Referat. fra. Bygge- og Ejendomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra. Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 Referat fra Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 14: Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup Nielsen, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Afbud: Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Olufsgård II, regnskaber Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 42 til opsætning af lyskunst på facade 3. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 56 til opsætning af solceller 4. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 66 til opsætning af solceller 5. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 66 til solceller 6. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 74 til portnerbolig 7. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 79 til opsætning af solcelleanlæg, ejendommen, Smedekærvej Ansøgning om principgodkendelse til anlæg af parkeringspladser i Televænget og Postparken 9. Dispensation fra Lokalplan 55, Solgården III, Saltværksvej til opsætning af solceller på vestfløjen 10. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 103 A, Erhverv og handel ved krydset Englandsvej/ Tømmerupvej Udenfor dagsordenen: Meddelelser

3 1. Olufsgård II, regnskaber 2011 Sagsnr.: 02/915 Sagsansvarlig: Bjørn Mikelsons Advokaterne Eiland har fremsendt regnskaber 2011 for DSI Olufsgård II, herunder regnskaber for de enkelte afdelinger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Institutionen: underskud: kr. Underskuddet er overført til kontoen for arbejdskapitalen. Afdeling A: overskud: kr. Lejen var på balancetidspunktet 718,33 kr./m2. Der har været forhøjelse pr med 50 kr./m2. Afdeling B: overskud: kr. Lejen var på balancetidspunktet 796,97 kr./m2. Der har været forhøjelse pr med 22,56 kr./m2. Afdeling C: underskud: kr. Lejen var på balancetidspunktet 564,76 kr./m2. Underskuddet skyldes primært at der har været større udgifter til renholdelse end budgetteret, herunder ejendomsfunktionærernes lønninger, jf. konto 114 i regnskabet. Underskud skal i medfør af bekendtgørelse om drift af almene boliger 66, stk. 3 afvikles over 3 år. Revisors bemærkninger: Alle afdelinger: Der foreligger ikke a jour førte 10 års oversigter for planlagt vedligeholdelse som anført i bekendtgørelsen, og for afdeling A finder revisor, at hensættelserne, ejendommens alder taget i betragtning, er for små, hvilket understreger behovet for 10-års planerne. Ifølge bekendtgørelse om drift af almene boliger 61 skal der henlægges passende beløb til vedligeholdelse, fornyelser og istandsættelser. Henlæggelsernes størrelse fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst omfatter de kommende 10 år.

4 LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om drift af almene boliger 61, 66, stk. 3, 107 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende regnskaberne 2011 for DSI Olufsgård II med bemærkning om, at der for alle afdelinger skal udarbejdes en 10-års vedligeholdelses- og fornyelsesplan og at underskuddet i afdeling C skal afvikles over 3 år. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt.

5 2. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 42 til opsætning af lyskunst på facade Sagsnr.: 12/9257 Sagsansvarlig: JOHN JENSEN Boligorganisationen Tårnbyhuse har den 2. november 2012 ansøgt om tilladelse til at opsætte lyskunst i form af en blomst, samt navnetræk Tårnbyhuse på gavlen af ejendommen, Amager Landevej 34. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den blev forvaltningen opmærksom på, at opsætningen af lyskunsten på ejendommen var påbegyndt. Der blev straks fremsendt et standsningspåbud til Boligorganisationen Tårnbyhuse, der efterfølgende beklagede, at opsætningen var påbegyndt og efterkom standsningspåbuddet. Forvaltningen sendte derefter sagen i nabohøring til 64 adresser i området, og forvaltningen har modtaget bemærkninger fra 4 ejendomme. Generelt kommenterer alle høringssvar, at arbejdet er påbegyndt, før der foreligger en tilladelse, og før sagen er sendt i høring. Derudover udtrykkes der bekymring for lysgener, herunder særligt, at farveskiftene vil virke distraherende og tivoliagtige. Ejerne af Randkløve Alle 89 og 93 har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen ikke godkender en ibrugtagning af lyskunsten, før de har haft mulighed for at vurdere evt. gener ved installationen. Bygningen er en 7 etages ejendom i røde facadesten. Bygningen anvendes til erhverv i stueetagen og boliger i de øvrige etager. Der søges om to forhold. 1. Navnetræk indeholdende navnet Tårnbyhuse som opsættes øverst på facadens venstre hjørne. Belysningen er fremadrettet og har hvidt LED lys. 2. Blomsten placeres øverst på facadens højre side, med stilken skråt ned i facadens højre side, indenfor et felt på ca. 6 x 7m, og dækker således ca. 42m² af facaden. Blomsten består af 17 elementer udført i kasser af 2 mm lakeret aluminium (120 mm dybe, stammebredde mm) med front af 3 mm opal hvid akryl. Belysningen er fremadrettet LED lys, der tænder med skumringsrelæ og langsomt skiftende farver. Lysets LUX (styrke, skarphed) og skiftende farver er, efter forvaltningens vurdering, det der kunne give gener i forhold til naboerne. Derfor har forvaltningen været i dialog med Boligorganisationen for at få oplyst, hvor skarpt lyset fra blomsten vil blive, og hvor meget den vil lyse op. Firmaet Lysiplex, der opsætter blomsten, har oplyst, at de har målt test-elementet (der svarer til blomstens elementer) hos Lysiplex, og det hvide lys udsender 810 lux, når man holder luxmeteret helt hen til akryloverfladen. Farverne svinger lidt, men kommer ikke højere. Måler man på en meters afstand er styrken 80 lux, hvilket svarer til omgivelserne. Når blomsten er skruet kraftigst op, vil den højst lyse som et skilt over en forretning. Det er muligt at reducere styrken. Boligorganisationen forestiller sig en lysstyrke, der svarer til et oplyst vindue i en lejlighed. Det er deres intention, at blomsten skal være en berigelse, ikke en gene. Teknisk Forvaltnings vurdering er ud fra ovenstående, at der kan gives dispensation og tilladelse til opsætning af navneskiltet og blomsten.

6 Navnetræk er udført med enkeltbogstaver som beskrevet i skiltepolitikken. Blomsten (der er opsat) virker ikke skæmmende for området og bryder en stor facade på bygningen. De fremsendte nabobemærkninger bør indgå i vurderingen og derfor bør en dispensation og tilladelse indeholde vilkår om, at byggelovens 6D samt skiltepolitikken i Tårnby Kommune skal overholdes. LOVGRUNDLAG Området er omfattet af lokalplan 42 Tårnbyparken hvorefter, der må kun opsættes nye skilte og belysning efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til planlovens 19 dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog 40. Der er i lokalplanens 1 og 3, som er lokalplanens principper, ikke nævnt noget om belysning, skilte, kunst eller anden form der hindre en dispensation og tilladelse. Det vil dermed være muligt at dispensere og give en tilladelse. Byggelovens 6 D. Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer og lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt. Skiltepolitik i Tårnby Kommune. 2, facadeskilte Stk. 2. Udseende Som udgangspunkt skal facadeskilte udformes med enkeltbogstaver og opsættes direkte på facaden, hvor dette er muligt. 5 lysskilte Placering Skiltning med neonskrift kan kun i særlige tilfælde tillades opsat på facaden, og kun såfremt det ikke virker skæmmende. Stk. 2. Udseende Lysskilte må ikke virke blændende og ikke være til gene for naboer eller færdsel. Det bemærkes, at lysskilte skal overholde Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 12. februar 1981 om generende lys fra anlæg uden for vejen. Lysintensiteten må ikke være til gene for omgivelserne, og efterfølgende kan forlanges dæmpet, afskærmet eller slukket efter Kommunalbestyrelsens nærmere afgørelse. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at: der meddeles dispensation fra Lokalplan 42 Tårnbyparken 9.1 skiltning og belysning til opsætning af navnetræk TÅRNBYHUSE samt opsætning af blomst på facaden. det betinges i byggetilladelsen, at: bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

7 Skiltning, lysinstallationer og lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen vil ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af ovennævnte. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Udvalget er generelt forbeholden over for farvet lys.

8 3. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 56 til opsætning af solceller Sagsnr.: 12/9299 Sagsansvarlig: JOHN JENSEN Ejer af ejendommen, Tømmerupvej 251, ansøger om dispensation fra Lokalplan 56, Landdistriktet omkring Tømmerupvej, til at opsætte solceller på ejendommens sydlige ladebygning. Der er på ejendommen oplagt solvarmepaneler (vand) for et par år siden. Dette er udført før ejer blev opmærksom på, at det kræver dispensation i henhold til lokalplanen. Ejer ønsker at få lovliggjort solvarmepanelerne sammen med tilladelse til solcellerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes opsat 1 sæt solceller og 1 sæt med 24 monokrystallinske paneler med mål på 1,65m x 0,992m (areal på ca. 40m²). Panelerne lægges i 2 rækker med 12 i hvert. Anlægget placeres på gårdens sydlige mindre lagerbygning, der har en ensidig taghældning, der vender mod syd. Solvarmepanelerne (vand) er opsat på bygning med det røde tag mod nord. Anlægget består af 3 paneler, der samlet måler ca. 7m i bredden og ca. 3m i højden (areal på ca. 21m²). Ejer har tidligere søgt og fået dispensation til opsætning af solceller på to ejendomme i lokalplanområdet. Tømmerupvej 212 og 249 blev den behandlet i Bygge- og Ejendomsudvalget, hvor der blev besluttet at meddele dispensation. Ansøger begrunder sin ansøgning med følgende: Anlægget ikke kan ses fra Tømmerupvej, og at solcellerne opsættes på bygningens tagflade og flugter med tagets hældning. Forvaltningen vurderer, at opsætning af solcellerne med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde, hvorfor det indstilles, at der meddeles dispensation fra lokalplan 56 til opsætning af det ansøgte. Der er ikke foretaget naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 56 landdistriktet omkring Tømmerupvej, der fastsætter, at: Beboelsesbygningers tag skal dækkes med tegl, sorte eller grå cementbaserede bølgeplader, sort tagpap eller strå. Andre tagmaterialer kan godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde på basis af tegninger visende tagets udformning ved gavl og tagfod. Til andre bygninger end beboelsesbygninger, herunder garager, udhuse og lignende mindre bygninger, kan med Kommunalbestyrelsens særlige godkendelse i hvert enkelt tilfælde anvendes andre tag og facadematerialer end anført ovenfor. Bygningsmyndigheden vurderer, at opsætning af solceller kræver en dispensation fra disse bestemmelser. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. Ansøger begrunder sin ansøgning med, at: Anlægget ikke kan ses fra Tømmerupvej. Solcellerne opsættes på bygningens tagflade og flugter med tagets hældning.

9 Forvaltningen vurderer, at opsætning af solcellerne med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde, hvorfor det indstilles, at der meddeles dispensation fra lokalplan 56 til opsætning af det ansøgte. Der er ikke foretaget naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 56, Landdistriktet omkring Tømmerupvej, til opsætning af solceller på den sydlige ladebygnings tag anlægget med solvarmere (vand) lovliggøres ved en dispensation BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt.

10 4. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 66 til opsætning af solceller Sagsnr.: 12/9298 Sagsansvarlig: JOHN JENSEN Ejeren af ejendommen, Tømmerupvej 265, ansøger om dispensation fra Lokalplan 66, Ullerup Landsby, til at opsætte solceller placeret på ejendommens nordlige ladebygning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes opsat solceller på et ca. 40m² stort areal. Anlægget placeres på gårdens nordlige lagerbygning på bygningens taghældning, der vender mod syd. Ansøger begrunder sin ansøgning med, at: Selv om anlægget kan ses fra Tømmerupvej, falder tagfladen og solcellerne godt sammen, da begge overflader er af sort materiale. Når der er gået 5-6 år mere, vil træerne dække for, at man kan se det fra Tømmerupvej. Solcellerne opsættes på bygningens tagflade og flugter med tagets hældning. Forvaltningen vurderer, at opsætning af solcellerne med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde, hvorfor det indstilles, at der meddeles dispensation fra lokalplan 66 til opsætning af det ansøgte. Der er ikke foretaget naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 66 Ullerup Landsby. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 66, Ullerup Landsby til opsætning af solceller på lagerbygningens sydvendte tagflade BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt.

11 5. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 66 til solceller Sagsnr.: 12/9610 Sagsansvarlig: JOHN JENSEN Elektrogården v/ Thomas Bay har, på vegne af ejendommens ejer, Stephen Dixen, søgt om dispensation fra Lokalplan 66, Ullerup Landsby til at opsætte solceller på en af landbrugsbygningerne på ejendommen, Tømmerupvej 280. Solcellerne monteres på den sydlige tagflade. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes opsat 1 sæt solceller, 1 sæt med 22 stk. isofoton ISF-250w paneler med et areal på ca. 38m². Panelerne lægges i 2 rækker med 10 stk. i den nederste række, og 12 stk. i den øverste række. Solcellerne monteres på den sydlige tagflade og følger tagets hældning. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 66 Ullerup Landsby, der fastsætter, at: Fritstående antennemaster, større lysmaster, vindmøller og lignende konstruktioner samt tagantenner (herunder parabolantenner) og solfangere på tag må kun opstilles med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Bygningsmyndigheden vurderer, at opsætning af solceller kræver en dispensation fra disse bestemmelser. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. Ejer begrunder sin ansøgning med ønsket om at udnytte naturens ressourcer. Forvaltningen vurderer, at opsætning af solcellerne med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde. Ejendommen er præget af flere store landbrugsbygninger, hvor solcellerne vil falde ind som en del af en moderne virksomhed. Det indstilles, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 66 til opsætning af det ansøgte. Der er ikke foretaget naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 66 Ullerup Landsby. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 66, Ullerup Landsby, til opsætning af solceller på landbrugsbygningens sydlige tagflade. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt.

12 6. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 74 til portnerbolig Sagsnr.: 12/7996 Sagsansvarlig: JOHN JENSEN Ejeren af ejendommen, Løjtegårdsvej 151 / Bjørnbaksvej 5, har ansøgt om dispensation fra Lokalplan 74 til at opføre en portnerbolig på ejendommen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den meddelte Bygge- og Ejendomsudvalget dispensation til indretning af en portnerbolig på ovennævnte ejendom. Baggrunden var, at der var mange indbrud og hærværk på adressen. Ansøger fik tilsendt udvalgsbeslutningen med oplysning om, at der skulle fremsendes ansøgning om indretning af portnerbolig, til brug for udstedelse af byggetilladelse. Dette skete aldrig, og den meddelte dispensation er forældet og bortfaldet. Ejer indrettede bolig på ejendommen uden byggetilladelse, og der flyttede en familie på 5 personer ind i lejligheden den , og de fraflyttede igen den Den modtog forvaltningen ansøgning om byggetilladelse til indretning af portnerbolig, og forvaltningen meddelte afslag herpå med den begrundelse, at en dispensation er strid med anvendelsesprincipperne i lokalplanen. Ansøger har efterfølgende anmodet om, at ansøgningen revurderes og forelægges Bygge- og Ejendomsudvalget. LOVGRUNDLAG Ejendommen Løjtegårdsvej 151 / Bjørnbaksvej 3 er omfattet af lokalplanerne 74A og 74B, Erhvervsområde Bjørnbaksvej, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervs- og serviceformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til følgende erhvervsformål: - lettere industri, mindre håndværks-, lager-, transport- og værkstedsvirksomhed, offentlig service af teknisk karakter samt mindre forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. I delområde 1 kan der yderligere efter Kommunalbestyrelsens godkendelse etableres større handels- og kontorvirksomheder. Yderligere kan der indenfor delområde 1 i facadebygninger på de matrikler, der vender direkte ud til henholdsvis Løjtegårdsvej og Englandsvej, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse, etableres service med aktiviteter indenfor kultur og fritid. I henhold til Lokalplan 74B må der, inden for lokalplanområdet, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse etableres liberalt erhverv. De to lokalplaner beskriver ikke muligheden for at indrette en portnerbolig i 1 og 3, som er lokalplanernes principper. Iht. Planlovens 19, stk. 1, kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog 40. Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

13 Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at indretning af en bolig ikke er mulig i henhold til lokalplanens 1 og 3. og en dispensation vil derfor være i strid med planlovens 19, stk. 1. I en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet den er Tårnby Kommune blevet underkendt og kommunens afgørelse ophævet i en sag, hvor kommunen havde dispenseret fra lokalplanens principper ( 1 og 3). INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 74A og 74B 1 og 3, erhvervsområde - Bjørnbaksvej til indretning af portnerbolig i en erhvervsejendom. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles dispensation fra lokalplan 74A og 74B, 1 og 3 til indretning af portnerbolig under henvisning til, at der tidligere er meddelt tilladelse til en portnerbolig.

14 7. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 79 til opsætning af solcelleanlæg, ejendommen, Smedekærvej 13 Sagsnr.: 12/8574 Sagsansvarlig: Jakob NIELSEN Ejerne af ejendommen, Smedekærvej 13, har søgt om dispensation fra Lokalplan 79, Bevarende lokalplan for Tårnby Landsby til at opsætte ca. 40 m² solcellepaneler på taget af beboelseshuset. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udvalget besluttede på mødet den at meddele dispensation fra Lokalplan 79 til opsætning af solcellepaneler på taget af beboelseshuset under henvisning til, at anlægget placeres på havesiden med begrænset synlighed fra offentlig vej. Teknisk Forvaltning har, jf. Planlovens 20 sendt dispensationsansøgningen i naboorientering og modtaget 4 indsigelser. Indsigelserne er kommenteret i et notat. LOVGRUNDLAG Lokalplan 79 Bevarende lokalplan for Tårnby Landsby Lov om planlægning (planloven) Link til Schultz INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 79 til opsætning af solcellepaneler på tagets haveside, som opført. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt, idet ansøgeren pålægges at begrænse genskinnet.

15 8. Ansøgning om principgodkendelse til anlæg af parkeringspladser i Televænget og Postparken Sagsnr.: 05/9923 Sagsansvarlig: Jakob NIELSEN PAB afdeling 1, Postparken og PAB afdeling 9, Televænget har ved tnt arkitekter a/s søgt om principgodkendelse til anlæg af p-pladser på både Postparkens og Televængets ejendomme til dækning af både Postparkens fremtidige og Televængets parkeringsbehov. Ansøgningen er sendt i forbindelse med det igangværende arbejde med udarbejdelse af lokalplan for Postparken. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan med afsæt i helhedsplanen for Postparken, hvor der blandt andet ønskes opført 60 nye boliger, har Bygge- og Ejendomsudvalget fastsat en parkeringsnorm på 1 p-plads/bolig < 120 m² og 1,5 p-plads / bolig > 120 m² gældende for både eksisterende og nye boliger, svarende til i alt 463 p-pladser. Postparken har i dag ca. 195 p- pladser, hvoraf de ca. 131 er placeret delvist eller helt i vejareal og indenfor vejudvidelseslinje, og derfor ikke kan sikres gennem lokalplan eller byggetilladelse. Det er et krav, at parkering skal etableres på egen grund. Kravet stilles i en eventuel byggetilladelse og sikrer tilstrækkelige parkeringspladser ved eventuelle fremtidige ændringer som ejerskifte, matrikulære ændringer, ændringer i boligantal med mere. Iht. principansøgningen anlægges en del af de nye p-pladser i Televænget. Teknisk Forvaltning har undersøgt to modeller for, hvordan disse p-pladser kan sikres på egen grund. I model 1 arealoverføres der p-pladser til Postparken. I model 2 sker der en sammenlægning af boligafdelingerne Postparken og Televænget samt en sammenlægning af matriklerne. Model 1: Efter Teknisk Forvaltnings beregninger kan Televænget maksimalt overføre 1289 m², svarende til maksimalt ca. 69 p-pladser. Derved kommer Postparkens samlede parkeringsdækning, jf. ansøgningen, op på i alt 335 mod de krævede 463, jf. ovennævnte parkeringsnorm. Model 2: Ved en sammenlægning af afdelinger og ejendomme vil lokalplanen skulle udvides til at omfatte hele den nye ejendom og begge bebyggelser. Det samlede fremtidige boligantal vil blive på 623 med et krav om i alt 638 p-pladser eksklusive parkering til erhverv og detailhandel. Efter principansøgningen anlægges i alt 641 p-pladser. Teknisk Forvaltning vurderer dog, at det kun er 629 af de ansøgte p-pladser, som kan etableres som skitseret. Teknisk Forvaltning anbefaler, at helhedsplanen med parkeringsansøgningen godkendes af begge afdelinger forud for lokalplanens eventuelle udvidelse. Parkeringsansøgningen er ikke i overensstemmelse med helhedsplanen for Postparken. Efter helhedsplanen, som danner grundlag for lokalplanudkastet, er den indre vej Postparken fredeliggjort med enkelte handicapparkeringspladser. Efter parkeringsansøgningen anlægges 98 p-pladser langs den indre vej Postparken, dog på arealer, der er tegnet som befæstede.

16 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles afslag på principansøgningen, samt hvorvidt, der meddeles principgodkendelse af parkeringsløsningen under forudsætning af en sammenlægning af ejendommene, og med henblik på udvidelse af området for lokalplanen efter helhedsplanens godkendelse i afdelingerne. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Udvalget er indstillet på at tiltræde en sammenlægning af afdelingerne Postparken og Televænget med henblik på en fælles plan for parkering.

17 9. Dispensation fra Lokalplan 55, Solgården III, Saltværksvej til opsætning af solceller på vestfløjen Sagsnr.: 12/9396 Sagsansvarlig: Ali Naif Maanqi Arkitekt Gunnar Gunnarson har, på vegne af 3F i Kastrup, søgt om dispensation fra Lokalplan 55, Solgården III, til at opsætte solceller på ejendommens vestfløj mod Vintergækvej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bygge- og ejendomsudvalget har den 9. oktober 2012 meddelt tilladelse til opsætning af 96 m² solceller på mellembygningens sydlige tag. Dette anlæg er nu etableret. Nu søges om opsætning af solceller (ca. 92 m²) på bygningens vestlige tag mod Vintergækvej. Ansøger begrunder sin ansøgning med, at etablering af solcellerne vil energioptimere foreningens bygning, begrænse udledning af CO2 samt spare på energiudgifterne elementerne, som anlægget ønskes udført af, er ikke reflekterende på naboejendommene solcellerne opsættes på bygningens tagflade og flugter med tagets hældning Forvaltningen vurderer, at opsætning af solcellerne med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde, hvorfor det indstilles, at der meddeles dispensation fra lokalplan 55 til opsætning af det ansøgte. Forvaltningen har foretaget en naboorientering, der har resulteret i følgende tilbagemelding fra Boligorganisationen Tårnbyhuse: opsætning af solceller kan ske så længe solcellerne ikke reflekterer på boligorganisationens afdeling på Vintergækvej LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 55 Solgården III, hvorefter tagene skal dækkes med brune tagsten. Bygningsmyndigheden vurderer, at opsætning af solceller kræver en dispensation fra disse bestemmelser. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 55 Solgården III til opsætning af solceller på bygningens vestlige tag mod Vintergækvej under forudsætning af, at solcellerne ikke medfører generende reflekser for naboejendommene.

18 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles ikke dispensation fra lokalplan 55 til opsætning af solceller på bygningens vestlige tag mod Vintergækvej under henvisning til generne for sidstnævnte boligblok.

19 10. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 103 A, Erhverv og handel ved krydset Englandsvej/ Tømmerupvej Sagsnr.: 13/1196 Sagsansvarlig: Hanne Frimodt Møller-Jensen Forslag til Lokalplan 103 A, Erhverv og handel ved krydset Englandsvej/Tømmerupvej fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar. INTET TIL OFFENTLIGGØRELSE. Udenfor dagsordenen Meddelelser A) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i klagesagen om inddragelse af overdækket terrasse i boligen på ejendom i området for lokalplan 43. Kommunen fik medhold. B) Statsforvaltningen Hovedstaden har fremsendt afgørelse i klagesagen om manglende tilsyn med nedrivning af ejendom. Statsforvaltningen går ud fra, at kommunen overholder den relevante lovgivning på området.

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej

Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej Guldmajsvej Cronborgvej Fortunavej Minervavej Mjølnersvej Polarstjernevej Skarpæsvej August 2015 Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 2. december 2013 kl. 14.00 i mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-06-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg 3 299. Tilgængelighedspolitik 4 300. Affaldsplaner 2009-2012 5 301. Lendrup

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere