold fra Danmarksserien ikke ønsker oprykning vil der være færre nedrykker(e). Danmarksserien (fire rækker): Nr. 1 rykker op i 2. division. Nr. 2 fra SVBK rykker op i 2. division Ønsker et oprykningsberettiget hold ikke at rykke op i 2. division. Overgår pladsen til det næste oprykningsberettigede hold i rækken. Et hold, der er placeret dårligere end nr. 3 blandt de oprykningsberettigede hold (i SVBK dog nr. 4), kan ikke rykke op i 2. division. Er der ingen, der ønsker at rykke op blandt de 3 (4) bedst placerede oprykningsberettigede hold, er der ingen direkte oprykker fra denne Danmarksserie. Et hold, der er dømt til nedrykning fra Danmarksserien, kan ikke rykke op. Senest to dage efter afslutningen på kredsturneringen skal Volleyball Danmarks turneringsleder fra kredsenes turneringsledelse have modtaget indberetning om den endelige stilling i kredsenes øverste række. Stk. 2 Hvis et hold rykker ned i en lavere division, placeres klubbens eventuelle 2. hold i denne division som det lavest placerede hold og dermed som en af de ordinære nedrykkere uanset opnået placering. Side 11 af 18

12 Stk. 3 Et hold, der jf. 17 ikke tilmeldes til næste års turnering, fastholder den placering som holdet havde ved sæsonafslutningen. Der bliver tale om en ekstraordinær nedrykker fra den aktuelle række. Stk. 4 Såfremt der opstår ledige pladser på grund af holdudtrækninger, udelukkelse, manglende tilmelding eller af andre årsager, beslutter Turneringsledelsen suverænt, hvorledes disse ledige pladser besættes. 31 Wildcardhold Wildcardhold følger den almindelige op- og nedrykning som beskrevet i wildcard reglementet. Wildcardhold kan rykke op i VolleyLigaen hvis klubben ikke har et hold i VolleyLigaen i den respektive række. Wildcardhold der rykker i VolleyLigaen overgår til at være et almindeligt 1. hold. Andre hold i klubben rykker rangering så 1. holdet bliver 2. osv. 32 Kampflytninger Kampe skal spilles på det af Turneringsledelsen fastsatte tidspunkt. Kampe kan gebyrfrit flyttes i henhold til Fælles Turneringsreglement 26 stk Stk. 2. Hjemmeholdet kan også gebyrfrit ansøge om kampflytning i forbindelse med ændringer i tidligere reserverede haltider. I dette tilfælde skal dokumentation medsendes. Stk. 3 Flytning i henhold til stk. 1 og 2 er kun gebyrfri såfremt, at den af modparten accepterede ansøgning er turneringsleder i hænde senest 21 dage før den oprindelige og nye kampdato. Ansøgning, som er turneringsleder i hænde senere end 21 dage før oprindeligt fastsatte kampdato, pålægges et gebyr på kr. Stk. 4 Kampflytninger ud over disse kan imødekommes under følgende forudsætninger: 1. Begge hold er enige om flytningen. 2. I forbindelse med flytningen betaler ansøgende klub følgende gebyrer: Når ansøgningen er Volleyball Danmarks turneringsleder i hænde senest 29 dage inden oprindelige kampdato: 500 kr. Når ansøgningen er Volleyball Danmarks turneringsleder i hænde senere end 29 dage og senest 15 dage inden oprindelige kampdato: kr. Når ansøgningen er Volleyball Danmarks turneringsleder i hænde senere end 15 dage og senest 8 dage inden oprindelige kampdato: kr. Når ansøgningen er Volleyball Danmarks turneringsleder i hænde senere end 8 dage inden oprindelige kampdato: kr. Stk. 5. Proceduren for kampflytning i henhold til ovenstående beskrives her: 1. Ansøgende klub kontakter modstanderklub og aftaler forslag til nyt kamptidspunkt. 2. Ansøgende klub udfylder kampflytningsblanket eller fremsender en mail, som den sender til modstander for godkendelse. Såfremt en klub fremsender en mail, skal denne indeholde de oplysninger, som fremgår af kampflytningsblanketten. 3. Modstanderklub skal inden 8 dage svare og sende kampflytningsblanket retur til ansøgende klub og til turneringsledelsen. Såfremt modstanderklubben ikke har svaret inden 8 dage, kontakter ansøgende klub turneringsleder, som herefter træffer en afgørelse. 4. Turneringsledelsen beslutter om kampen kan flyttes og meddeler resultatet til klubberne inden 8 dage. Side 12 af 18

13 Stk. 6 Ønske om kampflytning i henhold til stk. 4, der er turneringsleder i hænde senere end 14 dage for kampe i VolleyLigaen og 3 dage for kampe i 1. og 2. division før oprindelig kampdato, imødekommes ikke. Stk. 9 En flyttet kamp i forbindelse med deltagelse i Europa Cup-kampe, i kampe, som af Volleyball Danmark er ligestillet hermed, eller deltagelse på repræsentative danske hold i henhold til Fælles Turneringsreglement 26 kan tidligst foreslås fastlagt til afvikling 48 timer efter den forriges aktivitets/kamps starttidspunkt, hvis aktiviteten/kampen er afholdt i Danmark. Er aktiviteten/kampen afviklet i udlandet, kan kampen tidligst foreslås fastlagt til afvikling 72 timer efter den forrige aktivitets/kamps starttidspunkt. 33 Konsekvenser ved udeblivelser Såfremt et hold udebliver, tabes kampen (0-3), (0-75). Holdet idømmes en bøde jf. bødeappendiks samt det beløb, der ved udeblivelse er sparet i rejseudgifter. Stk. 2 Såfremt et hold udebliver med eller uden afbud inden for ens to sidste runder i foråret, idømmes holdet en bøde jf. bødeappendiks samt det beløb, der ved udeblivelse er sparet i rejseudgifter. 34 Opløsning af hold efter tilmelding til turneringen Såfremt en klub efter starten af turneringen skriftligt meddeler, at et tilmeldt hold ikke længere eksisterer, trækkes holdets spillede kampe ud af stillingen og de resterende kampe aflyses. Stk. 2 Hvis holdet har færdigspillet grundspillet udtrækkes disse kampe dog ikke. Stk. 3 Såfremt opløsningen sker inden første turneringskamp vil klubben ikke indgå i udligningen af dommer- og kørselsudgifter for den aktuelle sæson. Stk. 4 Klubben er ligeledes pligtig at betale turneringsgebyr til Volleyball Danmark. 35 Konsekvenser ved opløsning / udelukkelse af hold Hold, der udelukkes fra eller trækkes ud af en, mister enhver rettighed i forhold til sin hidtidige placering og opnåede resultater. Holdet placeres i den afsluttende stilling sidst. Holdet betragtes som opløst og kan i den efterfølgende sæson ikke deltage i en. Klubbens øvrige hold kan i den efterfølgende ikke deltage i den række, hvorfra holdet er trukket eller udelukket. 36 Anvendelse af ikke-spilleberettigede spillere Hvis der på et hold deltager en spiller, der i henhold til Fælles Turneringsreglement ikke er spilleberettiget, straffes holdet, som angivet i Fælles Turneringsreglement. Stk. 2 Hvis der på et hold deltager en spiller, der i henhold til Volleyball Danmarks øvrige reglementer ikke er spilleberettiget, herunder spillere, der har karantæne fra det pågældende hold, straffes holdet, som angivet i Fælles Turneringsreglement. Bøder 37 Side 13 af 18

14 Ved overtrædelse af reglementer, hvor der idømmes bøder, vil disse blive fastsat i henhold til gældende bødestørrelser, jfr. Appendiks. Stk. 2 Anker over idømmelse og fastsættelse af bøder stiles skriftligt til Turneringsledelsen, og skal være indsendt senest 8 dage efter modtagelsen af bødeforlægget. En evt. anke over idømt bøde har ikke opsættende virkning for indbetalingen af bødekravet. Stk. 3 Idømte bøder skal være indbetalt senest 14 dage efter påkrav. Er dette ikke sket, pålægges et opkrævningsgebyr og en ny frist for indbetaling fastsættes. Ved overskridelse af den nye tidsfrist idømmes et ekstra gebyr. Samtidig videresendes sagen til Volleyball Danmarks Forretningsudvalg for videre behandling. 38 Såfremt et hold i turneringen gentagende gange, og på trods af påtale, udviser en adfærd, der skønnes uforenelig med almindelige sportslig opførsel, og som ikke er i tråd med volleyballsportens ide, kan Turneringudvalget indstille til Bestyrelsen, at holdet udelukkes fra resten af turneringen og dømmes til nedrykning ved sæsonafslutning. 39 Særlige forhold Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan Turneringsudvalget dispensere fra ovenstående regler. Krav til 1. division 40 Kampe i 1. division skal afvikles med: 3-boldsystem Herudover anbefales det, at kampe i 1. division afvikles efter krav til VolleyLigaen eller dele af disse. 41 Klubskifte til 1. division For at være spilleberettiget for et hold i 1. division efter 1. januar må spilleren ikke have repræsenteret en anden klub såvel dansk som udenlandsk i en officiel turneringskamp efter 22. december i turneringsåret. Stk. 2 Alle klubskifter i 1. division skal være foretaget senest 22. december. Den modtagne klub indsender kopi af klubskifteblanketten, der skal være turneringsledelsen i hænde senest den 22. december. Krav til VolleyLigaen 42 Dispensationer Dispensationer skal fremsendes til Turneringslederen Bemærk at dispensationer udløber pr. 31/7. Som udgangspunkt kan der kun dispenseres for krav til VolleyLigaen, som er beskrevet i Hal-, bane- og rekvisitreglementet eller propositionerne 45. Side 14 af 18

15 Dispensation kan kun gives hvis klubben kan præsentere en tidsplan, der peger mod en løsning af problemet inden for en nærmere fastsat tidsramme. 43 Krav til deltagende hold/klubber i VolleyLigaen For at være spilleberettiget for et hold i VolleyLigaen efter 1. januar må spilleren ikke have repræsenteret en anden klub såvel dansk som udenlandsk i en officiel turneringskamp efter 22. december i turneringsåret. Stk. 2 Alle klubskifter i VolleyLigaen skal være foretaget senest 22. december. Den modtagne klub indsender kopi af klubskifteblanketten, der skal være turneringsledelsen i hænde senest den 22. december. Stk. 3 VolleyLiga-klubberne skal være repræsenteret ved Volleyball Danmarks VolleyLigaklubmøder. 44 Spilledragt Spillernes påklædning skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser i de Officielle Volleyballregler. Følgende skal bemærkes: Alle hold skal have to sæt spilletøj i farvekontrast. Hjemmeholdet spiller i en fast hjemmebanedragt, hvor farvekombinationen fremgår af holdpræsentationen på resultater.volleyball.dk. Såfremt de to holds trøjefarver er ens eller tilnærmelsesvis ens, skal udeholdet skifte trøjer. Spilledragten skal være fuldstændig ens. Ens spilletrøje og ens shorts. Numre, som må anvendes: 1-18, dog kan brystnummeret reduceres til 10 cm. Følgende skal bemærkes: Alle spillere skal under opvarmningen bære nummererede trøjer, jf. holdsedlen. Dette kan enten være kamptrøjer eller ensfarvede opvarmningstrøjer, evt. skifte til kamptrøjer sker senest umiddelbart før smashopvarmningen. Liberoer skal bære en trøje i en anden farve end de øvrige spillere. Trøjen skal herudover opfylde de Officielle Volleyball reglers krav. Også med hensyn til trøjenumre. Spillerens family name skal være påført spilletrøjen. I særlige tilfælde kan turneringsstyregruppen godkende et alment kendt øgenavn. Alle spilletrøjer skal have påsat logo for VolleyLigaen, jfr. anvisninger. Spilledragten skal være ens. Ens spilletrøje, ens shorts og ensfarvede strømper Diverse accessories, varmebind osv., må ikke dække spilledragten, dog undtaget ankelbeskyttere. Disse hjælpemidler anbefales at være i neutrale farver. Evt. træningsdragt skal være ens for alle spillere. Coachteam Coachteamet indbefatter alle personer, der er påført holdsedlen under rubrikken Funktion. Alle i coachteamet skal være ens påklædt (ensfarvede/model): T-shirt/polo/bluse samt buks. Alternativt kan holdets officielle træningsdragt evt. i en anden farve anvendes. Logo for VolleyLigaen kan bæres jf. anvisninger. Krav til hallen 45 Side 15 af 18

16 Kravet til spillestedet jf. Hal-, bane og rekvisitreglementet, samt: 1. Der skal være mulighed for siddepladser med gode udsynsforhold (godkendt af myndighederne) til min. 300 tilskuere i grundspillet og nedrykningsspillet. 2. Der skal være mulighed for siddepladser med gode udsynsforhold (godkendt af myndighederne) til min. 500 tilskuere i finalespillet. 3. Der er reserverede pladser til den fremmødte presse, og der er trådløst internetforbindelse til rådighed for de fremmødte journalister (evt. med specielt login således at internettet ikke kan overbelastes af tilskuere). 4. Der skal stilles pladser til rådighed for eventuelt scout for enden af banen. Der skal være strøm og mulighed for at opsætte videokamera. 5. Der er en kiosk i forbindelse med hallen. Denne har åben senest 30 minutter inden kampstart og indtil efter kampens afslutning. 6. Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et aflåseligt omklædningsrum til kampens dommere. 7. Elektronisk stillingstavle på væggen, Udskiftningsskilte/Paddels. Udskiftningssignal/Buzzer. 46 Arrangørklubbens forpligtelser og ansvarsområder 1. Hjemmeklubben påsætter ud fra de gældende regler officials til kampene til at varetage den pågældende opgave. Alle officials møder til tiden. 2. Alle officials, inklusiv boldlangere, bærer ens t-shirt/trøjer og skal være iført indendørssko, såfremt deres medvirken indbefatter ophold på spillepladsen. Logo for VolleyLigaen kan bæres jf. anvisninger. Farverne og modellen på officials-beklædningen kan godt være anderledes fra rolle til rolle. 3. Hjemmeklubben skal stille med 2 sekretærer. Én til at føre E-scoresheet og én til at passe scoringstavlerne. De skal være til stede ved sekretærbordet fra senest 30 minutter før det fastsatte kamptidspunkt. 4. Hjemmeklubben skal stille med minimum 3 boldlangere. De skal møde senest 30 minutter før, således at instruktionen kan ske inden lodtrækningen. Er boldlangerne kompetente, kan kampen afvikles med alene to personer. 5. Senest 45 minutter før det fastsatte kamptidspunkt skal hjemmeklubben sørge for, at bane og yderligere rekvisitter er opstillet og til stede i overensstemmelse med kravene i Hal-, bane- og rekvisitreglement. 6. Hjemmeklubben skal stille med minimum 20 bolde, heraf 4 kampbolde. 7. Umiddelbart og senest en halv time efter kampens afslutning skal resultatet af kampen indtastes via Volleyball Danmark online resultatformidling, mobil.volleyball.dk. 8. Hjemmeklubben skal indsende holdsedler, det af dommerne og den stævneansvarlige udfyldte evalueringsskema samt eventuelt kampprogram til Volleyball Danmarks Turneringsleder samme dag, som kampen afvikles. 9. Hjemmeklubben skal sørge for at spillepladsen før og under kampen er præsentabel. Klubben skal stille minimum én person til at aftørre banen. 10. Hjemmeklubben skal løse alle praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet samt sørge for god ro og orden under hele arrangementet. 11. Hjemmeklubben skal sikre, at 1.dommerens standplads er vandret og i den korrekte højde. Side 16 af 18

17 12. Hjemmeklubben skal stille med en speaker, der i forbindelse med kampen har til opgave på en fair måde: a. At præsentere de to holds spillere under smashopvarmningen. b. At præsentere de to holds anførere og trænere samt kampens dommere umiddelbart før kampstart (ved line up). c. At speakeren under kampen løbende informerer publikum om spillet. 13. Hjemmeklubben skal lave et kampprogram med præsentation af holdene, i VolleyLigaen og forord til dagens kamp. Spillernumre og angivelse af coachteam skal være 100 % korrekt. Såfremt holdoplysningerne på volleyliga.dk ikke svarer til virkeligheden, skal udeklubben senest 4 dage (96 timer) fremsende de korrekte oplysninger/holdfoto til hjemmeklubben med kopi til Turneringsledelsen. 14. Der skal laves mediestatistik eller DataVolley i alle kampe, som skal uploades senest 48 timer efter kampens afslutning. 15. Alle kampe skal optages på video, som senest 48 timer efter kampens afslutning skal uploades i VideoSharing. Udeklubben er ansvarlig for optagelse af en backup video, som uploades såfremt der er problemer med hjemmeklubbens video. 16. Antal officials: a. Stævneansvarlig: 1 person. b. Sekretærer (E-score + Tavle ): 2 personer. c. Click and Scout (Data Volley) statistik: 1-2 personer. d. Speaker: 1 person. e. Boldlangere: 2-3 personer f. Gulvtørrer: 1 person. g. Velkomst/Entré: 1 person. 47 Tilskuere, entre og sæsonkort VolleyLiga klubberne skal i løbet af grundspillet afviklet min. 2 eventskampe. 1. Klubberne kan opkræve entré, anbefalede minimumspriser: Én kamp: 40 kr. To kampe: 60 kr., unge under 18 år halv pris eller gratis. 2. Fribilletter til klubmedlemmer samt sponserede billetter kan uddeles af klubberne efter eget behov. 3. Adgangskort. Volleyball Danmark tildeler alle landsholdsspillere, Ligaspillere med tilhørende coachteam, Talentholdsspillere og Talentcenterspillere et adgangskort, som giver gratis adgang til alle kampe for indehaver. Volleyball Danmark tildeler guldkort, som giver gratis adgang til indehaver og én ledsager. 48 Medier Klubberne skal have en kontinuerlig og fast mediestrategi overfor lokale aviser mv. Denne skal klubberne dokumentere ved sæsonafslutningen ved indsendelse af en scrapbog enten med udklip eller link til artikler mv. 49 Side 17 af 18

18 Bøder i VolleyLigaen Bøder pålægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende propositioner, Fællesreglementer og appendix om bødestørrelser for en og Pokalturneringen. Der kan ankes over pålagte bøder efter de til enhver tid gældende regler i propositionerne. Bøder, der er relateret til misligholdelse af arrangørforpligtigelse i VolleyLigaen, indsættes i en pulje. Efter sæsonafslutningen fordeles puljen tilbage til de klubber, der har overholdt deres arrangørforpligtelser. 50 TV-, Streamnings- og reklamerettigheder 1. TV- og Streamnings-rettighederne tilhører Volleyball Danmark i henhold til indgåede aftaler og forbundets love. Alle andre rettigheder omkring VolleyLigaen tilhører ligeledes Volleyball Danmark. 2. VolleyLigaen og Volleyball Danmark har krav på følgende reklamepladser: Mindre Sponsor / logoplads på spilletøjet, gælder alle kampe. To Liga-bander i standardmål (Ligasponsor). Logo i klubbernes kampprogram. VolleyLiga Logo på spiller og officials-trøjer. Alle materialer i henhold til ovenstående udarbejdes og betales af klubberne. Påsyning og opstilling varetages af klubberne. 51 TV-kampe 1. Når Volleyball Danmark har indgået en aftale med en medieudbyder vedrørende livetransmission af en eller flere kampe fra VolleyLigaen udarbejder Volleyball Danmarks TV-ansvarlige specifikke retningslinjer gældende for de transmitterede kampe, som klubberne skal leve op til. Det er Volleyball Danmarks ansvar at informere de involverede klubber og dommere om indgåede aftaler samt retningslinjer. 2. Alle transmitterede kampe planlægges og afvikles i tæt samarbejde med Volleyball Danmarks TV-ansvarlige, medieudbyder og arrangørklubben. 3. Ved hver transmitteret kamp stiller hjemmeklubben en person til rådighed for produktionsholdet. Denne skal bistå produktionsholdet med opsætning af udstyr, stillads, tilkobling af strøm, IT-forbindelse m.v. samt under kampen lave mindre grafikopgaver i samarbejde med producent. 4. Det anbefales, at banen indrammes med ensartede reklamebander og evt. ikke benyttede tilskuerafsnit draperes. Udgifter til transmitterede, som i forvejen ikke dækkes af medieudbyder eller Volleyball Danmark, skal betales af hjemmeklubben. Eks. TV-gulv, hvis der ikke er en indfarvet bane. Såfremt en klub misligholder aftalerne i forbindelse med transmitterede kampe, kan Turneringsudvalget pålægge arrangørklubben en bøde, som fastsættes individuelt ift. forseelsen. Vedtaget af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg 10. august Ændringer vedtaget 30. november 2016 Side 18 af 18

Skærpede krav for VolleyLigaen Uddrag af Propositioner for DVBFs Danmarksturnering

Skærpede krav for VolleyLigaen Uddrag af Propositioner for DVBFs Danmarksturnering Skærpede krav for VolleyLigaen 41 Dispensationer Dispensationer skal fremsendes til Turneringsledelsen turnering@volleyball.dk Bemærk at dispensationer udløber pr. 31/7. Som udgangspunkt kan der kun dispenseres

Læs mere

Propositioner for Danmarksturnering VolleyLigaen, 1., 2. og 3. division

Propositioner for Danmarksturnering VolleyLigaen, 1., 2. og 3. division Propositionerne for er opdelt i tre dele: Generelle bestemmelser, der er gældende for VolleyLigaen og alle divisionsrækker ( 1-39). Krav for 1. division ( 40) Krav for VolleyLigaen ( 41-50). Formelle bestemmelser

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

Indledning. Generelle bestemmelser

Indledning. Generelle bestemmelser Indledning 1. Hensigten med disse propositioner et, at uddyber det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for DVBF`s Kredsturnering. Endvidere henvises der til øvrige reglementer i DVBF's reglementshåndbog.

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2016 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Volleyball Danmark udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler og præmier

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Hal, Bane og rekvisitreglement

Hal, Bane og rekvisitreglement Spilleområdet 1. Følgende krav skal opfyldes ved afvikling af alle kamp i Danmarksturneringen og Landspokalturneringerne. Se de i skitsen markerede mål. Der gøres opmærksom på, at der kan være stillet

Læs mere

Hal, Bane og rekvisitreglement

Hal, Bane og rekvisitreglement Spilleområdet 1. 5 8 m. 5 8 m. 28 34 m. Følgende minimumskrav skal opfyldes ved afvikling af alle kamp i Danmarksturneringen og Landspokalturneringerne. Se de i skitsen markerede mål (mål på frizonen er

Læs mere

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 Ændringer i forhold til reglement for KP 2014/15: Generelle bestemmelser 2. I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold.

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2014/2015.

Indholdsfortegnelse. Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2014/2015. Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Ændringer i forhold til sæsonen 2013/14... 1 Daglig administration... 3 Generelle bestemmelser... 3 Turneringsstruktur...

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Ligaportal / Dataprojekt (10. min) 3. Kampafvikling (10. min) 4. Licenssystem (5. min) 5. Internationalt

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Fælles Turneringsreglement

Fælles Turneringsreglement Kompetenceforhold 1 Berørte turneringer Dette reglement er fælles for følgende volleyballturneringer, som afvikles efter de Officielle Volleyballregler: Danmarksturneringen for seniorhold. Dansk Volleyball

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 13. september 2017 Marienlyst Centret

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 13. september 2017 Marienlyst Centret VolleyLiga Klubmøde Onsdag den 13. september 2017 Marienlyst Centret Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Spil til stregen v. Inger Johansen 3. Valg af klubrepræsentant til TVD 4. Temperaturen i klubberne

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Reglement for Danmarksmesterskaber i volleyball for ungdomshold

Reglement for Danmarksmesterskaber i volleyball for ungdomshold Kompetenceforhold 1 Dette reglement er gældende for Volleyball Danmarks fire finalestævner om Danmarksmesterskaberne (U14, U16, U18 og U21). Hvor bestemmelser i dette reglement måtte afvige fra andre reglementer,

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)

Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge) VolleyLigaen 2011-2012 Vision VolleyLigaen skal sørge for at placere Volleyball på niveau med anden indendørs Topsport i Danmark. VolleyLigaen skal synliggøre og udvikle den danske seniorelite, i synergi

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING 1 Landspokalturneringen Generelle bestemmelser Der udskrives af DHF en landspokalturnering for seniorhold i såvel en dame- som en herrerække.

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Lørdag den 5. november 2016 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Lørdag den 5. november 2016 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Lørdag den 5. november 2016 Idrættens Hus Dagsorden 1. Informationer ift. til Volleyligaen, international deltagelse etc. 2. Nyt fra Dommerstyregruppen 3. Turneringsstruktur/certificering

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2016/17

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2016/17 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2016/17 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2015/16 er:... 2 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Redigeret: 19. marts 2012. Kajakpoloreglement 2012

Redigeret: 19. marts 2012. Kajakpoloreglement 2012 2012 DKF s bestyrelse foretager løbende ændringer. Eventuelle ændringer fremsendes løbende til klubberne. 1 Almindelige bestemmelser a) Amatørbestemmelser, reklameregulativ, vandrepræmier Her gælder samme

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

DBBF tolkninger og retspraksis

DBBF tolkninger og retspraksis DBBF tolkninger og retspraksis 2016-17 Fælles turnerings reglement 2 Betegnelsen Danmarksturneringen omfatter rækkerne Basketligaen, Dameligaen, 1.division herrer og damer, 2.division herrer samt landsdækkende

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2012/2013

Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2012/2013 Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Ændringer i forhold til sæsonen 2011/12...1 Daglig administration...2 Generelle bestemmelser...2 Turneringsstruktur...2

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2014-15 og 2015-16. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Standartkontrakter & Amatøraftaler 3. TV og Mediebilledet 4. VolleyLigaen 2016 5. Internationalt 6.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Turneringsreglement for fieldhockey

Turneringsreglement for fieldhockey Turneringsreglement for fieldhockey Vedtaget af repræsentantskabet for Dansk Hockey Union den 15. august 2007. Opdateret august 2009, opdateret marts 2011, opdateret marts, 2013, opdateret 2/april 2014,

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere