Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det."

Transkript

1 Dialogmøde den Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialog ved indlæggelser: Vordingborg Gode patientforløb/demens= 1. følgeskab af kendt ansigt (ledsagende princip) 2. få stimuli, hvis det er nødvendigt med indlæggelse 3. rolige omgivelser(gerne med brug af symbol(blomst) for skærmning også af pårørende, og synliggøre at her er der særligt behov. 4. Forløbskoordinatorer på sygehusene som kobling ved udskrivelse og opfølgning i hjemmet derefter. Udekørende geriatriske teams som kommer i borgerens/patientens hjem Det skal blive nemt at blive indlagt og nemt at blive udskrevet. Forebyggelse af indlæggelser er vigtigt. Pårørendeinddragelse er vigtigt Kasseløsninger er ikke løsninger for demente Specialisterne tager over når primær ikke kan længere feks har lavet urinstiks osv Specialisterne yder sparring og vejledning samt undervisning. Visitationen er indgangen til kommunen. Men mange steder giver det mening med den direkte dialog mellem partnerne feks kontaktpersonen. Forventninger til specialisterne er at de byder ind, når de finder ud af noget nyt At en sygeplejersker har været inde over forløbet, før en pt. indlægges. Det gode samarbejde med egen læge Borger i centrum flexible løsninger ift. Arbejdsgange Dement med somatisk sgd. Minimum tilset af spl og demenskoordinator Samskaber anamnese/situation. Afklare hvad behovet er? Ved indl./eget hjem.

2 Godt med tag-imod besøg: indenfor 4 timer efter udskr. Kommer en hj.spl. på besøg Triagering hjælper på opsporing af delir Beboerkonferencer er godt. Udfordringer ved indlæggelse og udskrivning af patienter med demens/delir: Nogle afdelinger har svært ved at rumme demente og delirøse. Indlæggelse af borger med kendt demens, som indlægges i sygehusregi på aktuafd. og ikke direkte på f.eks. geriatrisk afd. Primær ringer ofte og vil have borger indlagt med demens eller delir. Ældre psykiatrien tager kun borger med psykiatriske diagnoser. Samarbejde mellem egen læge og ældre psykiatrien og primær sektor kan være bedre Sygehuset mangler stadig oplysninger om, hvad er forsøgt for at afhjælpe problemet i hjemmet/på plejehjemmet Elektronisk kommunikation er en udfordring, idet advis man sender ikke altid kan åbnes eller ikke sendes. Der mangler klarhed over kommunikationsveje. (pga. implementering af nye IT-systemer, som ikke er indført alle steder endnu. FMK er ikke altid opdaterede. Det bliver godt når det fungere alle steder. Før hen fik sygehuset opdaterede informationer, nu kan informationer godt være lidt gamle. Store udfordringer ved at få en konkret udredning med relevante prøver, røntgen mv., (rette patient, rette seng!) Manglende følgeskab under indlæggelse,(kendt ansigt) Nedprioriterng af egen faglighed (medfører?) vi kender ikke patienten. Manglende respekt for vores faglighed Hospitaler udskriver de demente borgere for hurtigt nogle gange, når de overser frakturer ol De udskrives med diverse benzodiazepiner uden plan. Her skal primær sektor være meget påpasselige i forhold til diverse mediciner. Selvom der er plankonferencer, så er der ikke altid styr på nøgle, mad, osv Manglende stillingtagen til pt.s hjælpebehov efter udskrivning (for)hurtig udskrivning (medfører?) mgl. kommunikation bg. veje. Patientens manglende sygdomsindsigt medfører utilstrækkelig hjælp

3 Sektorovergang: Medicin! Mangelfulde epikriser/oplysninger fra indlæggelsesrapport Pårørende mangler information om udskrivning De nye sygehus er i glas og ikke særlig venlig indrettet i forhold til borger som er kognitive svækket. Det digitale DK er ikke egnet til personer med demens Fritagelse for digital post gælder ikke, når der skal laves ansøgninger Udbetaling DK volder problemer Hvem må bruge andres(demensramtes) NemID? (pårørende?) Vigtig information går tabt. Når ikke ud i yderste led. Bremses af en struktur, f.eks. at det er planlæggeren i gr., der læser udskr.notater, men ikke den enkelte medarb. Flere ledelser giver udfordringer omkring samarbejdet Med.arb. skal passe fx akuttlf. Mens de samtidig skal varetage pleje/omsorg af mennesker med demens: afbydelse og dermed mistes noget af kommunkation, opmærksomhed og nærvær. Forslag til forbedrede patientforløb: En tydelig beskrivelse af roller og ansvar ved demens/delir indlæggelser Samarbejde om denne patientgruppe kræver: Gensidig respekt for forskellige fagligheder Tværsektoriel og Tværfaglig indsats Grundig basal og specialiseret udredning At PL begrunder indlæggelse ved at give en grundig beskrivelse af problematikken, herunder hvad har været forsøgt og habituel tilstand ved henvisning. (Skal have set pt. selv!) Ingen hurtige indlæggelser og udskrivninger! Systematisk brug af screeningsværktøjer, herunder at videregive resultater til samarbejdspartnere. Også på de almene afdelinger. Demens/delir ptt. kræver flere ressourcer både v. indlæggelse og v. udskrivning. (tid og faglighed) Forbedring af kommunikation. Ptt. mangler sygdomsindsigt. Dialog med patient og pårørende. (respektfuld omtale af ptt.) Kræver megen koordinering af udredning, us. og af behandling under indlæggelsen og ved udskrivning. Tjekliste. Stillingtagen til hjælpebehov. Plan for seponering af psykofarmaka skal altid medgives ved udskrivning. Kræver nedsat tempo

4 Fyldestgørende epikrise. (problematikken uddybes, der skal redegøres for nye fund) Fælles handleplan. Nyt specialark? 1 borger -1 plan. Der afholdes altid udskrivningsvis. V. hjemmeboende ptt. Inddrage udførerled før udskrivning. Ledelse er utydelig v. samarbejde på tværs Rollefordeling: hvem gør hvad i kommunerne? (ved demens/delir) At PL. Foretager opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse. I samarb. m. udekørende teams. Forslag til forbedret kommunikation EKM er mangelfuld. Plejeplaner bør være opdaterede v. indlæggelse. Baggrundsoplysninger skal videregives. En fælles vandrejournal FMK skal være opdateret v. indlæggelse. Mere dialog, løbende under indlæggelse og med udførerleddet. Alle skal have adgang til relevante oplysninger. Udskrivningskonf. m. rette fagligheder pr. video. Forslag til ændret organisering Sygehuse: 1 indgang til sygehus. Demensafd. M. fælles visitation Delirteams på alle sygehuse Demensvenlige sygehuse: skærmet afsnit, få stimuli, ro, følgeskab af kendt ansigt, symbol for kognitiv svækkelse i journal og ved stue, forløbskoordinator på sygehuse, nedsat tempo, målrettet kommunikation Kommuner: Flere akutstuer/pt.hoteller (m. SSA og Sygepl.) Midlertidige pladser mhp. genoptræning og rehab. Visitationen (1 indgang) er en barrierer for kommunikation med udførerled og primær kontaktperson. Demensstøttepersoner skal være tydelige for sam. Arb. Parter. Anvende beboerkonferencer Fælles: et samfinancieret ledsagekorps til ptt. m. kognitiv svækkelse. Det har betydning at kende/have mødt sine samarbejdsparter: god effekt/nemmere at tage kontakt.

5 Forslag til indretning af demensvenlige sygehuse: Det nye sygehus er i glas og ikke særlig venlig indrettet i forhold til borger som er kognitive svækket. Glas i de nye sygehuse, hvorfor er demente ikke tænkt ind? Indrette sygehusene, så de er nemme at finde rundt i feks. visuelt og ikke kun ved skrift. Logo til demente er der både fordele og ulemper med. Indrette lyse rum med farver, symboler mv. som erfaringsmæssigt gvier ro og genkendelighed for borgere med demens. Mulighed for skærmning af borgeren: Der er behov for særlige fysiske rammer og kompetencer til patienter med demens i akut afdelinger. Forslag til forebyggelse af indlæggelser Et tættere samarbejde i primærsektor og med regionens udekørende teams(geri og geronto) PL udarbejder en plan for udredning At pt. kommer i nødvendig behandling så hurtigt som muligt Flere udekørende geriatriske teams At en spl. ser pt. i samarb. m. PL. forud for påtænkt indlæggelse At specialisterne yder faglig vejledning Demenkonsulenter tænkes ind tidligt i forløbet Inddrage specialister for at undgå genindlægelser. Forslag til forbedret samarbejde med patienter med demens/delir og deres pårørende Få faste kontaktpersoner i alle led. Kendt ledsagelse ved indlæggelse, primært en pårørende, ellers en komm. Med.arb. som kender borgeren Tæt samarbejde med pårørende. Mere medinddragelse. Bedre information. Evt. medindlæggelse. Indføre et demensvenligt logo: En blomst med flg. betydning: Nedsat tempo, forenklet og gentaget kommunikation, skærmes for unødvendige indtryk, lyd osv., særlig behov for koordinering, inddrage pårørende. Fritagelse for Digital Post.

6 Mere fleksible løsninger hos disse patienter i forhold til normale arbejdsgange. Undgå afbrydelse af plejesituationer. Forslag til kompetenceudvikling Værdier: Mere respekt for faglighed Kendskab til sam.arb.parter Kompetencer: Viden om demens på alle niveauer i begge sektorer. Også ydervagter, vagtlæger og sygehuspersonale. (basalt og specialiseret undervisningsniveau, via fælles skolebænk på tværs) Alle skal (basalt) kunne rumme og forstå patienter med demens/delir Skal kunne koordinere indsatsen ved komplekse patientforløb(det er et fælles ansvar) Viden om handlemuligheder v. ændret adfærd. (skærm, kommunikation, osv.) Ikke specialiserede sygehusafdelinger skal have nøglepersoner med basal viden om demens. Kendskab til og evne til at anvende screeningsværktøjer og testredskaber indenfor eget kompetenceområde. Hjemmepleje: Kunne anvende triagering(inddeling i 3 grupper. Grøn:rask, gul: Få ændringer, rød: Mange ændringer/nylig indlæggelse) Kan omsætte teori til praksis Kommunale sagsbehandlere kan mangle viden om demens Flex-trafik chauffører (taler dårligt dansk) og mangler viden om kommunikation og instrukser vedr. aflevering og afhentning ved kognitiv svækkelse. Ledsage til døren

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 KOMMUNIKATION Tema 1: Overblik over hvad der sker Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet.

Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet. Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien Succesfulde tiltag Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Sygehuse Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Nykøbing Falster Sygehus Præhospitalt Center Psykiatrien Roskilde og Køge Sygehus

Sygehuse Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Nykøbing Falster Sygehus Præhospitalt Center Psykiatrien Roskilde og Køge Sygehus Bilag Kommuner Faxe Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune Vordingborg

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

Statusrapport Fremskudt sagsbehandling i Vejle Kommune spor 3

Statusrapport Fremskudt sagsbehandling i Vejle Kommune spor 3 Statusrapport Fremskudt sagsbehandling i Vejle Kommune spor 3 Denne statusrapport repræsenterer en opsamling på aktiviteterne i projektets spor 3 i Vejle Kommune. Den er således afsættet for det videre

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2-4 5-6 7-8 10-11 12-19 20-21 22-23 24-26 27-29 30-31 32-34 36-37 38-42 43-44 45-47 48-50

Indholdsfortegnelse 2-4 5-6 7-8 10-11 12-19 20-21 22-23 24-26 27-29 30-31 32-34 36-37 38-42 43-44 45-47 48-50 Indholdsfortegnelse Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)... 2-4 Danske Fysioterapeuter... 5-6 Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri (DSFGG)... 7-8 Dansk Selskab for Geriatri (DSG)...

Læs mere

SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE

SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE...FAGLIGHED, VIRKE OG INDSATS 1 2 1 SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNES FAGLIGHED 1.1 En socialmedicinsk viden om specifikke sygdomme / s7 1.2 En socialfaglig viden / s8 1.3 Systemkendskab

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere