Organisation og bestøvningsformer hos blomster fra Øvre Kridt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisation og bestøvningsformer hos blomster fra Øvre Kridt"

Transkript

1 Organisation og bestøvningsformer hos blomster fra Øvre Kridt ELSE MARIE FRIIS Friis, E. M. Organisation og bestøvningsformer hos blomster fra Øvre Kridt. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1983, side 1-8, København, 15. februar Organizational level and pollination methods in late Cretaceous angiosperm flowers are described based on the study of well-preserved floral structures from the Upper Cretaceous of Europe and North America. The investigation shows that a considerablefloraldiversity had been reached by the end of the Cretaceous. The features of the fossil flowers also demonstrate that insect pollinated plants as well as plants adapted for wind pollination were well-differentiated by the late Cretaceous. Else Marie Friis, Geologisk Institut, Universitetsparken, Aarhus Universitet, 8000Århus C. 24. oktober Blomsterplanterne udgør en af de mest succesrige plantegrupper, som nogensinde har eksisteret. De dominerer næsten alle nutidens vegetationstyper og udviser en fantastisk variation i størrelse, form og struktur fra små stængelløse, fritsvømmende planter til buske, lianer og store træer. De tilhører imidlertid den yngste plantegruppe vi kender, og indtil de dukkede op for godt 110 millioner år siden, var det sporeplanter og nøgenfrøede planter, som dannede vegetationsdækket på jorden (Hughes, 1976). Forud for blomsterplanternes opdukken var der forløbet ca. 300 millioner år af Iandplanternes udviklingshistorie. Det er uklart, hvilke faktorer, der har muliggjort gruppens betydelige fremgang. Effektive bestøvnings- og spredningsmekanismer udviklet i samspil med insekter og pattedyr kan muligvis have spillet en væsentlig rolle (Regal, 1977; Mulcahy, 1979). De modeller, man har opstillet for afstamningsog slægtsskabsforhold indenfor blomsterplanterne, bygger hovedsageligt på sammenlignende studier af nulevende planter, mens de palæontologiske vidnesbyrd sjældent har været inddraget (Stebbins, 1977; Cronquist, 1980). En væsentlig årsag hertil har været manglen på fossile reproduktionsorganer og især manglen på fossile blomster. De fleste af de hidtil kendte fossile blomster er bevaret som kompressioner eller aftryk (Dilcher, 1979), hvilket har begrænset mulighederne for at rekonstruere blomsternes oprindelige form og organisation og hermed også mulighederne for at drage fylogenetiske slutninger på grundlag af fossilmaterialet. Nye fund af velbevarede fossile blomster, frugter og frø fra øvre kretaciske aflejringer i Europa og Nord Amerika har resulteret i en væsentlig forøgelse af kendskabet til Kridttidens blomsterplanter (Friis, 1983, 1984; Friis & Skarby, 1981, 1982; Tiffney, 1977). Fossilerne fra disse områder repræsenterer nogenlunde samme tidsinterval (Santonien/Campanien) og viser i generel opbygning og struktur stor overensstemmelse, og tilsammen giver de et billede af diversitet og organisationsniveau hos Kridttidens blomster. I den følgende gennemgang vil jeg forsøge at illustrere denne diversitet, hovedsageligt ved hjælp af eksempler fra fossilmateriale fra Skåne. De fossile blomsters bevaringsform De svenske plantefossiler er indsamlet i en stor kaolingrav ved Åsen i det NØ-lige Skåne. Den planteførende lagserie er ca. 20 m mægtig og består af vekslende lag af ler, sand og silt, muligvis afsat på en flodslette nær Kridthavets kyst. Sedimenterne kan opdeles i en øvre og nedre serie adskilt af en markant forvitringshorisont (fig. 1) og karakteriseret ved tydelige forskelle i fossilindhold. Deflesteplanterester fra den øvre serie er tredimensionelt bevaret med sorte, reflekterende overflader og ofte med meget fine detaljer bevaret (fig. 2). Undersøgelser ved hjælp af elektronmi- 1 DGF årsskrift

2 FRIIS: Blomster fra Øvre Kridt x Fig. 1. Udsigt over Hoganås AB's kaolingrav ved Åsen, Skåne, med den plantebærende lagserie. Pilene angiver forvitringshorisonten, som markerer grænsen mellem den nedre og øvre serie. View of Hoganås AB's kaolin quarry at the Åsen locality, Scania, showing the plant bearing sequence. The arrows indicate weathering horizon separating the lower and upper series. kroskop (SEM og TEM) viser, at der er sket en homogenisering af cellevæggene, således at man ikke kan skelne midtlamel, primær og sekundær væg (fig. 3), hvilket indicerer, at fossilerne har været påvirket af temperaturer over 300 C (Cope & Chaloner, 1980), muligvis under skovbrande. Fossilernes tredimensionelle form muliggør detaljerede studier af blomsternes opbygning, herunder placering af bæger, krone, støvblade, frøanlæg og eventuel honningdiskus (fig. 4-6). Pågrundlag af seriesnitning og SEM-undersøgelser er det muligt at fremstille ret detaljerede rekonstruktioner af de fossile blomster. Plantefossilerne fra den nedre del af serien er ofte fladtrykte, bevarede som lignit. Hos disse former kan placeringen af de forskellige blomsterdele undertiden være vanskelig at erkende, men udragende dele, som f.eks. støvblade og grifler er ofte velbevarede, og blomsterne findes undertiden stadigt siddende på de blomsterbærende skud (fig. 7). Desuden kan man opnå betydelig flere informationer om pollekornenes opbygning hos Fig Bcvaringsformer hos kretaciske plantefossiler«fra Skåne. 2. Overflade af kronblad med skjoldformede hår, X Ultratyndt snit. som viser at cellevæggens komponenter (midtlamel, primær og sekundær væg) er homogeniseret, x Snit gennem blomst (samme type som vist i fig. 6). 4, Placering af bæger (B), krone (K), støvblade (S) og grifler (G), x Placering af placentae (P) og frøanlæg (F) i det en-rummede frugtanlæg, x Blomst med ovcrsædigt bioster dannet af bæger (B) og krone (K), x Fladtrykte blomster med undersædigt bioster bevaret tilhæftet det blomsterbærende skud, x 20. State of preservation in plantfossils from the Upper Cretaceous ofscania. 2. Surface of petal with trichomes, X Ultrathin section showing homogenisation of cell wall, X Section of flower (same species as shown in fig. 6). 4. Arrangement of calyx (B), corolla (K), stamens (S), and styles (G), x Arrangement of placentae (P) and ovules (F) in the oneloculed ovary, x Flower with epigynous perianth formed from calyx (B) and corolla (K), x Compressed, hypogynous flowers attached to the inflorescence axis, X 20.

3 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1983 [1984] M Mr ~~-J

4 4 FRIIS: Blomster fra Øvre Kridt disse blomsterstrukturer, idet de også kan studeres med gennemfaldende lys, hvorimod de pollenkorn, som har været udsat for høje temperaturer, er uigennemskinnelige og kan kun studeres ved hjælp af scanning elektronmikroskop. De undersøgte blomster, frugter og frø er alle meget små, generelt under 5 mm lange. Hos nulevende planter findes små frø hos urter og træagtige planter fra åbne vegetationer, og er især almindelige hos planter i pibnervegetationer. De findes desuden hos epifyter, saprofyter og parasiter (Harper, Lovell & Moore, 1970; Stebbins, 1977). Det er muligt, at dimensionerne hos Kridt-fossilerne kan forklares udfra økologiske forhold, men andre faktorer kan også have haft betydning, bl.a. den kendsgerning, at nogle af de dyr, som i nutiden har betydning for spredning af større frugter og frø, først udvikledes i Nedre Tertiær (Tiffney, 1984). De fossile blomsters opbygning og struktur De undersøgte kretaciske blomster er oftest bevaret løsrevet fra de blomsterbærende skud, og informationer om blomsterstandenes organisation er derfor begrænsede. Der er dog fundet forskellige rester af blomsterstande, bl.a. hoveder og aks, som antyder, at en vis diversitet var opnået i Øvre Kridt. Små hoveder, som i opbygning og struktur synes at være beslægtet med nulevende planter fra Platan-familien, er påvist både i det skånske og det nordamerikanske materiale (fig ). Hovederne er sammensat af enkønnede blomster. De hanlige blomster består hver af ca. fem støvblade, omgivet af et antal blosterblade, som hos de skånske fossiler er større og mere fremtrædende end hos de amerikanske. Støvbladene har øverst et markant udvidet knapbånd og indeholder mange pollenkorn, hvis aperturer er udviklet som tre længdespalter, colper (fig ). Udover disse Platan-lignende enkønnede blomster, er alle de øvrige undersøgte fossile blomster tvekønnede. De har alle kransstillede organer og udviser oftest radiær symmetri. Hos en enkelt blomsterstruktur er opbygningen bisymmetrisk. Biosteret er hos de fossile blomster undersædigt (fig. 7-8) eller oversædigt (fig. 6, 10,16). Kun en enkelt omkringsædig type er påvist. Blosterbladene er oftest frie og placeret i to kranse, differentieret i bæger og krone (fig. 4,6), eller de kan være udifferentieret, placeret i en enkelt krans. Der er en betydelig variation i organisation og struktur hos de blomster, som har både bæger og krone, men de udviser også en del fælles træk. Således er de fleste fem-tallige med fem bægerblade, fem kronblade og fem eller ti støvblade, arrangeret i en eller to kranse. I nogle af blomsterne er der fundet pollenkorn, som alle er meget små, omkring 10 um lange, med forholdsvis glat overflade og med aperturerne udviklet som tre længdespalter (colper), og undertiden også med tre porer. På nogle af pollenkornene er der observeret en belægning (fig, 12), som ligner pollenkitt, beskrevet fra recente pollen (Hesse, 1981). Denne belægning har muligvis, ligesom pollenkitt, fungeret som klæbemiddel. Frugtanlægget er dannet af to, tre eller sjældnere fem sammenvoksede frugtblade, alle med mange frøanlæg (fig. 5, 11). Hos flere af blomsterstrukturerne er der påvist diskusdannelser og andre organer, som i form og placering i blomsten svarer til nektarier hos nulevende planter (fig. 8-10), og det er nærliggende at antage, at disse blomster har været honningproducerende. Mange af de karakterer, som er påvist hos de fossile blomster, herunder differentiering af biosteret i bæger og krone, meget små, tilsyneladende klæbrige pollen, mange frøanlæg i hvert frugtanlæg, samt tilstedeværelse af nektarier, findes almindeligt hos nulevende planter med insektbestøvning (Stebbins, 1977; Proctor & Yeo, 1973), og indicerer, at de fossile blomster har været tilpasset insektbestøvning. Blomsternes radiære symmetri, frie blosterblade, og åbne struktur Fig Fossile blomster fra Øvre Kridt-aflejringer i Tyskland (8-9), Skåne (10-12) og North Carolina (13). 8. Undersædig blomst med rester af bæger (B), støvblade (S) og nektarium (N), X60. 9.Detaljeaffig.8medoverfladeafnektariet,x Oversædig blomst med to grifler (G) omgivet af fem-delt nektarium (N), X Fragment af frugt med mange frøanlæg (F), (samme type som vist i fig. 10), X Meget små tricolpate pollenkorn med en belægning på overfladen (klæbemiddel?) markeret med pile, X Platan-lignende blomsterstand med grupper af hanblomster, X 40. Fossil flowers from the Upper Cretaceous of Germany (8-9), Scania (10-12), and North Carolina (13). 8. Hypogynous flower with remnants of calyx (B), stamens (S), and nectary (N), X Detail of fig. 8 showing surface of nectary, X Epigynousflowerwith two styles (G) surrounded by a fivelobed nectary(n), x Fragment ofovary with many ovules (F), (same species as shown in fig. 10), x Minute tricolpate pollen grains with remnants of coating (pollenkitt?) indicated by arrows, X Platanus-like male inflorescence, x 40.

5 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1983 [1984]

6 6 FRIIS: Blomster fra Øvre Kridt peger på, at bestøvningen er sket ved vilkårlige bestøvere, som f.eks. biller og fluer. Blomster med asymmetrisk eller zygomorf opbygning, samt typer med dybt kronrør er ikke påvist fossilt. Disse karakterer findes i dag hovedsageligt hos planter tilpasset specialiseret insekteller fuglebestøvning (Proctor & Yeo, 1973). Vidnesbyrd fra fossile frugter, frø og pollen indicerer, at disse blomstertyper først udvikledes i løbet af Tertiærtiden samtidig med udviklingen af specialiserede bestøvere, som f.eks. sommerfugle og bier. En gruppe af de undersøgte fossile blomster er kendetegnet ved kun at have en enkelt krans af blosterblade. Biosteret er hos alle disse blomsterstrukturer oversædigt og dannet af fire, fem eller seks små, ofte ubetydelige blosterblade (fig. 16). Der er fem eller seks støvblade i en enkelt krans. Frugtanlægget er en-rummet, dannet af to eller tre sammenvoksende frugtblade, og indeholder et enkelt centralt placeret frøanlæg (fig. 18). Hos de fleste eksemplarer er støvfanget brækket af, men hos enkelte blomster er der fundet rester, som viser, at støvfangets overflade har været udvidet (fig. 17). Pollenkornene, som er fundet hos disse blomsterstrukturer, er alle noget flade med trekantet omrids og med markante, ofte fremstående aperturer i hjørnerne (fig. 19).Deerca um i diameter og har forholdsvis glat overflade med små skulpturelementer. Der er ikke fundet spor af belægninger, som kunne antyde, at de har været sammenklæbede. Pollenkornene fra disse blomsterstrukturer tilhører alle den stratigrafisk vigtige Normapolles gruppe, som optræder hyppigt i mange øvre kretaciske og nedre tertiære pollenfloraer i Europa og det østlige Nord Amerika indenfor den såkaldte Normapolles flora-provins (Goczån, Groot, Krutzsch & Pacltova, 1967; Zaklinskaya, 1967; Skarby, 1968; Wolfe, 1973). De forskellige pollen-slægter inkluderet i Normapolles gruppen har tidligere kun været kendt fra disperse pollen, men har nu med undersøgelserne af de kretaciske plantefossiler kunnet henføres til en l række forskellige fossile blomsterstrukturer, og deres botaniske tilhørsforhold har hermed kunnet fastslås med betydelig sikkerhed (Friis, 1983). Karakterer som simpelt bioster, udvidet støvfang, en-rummet frugtanlæg med et enkelt frøanlæg samt manglen på honningproducerende organer træffes almindeligt hos nulevende planter tilpasset vindbestøvning (Stebbins, 1977), og indicerer, at disse Normapolles-producerende planter blev bestøvet af vinden. Dette understøttes af pollenkornenes form samt størrelsen, som ligger indenfor værdier, der betragtes som optimale for vindbestøvning (Whitehead, 1968). Konklusion Undersøgelserne af de øvre kretaciske plantefossiler fra Europa og Nordamerika har vist, at fossile blomsterstrukturer ikke er så sjældne, som man tidligere har antaget, og at selv meget skrøbelige organer som kronblade og støvblade under gunstige forhold kan være bevaret på blomsterne. Ved undersøgelser af de strukturelt bevarede blomster kan de forskellige komponenters indbyrdes placering i blomsterne fastslås og danne grundlag for vurderinger af slægtsskabsforhold hos blomsterplanterne. Undersøgelserne viser, at blomsterplanterne havde opnået en betydelig diversitet i slutningen af Kridttiden. Karakterer hos de fossile blomster indicerer endvidere, at både insektbestøvede planter og planter tilpasset vindbestøvning var veludviklet og vidt udbredt i Øvre Kridt. Tak Jeg vil gerne takke F. Hueber, Washington, E. Knobloch, Prag, og A. Skarby, Stockholm, for materiale, samt K. Raunsgaard Pedersen og H. Friis, begge Århus, for hjælp under feltarbejde i Skåne og for kritik af manuskriptet. Undersøgelsen er blevet støttet med et stipendium fra Statens naturvidenskabelige Forskningsråd og med et Niels Bohr Stipendium. Fig Fossile blomster fra Øvre Kridt-aflejringer i Skåne (14-18) og Tyskland (19). 14. Hanblomst fra enkønnet Platanlignende blomsterstand med fem støvblade (S) omgivet af et antal blosterblade, X Tricolpate pollenkorn fra Platanlignende blomsterstand, X Oversædig blomst med lille bioster (B) og rester af støvblade (S), x Griffel med rester af langt, udragende støvfang (Sf), x Snit gennem en-rummet frugt med enkelt frøanlæg (F), X Trekantet pollenkorn af Normapolles typen fra lille oversædig blomst, X Fossil flowers from the Upper Cretaceous of Scania (14-18), and Germany (19). 14. Male flower from Platanus-Mke inflorescence with five stamens (S) surrounded by a number of perianth parts, X Tricolpate pollen grains from Ptoantu-like inflorescence, X Epigynous flower with minute tepals (B) and remnants of stamens (S), x Style with remnants of elongated stigmatic branches (Sf),x Section of oneloculed fruit with a single ovule (F), X Triangular pollen grain of the Normapolles type from small epigynous flower, X 5500.

7 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1983 [1984]

8 FRIIS: Blomster fra Øvre Kridt Litteratur Cope, M. J. & Chaloner, W. G., 1980: Fossil charcoal as evidence of past atmospheric composition. Nature 283 (5748), Cronquist, A., 1980: The evolution and classification of flowering plants. Nelson, London. 396 p. Dilcher, D. L., 1979: Early angiosperm reproduction: An introductory report. Rev. Palaeobot. Palynol. 27, Friis, E. M., 1983: Upper Cretaceous (Senonian) floral structures of Juglandalean affinity containing Normapolles pollen. Rev. Palaeobot. Palynol. 39, Friis, E. M., 1984: Preliminary report of Upper Cretaceous angiosperm reproductive organs from Sweden. Ann. Mo. Bot. Gard. (in press). Friis, E. M. & Skarby, A., 1981: Structurally preserved angiosperm flowers from the Upper Cretaceous of southern Sweden. Nature 291 (5815), Friis, E. M. & Skarby, A., 1982: Scandianthus gen. nov., angiosperm flowers of Saxifragalean affinity from the Upper Cretaceous of southern Sweden. Ann. Bot. 50, Goczån, R, Groot, J. J., Krutzsch, W. & Pacltovå, B., 1967: Die Gattungen des»stemma Normapolles Pflug 1953b«(Angiospermae). Neubeschreibungen und Revision europaischer Formen (Oberkreide bis Eozån). Paldont. Abh. B. 11,3, Harper, J. L., Lovell, P. H. & Moore, K. G., 1970: The shapes and sizes of seeds. Ann. Rev. Ecol. Syst. 1, Hesse, M., 1981: The fine structure of the exine in relation to the stickiness of angiosperm pollen. Rev. Palaeobot. Palynol. 35, Hughes, N. F., 1976: Palaeobiology of angiosperm origins. Cambridge Univ. Press. 242 p. Mulcahy, D. L., 1979: The rise of the angiosperms. A genecological factor. Science 206, Proctor, M. & Yeo, P., 1973: The pollination of flowers. Collins, London. 418 p. Regal, P. J., 1977: Ecology and evolution of flowering plant dominance. Science 196, Skarby, A., 1968: Extratriporopollenites (Pflug) emend, from the Upper Cretaceous of Scania, Sweden. Stockh. Contr. Geol. 16,1-60. Stebbins, G. L., 1977: Flowering plants - Evolution above the species level. Belknap Press Harvard Univ. Press, Cambridge Massachusetts. 397 p. Tiffney, B. H., 1977: Dicotyledonous angiosperm flower from the Upper Cretaceous of Martha's Vineyard, Massachusetts. Nature 265 (5590), Tiffney, B. H., 1984: Seed size, dispersal syndromes and the rise of the angiosperms: Evidence and hypothesis. Ann. Mo. Bot. Gard. (in press). Whitehead, D. R., 1965: Wind pollination in the angiosperms: Evolutionary and environmental considerations. Evolution 23, Wolfe, J. A., 1973: Fossil forms of Amentiferae. Brittonia 25, Zaklinskaya, E. D., 1967: Palynological studies on late Cretaceous-Palaeogene floral history and stratigraphy. Rev. Palaeobot. Palynol. 2,

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

Bassinudvikling i tidlig kridt-tid i den danske del af Central Truget

Bassinudvikling i tidlig kridt-tid i den danske del af Central Truget Bassinudvikling i tidlig kridt-tid i den danske del af Central Truget ERIK THOMSEN, CLAUS HEILMANN-CLAUSEN, THORKILD FELDTHUSEN JENSEN, og OLE VALDEMAR VEJB/EK DGF Thomsen, E., Heilmann-Clausen, C, Jensen,

Læs mere

Havniveauændringer 5500-2500 f.kr. i Vedbækområdet, NØ-Sjælland DGF

Havniveauændringer 5500-2500 f.kr. i Vedbækområdet, NØ-Sjælland DGF Havniveauændringer 5500-2500 f.kr. i Vedbækområdet, NØ-Sjælland CHARLE CHRSTENSEN DGF Christensen, C: Havniveauændringer 5500-2500 f.kr. i Vedbækområdet, NØ-Sjælland. Dansk geol. Foren., Årsskrift for

Læs mere

Hvad ved vi om det forhistoriske klima?

Hvad ved vi om det forhistoriske klima? Hvad ved vi om det forhistoriske klima? Af Mikkel Sander Ph.d. i Kvartær Geologi Mikkel.Sander@mail.dk I takt med at Jordens klima tilsyneladende er under forandring, bliver klimaets tidligere svingninger

Læs mere

Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen -et case study i nyere tids arkæologi

Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen -et case study i nyere tids arkæologi Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen -et case study i nyere tids arkæologi af Susanne Møller Johansen, Ajax Allé 45A, 2650 Hvidovre Kandidatspeciale Studieordning 1998, FHA 308, 1/2 årsværk, Saxo-Instituttet,

Læs mere

Gåder i bladlusenes verden

Gåder i bladlusenes verden Gåder i bladlusenes verden O. E. Heie Heie, O.E.: Riddles in the world of aphids. Ent. Meddr 75: 133-146. Copenhagen, Denmark. 2007. ISSN 0013-8815. After having studied aphids in more than half a century

Læs mere

Herbicidet Starane 180S effekt på pollenproduktionen hos mælkebøtte og rødkløver

Herbicidet Starane 180S effekt på pollenproduktionen hos mælkebøtte og rødkløver Herbicidet Starane 180S effekt på pollenproduktionen hos mælkebøtte og rødkløver -påvirkninger af fødeudbudet i markhegn på konventionelle og økologiske brug Kimmie K. K. Christensen Specialerapport 2008

Læs mere

Den horisontale genoverførsels betydning for evolutionsteorien

Den horisontale genoverførsels betydning for evolutionsteorien Den horisontale genoverførsels betydning for evolutionsteorien The influence of horizontal gene transfer on theory of evolution Natbas, 3. semester, Efterår 2005 Hus 13.2, Gruppe 2 Malene Cohen Anfinn

Læs mere

VORE HVIDTJØRNE - EN HYBRIDSVÆRM? af KNUD IB CHRISTENSEN Københavns Universitet, Institut for Systematisk Botanik, Gothersgade 140, 1123 København K.

VORE HVIDTJØRNE - EN HYBRIDSVÆRM? af KNUD IB CHRISTENSEN Københavns Universitet, Institut for Systematisk Botanik, Gothersgade 140, 1123 København K. VORE HVIDTJØRNE - EN HYBRIDSVÆRM? af KNUD IB CHRISTENSEN Københavns Universitet, Institut for Systematisk Botanik, Gothersgade 140, 1123 København K. Introduktion Arter af slægten Crataegus betragtes ofte

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

BESTØVNING OG BIODIVERSITET

BESTØVNING OG BIODIVERSITET BESTØVNING OG BIODIVERSITET Faglig rapport fra DMU nr. 831 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] BESTØVNING OG BIODIVERSITET Faglig rapport fra DMU nr. 831 2011 Beate Strandberg

Læs mere

Er oprindelsen til. landdyrene at finde. blandt fiskene? omkring Øvre Devon, dvs. slægterne. Af Paul Garner, BSc

Er oprindelsen til. landdyrene at finde. blandt fiskene? omkring Øvre Devon, dvs. slægterne. Af Paul Garner, BSc Er oprindelsen til landdyrene at finde blandt fiskene? Af Paul Garner, BSc de fleste diskussioner vedr. tetrapodernes oprindelse omkring Øvre Devon, dvs. slægterne For darwinister er den påståede overgang

Læs mere

Molekylær palæoantropologi

Molekylær palæoantropologi Molekylær palæoantropologi Ian von Hegner Roskilde Universitet Molekylær biologi 12/12/2009 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Abstract... 3 Problem formulering:... 3 Indledning... 4 1. De

Læs mere

Ravning-broens alder. En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer?

Ravning-broens alder. En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer? Ravning-broens alder En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer? Af Kjeld Christensen Netop i begyndelsen af 1970 erne, hvor udgravningen af den store vikingetidsbro over Vejle ådal begyndte,

Læs mere

DANMARKS BIODIVERSITET 2010

DANMARKS BIODIVERSITET 2010 DANMARKS BIODIVERSITET 2010 Status, udvikling og trusler Faglig rapport fra DMU nr. 815 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] DANMARKS BIODIVERSITET 2010 Status, udvikling og

Læs mere

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 37. årg. nr. 4 Oktober 2011

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 37. årg. nr. 4 Oktober 2011 STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 37. årg. nr. 4 Oktober 2011 Smukke billeder fra STENVENNERNES regnvåde kør-selv-udflugt, her ses tydeligt de spændende detaljer på stenene, øverst tv.

Læs mere

Stamtræets. udvik. Af Tom Fenchel

Stamtræets. udvik. Af Tom Fenchel 12 Stamtræets udvik Forestillinger om livets udvikling over geologisk tid har ændret sig gennem de sidste ca. 130 år i takt med øget kendskab til nulevende såvel som uddøde organismer. Molekylærgenetiske

Læs mere

Trafikafvikling på motorveje

Trafikafvikling på motorveje Trafikafvikling på motorveje En studie af trafikdata fra danske motorveje, delvist sammenholdt med vejrdata, og sammenlignet med simulerede data fra VISSIM. Hans Martin Kaae Johansen Juli 2006 Polyteknisk

Læs mere

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

Fig. 1. Magnolia kobus i fuld blomstring den 12. maj 1976 ved BP-bygningen, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Vækstformen er nærmest et mindre,

Fig. 1. Magnolia kobus i fuld blomstring den 12. maj 1976 ved BP-bygningen, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Vækstformen er nærmest et mindre, MAGNOLIA KOBUS DC. OG MAGNOLIA SALICIFOLIA (S. & Z.) MAXIM. - TO NÆRTBESLÆGTEDE JAPANSKE MAGNOLIA-ARTER af CHRISTIAN CHRISTENSEN Det jydske Haveselskab, Gludvej 43, 7130 Juelsminde Da jeg i foråret 1973

Læs mere

LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side

LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side Copenhagen Business School - 2010 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision KANDIDATAFHANDLING LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side Udarbejdet af: Vejleder: Hakan Keser

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik

Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik The forelimb of hadrosaurian dinosaurs; functional morphology and systematics METTE ELSTRUP RASMUSSEN Rasmussen, M.E.: Hadrosauride dinosaurers

Læs mere

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres Bachelorafhandling HA - Bæredygtighed Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Lasse Høltzermann Lh87089 HA Hold 4 Vejleder: Ninna Meier Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation

Læs mere

Anvendelse af genetiske algoritmer til simulering af biologiske systemer

Anvendelse af genetiske algoritmer til simulering af biologiske systemer Anvendelse af genetiske algoritmer til simulering af biologiske systemer Projekt udarbejdet af: Glennie Helles Datalogisk vejleder: Peter Johansen Biologisk assistance: Leif Søndergaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2006 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2009 2009 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

lyset af mobiliteten

lyset af mobiliteten lyset af mobiliteten - Om bystrukturens betydning for transportadfærd Af Kristoffer Kejser og Pia Messell Speciale i Tek-Sam og Geografi RUC 2000 Vejledere: Per Homann Jespersen Birgit Land Rasmus Ole

Læs mere

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN JENS BRUUN-PETERSEN BRUUN-PETERSEN, J.: Forvitret granit under Neksø Sandstenen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 61-76. København, 4. januar 1973. Et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere