Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 67 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 67 Bilag 1 Offentligt NOTAT 10. november 2014 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (præcisering, mindstegrænse for flyselskaber, konkursdækningen fra en central hjemmeside, m.v.) 1. Indledning Med udkastet til lovforslag foreslås følgende ændringer i lov om en rejsegarantifond: - Loven præciseres, så udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne også bliver omfattet af loven og dermed forpligtes til at tilbyde konkursdækning til deres passagerer som rejser fra Danmark. Dækningsområdet kommer således til at stemme overens med de oprindelige intentioner med den nuværende lov. Alle dansketablerede udbydere af flybilletter vil fortsat være omfattet af ordningen. - For at undgå, at der pålægges udenlandske flyselskaber, med få afgange fra Danmark, uforholdsmæssigt store administrative byrder, er udenlandske flyselskaber med færre end årligt afrejsende fra danske lufthavne undtaget. - Det pålægges desuden Rejsegarantifonden at tilbyde konkursdækningen fra en central hjemmeside således, at de administrative byrder for rejseudbydere, der er omfattet af loven, lettes. Det præciseres yderligere i lovforslaget, at rejseudbydere med en klar og tydelig henvisning skal informere deres kunder om konkursdækning ved Rejsegarantifonden. - Der foreslås også en række mindre justeringer. Udkast til lovforslag blev sendt i høring den 2. september 2014 med høringsfrist den 30. september 2014 til i alt 38 organisationer, myndigheder, mv. Der er modtaget høringssvar fra 13 af de 38 hørte organisationer. Heraf har 12 haft bemærkninger til forslaget. Forud for dette lovforslag har der været gennemført et udvalgsarbejde bestående af repræsentanter for Forbrugerrådet Tænk, Brancheforeningen Dansk Luftfart, Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureauforening, Forsikring og Pension, Rejsegarantifondens bestyrelsesformand, Finansministeriet, Transportministeriet, Justitsministeriet, Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen samt Erhvervs- og Vækstministeriet med det formål at komme med anbefalinger til en revision af Rejsegarantifondsloven.

2 2/20 Den nuværende ordning vedrørende konkursdækning af flypassagerer blev indført i Intentionen med loven var at udvide den eksisterende konkursbeskyttelse i forbindelse med ferierejser, således at rejsegarantiordningen også skulle omfatte individuelle flyrejser og billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder. Den nuværende lovgivning omfatter flyselskaber etableret i Danmark. I en dom afsagt af Østre Landsret i juli 2012 er etableringsbegrebet blevet fortolket, således at ordningen alene omfatter flyselskaber med fysiske salgskontorer i Danmark, hvortil kunderne har adgang. Den fortolkning har medført, at adskillige flyselskaber med et stort antal afrejsende fra danske lufthavne ikke anses for omfattet af loven. Dette afskærer mange danske kunder muligheden for at tilkøbe konkursdækning, og forbrugerbeskyttelsen har således ikke det niveau, som det var tiltænkt, da ordningen trådte i kraft i Endvidere har det vist sig i praksis, at der er meget store forskelle på, hvordan udbyderne af flybilletter tilbyder konkursdækning til kunder. Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg afgav den 27. juni 2013 en beretning, hvori regeringen blev opfordret til at nedsætte et udvalg, der skal undersøge, hvordan forbrugerne kan beskyttes bedre ved et luftfartsselskabs konkurs. Udvalget afgav sine anbefalinger i september Udvalget er delt i sine anbefalinger til, hvordan problemstillingerne vedrørende den nuværende model håndteres bedst. Et mindretal af udvalget ønsker ordningen afskaffet, mens et andet mindretal ønsker en 5-krone-model, der er mere vidtgående end den nuværende ordning, idet den medfører obligatoriske afgifter på samtlige flypassagerer fra danske lufthavne. Ingen af disse to løsninger vurderes at være hensigtsmæssige, eftersom den første forringer forbrugerbeskyttelsen, mens den anden vurderes at være uproportional og vanskelig at håndhæve i praksis. Et flertal i udvalget anbefaler den model, som lovforslaget implementerer. Det er en afbalanceret løsning, hvor der dels sikres god forbrugerbeskyttelse uden, at flybilletterne bliver dyrere, og det sikres, at rejseudbyderne og flyselskaberne ikke pålægges uforholdsmæssigt store byrder. Foruden generelle bemærkninger gennemgås og kommenteres de væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til lovudkastet nedenfor. 2. Generelle bemærkninger Høringen tegner et overordnet billede af, at de organisationer, der har haft kommentarer til høringen, forholder sig kritisk til forslaget. Hovedparten af høringsparterne foretrækker enten af afskaffelse af ordningen eller en langt mere vidtgående ordning (5-krone-modellen). Høringen afspejler, at interessenterne på området har de samme holdninger, som de gav udtryk for under udvalgsarbejdet.

3 3/20 Forbrugerrådet TÆNK mener ikke, at lovforslaget imødekommer intentionen om at tilbyde nem adgang til konkursdækning. De mener, at der burde indføres en obligatorisk ordning for alle rejsende i stedet. Forbrugerrådet TÆNK angiver, at det på nuværende tidspunkt er svært for forbrugerne at overskue deres rettigheder, og at dette forslag til lovgivning ikke gør det nemmere for forbrugerne. Forbrugerrådet TÆNK ønsker en obligatorisk ordning for alle rejsende. Det er ligeledes Rejsearrangørerne i Danmarks (RID) og Dansk Rejsebureau Forenings (DRF) holdning, at der bør indføres en obligatorisk ordning for alle rejsende. Dansk Industri (DI), Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL), Board of Representatives Denmark (BARD) og SAS mener, at der bør ske en afregulering af området, da det i praksis ikke fungerer med nationale særregler for et internationalt baseret erhverv. De er desuden bekymrede for negative effekter for den internationale tilgængelighed, Danmarks erhvervsliv og dermed det danske vækstgrundlag. De anbefaler, at lovforslaget ikke fremsættes for Folketinget, før branchens aktører har været indkaldt til at gennemføre en grundig konsekvensanalyse af forslaget. De finder det svært gennemskueligt, hvordan ordningen skal fungere i praksis for såvel luftfartsselskaber som forbrugere og Rejsegarantifonden (RGF). SAS angiver herudover, at der eksisterer andre forbrugerbeskyttelsesmulighed mod konkurs i form af privattegnede familieforsikringer og køb af rejser på internationale kreditkort. Forsikring og Pension (F&P) anfører, at det er positivt, at forbrugerens frie valg til at vælge eller fravælge konkursdækning sikres med det foreslåede. DRF, DI, SAS, BDL og RID udtrykker generel utilfredshed med det udvalgsarbejde, som er gået forud for lovforslaget. De mener ikke, at hele rejsegarantiområdet er blevet analyseret på en måde, der er tilstrækkelig grundig. 3. Bemærkninger til konkrete elementer i udkastet til lovforslag Kommenteringen af høringssvarene foretages med udgangspunkt i følgende overordnede opdeling: 3.1 Udvidelsen af dækningsområdet 3.2 Etablering af en central hjemmeside 3.3 Håndhævelse 3.4 Garantibegrænsningen 3.5 Omkostninger til fjernelse af tilbud om konkursdækning 3.6 Retsstilling i forhold til aftaleforhold

4 4/ Garantistillelse og formueopbyggende bidrag 3.8 Rejseydernes oplysningsforpligtelse 3.9 Markedsføring og salg i udlandet 3.10 Kundehenvendelser 3.11 Enkeltrejser, Codeshare og Interlining 3.12 International lovgivning 3.13 Klageadgang 3.14 Ikrafttrædelse 3.15 Arrangerede og selv-arrangerede pakkerejser 3.16 Global Connected og Copenhagen Connected 3.1 Udvidelsen af dækningsområdet RID og Forbrugerrådet TÆNK anfører, at alle flyselskaber bør være omfattet af lovgivningen, medmindre der er tale om ad hoc-flyvninger. RID mener derfor ikke, at der bør være en mindstegrænse for hvilke flyselskaber, der er omfattet af reglerne. De anfører, at alle, der udbyder den konkret omfattede ydelse, bør være omfattet uanset størrelse. Forbrugerrådet TÆNK mener desuden, at det bør fremgå klart, hvordan mindstegrænsen på de passager udregnes, herunder forhold omkring tranfer-, transit- og charterpassagerer. Forbrugerrådet TÆNK anfører herudover, at der vil opstå en ulige konkurrencesituation mellem de omfattede og ikke-omfattede flyselskaber og formidlere for udenlandske rejseudbydere RGF mener, at det i bekendtgørelsen bør fastlægges, hvordan fonden får indberetning om antallet af afrejsende passagerer fra samtlige danske lufthavne. RGF og BDL mener desuden, at det bør afklares, om passagerantallet gælder for kalenderår retrospektivt (altså et år tilbage), eller om reglerne træder i kraft så snart mindstegrænsen nås, og hvordan man håndtere selskaber, der ligger og svinger omkring mindstegrænsen. Rigsrevisionen anfører, at det bør indgå i lovforslagets bemærkninger, hvordan passagertal indhentes og udregnes. DRF ser overordnet positivt på, at dækningsområdet forsøges udvidet. De mener dog ikke, at lovforslaget imødekommer hverken at skabe bedre forbrugerbeskyttelse eller at skabe mere lige konkurrencevilkår. De anfører, at mindstegrænsen bør gælde for både flyselskaber og andre rejseudbydere for konkurrencemæssigt at sikre ligebehandling. Hvis ikke det er tilfældet, mener DRF, at der diskrimineres mod mindre danske rejseudbydere og flyselskaber. Hvis det vælges at fastholde mindstegrænsen, mener DRF, at denne skal sættes væsentligt ned.

5 5/20 DRF mener desuden, det er uklart, hvilke subjekter, der kan købe konkursdækningen. Herunder om både private- og erhvervsrejsende er omfattet, og hvordan disse adskilles. Ligeledes mener de, at opgørelsen af mindstegrænsen på de årligt afrejsende passagerer er uklar. BDL mener, at andre forhold end charterrejsende og transit/transferpassagerer bør indregnes, når mindstegrænsen udregnes. De mener blandt andet, at erhvervskunder bør trækkes ud af tallene. Desuden påpeger de, at der vil være store sæsonmæssige udsving, der ville kunne gøre, at nogle flyselskaber sender mange rejsende afsted i kort tid og derfor ikke kommer over mindstegrænse på trods af betragtelig aktivitet i nogle få måneder. SAS ønsker klarlagt, hvilket kriterium, der ligger til grund for grænsen på passagerer, samt hvor mange luftfartsselskaber, der falder under grænsen. Efter SAS opfattelse forekommer tallet umiddelbart for højt sat. Det ønskes derfor klarlagt, hvordan nye luftfartsselskaber og variationer i passagertallene håndteres. Med lovforslaget indføres en mindstegrænse, som betyder, at udenlandske flyselskaber med færre end årligt afrejsende fra danske lufthavne ikke omfattes af ordningen. Intentionen med mindstegrænsen er at undgå at pålægge flyselskaber disproportionale administrative omkostninger. Det er vurderingen, at flyselskaber, der har relativt få afrejsende fra danske lufthavne, ikke bør pålægges rejsegarantifondsloven bestemmelser. Heri ligger der både et hensyn til, at danske lufthavne forsat skal kunne tiltrække nye flyruter til Danmark og et almindeligt rimelighedshensyn, hvor flyselskaber, der sjældent beflyver danske lufthavne, ikke skal pålægges administrative udgifter, der ikke står mål med den beskyttelse, som forbrugerne tilbydes. Der lægges i lovforslaget op til, at grænsen på afrejsende passagerer ikke indeholder charterpassager. Antallet af afrejsende passagerer (delt i charter og ikke-charter) opgøres allerede af Trafikstyrelsen i forbindelse med opkrævningen af det såkaldte safety-bidrag. Det foreslås ikke med dette lovforslag, at størrelsen på afrejsende passagerer skal korrigeres for andet end charterpassagerer. En opgørelse af passagerer korrigeret for transit, transfer, selvtransfererende, pakkerejsende, erhvervsrejsende, codeshare osv. vil være vanskelig at foretage i praksis. Det foreslås derfor i loven, at der indføres en mindstegrænse på baggrund af antal afrejsende passagerer korrigeret for charterrejsende ( afrejsende) da disse tal allerede findes og giver en størrelsesorden, der er præcis nok til at definere, om et flyselskab har så mange afrejsende, at de bør være omfattet af ordningen på trods af, at der indenfor disse passagertal kan gemme sig grupper af pakkerejsende, selvtransfererende passagerer osv.

6 6/20 Reglerne vil træde i kraft for flyselskaber, der har mere end afrejsende passagerer fra danske lufthavne det forudgående kalenderår. Lovforslaget lægger således ikke op til, at alle rejseudbydere kan undtages, hvis de har under årligt afrejsende passagerer fra Danmark. I den nuværende lov har alle rejseudbydere, der er etableret i Danmark, registreringspligt uanset størrelse. Med den nye lov får udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer også pligt til at lade sig registrere i fonden og dermed pligt til at tilbyde konkursdækning. Ordningen omfatter alene private rejsende. Forbrugere, der ønsker at købe en konkursdækning, vil blive bedt om at bekræfte, at de har købt rejsen i privat øjemed. 3.2 En central hjemmeside Mange af høringssvarene omhandler den konkrete indretning af den foreslåede centrale hjemmeside. Disse høringssvar og kommentarerne til dem er gengivet i underpunkterne nedenfor Barrierer for køb af konkursdækningen RID, Forbrugerrådet TÆNK, RGF og DRF angiver, at det forhold, at købet af konkursdækningen foregår efter og separat fra købet af flybilletten vil medføre, at meget få forbrugere vil benytte dækningen. Desuden angiver de, at det vil være svært for forbrugeren at give de oplysninger til RGF, som er nødvendige for identifikation og tilbagebetaling. Forbrugerrådet TÆNK angiver desuden, at det vil være vanskeligt for forbrugeren at vurdere omkostningerne ved konkursdækningen op mod de potentielle omkostninger ved en konkurs. DRF mener, at loven bør definere, hvilke sprog henvisningen til muligheden for konkursdækning skal foregå på, idet loven vil finde anvendelse på alle nationaliteter. Desuden skal det afklares, hvordan det undgås, at passagerer misbruger den danske ordning. Det er korrekt, at forbrugeren kan blive pålagt at indtaste oplysninger omkring sin rejse i forbindelse med købet af konkursdækningen på den centrale hjemmeside. Det vurderes ikke at være unødigt byrdefuldt for forbrugeren, især ikke når det tages i betragtning, at kun ca. en tredjedel af flyselskaberne i dag tilbyder konkursdækningen under selve bookingen, og at flere selskaber desuden kun giver mulighed for at købe konkursdækningen via telefon eller pr. . Det vurderes ikke at være en urimelig byrde, at forbrugerne giver de relevante oplysninger, så de kan blive dækket i tilfælde af, at deres rejseudbydere går konkurs.

7 7/20 Med den foreslående ændring vil flere forbrugere få tilbudt konkursdækningen. Det er vigtigt, at det bliver så nemt som muligt for forbrugeren at købe dækningen, hvis de måtte ønske den. Det er dog op til den enkelte forbruger selv at vurdere, om konkursdækning ønskes tilkøbt. Det er tilfældet for stort set alle typer dækninger (forsikringer, konkursdækninger osv.), at det kan være vanskeligt for forbrugerne at vurdere, hvordan prisen korresponderer med den potentielle risiko for tab. Den centrale hjemmeside vil blive på dansk. I forhold til hvilke sprog, der skal benyttes ved selve henvisningen til konkursdækningen, så virker det mest oplagt at benytte det samme sprog som bekræftelsen sendes på. Hvis købsprocessen er foregået på engelsk, vil bekræftelsen også fremsendes på engelsk, og henvisningen til den centrale hjemmeside vil således være på engelsk. I forhold til misbrug, forudsættes det, at der menes, at der ikke skelnes mellem passagerer, hvor rejsen starter i en dansk lufthavn og passagerer, der er selvtransfererende dvs. er ankommet med et andet fly, men som ikke har købt deres flyrejse samlet. Passagerer, der har købt deres rejse samlet med et stop i eksempelvis København, vil være transfer/transit passagerer og skal derfor ikke tilbydes konkursdækningen, medmindre rejsens start er fra en anden dansk lufthavn. Det tilstræbes, at de forbrugere der måtte ønske dækningen, kan tilkøbe denne så nemt som muligt. Hjemmesiden vil ligeledes indeholde relevante forbrugeroplysninger, eksempelvis ved at oplyse forbrugerne om den potentielle risiko ved en flykonkurs, hvordan man undgår dobbeltdækning, osv. RGF kan påse, at rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere overholder oplysningspligten overfor forbrugeren. Ligeledes kan RGF, som forudsætning for registrering, kræve dokumentation for, at der fremgår en klar og tydelig henvisning til konkursdækning ved RGF Ændringer af flybilletter og aflysning af fly RID anfører, at flybilletter ofte bliver ændret, og at en central hjemmeside næppe vil kunne håndtere disse ændringer i billetterne. RGF anfører, at det bør angives i bekendtgørelsen, hvorvidt forbrugerne skal have deres betaling for konkursdækningen tilbage i de tilfælde, hvor det fly, de har ønsket dækning for, bliver aflyst. I det omfang, at forbrugerne ændrer deres billetter, så vil de typisk få en ny bekræftelse på deres ændring. Denne bekræftelse skal indeholde et link til RGFs hjemmeside, der kan oplyse om, hvordan man skal forholde sig.

8 8/20 Der etableres en nem og billig måde at refundere forbrugernes bidrag ved aflysninger af flyafgange. Det gør sig også gældende i dag, at forbrugeren har ret til at få refunderet sine udgifter til konkursforsikring i forbindelse med aflysninger. Det følger af forbrugeraftaleloven. Det vil blive angivet i bemærkningerne, at det skal undersøges af RGF, hvordan en proportional løsning til at tilbagebetale forbrugernes bidrag til konkursdækningen ved aflysninger, kan etableres. Løsningen vil blive udmøntet i bekendtgørelsen, som bl.a. fastlægger de nærmere forhold vedrørende RGFs salg af konkursdækning Kontrol med de oplysninger forbrugerne giver på hjemmesiden RGF og SAS angiver, at der vil være behov for at krydschecke de oplysninger, forbrugerne afgiver i forbindelse med købet af konkursdækning på den centrale hjemmeside, med den part, som har solgt rejseydelsen. RGF foreslår, at der kan sendes en kvittering til rejseudbydere med oplysningerne samtidigt med, at forbrugeren modtager sin kvittering på, at konkursdækningen er købt. I forlængelse heraf kan rejseudbyderne så indsende deres tal til RGF. DRF mener, at der er behov for, at den centrale hjemmeside kommunikerer med rejseudbydernes hjemmeside, og at det skal sikres, at der ikke kan købes konkursdækning for flyselskaber og formidlere for udenlandske rejseudbydere, som ikke er registret i fonden. Hvis dette ikke sikres, vil det påføre RGF og i sidste ende staten en væsentligt ekstra risiko. Derudover mener de, at der er behov for en mere konkret definition af, hvordan man klart og tydeligt skal henvise til konkursdækningen. DRF anfører, at medmindre RGFs hjemmeside og rejseudbydernes hjemmesider kommunikerer automatisk med hinanden, vil der skulle bruges væsentligt ressourcer på, at dobbeltchecke forbrugernes oplysninger ved købet af konkursdækningen. BDL anfører, at lovforslaget ikke beskriver, hvordan man undgår, at rejseudbydere kommer til at stille garanti for erhvervsrejsende, der har købt konkursdækning. Desuden mener de, at der er behov for at krydschecke forbrugernes oplysninger efter forbrugerne har afgivet dem. Dette skal ifølge BDL indebære en dataudveksling, der vil skulle overholde regnskabsmæssige og revisionsmæssige krav eventuelt fra en række forskellige lande. Det lægges til grund, at forbrugere kun er dækket for det, de korrekt har oplyst, at de gerne vil dækkes for. Høringssvarene peger på, at der er et ønske hos rejseudbyderne om at kunne sikre sig, at den enkelte konkursdækning, der er solgt hos RGF, korresponderer med en rejse, som de har solgt. Som en løsning foreslår RGF kvitteringsløsningen. Det er ikke vurderingen, at der vil opstå problemer med forbrugernes oplysninger. At etablere et system til at dobbelttjekke forbrugernes indta-

9 9/20 stede oplysninger via kvittering eller på anden vis vurderes derfor at kræve uforholdsmæssigt store ressourcer. På forsikringsområdet antager forsikringsselskaberne almindeligvis, at forbrugere giver korrekte oplysninger, når der købes fx forsikringer. Dette gælder også når der er tale om beløb, der er større end de normale priser for flybilletter. Forbrugernes oplysninger vedrørende fx indboforsikringer bliver ikke kontrolleret nogen steder. Der er for nuværende ikke indikationer på, at forbrugerne har incitament for at købe en dækning for en rejse, de ikke har købt og for hvilken, de ikke vil kunne få hverken hjemrejse dækket eller forudbetaling retur. Der skal stilles en garanti fra flyselskaber og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der svarer til antallet af solgte konkursdækninger, hvorfor de naturligvis har en interesse i, at de ikke kommer til at stille garanti for forbrugere, der reelt ikke har købt en rejse hos dem. Det er vurderingen, at forbrugerne ikke vil have vanskeligheder ved at give oplysninger eller vil have noget incitament til at købe dækning for rejser, de ikke har købt. I forhold til at have de mest korrekte tal, er det mest oplagt at trække tallene fra hjemmesiden, hvor købene af konkursdækningen er foretaget. Det vides ikke, hvilke regnskabsmæssige krav BDL henviser til i den sammenhæng. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at lave mere konkrete definitioner på, hvad der menes med, at der skal henvises klart og tydeligt. Det kan blive ufleksibelt og fordyrene for de flyselskaber og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der skal implementere henvisningerne. Hjemmesiden indrettes således, at det ikke bliver muligt at købe konkursdækning for selskaber, der ikke er registreret i fonden. Dette kan eksempelvis sikres ved, at selskabet vælges på en drop-down-menu på hjemmesiden. Ved samme lejlighed afkrydses der, hvorvidt rejsen gennemføres i privat eller erhvervsøjemed, således at erhvervsrejsende kan ekskluderes Omkostninger ved og finansiering af den centrale hjemmeside I lovforslaget lægges der op til, at den foreslåede centrale hjemmeside finansieres ved, at RGF bemyndiges til at opkræve de nødvendige midler fra de flyselskaber og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der er registreret i fonden. RID mener, at det er urimeligt, at rejsearrangørerne også skal bidrage til etableringen af denne hjemmeside, der alene vil komme til at sælge konkursdækninger for flyselskaberne. DRF mener, det er uklart, hvad etableringsomkostningerne ved hjemmesiden er og mener desuden, at der er en skævhed i, at pakkerejseudbyderne, der er i konkurrence med udbydere af flybilletter, kan blive pålagt at betale til hjemmesiden, der dækker enkeltstående flybilletter. De mener ikke, at pakkerejseudbydere skal bidrage til hjemmesiden. Som et minimum bør det sikres, at de betalinger, der indkommer fra forbrugerne i

10 10/20 forbindelse med konkursdækningen, dækker de faktiske omkostninger, der følger af lovforslaget både risikomæssigt og administrativt. DRF påpeger endvidere, at omkostningerne til den daglige drift og opfølgning på ordningen ikke er medregnet i det estimat for etableringsomkostningerne for hjemmesiden på kr. til 1,5 million kroner, som er oplyst i lovforslaget. BDL mener, at der vil være betydelige økonomiske konsekvenser for luftfartselskaberne ved at skulle henvise til konkursdækningen. Dette skyldes blandt andet de mange forskellige platforme rejser sælges på, og de mange formater rejsebeviser udstedes i. BARD mener slet ikke, at de omfattede flyselskaber vil kunne tilrette deres rejsedokumenter således, at henvisningen til RGF kan inddrages og mener derfor ikke, at ordningen kan gennemføres. Der vil blive solgt konkursdækninger på den centrale hjemmeside for enkeltstående flybilletter, der er solgt både af flyselskaber direkte og af rejseudbydere. Hvis en flyrejse sælges af en rejseudbyder og ikke er en del af en pakkerejse, så skal forbrugeren også tilbydes en konkursdækning mod rejseudbyderens konkurs. Det er således ikke korrekt, at den centrale hjemmeside alene betjener flyselskaber. I forhold til at fastsætte, hvor meget konkursdækningen skal koste pr. forbruger i forbindelse med tilkøb af konkursdækningen, så er det RGF og dennes bestyrelse, der på nuværende tidspunkt fastlægger disse beløb. Det foreslås, at der ikke ændres på den praksis. Ud over etableringsomkostninger vil der også være driftsomkostninger. Driftsomkostninger inddrager RGF via administrative bidrag fra de registrerede flyselskaber og formidlere for udenlandske rejseudbydere. I lovforslaget lægges der ikke op til, at der ændres på den praksis. Det anslås, at loven på sigt vil betyde en lettelse af de administrative byrder for flyselskaber og formidlere for udenlandske rejseudbydere ved, at de ikke længere skal sælge konkursdækningen og overføre pengene til RGF. I implementeringsfasen skal udbyderne af flybilletterne omstille deres systemer til at henvise til RGFs hjemmeside i stedet for selv at tilbyde og sælge RGFs konkursdækning. Det vil kunne være forbundet med omkostninger for rejseudbydere. Det vil desuden blive præciseret, at midler til etablering af den centrale hjemmeside vil blive opkrævet som 0,01 % af omsætningen i Danmark hos de registrerede rejseudbydere samt udenlandske flyselskaber, der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne. Det samlede opkrævede beløb må ikke overstige dkk., og den enkelte rejseudbyder kan ikke opkræves mere end

11 11/ dkk. til etablering af hjemmesiden. Metoden svarer til den måde, hvorpå en del af det nuværende administrationsbidrag opkræves. Eventuelt overskydende beløb fra etableringsomkostningerne af den centrale hjemmeside kan indgå i Rejsegarantifondens formue med henblik på dækning af den løbende drift. 3.3 Håndhævelse Forbrugerrådet TÆNK, SAS, RGF, BARD, DRF, DI og BDL forholder sig kritisk til, i hvilket omfang man i praksis vil kunne håndhæve loven specielt overfor udenlandske flyselskaber. SAS, RGF, BARD, DRF, DR og BDL udtrykker i forlængelse af bekymringerne om håndhævelsen, også bekymring om omkostningerne ved at foretage civile søgsmål (evt. udenfor Danmark). DRF mener desuden, at kunder hos et flyselskab, som er registreret, men ikke har stillet den nødvendige garanti, fortsat skal kunne købe konkursdækning, og at RGF, og i sidste ende staten, i den forbindelse pådrager sig en forøget risiko. DRF har endvidere ikke tiltro til, at information fra RGF i væsentligt grad vil gøre ordningen mere overskuelig for forbrugere, RGF og forbrugerne. BDL angiver, at der vil være tale om at håndhæve regler, herunder garantistillelse, regnskabstilsyn, administrationsbidrag osv. for mere end 60 luftfartselskaber med forskellige sprog, kulturer og processer. Det kan være vanskeligt at håndhæve dansk lovgivning overfor flyselskaber, der ikke er etableret i Danmark. Det foreslås i lovforslaget, at håndhævelsen skal ske ved, at RGF kan føre et civilt søgsmål, med det formål at få rejseudbyderen til at overholde lovgivningen. Dette kan foregå i det land som flyselskabet er etableret i, hvis det er nødvendigt..i hvilket omfang, det bliver nødvendigt at gennemføre civile søgsmål er uvist, og omkostningerne kan derfor heller ikke anslås præcist. De midler, der er nødvendige for at kunne håndhæve loven skal tilvejebringes af de virksomheder, der er registreret i fonden. Hvis et flyselskab, der har over afrejsende passagerer fra en dansk lufthavn, er registreret i fonden, men ikke overholder kravene i rejsegarantifondsloven, kan RGF afregistrere flyselskabet, således at der ikke kan købes konkursdækning hos flyselskabet. Flyselskaber, der er registrerede i fonden, men som fx ikke har stillet de nødvendige garantier vil således blive afregistreret, medmindre de skaber orden i deres forhold. Der vil i praksis være en periode mellem, at RGF får kendskab til, at flyselskabet ikke overholder kravene i lovgivningen, og at flyselskabet

12 12/20 kan afregistreres på hjemmesiden. Hvor stort dette problem er, vil afhænge af, hvor hurtigt der i praksis kan lukkes for køb af konkursdækninger for et specifikt selskab på hjemmesiden. Det har hidtil været RGF, der vurderede, hvordan denne problematik løses bedst. Det foreslås, at der ikke ændres på denne praksis. Hvis et flyselskab, der har over afrejsende passagerer fra en dansk lufthavn, ikke lever op til kravene i rejsegarantifondsloven, får RGF mulighed for, at informere forbrugerne om, at det pågældende flyselskab ikke overholder reglerne, og det derfor ikke er muligt at købe konkursdækning for rejser købt hos dette flyselskab. Dette kan fx ske ved at RGF udsender en pressemeddelelse. Muligheden for at informere forbrugerne om at et flyselskab ikke overholder reglerne, vil skabe et incitament for flyselskaberne til at overholde lovgivningen. Det vides ikke, hvor oplysningen mere end 60 luftfartselskaber med forskellige sprog, kulturer og processer kommer fra. Ifølge tal fra Trafikstyrelsen samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger er der tale om ca. 40 selskaber, primært fra europæiske lande. 3.4 Garantibegrænsningen Det fremgår af 8, stk. 6, at garantistillelsen for rejseudbydere eller formidlere for en udenlandsk udbyder af flytransport ikke kan overskride 100 millioner kroner. RID mener, at dette er konkurrenceforvridende og potentielt efterlader RGF med en stor udækket risiko. RGF påpeger ligeledes den potentielt udækkede risiko ved denne regel. Formålet med bestemmelsen er at fastsætte en grænse for, hvor stor en garanti, som en rejseudbyder af transport kan risikere at skulle stille. Grænsefastsættelsen skal ses i lyset af, at det er frivilligt for forbrugerne, om de ønsker at købe konkursdækning. Derfor er det ikke muligt præcist at fastlægge, hvor mange forbrugere, der vil benytte sig af muligheden. Erfaringerne indtil nu har vist, at fonden ikke har lidt tab, som følge af loftet på flyselskabers maksimale garantistillelse. Det er derfor vurderingen, at der ikke er behov for at justere garantibegrænsningen. 3.5 Omkostninger til fjernelse af tilbud om konkursdækning RID mener, at de fleste flyselskaber allerede har inkorporeret tilbuddet om en konkursdækning på deres hjemmeside, og at det derfor vil være forbundet med omkostninger at fjerne disse tilbud fra hjemmesiderne igen. Det er korrekt, at visse flyselskaber vil skulle fjerne deres tilbud om at sælge konkursdækning fra deres hjemmesider, og at dette vil være en omkostning. Samtidigt er flyselskaberne dog fritaget for at skulle modtage betaling for konkursdækningen og overføre denne til RGF. Samlet

13 13/20 vurderes den foreslåede ordning derfor at være en lettelse af disse flyselskabers administrative byrder, på trods af de omkostninger, som de måtte have i forbindels med fjernelse af udbuddet af konkursdækningen fra deres hjemmeside. 3.6 Retsstilling i forhold til aftaleforhold RID, RGF, DRF, Forbrugerrådet TÆNK og SAS anfører, at retstilstanden i forhold til det såkaldte agentforbehold er uafklaret, dvs. situationer, hvor en rejseudbyder udbyder flybilletter til salg, men har taget et gyldigt formidlerforbehold således, at aftalen ikke indgås med rejsebureauet, men med flyselskabet. Hermed opstår der et spørgsmål om, hvem der skal tilbyde konkursdækningen. Ved dom afsagt i Retten i Roskilde 2. januar 2014 blev det i en sag om agentforbeholdet, tydeliggjort, hvorledes der kan tages et gyldigt agentforbehold. Dommen er anket til landsretten, og Forbrugerombudsmanden er gået ind i sagen. Dette efterlader både forbrugere og virksomheder i en situation, som RID beskriver som et uhensigtsmæssigt vakuum. RGF giver udtryk for en lignende bekymring omkring klarheden af retsstillingen og de implikationer, som det kan have for fondens virke. DRF bakker grundlægende op om argumentationen ovenfor og mener desuden, at de retslige uklarheder burde adresseres direkte i lovforslaget. Forbrugerrådet TÆNK mener, at formidlere (rejseudbydere, der ikke indgår aftaler med forbrugerne, men alene formidler kontakt til den part som aftalen indgås med) bør være pålagt at tilbyde konkursdækningen. Der er på nuværende tidspunkt en verserende sag om agentforbeholdet, som skal behandles i Landsretten. Situationen er imidlertid klar i forhold til Rejsegarantifondsloven og er baseret på almindelig aftaleret. Den part, der indgår en aftale med forbrugeren om en rejse (flybillet) er ansvarlig for, at rejsen gennemføres og også ansvarlig for at tilbyde konkursdækning. Hvis rejseudbyderen ikke har taget et gyldigt agentforbehold, er det denne part, der skal tilbyde forbrugeren konkursdækningen, da det er denne part, som forbrugeren har indgået aftale med. Hvis rejseudbyderen har taget et gyldigt agentforbehold, så er det den part, som forbrugeren faktisk har indgået aftalen med der er ansvarlig for rejsens gennemførelse og tilbud af konkursdækning. Altså ikke rejseudbyderen med det gyldige agentforbehold, men den udbyder, som der er henvist videre til (eksempelvis flyselskabet) og som der er indgået en aftale med.

14 14/20 Dette princip baserer sig på principperne i den almindelige aftaleret, og det vurderes at være uhensigtsmæssigt at begynde at opbygge separate regler på området. Forbrugerrådet TÆNK s forslag om, at formidlere, der har et gyldigt agentforbehold, også skal være omfattet af kravet om at skulle tilbyde konkursdækning, vil være i strid med den almindelige aftaleret, hvor det er den part, som man har indgået en aftale med, der er ansvarlig for, at produktet leveres. På trods af den verserende sag er muligt for rejseudbyderne at tage et klart og tydeligt agentforbehold, som vil være gyldigt i alle tilfælde. 3.7 Garantistillelse og formueopbyggende bidrag RGF anfører, at det i forhold til fondens opbyggelse kan blive problematisk, at der altid betales bidrag for konkursdækning på flytransport, men ikke nødvendigvis på pakkerejser. Pakkerejsekunder betaler ikke på nuværende tidspunkt bidrag, men har gjort det tidligere. RGF opfordrer derfor lovgiver til, at der gives retningslinjer for, hvornår og under hvilke forhold fondsopbygning skal foregå herunder, om der skal betales bidrag i forhold til de tab, som hhv. pakkerejsekunder og flybilletkunder påfører fonden. DRF finder det yderst beklageligt, at spørgsmålet om garantistillelse ikke er behandlet grundigt i udvalgsarbejdet og efterfølgende i lovforslaget. De mener ikke, at spørgsmålet kan vente med at blive afklaret til implementeringen af Pakkerejsedirektivet, men derimod at arbejdet med denne problematik bør iværksættes straks. SAS anfører, at der med vedtagelse af loven vil blive væsentlig flere luftfartsselskaber omfattet af RGF, hvilket vil kræve et kraftigt udbygget administrativt apparat. SAS forudser på denne baggrund, at RGF vil blive underlagt forøgede administrative byrder inklusive formodede store økonomiske omkostninger til retsforfølgelse af en række internationale selskaber for manglende efterlevelse af reglerne. SAS efterspørger derfor, at de forventede øgede administrative omkostninger for RGF opgøres og sammenholdes med de nuværende. Der kan være visse udfordringer både i forhold til RGFs praksis for garantistillelse og i forhold til den konkrete måde, der bidrages til fondsopbygningen på. Forslaget til et revideret Pakkerejsedirektiv, der på nuværende tidspunkt forhandles, vil formentlig ændre grundlæggende på, hvilke virksomheder og hvilke ydelser, der fremover vil være omfattet af direktivets bestemmelser. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at revidere disse forhold, når det står klart, hvordan det reviderede Pakkerejsedirektiv bliver udformet.

15 15/20 Det nye pakkerejsedirektiv kan få væsentlige implikationer for den måde, Rejsegarantifonden er organiseret i Danmark. Det er derfor forventningen, at der iværksættes en grundig vurdering af Rejsegarantifondens fremtidige virke, herunder også Rejsegarantifondens tilsyn og reglerne vedrørende garantistillelse. Det er vurderingen, at RGF s administrative omkostninger vil kunne håndteres indenfor det eksisterende økonomiske set up. 3.8 Rejseudbydernes oplysningsforpligtelse RGF gør opmærksom på, at det er vigtigt at definere, hvem der fører tilsyn med, at flyselskaber og rejsebureauer opfylder lovens krav om at oplyse forbrugerne klart og tydeligt om muligheden for at købe konkursdækning ved RGF. RGF mener, at en sådan tilsynsforpligtelse vil medføre omfattende undersøgelser hos rejseudbyderne. RGF kan ved registreringen bede om dokumentation for, at forpligtelsen vedr. den klare og tydelige henvisning til konkursdækning ved RGF er opfyldt. Det bør endvidere fremgå tydeligt, at det fortsat er Forbrugerombudsmanden, der har den løbende tilsynsforpligtelse. 3.9 Markedsføring og salg i udlandet RGF gør opmærksom på, at den nuværende 21 stk.1.nr. 2 kan være problematisk. I den nuværende lov er rejseydelser solgt og markedsført i udlandet undtaget for dækning i Danmark, idet der henvises til hjemlandets regler. Som følge af Pakkerejsedirektivet har alle de 28 medlemslande regler for konkursdækning. Dog er konkursdækning af enkeltstående flybilletter ikke reguleret i andre medlemsstater, og man kan derfor ikke henvise til medlemsstaternes egne regler på dette område. RGF oplyser endvidere, at de indtil videre har administreret lovgivningen således, at forbrugere skulle have en dansk IP-adresse for at kunne være dækket af konkursdækningen. Såfremt loven ændres, så dækningen omfatter alle afrejsende fra en dansk lufthavn, ville denne praksis skulle ændres. BDL og SAS anfører ligeledes, at den foreslåede udvidelse af anvendelsesområdet til alle luftfartsselskaber med mere end afrejsende passagerer, ikke harmonerer med den eksisterende lovs bestemmelse om markedsføring og salg i udlandet jf. 21. Som angivet ovenfor, er den nuværende ordning blevet administreret således af RGF, at kun forbrugere med en dansk IP-adresse, har været omfattet. Det vil ikke være muligt for RGF at bibeholde denne praksis, hvis den foreslåede lovgivning vedtages.

16 16/20 Pakkerejser markedsført og solgt i udlandet for pakkerejsedelens vedkommende er fortsat undtaget, fordi Pakkerejsedirektivet foreskriver, at alle medlemsstater i EU skal have en pakkerejsedækning, og der er derfor ikke behov for at dække andre landes borgere for at ligebehandle gensidigt, da man anerkender hinandens pakkerejseordninger indenfor EU. Da Danmark er det eneste land, der har en ordning, som omfatter enkeltstående flybilletter, kan der ikke henvises til gensidig anerkendelse og ordningen gælder derfor for alle afrejsende passager fra en dansk lufthavn uanset forbrugerens nationalitet, IP-adresse eller opholdssted ved køb af flyrejse med afgang fra en dansk lufthavn. (naturligvis med undtagelse af forbrugere, der vælger at rejse med flyselskaber, der falder under mindstegrænsen). Det er dog ikke tanken, at konkursdækningen skal foreligge på andre sprog end dansk, da ordningen primært retter sig mod danske forbrugere med afrejse fra danske lufthavne Kundehenvendelser RGF forudser en stor administrativ byrde ved at skulle besvare henvendelser fra kunder, der har spørgsmål vedrørende tilkøb af dækningen, ændring af afrejsetidspunkt, aflysning af fly m.v. Hvordan disse omkostninger skal dækkes, vil være kontroversielt i forhold til forholdet mellem udbydere af flytransport og pakkerejseudbydere. I det omfang, der bliver behov for en udvidet håndtering af kundernes henvendelser, håndteres det af RGF og finansieringen af eventuelle ekstraomkostninger fastlægges af RGFs bestyrelse, hvor repræsentanter for både udbydere af flytransport, pakkerejseudbydere og forbrugerinteresser er repræsenteret Enkeltrejser, Codeshare 1 og interlining 2 BDL anfører, at lovforslaget ikke forholder sig til, hvorvidt forbrugere, der rejser via codeshare, interlining eller på enkeltrejser er omfattet af reglerne, og at lovforslaget derfor ikke foreholder sig til den måde, hvorpå en stor del af flyrejserne i dag købes og sælges. BDL angiver ligeledes, at de tolker loven således, at en forbruger, der har købt en rejse fra Ålborg til Tokyo med mellemlanding i København, kun vil være dækket for den første del af rejsen (Ålborg-København) og ikke resten af turen (København-Tokyo). Brancheforeningen Dansk Luftfart 1 Codesharing henviser til, at en flyafgang nummereres med et flyselskabs kode (eksempelvis SK for SAS eller SN for Bryssels Airlines) selvom afgang serviceres af et andet flyselskab. 2 Interlining henviser til, at to eller flere flyselskaber indgår en aftale om at sammenkæde to eller flere flyafgange og udstede én samlet billet.

17 17/20 mener, at dette giver anledning til at analysere lovforslagets konsekvenser yderligere, før det fremsættes for Folketinget. SAS mener, at man ved indførelse af loven har brug for at afklare, hvilket flyselskab, der skal dække en konkurs i tilfælde, hvor et rejsebevis indeholder mere end én flyvning. Her tænkes på begreberne interlining og codesharing, hvor ét rejsebevis indeholder flere strækninger med forskellige flyselskaber. Endelig ønsker SAS, at det klarlægges, hvilken implikationer loven vil have for transit- og transfer passagerer. Reglerne gælder for forbrugere, der har købt en rejse med afgang fra en dansk lufthavn. Hvis der er tale om codeshare eller interlining er den rejseudbyder, der har lavet aftalen med forbrugeren ansvarlig for, at rejsen gennemføres, og for at henvise forbrugeren til RGFs konkursdækning. Hvis SAS sælger en samlet rejse til Tokyo, hvor den første del af rejsen flyves med SAS, og en senere del flyves med en af SAS partnere, så er SAS ansvarlig for, at rejsen kan gennemføres som aftalt med forbrugeren. Enhver udbyder indestår for sin underleverandør overfor forbrugeren. Det gælder generelt i dansk aftaleret og således også på dette område. Det er følgende også SAS, der skal henvise til muligheden for at købe konkursdækningen. Hvis forbrugeren selv sammensætter sin rejse af en række flybilletter som købes separat, så vil det alene være de flybilletter, der har afrejse fra en dansk lufthavn, der er omfattet, medmindre der er tale om et udenlandsk etableret flyselskab med mindre end afrejsende passagerer fra en dansk lufthavn årligt. Hvis det er en enkeltrejse, så er det alene turen ud, der vil være dækket. Hvis der er tale om en returrejse, så er både ud- og hjemrejse dækket. Princippet er, at den rejseudbyder, der har lavet aftalen med forbrugeren om en afrejse fra en dansk lufthavn er ansvarlig for at tilbyde konkursdækningen. Angående det konkrete eksempel, som gives af BDL, så er tolkningen af lovforslaget ikke korrekt. Hvis en rejseudbyder har solgt en rejse fra Ålborg til Tokyo med mellemlanding i København som én samlet rejse så er hele turen dækket. Hvis forbrugeren selv har købt rejserne separat Ålborg-København og København-Tokyo, så er begge disse også omfattede (da de begge har afrejse fra en dansk lufthavn). Forbrugeren ville dog skulle købe to konkursdækninger, da der netop foretages to separate rejser og ikke én rejse, der er købt samlet International lovgivning BARD, DRF, BDL og SAS mener, at det bør undersøges nærmere om de foreslåede regler er i overensstemmelse med internationale konventioner indenfor luftfart og handel, herunder IATA s lovgivning på luftfartsom-

18 18/20 rådet. DRF mener desuden, at der kan være et EU-retsligt aspekt, som bør undersøges nærmere. I forbindelse med det tidligere gennemførte udvalgsarbejde har Erhvervsog Vækstministeriet konsulteret Trafikstyrelsen, Trafikministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsstyrelsen for at få klarlagt, om der kunne opstå problemer i forhold til international lovgivning på områderne for handel og luftfart. Der har i den forbindelse ikke været identificeret potentielle konflikter med eksisterende international lovgivning på internationalt, EU eller nationalt niveau Klageadgang Forbrugerrådet TÆNK mener, at det bør indføres i loven, at der skal oprettes en fælles klageadgang for alle forbrugerklager, der omfatter rejser. I forbindelse med det tidligere gennemførte udvalgsarbejde har der været en række diskussioner af klageadgangsforholdende på området. Et enigt udvalg, med undtagelse af Forbrugerrådet TÆNK, anså det for den bedste løsning at skabe en frivillig aftale mellem parterne med henblik på at få oprettet en klageadgang, der er så anvendelig for forbrugerne som muligt Ikrafttrædelse RGF angiver, at ikrafttrædelsesdatoen, der er sat til 1. juli 2015, er for ambitiøs i forhold til, at RGF skal kunne nå at sætte hjemmesiden op og registrere en række flyselskaber, der ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af reglerne. De foreslår derfor, at ikrafttrædelsesdatoen sættes til 1. januar RGF administrerer lovgivningen i dag og vil skulle implementere den kommende lovgivning. Det er vigtigt, at hjemmeside og registreringen af flyselskaberne er på plads inden systemet introduceres for forbrugerne, og på den baggrund er det vurderingen, at det er mest hensigtsmæssigt, at ikrafttrædelsesdatoen rettes til 1. januar Arrangerede og selv-arrangerede pakkerejser RID mener, at der på både nuværende tidspunkt og efter en eventuel vedtagelse af lovforslaget vil være en konkurrencemæssig uretfærdig situation, hvilket bunder i, at arrangerede pakkerejser er omfattet af ét sæt regler, mens pakkerejser, som forbrugerne selv sammensætter, ikke er omfattet af de samme regler. RID mener ikke, at det er logisk, at konkursdækning for en arrangeret pakkerejse er omfattet af en obligatorisk dækning, mens selv-arrangerede rejser alene er omfattet af en frivillig ordning.

19 19/20 Den situation, at arrangerede pakkerejser behandles anderledes end selvarrangerede pakkerejser gør sig dag gældende i hele Europa. Det følger af det nugældende pakkerejsedirektiv. Den situation, som RID henviser til følger således af EU-lovgivningen og er ikke et særligt dansk fænomen. Det forhold, at Danmark har regler for køb af enkeltstående flybilletter og således en mere udjævnet konkurrencesituation er særligt i Europa. Lovforslaget vil desuden komme til at omfatte flere rejseudbydere og dermed yderligere bidrage til, at konkurrencesituationen udjævnes mellem pakkerejseudbydere og andre rejseudbydere. I det kommende Pakkerejsedirektiv lægger Europakommissionen endvidere op til, at pakkerejsebegrebet udvides således, at det ikke kun er de klassiske pakkerejser, der vil være omfattet af Pakkerejsedirektivet, men også såkaldt assisted package travel, hvor forbrugerne selv sammensætter sin rejse, med en vis grad af assistance fra en rejseudbyder eller dennes hjemmeside Glocal Connected og Copenhagen Connected BDL anfører at, den foreslåede ordning vil medføre administrative byrder og barrierer for luftfartsselskaber, der måtte ønske at operere fra en dansk lufthavn. Dette modarbejder ifølge BDL konkrete initiativer som regeringen har iværksat. Af eksempler nævnes Global Connected og Copenhagen Connected, vækstplaner og den offensive turismedagsorden, herunder den nye turismelov. Regeringen har en klar ambition om at skabe vækst i samfundet generelt og har desuden iværksat forskellige initiativer for rejseområdet og turisme. Lovforslaget er udtryk for en afvejning af erhvervs- og forbrugerinteresser. Det er korrekt, at flyselskaber med mere end afrejsende passager fra en dansk lufthavn, der ikke er etableret i Danmark, og som ikke før har været registreret i ordningen, vil blive pålagt nogle administrative byrder. Dette skal vejes op imod behovet for at sikre forbrugerne en god mulighed for at få dækket deres tab, hvis deres flyselskab går konkurs. Der vurderes at være en proportional afvejning af disse hensyn i den foreslåede lovgivning. 4. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder mv. Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BARD, Brancheforeningen Dansk Luftfart, Campingrådet, Cimber Sterling, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Biludlejere, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Den Danske Dommerforening, DFDS A/S, Feriehusudlejernes Brancheforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (R.I.D.), Forsikring & Pension, Fri-

20 20/20 luftsrådet, HK/Danmark, HORESTA, Håndværksrådet, Landsforeningen Dansk Vandrelaug, Landsorganisationen i Danmark, Pakkerejse- Ankenævnet, Rejsegarantifonden, Rigsrevisionen, SAS, Statens Luftfartsvæsen, Stena Line A/S, Sø- og Handelsretten, Søsportens Brancheforening, Transportministeriet, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og Visit Denmark. Følgende organisationer, myndigheder mv. har haft bemærkninger til lovforslaget: Board of Airline Representatives Brancheforeningen Dansk Luftfart Dansk Industri Dansk Rejsebureau Forening Erhvervsstyrelsen (Team Effektiv Regulering) Forbrugerådet TÆNK Forsikring og Pension Rejsearrangører i Danmark Rejsegarantifonden Rigsrevisionen SAS

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 2014/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717 Fremsat den 12.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 FORBRUGERSTYRELSEN Falkoner Allé 58 B Amager Fælledvej 56 2000 Frederiksberg 2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 email:drf@travelassoc.dk Web:www.travelassoc.dk Frederiksberg

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 2 Offentligt Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (L67) Rejsearrangører i Danmark November

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk Att.: Signe Schmidt Den 19. februar 2009 Dok. 74907/cj Høringssvar fra Forbrugerrådet vedr. udkast til forslag til lov om

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt 9. marts 2009 08/08500-40 /Signe Schmidt Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1. Indledning Udkast

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Brancheforeningen Dansk Luftfart s og DI Transport s bemærkninger til forslag til ændring af lov om en rejsegarantifond

Brancheforeningen Dansk Luftfart s og DI Transport s bemærkninger til forslag til ændring af lov om en rejsegarantifond 30. september 2014 PEHE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Danish Aviation Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att:: pol@kfst.dk Brancheforeningen Dansk Luftfart s og DI Transport s bemærkninger til forslag

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til Beslutningsforslag B117 Henrik Specht Rejsearrangører i Danmark Maj 2013 Rejsearrangører i Danmark RIDs medlemmer sendte i 2012 1.078.000 danskere på ferie med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt. Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt. Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond September 2014 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 14 2.1 Udvalgets opgaver...

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder Transportministeriet Att.: Internationalt Kontor Frederiksholms Kanal 27 F 1217 København K 28. januar 2014 Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder for luftfarten Dansk

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101. Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. september 2015 3. september 2015. Nr. 1101. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192

Læs mere

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Den 6. juni 2013 Kære Henrik Dam Kristensen Vedr. Ændring af forordning 261/2004 om aflysning, forsinkelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Vi skal indledningsvis takke for muligheden for at kommentere udkastet til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond.

Vi skal indledningsvis takke for muligheden for at kommentere udkastet til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 3 Offentligt Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Den 18. februar 2009 Vedrørende: Lov om en rejsegarantifond Vi skal indledningsvis takke for muligheden

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

De spørgsmål vi bragte op på mødet og som vi gerne vil have Forbrugerstyrelsens fortolkning af var blandt andet følgende:

De spørgsmål vi bragte op på mødet og som vi gerne vil have Forbrugerstyrelsens fortolkning af var blandt andet følgende: Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att.: Sekr. Chef Kenneth Skov Jensen & Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Direktør Direkte telefon 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden 2012/1 BSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL)

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 2. december 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond LBK nr 1101 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN NY STRUKTUR FOR LOVEN MED TEMATISKE KAPITLER 1. Indledende bestemmelser om lovens anvendelsesområde

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. I Rejsegarantifondens afgørelse af 13. november 2009 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. I Rejsegarantifondens afgørelse af 13. november 2009 hedder det: Erhvervsankenævnet - 2009-0020881 - Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derf... Side 1 af 19 Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (1. samling) L 67 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 26. marts 2015

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden Lovtidende A 2015 Udgivet den 5. december 2015 3. december 2015. Nr. 1421. Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden I medfør af 8, stk. 3, og 23, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond,

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Supplerende grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om det transporterende selskabs identitet

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014 Sag 32/2013 (2. afdeling) SAS Danmark A/S (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Københavns Lufthavne A/S (advokat Henrik Schütze) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0709 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0709 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0709 Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 28. januar 2008 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Supplerende grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-

Læs mere