Det ufærdige billede opfattes som en åben gestalt. Dette afføder en perceptuel proces, som gør billedet færdigt. Det kaldes at lukke gestalten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det ufærdige billede opfattes som en åben gestalt. Dette afføder en perceptuel proces, som gør billedet færdigt. Det kaldes at lukke gestalten."

Transkript

1 Gestaltpsykologi Gestaltpsykologi er en psykologisk retning, hvor man lægger vægt på menneskets tilbøjelighed til at organisere sanseoplevelser til et hele. For eksempel som at opfatte lyde som sammenhængende melodier i stedet for som enkelte toner. (Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, 1996) Gestaltpsykologien blev grundlagt i Tyskland i 1912 af tre psykologer Max Wertheimer ( ), Wolfgang Köhler ( ) og Kurt Koffka ( ). I Danmark bidrog professor, dr. phil. Edgar Rubin ( ) afgørende til gestaltpsykologien med doktordisputatsen Synsoplevede figurer - som udkom første gang allerede i Gestalt er et tysk ord, der betyder helhed, form, skikkelse. Helhed er det centrale i gestaltbegrebet. De gamle gestaltteoretikere sagde, at helheden er mere end summen af delene. Fritz Perls sagde, at helheden er mindre end summen af delene. Dermed var de dog enige om at mene, at helheden er noget andet end summen af delene. Gestaltpsykologerne klarlagde en perceptuel lovmæssighed: Tilbøjeligheden til at danne færdige figurer, at danne en helhed, at danne gestalter. De tre figurer mangler lidt af stregen for at være færdige. Alligevel er vi tilbøjelige til at se og omtale dem som færdige - som en blomst, ikke som en del af en blomst, som en firkant, ikke som fire hjørner, som et ansigt, ikke som buede linier i et mønster. Det ufærdige billede opfattes som en åben gestalt. Dette afføder en perceptuel proces, som gør billedet færdigt. Det kaldes at lukke gestalten. Denne perceptuelle lovmæssighed udvider gestaltterapien til at omfatte selve den måde, vi fungerer på som menneskelig organisme. Vi danner uvilkårligt gestalter dagen igennem og livet igennem. Gestaltdannelsen opfattes som en grundlæggende dynamik i det menneskelige væsen. For hvert afsnit, jeg påbegynder til denne artikel, danner jeg en åben gestalt. Hver gang jeg færdig og tilfreds sætter det sidste punktum, lukker jeg gestalten. Gestaltpsykologerne klarlagde også en perceptuel dynamik kaldet Figur og Grund :

2 Tilbøjeligheden til at kun en helhed, en gestalt, af gangen kan være i fokus. Billedet herover er enten en hvid vase på sort baggrund eller to sorte ansigter i profil på en hvid baggrund. Det billede man ser er figur. Det billede man ikke ser er grund. Med lidt øvelse kan man skifte meget hurtigt mellem det ene eller det andet billede, men man kan ikke se begge billeder samtidigt - det virker rodet og uroligt, og man vil uvægerligt ende med at dvæle ved det ene af dem man vil uvægerligt søge en helhed, en gestalt af gangen, se én figur af gangen. Den stærkeste gestalt bliver figur Denne dynamik udvider gestaltterapien til at gælde for, hvordan vores opmærksomhed grundlæggende fungerer. Den til enhver tid stærkeste gestalt kommer i fokus og får det meste af opmærksomheden. Jeg sidder og skriver, og gestalten artiklen gestaltpsykologi er ved at blive lukket. Det at skrive er figur, mens stolen jeg sidder på, musikken fra radioen, alt hvad jeg sanser omkring mig, er grund. Jeg får lyst til en kop kaffe og går ud for at lave den. Gestalten kaffetørst bliver villigt søgt lukket, kaffebrygningen er figur, skrivningen er blevet til grund. Kort efter skal jeg tisse. Gestalten tissetrængende bliver figur, mens kaffe og skrivning og alt andet bliver grund. Man kan forstå gestalten som et fænomen, der optager en given del af organismens samlede mængde energi. En stærk gestalt optager megen energi, en svag gestalt optager lidt energi. Kaffetørst -gestalten ville meget hurtigt blive til grund, hvis jeg pludselig opdagede, at der var ild i skraldespanden. Da ville gestalten sluk ilden øjeblikkeligt blive meget stærk og dermed øjeblikkeligt figur. Gestalten som et energifænomen kan forstås som en spændingstilstand. Energien er bundet i den særlige gestalts særlige behov. Når dette behov imødekommes og tilfredsstilles, udløses og fritstilles energien igen. Komplekse gestalter Den mest interessante og måske vigtigste egenskab ved gestalten er dens dynamik - den stærke gestalt kræver altid at blive afrundet. Vi oplever denne dynamik mange gange hver dag. Den bedste betegnelse for den ufuldstændige gestalt er den uafsluttede situation. (Fritz Perls, Skraldespanden tur-retur s. 73, Borgen 1981) Gestaltbegrebet udvides her til at omfatte komplekse forhold i livet. Det kan være forholdet til sine forældre, forholdet til sin partner, forholdet til sin arbejdsplads og arbejdsliv eller forholdet til venner og bekendte. Disse forhold er store, komplekse gestalter i et menneskes liv. Er der uafsluttede situationer, for eksempel tilbageholdt vrede til far eller mor, kan (den del af) gestalten ikke lukkes. Den vil da blive bevaret som et uafsluttet kapitel i underbevidstheden og måske kun mærkes som spændinger i kroppen, indtil den bevidstgøres og bearbejdes for eksempel ved hjælp af gestaltterapiens teknikker. Den uafsluttede situation er en åben (ufuldstændig) gestalt og vil som sådan prøve at kræve opmærksomheden, prøve at blive figur, så den kan afrundes og lukkes. Åbne gestalter vil alle kræve opmærksomheden, men jævnfør dobbeltbilled-fænomenet kan kun en gestalt af gangen blive figur.

3 Mange åbne gestalter kan derfor let medføre en tilstand af rod og uro. Når gestalterne lukkes ophører spændingen, og energien sættes fri. Enhver gestalt, der lukkes, giver i sig selv en følelse af tilfredsstillelse. Dette skaber samtidig ro og plads til at imødekomme andre og nye gestalter - hvis lukning atter skaber ny tilfredsstillelse og ny energi. Figurens samspil med grunden Figur-grund fænomenet illustrerer desuden, hvordan alting forstås i sin umiddelbare kontekst. Det, der er figur, er figur i forhold til (bag)grunden. Figuren er betinget af Grunden. Den hvide vase er figur netop på (bag)grund af de sorte profiler. Hvis den sorte baggrund radikalt skiftede form, ville også den hvide vase se anderledes ud. På samme vis er man blevet det mennesker, man er, i samspil med omgivelserne i samspil med familie, venner, skolegang og arbejdsliv, præget af tidens normer og muligheder. Et menneskes personlighed kan forstå som Figur i forhold til den Grund, samme menneskes historie danner. Figur-grund fænomenet lægger op til altid at forstå følelser og adfærd i deres sammenhæng. Hvis angst er figur, hvilke historier og påvirkninger ligger der så i grunden? Figur-grund fænomenet er dynamisk og skifter uafladeligt jævnfør beskrivelsen herover af, at den stærkeste gestalt bliver figur. Man kan derfor også beskrive figur som bevidsthed og grund som underbevidsthed, og disse som dynamisk vekslende med hinanden. Den stærkeste gestalt starter i det ubevidste og bliver i kraft af sin voksende styrke til figur og dermed til bevidsthed. Figur-grund fænomenet kan derfor også bruges i forhold til polaritetsfilosofiens påstand om, at enhver polaritet indeholder sin modsætning (mere om polaritetsfilosofi herunder). Hvis figuren er angst, kan man foretaget et figur-grund skift og fokusere på figuren tryghed eller styrke og undersøge grunden bag disse figurer og måske derved afdække hidtil uerkendte ressourcer. Den bevidste oplevelse af angst kan dække over ubevidste ressourcer, som det vil være gestaltterapeutens mål at hjælpe frem. Sigmund Freud og psykoanalyse Sigmund Freud ( ), østrigsk læge/neurolog og psykolog, grundlægger af psykoanalysen. Sigmund Freud var det første menneske, der gav en samlet beskrivelse af den menneskelige psyke, en såkaldt psykodynamisk teori. Han var den første til at dele barndommen ind i psykologiske udviklingsfaser og til at beskrive disses betydning for den voksne personlighed. Det var Sigmund Freud, der definerede, at menneskets psyke både har en (mindre) bevidst del og en (større) ubevidst del, også kaldet underbevidstheden. Han påpegede, at traumatiske begivenheder i barndommen havde en fortsat indflydelse i voksenlivet gennem det ubevidste. Ved undersøgende samtaler med især neurotiske patienter prøvede Sigmund Freud at klarlægge, hvilke begivenheder fra fortiden, der skabte neurosen i nutiden. Herved opdagede han, at selve samtalen med patienten virkede helbredende. Han satte dette i system som en selvstændig behandlingsform kaldet psykoanalyse. Det er fra psykoanalysen, at gestaltterapien har sit helt grundlæggende design: to mennesker mødes i en konsultation, den ene er klient og taler om sig selv, den anden er terapeut og giver terapeutisk respons, og essensen er kontakten mellem de to mennesker. Det er fra psykoanalysen, at gestaltterapien forstår, at der kan være traumatiske og belastende begivenheder fra fortiden, der endnu er aktive i nutiden. Det er fra Sigmund Freuds psykodynamiske teorier, at den forståelse kommer, at enhver barndom sætter sit præg på personlighedens udvikling og dermed på personens måde at fungere på. Wilhelm Reich og kropsterapi Wilhelm Reich ( ) født i Østrig, læge og psykoanalytiker, og elev af Sigmund Freud. Wilhelm

4 Reich var kropsterapiens første store pioner. Han antog, at et menneske udvikler sin karakter som et psykisk panser, der skal beskytte mod forstyrrende stimuli udefra, og at denne karakter forplanter sig i kroppens muskler som en forøgede muskeltonus til et tilsvarende kropsligt panser. Han antog med andre ord, at en persons psykiske karakter har en direkte betydning for personens krop. Wilhelm Reich udviklede sin egen terapiform vegetoterapi, som udgjordes af samtaler og karakteranalyse og håndfast berøring af de spændte muskler. Dette skulle udløse en biofysisk energi orgon energi og føre til fri orgastisk potens, som Wilhelm Reich mente var det sunde menneskes naturlige tilstand. Det er fra Wilhelm Reich, at gestaltterapien har sin forståelse af sammenhængen mellem krop og psyke. En persons følelsesliv afspejler sig ikke blot momentvis i forskellige handlinger, følelseslivet påvirker uafladeligt personens krop og kropssprog. En gestaltterapeut er følgeligt opmærksom på kropslige signaler og på betydningen af at lede klienten til at mærke sin krop. Jacob Levy Moreno og psykodrama Jacob Levy Moreno ( ) var amerikansk læge, af rumænsk-østrisk oprindelse og ophavsmand til psykodrama som psykoterapeutisk metode. Psykodrama består i at lade klienten dramatisere en problematisk situation ved hjælp af rollespil, hvorved klienten har mulighed for at udtrykke de følelser og frustrationer, der ellers ville blive holdt tilbage. Dette kan samtidig øge klientens forståelse af en problematisk situations dybere sammenhænge. Det er herfra gestaltterapien har udviklet sin teknik med den tomme stol. Psykodrama bruges desuden i sin oprindelige form i gruppe-terapeutiske rammer. Salomo Friedländer og polariteterne Salomo Friedländer ( ), også kendt som Mynona, var en tysk filosof, som i 1918 udgav sit hovedværk Die schöpferische Indifferenz (Den skabende Indifferens). Heri fremlægger han sin polaritetsfilosofi, som er baseret på en absolut frihedslære med en etik uden moralske begreber. Polaritetsprincippet består i den antagelse, at alt som er, skiller sig ud i modsætninger: liv-død, rig-fattig, nat-dag, sult-mæthed, blid-grov, varm-kold ect. Salomo Friedländer mente, at man kunne blive fanget i en polaritets yderpol og dermed være ufri. Friheden lå i at finde nul-centret midt mellem polariteterne, hvor der var balance, overblik og mulighed for at gå i alle retninger. Fritz Perls mødte og omgikkes Salomo Friedländer. Både personen og hans filosofi gjorde indtryk, og Fritz Perls har beskrevet ham som sit livs første guru ( Skraldespanden tur-retur s. 79). Polaritetsprincippet blev en vigtig del af gestaltterapiens begreber som den grundopfattelse, at ethvert menneske også indeholder sine modsætninger hvis der er hjælpeløshed, finder der også handlekraft, hvis er stress findes der også ro det er da den terapeutiske pointe, at hjælpe klienten til at opdage og integrere sine modsætninger, der ofte viser sig at rumme store ressourcer. Salomo Friedländers bliver af og til fejlagtigt kaldt Sigmund Friedländer, men hans fornavn var altså Salomo, jævnfør Deutsche Biographische Enzyklopädie, K. G. Saur Fænomenologi Fænomenologi er en filosofisk skole, som blev grundlagt af Edmund Husserl ( ). Fænomenologien er virkelighedsbeskrivende udelukkende ud fra, hvordan det enkelte menneske opfatter en given genstand eller begivenhed. Det vil sige, at verden er, sådan som den subjektivt sanses af det enkelte menneske. Det er fra fænomenologien, at gestaltterapien har lært at respektere klientens virkelighedsoplevelse. Terapeuten forholder sig til det der sker, nu og her i terapien, og klienten opfordres til at beskrive sin

5 virkelighedsoplevelse og er dermed tro mod sig selv i kontakten med terapeuten, hvilket er afgørende for, at terapi kan finde sted. Eksistentialisme Eksistentialismen er en filosofisk retning, som søger at kaste lys over grundvilkårene for menneskelig eksistens. Hvert enkelt menneske erklæres for født frit og som ansvarlig for sin egen eksistens. Eksistensen udvikles og forløses gennem de (for den enkelte) rette valg i livet, gennem personlige, eksistentielt rigtige valg. Gertrude Stein ( ) er berømt for udsagnet: En rose er en rose er en rose. En rose kan kun være sig selv som en rose. Rosenknoppen har forløst sit eksistentielle væsen og udfolder sig som rose i blomst - og dermed ikke som tulipan eller orkidé eller som noget som helst andet end sig selv. Ligeså menes det, at hvert enkelt menneske er født med et personligt eksistentielt væsen, og at dette væsen kun kan virkeliggøres af det enkelte menneske selv. Det er fra Gertrude Stein, at gestaltterapien blev inspireret til udsagnet: Jeg er som jeg er som jeg er. Det er fra eksistentialismen, at gestaltterapien har sin holdning til selvansvarlighed, at klienten må tage ansvar for sit eget liv, og at kun klienten kender det liv, der er rigtigt for ham eller hende. Tao Taoismen er et kinesisk, religiøst og filosofisk system, som menes grundlagt af Lao-tzu i det 6. århundrede før vor tidsregning. Tao er et metafysisk koncept, som betegner altings samlende princip. Taoister praktiserer wu-wei, som er ikke-handling, at lade tingene følge deres naturlige vej. Tao er en måde at leve på, hvor man søger enkelhed og harmoni i sig selv og sin adfærd i enhed med naturen. Det er fra taoismen, at gestaltterapien har fået sin tro på, at alting har sin naturlige vej. Blot ved at være nærværende og ikke-handlende med et problem, kan det naturlige næste skridt nogle gange åbenbare sig af sig selv. Zenbuddhisme Zenbuddhisme er en japansk retning af Mahayana Buddhisme, som opstod i Indien og kom til Japan via Kina i det 12. århundrede. Zenbuddhister søger oplysning via meditation og intuition. Intuitionen søges trænet ved besvarelse af de såkaldte koaner. Et koan kan f.eks. lyde: Hvad var dit ansigt, før du blev født? eller Hvordan lyder et klap med én hånd? Meditationerne er en træning i vedvarende nærvær i nuet - absolut tilstedeværelse, som zenmunken efterstræber at have i al sin gøren og væren. Nogle opnår den oplyste tilstand, som kaldes satori, mange gør det ikke. Satori siges at være en pludselig, intuitiv og blivende indsigt i altings essens, en nærværende kosmisk bevidsthed. Det er fra zenbuddhismen, at gestaltterapien har sin holdning til, at alt foregår i nuet. At vende opmærksomheden mod det, der foregår lige nu, er at vende opmærksomheden mod livet. Fritz Perls talte om såkaldte mini-satoris, der kan forstås som pludselig, intuitiv, ny indsigt i problemer eller livsmønstre.

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

GESTALTTERAPIEN - BEDRE END SIT RYGTE

GESTALTTERAPIEN - BEDRE END SIT RYGTE GESTALTTERAPIEN - BEDRE END SIT RYGTE Et oveblik over gestalterapiens danske historie og udvikling Af Hanne Hostrup, lic.psych., gestaltterapeut 2 Gestaltterapien opstod sidst i 40 ernes USA. En lille

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

Bachelormodul i Psykologi E13

Bachelormodul i Psykologi E13 - 47647-47568 - 46519 Tegn: 109.730 Normalsider: 45,72 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Indledning... 3 3.1. Relevans og erkendelsesinteresse... 4 3.2. Problemfelt... 5 3.3. Problemformulering...

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

GESTALTTERAPI I DANMARK Hanne Hostrup,

GESTALTTERAPI I DANMARK Hanne Hostrup, PSYKE & LOGOS GESTALTTERAPI I DANMARK Hanne Hostrup, Der hersker nogen forvirring om, hvad gestaltterapi egentlig er. Det skyldes den udvikling, som gestaltterapien har gennemløbet siden sin ankomst til

Læs mere

FEEDBACK I GESTALTTERAPI og i gestaltterapeutisk træning

FEEDBACK I GESTALTTERAPI og i gestaltterapeutisk træning 1 Publiceret i Matrix, nr. 2-2007 FEEDBACK I GESTALTTERAPI og i gestaltterapeutisk træning af Hanne Hostrup Feedbackbegrebet spiller en centrale rolle i gestaltterapien i kraft af dens teoretiske og metodiske

Læs mere

Traumer. DT09 Projektgruppe Hanne Hvilsted, Tom Funke, Gitte Jakobsen. Side 2 af 18

Traumer. DT09 Projektgruppe Hanne Hvilsted, Tom Funke, Gitte Jakobsen. Side 2 af 18 Side 1 af 18 Traumer DT09 Projektgruppe Hanne Hvilsted, Tom Funke, Gitte Jakobsen Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Traumer... 4 Hvad er et traume, og hvordan opstår det... 4 Hjernens dele...

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003 The Silent Workshop Sandplay - en terapeutisk metode Indhold : Præsentation af oplæggets forfattere Grundholdningen i vores terapeutiske arbejde Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk Vibe Strøier Frygtløs ledercoaching mellem kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk tilgang Indledning Mange proceskonsulenter og organisationspsykologer har individuel ledercoaching som en vigtig

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Kropsterapi. K r o p s t e r a p i, s i d e 1 a f 10. S t e f a n G r e e n M e i n e l w w w. g e s t a l t t e r a p i. i n f o

Kropsterapi. K r o p s t e r a p i, s i d e 1 a f 10. S t e f a n G r e e n M e i n e l w w w. g e s t a l t t e r a p i. i n f o Kropsterapi Kropsterapi er særdeles velegnet, når processen kommer steder hen, hvor ord ikke rigtig slår til. Når det handler om at MÆRKE kroppen og sig selv inderst inde. Når terapien kommer meget følsomme

Læs mere

På vej mod en sangterapi

På vej mod en sangterapi Master of Science Gestalt Psychotherapy På vej mod en sangterapi Et studie af kontaktkompetencen konfluensi sangundervisningsprocesser af Trine Dansgaard Januar 2004 Vejleder: Jacqueline Amholt Lyt ikke

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Terapeutiske veje og vildveje

Terapeutiske veje og vildveje Terapeutiske veje og vildveje En gestaltterapeutisk proces er bygget op omkring et indre behov for forandring og et eller flere mål, man gerne vil opnå. Man er typisk kommet til et kritisk punkt. Der er

Læs mere

Den værdsættende leder

Den værdsættende leder 225 KAPITEL 8 Den værdsættende leder Mange ledere og medarbejdere er inden for de seneste ti år stødt på begrebet appreciative inquiry (AI) værdsættende udspørgen. AI er i dag en af de mest anvendte metoder,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien. Eksistentialisme, forandringer og ledelse. Af Vibe Strøier

Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien. Eksistentialisme, forandringer og ledelse. Af Vibe Strøier Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien Eksistentialisme, forandringer og ledelse Af Vibe Strøier Denne artikel sætter fokus på den inspiration som den eksistentielle psykologi kan give

Læs mere