Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning"

Transkript

1 Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

2 Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Gigtforeningens Rådgivning Line Holm Jensen Charlotte Støy Karen Skjødt Hansen Databehandling og statistik: Line Holm Jensen og Daisy Kyed Sekretær: Lone Hansen Enhedschef: Marie Fuglsang Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, maj 2010 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Tid til at lytte og rådgive brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning. København: Enheden for Brugerundersøgelser Rapporten findes på: Gigtforeningens hjemmeside: Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside: Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Leder af Rådgivningen Jutta de Place Gigtforeningen Gentoftegade Gentofte Telefon: Enheden for Brugerundersøgelser Frederiksberg Hospital Nordre Fasanvej Frederiksberg

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 RESUMÉ 4 1 INTRODUKTION BAGGRUND FORMÅL ORGANISERING AF ARBEJDET RAPPORTENS OPBYGNING 7 2 RESULTATER DATAMATERIALET BRUGERNES BAGGRUND BRUGERNES OPLEVELSER AF RÅDGIVNINGEN KENDSKAB, SYNLIGHED OG TILGÆNGELIGHED RÅDGIVERNE SAMTALEN MED RÅDGIVEREN FORVENTNINGER OG PRIORITERINGER SAMLET VURDERING 34 3 KONKLUSION 36 4 METODE UDVIKLING AF SPØRGESKEMA VALIDERING UDTRÆKSKRITERIER OG INKLUSIONSPERIODE REGISTRERING I DATABASE DATAINDSAMLING UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET STATISTISKE ANALYSER 39 5 BILAG FØLGEBREV SPØRGESKEMA 42 2

4 FORORD Gigtforeningen har i samarbejde med Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden, gennemført en undersøgelse af foreningens telefonrådgivning. Gigtforeningens rådgivning er tværfaglig. Vi har en fysioterapeut, en ergoterapeut, en socialrådgiver, en psykolog, en kostvejleder og en advokat ansat. Desuden er der tilknyttet en lægefaglig konsulent med speciale i reumatologi. Tjenesten er gratis og åben for alle både medlemmer og ikke-medlemmer. I 2009 tog teamet imod godt henvendelser fra mennesker med gigt og deres pårørende. Nogle af henvendelserne besvares via rådgivningens elektroniske brevkasse, men langt størstedelen af kontakten foregår via telefon. Henvendelserne omfatter spørgsmål vedrørende somatiske, psykologiske og juridiske problemstillinger, sociale rettigheder, rehabilitering og kost. Rådgivningen er en af Gigtforeningens kerneydelser. Målet er at give det enkelte menneske viden og værktøjer til at komme videre samtidig er henvendelserne en vigtig informationskilde, som giver Gigtforeningen værdifuld indsigt i de problemer, mennesker med gigt møder i deres dagligdag. Problemer, som det er foreningens opgave at påpege og finde løsninger på, ikke mindst i forhold til beslutningstagerne. Der findes adskillige telefonrådgivninger i Danmark, men vi mangler viden om, hvorfor denne rådgivningsform er så populær. Hvad forventer brugerne? Hvordan oplever de den rådgivning, de modtager? Og hvordan kan vi kvalificere indsatsen? Formålet med nærværende undersøgelse er at besvare disse og en lang række andre spørgsmål. I perioden september 2009 til januar 2010 har vi udsendt spørgeskemaer til 900 brugere. Svarprocenten ligger på 69, hvilket er højt. Tilbagemeldingerne er langt overvejende positive, idet ca. 98 % oplever, at rådgiverne lytter til dem, tager sig tid til samtalen, udviser forståelse for deres situation og er venlige, samtidig oplever man, at den faglige viden er stor. Undersøgelsen viser også, at der er områder, som med fordel kan styrkes, og den munder ud i en række anbefalinger til, hvordan rådgivningen kan udvikle sin praksis for i højere grad at imødekomme brugernes behov og forventninger for eksempel i forhold til at pege på konkrete handlemuligheder for den enkelte. Lene Witte Direktør i Gigtforeningen 3

5 RESUMÉ Gigtforeningen har en gratis tværfaglig rådgivning, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer kan ringe og få rådgivning om sygdomsspecifikke, sociale, sundhedsmæssige, psykologiske og juridiske aspekter af livet med en gigtlidelse. Rådgivningen varetages af et professionelt team af fagfolk. Gigtforeningen har indgået aftale med Enheden for Brugerundersøgelser om at undersøge, hvorvidt brugerne er tilfredse med den telefoniske rådgivning, de modtager. Undersøgelsen skal både frembringe konkret viden om, hvordan rådgivningen modtages og munde ud i anbefalinger til områder, hvor rådgivningen kan udvikle sin praksis. Resultaterne i rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 576 brugere af Gigtforeningens rådgivning. Overordnet viser undersøgelsen, at brugerne er tilfredse med Rådgivningen, rådgiverne og den rådgivning de modtager, men at der også er områder, hvor der er plads til forbedring. Figur 1 viser en samlet oversigt over de spørgsmål i undersøgelsen, hvis svar kan kategoriseres som henholdsvis positive og negative. Øverst i figuren er de områder, hvor flest brugere har svaret positivt, og nederst i figuren er de områder, hvor brugerne oplever et forbedringspotentiale. I det følgende bliver hovedresultaterne opridset emnevis. Det samlede indtryk af rådgivningen er positivt 98 % har et positivt samlet indtryk af den rådgivning de får. Til gengæld oplever næsten 30 %, at det kun i mindre grad eller slet ikke er tydeligt, hvilket hjælp Rådgivningen kan tilbyde, inden de ringer. Desuden har næsten hver femte bruger oplevet, at det i høj grad eller nogen grad har været vanskeligt at komme igennem på telefonen. Rådgiverne er imødekommende og fagligt vidende, men har ikke altid kendskab til flere aspekter af livet med gigt Langt størsteparten af brugerne giver en positiv vurdering af rådgivernes kompetencer i forhold til deres rådgivningssamtale. Det er således mellem 97 og 99 % af brugerne, der blandt andet oplever, at rådgiveren lytter til dem, tager sig tid til samtalen, udviser forståelse for deres situation og er venlig samt at rådgiverens faglige viden er god. Dog oplever 10 %, at rådgiveren kun i mindre grad eller slet ikke har kendskab til flere forskellige aspekter af netop deres liv med gigt. Henvisninger er relevante og brugbare Lidt over halvdelen af brugerne modtager henvisning/henvisninger til fx kommune og hjemmesider. Størstedelen mener, at de henvisninger de får, er både relevante og brugbare. Udbyttet af rådgivningen er positivt, men giver ikke alle nye handlemuligheder eller motivation Hovedparten af brugerne vurderer, at samtalen med Rådgivningen varer 0-20 minutter. Brugerne får overordnet svar på deres spørgsmål, og informationen fra Rådgivningen er både anvendelig, fyldestgørende og trovæ rdig % oplever, at Rådgivningen i mindre grad eller slet ikke giver dem nye handlemuligheder samt motiverer dem til at handle. Sammenlignet med gennemsnittet er der blandt brugere, der får rådgivning inden for det psykologiske område og om rehabilitering (genoptræning/træning, motion, øvelser, ergonomi), en højere andel der vurderer deres udbytte af rådgivningen positivt. 4

6 Mange forventer konkrete oplysninger og for nogen bliver forventningerne ikke indfriet De fleste har konkrete forventninger, inden de ringer til Rådgivningen enten at få konkrete oplysninger/svar eller at tale med nogen om deres situation. 92 % af brugerne oplever, at den konkrete rådgivning lever op til deres forventninger, mens 8 % ikke oplever, rådgivningen svarer til, hvad de havde forventet. Brugerne begrunder blandt andet dette med, at de forventer at kunne få rådgivning om forskningsresultater, alternativ behandling, valg af konkret behandler samt at få nogle klare og konk rete svar. Rådgivning om gigtsygdom og rehabilitering prioriteres højt Den rådgivning, som flest brugere finder det vigtigt, at Rådgivningen kan tilbyde, er rådgivning om gigtsygdom og rehabilitering. En stor del af brugerne mener også, at det er vigtigt at kunne få rådgivning om socialrådgivning, Gigtforeningen, kost samt psykologisk rådgivning. De fleste kender Rådgivningen fra Gigtforeningen selv og har ringet få gange Langt størsteparten af brugerne har fået kendskab til Gigtlinen via Gigtforeningens hjemmeside eller mat e- riale. 83 % har i alt ringet til Rådgivningen 1-3 gange. Indsatsområder Undersøgelsen viser, at Rådgivningen kan udvikle sin praksis på følgende områder: Brugernes forventninger til, hvad Rådgivningen kan tilbyde. Synligheden af, hvilken hjælp Rådgivningen kan tilbyde. Rådgivernes kendskab til flere forskellige aspekter af livet med gigt. Rådgivningens formål med, og evne til, at give brugerne nye handlemuligheder og motivation til at handle. Brugernes mulighed for at komme igennem på telefonen 5

7 Figur 1: Svarfordelinger for vurderingsspørgsmål Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 6b. Rådgiveren tog sig tid 93,4 6,1 0,4 0,2 6a. Rådgiveren lyttede 92,6 6,5 0,7 0,2 6c. Rådgiveren formulerede sig klart 89,5 9,5 0,8 0,2 14c. Troværdig information 83,0 15,8 0,8 0,4 6d. Rådgiveren viste forståelse 87,3 11,4 0,9 0,4 6e. Rådgiveren viste interesse 88,1 10,2 1,5 0,2 20. Samlet indtryk af telefonrådgivning 66,1 32,1 1,6 0,2 10a. Henvisninger var relevante 71,4 26,4 1,8 0,5 8. Rådgiverens faglige viden 52,0 44,8 3,0 0,2 3. Synligheden af telefonnummeret 80,9 15,6 1,4 2,1 14a. Anvendelig information 68,5 27,0 4,2 0,4 10b. Henvisninger var brugbare 65,9 29,3 3,4 1,4 13. Fik svar på spørgsmål 56,8 38,2 4,5 0,5 14b. Fyldestgørende information 61,0 31,9 6,6 0,4 17. Rådgivningen levede op til forventningerne 91,7 8,3 7. Rådgiverens kendskab til aspekter af et liv med gigt 49,4 40,5 8,1 2,1 15c. Rådgivningen motiverede til at handle 50,6 35,2 8,8 5,5 5. Vanskelighed med at komme igennem telefonisk 63,4 19,0 12,4 5,2 15b. Rådgivningen gav nye handlemuligheder 40,8 37,9 14,6 6,7 4. Tydeligt hvilken hjælp rådgivningen tilbyder 22,7 49,6 18,2 9,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmål 15a indgår ikke i figur 1, da spørgsmålets svar ikke entydigt kan kategoriseres som positive eller negative for brugerne. 6

8 1 INTRODUKTION 1.1 Baggrund Gigtforeningen har en gratis tværfaglig rådgivning, som tilbydes til både medlemmer og ikke-medlemmer. Dagligt modtager Rådgivningen gennemsnitligt 35 telefoniske henvendelser, hvilket bliver til cirka 6000 samtaler årligt. Herudover har Rådgivningen årligt cirka 1500 øvrige henvendelser. Rådgivningen varetages af et team af professionelle med forskellig faglig baggrund - herunder socialrådgiver, fysio- og ergoterapeut, psykolog, læge, diætist og jurist. Der tilbydes således rådgivning om både sygdomsspecifikke, sociale, sundhedsmæssige, psykologiske og juridiske aspekter af livet med en gigtlidelse. Herunder hvordan både mennesker med gigt og pårørende kan få hjælp og støtte i hverdagen. Rådgivningen bruges desuden af professionelle og studerende, der ønsker viden om gigtlidelser og vilkår for mennesker med gigt. Med denne undersøgelse ønsker Gigtforeningen at undersøge, om de mennesker med gigt, der modtager telefonisk rådgivning fra Gigtforeningens rådgivning, er tilfredse med den rådgivning, de modtager. Pårørende, professionelle og studerende er ikke inkluderet i undersøgelsen. Fra september 2009 til januar 2010 blev der udsendt spørgeskemaer til 900 brugere af Rådgivningen. 576 besvarede spørgeskemaer udgør grundlaget for denne undersøgelse af brugernes oplevelser af Rådgivningen. 1.2 Formål Formålet med undersøgelsen er at vise, hvorvidt brugerne er tilfredse med den rådgivning, de modtager, og hvordan de oplever og vurderer forskellige aspekter af rådgivningen samt hvilke forventninger, de har til rådgivningen. Undersøgelsen skal både frembringe konkret viden om, hvordan rådgivningen modtages og munde ud i anbefalinger til områder, hvor rådgivningen kan udvikle sin praksis for i højere grad at imødekomme behov og forventninger fra de brugere, der henvender sig. 1.3 Organisering af arbejdet Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem rådgiverne fra Gigtforeningen rådgivning og Enheden for Brugerundersøgelser. Rådgivningen har givet input til spørgeskemaet, varetaget rekruttering af deltagere til undersøgelsen, sendt spørgeskemaerne ud til deltagerne samt registreret baggrundsoplysninger om hver deltager i en database. Enheden for Brugerundersøgelser har udarbejdet og valideret spørgeskemaet samt foretaget databehandling, analyse og afrapportering af undersøgelsens resultater. 1.4 Rapportens opbygning Rapporten indledes med en beskrivelse af baggrundskarakteristika for de brugere, der indgår i undersøgelsen. De baggrundskarakteristika, der beskrives er: køn, alder, diagnose, sygdommens varighed, beskæftigelse, civilstand, medlemskab af Gigtforeningen samt tema for rådgivningssamtalen. Derefter følger en beskrivelse af undersøgelsens resultater opdelt efter undersøgelsens emner: Kendskab, synlighed & tilgængelighed, rådgiverne, samtalen med rådgiverne, forventninger & prioriteringer samt samlet vurdering. Resultatafsnittene afsluttes med en opsamlende konklusion. Rapporten afrundes med en redegørelse for unders ø- gelses metode. Sidst i rapporten findes spørgeskema og følgebrev i bilag. 7

9 2 RESULTATER I dette kapitel præsenteres de væsentligste resultater af undersøgelsen. Først beskrives det datamateriale, der danner grundlag for undersøgelsen samt brugernes baggrundskarakteristika. Derefter følger en emneopdelt gennemgang af resultaterne fra undersøgelsen, med fokus på fordelingerne af brugernes svar og signifikante sammenhænge mellem brugernes svar. Den emneopdelte gennemgang indeholder også forskelle i brugernes svar afhængig af, hvilket tema rådgivningssamtalen drejede sig om samt øvrige baggrundskarakteristika. Der er kun beskrevet statistisk signifikante sammenhænge og forskelle i brugernes svar. 2.1 Datamaterialet I perioden 1. september 2009 til 4. januar 2010 har rådgiverne udsendt spørgeskemaer til 900 brugere. På grund af returpost og fejlregistreringer ender det samlede antal af mulige respondenter på 835. Heraf har 576 returneret et besvaret spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 69 %. Blandt disse har 92 % returneret et besvaret spørgeskema per post, og 8 % har udfyldt spørgeskemaet på internettet Brugernes baggrund I det efterfølgende afsnit beskrives baggrundskarakteristika for de brugere, der har besvaret spørgeskemaet og dermed danner grundlag for undersøgelsen. Først beskrives fordelingen af køn, alder, civilstand, medlemskab af Gigtforeningen, beskæftigelse, sygdommens varighed i måneder, tema for rådgivningssamtalen og diagnose. Efterfølgende vises fordelinger af forskellige kombinationer af karakteristika som fx diagnose/arbejde og alder/tema. Figur : Brugernes køn Undersøgelsens brugere består primært af kvinder, idet kun 16 % er mænd. Kvinde 84% Mand 16% 8

10 Figur : Brugernes alder 70+ år 23% år 13% år 17% Gennemsnitsalderen blandt brugerne er 58 år, hvor den yngste bruger er 18 år, og den ældste er 95 år. Den største andel af brugerne er i alderen år, da 26 % er i denne aldersgruppe. Den mindste andel er i alderen år, hvilket svarer til 13 % år 26% år 21% Figur : Brugernes civilstand Størstedelen (67 %) af brugerne er gift eller samboende, mens 33 % er enlige. Brugernes fordeling på civi lstand stemmer nogenlunde overens, med fordelingen for hele Danmarks befolkning. 1 Gift / samboer 67% Enlig 33% Figur : Brugernes medlemskab af Gigtforeningen Hovedparten (79 %) af brugerne er medlem af Gigtforeningen, hvor 21 % ikke er medlemmer. Medlem 79% Ikkemedlem 21% 1 Ifølge familietyper pr. 1. januar 2010 fra Danmarks Statistik. 9

11 Den største andel af brugerne er på pension eller efterløn, da der er 46 % i denne gruppe. 19 % har et ordinært arbejde, og 8 % har et fleksjob (figur ). Denne fordeling på beskæftigelse er forskellig for den fordeling, der er for hele Danmarks befolkning. Fx er det cirka 65 % af befolkningen, der er i såkaldt ordinært arbejde 2. Når en meget lavere andel af Rådgivningens brugere er i ordinært arbejde, kan det skyldes, at brugerne er ældre og har en gigtlidelse. Figur : Brugernes beskæftigelse Ingen indtægt Studerende/revalidering Kontanthjælp/dagpenge 0,5% 2,1% 3,4% Fleksjob Sygemeldt Førtidspension 7,9% 9,9% 11,3% Ordinært arbejde 18,5% Pension/efterløn 46,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ni ud af ti brugere har haft deres sygdom i mere end 12 måneder. 6 % har haft sygdommen i 0-6 måneder, og 4 % har haft sygdommen i 7-12 måneder (figur ). Figur : Sygdommens varighed i måneder 0-6 måneder 7-12 måndeder 5,8% 4,2% Mere end 12 måneder 90,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2 Ifølge socioøkonomisk status pr fra Danmarks Statistik for personer på 18 år og derover. Følgende statusser udgør sammenlagt ordinært arbejde : Selvstændige, medarbejdende ægtefælle, topledere, lønmodtagere højeste niveau, lønmodtagere mellemniveau, lønmodtagere grundniveau, andre lønmodtagere og lønmodtagere u.n.a. Fleksjob er ikke opgjort særskilt i statistikken, og vil derfor muligvis være en del af de netop nævnte status ser. 10

12 Samtalerne mellem brugerne og Rådgivningen vedrører i størstedelen af tilfældene temaet rehabilitering herunder blandt andet genoptræning og hjælpemidler, idet 31 % har dette tema for samtalen. Derudover vedrører en stor del af samtalerne sociale spørgsmål, som eksempelvis sygedagpenge og sociallovgivning (26 %) og somatiske spørgsmål, som sygdomme og symptomer (21 %). Færrest henvender sig om de diætiske og juridiske temaer samt andre typer af spørgsmål, da 1-2 % er i disse grupper (figur ). Som tidligere nævnt bemandes Rådgivningen dagligt af et tværfagligt team af professionelle rådgivere. Rådgiverne kan dermed til en vis grad rådgive på tværs af temaer. Diætisten og juristen har dog kun træffetid én dag om ugen, og derfor kan meget specifikke diætiske og juridiske henvendelser kun besvares én gang om ugen. Figur : Tema for samtalen Andet Diætisk Juridisk 1,4% 1,8% 1,9% Gigtforening 4,7% Psykologisk 12,6% Somatisk 20,8% Social 26,3% Rehabilitering 30,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 11

13 Brugernes sygdomme er fordelt på 18 forskellige diagnoser. Størstedelen af brugerne har slidgigt (38 %) og leddegigt (23 %) (figur ). Desuden summerer diagnoseandelene ikke til 100 %, men til 111 %, da brugere kan være registreret med mere end én diagnose. Figur : Brugernes diagnoser Børneleddegigt (2) Bløddelsgigt (3) Reaktiv gigt (4) Hypermobilitet (6) Lupus (8) Urinsyregigt (8) Polymyalgi (12) Anden bindevævssygdom (14) Sjögrens syndrom (16) Andre reuma sygdomme (19) Psoriasisgigt (23) MB. Bechterew (25) Ikke reumatologiske sygdomme (25) Fibromyalgi (25) Uspecifik/udiagnosticeret gigt (40) 0,3% 0,5% 0,7% 1,0% 1,4% 1,4% 2,1% 2,4% 2,8% 3,3% 4,0% 4,3% 4,3% 4,3% 7,0% Rygproblemer (63) 10,9% Leddegigt (130) 22,6% Slidgigt (217) 37,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% I undersøgelsesperioden er der ikke registreret nogen brugere med følgende diagnoser: Andet rygbesvær, Diskusprolaps, Osteoporose, Sclerodermi, Scheuermann og Wegeners granulomatose. Disse diagnoser f remgår derfor ikke af figuren. 12

14 Sammenhænge mellem baggrundskarakteristika Figur viser de årige brugeres beskæftigelse fordelt på diagnoser. Blandt de yngre brugere med leddegigt er det 35 %, der har ordinært arbejde og 23 %, der har fleksjob, mens det hos de yngre brugere med slidgigt og rygproblemer er %, der har ordinært arbejde, og 9-10 %, der har et fleksjob. For de ældre brugere på 60 år og derover er der kun en mindre variation i beskæftigelsen alt efter diagnose (ikke vist i figur). Figur : år og leddegigt Figur : år og slidgigt Figur : år og rygproblemer Anden forsørgelse 42,2% Fleksjob 22,9% Ordinært arbejde 34,9% Anden forsørgelse 59,5% Ordinært arbejde 31,7% Fleksjob 8,9% Anden forsørgelse 66,7% Ordinært arbejde 23,3% Fleksjob 10,0% De tre hyppigst forekomne diagnoser er: Leddegigt, slidgigt og rygproblemer, og kun disse tre diagnoser er vist her. Desuden er variablen for beskæftigelse omkodet, så følgende er slået sammen i kategorien anden forsørgelse: pension/efterløn, førtidspension, sygemeldt, kontanthjælp/dagpenge, studerende/revalidering og ingen indtægt. Blandt de ældre brugere af Rådgivningen er der en højere andel, der er medlem af Gigtforeningen. 73 % af de årige er medlem af Gigtforeningen, mens det samme er tilfældet for 84 % af brugerne på 60 år eller derover (figur ). Figur : Medlemskab af Gigtforeningen fordelt på alder Medlem Ikke-medlem 60+ år 84,3 15, år 73,1 26,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

15 Der er en forskel på de to aldersgrupper, når det drejer sig om, hvilke temaer de får rådgivning om. 37 % af de yngre brugere ringer for at få rådgivning om det sociale område, mens det er 15 % af de ældre brugere, der får rådgivning om samme område. Derimod er der en større andel af de ældre brugere, der ringer for at få rådgivning om rehabilitering og somatiske spørgsmål (figur ). Det er ikke undersøgt, hvorfor samtalens tema fordeler sig således på alder. Men Gigtforeningens rådgivere vurderer, at årsagerne kan være, at de yngre brugere stadig er på arbejdsmarkedet, og søger meget information på internettet. Mens de ældre brugere oplever større gener af deres sygdom på grund af deres alder. Figur : Samtalens tema fordelt på alder Diætisk 2,5% Andet 1,8% 60+ år Juridisk 2,1% Gigtforening 5,0% Psykologisk 14,9% Somatisk 24,5% Social 15,3% Rehabilitering 34,0% Diætisk 1,0% Andet 1,0% Juridisk 1,7% Gigtforening 4,5% år Psykologisk Somatisk 10,4% 17,3% Social 37,0% Rehabilitering 27,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 14

16 Samtalens tema afhænger også af, hvor lang tid brugeren har haft sin sygdom. De, der har haft sygdommen i 0-6 måneder ringer i halvdelen af tilfældene om somatiske forhold. Mens det er hver femte blandt dem, der har haft sygdommen i længere tid, der søger rådgivning om dette tema. Dem der har haft sygdommen i 7-12 måneder ringer oftere om rehabilitering end de øvrige brugere. Blandt dem der har haft sygdommen i mere end 12 måneder, er behovet for rådgivning mere rettet mod det sociale og psykologiske område (figur ). Det er ikke undersøgt, hvorfor samtalens tema fordeler sig sådan på sygdommens varighed. Men Gigtforeningens rådgivere vurderer, at næsten halvdelen af brugerne, der har haft deres sygdom i 0-6 måneder, har samtaler inden for det somatiske område, fordi de er nydiagnosticerede eller under udredning, og derfor ofte har spørgsmål om blandt andet symptomer og medicin. Figur : Samtalens tema fordelt på sygdommens varighed Diætisk 1,0% Andet 1,6% Juridisk 2,0% Mere end 12 månder Gigtforening Psykologisk 4,3% 13,6% Somatisk 19,1% Social 28,6% Rehabilitering 29,8% Diætisk 0,0% Andet 0,0% Juridisk 0,0% 7-12 måneder Gigtforening Psykologisk 0,0% 16,7% Somatisk 20,8% Social 12,5% Rehabilitering 50,0% Diætisk 12,1% Andet 0,0% Juridisk 0,0% 0-6 måneder Gigtforening Psykologisk 3,0% 3,0% Somatisk 48,5% Social 6,1% Rehabilitering 27,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 15

17 Der er også forskel på, hvilket tema brugerne ringer om alt efter deres beskæftigelse (figur ). 50 % af brugerne med fleksjob, henvender sig vedrørende sociale spørgsmål, mens det er % af brugerne med ordinært arbejde eller anden forsørgelse, der henvender sig vedrørende dette tema. Til gengæld er det % af brugerne med ordinært job eller anden forsørgelse, der henvender sig med somatiske spørgsmål, mens det gælder for 7 % af brugerne med fleksjob. Figur : Samtalens tema fordelt på beskæftigelse Diætisk 1,7% Andet 1,7% Juridisk 1,9% Anden forsørgelse Gigtforening Psykologisk Somatisk 5,1% 12,0% 22,6% Social 24,0% Rehabilitering 31,0% Diætisk 0,0% Andet 0,0% Juridisk 0,0% Fleksjob Gigtforening Psykologisk 0,0% 15,9% Somatisk 6,8% Social 50,0% Rehabilitering 27,3% Diætisk 2,9% Andet 0,0% Juridisk 0,0% Ordinært arbejde Gigtforening Psykologisk 5,9% 10,8% Somatisk 21,6% Social 27,5% Rehabilitering 31,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 16

18 2.2 Brugernes oplevelser af Rådgivningen Kendskab, synlighed og tilgængelighed Vigtigste fund Størstedelen af brugerne har fået kendskab til Rådgivningen via internettet eller Gigtforeningens hjemmeside eller via Gigtforeningens materiale. Hovedparten af brugerne henvender sig til Rådgivningen 1-3 gange. Næsten tre ud af ti oplever, at det kun i mindre grad eller slet ikke er tydeligt, inden de ringer, hvilken hjælp Rådgivningen kan tilbyde. 5 % oplever, at det i høj grad er vanskeligt at komme igennem på telefonen, og 12 % oplever det i nogen grad. Kendskab Henholdsvis 48 % og 34 % af brugerne har fået kendskab til Rådgivningen via Gigtforeningens materiale (blad eller brochure) og internettet/gigtforeningens hjemmeside. Færrest har fået kendskab til Rådgivningen gennem andre gigtpatienter (5 %) og andre medier (6 %). 8 % fik kendskab via andre veje, blandt andet ved at være medlem af Gigtforeningen, og disse har set telefonnummeret på sit medlemskort. Den største andel af brugerne har i alt ringet til Rådgivningen 1-3 gange, idet 83 % tilhører denne gruppe. Tabel : Resultat for spørgsmål om kendskab Spørgsmål Antal Fordeling af svar 1. Hvordan fik du kendskab til telefonrådgivningen? a) Læge/speciallæge/fysioterapeut/hospital 45 7,8 % b) Familie/venner 43 7,5 % c) Anden gigtpatient 30 5,2 % d) Internet/Gigtforeningens hjemmeside ,5 % e) Gigtforeningens materiale (blad, brochure) ,6 % f) Medier (TV, aviser, blade) 37 6,4 % g) Kan ikke huske det 13 2,3 % h) Andet 47 8,2 % 2. Hvor mange gange har du i alt ringet til telefonrådgivningen? 1-3 gange 4-6 gange Mere end 6 gange ,5 % 12,2 % 5,4 % 17

19 Synlighed 97 % af brugerne mener, at det i høj grad eller nogen grad er nemt at finde telefonnummeret til Rådgivningen. Dermed er der 3 % af brugerne, der mener, at det ikke er nemt at finde telefonnummeret. Næsten tre af ti brugere vurderer, at det kun i mindre grad eller slet ikke er tydeligt, hvilken hjælp Rådgivningen kunne tilbyde, inden de ringede. Tabel : Resultat for spørgsmål om synlighed Spørgsmål Antal Fordeling af svar 3. Var det nemt at finde telefonnummeret til telefonrådgivningen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke ,9 % 15,6 % 1,4 % 2,1 % 4. Inden du ringede til telefonrådgivningen, var det da tydeligt for dig, hvilken hjælp de kunne tilbyde dig? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke ,7 % 49,6 % 18,2 % 9,6 % Tilgængelighed Hvad angår Rådgivningens tilgængelighed, vurderer henholdsvis 5 % og 12 % af brugerne, at det i høj grad eller i nogen grad er vanskeligt at komme igennem på telefonen. Andelen af brugere, der kun i mindre grad eller slet ikke vurderer, det er vanskeligt at komme igennem på telefonen, er 82 %. Det er ikke undersøgt, hvorfor 17 % af brugerne i høj grad eller nogen grad oplever, at det er vanskeligt at komme igennem på telefonen. Men Gigtforeningens rådgivere oplever, at der kan være kø på telefonen omkring frokosttid, og når medlemsbladet Ledsager lige er udkommet. Desuden er alle rådgivere ikke tilgængelige hver dag på grund af fx ferie. Tabel : Resultat for spørgsmål om tilgængelighed Spørgsmål Antal Fordeling af svar 5. Har det været vanskeligt at komme igennem på telefonen, når du har ringet til telefonrådgivningen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 573 5,2 % 12,4 % 19,0 % 63,4 % 18

20 Rådgivningens tilbud er synligere for dem, der får kendskab via Gigtforeningen Andelen af brugere, der vurderer, at Rådgivningens tilbud er tydelige, inden de ringer, er større blandt brugere, der har kendskab til Rådgivningen via Gigtforeningen 3 (75 %) end blandt brugere, der har fået kendskab til Rådgivningen fra andre steder som fx læge, familie, andre gigtpatienter og medier (63 %) (figur ). Figur : Sammenhæng mellem hvor man har fået kendskab til Rådgivningen og vurdering af synligheden af, hvad Rådgivningen kan tilbyde Positiv vurdering Negativ vurdering Andre steder 63,2 36,8 Gigtforeningen 75,3 24,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lettere at få telefonisk forbindelse til rådgivning om somatik og rehabilitering end til det sociale og psykologiske område For henvendelser med temaerne somatik og rehabilitering er det lettere at komme igennem på telefonen, end for brugere med samtaler tilhørende det sociale og psykologiske område % af brugerne, der kontakter Rådgivningen om somatiske spørgsmål og rehabilitering vurderer, det ikke er vanskeligt at komme igennem på telefonen. Hvorimod det samme er gældende for 75 % af brugerne, der henvender sig om sociale spørgsmål, og for 68 % af brugerne med psykologiske samtaler (figur ). 3 Det vil sige kendskab fra Gigtforeningens hjemmeside og/eller materiale. 19

21 Figur : Andel af positive svar på spørgsmål om Rådgivningens tilgængelighed fordelt på samtalens tema Gennemsnit: 82,4 % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Andet (8) Somatisk (119) Diætisk (10) Rehabilitering (173) Gigtforening (26) Social (150) Juridisk (11) Psykologisk (71) Forklaring til figur: De røde prikker viser andelen af positive svar. For hver andel er der vist konfidensintervallet (95 %). Således er usikkerheden størst ved de andele, hvor der indgår færrest respondenter, og mindst ved andele med flest respondenter. Den stiplede linje viser andelen af positive besvarelser for samtlige respondenter, der har besvaret begge spørgsmål. I denne figur ses det, at for temaet Andet er andelen af positive svar 100 %, og derfor kan der ikke udregnes et konfidensinterval for dette tema. Det betyder dog ikke, at der ikke er nogen usikkerhed om resultater med 100 % positivesvar. At alle respondenter svarer positivt, vil typisk kun forekomme ved temaer, med meget få besvarelser, og derfor kan det være en tilfældighed, at der slet ikke er nogen negative svar. Gigtforeningens medlemmer ved mere om, hvilken hjælp Rådgivningen kan tilbyde Der er fundet en enkelt sammenhæng mellem brugernes karakteristika og Rådgivningens synlighed. En større andel af brugere, der er medlem af Gigtforeningen ved, hvad Rådgivningen kan tilbyde dem, sammenlignet med de brugere, der ikke er medlemmer (figur ). Således er det 75 % af medlemmerne, der vurderer synligheden af Rådgivningens tilbud positivt, mens det for de brugere, der ikke er medlemmer, er 63 %. Figur : Sammenhæng mellem medlemskab af Gigtforeningen og synlighed af, hvad Rådgivningen tilbyder Positiv vurdering Negativ vurdering Ikke-medlem Medlem 62,6 37,4 74,8 25,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening Dansk Epilepsiforening Fleksjob og epilepsi sådan ser virkeligheden ud Dansk Epilepsiforening, 17. april 2012 Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi er topmotiverede og flittige med at

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Dialog mellem mennesker med gigt og kommunerne

Dialog mellem mennesker med gigt og kommunerne cob Ladenburg, Leif Olsen & Nuri Cayuelas Mateu Dialog mellem mennesker med gigt og kommunerne Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med fokus på service, kommunikation og tilfredshed blandt medlemmer

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.589 borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Borgernes oplevelser

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark. LEDDEGIGT I DANMARK ANNO 2008 700.000 danskere har muskel- og skeletsygdomme som f.eks. gigt. Denne rapport handler om de ca. 35.000 danskere, som lever et hæmmet liv med leddegigt. 4 ud af 10 af dem forventer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere