Grundbetydningen af a er til. Der angives en bevægelse eller retning hen imod eller til noget og bruges altid efter bevægelsesverber.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundbetydningen af a er til. Der angives en bevægelse eller retning hen imod eller til noget og bruges altid efter bevægelsesverber."

Transkript

1 Præposition Betydning a til, i, ved, for, for at, m.m. ante foran, før, i nærværelse af, over for bajo under, neden under. i løbet af con med, sammen med, hos, over for, m.m. contra (i)mod de fra, af, på, om, m.m. desde fra (sted), siden (tid) durante i, i løbet af, under (tid) en i, på, ved, om, m.m. entre mellem, blandt hacia hen imod, mod hasta indtil, hen til para til, for, for at por for, på grund af, af, via m.m. salvo undtagen, bortset fra según ifølge, efter (hvad) sin uden sobre (oven) på, (oven) over, om tras (bag) efter, bag ved Anvendelse af 'a' I udtryk for retning og bevægelse Grundbetydningen af a er til. Der angives en bevægelse eller retning hen imod eller til noget og bruges altid efter bevægelsesverber. Van a Dinamarca. De tager til Danmark. Pronto regresarán a España. De vender snart tilbage til Spanien. El tren ha llegado a Copenhague. Toget er ankommet til København. No vinieron a la fiesta. De kom ikke til festen. Se acercan a la casa. De nærmer sig huset. Van a casa. De går/kommer hjem. Salen a la calle. De går ud på gaden. Suben a la torre. De går op i tårnet. Bajan al sótano. De går ned i kælderen. Van al cine. De går i biografen. Van a la discoteca. De går på diskotek. Således også i overført betydning i forbindelse med traducir:

2 Traduzco el texto al danés. Jeg oversætter teksten til dansk. I visse stedsangivelser I nogle få tilfælde angiver a beliggenhed eller befinden sig på et sted: Está a la derecha del cine. Det ligger til højre for biografen. Está al lado de la estación. Det ligger ved siden af stationen. Viven al norte de Madrid. De bor nord for Madrid. Esperamos a la entrada. Vi venter ved indgangen. Prefiero estar a la sombra. Jeg foretrækker at være i skyggen. Pasean a orillas del río. De går tur ved flodbredden. I visse tidsangivelser Det drejer sig især om tidspunkter, f.eks. klokkeslæt. El tren llegó a las tres. Toget ankom klokken tre. A qué hora empieza la película? Hvornår begynder filmen? Estamos a doce de octubre. Vi har den 12. oktober. a principios/a mediados/a finales de mayo i begyndelsen/i midten/i slutningen af maj Al día siguiente pasó algo inesperado. Dagen efter skete der noget uventet. Vienen dos veces a la semana. De kommer to gange om ugen. Jorge empezó a fumar a los 13 años. Jorge begyndte at ryge i trettenårsalderen. Om afstand i tid og rum Estoy a cinco minutos del aeropuerto. Jeg er fem minutter fra lufthavnen. Estoy a dos kilómetros del aeropuerto. Jeg er to kilometer fra lufthavnen. i visse udtryk om måde eller middel Van a pie al pueblo. De går (til fods) til landsbyen. Se pasean a caballo. De rider en tur. Lo mataron a tiros. Han blev skudt ned (ihjel). A qué velocidad ibas? Hvor hurtigt kørte du? Iba a cien por hora. Jeg kørte 100 km i timen. Estos zapatos están hechos a mano. Disse sko er håndsyede. Antes se escribía a mano o a máquina. Før skrev man i hånden eller på skrivemaskine. Foran personobjekt og indirekte objekt Se substantiver som objekt og indirekte objekt. Her er et par eksempler: Los chicos ayudan al padre. Børnene hjælper faderen. El padre les da naranjas a los chicos. Faderen giver børnene appelsiner.

3 Nogle verber og adjektiver konstrueres med a + styrelse Me he acostumbrado a la situación. Jeg har vænnet mig til situationen. Comienzan/empiezan a leer novelas. De begynder at læse romaner. Se deciden a vender el coche. De beslutter sig for at sælge bilen. Los niños aprenden a leer. Børnene lærer at læse. La maestra enseña a los niños a leer. Lærerinden lærer børnene at læse. El aire huele a hierba. Luften dufter af græs. El pastel sabe a chocolate. Kagen smager af chokolade. Ana se parece a su padre. Ana ligner sin far. Los obispos se oponen a la legalización del aborto. Biskopperne modsætter sig legalisering af abort. Hoy renunciamos al desayuno. I dag giver vi afkald på morgenmad. Los niños juegan al fútbol. Børnene spiller fodbold. Ana es alérgica a los gatos. Ana er allergisk over for katte. Se desuden Verbalperifraser med a + infinitiv (endnu ikke skrevet). Her er et par eksempler: Juan va a hacer la maleta. Juan skal til at pakke kuffert. Volvéis a comer? Spiser I igen? Foran infinitiv kan a også have betydningen "for at", specielt efter bevægelsesverber: Fuimos a la playa a bañarnos. Vi tog til stranden for at bade. Volvimos a casa a comer. Vi tog hjem for at spise. I andre udtryk overlegen/underlegen over for superior/inferior a bedre/ringere end anterior/posterior a tidligere/senere end igual a mage til a menudo ofte Anvendelse af 'de' De er et lille ord uden særlig meget betydning i sig selv. Det bruges i meget høj grad til at "klistre" andre ord sammen og findes således i utallige sammenhænge, som ikke alle nævnes her. I udtryk for bevægelse Grundbetydningen af de er fra. Der angives en bevægelse væk fra noget. Escaparon de la cárcel. De flygtede fra fængslet. El tren sale de Valencia a las tres. Toget afgår fra Valencia klokken tre. Vinieron de Madrid en tren. De kom fra Madrid i tog. Vengo de casa. Jeg kommer hjemmefra.

4 Om oprindelse De dónde eres? Hvor er du fra? Soy de Dinamarca. Jeg er fra Danmark. Son de buena familia. De er af god familie. Om materiale, indhold m.m. La silla es de madera. Stolen er af træ. Es un anillo de oro. Det er en guldring. Compra cinco litros de leche! Køb fem liter mælk! Queremos un recreo de media hora. Vi vil have et frikvarter på en halv time. La clase de español termina a las nueve. Spansktimen slutter klokken ni. El mes de agosto es muy cálido. August måned er meget varm. I nogle tidsangivelser Ocurrió el cinco de octubre de Det skete den 5. oktober La tienda cierra a las diez de la noche. Butikken lukker klokken ti om aftenen. Pedro trabaja de noche y duerme de Pedro arbejder om natten og sover om dagen. día. Klokken er knap otte, og det er allerede Son apenas las ocho y ya es de noche. mørkt. Svarende til dansk genitiv I nogle tilfælde bruger man i oversættelsen til dansk ikke genitiv, men forskellige præpositioner: La bicicleta de María es roja. El coche del padre es azul. El tejado de la casa es negro. La mesa del comedor es redonda. El Rey de España es el jefe de Estado de España. Marías cykel er rød. Faderens bil er blå. Husets tag er sort. Bordet i spisestuen er rundt. Spaniens konge/kongen af Spanien/Den spanske konge er Spaniens statsoverhoved. Svarende til danske ordsammensætninger Et par eksempler her: el permiso de conducir kørekortet la máquina de escribir skrivemaskinen Som led i sammensatte præpositioner Her er et par eksempler: Viven al lado del supermercado. De bor ved siden af supermarkedet. Juan está delante de la iglesia. Juan står foran kirken.

5 Nogle substantiver, adjektiver og verber konstrueres med de + styrelse Hazme el favor de callarte! Gør mig den tjeneste at tie stille! No tengo ganas de callarme. Jeg har ikke lyst til at tie stille. Es tiempo de unirnos. Det er på tide at stå sammen/at vi står sammen. Es difícil de resolver el problema. Det er svært at løse problemet. Estamos alegres/contentos de (con) la solución. Vi er glade for løsningen. Soy feliz de verte. Jeg er lykkelig over/glad for at se dig. Son capaces de todo. De er i stand til alt. Estoy segura de que es verdad. Jeg er sikker på at det er sandt. Carmen es responsable de sus actos. Carmen er ansvarlig/bærer ansvaret for sine handlinger. Pablo ha dejado de beber. Pablo er holdt op med at drikke. No me acuerdo de lo que dijiste. Jeg kan ikke huske hvad du sagde. Me alegro de esta noticia. Jeg glæder mig over denne nyhed. Me alegro de que haya sol. Jeg glæder mig over at solen skinner. Jorge acabó de escribir. Jorge holdt op med at skrive/skrev færdig. Ana se despide de la familia. Ana tager afsked med familien. De qué trata el libro? Hvad handler bogen om? I andre udtryk de vez en cuando de golpe, de repente en compañía de No se sientan. Prefieren estar de pie. Están de prisa. Es un hombre de valor. Actualmente Juan trabaja de camarero. Elisa se comporta de un modo raro/de una manera rara. af og til/nu og da/en gang imellem pludselig sammen med De sætter sig ikke. De foretrækker at stå op. De har travlt. Det er en modig mand. For tiden arbejder Juan som tjener. Elisa opfører sig underligt. Anvendelse af 'en' I stedsangivelser Grundbetydningen af en er i/på. Der angives en befinder sig på et sted. Toledo está en España. Toledo ligger i Spanien. Nerja está en la Costa del Sol. Nerja ligger på Solkysten. La Playa Burriana está en Nerja. Burriana-stranden er i Nerja. En la pared hay muchos cuadros. På væggen hænger der mange malerier. Hay flores en la mesa. Der er blomster på bordet.

6 En la calle hay muchos coches. Der er mange biler på gaden. Viven en el campo. De bor på landet. No están en casa. De er ikke hjemme. Således bruges også en ved transportmidler (bortset fra a pie: til fods:) Van en bici(cleta) a la escuela. De cykler i skole. Van en coche/en taxi/en autobús a la oficina. De kører i bil/taxa/bus til kontoret. Van en avión a Málaga. De flyver til Málaga. Van en barco a Noruega. De sejler til Norge. Van en tren a Copenhague. De tager toget til København. I tidsangivelser En este momento Juan sale del avión. I dette øjeblik går Juan ud af flyet. En enero/en invierno hace mucho frío. I januar/om vinteren er det meget koldt. Compré el cuadro en Jeg købte maleriet i En aquella época no había coches. Dengang/På den tid var der ingen biler. Terminaron el trabajo en dos horas. De blev færdige med arbejdet på to timer. I andre udtryk en camino undervejs en común i fællesskab, til fælles en general sædvanligvis en serio for alvor, seriøst, alvorligt en vano forgæves en voz alta/baja med høj/lav stemme en español på spansk en señal de som tegn på rico en vitaminas rig på vitaminer, vitaminrig en construcción under opførelse en otras palabras med andre ord Piensan mucho en el futuro. De tænker meget på fremtiden. La crisis va de mal en peor. Krisen bliver værre og værre. Carmen es buena en matemáticas. Carmen er god til matematik. Anvendelse af 'con' Con svarer til dansk med, men bruges også i sammenhænge hvor dansk bruger en anden præposition eller konstruktion. I betydningen 'med' Modsætningen til con er sin ('uden') Agua mineral con o sin gas? Mineralvand med eller uden brus?

7 Bailan con sus amigos. De danser med deres venner. Quieres bailar conmigo? Vil du danse med mig? José está en Sevilla con su hermano. José er i Sevilla sammen med sin bror. I stedet for adverbium bruges ofte con (eller sin) + substantiv: Escuchan con/sin paciencia. Este deporte se practica con frecuencia en el País Vasco. I andre betydninger Nogle adjektiver og verber konstrueres med con + styrelse. De lytter tålmodigt/utålmodigt. Denne sport dyrkes ofte i Baskerlandet. ser være amable/bueno/malo/crítico/furioso/cariñoso/s venlig/sød/ond/kritisk/rasende/kærlig/st evero/tímido con reng/genert over for/mod/på Qué significa soñar con arañas? Hvad betyder det at drømme om edderkopper? Me encontré con mis amigos en el bar. Jeg mødtes med mine venner i baren. Consultaron con un abogado. De rådspurgte en advokat. Anvendelse af 'para' Para betyder til, for, for at og betegner mål, formål eller hensigt. El tren para Barcelona sale a las ocho. Antes de salir para Barcelona Ana se despidió de toda la familia. Tienes dinero para el viaje? Sí se puede! Obama para presidente La información es útil/buena/necesaria para los novatos. Pedro es bastante alto para su edad. Esto no sirve para nada. La abuela canta para los nietos. Esta carta es para mí. Juan estudia para médico. Lo hacen para ayudarte. Toget til Barcelona afgår klokken otte. Før Ana tog af sted til Barcelona, tog hun afsked med hele familien. Har du penge til rejsen? Ja, vi kan! Obama som præsident Informationen er nyttig/god/nødvendig for nybegyndere. Pedro er temmelig høj i forhold til sin alder. Det kan ikke bruges til noget. Bedstemoderen synger for børnebørnene. Det brev er til mig. Juan studerer til læge. De gør det for at hjælpe dig. Anvendelse af 'por' Por betyder først og fremmest for, på grund af, af og betegner årsag og hensyn samt anvendes foran agens ved passiv, men bruges også i en del andre sammenhænge.

8 I betydningen 'for', 'på grund af', 'for - skyld' Lo hago por él. Jeg gør det for ham/for hans skyld. Por eso no quisieron ir a la fiesta. Derfor ville de ikke tage til festen. Seis aeropuertos están cerrados por mal tiempo. Luchan por libertad y contra discriminación. Cómo sé si ella siente algo por mí? Seks lufthavne er lukket på grund af dårligt vejr. De kæmper for frihed og mod diskrimination. Hvordan ved jeg om hun føler noget for mig?

Jóvenes. en América Central. JÓVENES en América Central isbn: 9788770665513 2013, L&R Uddannelse, København

Jóvenes. en América Central. JÓVENES en América Central isbn: 9788770665513 2013, L&R Uddannelse, København Jóvenes en América Central L&R Uddannelse Indhold Nicaragua Kort og introduktion Jóvenes JÓVENES en América Central, e-bog en América Central Af Gitte Pedersen Film og fotos: Bettina Gram ISBN: 978 87

Læs mere

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2)

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2) KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2) TRÆNING LONE AMBJØRN 2013 Aarhus Universitet Business and Social Sciences 1 INDHOLD Indhold... 1 Forord.... 3 1. Kommunikationsstrategier... 4 1.1 Introducerende forståelsesorienterede

Læs mere

Kapitel 4 Adjektivet El adjetivo

Kapitel 4 Adjektivet El adjetivo 81 Kapitel 4 Adjektivet El adjetivo Adjektivet, eller tillægsordet, karakteriseres ved at det bøjes i både genus (køn) og numerus (tal). Det kan stå som attributiv (lægge sig til et substantiv: la casa

Læs mere

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (1)

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (1) KONVERSTIONEL KOMPETENCE (1) TEORI LONE MBJØRN 2013 arhus Universitet Business and Social Sciences 1 INDHOLD Indhold... 1 Forord.... 3 1. Kort introduktion til talesprog og samtale... 4 1.1 Talesprog vs.

Læs mere

Indledning Din verden som guide En rejse i Spaniens fortid En rejse i Spaniens nutid Religion Kultur

Indledning Din verden som guide En rejse i Spaniens fortid En rejse i Spaniens nutid Religion Kultur 2 Indledning 3 Din verden som guide 3 En rejse i Spaniens fortid 5 En rejse i Spaniens nutid 5 Religion 6 Kultur 7 Byer 7 Klima og tid 8 Værd at vide om Pineda de Mar 8 Hotel Aqua Promenade 10 Før din

Læs mere

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad!

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER Glosestorm Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! HABLAR (at tale): COMPRAR (at købe): TOMAR (at tage): COCINAR (at lave mad): LAVAR (at vaske): Se hvad din nabo

Læs mere

Lørdag den 25. marts. Oh, (B)Olivia. Ordinær generalforsamling. Indhold. Kolofon

Lørdag den 25. marts. Oh, (B)Olivia. Ordinær generalforsamling. Indhold. Kolofon Indhold Side 1-7 Oh, (B)Olivia Side 4-5 50 Salteñas chuquisaqueñas Side 2-3 Fodsporet efter den, som kommer Side 6 WHIPALA regnbuens hellige flag Side 10 Mi paso por el primer mundo Side 12 Ved Aksel Haugaards

Læs mere

Fælles Mål: Læsning (efter 2. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider

Fælles Mål: Læsning (efter 2. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider Opgaveforslag til dansk På marked i Guatemala På hjemmesiden under Værd at vide om Guatemala, har vi samlet en række billeder fra markeder i Guatemala. Få børnene til at søge inspiration i billederne og

Læs mere

Grundlæggende. Indhold

Grundlæggende. Indhold Lars A. Clark Indhold Grundlæggende... 2 Tal... 4 Tid... 5 Klokken... 5 Varighed... 5 dage... 5 måneder... 6 Farver... 6 Transport... 6 Bus og Tog... 7 Taxi... 8 Indlogering... 8 Penge... 8 Spise... 9

Læs mere

forord / prólogo // 4 ildefonso aguilar // 6 perry oliver // 20 arne haugen sørensen // 34 antonio valverde // 48

forord / prólogo // 4 ildefonso aguilar // 6 perry oliver // 20 arne haugen sørensen // 34 antonio valverde // 48 duende forord / prólogo // 4 ildefonso aguilar // 6 perry oliver // 20 arne haugen sørensen // 34 antonio valverde // 48 La Galería Krabbe se ha propuesto encauzar el encuentro entre artistas activos en

Læs mere

Lejebetingelser. 2. Feriehuset. 3. Forudbetaling af leje Priserne i kataloget er angivet i DKK (danske kroner) pr. hus pr. uge.

Lejebetingelser. 2. Feriehuset. 3. Forudbetaling af leje Priserne i kataloget er angivet i DKK (danske kroner) pr. hus pr. uge. Lejebetingelser Nærværende lejebestemmelser er gældende for den lejeaftale, der med NOVASOL som formidler er indgået mellem ejer af feriehuset og lejer. NOVASOL fungerer alene som formidler, og er således

Læs mere

Videre mod dansk repetitionskort

Videre mod dansk repetitionskort Videre mod dansk repetitionskort Generel vejledning Kortene på de følgende sider kan bruges i forbindelse med repetition af grammatik og dialoger tll de forskellige kapitler i bogen. Kortene til det enkelte

Læs mere

KRISEN I SPANIEN & DANMARK

KRISEN I SPANIEN & DANMARK KRISEN I SPANIEN & DANMARK - en komparativ analyse af de strukturelle forskelle på arbejdsmarkedet og boligmarkedet Cand.ling.merc. spansk og europæiske studier Januar 2013 David Laungaard Lose Vejleder:

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

acd Ibrahim - Danmarks heldigste flygtning En fælles fortælling skrevet af unge, uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan

acd Ibrahim - Danmarks heldigste flygtning En fælles fortælling skrevet af unge, uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan acd behandling og rådgivning for flygtninge Ibrahim - Danmarks heldigste flygtning En fælles fortælling skrevet af unge, uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan Ibrahim - Danmarks heldigste flygtning

Læs mere

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort Side 1 af 74 Vi taler dansk 2 Repetitionskort Forlaget Synope 2015 Side 2 af 74 INDHOLD Generelt om brug af kortene... s. 3 Planer og ønsker for dagen/ugen skal / vil + infinitiv... s. 4 skal + retning.

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Opgaveforslagene til de enkelte fag kan printes separat på: http://heleverdeniskole.dk/tillaereren/opgaveforslag-opdelt-efter-fag/

Opgaveforslagene til de enkelte fag kan printes separat på: http://heleverdeniskole.dk/tillaereren/opgaveforslag-opdelt-efter-fag/ Lærervejledning til Hele Verden i Skole 2015 Børn skal vide, hvad der foregår rundt omkring i verden. Viden om andre lande samt international kultur- og samfundsforståelse er vigtige forudsætninger for

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Rejsebrev fra Spanien - 2015. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsebrev fra Spanien - 2015. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsebrev fra Spanien - 2015. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Los Boliches. Vi vågner op til en noget anderledes ferie i år. For 2. gang i vores efterhånden lange liv, skal vi flyve sammen på ferie - og det

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Desuden er der afslutningsvis til hvert tiår oplæg til en individuel skriftlig opgave.

Desuden er der afslutningsvis til hvert tiår oplæg til en individuel skriftlig opgave. Opgaver Bogen er en blanding af fakta og fiktion. Personerne i denne historie er fiktive, men tidstypiske. De forskellige samfundsmæssige begivenheder er faktuelle, for så vidt min research har været i

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Videre mod dansk - trin for trin. Videre mod dansk. Til projektor og whiteboard til brug i klassen

Videre mod dansk - trin for trin. Videre mod dansk. Til projektor og whiteboard til brug i klassen Videre mod dansk Til projektor og whiteboard til brug i klassen Forlaget Synope 2013 1 Bemærk: Dette materiale er ophavsretligt beskyttet. Materialet må kun benyttet i tilknytning til arbejdet med bogen

Læs mere

trine Borre De gik efter

trine Borre De gik efter Lotte Petri trine Borre marianne dulong De gik efter drømmen Er du endt på rette hylde, eller skulle du i virkeligheden have været smykkedesigner, ejendomsmægler i Berlin eller forfatter? Mød Lotte, Trine

Læs mere

Vi taler dansk 2. Vi taler dansk 2. Øvelsessider til projektor og whiteboard til brug i klassen

Vi taler dansk 2. Vi taler dansk 2. Øvelsessider til projektor og whiteboard til brug i klassen Vi taler dansk 2 Øvelsessider til projektor og whiteboard til brug i klassen Forlaget Synope 2015 1 Indhold Planer og ønsker for dagen / ugen... s. 3 Udtalefokus 1... s. 13 Praktiske dialoger 1... s. 14

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere