Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning"

Transkript

1 Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

2 Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Gigtforeningens Rådgivning Line Holm Jensen Charlotte Støy Karen Skjødt Hansen Databehandling og statistik: Line Holm Jensen og Daisy Kyed Sekretær: Lone Hansen Enhedschef: Marie Fuglsang Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, maj 2010 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Tid til at lytte og rådgive brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning. København: Enheden for Brugerundersøgelser Rapporten findes på: Gigtforeningens hjemmeside: Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside: Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Leder af Rådgivningen Jutta de Place Gigtforeningen Gentoftegade Gentofte Telefon: Enheden for Brugerundersøgelser Frederiksberg Hospital Nordre Fasanvej Frederiksberg

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 RESUMÉ 4 1 INTRODUKTION BAGGRUND FORMÅL ORGANISERING AF ARBEJDET RAPPORTENS OPBYGNING 7 2 RESULTATER DATAMATERIALET BRUGERNES BAGGRUND BRUGERNES OPLEVELSER AF RÅDGIVNINGEN KENDSKAB, SYNLIGHED OG TILGÆNGELIGHED RÅDGIVERNE SAMTALEN MED RÅDGIVEREN FORVENTNINGER OG PRIORITERINGER SAMLET VURDERING 34 3 KONKLUSION 36 4 METODE UDVIKLING AF SPØRGESKEMA VALIDERING UDTRÆKSKRITERIER OG INKLUSIONSPERIODE REGISTRERING I DATABASE DATAINDSAMLING UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET STATISTISKE ANALYSER 39 5 BILAG FØLGEBREV SPØRGESKEMA 42 2

4 FORORD Gigtforeningen har i samarbejde med Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden, gennemført en undersøgelse af foreningens telefonrådgivning. Gigtforeningens rådgivning er tværfaglig. Vi har en fysioterapeut, en ergoterapeut, en socialrådgiver, en psykolog, en kostvejleder og en advokat ansat. Desuden er der tilknyttet en lægefaglig konsulent med speciale i reumatologi. Tjenesten er gratis og åben for alle både medlemmer og ikke-medlemmer. I 2009 tog teamet imod godt henvendelser fra mennesker med gigt og deres pårørende. Nogle af henvendelserne besvares via rådgivningens elektroniske brevkasse, men langt størstedelen af kontakten foregår via telefon. Henvendelserne omfatter spørgsmål vedrørende somatiske, psykologiske og juridiske problemstillinger, sociale rettigheder, rehabilitering og kost. Rådgivningen er en af Gigtforeningens kerneydelser. Målet er at give det enkelte menneske viden og værktøjer til at komme videre samtidig er henvendelserne en vigtig informationskilde, som giver Gigtforeningen værdifuld indsigt i de problemer, mennesker med gigt møder i deres dagligdag. Problemer, som det er foreningens opgave at påpege og finde løsninger på, ikke mindst i forhold til beslutningstagerne. Der findes adskillige telefonrådgivninger i Danmark, men vi mangler viden om, hvorfor denne rådgivningsform er så populær. Hvad forventer brugerne? Hvordan oplever de den rådgivning, de modtager? Og hvordan kan vi kvalificere indsatsen? Formålet med nærværende undersøgelse er at besvare disse og en lang række andre spørgsmål. I perioden september 2009 til januar 2010 har vi udsendt spørgeskemaer til 900 brugere. Svarprocenten ligger på 69, hvilket er højt. Tilbagemeldingerne er langt overvejende positive, idet ca. 98 % oplever, at rådgiverne lytter til dem, tager sig tid til samtalen, udviser forståelse for deres situation og er venlige, samtidig oplever man, at den faglige viden er stor. Undersøgelsen viser også, at der er områder, som med fordel kan styrkes, og den munder ud i en række anbefalinger til, hvordan rådgivningen kan udvikle sin praksis for i højere grad at imødekomme brugernes behov og forventninger for eksempel i forhold til at pege på konkrete handlemuligheder for den enkelte. Lene Witte Direktør i Gigtforeningen 3

5 RESUMÉ Gigtforeningen har en gratis tværfaglig rådgivning, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer kan ringe og få rådgivning om sygdomsspecifikke, sociale, sundhedsmæssige, psykologiske og juridiske aspekter af livet med en gigtlidelse. Rådgivningen varetages af et professionelt team af fagfolk. Gigtforeningen har indgået aftale med Enheden for Brugerundersøgelser om at undersøge, hvorvidt brugerne er tilfredse med den telefoniske rådgivning, de modtager. Undersøgelsen skal både frembringe konkret viden om, hvordan rådgivningen modtages og munde ud i anbefalinger til områder, hvor rådgivningen kan udvikle sin praksis. Resultaterne i rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 576 brugere af Gigtforeningens rådgivning. Overordnet viser undersøgelsen, at brugerne er tilfredse med Rådgivningen, rådgiverne og den rådgivning de modtager, men at der også er områder, hvor der er plads til forbedring. Figur 1 viser en samlet oversigt over de spørgsmål i undersøgelsen, hvis svar kan kategoriseres som henholdsvis positive og negative. Øverst i figuren er de områder, hvor flest brugere har svaret positivt, og nederst i figuren er de områder, hvor brugerne oplever et forbedringspotentiale. I det følgende bliver hovedresultaterne opridset emnevis. Det samlede indtryk af rådgivningen er positivt 98 % har et positivt samlet indtryk af den rådgivning de får. Til gengæld oplever næsten 30 %, at det kun i mindre grad eller slet ikke er tydeligt, hvilket hjælp Rådgivningen kan tilbyde, inden de ringer. Desuden har næsten hver femte bruger oplevet, at det i høj grad eller nogen grad har været vanskeligt at komme igennem på telefonen. Rådgiverne er imødekommende og fagligt vidende, men har ikke altid kendskab til flere aspekter af livet med gigt Langt størsteparten af brugerne giver en positiv vurdering af rådgivernes kompetencer i forhold til deres rådgivningssamtale. Det er således mellem 97 og 99 % af brugerne, der blandt andet oplever, at rådgiveren lytter til dem, tager sig tid til samtalen, udviser forståelse for deres situation og er venlig samt at rådgiverens faglige viden er god. Dog oplever 10 %, at rådgiveren kun i mindre grad eller slet ikke har kendskab til flere forskellige aspekter af netop deres liv med gigt. Henvisninger er relevante og brugbare Lidt over halvdelen af brugerne modtager henvisning/henvisninger til fx kommune og hjemmesider. Størstedelen mener, at de henvisninger de får, er både relevante og brugbare. Udbyttet af rådgivningen er positivt, men giver ikke alle nye handlemuligheder eller motivation Hovedparten af brugerne vurderer, at samtalen med Rådgivningen varer 0-20 minutter. Brugerne får overordnet svar på deres spørgsmål, og informationen fra Rådgivningen er både anvendelig, fyldestgørende og trovæ rdig % oplever, at Rådgivningen i mindre grad eller slet ikke giver dem nye handlemuligheder samt motiverer dem til at handle. Sammenlignet med gennemsnittet er der blandt brugere, der får rådgivning inden for det psykologiske område og om rehabilitering (genoptræning/træning, motion, øvelser, ergonomi), en højere andel der vurderer deres udbytte af rådgivningen positivt. 4

6 Mange forventer konkrete oplysninger og for nogen bliver forventningerne ikke indfriet De fleste har konkrete forventninger, inden de ringer til Rådgivningen enten at få konkrete oplysninger/svar eller at tale med nogen om deres situation. 92 % af brugerne oplever, at den konkrete rådgivning lever op til deres forventninger, mens 8 % ikke oplever, rådgivningen svarer til, hvad de havde forventet. Brugerne begrunder blandt andet dette med, at de forventer at kunne få rådgivning om forskningsresultater, alternativ behandling, valg af konkret behandler samt at få nogle klare og konk rete svar. Rådgivning om gigtsygdom og rehabilitering prioriteres højt Den rådgivning, som flest brugere finder det vigtigt, at Rådgivningen kan tilbyde, er rådgivning om gigtsygdom og rehabilitering. En stor del af brugerne mener også, at det er vigtigt at kunne få rådgivning om socialrådgivning, Gigtforeningen, kost samt psykologisk rådgivning. De fleste kender Rådgivningen fra Gigtforeningen selv og har ringet få gange Langt størsteparten af brugerne har fået kendskab til Gigtlinen via Gigtforeningens hjemmeside eller mat e- riale. 83 % har i alt ringet til Rådgivningen 1-3 gange. Indsatsområder Undersøgelsen viser, at Rådgivningen kan udvikle sin praksis på følgende områder: Brugernes forventninger til, hvad Rådgivningen kan tilbyde. Synligheden af, hvilken hjælp Rådgivningen kan tilbyde. Rådgivernes kendskab til flere forskellige aspekter af livet med gigt. Rådgivningens formål med, og evne til, at give brugerne nye handlemuligheder og motivation til at handle. Brugernes mulighed for at komme igennem på telefonen 5

7 Figur 1: Svarfordelinger for vurderingsspørgsmål Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 6b. Rådgiveren tog sig tid 93,4 6,1 0,4 0,2 6a. Rådgiveren lyttede 92,6 6,5 0,7 0,2 6c. Rådgiveren formulerede sig klart 89,5 9,5 0,8 0,2 14c. Troværdig information 83,0 15,8 0,8 0,4 6d. Rådgiveren viste forståelse 87,3 11,4 0,9 0,4 6e. Rådgiveren viste interesse 88,1 10,2 1,5 0,2 20. Samlet indtryk af telefonrådgivning 66,1 32,1 1,6 0,2 10a. Henvisninger var relevante 71,4 26,4 1,8 0,5 8. Rådgiverens faglige viden 52,0 44,8 3,0 0,2 3. Synligheden af telefonnummeret 80,9 15,6 1,4 2,1 14a. Anvendelig information 68,5 27,0 4,2 0,4 10b. Henvisninger var brugbare 65,9 29,3 3,4 1,4 13. Fik svar på spørgsmål 56,8 38,2 4,5 0,5 14b. Fyldestgørende information 61,0 31,9 6,6 0,4 17. Rådgivningen levede op til forventningerne 91,7 8,3 7. Rådgiverens kendskab til aspekter af et liv med gigt 49,4 40,5 8,1 2,1 15c. Rådgivningen motiverede til at handle 50,6 35,2 8,8 5,5 5. Vanskelighed med at komme igennem telefonisk 63,4 19,0 12,4 5,2 15b. Rådgivningen gav nye handlemuligheder 40,8 37,9 14,6 6,7 4. Tydeligt hvilken hjælp rådgivningen tilbyder 22,7 49,6 18,2 9,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spørgsmål 15a indgår ikke i figur 1, da spørgsmålets svar ikke entydigt kan kategoriseres som positive eller negative for brugerne. 6

8 1 INTRODUKTION 1.1 Baggrund Gigtforeningen har en gratis tværfaglig rådgivning, som tilbydes til både medlemmer og ikke-medlemmer. Dagligt modtager Rådgivningen gennemsnitligt 35 telefoniske henvendelser, hvilket bliver til cirka 6000 samtaler årligt. Herudover har Rådgivningen årligt cirka 1500 øvrige henvendelser. Rådgivningen varetages af et team af professionelle med forskellig faglig baggrund - herunder socialrådgiver, fysio- og ergoterapeut, psykolog, læge, diætist og jurist. Der tilbydes således rådgivning om både sygdomsspecifikke, sociale, sundhedsmæssige, psykologiske og juridiske aspekter af livet med en gigtlidelse. Herunder hvordan både mennesker med gigt og pårørende kan få hjælp og støtte i hverdagen. Rådgivningen bruges desuden af professionelle og studerende, der ønsker viden om gigtlidelser og vilkår for mennesker med gigt. Med denne undersøgelse ønsker Gigtforeningen at undersøge, om de mennesker med gigt, der modtager telefonisk rådgivning fra Gigtforeningens rådgivning, er tilfredse med den rådgivning, de modtager. Pårørende, professionelle og studerende er ikke inkluderet i undersøgelsen. Fra september 2009 til januar 2010 blev der udsendt spørgeskemaer til 900 brugere af Rådgivningen. 576 besvarede spørgeskemaer udgør grundlaget for denne undersøgelse af brugernes oplevelser af Rådgivningen. 1.2 Formål Formålet med undersøgelsen er at vise, hvorvidt brugerne er tilfredse med den rådgivning, de modtager, og hvordan de oplever og vurderer forskellige aspekter af rådgivningen samt hvilke forventninger, de har til rådgivningen. Undersøgelsen skal både frembringe konkret viden om, hvordan rådgivningen modtages og munde ud i anbefalinger til områder, hvor rådgivningen kan udvikle sin praksis for i højere grad at imødekomme behov og forventninger fra de brugere, der henvender sig. 1.3 Organisering af arbejdet Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem rådgiverne fra Gigtforeningen rådgivning og Enheden for Brugerundersøgelser. Rådgivningen har givet input til spørgeskemaet, varetaget rekruttering af deltagere til undersøgelsen, sendt spørgeskemaerne ud til deltagerne samt registreret baggrundsoplysninger om hver deltager i en database. Enheden for Brugerundersøgelser har udarbejdet og valideret spørgeskemaet samt foretaget databehandling, analyse og afrapportering af undersøgelsens resultater. 1.4 Rapportens opbygning Rapporten indledes med en beskrivelse af baggrundskarakteristika for de brugere, der indgår i undersøgelsen. De baggrundskarakteristika, der beskrives er: køn, alder, diagnose, sygdommens varighed, beskæftigelse, civilstand, medlemskab af Gigtforeningen samt tema for rådgivningssamtalen. Derefter følger en beskrivelse af undersøgelsens resultater opdelt efter undersøgelsens emner: Kendskab, synlighed & tilgængelighed, rådgiverne, samtalen med rådgiverne, forventninger & prioriteringer samt samlet vurdering. Resultatafsnittene afsluttes med en opsamlende konklusion. Rapporten afrundes med en redegørelse for unders ø- gelses metode. Sidst i rapporten findes spørgeskema og følgebrev i bilag. 7

9 2 RESULTATER I dette kapitel præsenteres de væsentligste resultater af undersøgelsen. Først beskrives det datamateriale, der danner grundlag for undersøgelsen samt brugernes baggrundskarakteristika. Derefter følger en emneopdelt gennemgang af resultaterne fra undersøgelsen, med fokus på fordelingerne af brugernes svar og signifikante sammenhænge mellem brugernes svar. Den emneopdelte gennemgang indeholder også forskelle i brugernes svar afhængig af, hvilket tema rådgivningssamtalen drejede sig om samt øvrige baggrundskarakteristika. Der er kun beskrevet statistisk signifikante sammenhænge og forskelle i brugernes svar. 2.1 Datamaterialet I perioden 1. september 2009 til 4. januar 2010 har rådgiverne udsendt spørgeskemaer til 900 brugere. På grund af returpost og fejlregistreringer ender det samlede antal af mulige respondenter på 835. Heraf har 576 returneret et besvaret spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 69 %. Blandt disse har 92 % returneret et besvaret spørgeskema per post, og 8 % har udfyldt spørgeskemaet på internettet Brugernes baggrund I det efterfølgende afsnit beskrives baggrundskarakteristika for de brugere, der har besvaret spørgeskemaet og dermed danner grundlag for undersøgelsen. Først beskrives fordelingen af køn, alder, civilstand, medlemskab af Gigtforeningen, beskæftigelse, sygdommens varighed i måneder, tema for rådgivningssamtalen og diagnose. Efterfølgende vises fordelinger af forskellige kombinationer af karakteristika som fx diagnose/arbejde og alder/tema. Figur : Brugernes køn Undersøgelsens brugere består primært af kvinder, idet kun 16 % er mænd. Kvinde 84% Mand 16% 8

10 Figur : Brugernes alder 70+ år 23% år 13% år 17% Gennemsnitsalderen blandt brugerne er 58 år, hvor den yngste bruger er 18 år, og den ældste er 95 år. Den største andel af brugerne er i alderen år, da 26 % er i denne aldersgruppe. Den mindste andel er i alderen år, hvilket svarer til 13 % år 26% år 21% Figur : Brugernes civilstand Størstedelen (67 %) af brugerne er gift eller samboende, mens 33 % er enlige. Brugernes fordeling på civi lstand stemmer nogenlunde overens, med fordelingen for hele Danmarks befolkning. 1 Gift / samboer 67% Enlig 33% Figur : Brugernes medlemskab af Gigtforeningen Hovedparten (79 %) af brugerne er medlem af Gigtforeningen, hvor 21 % ikke er medlemmer. Medlem 79% Ikkemedlem 21% 1 Ifølge familietyper pr. 1. januar 2010 fra Danmarks Statistik. 9

11 Den største andel af brugerne er på pension eller efterløn, da der er 46 % i denne gruppe. 19 % har et ordinært arbejde, og 8 % har et fleksjob (figur ). Denne fordeling på beskæftigelse er forskellig for den fordeling, der er for hele Danmarks befolkning. Fx er det cirka 65 % af befolkningen, der er i såkaldt ordinært arbejde 2. Når en meget lavere andel af Rådgivningens brugere er i ordinært arbejde, kan det skyldes, at brugerne er ældre og har en gigtlidelse. Figur : Brugernes beskæftigelse Ingen indtægt Studerende/revalidering Kontanthjælp/dagpenge 0,5% 2,1% 3,4% Fleksjob Sygemeldt Førtidspension 7,9% 9,9% 11,3% Ordinært arbejde 18,5% Pension/efterløn 46,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ni ud af ti brugere har haft deres sygdom i mere end 12 måneder. 6 % har haft sygdommen i 0-6 måneder, og 4 % har haft sygdommen i 7-12 måneder (figur ). Figur : Sygdommens varighed i måneder 0-6 måneder 7-12 måndeder 5,8% 4,2% Mere end 12 måneder 90,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2 Ifølge socioøkonomisk status pr fra Danmarks Statistik for personer på 18 år og derover. Følgende statusser udgør sammenlagt ordinært arbejde : Selvstændige, medarbejdende ægtefælle, topledere, lønmodtagere højeste niveau, lønmodtagere mellemniveau, lønmodtagere grundniveau, andre lønmodtagere og lønmodtagere u.n.a. Fleksjob er ikke opgjort særskilt i statistikken, og vil derfor muligvis være en del af de netop nævnte status ser. 10

12 Samtalerne mellem brugerne og Rådgivningen vedrører i størstedelen af tilfældene temaet rehabilitering herunder blandt andet genoptræning og hjælpemidler, idet 31 % har dette tema for samtalen. Derudover vedrører en stor del af samtalerne sociale spørgsmål, som eksempelvis sygedagpenge og sociallovgivning (26 %) og somatiske spørgsmål, som sygdomme og symptomer (21 %). Færrest henvender sig om de diætiske og juridiske temaer samt andre typer af spørgsmål, da 1-2 % er i disse grupper (figur ). Som tidligere nævnt bemandes Rådgivningen dagligt af et tværfagligt team af professionelle rådgivere. Rådgiverne kan dermed til en vis grad rådgive på tværs af temaer. Diætisten og juristen har dog kun træffetid én dag om ugen, og derfor kan meget specifikke diætiske og juridiske henvendelser kun besvares én gang om ugen. Figur : Tema for samtalen Andet Diætisk Juridisk 1,4% 1,8% 1,9% Gigtforening 4,7% Psykologisk 12,6% Somatisk 20,8% Social 26,3% Rehabilitering 30,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 11

13 Brugernes sygdomme er fordelt på 18 forskellige diagnoser. Størstedelen af brugerne har slidgigt (38 %) og leddegigt (23 %) (figur ). Desuden summerer diagnoseandelene ikke til 100 %, men til 111 %, da brugere kan være registreret med mere end én diagnose. Figur : Brugernes diagnoser Børneleddegigt (2) Bløddelsgigt (3) Reaktiv gigt (4) Hypermobilitet (6) Lupus (8) Urinsyregigt (8) Polymyalgi (12) Anden bindevævssygdom (14) Sjögrens syndrom (16) Andre reuma sygdomme (19) Psoriasisgigt (23) MB. Bechterew (25) Ikke reumatologiske sygdomme (25) Fibromyalgi (25) Uspecifik/udiagnosticeret gigt (40) 0,3% 0,5% 0,7% 1,0% 1,4% 1,4% 2,1% 2,4% 2,8% 3,3% 4,0% 4,3% 4,3% 4,3% 7,0% Rygproblemer (63) 10,9% Leddegigt (130) 22,6% Slidgigt (217) 37,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% I undersøgelsesperioden er der ikke registreret nogen brugere med følgende diagnoser: Andet rygbesvær, Diskusprolaps, Osteoporose, Sclerodermi, Scheuermann og Wegeners granulomatose. Disse diagnoser f remgår derfor ikke af figuren. 12

14 Sammenhænge mellem baggrundskarakteristika Figur viser de årige brugeres beskæftigelse fordelt på diagnoser. Blandt de yngre brugere med leddegigt er det 35 %, der har ordinært arbejde og 23 %, der har fleksjob, mens det hos de yngre brugere med slidgigt og rygproblemer er %, der har ordinært arbejde, og 9-10 %, der har et fleksjob. For de ældre brugere på 60 år og derover er der kun en mindre variation i beskæftigelsen alt efter diagnose (ikke vist i figur). Figur : år og leddegigt Figur : år og slidgigt Figur : år og rygproblemer Anden forsørgelse 42,2% Fleksjob 22,9% Ordinært arbejde 34,9% Anden forsørgelse 59,5% Ordinært arbejde 31,7% Fleksjob 8,9% Anden forsørgelse 66,7% Ordinært arbejde 23,3% Fleksjob 10,0% De tre hyppigst forekomne diagnoser er: Leddegigt, slidgigt og rygproblemer, og kun disse tre diagnoser er vist her. Desuden er variablen for beskæftigelse omkodet, så følgende er slået sammen i kategorien anden forsørgelse: pension/efterløn, førtidspension, sygemeldt, kontanthjælp/dagpenge, studerende/revalidering og ingen indtægt. Blandt de ældre brugere af Rådgivningen er der en højere andel, der er medlem af Gigtforeningen. 73 % af de årige er medlem af Gigtforeningen, mens det samme er tilfældet for 84 % af brugerne på 60 år eller derover (figur ). Figur : Medlemskab af Gigtforeningen fordelt på alder Medlem Ikke-medlem 60+ år 84,3 15, år 73,1 26,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

15 Der er en forskel på de to aldersgrupper, når det drejer sig om, hvilke temaer de får rådgivning om. 37 % af de yngre brugere ringer for at få rådgivning om det sociale område, mens det er 15 % af de ældre brugere, der får rådgivning om samme område. Derimod er der en større andel af de ældre brugere, der ringer for at få rådgivning om rehabilitering og somatiske spørgsmål (figur ). Det er ikke undersøgt, hvorfor samtalens tema fordeler sig således på alder. Men Gigtforeningens rådgivere vurderer, at årsagerne kan være, at de yngre brugere stadig er på arbejdsmarkedet, og søger meget information på internettet. Mens de ældre brugere oplever større gener af deres sygdom på grund af deres alder. Figur : Samtalens tema fordelt på alder Diætisk 2,5% Andet 1,8% 60+ år Juridisk 2,1% Gigtforening 5,0% Psykologisk 14,9% Somatisk 24,5% Social 15,3% Rehabilitering 34,0% Diætisk 1,0% Andet 1,0% Juridisk 1,7% Gigtforening 4,5% år Psykologisk Somatisk 10,4% 17,3% Social 37,0% Rehabilitering 27,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 14

16 Samtalens tema afhænger også af, hvor lang tid brugeren har haft sin sygdom. De, der har haft sygdommen i 0-6 måneder ringer i halvdelen af tilfældene om somatiske forhold. Mens det er hver femte blandt dem, der har haft sygdommen i længere tid, der søger rådgivning om dette tema. Dem der har haft sygdommen i 7-12 måneder ringer oftere om rehabilitering end de øvrige brugere. Blandt dem der har haft sygdommen i mere end 12 måneder, er behovet for rådgivning mere rettet mod det sociale og psykologiske område (figur ). Det er ikke undersøgt, hvorfor samtalens tema fordeler sig sådan på sygdommens varighed. Men Gigtforeningens rådgivere vurderer, at næsten halvdelen af brugerne, der har haft deres sygdom i 0-6 måneder, har samtaler inden for det somatiske område, fordi de er nydiagnosticerede eller under udredning, og derfor ofte har spørgsmål om blandt andet symptomer og medicin. Figur : Samtalens tema fordelt på sygdommens varighed Diætisk 1,0% Andet 1,6% Juridisk 2,0% Mere end 12 månder Gigtforening Psykologisk 4,3% 13,6% Somatisk 19,1% Social 28,6% Rehabilitering 29,8% Diætisk 0,0% Andet 0,0% Juridisk 0,0% 7-12 måneder Gigtforening Psykologisk 0,0% 16,7% Somatisk 20,8% Social 12,5% Rehabilitering 50,0% Diætisk 12,1% Andet 0,0% Juridisk 0,0% 0-6 måneder Gigtforening Psykologisk 3,0% 3,0% Somatisk 48,5% Social 6,1% Rehabilitering 27,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 15

17 Der er også forskel på, hvilket tema brugerne ringer om alt efter deres beskæftigelse (figur ). 50 % af brugerne med fleksjob, henvender sig vedrørende sociale spørgsmål, mens det er % af brugerne med ordinært arbejde eller anden forsørgelse, der henvender sig vedrørende dette tema. Til gengæld er det % af brugerne med ordinært job eller anden forsørgelse, der henvender sig med somatiske spørgsmål, mens det gælder for 7 % af brugerne med fleksjob. Figur : Samtalens tema fordelt på beskæftigelse Diætisk 1,7% Andet 1,7% Juridisk 1,9% Anden forsørgelse Gigtforening Psykologisk Somatisk 5,1% 12,0% 22,6% Social 24,0% Rehabilitering 31,0% Diætisk 0,0% Andet 0,0% Juridisk 0,0% Fleksjob Gigtforening Psykologisk 0,0% 15,9% Somatisk 6,8% Social 50,0% Rehabilitering 27,3% Diætisk 2,9% Andet 0,0% Juridisk 0,0% Ordinært arbejde Gigtforening Psykologisk 5,9% 10,8% Somatisk 21,6% Social 27,5% Rehabilitering 31,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 16

18 2.2 Brugernes oplevelser af Rådgivningen Kendskab, synlighed og tilgængelighed Vigtigste fund Størstedelen af brugerne har fået kendskab til Rådgivningen via internettet eller Gigtforeningens hjemmeside eller via Gigtforeningens materiale. Hovedparten af brugerne henvender sig til Rådgivningen 1-3 gange. Næsten tre ud af ti oplever, at det kun i mindre grad eller slet ikke er tydeligt, inden de ringer, hvilken hjælp Rådgivningen kan tilbyde. 5 % oplever, at det i høj grad er vanskeligt at komme igennem på telefonen, og 12 % oplever det i nogen grad. Kendskab Henholdsvis 48 % og 34 % af brugerne har fået kendskab til Rådgivningen via Gigtforeningens materiale (blad eller brochure) og internettet/gigtforeningens hjemmeside. Færrest har fået kendskab til Rådgivningen gennem andre gigtpatienter (5 %) og andre medier (6 %). 8 % fik kendskab via andre veje, blandt andet ved at være medlem af Gigtforeningen, og disse har set telefonnummeret på sit medlemskort. Den største andel af brugerne har i alt ringet til Rådgivningen 1-3 gange, idet 83 % tilhører denne gruppe. Tabel : Resultat for spørgsmål om kendskab Spørgsmål Antal Fordeling af svar 1. Hvordan fik du kendskab til telefonrådgivningen? a) Læge/speciallæge/fysioterapeut/hospital 45 7,8 % b) Familie/venner 43 7,5 % c) Anden gigtpatient 30 5,2 % d) Internet/Gigtforeningens hjemmeside ,5 % e) Gigtforeningens materiale (blad, brochure) ,6 % f) Medier (TV, aviser, blade) 37 6,4 % g) Kan ikke huske det 13 2,3 % h) Andet 47 8,2 % 2. Hvor mange gange har du i alt ringet til telefonrådgivningen? 1-3 gange 4-6 gange Mere end 6 gange ,5 % 12,2 % 5,4 % 17

19 Synlighed 97 % af brugerne mener, at det i høj grad eller nogen grad er nemt at finde telefonnummeret til Rådgivningen. Dermed er der 3 % af brugerne, der mener, at det ikke er nemt at finde telefonnummeret. Næsten tre af ti brugere vurderer, at det kun i mindre grad eller slet ikke er tydeligt, hvilken hjælp Rådgivningen kunne tilbyde, inden de ringede. Tabel : Resultat for spørgsmål om synlighed Spørgsmål Antal Fordeling af svar 3. Var det nemt at finde telefonnummeret til telefonrådgivningen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke ,9 % 15,6 % 1,4 % 2,1 % 4. Inden du ringede til telefonrådgivningen, var det da tydeligt for dig, hvilken hjælp de kunne tilbyde dig? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke ,7 % 49,6 % 18,2 % 9,6 % Tilgængelighed Hvad angår Rådgivningens tilgængelighed, vurderer henholdsvis 5 % og 12 % af brugerne, at det i høj grad eller i nogen grad er vanskeligt at komme igennem på telefonen. Andelen af brugere, der kun i mindre grad eller slet ikke vurderer, det er vanskeligt at komme igennem på telefonen, er 82 %. Det er ikke undersøgt, hvorfor 17 % af brugerne i høj grad eller nogen grad oplever, at det er vanskeligt at komme igennem på telefonen. Men Gigtforeningens rådgivere oplever, at der kan være kø på telefonen omkring frokosttid, og når medlemsbladet Ledsager lige er udkommet. Desuden er alle rådgivere ikke tilgængelige hver dag på grund af fx ferie. Tabel : Resultat for spørgsmål om tilgængelighed Spørgsmål Antal Fordeling af svar 5. Har det været vanskeligt at komme igennem på telefonen, når du har ringet til telefonrådgivningen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 573 5,2 % 12,4 % 19,0 % 63,4 % 18

20 Rådgivningens tilbud er synligere for dem, der får kendskab via Gigtforeningen Andelen af brugere, der vurderer, at Rådgivningens tilbud er tydelige, inden de ringer, er større blandt brugere, der har kendskab til Rådgivningen via Gigtforeningen 3 (75 %) end blandt brugere, der har fået kendskab til Rådgivningen fra andre steder som fx læge, familie, andre gigtpatienter og medier (63 %) (figur ). Figur : Sammenhæng mellem hvor man har fået kendskab til Rådgivningen og vurdering af synligheden af, hvad Rådgivningen kan tilbyde Positiv vurdering Negativ vurdering Andre steder 63,2 36,8 Gigtforeningen 75,3 24,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lettere at få telefonisk forbindelse til rådgivning om somatik og rehabilitering end til det sociale og psykologiske område For henvendelser med temaerne somatik og rehabilitering er det lettere at komme igennem på telefonen, end for brugere med samtaler tilhørende det sociale og psykologiske område % af brugerne, der kontakter Rådgivningen om somatiske spørgsmål og rehabilitering vurderer, det ikke er vanskeligt at komme igennem på telefonen. Hvorimod det samme er gældende for 75 % af brugerne, der henvender sig om sociale spørgsmål, og for 68 % af brugerne med psykologiske samtaler (figur ). 3 Det vil sige kendskab fra Gigtforeningens hjemmeside og/eller materiale. 19

21 Figur : Andel af positive svar på spørgsmål om Rådgivningens tilgængelighed fordelt på samtalens tema Gennemsnit: 82,4 % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Andet (8) Somatisk (119) Diætisk (10) Rehabilitering (173) Gigtforening (26) Social (150) Juridisk (11) Psykologisk (71) Forklaring til figur: De røde prikker viser andelen af positive svar. For hver andel er der vist konfidensintervallet (95 %). Således er usikkerheden størst ved de andele, hvor der indgår færrest respondenter, og mindst ved andele med flest respondenter. Den stiplede linje viser andelen af positive besvarelser for samtlige respondenter, der har besvaret begge spørgsmål. I denne figur ses det, at for temaet Andet er andelen af positive svar 100 %, og derfor kan der ikke udregnes et konfidensinterval for dette tema. Det betyder dog ikke, at der ikke er nogen usikkerhed om resultater med 100 % positivesvar. At alle respondenter svarer positivt, vil typisk kun forekomme ved temaer, med meget få besvarelser, og derfor kan det være en tilfældighed, at der slet ikke er nogen negative svar. Gigtforeningens medlemmer ved mere om, hvilken hjælp Rådgivningen kan tilbyde Der er fundet en enkelt sammenhæng mellem brugernes karakteristika og Rådgivningens synlighed. En større andel af brugere, der er medlem af Gigtforeningen ved, hvad Rådgivningen kan tilbyde dem, sammenlignet med de brugere, der ikke er medlemmer (figur ). Således er det 75 % af medlemmerne, der vurderer synligheden af Rådgivningens tilbud positivt, mens det for de brugere, der ikke er medlemmer, er 63 %. Figur : Sammenhæng mellem medlemskab af Gigtforeningen og synlighed af, hvad Rådgivningen tilbyder Positiv vurdering Negativ vurdering Ikke-medlem Medlem 62,6 37,4 74,8 25,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse tilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I REGION HOVEDSTADENS TANDLÆGEVAGT Udarbejdet af

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Genoptræning i kommunalt regi. hvordan oplever gigtpatienter genoptræningen efter udskrivelse fra sygehus?

Genoptræning i kommunalt regi. hvordan oplever gigtpatienter genoptræningen efter udskrivelse fra sygehus? Genoptræning i kommunalt regi hvordan oplever gigtpatienter genoptræningen efter udskrivelse fra sygehus? Genoptræning i kommunalt regi - hvordan oplever gigtpatienter genoptræningen efter udskrivelse

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Patienters oplevelser på færøske sygehuse

Patienters oplevelser på færøske sygehuse heilsumálaráðið Patienters oplevelser på færøske sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 886 indlagte patienter 2010 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Sundhedsministeriet Patienters oplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden August 2017 Enhed for Tværsektoriel Udvikling Region Hovedstaden Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Undersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere