Referat. fra. Bygge- og Ejendomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra. Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 Referat fra Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 14: Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup Nielsen, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Afbud: Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Olufsgård II, regnskaber Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 42 til opsætning af lyskunst på facade 3. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 56 til opsætning af solceller 4. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 66 til opsætning af solceller 5. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 66 til solceller 6. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 74 til portnerbolig 7. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 79 til opsætning af solcelleanlæg, ejendommen, Smedekærvej Ansøgning om principgodkendelse til anlæg af parkeringspladser i Televænget og Postparken 9. Dispensation fra Lokalplan 55, Solgården III, Saltværksvej til opsætning af solceller på vestfløjen 10. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 103 A, Erhverv og handel ved krydset Englandsvej/ Tømmerupvej Udenfor dagsordenen: Meddelelser

3 1. Olufsgård II, regnskaber 2011 Sagsnr.: 02/915 Sagsansvarlig: Bjørn Mikelsons Advokaterne Eiland har fremsendt regnskaber 2011 for DSI Olufsgård II, herunder regnskaber for de enkelte afdelinger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Institutionen: underskud: kr. Underskuddet er overført til kontoen for arbejdskapitalen. Afdeling A: overskud: kr. Lejen var på balancetidspunktet 718,33 kr./m2. Der har været forhøjelse pr med 50 kr./m2. Afdeling B: overskud: kr. Lejen var på balancetidspunktet 796,97 kr./m2. Der har været forhøjelse pr med 22,56 kr./m2. Afdeling C: underskud: kr. Lejen var på balancetidspunktet 564,76 kr./m2. Underskuddet skyldes primært at der har været større udgifter til renholdelse end budgetteret, herunder ejendomsfunktionærernes lønninger, jf. konto 114 i regnskabet. Underskud skal i medfør af bekendtgørelse om drift af almene boliger 66, stk. 3 afvikles over 3 år. Revisors bemærkninger: Alle afdelinger: Der foreligger ikke a jour førte 10 års oversigter for planlagt vedligeholdelse som anført i bekendtgørelsen, og for afdeling A finder revisor, at hensættelserne, ejendommens alder taget i betragtning, er for små, hvilket understreger behovet for 10-års planerne. Ifølge bekendtgørelse om drift af almene boliger 61 skal der henlægges passende beløb til vedligeholdelse, fornyelser og istandsættelser. Henlæggelsernes størrelse fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst omfatter de kommende 10 år.

4 LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om drift af almene boliger 61, 66, stk. 3, 107 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende regnskaberne 2011 for DSI Olufsgård II med bemærkning om, at der for alle afdelinger skal udarbejdes en 10-års vedligeholdelses- og fornyelsesplan og at underskuddet i afdeling C skal afvikles over 3 år. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt.

5 2. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 42 til opsætning af lyskunst på facade Sagsnr.: 12/9257 Sagsansvarlig: JOHN JENSEN Boligorganisationen Tårnbyhuse har den 2. november 2012 ansøgt om tilladelse til at opsætte lyskunst i form af en blomst, samt navnetræk Tårnbyhuse på gavlen af ejendommen, Amager Landevej 34. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den blev forvaltningen opmærksom på, at opsætningen af lyskunsten på ejendommen var påbegyndt. Der blev straks fremsendt et standsningspåbud til Boligorganisationen Tårnbyhuse, der efterfølgende beklagede, at opsætningen var påbegyndt og efterkom standsningspåbuddet. Forvaltningen sendte derefter sagen i nabohøring til 64 adresser i området, og forvaltningen har modtaget bemærkninger fra 4 ejendomme. Generelt kommenterer alle høringssvar, at arbejdet er påbegyndt, før der foreligger en tilladelse, og før sagen er sendt i høring. Derudover udtrykkes der bekymring for lysgener, herunder særligt, at farveskiftene vil virke distraherende og tivoliagtige. Ejerne af Randkløve Alle 89 og 93 har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen ikke godkender en ibrugtagning af lyskunsten, før de har haft mulighed for at vurdere evt. gener ved installationen. Bygningen er en 7 etages ejendom i røde facadesten. Bygningen anvendes til erhverv i stueetagen og boliger i de øvrige etager. Der søges om to forhold. 1. Navnetræk indeholdende navnet Tårnbyhuse som opsættes øverst på facadens venstre hjørne. Belysningen er fremadrettet og har hvidt LED lys. 2. Blomsten placeres øverst på facadens højre side, med stilken skråt ned i facadens højre side, indenfor et felt på ca. 6 x 7m, og dækker således ca. 42m² af facaden. Blomsten består af 17 elementer udført i kasser af 2 mm lakeret aluminium (120 mm dybe, stammebredde mm) med front af 3 mm opal hvid akryl. Belysningen er fremadrettet LED lys, der tænder med skumringsrelæ og langsomt skiftende farver. Lysets LUX (styrke, skarphed) og skiftende farver er, efter forvaltningens vurdering, det der kunne give gener i forhold til naboerne. Derfor har forvaltningen været i dialog med Boligorganisationen for at få oplyst, hvor skarpt lyset fra blomsten vil blive, og hvor meget den vil lyse op. Firmaet Lysiplex, der opsætter blomsten, har oplyst, at de har målt test-elementet (der svarer til blomstens elementer) hos Lysiplex, og det hvide lys udsender 810 lux, når man holder luxmeteret helt hen til akryloverfladen. Farverne svinger lidt, men kommer ikke højere. Måler man på en meters afstand er styrken 80 lux, hvilket svarer til omgivelserne. Når blomsten er skruet kraftigst op, vil den højst lyse som et skilt over en forretning. Det er muligt at reducere styrken. Boligorganisationen forestiller sig en lysstyrke, der svarer til et oplyst vindue i en lejlighed. Det er deres intention, at blomsten skal være en berigelse, ikke en gene. Teknisk Forvaltnings vurdering er ud fra ovenstående, at der kan gives dispensation og tilladelse til opsætning af navneskiltet og blomsten.

6 Navnetræk er udført med enkeltbogstaver som beskrevet i skiltepolitikken. Blomsten (der er opsat) virker ikke skæmmende for området og bryder en stor facade på bygningen. De fremsendte nabobemærkninger bør indgå i vurderingen og derfor bør en dispensation og tilladelse indeholde vilkår om, at byggelovens 6D samt skiltepolitikken i Tårnby Kommune skal overholdes. LOVGRUNDLAG Området er omfattet af lokalplan 42 Tårnbyparken hvorefter, der må kun opsættes nye skilte og belysning efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til planlovens 19 dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog 40. Der er i lokalplanens 1 og 3, som er lokalplanens principper, ikke nævnt noget om belysning, skilte, kunst eller anden form der hindre en dispensation og tilladelse. Det vil dermed være muligt at dispensere og give en tilladelse. Byggelovens 6 D. Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer og lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt. Skiltepolitik i Tårnby Kommune. 2, facadeskilte Stk. 2. Udseende Som udgangspunkt skal facadeskilte udformes med enkeltbogstaver og opsættes direkte på facaden, hvor dette er muligt. 5 lysskilte Placering Skiltning med neonskrift kan kun i særlige tilfælde tillades opsat på facaden, og kun såfremt det ikke virker skæmmende. Stk. 2. Udseende Lysskilte må ikke virke blændende og ikke være til gene for naboer eller færdsel. Det bemærkes, at lysskilte skal overholde Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 12. februar 1981 om generende lys fra anlæg uden for vejen. Lysintensiteten må ikke være til gene for omgivelserne, og efterfølgende kan forlanges dæmpet, afskærmet eller slukket efter Kommunalbestyrelsens nærmere afgørelse. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at: der meddeles dispensation fra Lokalplan 42 Tårnbyparken 9.1 skiltning og belysning til opsætning af navnetræk TÅRNBYHUSE samt opsætning af blomst på facaden. det betinges i byggetilladelsen, at: bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

7 Skiltning, lysinstallationer og lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen vil ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af ovennævnte. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Udvalget er generelt forbeholden over for farvet lys.

8 3. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 56 til opsætning af solceller Sagsnr.: 12/9299 Sagsansvarlig: JOHN JENSEN Ejer af ejendommen, Tømmerupvej 251, ansøger om dispensation fra Lokalplan 56, Landdistriktet omkring Tømmerupvej, til at opsætte solceller på ejendommens sydlige ladebygning. Der er på ejendommen oplagt solvarmepaneler (vand) for et par år siden. Dette er udført før ejer blev opmærksom på, at det kræver dispensation i henhold til lokalplanen. Ejer ønsker at få lovliggjort solvarmepanelerne sammen med tilladelse til solcellerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes opsat 1 sæt solceller og 1 sæt med 24 monokrystallinske paneler med mål på 1,65m x 0,992m (areal på ca. 40m²). Panelerne lægges i 2 rækker med 12 i hvert. Anlægget placeres på gårdens sydlige mindre lagerbygning, der har en ensidig taghældning, der vender mod syd. Solvarmepanelerne (vand) er opsat på bygning med det røde tag mod nord. Anlægget består af 3 paneler, der samlet måler ca. 7m i bredden og ca. 3m i højden (areal på ca. 21m²). Ejer har tidligere søgt og fået dispensation til opsætning af solceller på to ejendomme i lokalplanområdet. Tømmerupvej 212 og 249 blev den behandlet i Bygge- og Ejendomsudvalget, hvor der blev besluttet at meddele dispensation. Ansøger begrunder sin ansøgning med følgende: Anlægget ikke kan ses fra Tømmerupvej, og at solcellerne opsættes på bygningens tagflade og flugter med tagets hældning. Forvaltningen vurderer, at opsætning af solcellerne med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde, hvorfor det indstilles, at der meddeles dispensation fra lokalplan 56 til opsætning af det ansøgte. Der er ikke foretaget naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 56 landdistriktet omkring Tømmerupvej, der fastsætter, at: Beboelsesbygningers tag skal dækkes med tegl, sorte eller grå cementbaserede bølgeplader, sort tagpap eller strå. Andre tagmaterialer kan godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde på basis af tegninger visende tagets udformning ved gavl og tagfod. Til andre bygninger end beboelsesbygninger, herunder garager, udhuse og lignende mindre bygninger, kan med Kommunalbestyrelsens særlige godkendelse i hvert enkelt tilfælde anvendes andre tag og facadematerialer end anført ovenfor. Bygningsmyndigheden vurderer, at opsætning af solceller kræver en dispensation fra disse bestemmelser. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. Ansøger begrunder sin ansøgning med, at: Anlægget ikke kan ses fra Tømmerupvej. Solcellerne opsættes på bygningens tagflade og flugter med tagets hældning.

9 Forvaltningen vurderer, at opsætning af solcellerne med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde, hvorfor det indstilles, at der meddeles dispensation fra lokalplan 56 til opsætning af det ansøgte. Der er ikke foretaget naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 56, Landdistriktet omkring Tømmerupvej, til opsætning af solceller på den sydlige ladebygnings tag anlægget med solvarmere (vand) lovliggøres ved en dispensation BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt.

10 4. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 66 til opsætning af solceller Sagsnr.: 12/9298 Sagsansvarlig: JOHN JENSEN Ejeren af ejendommen, Tømmerupvej 265, ansøger om dispensation fra Lokalplan 66, Ullerup Landsby, til at opsætte solceller placeret på ejendommens nordlige ladebygning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes opsat solceller på et ca. 40m² stort areal. Anlægget placeres på gårdens nordlige lagerbygning på bygningens taghældning, der vender mod syd. Ansøger begrunder sin ansøgning med, at: Selv om anlægget kan ses fra Tømmerupvej, falder tagfladen og solcellerne godt sammen, da begge overflader er af sort materiale. Når der er gået 5-6 år mere, vil træerne dække for, at man kan se det fra Tømmerupvej. Solcellerne opsættes på bygningens tagflade og flugter med tagets hældning. Forvaltningen vurderer, at opsætning af solcellerne med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde, hvorfor det indstilles, at der meddeles dispensation fra lokalplan 66 til opsætning af det ansøgte. Der er ikke foretaget naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 66 Ullerup Landsby. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 66, Ullerup Landsby til opsætning af solceller på lagerbygningens sydvendte tagflade BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt.

11 5. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 66 til solceller Sagsnr.: 12/9610 Sagsansvarlig: JOHN JENSEN Elektrogården v/ Thomas Bay har, på vegne af ejendommens ejer, Stephen Dixen, søgt om dispensation fra Lokalplan 66, Ullerup Landsby til at opsætte solceller på en af landbrugsbygningerne på ejendommen, Tømmerupvej 280. Solcellerne monteres på den sydlige tagflade. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes opsat 1 sæt solceller, 1 sæt med 22 stk. isofoton ISF-250w paneler med et areal på ca. 38m². Panelerne lægges i 2 rækker med 10 stk. i den nederste række, og 12 stk. i den øverste række. Solcellerne monteres på den sydlige tagflade og følger tagets hældning. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 66 Ullerup Landsby, der fastsætter, at: Fritstående antennemaster, større lysmaster, vindmøller og lignende konstruktioner samt tagantenner (herunder parabolantenner) og solfangere på tag må kun opstilles med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Bygningsmyndigheden vurderer, at opsætning af solceller kræver en dispensation fra disse bestemmelser. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. Ejer begrunder sin ansøgning med ønsket om at udnytte naturens ressourcer. Forvaltningen vurderer, at opsætning af solcellerne med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde. Ejendommen er præget af flere store landbrugsbygninger, hvor solcellerne vil falde ind som en del af en moderne virksomhed. Det indstilles, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 66 til opsætning af det ansøgte. Der er ikke foretaget naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 66 Ullerup Landsby. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 66, Ullerup Landsby, til opsætning af solceller på landbrugsbygningens sydlige tagflade. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt.

12 6. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 74 til portnerbolig Sagsnr.: 12/7996 Sagsansvarlig: JOHN JENSEN Ejeren af ejendommen, Løjtegårdsvej 151 / Bjørnbaksvej 5, har ansøgt om dispensation fra Lokalplan 74 til at opføre en portnerbolig på ejendommen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den meddelte Bygge- og Ejendomsudvalget dispensation til indretning af en portnerbolig på ovennævnte ejendom. Baggrunden var, at der var mange indbrud og hærværk på adressen. Ansøger fik tilsendt udvalgsbeslutningen med oplysning om, at der skulle fremsendes ansøgning om indretning af portnerbolig, til brug for udstedelse af byggetilladelse. Dette skete aldrig, og den meddelte dispensation er forældet og bortfaldet. Ejer indrettede bolig på ejendommen uden byggetilladelse, og der flyttede en familie på 5 personer ind i lejligheden den , og de fraflyttede igen den Den modtog forvaltningen ansøgning om byggetilladelse til indretning af portnerbolig, og forvaltningen meddelte afslag herpå med den begrundelse, at en dispensation er strid med anvendelsesprincipperne i lokalplanen. Ansøger har efterfølgende anmodet om, at ansøgningen revurderes og forelægges Bygge- og Ejendomsudvalget. LOVGRUNDLAG Ejendommen Løjtegårdsvej 151 / Bjørnbaksvej 3 er omfattet af lokalplanerne 74A og 74B, Erhvervsområde Bjørnbaksvej, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervs- og serviceformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til følgende erhvervsformål: - lettere industri, mindre håndværks-, lager-, transport- og værkstedsvirksomhed, offentlig service af teknisk karakter samt mindre forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. I delområde 1 kan der yderligere efter Kommunalbestyrelsens godkendelse etableres større handels- og kontorvirksomheder. Yderligere kan der indenfor delområde 1 i facadebygninger på de matrikler, der vender direkte ud til henholdsvis Løjtegårdsvej og Englandsvej, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse, etableres service med aktiviteter indenfor kultur og fritid. I henhold til Lokalplan 74B må der, inden for lokalplanområdet, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse etableres liberalt erhverv. De to lokalplaner beskriver ikke muligheden for at indrette en portnerbolig i 1 og 3, som er lokalplanernes principper. Iht. Planlovens 19, stk. 1, kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog 40. Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

13 Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at indretning af en bolig ikke er mulig i henhold til lokalplanens 1 og 3. og en dispensation vil derfor være i strid med planlovens 19, stk. 1. I en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet den er Tårnby Kommune blevet underkendt og kommunens afgørelse ophævet i en sag, hvor kommunen havde dispenseret fra lokalplanens principper ( 1 og 3). INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 74A og 74B 1 og 3, erhvervsområde - Bjørnbaksvej til indretning af portnerbolig i en erhvervsejendom. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles dispensation fra lokalplan 74A og 74B, 1 og 3 til indretning af portnerbolig under henvisning til, at der tidligere er meddelt tilladelse til en portnerbolig.

14 7. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 79 til opsætning af solcelleanlæg, ejendommen, Smedekærvej 13 Sagsnr.: 12/8574 Sagsansvarlig: Jakob NIELSEN Ejerne af ejendommen, Smedekærvej 13, har søgt om dispensation fra Lokalplan 79, Bevarende lokalplan for Tårnby Landsby til at opsætte ca. 40 m² solcellepaneler på taget af beboelseshuset. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udvalget besluttede på mødet den at meddele dispensation fra Lokalplan 79 til opsætning af solcellepaneler på taget af beboelseshuset under henvisning til, at anlægget placeres på havesiden med begrænset synlighed fra offentlig vej. Teknisk Forvaltning har, jf. Planlovens 20 sendt dispensationsansøgningen i naboorientering og modtaget 4 indsigelser. Indsigelserne er kommenteret i et notat. LOVGRUNDLAG Lokalplan 79 Bevarende lokalplan for Tårnby Landsby Lov om planlægning (planloven) Link til Schultz INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 79 til opsætning af solcellepaneler på tagets haveside, som opført. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt, idet ansøgeren pålægges at begrænse genskinnet.

15 8. Ansøgning om principgodkendelse til anlæg af parkeringspladser i Televænget og Postparken Sagsnr.: 05/9923 Sagsansvarlig: Jakob NIELSEN PAB afdeling 1, Postparken og PAB afdeling 9, Televænget har ved tnt arkitekter a/s søgt om principgodkendelse til anlæg af p-pladser på både Postparkens og Televængets ejendomme til dækning af både Postparkens fremtidige og Televængets parkeringsbehov. Ansøgningen er sendt i forbindelse med det igangværende arbejde med udarbejdelse af lokalplan for Postparken. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan med afsæt i helhedsplanen for Postparken, hvor der blandt andet ønskes opført 60 nye boliger, har Bygge- og Ejendomsudvalget fastsat en parkeringsnorm på 1 p-plads/bolig < 120 m² og 1,5 p-plads / bolig > 120 m² gældende for både eksisterende og nye boliger, svarende til i alt 463 p-pladser. Postparken har i dag ca. 195 p- pladser, hvoraf de ca. 131 er placeret delvist eller helt i vejareal og indenfor vejudvidelseslinje, og derfor ikke kan sikres gennem lokalplan eller byggetilladelse. Det er et krav, at parkering skal etableres på egen grund. Kravet stilles i en eventuel byggetilladelse og sikrer tilstrækkelige parkeringspladser ved eventuelle fremtidige ændringer som ejerskifte, matrikulære ændringer, ændringer i boligantal med mere. Iht. principansøgningen anlægges en del af de nye p-pladser i Televænget. Teknisk Forvaltning har undersøgt to modeller for, hvordan disse p-pladser kan sikres på egen grund. I model 1 arealoverføres der p-pladser til Postparken. I model 2 sker der en sammenlægning af boligafdelingerne Postparken og Televænget samt en sammenlægning af matriklerne. Model 1: Efter Teknisk Forvaltnings beregninger kan Televænget maksimalt overføre 1289 m², svarende til maksimalt ca. 69 p-pladser. Derved kommer Postparkens samlede parkeringsdækning, jf. ansøgningen, op på i alt 335 mod de krævede 463, jf. ovennævnte parkeringsnorm. Model 2: Ved en sammenlægning af afdelinger og ejendomme vil lokalplanen skulle udvides til at omfatte hele den nye ejendom og begge bebyggelser. Det samlede fremtidige boligantal vil blive på 623 med et krav om i alt 638 p-pladser eksklusive parkering til erhverv og detailhandel. Efter principansøgningen anlægges i alt 641 p-pladser. Teknisk Forvaltning vurderer dog, at det kun er 629 af de ansøgte p-pladser, som kan etableres som skitseret. Teknisk Forvaltning anbefaler, at helhedsplanen med parkeringsansøgningen godkendes af begge afdelinger forud for lokalplanens eventuelle udvidelse. Parkeringsansøgningen er ikke i overensstemmelse med helhedsplanen for Postparken. Efter helhedsplanen, som danner grundlag for lokalplanudkastet, er den indre vej Postparken fredeliggjort med enkelte handicapparkeringspladser. Efter parkeringsansøgningen anlægges 98 p-pladser langs den indre vej Postparken, dog på arealer, der er tegnet som befæstede.

16 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles afslag på principansøgningen, samt hvorvidt, der meddeles principgodkendelse af parkeringsløsningen under forudsætning af en sammenlægning af ejendommene, og med henblik på udvidelse af området for lokalplanen efter helhedsplanens godkendelse i afdelingerne. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Udvalget er indstillet på at tiltræde en sammenlægning af afdelingerne Postparken og Televænget med henblik på en fælles plan for parkering.

17 9. Dispensation fra Lokalplan 55, Solgården III, Saltværksvej til opsætning af solceller på vestfløjen Sagsnr.: 12/9396 Sagsansvarlig: Ali Naif Maanqi Arkitekt Gunnar Gunnarson har, på vegne af 3F i Kastrup, søgt om dispensation fra Lokalplan 55, Solgården III, til at opsætte solceller på ejendommens vestfløj mod Vintergækvej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bygge- og ejendomsudvalget har den 9. oktober 2012 meddelt tilladelse til opsætning af 96 m² solceller på mellembygningens sydlige tag. Dette anlæg er nu etableret. Nu søges om opsætning af solceller (ca. 92 m²) på bygningens vestlige tag mod Vintergækvej. Ansøger begrunder sin ansøgning med, at etablering af solcellerne vil energioptimere foreningens bygning, begrænse udledning af CO2 samt spare på energiudgifterne elementerne, som anlægget ønskes udført af, er ikke reflekterende på naboejendommene solcellerne opsættes på bygningens tagflade og flugter med tagets hældning Forvaltningen vurderer, at opsætning af solcellerne med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde, hvorfor det indstilles, at der meddeles dispensation fra lokalplan 55 til opsætning af det ansøgte. Forvaltningen har foretaget en naboorientering, der har resulteret i følgende tilbagemelding fra Boligorganisationen Tårnbyhuse: opsætning af solceller kan ske så længe solcellerne ikke reflekterer på boligorganisationens afdeling på Vintergækvej LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 55 Solgården III, hvorefter tagene skal dækkes med brune tagsten. Bygningsmyndigheden vurderer, at opsætning af solceller kræver en dispensation fra disse bestemmelser. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 55 Solgården III til opsætning af solceller på bygningens vestlige tag mod Vintergækvej under forudsætning af, at solcellerne ikke medfører generende reflekser for naboejendommene.

18 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles ikke dispensation fra lokalplan 55 til opsætning af solceller på bygningens vestlige tag mod Vintergækvej under henvisning til generne for sidstnævnte boligblok.

19 10. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 103 A, Erhverv og handel ved krydset Englandsvej/ Tømmerupvej Sagsnr.: 13/1196 Sagsansvarlig: Hanne Frimodt Møller-Jensen Forslag til Lokalplan 103 A, Erhverv og handel ved krydset Englandsvej/Tømmerupvej fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar. INTET TIL OFFENTLIGGØRELSE. Udenfor dagsordenen Meddelelser A) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i klagesagen om inddragelse af overdækket terrasse i boligen på ejendom i området for lokalplan 43. Kommunen fik medhold. B) Statsforvaltningen Hovedstaden har fremsendt afgørelse i klagesagen om manglende tilsyn med nedrivning af ejendom. Statsforvaltningen går ud fra, at kommunen overholder den relevante lovgivning på området.

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommunes afslag på dispensation fra områdets lokalplan til en murkonstruktion på ejendommen Nordtoften 2 i Hedehusene

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommunes afslag på dispensation fra områdets lokalplan til en murkonstruktion på ejendommen Nordtoften 2 i Hedehusene Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. marts 2015 J.nr.: NMK-33-02604 Ref.: SSC-NMKN AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommunes afslag på dispensation fra områdets

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 16. november 2016 om godkendelse af projektforslag om etablering af solfangeranlæg

Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 16. november 2016 om godkendelse af projektforslag om etablering af solfangeranlæg Til: [XXX] Vivild Varmeværk a.m.b.a. Norddjurs Kommune Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Carsten Stoltze Nøragergårdsvej Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på terræn

Carsten Stoltze Nøragergårdsvej Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på terræn Carsten Stoltze Nøragergårdsvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på terræn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 09-07-2007 Sagsnr.: 1849-14929 Dispensation fra

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. april 2004 J.nr.: 03-33/200-0070 ssc Afgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01979 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. BM KILDEDAL HOLDING ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 196 til opførelse af garage på Annelisevej 3, 9480 Løkken (Matr.nr 7æ Klitterne, Ingstrup) (planlovens 19)

Dispensation fra Lokalplan 196 til opførelse af garage på Annelisevej 3, 9480 Løkken (Matr.nr 7æ Klitterne, Ingstrup) (planlovens 19) Annie Spejlborg Valmuemarken 15 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 27.04.2009 Afbud Freddie Madsen (O) SAGSOVERSIGT 9 Sagsid 2009-8222 Ny lagerbygning ved Valsemøllen, Havnegade 58, Esbjerg... 3 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Side 2 af

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

orienteret efter retning af en af de veje, ved hvilken ejendommen er beliggende.

orienteret efter retning af en af de veje, ved hvilken ejendommen er beliggende. KPF Arkitekter AS Visionsvej 51 9000 Aalborg Vækst og Udvikling Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Vagn Klitgaard Direkte 7257 7374 vkl@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris.

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris. Jesper Hofmann Dall Gershøjgårdsvej 5 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3.

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3. Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig, med garage og overdækket terrasse

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig, med garage og overdækket terrasse Bo Hørlyck Søndergade 46 6580 Vamdrup By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig, med garage og overdækket terrasse Kolding Kommune har den 3. januar 2011 modtaget

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Christina Villendrup Lynge Niels Steegemann Lynge Skovmosen 1 3450 Allerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 12a Høveltsvang, Uggeløse, Skovmosen 1 Landzonetilladelse til solcelleanlæg på eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING

TAARBÆK BORGERFORENING Taarbæk, den 4. september Planklagenævnet Vedr.: Klage ID 190212 Med mail af 22.08. fra Nævnenes hus modtog vi Lyngby-Taarbæk Kommune s (LTK) udtalelse af 18.08. til Planklagenævnet vedrørende ovennævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan nr. 261 til opførelse af ungdomsboliger på ejendommen Provstevej 5

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan nr. 261 til opførelse af ungdomsboliger på ejendommen Provstevej 5 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. september 2015 J.nr.: NMK-33-03120 KlageID: 75177 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere